Обгрунтування та оцінка ефективності інноваційного проекту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний економічний університет
Кафедра
економіки підприємства та
менеджменту
Індивідуальне завдання
за курсом: «Проектний аналіз»
на тему: «Обгрунтування та оцінка ефективності інноваційного проекту
реконструкції виробництва лимонної кислоти »
Перевірила: Виконали:
Телішевський Л.І.
Іпполітова І. Я. студентки 4 курсу
1группи
факультету ЕіП
Бугрій М. М.
Люта С. А.
Артемчук Ю. А.
Горячева О. В.

Харків, 2007

Дані за індивідуальним завданням

на тему: «Обгрунтування та оцінка ефективності інноваційного проекту
реконструкції виробництва лимонної кислоти »
студентам IV курсу факультету ЕіП
Показники
Од. ізм.
5 варіант
Потужність виробництва лимонної кислоти харчової
т / рік
4000
Потужність виробництва лимонної кислоти реактивної
т / рік
1000
Коефіцієнт перекладу додаткових капвкладень в основні виробничі фонди
0,935
Рентабельність продукції
%
33-38
Індекс прогнозованих цін
1,01

Зміст

Введення
Розділ 1 Техніко-економічне обгрунтування реконструкції виробництва
лимонної кислоти
Розділ 2 Розрахунок капітальних вкладень та основних виробничих фондів
Розділ 3 Розрахунок чисельності промислового персоналу та трудових
показників
Розділ 4 Розрахунок собівартості продукції
Розділ 5 Формування ціни
Розділ 6 Розрахунок вартості товарної реалізованої продукції
Розділ 7 Розрахунок прибутку і рентабельності продукції
Розділ 8 Розрахунок ефективності реконструкції виробництва лимонної
кислоти в АТ «Цитрон»
8.1. Розрахунок грошового потоку
8.2. Розрахунок окремих показників ефективності
Висновок

Введення
У ринкових умовах успіх підприємства багато в чому визначається його інвестиційною політикою, яка проводиться з метою збільшення потужностей, поліпшення якості продукції, що випускається, умов праці та екології виробництва. Найбільш доцільне напрямок інвестицій - це реконструкція, так як вона не передбачає розширення готівкових будівель і споруд.
Реконструкція повинна бути технічно і економічно обгрунтованою. Для цього розробляється інвестиційний проект передбачає розрахунок необхідної для реконструкції суми інвестицій та оцінку їх ефективності.
Дана індивідуальна робота буде виконана на основі методичних рекомендацій з обгрунтування реконструкції виробництва лимонної кислоти на АТ «Цитрон».
Метою роботи є закріплення теоретичних знань з пройденим курсів, набуття практичних навичок у розрахунку техніко - економічних показників, у визначенні економічної ефективності інвестиційних проектів, спрямованих на підвищення прибутковості підприємства, на охорону навколишнього середовища.
Виконання даної індивідуальної роботи має показати рівень оволодіння економічними дисциплінами, вміння працювати самостійно, а також працювати в тісному колективі, вміння користуватися спеціальною літературою, вміння зводити дані в таблицю, вміння прийняти різні методики розрахунку.
Робота також передбачає розгляд отриманих даних і на їх основі обгрунтування доцільності реконструкції виробництва лимонної кислоти.

Розділ 1 Техніко-економічне обгрунтування реконструкції лимонної кислоти
Для виявлення можливості розвитку виробництва необхідно знати як внутрішні, так і зовнішні умови роботи підприємства, а саме його місця розташування, основні види сировини та енергоресурсів, умови їх постачання, технічну оснащеність виробництва, основних постачальників і споживачів продукції і т.д.
Після вивчення методичних рекомендацій, в яких описано виробництво лимонної кислоти на українському підприємстві АТ «Цитрон» можна зробити наступні висновки:
1. маркетингові дослідження показали можливість повного використання виробничої потужності та її розширення;
2. ситуація, що склалася на ринку лимонної кислоти свідчить про необхідність пошуку та можливості поліпшення економіки виробництва лимонної кислоти;
3. низька частка споживання іншими великими областями Україні свідчить про недостатню конкурентоспроможності продукту АТ «Цитрон»;
4. структура з / с лимонної кислоти показує високу енерго-і матеріаломісткість її виробництва, а значить, і необхідність зниження питомої витрати сировини, палива, енергоресурсів, а також необхідність утилізації відходів;
5. оцінка фінансового стану показала, що підприємства останнім часом мало вкрай нестійке фінансове становище і низьку поточну платоспроможність, велику залежність від позикових коштів;
6. ринок лимонної кислоти є ненасиченим, тому що попит перевищує пропозицію, тому у АТ «Цитрон» є можливість збільшити обсяг виробництва, цим самим збільшити обсяг продажів і забезпечити собі приріст прибутку;
7. якість лимонної кислоти АТ «Цитрон» не відповідає вищому сорту лише за двома показниками - кольоровості і масової частки вільної сірчаної кислоти, що свідчить про можливість підвищення її сортності;
8. лимонна кислота підприємства недостатньо конкурентоспроможна, так як це показує низькі індекси за «м'яким» параметрами. Що говорить про неуважність до додання товару своєрідності і привабливості;
9. АТ «Цитрон» не має своїх транспортних засобів і можливостей, що негативно позначається на збуті продукції;
10. в АТ «Цитрон» ще не створено структури, які займалися б цілеспрямованою політикою;
11. АТ «Цитрон» може продавати свою продукцію за ціною нижчою, ніж склалася на ринках Європи, при цьому якість продукції, що випускається відповідає європейським стандартам.
Все вище перераховане говорить про можливість і необхідність реконструкції виробництва лимонної кислоти на даному підприємстві. З метою підвищення конкурентоспроможності продукції, розширення асортименту, поліпшення екологічно чистого виробництва і виходу на нові ринки, підвищення прибутковості, утилізацію відходів виробництва, підвищення рентабельності продукції, заміну основних виробничих фондів і т.д.
Реальним напрямом вкладення інвестицій є розширення потужності виробництва за умови утилізації відходів, що здійснило тільки в умовах реконструкції виробництва.

Розділ 2. Розрахунок капітальних вкладень та основних виробничих фондів
Після реконструкції основні виробничі фонди являють собою суму вводяться ВПФ за рахунок капіталовкладень на реконструкцію і зберігаються для використання діючих ВПФ за залишковою вартістю.
Розраховуємо суму капвкладень на реконструкцію у вигляді таблиці 2.1 шляхом коригування даних згідно співвідношенню потужностей шуканого і базового варіантів (М2/М1) 0,7.
(4000/3000) 0,7 = 1,223
При введення об'єкта в експлуатацію капітальні витрати майже цілком (на 93 - 96,5%) переходять у вартість основних виробничих фондів. Приймаються коефіцієнт їх переходу на рівні 0,935.
Таблиця 2.1
Кошторис витрат на реконструкцію, тис.грн.
Найменування
Будівельні роботи
Монтажні роботи
Облад-
ментів
Інші витрати
Всього
1
2
3
4
5
6
Глава1. Підготовка території будівництва
153,06
153,06
Глава2. Основні об'єкти будівництва
9189,50
2314,83
5104,58
16608,91
Глава3. Об'єкти підсобного та обслуговуючого призначення
3349,53
1449,52
1542,96
143,82
6485,83
Глава4. Об'єкти енерге -
го господарства
112,54
256,68
36,59
405,81
Глава5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку
564,73
42,79
30,37
637,89
Глава6. Зовнішні мережі і споруди водостоків, каналізації, тепло-і газопостачання
2622,32
1127,47
481,73
3,09
4234,61
Глава7. Благоустрій та озеленення території
1138,49
1138,49

Продовження таблиці 2.1

1
2
3
4
5
6
Глава8. Тимчасові будівлі та споруди
342,60
103,82
446,42
Глава 9 Інші роботи і витрати
311,89
94,51
191,49
2667,93
3265,82
Глави 10-11. Зміст дирекції, підготовка кадрів
66,75
66,75
Глава12. Проектні та вишукувальні роботи
2362,42
2362,42
Резерв коштів на непередбачені роботи і витрати
1244,92
377,27
517,15
367,08
2506,42
РАЗОМ за розрахунковою вартістю:
19029,58
5766,89
7904,87
5611,09
38312,43
Пайова участь:
додаткова подача води АТ «Цитрон»
2074,82
2074,82
розвиток виробництва, науки і техніки
1223,00
1223,00
скидання каналізації
856,10
856,10
Усього:
23183,50
5766,89
7904,87
5611,09
42466,35
Оплата для приєднання потужності
2446,00
2446,00
ВСЬОГО за розрахунковою вартістю з пайовою участю.
23183,50
5766,89
7904,87
8057,09
44912,35
При введення об'єкта в експлуатацію не вся сума капвкладень переходить у вартість основних виробничих фондів (ОПФ). Вартість монтажу перерозподіляється на вартість будівель і споруд та на вартість обладнання.
При визначенні основних фондів за рахунок нових капвкладень з розрахункової вартості будівництва виключені витрати, які не підлягають списанню на основні фонди (таблиця 2.2).
Таблиця 2.2
Основні виробничі фонди за рахунок капвкладень

п / п
Найменування
витрат
Основні фонди, тис.грн.
будівлі та споруди
монтаж
облад-
ментів
інші
Всього
1
2
3
4
5
6
7
1
Всього капвкладень по зведеному кошторисно-фінансового розрахунку,
в т.ч. пайова участь
23183,50
4154,82
5766,89
7904,87
5611,09
2446,00
42466,35
6600,82
2
Виключаються витрати - Всього,
в т.ч.:
4338,68
181,93
20,16
2493,18
7033,95
  1. зовнішнє електро-постачання
64,54
151,48
9,92
225,94
  1. позамайданчикові мережі ВК
53,71
53,71
  1. зворотні суми
51,39
15,57
66,96
  1. витрати на придбання інструменту, виробничого і господарського інвентарю
8,92
6,12
15,03
  1. внеоб'емние витрати
13,78
13,56
1,20
37,39
65,92
Разом, стор 1-5
183,42
167,05
20,04
43,51
427,56
  1. пайова участь:
додаткова подача води
2074,82
2074,82
розвиток виробництва науки і техніки за рахунок «Коммунпромвод»
1223,00
1223,00
скидання каналізації
856,10
856,10
  1. оплата для приєднання потужності
2446,00
2446,00
3
Всього витрат в основні фонди
18844,83
5584,98
7884,72
5563,93
37878,46
4
Перерозподіляються інші
3244,72
961,62
1357,59
5
Підлягає віднесенню на основ-
ні фонди
22089,54
6546,60
9242,32
37878,46
Загальноприйнято, що пасивна частина ВПФ включає вартість монтажних робіт, будівель і споруд, а активна частина - вартість монтажних робіт, устаткування, тому вартість монтажу необхідно перерозподілити між вартістю будівель і споруд та вартістю обладнання пропорційна їх величині.
Відношення вартості монтажних робіт до вартості будівельних робіт та обладнання складе:
6546,60 / (22089,54 + 9242,32) = 6546,60 / 31331,86 = 0,209,
тоді частка монтажних робіт, віднесена на вартість будівельних робіт становитиме:
0,209 * 22089,54 = 4616,71 тис.грн.,
а на вартість обладнання:
0,209 * 9242,32 = 1931,64 тис.грн.
У результаті вартість будівель і споруд очікується рівна:
22089,54 + 4616,71 = 26706,25 тис.грн.,
і аналогічно вартість устаткування з урахуванням монтажних робіт:
9242,32 + 1931,64 = 11173,96 тис.грн
У результаті структура основних виробничих фондів після реконструкції характеризується часткою вартості в них:
· Будівель і споруд - 70,5% (26706,25 / 37878,46)
· Обладнання - 29,5% (11173,96 / 37878,46)
Склад загальної вартості ОПФ АТ «Цитрон» після реконструкції з розшифровкою вартості об'єктів основного виробничого призначення приведені в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3
Вартість основних виробничих фондів після реконструкції
Найменування елементів ОПФ
Вартість, грн.тис.
Будинки і споруди
обладнання
Всього
1. Основні фонди за рахунок додаткових капвкладень
26706,25
11173,96
37880,21
в т.ч. глава 2
10678,20
5931,52
16609,72
2. Використовувані ВПФ діючого виробництва
2130,00
1002,40
3132,40
в т.ч. глава 2
881,77
489,86
1371,63
Разом (пп. 1 +2)
28836,25
12176,36
41012,61
в т.ч. глава 2
11559,97
6421,38
17981,35
Таблиця 2.4
Вартість ОПФ, необхідна для розрахунку кошторисів РСЕО і загальновиробничих витрат собівартості окремих продуктів, тис.грн.
Елементи ОПФ
Вартість по продуктам, тис.грн.
харчова лимонна кислота
реактивна лимонна кислота
Міце-
бів
цитри-
гіпс
цитрат кальцію
загальнозаводські служби
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
1.Ітого ОПФ
%
тис.грн.
68,38
28044,42
6,49
2661,72
1025,31
7,30
1025,31
1140,15
17,83
7312,55
100,0
41012,61
У т.ч.
1.1.актівная частина (обладнання тощо)
8326,19
790,25
273,97
273,97
340,94
2171,04
12176,36
1.2.пассівная частина (будівлі, споруди та ін)
19718,23
1871,47
648,82
648,82
807,415
5141,5
28836,25
2.Глава 2
12295,65
1166,99
404,58
404,58
503,48
3206,07
17981,35
У т.ч.
2.1.актівная частина
4390,94
416,75
144,48
144,48
179,8
1144,93
6421,38
2.2.пассівная частина
7904,7
750,24
260,1
260,1
323,68
2061,14,
11559,97

Продовження табл.2.4

3.Глава 2 з урахуванням внеоб'ектових витрат
16353,21
1552,10
538,10
538,10
669,63
4264,10
23915,2
3.1.актівная частину з урахуванням внеоб'ектових витрат
5541,36
525,94
182,34
182,34
226,90
1444,90
8103,78
3.2.пассівная частину з урахуванням внеоб'ектових витрат
10805,74
1025,58
355,55
355,55
442,47
2817,58
15802,48
Розділ 3.Чісленность промислового персоналу і розрахунок фонду оплати праці
Загальна чисельність працюючих АТ "Цитрон" після реконструкції визначена 429 чол., В тому числі робочих - 352 чол., Керівників - 25 чол., Спеціалістів - 48 чол., Службовців - 4 чол.
На підставі чисельності персоналу відповідних категорій по підрозділах і середньорічної заробітної плати кожної категорії працюючих, розрахуємо річний фонд оплати праці (табл. 3.1).

Таблиця 3.1
Розрахунок річного фонду оплати праці
Категорії
Середньорічна з / п, грн. / рік
Харчова лимонна кислота
Реактивна лимонна кислота
Міцелій
Цітрогіпс
Цитрат кальцію
кількість, чол.
ФОП грн. / рік
кількість, чол.
ФОП грн. / рік
кількість, чол.
ФОП грн. / рік
кількість, чол.
ФОП грн. / рік
кількість, чол.
ФОП грн. / рік
Основні робочі
2800
127
355600
19
53200
18
50400
13
36400
5
14000
Допоміжні робітники
2800
29
81200
-
-
-
-
-
-
1
2800
Керівники
3200
2
6400
1
3200
-
-
-
-
-
-
Фахівці
2910
11
3210
5
14550
1
2910
1
2910
1
2910
Службовці
1950
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Разом
169
446410
25
70950
19
53310
14
39310
7
19710

Розділ 4. Собівартість продукції

Визначення собівартості кожного виду продукції здійснюється шляхом складання калькуляції експлуатаційних витрат за встановленою для даної галузі промисловості формі. Причому, змінну частину собівартості розраховують спочатку для собівартості одиниці продукції, а умовно-постійні витрати - для річного випуску. Потім для собівартості однієї тонни, умовно-постійні отримують шляхом розподілу їх річної суми на річний випуск, а змінні витрати для собівартості річного випуску збільшують пропорційно цього випуску.
У роботі будуть розраховані проектні калькуляції собівартості харчової, реактивної лимонної кислоти і розраховані кошторису річних експлуатаційних витрат для продуктів їх відходів.
Розраховуємо потужність річного випуску різних видів продукції:
· Потужність виробництва лимонної кислоти харчової - 4000 т / рік;
· Реактивної лимонної кислоти - 1000 т / рік;
· Лимонної кислоти харчової у дрібній розфасовці - 627 т / рік;
· Харчової лимонної кислоти упакованої
(4000 -1,3 * 1000 -1,001 * 627) = 2072,37 т / рік;
а так само кошторис витрат на переробку відходів в товарні продукти:
· Міцелій сухий:
(690/3000) * 4000 = 920 т / рік;
· Цітрогіпс:
(3900/3000) * 4000 = 5200 т / рік;
· Цитрат кальцію:
(4500/3000) * 4000 = 6000 т / рік.
Усереднена калькуляція собівартості:
Товарний випуск: 4000-1,3 * 1000 = 2700 т. упакованого продукту, в такому випадку калькуляційна собівартість складається з розрахунку на 4000т/год, а витрата мішків, рівної 25 шт. на 1 т., враховується в ній в кількості 17,0 шт. (25 * (2700/4000)) або 35230,29 шт. в розрахунку не річний випуск (17,0 * 2072,37). При випуску упакованого лише 2072,37 т / рік витрати мішків - 12,95 шт / т (25 * (2072,32 / 4000)).
Розглянемо калькуляцію собівартості харчової лимонної кислоти на прикладі за статтями витрат на 1 т.:
1. основна сировина на 1 т.
142,5 * 3,25 = 463,13 грн.
2. допоміжна сировина та матеріали в загальній Σ становить 599,23 грн.;
3. паливо й енергія - 861,39 грн.;
4. основна і додаткова заробітна плата основних робітників на 1 т. продукції:
· Основна
355600/4000 = 88,9 грн.
· Додаткова (40% від основної)
88,9 * 0,4 = 35,56 грн.
88,9 + 35,56 = 124,46 грн.
5. відрахування на соціальне страхування від загального ФОП 37,5%:
124,46 * 0,375 = 46,67 грн.
6. РСЕО від активної частини вартості ОПФ:
8326,19 * 0,15 +8326,19 * 0,027 +8326,19 * 0,036 +0,004 * 4000 + ((8326,19 * 0,063 + +0,004 * 4000) * 0,1 = 2001,94 тис. грн.
7. загальновиробничі витрати: (від пасивної частини вартості ОПФ)
19718230 * 0,05 +119718230 * 0,018 +119718230 * 0,017 + (497840 +186680) *
* 0,407 + (354928,14 +335209,91 +278599,64) * 0,084 = 2036023,16 грн.
8. загальногосподарські витрати 10% від переділу
(4605,83-1062,36) * 0,1 = 354,347 грн.
9. інші виробничі витрати 1% від переділу 49,6 грн.
10. позавиробничі витрати 0,8% від виробничої собівартості
5009,78 * 0,008 = 40,08 грн.
Повна собівартість сума 1-10
Розрахунок проектної калькуляції собівартості продукції
АТ «Цитрон» наведено у таблицях 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.

Таблиця 4.1
Проектна калькуляція собівартості виробництва лимонної кислоти харчової, грн / тонна. Потужність виробництва - 4000т. Калькуляційна одиниця тонна.
Елементи витрат
Одиниця виміру
Ціна, грн.
Витрати на 1т
Витрати на річний випуск
кількість
сума, грн.
кількість
сума, грн. / рік
1
2
3
4
5
6
7
1.Основное сировина: меляса бурякова
т
142,5
3,25
463,13
13000
1852500
Разом
грн.
463,13
1852500
2.Вспомогательное сировину та матеріали: фільтр-діагональ
м пог.
19,25
2,3
44,28
9200
177100
лавсан
м пог.
7,36
2,9
21,34
11600
85376
пакувальна тканина
м пог.
0,57
0,85
0,48
3400
1938
марля
м пог.
0,38
1,5
0,57
6000
2280
вата
кг
2,27
0,6
1,36
2400
5448
папір під пергаментна
кг
2,47
0,7
1,73
2800
6916
жовта кров'яна сіль
кг
2,97
11
32,67
44000
130680
вапно хлорне
кг
0,001
0,4
0,0004
1600
1,6
цинк сірчанокислий
кг
0,0012
0,2
0,00024
800
0,96
формалін 40%
кг
0,79
6
4,74
24000
18960
спори гриба
кг
1356,52
0,002
2,71
8
10852,16
калій фосфорнокислий
кг
12
2,4
28,8
9600
115200
вапняк
т
81,45
2,36
192,22
9440
768888
кокс
т
327,62
0,16
52,42
640
209676,8
мішки ламіновані
шт
25
мішки поліетиленові
шт
0,63
25
15,75
100000
63000
трилон Б
кг
0,45
0,7
0,32
2800
1260
сірчана кислота
т
0,08
1,125
0,09
4500
360

Продовження таблиці 4.1
1
2
3
4
5
6
7
сода кальцинована
кг
0,79
0,1
0,079
400
316
вугілля активоване
кг
4,75
16
76
64000
304000
спітр етиловий
кг
8,725
0,24
2,1
960
8376
пральний порошок
кг
1,05
0,3
0,32
1200
1260
мило господарське
кг
1,9
0,3
0,57
1200
2280
кислота щавлева
кг
0,56
3,2
1,792
19800
7168
магній сірчанокислий
кг
3,12
0,32
1
1280
3993,6
амоній хлористий
кг
1,8
4
7,2
16000
28800
фурацилін
г
0,0009
15
0,014
60000
54
левоміцетин
г
0,47
9
4,23
36000
16920
цукор-пісок
г
0,483
0,7
0,34
2800
1352,4
амоній щавлевокислий
г
2,5
10
25
40000
100000
фільтрована папір
г
7
0,35
2,45
1400
9800
масло фузістое
г
0,92
18,5
17,02
74000
68080
аммофоскі
г
0,42
2,7
1,13
10800
4536
Інші матеріали
грн.
60,5
242000
Разом ст.2
грн.
599,23
2266190,66
Разом ст.1 та ст.2
грн.
1062,36
4118690,66
3.Топліво і енергія на технологічні цілі
пар
т
6,8
55,033
374,22
220132
1496897,6
вода технічна
тис.м ³
17,54
0,0334
0,59
133,6
2343,34
вода оборотна
тис.м ³
17,54
електроенергія
тис.кВт.ч
120
2,71
325,2
10840
1300800
стиснене повітря
тис.нм ³
8,43
0,18
1,52
720
6069,6
стиснене повітря стерильний
тис.нм ³
35,85
3,169
113,61
12676
454434,6
холод
Гкал
92,5
0,5
46,25
2000
185000

Продовження таблиці 4.1
1
2
3
4
5
6
7
Разом ст.3
грн.
861,39
3445545,1
4.Основние і додаткова заробітна плата основних виробничих робітників
грн.
124,46
497840
5.Отчісленія на соціальне страхування
грн.
46,67
186680
6.Расходи на утримання та експлуатацію обладнання
грн.
2001,94
8007760
7.Общепроізводственние витрати
грн.
509,01
2036023,16
Цехова собівартість
грн.
4605,83
18423320
8.Общехозяйственние витрати, 10% від ст.3-7
грн.
354,35
1417400
9.Прочіе виробничі витрати, 1% від ст. 3-8
грн.
49,6
198400
Виробнича собівартість
грн.
5009,78
20039120
10.Внепроізводственние витрати, 0,8%
грн.
40,08
160320
Повна собівартість
грн.
5049,86
20199440

Таблиця 4.2
Проектна калькуляція собівартості виробництва лимонної кислоти реактивної кваліфікації, грн / тонна. Потужність виробництва - 1000т.Калькуляціонная одиниця тонна.
Елементи витрат
Одиниця виміру
Ціна, грн.
Витрати на 1т
Витрати на річний випуск
кількість
сума, грн.
кількість
сума, грн. / рік
1
2
3
4
5
6
7
1.Сирье і матеріали:
Лимонна кислота харчова-напівфабрикат
т
5009,78
1,001
5014,79
1001
5014789,78
2.Вспомогательние матеріали:
папір під пергамент
кг
2,27
0,22
0,50
220
499,4
стрічка клеечная
20,00
8,2
164
8200
164000
пакувальна коробка
1,20
100
120
100000
120000
пакувальна плівка
5,00
38
190,0
38000
190000
Разом ст.2
грн.
474,5
474499,4
Разом ст.1 та ст.2
грн.
5489,29
5489289,18
3.Топліво і енергія на технологічні цілі:
пар
т
6,6
41,58
274,43
41580
197920,8
вода технічна
тис.м ³
16,16
0,13068
2,11
130,68
1604,49
вода оборотна
тис.м ³
16,16
0,5775
9,33
577,5
7090,55
електроенергія
тис.кВт.ч
79,86
3,71
296,28
3710
311640
стиснене повітря
тис.нм ³
6,30
0,0396
0,25
39,6
233,68
стиснене повітря стерильний
тис.нм ³
27,58

Продовження таблиці 4.2
1
2
3
4
5
6
7
холод
Гкал
74,0
0,1
7,4
100
7400
Разом ст.3
грн.
589,8
518489,52
4.Основние і додаткова заробітна плата
грн.
74,48
74480
5.Отчісленія на соціальне страхування
грн.
27,93
27930
6.Расходи на утримання та експлуатацію обладнання
грн.
213,71
213710
7.Общепроізводственние витрати
грн.
209,76
209759,13
Цехова собівартість
грн.
6604,97
6604970
8.Общехозяйственние витрати, 10% від ст.3-7
грн.
111,57
111570
9.Прочіе виробничі витрати, 1% від ст. 3-8
грн.
12,27
12270
Виробнича собівартість
грн.
6728,81
6728810
10.Внепроізводственние витрати, 0,8%
грн.
53,83
53830
Повна собівартість
грн.
6782,64
6782640

Таблиця 4.3
Проектна калькуляція собівартості переробки цітрогіпса. Потужність виробництва - 5200т. Калькуляційна одиниця - тонна.
Елементи витрат
Одиниця виміру
Ціна, грн.
Витрати на 1т
Витрати на річний випуск
кількість
сума, грн.
Кількість
сума, грн. / г
1
2
3
4
5
6
7
1.Топліво і енергія на технологічні цілі:
пар
т
6,8
55,033
374,22
286171,6
1945966,88
вода оборотна
тис.м ³
17,54
електроенергія
тис.кВт.ч
120
2,71
325,2
14092
1691040
Разом
грн.
699,42
3637006,88
2.Основні і додаткова заробітна плата
грн.
9,8
50960
3.Отчісленія на соціальне страхування
грн.
3,675
19110
4.Расходи на утримання та експлуатацію обладнання
грн.
288,88
1502176
5.Общепроізводственние витрати
грн.
24,91
129522,78
Цехова собівартість
грн.
1026,69
5338762
6.Общехозяйственние витрати, 10%
грн.
102,67
533878,8
7.Прочіе виробничі витрати, 1%
грн.
11,29
58708
Виробнича собівартість
грн.
1140,65
5931380

Продовження таблиці 4.3
1
2
3
4
5
6
7
8.Внепроізводственние витрати, 0,8%
грн.
9,13
47451,04
Повна собівартість
грн.
1149,78
5978856
Таблиця 4.4
Проектна калькуляція собівартості переробки міцелію сухого. Потужність виробництва - 920т. Калькуляційна одиниця - тонна.
Елементи витрат
Одиниця виміру
Ціна, грн.
Витрати на 1т
Витрати на річний випуск
кількість
сума, грн.
кількість
сума, грн. / рік
1
2
3
4
5
6
7
1.Топліво і енергія на технологічні цілі:
пар
т
6,8
55,033
374,22
50630,36
344286,45
вода оборотна
тис.м ³
17,54
електроенергія
тис.кВт.ч
120
2,71
325,2
2493,2
299184
Разом
грн.
699,42
333470,45
2.Основні і додаткова заробітна плата
грн.
76,69
70554,8
3.Отчісленія на соціальне страхування
грн.
28,76
26458,05
4.Расходи на утримання та експлуатацію обладнання
грн.
97,25
89470


Продовження таблиці 4.4
1
2
3
4
5
6
7
5.Общепроізводственние витрати
грн.
112,15
103174,81
Цехова собівартість
грн.
1014,27
933128,4
6.Общехозяйственние витрати, 10%
грн.
101,43
93315,6
7.Прочіе виробничі витрати, 1%
грн.
11,16
10264,44
Виробнича собівартість
грн.
1126,86
1036711,2
8.Внепроізводственние витрати, 0,8%
грн.
9,01
8293,69
Повна собівартість
грн.
1135,87
1045000,4

Таблиця 4.5
Проектна калькуляція собівартості переробки цитрату кальцію. Потужність виробництва - 6000т. Калькуляційна одиниця - тонна.
Елементи витрат
Одиниця виміру
Ціна, грн.
Витрати на 1т
Витрати на річний випуск
кількість
сума, грн.
кількість
сума, грн. / г
1
2
3
4
5
6
7
1.Топліво і енергія на технологічні цілі:
пар
т
6,8
55,033
374,22
330198
2245346,4
вода технічна
тис.м ³
17,54
0,03344
0,59
2006,4
35192,26
вода оборотна
тис.м ³
17,54


Продовження таблиці 4.5
1
2
3
4
5
6
7
електроенергія
тис.кВт.ч
120
2,71
325,2
16260
1951200
Разом
грн.
700,01
4200060
2.Основні і додаткова заробітна плата
грн.
3,26
19560
3.Отчісленія на соціальне страхування
грн.
1,22
7320
4.Расходи на утримання та експлуатацію обладнання
грн.
317,17
1903020
5.Общепроізводственние витрати
грн.
7,28
43663,52
Цехова собівартість
грн.
1028,94
6173640
6.Общехозяйственние витрати, 10%
грн.
102,89
617364
7.Прочіе виробничі витрати, 1%
грн.
11,32
67920
Виробнича собівартість
грн.
1143,15
6858900
8.Внепроізводственние витрати, 0,8%
грн.
9,15
54871,2
Повна собівартість
грн.
1152,3
6913800

Таблиця 4.6
Проектна калькуляція собівартості виробництва лимонної кислоти харчової в дрібного фасування, грн / тонна. Потужність виробництва - 627т. Калькуляційна одиниця тонна.
Елементи витрат
Одиниця виміру
Ціна, грн.
Витрати на 1т
Витрати на річний випуск
кількість
сума, грн.
кількість
сума, грн. / рік
1
2
3
4
5
6
7
1.Сирье і матеріали:
лимонна кислота харчова - напівфабрикат
т
5009,68
1,001
5014,69
627,627
3144210,43
2.Вспомогательние матеріали:
папір під пергаментна
м пог.
2,47
0,22
0,54
137,94
340,71
стрічка клеечная
кг
20,0
8,2
164
5141,4
102828
пакувальна коробка
кг
1,26
100
126
62700
79002
пакувальна плівка
кг
5,08
38,0
193,04
23826
121036,08
Разом ст.2
грн.
483,58
338508,4
Разом ст.1 та ст.2
грн.
5498,27
3447415,29
3.Топліво і енергія на технологічні цілі: електроенергія
тис.кВт.ч
120,0
0,025
3
15,68
1881
4.Основние і додаткова заробітна плата основних виробничих робітників
грн.
794,01
497844,27
5.Отчісленія на соціальне страхування
грн.
297,75
186689,25
Паливо і енергія на технологічні цілі:
пар
т
6,8
55,033
374,22
234635,94
1595524,39
вода технічна
тис.м ³
17,54
0,03344
0,59
20,97
367,81
вода оборотна
тис.м ³
17,54
-
-
-
-
електроенергія
тис.кВт.ч
120,0
2,71
325,2
1699,17
203900,4
стиснене повітря
тис.нм ³
8,43
0,18
1,52
112,86
951,4
стиснене повітря стерильний
тис.нм ³
35,85
3,169
113,61
1986,96
71232,62
холод
Гкал
92,5
0,5
46,25
313,5
28998,75
6.Расходи на утримання та експлуатацію обладнання
грн.
1850,7
1160388,9
7.Общепроізводственние витрати
грн.
2653,8
1663933,13
Цехова собівартість
грн.
11097,53
6958151,31
8.Общехозяйственние витрати, 10% від ст.3-7
грн.
559,93
351073,60
9.Прочіе виробничі витрати, 1% від ст. 3-8
грн.
61,59
38618,12
Виробнича собівартість
грн.
11719,05
14132219,82
10.Внепроізводственние витрати, 0,8%
грн.
93,75
58782,75
Повна собівартість
грн.
11812,8
7406625,6


Розділ 5. Формування ціни
Цінова політика підприємства в ринкових умовах повинна бути спрямована на повну реалізацію продукції з одночасним забезпеченням прибутку, достатнього для нормального функціонування підприємства і забезпечення колективу працівників необхідного життєвого рівня.
Для встановлення ціни на лимонну кислоту і продуктів з відходів її виробництва слід виходити в першу чергу з рівня поточних витрат на випуск розглянутих продуктів. При цьому важливо враховувати кон'юнктуру ринку лимонної кислоти, а також той факт, що в процесі реконструкції виробництва конкурентоспроможність лимонної кислоти підвищиться, а економічність її технології виробництва лучиться. Це дає можливість підвищити її рентабельність 45%.
Для прийняття певної ціни слід було б орієнтуватися також на критичну точку виробництва і рівноважну ціну.
Ціни на лимонну кислоту і продукти переробки наступні:
-Лимонна кислота харчова - 6968,81 грн / т.
-Лимонна кислота харчова у дрібній розфасовці - 16301,66 грн / т.
-Реактивна -9360,04 грн / тонна.
-Міцелій сухий - 1567,5 грн. / Т.
-Цітрогіпс - 1586,7 грн. / Т.
-Цитрат кальцію - 1590,17 грн / т.


Розділ 6. Вартість товарної реалізованої продукції.
Виробничим результатом діяльності виробництва в грошовому вираженні є вартість товарної продукції. Запланована реконструкція забезпечить не тільки приріст потужності виробництва, а й розширення асортименту: з'явиться лимонна кислота реактивної кваліфікації, а також продукти переробки відходів. Це свідчить про значне збільшення вартості товарної продукції в результаті реконструкції виробництва.
Вартість річного випуску товарної продукції розраховувалася для наступного асортименту (таблиця 6.1):
1) лимонна кислота харчова;
2) лимонна кислота реактивна;
3) лимонна кислота харчова у дрібній розфасовці;
4) крім того, вартість реалізованих відходів:
- Міцелію сухого;
- Фільтрату цитрату кальцію;
- Цітрогіпса.

Табліца6.1

Розрахунок виручки від реалізації лимонної кислоти і продуктів переробки відходів
Найменування
Обсяг реалізації,
т / рік.
Прогнозного-
ється ціна,
грн
Виручка від реалізації,
тис.грн. / рік.
1.Лімонная кислота харчова
2072,37
6968,81
14441,952
2.Лімонная кислота реактивна
1000
9360,04
9360,04
3. Лимонна кислота харчова у дрібній розфасовці
627
16301,66
10221,14
4. Реалізовані відходи:
міцелій сухий
920
1567,5
1442,1
цитрат кальцію
6000
1590,17
9541,02
цітрогіпс
5200
1586,7
8250,84
Разом реалізовані відходи
19233,96
Усього:
53256,092

Розділ 7. Прибуток і рентабельність продукції

Розрахунок прибутку від реалізації продукції традиційно проводиться з різниці між вартістю реалізованої продукції, та її собівартістю. Об'єм реалізованої продукції приймаємо на рівні товарної.
Визначаємо сумарні витрати на рік за всіма видами продукції:
Σ = 20199,44 +6782,64 +5978,86 +1045 +6913,8 +7406,63 = = 48326,37 тис. грн. / рік
ΔП = 53256,092 - 48326,37 = 4929,722 тис. грн.
Визначивши загальну прибуток від реалізації продукції, що виробляється після реконструкції виробництва, розрахуємо рентабельність, загальну для всієї продукції:
Р = (4929,722 / 48326,37) * 100 = 10,2%
Таблиця 7.1
Основні техніко-економічні показники ефективності реконструкції виробництва лимонної кислоти в АТ «Цитрон»
Показник
Од. ізм.
Умовне позначення
Значення показника
1
2
3
4
Потужність пр-ва
1 лимонна кислота харчова
тис. т / рік
М1
4000
2 лимонна кислота реактивна
тис. т / рік
М2
1000
3 міцелій
тис. т / рік
М3
920
4 цитрат кальцію
тис. т / рік
М4
6000
5 цітрогіпс
тис. т / рік
М5
5200
6 лимонна кислота харчова у дрібній розфасовці
тис. т / рік
М6
627
Капітальні витрати на реконструкцію
тис. грн.
ΔК
44912,35
Вартість ОПФ в т.ч.
тис. грн.
ОПФ
41012,61
вартість обладнання
тис. грн.
12176,36
вартість будівель і споруд
тис. грн.
28836,25
Собівартість 1т. харчової лимонної кислоти
тис. / т
з
5049,86
Вартісна оцінка результатів, в т.ч.
тис. т / рік
вартість товарної продукції
тис. т / рік
ТП
обсяг продажів
тис. т / рік
РП
53256,092
Приріст прибутку (збиток), в т. ч.
Тис. т / рік
ΔП
4929,722
економія платежів
тис. т / рік
ΔП1
898,22

Продовження таблиці 7.1
1
2
3
4
прибуток від реалізації
тис. т / рік
ΔП2
4929,722
Амортизаційний фонд підприємства (за рахунок капвкладень на реконструкцію)
тис. т / рік
ΔП3
2941,45
Грошовий потік
тис. т / рік
ΣП
8769,392
Чисельність
чол.
Ч
429
Економічний ефект
тис.грн.
Е
Індекс прибутковості
грн. / грн.
ВД
Період окупності
років
ПЗ

Розділ 8. Ефективність реконструкції виробництва лимонної кислоти в АТ "Цитрон"
8.1 Розрахунок грошового потоку
Визначимо грошовий потік укрупнено як суму прибутку і величини амортизаційних відрахувань, що залишається на підприємстві (в амортізацінном фонді)
П = ΔП1 + ΔП2 + ΔП3
ΔП1-відвернений економічний збиток у вигляді виключення (економії) платежів за викиди, розміщення і складування відходів у зв'язку з тим, що при переробки твердих відходів відпадає необхідність у їх зберіганні;
Е1 = 4000 * 0,53 * 420 = 890,4 тис.грн.
Е1-річна економія платежів за скидання
Е2 = 4000 * (0,1 +0,05 +0,02) * (8 +5) = 7,82 тис.грн
Е2-платежі в економічні фонди
ΔП1 = Е1 + Е2
ΔП1 = 890,4 +7,82 = 898,22 тис.грн
ΔП2-приріст прибутку від реалізації призначених до випуску продуктів, розраховується як різниця між вартістю товарної продукції і річними експлуатаційними витратами
ΔП2 = ТП-С
ΔП2 = 53256,092-48326,37 = 4929,722 тис.грн
ΔП-сума приросту прибутку безпосередньо у виробництві, за рахунок продажу лимонної кислоти і продуктів отриманих з відходів та предотвращенного економічного збитку становлять приріст прибутку комерційної ефективності
ΔП = ΔП1 + ΔП2
ΔП = 898,22 +4929,722 = 5827,942 тис.грн.
ΔП3-амортизаційний фонд підприємства (за рахунок капвкладень на реконструкцію)
ΔП3 = 0,9 * (12176,36 * 0,15 +28836,25 * 0,05) = 2941,45 тис.грн.
П = 898,22 +4929,722 +2941,45 = 8769,392 тис.грн.
8.2 Розрахунок окремих показників ефективності
Для висновку про доцільність розглянутого інноваційного проекту реконструкції можна розрахувати ряд таких показників ефективності як чистий дисконтований дохід (економічний ефект (Е)), індекс дохідності (ІД), період окупності (ПО), а також продуктивність праці (ПТ) і фондовіддача (ФО) .
· Визначимо чистий дисконтований дохід (Е) за формулою
П К
Е = Σ - - Σ -
(1 + i) ⁿ (1 + i) ⁿ
8769,392 8769,392 8769,392 8769,392 8769,392
Е = ---- + ---- + ---- + ---- + ---- -
(1 +0,15) ¹ (1 +0,15) ² (1 +0,15) ³ (1 +0,15) 4 (1 +0,15) травня
- (---- + ---- + ---- + ---- + ----) =
(1 +0,15) ¹ (1 +0,15) ² (1 +0,15) ³ (1 +0,15) 4 (1 +0,15) травня
= 7625,558 +6630,92 +5766,02 +5013,93 +4359,94 -
.
· Визначимо індекс прибутковості
ВД = грн / грн
· Визначимо період окупності
ПО = років

Висновок
Для визначення впливу реконструкції на підприємство, був проведений техніко-економічний аналіз діючого виробництва лимонної кислоти. Була розрахована ефективність проекту після реконструкції.
У ході проведених розрахунків було виявлено, що реконструювати виробництво лимонної кислоти доцільно, тому що ефективність даного проекту має позитивне значення, а саме тис.грн.
Був розрахований період окупності, що дорівнює років.
Індекс прибутковості дорівнює грн / грн.
Також був визначений річний фонд оплати праці, який по окремих видах продукції складає: харчова лимонна кислота 446,41 тис.грн.; Реактивна лимонна кислота 70,95 тис.грн.; Міцелій 53,31 тис.грн.; Цітрогіпс 39,31 тис . грн.; цитрат кальцію 19,71 тис.грн.
Собівартість продукції по кожному з видів складає: харчова лимонна кислота 27384,3 грн / т.; реактивна лимонна кислота 1440,6 грн / т.; міцелій 3604,36 грн / т.; цітрогіпс 3430,75 грн / т.; цитрат кальцію 3469,06 грн / т.
Рентабельність виробництва після реконструкції на підприємстві склала 10,2%.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Тести
658.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Оцінка ефективності інноваційного проекту
Комплексна оцінка ефективності інноваційного проекту
Оцінка економічної ефективності інноваційного проекту
Інноваційний потенціал регіону Оцінка ефективності інноваційного проекту
Обгрунтування доцільності впровадження інноваційного проекту з виробництва нового приладу Біотест
Обгрунтування доцільності впровадження інноваційного проекту з виробництва нового приладу Біотест 2
Дослідження економічної ефективності інноваційного проекту
Обгрунтування ефективності інвестиційного проекту на прикладі ТОВ
Обгрунтування ефективності проекту зі створення тренувальної професійної спортивної бази в місті
© Усі права захищені
написати до нас