Обласна спеціалізована школа для обдарованих дітей Дарина - школа інтелектуального розвитку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Управління освіти Карагандинської області

Карагандинський обласний інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки державних службовців та працівників освіти при Яким області

Обласна спеціалізована школа для обдарованих дітей

«Дарина»


ПРОГРАМА

дослідно-експериментальної роботи

по темі: «Обласна спеціалізована школа для обдарованих дітей« Дарина »- школа інтелектуального розвитку»


Автор ідеї: Дюсетаева К.С. - Директор СШОД «Дарина», к.п.н.

Науковий керівник: Кудайбердіев Т.К. - проректор ІПКіПГСРО, к.пс.н., доцент психології

Науковий консультант: Жунусова М.Р. - Доцент ІПКіПГСРО

Розробники: Еркен І.Є. - Заступник директора СШОД «Дарина»,

Жуманова Р.І. - Завідуюча кафедрою фізики.

Жумагулова К.Ш - завідувачка кафедри природничих наук


Учасники експерименту: Педагогічний

колектив СШОД «Дарина»

Затверджено педагогічною радою школи

Протокол № 7 від «29» березня 2010р.

Затверджено обласним експертною радою

Протокол № _______от «__»_______ 2004р.

Рецензент: ____________________________________


Караганда - 2010 р.

Паспорт Програми


Найменування програми

«Обласна спеціалізована школа для обдарованих дітей« Дарина »- школа інтелектуального розвитку»

Підстава для разработкіразработкі


 1. «Нове десятиріччя - новий економічний підйом - нові можливості Казахстану» Послання Президента Республіки Казахстан Н.А. Назарбаєва народу Казахстану. м.Астана 2010

 2. Стратегічний план розвитку Республіки Казахстан до 2010 року

 3. Державна програма розвитку освіти в Республіці Казахстан на 2005-2010 роки Астана. 2004р.

 4. Стратегічний план Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан на 2009-2011 роки

 5. Регіональна програма «Розвиток системи підвищення кваліфікації, орієнтованого на результат» на 2005-2010 рр.

 6. Програми розвитку освіти Карагандинської області на 2009-2010 роки «Науково-методичне забезпечення розвитку

змісту регіональної освіти »

 1. Регіональний стандарт підвищення кваліфікації.

Концепція і технологія особистісно-орієнтованого підвищення кваліфікації, орієнтовані на результат

Державний замовник

Управління освіти Карагандинської області

Дата

і підстава прийняття рішення

щодо розробки і реалізації програми

Рішення педагогічної ради СШОД «Дарина» від «29» березня 2010 року, протокол № 7

Розробник


Єркін І.Є. - заступник директора СШОД «Дарина», Жуманова Р.І. - Завідуюча кафедрою фізики. Жумагулова К.Ш - завідуюча

кафедри природничих наук

Координатори програми

Директор СШОД «Дарина» Дюсетаева К.С., заст. директора з НМР Єркін І.Є.

Цілі програми


Мета експерименту - розробка, апробація моделі школи інтелектуального розвитку «Дарина».

Педагогічна мета - забезпечити інтелектуальний розвиток і формування ключових компетенцій учнів школи

Стратегічні завдання програми


 1. Розробка теоретичної моделі школи інтелектуального розвитку «Дарина».

 2. Підготовка умов для експериментальної апробації моделі школи інтелектуального розвитку «Дарина».

 3. Експериментальна апробація моделі школи інтелектуального розвитку «Дарина».

 4. Систематичний моніторинг результативності експерименту.

 5. Узагальнення результатів експерименту і розробка методичних рекомендацій щодо впровадження моделі школи інтелектуального розвитку «Дарина» в освітній процес.

Гіпотеза експерименту

Якщо модель школи інтелектуального розвитку «Дарина» будуватиметься на:

  • розвивальної освітньої середовищі, позитивно впливає на розвиток мотивації навчання;

  • нових формах організації навчального процесу, орієнтованих на розвиток самостійності і відповідальності учня за процес і результати своєї діяльності;

  • індивідуалізації (самостійному проектуванні та реалізації індивідуальних траєкторій) навчання;

  • психолого-педагогічному та навчально-методичному супроводі розвитку освітнього процесу і всіх його суб'єктів;

  • формує систему оцінювання індивідуального прогресу учнів;

  • системі методичної роботи, орієнтованої на результат (професійні компетенції та творчий потенціал педагогів);

  • покроковому здійсненні переходу від традиційної моделі навчання

то це забезпечить інтелектуальний розвиток і формування ключових компетенцій учнів школи, тому що перераховані підстави перетворюють школу в гнучкий інструмент розширення і реалізації життєвого потенціалу високоінтелектуальної молоді.

Необхідні ресурси


 • Кадрові - підбір і навчання кадрів, що беруть участь в експерименті

 • Матеріально-технічні - підготовка технічних засобів навчання, лабораторій, майстерень, баз для виховної та оздоровчої роботи, необхідних у ході експерименту та ін

 • Науково-методичні - проектування науково-методичних розробок по кожному положенню гіпотези, що виносяться на експериментальну апробацію.

 • Фінансові - планування фінансового забезпечення матеріально-технічних умов експерименту, стимулювання кадрів, оплати наукового керівництва та ін.)

 • Мотиваційні - організація зустрічей, семінарів, зручних умов роботи (звільнення від дрібних доручень, матеріальне і моральне стимулювання та ін.)

 • Нормативно-правові - розробка положень про порядок проведення експерименту, координаційно-методичну раду, експериментального базисного навчального плану для тарифікації та ін

 • , разработка системы мониторинга экспериментальной работы, издание приказа о начале эксперимента и др. Організаційно-управлінські - формування координаційно-методичної ради, тимчасових творчих груп з розробки напрямків експериментування, розробка системи моніторингу експериментальної роботи, видання наказу про початок експерименту та ін

Очікувані результати


 1. Оптимальний рівень суб'єкт-суб'єктних відносин, загального клімату в школі.

 2. Оптимальний рівень позитивної мотивації навчання у всіх учнів школи.

 3. Оптимальний рівень позитивних установок і стилю відносин між вчителем і учнями.

 4. Оптимальний рівень структури розвиваючої освітнього середовища: кількість і якість діяльності лабораторій, гуртків, об'єднань, товариств, майстерень, секцій, центрів, органів самоврядування, ...

 5. Оптимальний рівень форм навчальної діяльності, орієнтованих на самостійність учня.

 6. Оптимальний рівень кількості індивідуальних планів і траєкторій навчання.

 7. Оптимальний рівень психолого-педагогічного та навчально-методичного супроводу розвивального компонента освіти.

 8. Методична робота, орієнтована на результат на оптимальному рівні.

 1. Оптимальний рівень управління переходом до нової моделі освіти.

Оптимальний рівень знань, інтелектуального розвитку та сформованості ключових компетенцій у всіх учнів школи.

Етапи і терміни реалізації


 1. Теоретичний етап - 2010р.

II Підготовчий етап - вересень 2010р. - Травень 2011р.

III Формуючий етап - вересень 2011р. - Травень 2015р.

Обобщающий этап - сентябрь 2015-декабрь 2015г. IV Узагальнюючий етап - вересень 2015-грудень 2015р.


«... Якщо в сучасному суспільстві ми не будемо мати людей, які конструктивно реагують на найменші зміни у загальному розвитку, ми можемо загинути, і це буде та ціна, яку ми всі заплатимо за відсутність творческости».

(Н. Роджерс)


«Кожен розумна людина знає, що таке інтелект ... Це те, чого немає в інших! »


Тема: «Обласна спеціалізована школа для обдарованих дітей« Дарина »- школа інтелектуального розвитку»

Виконавці: педагогічний колектив СШОД «Дарина»


Актуальність експерименту


Протиріччя. Ситуація, в якій опинився Казахстан, характеризується викликами (вимогами) часу і відповідями на них Республіки. Перш за все, це глобальна економічна криза і форсоване індустріально-інноваційний розвиток Республіки як казахстанський шлях до посткризового розвитку та лідерства [1] [«Нове десятиріччя - новий економічний підйом - нові можливості Казахстану» Послання Президента Республіки Казахстан Н.А. Назарбаєва народу Казахстану. м.Астана 2010 р.].

Яким має бути освіта в цій ситуації? Тенденції розвитку світової освіти показують, що в сучасних умовах освіта повинна відповідати вимогам, які пред'являються до нього з боку держави і суспільства, а значить виступати як соціально-адаптивний механізм, здатний реагувати на соціальні перетворення.

А сучасна модель освіти має функціонувати як динамічна і гнучка система, здатна реагувати на соціальні зміни і забезпечувати їх ефективність.

Протиріччя ж полягає в тому, що дисциплінарна (предметна) модель освіти не здатна реалізувати цю вимогу. Так як в умовах швидкоплинних світу і збільшення потоків інформації (особливо в періоди криз) фундаментальні предметні знання є обов'язковою, але не достатньою метою освіти. Набагато важливіше і складніше прищепити учням уміння самостійно добувати, аналізувати, структурувати і ефективно використовувати інформацію для максимальної самореалізації та корисної участі в житті суспільства (тобто бути компетентним) [2] [Державна програма розвитку освіти в Республіці Казахстан на 2005-2010 роки Астана. 2004р.].

Це означає, що забезпечення «форсованого індустріально-інноваційного розвитку» Республіки з необхідністю вимагає інноваційної стратегії розвитку освіти для сталого розвитку держави, суспільства і особистості. На наш погляд, тільки інноваційна стратегія розвитку освіти дозволить збагатити дисциплінарну (предметну) модель освіти, зберігши все цінне, що в ній є і здійснити перехід на якісно новий рівень - до компетентнісно-орієнтованої моделі освіти.

Таким чином, одним із пріоритетних напрямків державної освітньої політики в країні є конструювання інноваційно-адаптивної, компетентнісної і професійно-орієнтованої системи освіти, націленої на підтримку і розвиток дітей та молоді, як безцінного надбання і основного інтелектуального і творчого потенціалу держави, здатних зайняти ключові місця в управлінні державою, економіці, науці і культурі [3] [Концепція інтелектуальних шкіл першого президента Республіки Казахстан. Астана.2008г.].

Різке зростання потреби суспільства в умовах форсованого індустріально-інноваційного розвитку в людях, що володіють нестандартним мисленням, що вносять новий зміст у виробничу і соціальне життя, вміють ставити і вирішувати нові завдання, що відносяться до майбутнього, спричинив за собою і якісний стрибок у розвитку та впровадженні в практику нових педагогічних технологій.

Саме цей контекст історичного розвитку Республіки став викликом не тільки системі освіти Республіки, а й спеціалізованій школі для обдарованих дітей «Дарина». Незважаючи на успішну реалізацію місії школи для обдарованих дітей - виявлення, підтримка, розвиток та супроводження обдарованих дітей, адміністрація і колектив СШОД «Дарина» усвідомлюють необхідність подальшого розвитку системи роботи з обдарованими дітьми.

Проблема. Головною ідеєю такого розвитку школи повинна стати, на наш погляд, ідея переходу від знаніецентрісткого освіти до компетентнісно-орієнтованого і до освіти, орієнтованого на дитину. А як показав вибірковий моніторинг рівнів сформованості ключових компетенцій, тільки у 12 - 15% учнів школи вони на допустимому рівні. А це показник неприпустимого рівня діяльності школи з точки зору компетентнісно-орієнтованої освіти та освіти, орієнтованого на дитину.

Професійний рівень педагогів, спеціально створена освітнє середовище в школі повинні стати основою для побудови особливої ​​моделі навчання і виховання дітей, з оновленими змістом, методами і технологіями організації освітнього процесу. Сучасна модель освіти в СШОД «Дарина» повинна стати гнучким інструментом розширення і реалізації життєвого потенціалу, що забезпечує сучасні кар'єрні можливості для високоінтелектуальної молоді. Ця головна ідея школи інтелектуального розвитку.

Проблемою ж є те, що ми не знаємо і не володіємо механізмами, інструментами реалізації сучасної моделі освіти, спрямованої на забезпечення інтелектуального розвитку обдарованих дітей.

Саме ця проблема і породжує потребу в теоретичній розробці та експериментальній апробації інноваційної моделі освіти в спеціалізованій школі для обдарованих дітей «Дарина».


Експериментальна ідея


Ми припускаємо, що такий інноваційною моделлю освіти може стати модель школи інтелектуального розвитку. Так як, перш за все, модель школи інтелектуального розвитку виконує крім власне освітніх цілей ще і найважливіші соціальні функції і в цьому сенсі виступає як функціональний механізм, який робить можливим подальший розвиток держави, суспільства і особистості.

веке обусловлен следующими факторами: Справа в тому, що процес становлення і розвитку держави, суспільства і особистості в XXI столітті обумовлений такими факторами:

 • інформація та теоретичні знання здатні виступати в якості стратегічного ресурсу такого розвитку та здійснення технологічних інновацій;

 • інформація, а не праця виступають джерелом вартості;

 • «Інтелектуальні» технології перетворюються на ключовий інструмент системного аналізу і прийняття рішень;

 • відношення «знання - реальність» змінюється. Знання розуміється прагматично, воно не відбиває або описує реальність, а формує і конкретизує її. Будь-яка практика стає інтелектуально насиченою, тобто значущою стає здатність застосування комплексу знань, що дозволяє успішно вирішити конкретну проблему у всій її багато рівневого;

 • соціальні, гуманітарні, культурні практики інтенсифікуються, людина опиняється в ситуації швидко мінливих картин світу, тобто невідомого, «відкритого» майбутнього. Однією з основних функцій знання та освіти стає передбачення, прогнозування. Спрямованість у майбутнє означає, що знання та освіта стають основним способом його формування;

 • освоєння нового, зіткнення з невідомими чинниками, створення нових культурних зразків вимагає розвитку креативних здібностей людини;

 • на тлі розростання і появи нових практик, диференціації та спеціалізації діяльності долається політична, культурна, технологічна ізоляція, відбувається зіткнення різнорідних форм, що ставить проблему їх оптимальної співорганізації, виявлення загальних підстав, цілей, способів комунікації між ними;

 • підвищується рівень відповідальності людини, виникають нові етичні регулятиви його діяльності. Він повинен швидко приймати відповідальні та гнучкі рішення в локальній ситуації, вміти проектувати свою діяльність в ситуації різноманітності і конфлікту цінностей [4] [Аналітичний огляд з проблеми "Освіта та інформатика" (поняття, стан, перспективи) / / Освіта та інформатика. Матеріали II Міжнародного конгресу ЮНЕСКО. М., 1996. С. XV -5.]

Ці чинники є головними детермінантами появи моделі школи інтелектуального розвитку і головними її особливостями. Головними умовами, механізмами і результатами інтелектуального розвитку учнів.

У контексті такого бачення моделі школи інтелектуального розвитку виникають питання природи, закономірностей, детермінант, умов, механізмів інтелектуального розвитку, його якостей і індикаторів.

Інтелект (від лат. — понимание, познание) — общие способности к познанию, пониманию и разрешению проблем. intellectus - розуміння, пізнання) - загальні здібності до пізнання, розуміння і вирішення проблем. Поняття інтелект об'єднує всі пізнавальні здібності індивіда: відчуття, сприйняття, пам'ять, уявлення, мислення, уява [5] [Е. Г. Азімов, О. І. Щукін. «Словник методичних термінів.» 2002].

Інтелект - здатність системи створювати під час самонавчання програми (в першу чергу евристичні) для вирішення завдань певного класу складності і вирішувати ці завдання "[6] [Ільясов Ф. М. Розум штучний і природний / / Известия АН Туркменської РСР, серія суспільних наук. 1986. № 6. С. 46-54.].

Інтелект - саморозвивається і самоналагоджувальний алгоритм обробки інформації "[7] [Петров К.П. овременные определения интеллекта, таким образом, прежде всего связаны со способностью к осуществлению процесса познания и к эффективному решению проблем, в частности при овладении новым кругом жизненных задач. C овременние визначення інтелекту, таким чином, перш за все пов'язані зі здатністю до здійснення процесу пізнання і до ефективного вирішення проблем, зокрема при оволодінні новим колом життєвих завдань. Тому рівень інтелекту, можливо, розвинути, як і підвищити або знизити коефіцієнт корисної дії (ККД) інтелекту людини.

Згідно академіку М. М. Мойсеєвим, інтелект - це, перш за все, цілепокладання, планування ресурсів і побудова стратегії досягнення мети [8] [Моисеев Н. Н. Людина і ноосфера. - М.: Молода гвардія, 1990.].

Валерія Прайд вважає, що вплив інтелекту виходить за межі життя однієї людини. Тобто інтелект впливає на характер взаємодії, комунікації з іншими людьми [9] [Валерія Прайд. Інтелект як чинник еволюційного розвитку в збірнику «Нові технології та продовження еволюції людини? Трансгуманістіческій проект майбутнього »/ Відп. ред. Прайд В., Коротаєв А. В. М.: УРСС 2008]. Це так званий соціальний інтелект - здатність правильно розуміти поведінку людей. Ця здатність необхідна для ефективного міжособистісного взаємодії та успішної соціальної адаптації.

Інтелект як здатність зазвичай реалізується за допомогою інших здібностей. Таких як: здатності пізнавати, навчатися, мислити логічно, систематизувати інформацію шляхом її аналізу, визначати її застосовність (класифікувати), знаходити в ній зв'язки, закономірності і відмінності, асоціювати її з подібною і т. д.

Істотними якостями людського інтелекту є допитливість і глибина розуму, його гнучкість і рухливість, логічність і доказовість.

Допитливість - прагнення різнобічно пізнати те чи інше явище в істотних відносинах. Це якість розуму лежить в основі активної пізнавальної діяльності.

Глибина розуму полягає в здатності відокремлювати головне від другорядного, необхідне від випадкового.

Гнучкість і рухливість розуму - здатність людини широко використовувати наявний досвід, оперативно досліджувати предмети в нових зв'язках і відносинах, долати шаблонність мислення.

Логічність мислення характеризується строгою послідовністю міркувань, обліком всіх істотних сторін у досліджуваному об'єкті, всіх можливих його взаємозв'язків.

Доказової мислення характеризується здатністю використовувати в потрібний момент такі факти, закономірності, які переконують у правильності суджень і висновків.

Критичність мислення передбачає вміння строго оцінювати результати розумової діяльності, піддавати їх критичної оцінки, відкидати неправильне рішення, відмовлятися від розпочатих дій, якщо вони суперечать вимогам завдання.

Широта мислення - здатність охопити питання в цілому, не втрачаючи з уваги вихідних даних відповідної задачі, бачити багатоваріантність у вирішенні проблеми.

Звичайно, різний зміст діяльності вимагає розвитку певних інтелектуальних здібностей індивіда. Але у всіх випадках необхідна чутливість індивіда до нового, актуальним проблемам, до тенденцій можливого розвитку ситуації. Показником розвитку інтелекту є незв'язаність суб'єкта зовнішніми обмеженнями, відсутність у нього ксенофобії - страху нового, незвичного.

Ще одна істотна якість розуму індивіда - передбачення можливих наслідків вживаються ним дій, здатність попереджати та уникати непотрібних конфліктів. Однією з основних особливостей розвиненого інтелекту є здатність до інтуїтивного розв'язання складних проблем.

Тобто, при досить високому рівні інтелекту людина здатна приймати на інтуїтивному рівні оптимальні рішення і знаходити відповіді на "важкі" питання навіть при дуже обмеженому обсязі знань. Іншими словами, інтелект - це коефіцієнт корисної дії роботи пошукової системи мозку у власному інформаційному масиві [10] [Альфред Барков. Інтелект. Москва. 2008р.].

Таким чином, природа інтелекту дуже тісно пов'язана з природою поняття компетенція: «здатність мобілізувати внутрішні й зовнішні ресурси для досягнення мети» [11] [ГОСО РК 2.003.-2007 Державний загальнообов'язковий стандарт освіти. Середня освіта. Основні положення. Астана 2007.].

Одним з основних факторів, що гальмують розвиток розумових здібностей є система освіти, заснована на запам'ятовуванні, коли «я» людини залишається пасивним, тому що вчать «ззовні», а не через розуміння «зсередини».

Проблемно-орієнтований аналіз ступеня готовності школи до реалізації моделі компетентнісно-орієнтованої освіти виявив такі западаючі зони в її діяльності:

 1. одержание образования представляет собой набор определенных образовательных областей знаний, которые, как правило, не связаны между собой, а главное, не учитывают, во-первых, специфику возраста, во-вторых - современную ситуацию в социальном развитии Республики, в-третьих – не адекватны ценностям, целям-результатам инновационной стратегии развития казахстанского образования. C одержание освіти являє собою набір певних освітніх галузей знань, які, як правило, не пов'язані між собою, а головне, не враховують, по-перше, специфіку віку, по-друге - сучасну ситуацію в соціальному розвитку Республіки, по-третє - не адекватні цінностям, цілям-результатами інноваційної стратегії розвитку казахстанського освіти.

 2. Організація навчального процесу в основному і старшій ланці практично не відрізняється, і будується на жорстко заданої класно-урочної системи.

 3. Навчальний процес відірваний від інших видів діяльності і жорстко обмежує простір життєдіяльності дитини, що створює перешкоди для забезпечення наступності змісту середньої загальної та вищої професійної освіти.

 4. Освітній процес не враховує індивідуальні переваги учнів, а значить, не забезпечує можливості індивідуалізації.

 5. Відсутні психолого-педагогічні обгрунтування побудови різних моделей освітнього простору основної та старшої школи.

 6. Домінують вербально-репродуктивні форми навчання.

 7. Освітній процес не орієнтований на цілеспрямовану роботу з формування інтелектуальної сфери (різних типів мислення) у дітей.

 8. Недостатність шкільних форм соціалізації, духовно-морального виховання для вирішення індивідуальних завдань дорослішання, відсутність можливостей самоорганізації, самостійного індивідуального та колективного дії учнів у школі.

 9. Недостатня увага до формування загальнонавчальних умінь.

 10. Контроль результатів не орієнтується на формуючу систему оцінювання індивідуального прогресу кожного учня.

 11. Відсутня психолого-педагогічний супровід розвивального компонента освіти.

 12. Вчителі не володіють технологіями, що забезпечують реалізацію індивідуальних навчальних програм, проектної діяльності і спрямованими на формування соціальних практик.

Результати аналізу ще раз підкреслили, що адміністрація і колектив школи успішно реалізують дисциплінарну (предметну) модель навчання, яка не сприяє інтелектуальному розвитку, а значить формуванню компетенцій її учнів.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що приблизно з 17-18-річного віку процес формування інтелекту припиняється. Тобто шкільний вік - це той віковий період, коли ми ще маємо можливість вплинути на інтелектуальний розвиток майбутніх громадян Республіки, а значить сприяти становленню компетентної особистості, готової до ефективної участі в соціальній, економічній та політичному житті Республіки Казахстан [11] [ГОСО РК 2.003 .- 2007 державного загальнообов'язкового СТАНДАРТ ОСВІТИ. Середня освіта. Основні положення. Астана 2007.].

Так якою ж має бути система освіти? Для того щоб відповісти на це питання необхідно пригадати успішних людей. Спілкуючись з успішними людьми, можна звернути увагу на дивовижну здатність багатьох з них утримувати в пам'яті деталі. Ця особливість пов'язана з залученням цих людей в процес. Тобто для захопленого людини утримувати в пам'яті безліч деталей є природним і життєво необхідним процесом.

Від сюди можна зробити висновок, що для того, щоб розвинути і інтелект, в першу чергу слід розвивати інтерес до життя, знаходити цікаве в усіх проявах.

Розвиваюче середовище головна умова розвитку інтересу до життя. Але «розвиваюче середовище» це не тільки культурне середовище, як у М. Монтессорі або створення проблемних ситуацій, як у Д. Дьюї або структура середовища: кількість і якість лабораторій, гуртків, об'єднань, товариств, майстерень, секцій, центрів, органів самоврядування, ...

Розвиваюче середовище це в першу чергу нові суб'єкт-суб'єктні установки педагогів у відносинах з дітьми. Розвиваюче середовище це головним чином сукупність соціальних відносин, загальний клімат організації освіти, що позитивно впливають на розвиток мотивації навчання. Так як, саме мотивація є основним «компонентом» і інтелекту і компетенцій, то впливу середовища на їх формування надається особливо важливе значення [12] [Компетентнісний підхід як спосіб досягнення нової якості освіти. Москва 2002 рік.].

Ідея створення сприятливого розвивального середовища має ту перевагу, що її можна реалізовувати поступово, не роблячи відразу радикальних змін в традиційній організації навчання [13] [Д. Дорівнює. «Компетентність у сучасному суспільстві, виявлення, розвиток і реалізація». М., 2002.].

Ще одна умова становлення моделі школи інтелектуального розвитку - пошук нових форм організації навчання викликаний тим, що т радиционному форми створюють лише обмежені можливості для створення розвиваючого середовища. Навпаки, проектні форми навчання, уроки-дискусії, уроки-дослідження, діяльність в лабораторіях (наукових, прикладних, ...), позашкільні заняття, участь у реалізації наукових, соціально значущих для місцевого співтовариства проектів, впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій (кредитна, блочно-модульна, ...) та інші сприяють самореалізації учня та формування його компетенцій. Але це можливо, якщо дотримані наступні умови:

 • реалізований діяльнісний характер навчання,

 • форми організації навчального процесу орієнтовані на розвиток самостійності і відповідальності учня за процес і результати своєї діяльності,

 • створено умови для розуміння учнями власних цінностей та набуття досвіду досягнення мети,

 • забезпечена чіткість, і зрозумілість всім сторонам навчального процесу правил атестації.

Як побічний ефект введення нових методів досягається значна розвантаження вчителів.

Наступна умова становлення моделі школи інтелектуального розвитку - це поступовий перехід від дисциплінарної (предметної) моделі навчання. Ну а технологія переходу школи на нову компетентнісно-орієнтовану модель освіти включає в себе здійснення наступних кроків:

 1. Зміни в методиці викладання

 2. Зміни в діяльності вчителя та учня

 3. Зміна позиції вчителя

 4. Зміна вимог до учнів

 5. Організаційні зміни форм навчальної діяльності

 • Використання вчителем мікросценаріев

 • Переорієнтація на формуючу систему оцінювання індивідуального прогресу (рівня розвитку інтелекту, особистості та сформованості її компетенцій)


  Задум експерименту


  Ідеї ​​експерименту передбачається реалізувати через здійснення наступних напрямків діяльності:

  1. Розробка, затвердження програми експерименту та отримання школою статусу експериментального майданчика.

  2. Розробка теоретичної моделі школи інтелектуального розвитку.

  3. Розробка програми моніторингу результативності експерименту.

  4. Покрокове здійснення технології переходу школи на модель школи інтелектуального розвитку.

  5. Проектування і створення розвиваючого середовища школи.

  6. Індивідуалізація (проектування і реалізація індивідуальних траєкторій) навчання.

  7. Проектування та апробація формує системи оцінювання індивідуального прогресу учнів.

  8. Психолого-педагогічне та навчально-методичний супровід розвитку освітнього процесу і всіх його суб'єктів.

  9. Створення системи методичної роботи, орієнтованої на результат (професійні компетенції та творчий потенціал педагогів).

  Об'єкт експериментування - Освітній процес у спеціалізованій школі для обдарованих дітей «Дарина».

  Предмет експериментування - модель школи інтелектуального розвитку «Дарина».

  Мета експерименту - розробка, апробація моделі школи інтелектуального розвитку «Дарина».

  Педагогічна мета - забезпечити інтелектуальний розвиток і формування ключових компетенцій учнів школи.

  Завдання експерименту:

  1. Розробка теоретичної моделі школи інтелектуального розвитку «Дарина».

  2. Підготовка умов для експериментальної апробації моделі школи інтелектуального розвитку «Дарина».

  3. Експериментальна апробація моделі школи інтелектуального розвитку «Дарина».

  4. Систематичний моніторинг результативності експерименту.

  5. Узагальнення результатів експерименту і розробка методичних рекомендацій щодо впровадження моделі школи інтелектуального розвитку «Дарина» в освітній процес.

  Гіпотеза - якщо модель школи інтелектуального розвитку «Дарина» будуватиметься на:

   • розвивальної освітньої середовищі, позитивно впливає на розвиток мотивації навчання;

   • нових формах організації навчального процесу, орієнтованих на розвиток самостійності і відповідальності учня за процес і результати своєї діяльності;

   • індивідуалізації (самостійному проектуванні та реалізації індивідуальних траєкторій) навчання;

   • психолого-педагогічному та навчально-методичному супроводі розвитку освітнього процесу і всіх його суб'єктів;

   • формує систему оцінювання індивідуального прогресу учнів;

   • системі методичної роботи, орієнтованої на результат (професійні компетенції та творчий потенціал педагогів);

   • покроковому здійсненні переходу від традиційної моделі навчання

  то це забезпечить інтелектуальний розвиток і формування ключових компетенцій учнів школи, тому що перераховані підстави перетворюють школу в гнучкий інструмент розширення і реалізації життєвого потенціалу високоінтелектуальної молоді та забезпечують наступність змісту середньої загальної та вищої професійної освіти.


  Критерії оцінки очікуваних результатів


  1. Розвиток суб'єкт-суб'єктних відносин, загального клімату в школі.

  2. Розвиток позитивної мотивації навчання.

  3. Домінування позитивних установок і стилю відносин між вчителем і учнями.

  4. Збагачення структури освітнього середовища: збільшення кількості та поліпшення якості діяльності лабораторій, гуртків, об'єднань, товариств, майстерень, секцій, центрів, органів самоврядування, ...

  5. Збільшення форм навчальної діяльності, орієнтованих на самостійність учня.

  6. Збільшення кількості індивідуальних планів і траєкторій навчання.

  7. Перехід на психолого-педагогічне та навчально-методичний супровід розвивального компонента освіти.

  8. Переорієнтація системи методичної роботи на результат.

  9. Компетентне управління переходом до нової моделі освіти.

  10. Підвищення рівнів знань, інтелектуального розвитку та сформованості ключових компетенцій учнів.

  11. Підвищення педагогічної ефективності експерименту.


  Діагностичний інструментарії


  1. Методика контент-аналізу психологічного змісту процесу навчання.

  2. Методика оцінки мотивації навчання і відношення до школи.

  3. Тест Фідлера.

  4. Соціологічні анкети.

  5. Рейтингова і моніторингова (портфоліо) моделі оцінки індивідуального прогресу.

  6. Моніторинг, проектування та експертиза індивідуальних планів і траєкторій навчання.

  7. Програма психолого-педагогічного та навчально-методичного супроводу розвитку освітнього процесу і всіх його суб'єктів.

  8. Методики оцінки потреб педагогів у навчанні та оцінки результатів навчання.

  9. Методика внутрішкільного контролю реалізації програми переходу школи на нову модель освіти, моніторинг ефективності соціально-діяльнісної структури школи.

  10. Тести оцінки рівня знань, інтелектуального розвитку, сформованості ключових компетенцій учнів, таксономія Блума, тести діагностики інтелекту, методика портфоліо, система рейтингової оцінки.

  11. Анкета для виявлення педагогічної ефективності експерименту.


  Обмеження, ризики і компенсації


  1. При проведенні експерименту з розробки та апробації моделі школи інтелектуального розвитку заборонено:

  • Збільшувати навчальне навантаження учнів;

  • Порушувати сумарний обсяг і структуру інваріантної складової навчального плану;

  • Впроваджувати модель школи інтелектуального розвитку без узгодження з батьками, педагогічним колективом та органами управління освітою (при необхідності слід ставити питання про внесення змін в існуючу нормативну базу).

  1. Робота в експериментальному режимі вводить додаткові вимоги до педагогічного колективу. Розробка і апробація моделі школи інтелектуального розвитку, її реалізація вимагає командного типу роботи. Незвичність командного типу роботи для частини педагогічного колективу слід визнати можливим ризиком експерименту. Конфлікти можливі й між предметними кафедрами, і між традіціоннікамі і інноваторами.

  2. Існує небезпека імітації змін, що походить від неготовності вчителів до цих змін.

  3. Відмова від уроку як єдиної форми організації навчального процесу може привести до скорочення обов'язкового навчального матеріалу. Слабкість методичної підготовки вчителів у проектній та інших формах навчання може не дозволити вирішити завдання формування ключових компетенцій.

  4. Тому для переходу на нові форми організації освітнього процесу необхідно проведення системи семінарів для вчителів за новими формами навчання.

  5. Проектування розвиваючого середовища школи може викликати зростання уваги дітей до власних прав. На перших етапах це може викликати схильність дітей до суперечок, обговорень і відстоювання своєї суб'єктності в освітньому процесі. Необхідно врахувати цю небезпеку, уважно відслідковувати динаміку її виникнення та розвитку.

  6. Введення можливості проектування індивідуальних освітніх траєкторій для учнів передбачає їх самостійність і відповідальність. Проте ризик полягає в тому, що визначення ступеня самостійності та відповідальності учня не просте завдання. Тому, надаючи йому таку можливість, необхідно передбачити спеціальні (підтримуючі) форми корекції можливих несприятливих наслідків. Ними можуть стати інтенсивні предзачетние курси повторення, що дозволяють компенсувати недостатньо обгрунтовані вибори.

  7. Перехід на самоконтроль і самооцінку учнів вимагає наявності у них певних умінь у контрольно-оціночної діяльності. Такими вміннями учні спочатку можуть не володіти. У зв'язку з цим необхідно спроектувати систему заходів з формування у них прийомів і способів самоконтролю та самооцінки.

  8. Хід експерименту передбачає появу нових механізмів оцінки і контролю індивідуального прогресу (наприклад, через здійснення самоконтролю і самооцінки учнів, багатобальною шкалою оцінювання та ін.) Це може призвести до тимчасового зниження «знаннєвого» рівня. У подальшому, в ході успішного експерименту, має відбутися надолуження упущеного. Тому експериментальну апробацію системи оцінювання доцільно починати в 6 класі, коли учень тільки адаптується до школи. Це знизить ризик для дев'ятикласників і старшокласників.

  9. Формує система оцінювання і контролю в моделі школи інтелектуального розвитку повинна бути мобільною, з тим, щоб позначки цієї системи можна було б «перекласти» у традиційні і загальноприйняті.

  10. Кожен учень у школі інтелектуального розвитку рухається за своїм освітнім маршрутом, і тому неможливо оцінювати всіх учнів за єдиними критеріями і в один час. Тому необхідно передбачити відповідні рубежів зони або точки контролю як у «знаннєвої», компетентнісний, особистісному планах, так і в часовому, а також можливість використання різних систем оцінювання.

  11. Орієнтація на формуючу систему оцінювання індивідуального прогресу викличе у батьків безліч питань про хід навчання їхньої дитини. Необхідно передбачити знайомство батьків з елементами нової системи оцінювання і кроками переходу на нову модель школи інтелектуального розвитку в ході експерименту.


  Етапи експерименту


  Етапи і терміни

  Завдання етапу

  Методи розв'язання задач

  Очікуваний результат

  . I. Теорети-ний етап

  (2010г.)

  1. Виділення теми та попереднє визначення проблеми дослідження.

  2. Підбір та аналіз літератури.

  3. Уточнення проблем, гіпотез і завдань дослідження.

  4. Моделювання моделі школи інтелектуального розвитку


  1. Вивчення літературних джерел, в тому числі і результатів наукових досліджень.

  2. Аналіз передового педагогічного досвіду як вітчизняного, так і зарубіжного.

  3. Аналіз труднощів і проблем у діяльності школи.

  4. Теоретичне моделювання як оновленого освітнього процесу, так і умов, що забезпечують реалізацію теоретичної моделі

  1. Теоретична модель школи інтелектуального розвитку «Дарина» та умов її реалізації


  II Підготувати-витель-ний

  етап

  (Вересень 2010р. - Травень 2011р.)

  1. Підготовка умов, які забезпечують реалізацію теоретичної моделі оновленого освітнього процесу:

  - Кадрових;

  -Матеріально-технічних;

  -Науково-методичних:

  - Фінансових;

  - Мотиваційних;

  -Нормативно-правових;

  - Організаційно-управлінських

  2. Проектування схеми організації та проведення експерименту.

  1. Підбір та навчання кадрів, що беруть участь в експерименті.

  2. Підготовка технічних засобів навчання, лабораторій, майстерень, баз для виховної та оздоровчої роботи, необхідних у ході експерименту та ін

  3. Проектування науково-методичних розробок по кожному положенню гіпотези, що виносяться на експериментальну апробацію.

  4. Планування фінансового забезпечення матеріально-технічних умов експерименту, стимулювання кадрів, оплати наукового керівництва та ін.)

  5. Організація зустрічей, семінарів, зручних умов роботи (звільнення від дрібних доручень, матеріальне і моральне стимулювання та ін.)

  6. Розробка положень про порядок проведення експерименту, координаційно-методичну раду, експериментального базисного навчального плану для тарифікації та ін

  7. , разработка системы мониторинга экспериментальной работы, издание приказа о начале эксперимента и др. Формування тимчасових творчих груп з розробки напрямків експериментування, розробка системи моніторингу експериментальної роботи, видання наказу про початок експерименту та ін

  1. Список членів адміністрації та вчителів, які беруть участь в експерименті.

  2. Реалізований план навчання експериментаторів.

  3. Підготовлені ТСО, лабораторії, майстерні, бази виховної та оздоровчої роботи.

  4. Пройшли експертизу і затверджені науково-методичні розробки по кожному положенню гіпотези.

  5. Затверджений план (кошторис) фінансового забезпечення експерименту.

  6. Положення про систему морального, професійного та матеріального стимулювання учасників експерименту.

  7. Затверджені положення про порядок проведення експерименту, координаційно-методичну раду, експериментальний базисний навчальний план.

  Розпорядження директора школи про формування тимчасових творчих груп в усіх напрямках експериментування.

  III Формиру-ющій етап

  (Вересень 2011р. - Травень 2015р.)

  1. Експеримен-тальна перевірка розробленої теоретичної моделі школи інтелектуально-го розвитку

  1. Реалізація моделі (практичне моделювання).

  2. Діагностика отриманих проміжних результатів на основі встановлених критеріїв ефективності моделі

  1. Затверджені діагностичні та дослідницькі методики.

  2. Затверджена схема організації і проведення експерименту.

  3. Проведений згідно зі схемою експеримент.

  4. Оброблені і проаналізовані отримані в ході експерименту результати.

  Обобща-ющий этап IV Узагальнюючи-ющій етап

  (Вересень 2015-грудень 2015р.)

  1. Експертиза отриманих результатів

  1. Узагальнити та провести експертизу отриманих результатів.

  2. Відкоригувати модель відповідно до результатів експертизи.

  3. Підготувати практичні рекомендації з оновлення освітнього процесу та системи моніторингу його.

  1. Формулювання на основі отриманих даних висновків і практичних рекомендацій.  План реалізації програми експерименту в 2010 році


  Напрями експериментування

  / Завдання

  Дії, заходи

  Відп. виконавець

  Терміни виконання

  Форма представлення результату
  початок

  завершенні ня


  . I. Теоретичний етап

  1. Виділення теми та попереднє визначення проблеми дослідження.


  1.Обсужденіе питання ОЕР

  Директор

  Грудень 2009р.

  Січень 2010р.

  Рішення про початок ОЕР


  2. Обговорення питання з адміністрацією ІПКіПГСРО

  Директор СШОД «Дарина», ректор ІПКіПГСРО

  Січень 2010р.

  Січень 2010р.

  Укладення договору про сотруднічес-тве


  3. Мозковий штурм на засіданні з зав.кафедрою

  Адміністрація школи, представники ІПКіПГСРО зав.кафедрою

  03.02.10г.

  03.02.10г.

  Проблемно-орієнтований аналіз діяльності школи

  1. Підбір та аналіз літератури.


  1. Підбір і вивчення літератури з моделі школи інтелектуального розвитку та основним її положенням та

  Зам.директора з НМР, зав.кафедри, керівники ВТГ, наукові керуй-ки та консультанти

  Грудень 2009р.

  03.03.10г.

  Аналіз моделі та основних її положень

  1. Уточнення проблем, гіпотез і завдань дослідження.


  1. 1.Проектірованіе програми дослідно-експериментальної роботи школи

   Зам.директора з НМР, зав.кафедри, керівники ВТГ, наукові керуй-ки і консульта-ти

   03.02.10г.

   12.03.10г.

   Обговорення та прийняття програми на педагогічному (методичному) раді школи


   2. Експертиза та затвердження програми ОЕР

   Зам.директора з НМР, науковий керуй-тель

   15.03.10г.

   01.05.10г.

   Затверджені в УТО програма ОЕР і координаційно-методична рада експерименту


   3. Розробка програми моніторингу

   результатів дослідно-експериментальної роботи

   Зам.директора з НМР, зав.кафедри, керуй-ки ВТГ, наукові керуй-ки і консульта-ти

   15.03.10г.

   10.04.10г.

   Позитивна експертиза програми ОЕС

   1. Моделювання моделі школи інтелектуального розвитку


   1. Організація роботи ВТГ з моделювання моделі школи інтелектуального розвитку

   Зам.директора з НМР, зав.кафедри, керуй-ки ВТГ, наукові керуй-ки і консульта-ти

   15.03.10г.

   01.05.10г.

   Затверджено-ва на педагогічній раді школи модель школи інтелекту-ального розвитку


   1. Організація роботи ВТГ з моделювання:

    • розвиваючої освітнього середовища школи;

    • нових форм організації навчального процесу;

    • процесу індивідуалізації навчання;

    • психолого-педагогічного та навчально-методичного супроводу освітнього-ного процесу і всіх його суб'єктів;

    • формує системи оцінювання індивідуально-го прогресу учнів;

    • системи методичної роботи, орієнтований-ної на результат;

    • покрокового здійснення переходу на нову модель навчання

   Зам.директора з НМР, зав.кафедри, керуй-ки ВТГ, закріплені за основними положеннями моделі, наукові керуй-ки і консульта-ти

   01.09.10г.

   01.10.10г.

   Затверджені на координаційно-методичну раду експерименту теоретічес-кі моделі по кожному положенню експерименту

   Подготовительный этап II. Підготовчий етап

   1. Підготовка умов, які забезпечують реалізацію теоретичної моделі оновленого освітнього процесу:


   1. Кадрових - п одбору і навчання кадрів, що беруть участь в експерименті.   Зам.директора з НМР, зав.кафедри, керуй-ки ВТГ, наукові керуєте-ли і консульта-ти

   01.10.10г.

   20.12.10г.

   Оцінка потреб учасників експерименту в навчанні;

   План науково-методичного семінару школи; вивчення досвіду роботи інтелекту-альних шкіл першого президента;

   Оцінка результатів навчання


   2. Матеріально-технічних - п одготовка технічних засобів навчання, лабораторій, майстерень, баз для виховної та оздоровчої роботи, необхідних у ході експерименту та ін

   Зам.директора з НМР, зав.кафедри, керівникам та чи ВТГ, наукові керуєте-ли і консульта-ти, заст. директора з АГЧ

   01.10.10г.

   20.12.10г.

   Затверджений педагогичес-ким радою список необхідних для експерименту ТСО, лабораторій, майстерень, баз та ін і його забезпечення.


   3. Науково-методичних - п роектірованіе науково-методичних розробок по кожному положенню гіпотези, що виносяться на експериментальну апробацію.


   Зам.директора з НМР, зав.кафедри, керівникам та чи ВТГ, закріплений-ні за основними положеннями моделі, наукові керуєте-ли і консульта-ти

   03.01.11г.

   01.04.11г.

   Затверджені на координаційно-методичними-ком і педагогичес-ком радах методичними-кі розробки по кожному положенню експерименту


   4. Фінансових - п ланірованіе фінансового забезпечення матеріально-технічних умов експерименту, стимулювання кадрів, оплати наукового керівництва та ін

   Директор,

   заст.директора з НМР,

   головний бухгалтер школи

   01.05.10г.

   01.09.10г.

   Затверджений план (кошторис) фінансового забезпечення експерименту. Проходження тарифікації в УТО

   .   5. Мотивацион-них - про рганізація зустрічей, семінарів, участі у конференціях, семінарах на обласному, республіканс-ком, міжнародному рівнях, створення зручних умов роботи (звільнення від дрібних доручень, матеріальне і моральне стимулювання та ін.)

   Директор,

   зам.дірек-тора з НМР,

   зав.кафедри, керівникам та чи ВТГ

   01.05.10г.

   01.09.10г.

   Положення про систему морального, профе-нального і матеріально-го стимулювання учасників експерименту.   6. Нормативно-правових - р озробка положень про порядок проведення експерименту, координаційно-методичну раду, експериментального базисного навчального плану для тарифікації та ін

   Директор,

   заст.директора з НМР,

   зав.кафедри, керівникам та чи ВТГ

   01.05.10г.

   01.09.10г.

   Затверджені положення про порядок проведення експерименту, координації-Онно-методичними-ком раді, експеримен-тальному базисному навчальному плані та ін


   , разработка системы мониторинга экспериментальной работы, издание приказа о начале эксперимента и др. 7. Організаційно-но-управлінськими-чеських - ф ормірованіе тимчасових творчих груп з розробки напрямків експериментування, розробка системи моніторингу експериментальної роботи, видання наказу про початок експерименту та ін

   Директор,

   зам.дірек-тора з НМР


   15.03.10г.

   22.03.10г.

   Розпорядження директора школи про формуванні-нии тимчасових творчих груп по всіх напрямку-ям експеримен-тування


   1. Проектування схеми організації та проведення експерименту.


   Зам.директора з НМР, зав.кафедри, керівникам та чи ВТГ, наукові керуєте-ли і консульта-ти

   01.04.11г.

   01.05.11г.

   Погоджено-ва схема організації і проведення експерименту.   Список використаної літератури


   1. «Нове десятиріччя - новий економічний підйом - нові можливості Казахстану» Послання Президента Республіки Казахстан Н.А. Назарбаєва народу Казахстану. м.Астана 2010

   2. Державна програма розвитку освіти в Республіці Казахстан на 2005-2010 роки Астана. 2004р.

   3. Концепція інтелектуальних шкіл першого президента Республіки Казахстан. Астана.2008г.

   4. Аналітичний огляд з проблеми "Освіта та інформатика" (поняття, стан, перспективи) / / Освіта та інформатика. Матеріали II Міжнародного конгресу ЮНЕСКО. М., 1996. С. XV -5.

   5. Е. Г. Азімов, О. І. Щукін. «Словник методичних термінів.» 2002р.

   6. Ільясов Ф. М. Розум штучний і природний / / Известия АН Туркменської РСР, серія суспільних наук. 1986. № 6. С. 46-54.

   7. Петров К.П http://rutube.ru/tracks/1563607.html?v=cfb537a4f1405049a280f91a60ece73b

   8. Моисеев Н. Н. Людина і ноосфера. - М.: Молода гвардія, 1990.

   9. Валерія Прайд. Інтелект як чинник еволюційного розвитку в збірнику «Нові технології та продовження еволюції людини? Трансгуманістіческій проект майбутнього »/ Відп. ред. Прайд В., Коротаєв А. В. М.: УРСС 2008р.

   10. Альфред Барков. Інтелект. Москва. 2008р.

   11. ГОСО РК 2.003.-2007 державного загальнообов'язкового СТАНДАРТ ОСВІТИ. Середня освіта. Основні положення. Астана 2007.

   12. Компетентнісний підхід як спосіб досягнення нової якості освіти. Москва 2002 рік.

   13. Д. Дорівнює. «Компетентність у сучасному суспільстві, виявлення, розвиток і реалізація». М., 2002.


   Посилання (links):
  2. http://dic.gramota.ru/search.php?word =% E8% ED% F2% E5% EB% EB% E5% EA% F2 & lop = x & gorb = x & efr = x & zar = x & ag = x & ab = x & lv = x & pe = x & az = x & sin = x
  3. http://rutube.ru/tracks/1563607.html?v=cfb537a4f1405049a280f91a60ece73b
  4. http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=76219&list=11
  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Педагогіка | Творча робота
  137.6кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Школа 5 вигляду для дітей з важкими порушеннями мови
  Школа 5 вигляду для дітей з тяж лимі порушеннями мови
  Про роман Сашка Соколова Школа для дурнів
  Особливості розвитку і навчання обдарованих дітей
  Ігрова природа мови роману Саші Соколова Школа для дурнів
  Школа Монтессорі Історія виникнення і сучасний етап розвитку
  Про постмодерністських аспектах поетики роману Саші Соколова Школа для дурнів
  Педагогічні рекомендації для батьків виховують дитину з проблемами інтелектуального розвитку
  Педагогічні рекомендації для батьків виховують реб нка з проблемами інтелектуального розвитку
  © Усі права захищені
  написати до нас