Обгрунтування виробничої програми підприємства

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
Інститут національної та світової економіки
Кафедра макроекономіки
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
з дисципліни «Економіка підприємства»
на тему «Обгрунтування виробничої програми підприємства»
Виконав (а) студент (ка)
________форми навчання
спеціальності _________
спеціалізації _________
__курса __ групи ________ __________________
(Підпис) (ініціали та прізвище)
Керівник проекту
___________________ _______ _________________
(Вчений ступінь, звання) (підпис) (ініціали та прізвище)
Москва 2007

З Про Д Е Р Ж А Н Н Я
Завдання на виконання курсового проекту ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
Вихідні дані ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12
Резюме ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 15
1.План маркетингу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 18
2.План виробництва ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 22
2.1.Проізводственная потужність ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 22
2.2.Проізводственние витрати ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 26
3.Фінансовий план ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 36
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 41
Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .42

ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
Мета - необхідно до 5-го року максимізувати обсяг продажів (у вартісному вираженні). Завдання - розробити план розвитку діючого підприємства. Діяльність підприємства проводиться на внутрішньому і західному ринках.
Прогноз попиту на різних риках наведено на рис. 1 в вихідних даних.
Для розробки плану необхідно відповісти на питання: де, скільки і якої продукції можна буде продати; які виробничі потужності необхідні для того, щоб цю продукцію виготовити; скільки необхідно капітальних вкладень для реалізації плану і звідки можливо їх отримання. Тобто необхідно розробити маркетингову, виробничу і фінансову стратегії підприємства і виконати по роках необхідні розрахунки. Розробка плану передбачає виконання многоітераціонних розрахунків, тому для зручності розрахунків доцільно використовувати програма Excel або інші програми, здатні працювати з базами даних.

ВИХІДНІ ДАНІ
Маркетинг
=> Ціни і попит
У перший рік підприємство виробляє продукцію типу «Астра» і продає її на внутрішньому ринку. Для реалізації мети підприємство може освоювати виробництво інших видів продукції і виходити на інший ринок. Аналіз конкурентів дає можливість зробити висновок, що підприємство може завоювати не більше 50% ринку. Прогноз попиту на різні види продукції представлений на рис. 1. Прогноз очікуваних цін представлений у табл.1.
Таблиця 1
Прогноз цін по ринках (тис. у.о. за одиницю)
Ринки

Роки

Продукція
Астра
Тюльпан
Півонія
Нарцис
Внутрішній
1
2
3
4
5
420
410
410
400
410
660
660
650
650
650
-
-
680
680
680
-
-
-
-
-
Західний
1
2
3
4
5
440
440
440
430
430
650
650
650
640
630
-
840
840
840
840
-
-
-
-
1200


Внутрішній ринок * Західний ринок
РИС. 1. Очікуваний попит на продукцію

* Початкова значення по осі «Роки» - 2 квартал 1-го року; значення 1-го і кожного наступного року знаходиться по середині відрізка.
=> Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи
(НДДКР)
Для випуску продукції іншого типу необхідно провести науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР). Дані про тривалість НДДКР і витрат на них наведено в табл.2.
Таблиця 2
НДДКР
Вид продукції
Тривалість (кв.)
Загальна вартість (тис. у.о.)
Тюльпан
6
600
Півонія
8
800
Нарцис
12
1200
Інвестиції на проведення досліджень та розробку технології виробляються щоквартально по 100 тис.

=> Ринки
При прийнятті рішення про вихід на будь-який ринок, підприємство вкладає кошти в освоєння відповідного ринку рівними частками один раз на рік. Розмір необхідних коштів для освоєння нового ринку представлений в табл.3.
Таблиця 3
Освоєння ринків
Ринки
Тривалість (років)
Загальна вартість (тис. у.о.)
Західний
1
100
Підприємства, що мають доступ на ринок, в першому кварталі кожного року повинні вносити 20 тис. у.о. на рекламу, виставки тощо
Виробництво
=> Приміщення
Територія підприємства обмежена і розрахована тільки на 3 корпусу: «А», «Б» і «В». На початку першого року підприємство має новий корпус «А». Можна продавати, купувати і будувати корпусу всіх видів, а також скористатися простою орендою і лізингом. Необхідно мати на увазі, що продавати корпусу можна тільки після того, як вони були задіяні у виробництві, тобто будувати корпусу для продажу з метою отримання прибутку не можна. Не допускається також здача в оренду чи лізинг власних виробничих корпусів іншим підприємствам.
Орендна плата вноситься авансовим платежем поквартально. Гроші на будівництво вносяться рівними частками поквартально. Норма амортизації будівель становить 2% на рік від повної початкової вартості і нараховується щоквартально.
Характеристики корпусів наведені в табл. 4.
Таблиця 4

Виробничі приміщення

Корпус
Кількість
цехів
Орендна плата
(Тис. / рік)
Найнижчі (тис.)
Ціна при продажу (тис.)
Будівництво
Строк (кв.)
Ст-ть (тис.)
«А»
4
600
2500
2300-100
8
2000
«Б»
2
500
1500
1300-100
6
1200
«В»
1
250
800
600-100
4
500
=> Виробниче обладнання
На початку першого року підприємство має новий корпус «А», в якому три цехи оснащені універсальним обладнанням (УО) і один цех - спеціалізованим обладнанням (СО). Все обладнання нове та налагоджену. При необхідності можна орендувати, брати в лізинг, купувати і продавати обладнання цехів, у тому числі, потокові лінії (ПЛ). Придбання обладнання можливо тільки за наявності вільних виробничих приміщень. Устаткування, що застосовується для виготовлення продукції, має різною продуктивністю. Тривалість виготовлення одиниці виробу на різному устаткуванні вказана в табл.5.
Таблиця 5

Тривалість виготовлення одиниці продукції

Тип оборудования
Квартал (кв.)
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Універсальне устаткування (УО)
зап
***
***
вип
Спеціалізоване обладнання (СО)
зап
***
вип
зап
Потокова лінія (ПЛ)
зап
вип
зап
вип
де: - зап - запуск виробу у виробництво;
- *** - Технологічна обробка;
- Вип - випуск виробу.
При купівлі або лізингу обладнання необхідно враховувати час на його налагодження. При будівництві виробничого приміщення одночасно можна налагоджувати обладнання. При переході на інший вид продукції наявне обладнання потрібно переналагодити. Витрати на переналагодження вносяться авансованих платежів в повному розмірі.
Орендна плата вноситься авансовим платежем щоквартально. Норма амортизації обладнання становить 20% в рік від залишкової вартості обладнання.
Таблиця 6

Виробниче обладнання

Тип облад-
нання
Плата за лізинг (тис. / рік)
Найнижчі (тис.)
Ціна при продажу (тис.)
Термін налагодження (кв.)
Переналагодження
Строк (кв.)
Ст-ть (тис.)
УО
110
500
400-50
1
-
-
СО
220
1000
900-100
2
1
100
ПЛ
450
2000
1900-100
3
2
200
=> Виробничі витрати
Витрати на сировину і матеріали оплачуються по факту, тобто не менше ніж за 1 квартал до запуску виробництва. Витрати на заробітну плату та інші складові змінних витрат вносяться авансованих платежів на весь період виготовлення продукції, тобто разом із запуском виробництва товару. Величина прямих виробничих витрат на одиницю продукції наведена в табл.7.
Таблиця 7

Виробничі витрати

Продукція
Матеріальні витрати, тис.
Зарплата з нарахуваннями, тис. у.о.
Інші змінні витрати, тис. у.о.
УО
СО
ПЛ
УО
СО
ПЛ
Астра
50
35
35
35
85
85
85
Тюльпан
100
70
70
70
170
170
170
Півонія
100
100
70
70
200
170
170
Нарцис
100
120
100
70
270
250
220
Цехові витрати складають 10 тис. у.о. за один цех на квартал. Накладні витрати 100 тис. у.о. на рік і розподіляються рівномірно по кварталах. Якщо цех «простоює» без обладнання, то цехові витрати на нього не нараховуються.
Нереалізована готова продукція, що зберігається на складі, відображається в балансі за собівартістю.
Фінанси
=> Кредитування
Короткострокове кредитування. Підприємству може бути представлена ​​кредитна лінія на 1500 тис. у.о. з розрахунку 20% річних. Кредит можна взяти в будь-який час, необмежену кількість разів. Термін погашення - 1 рік.
Довгострокові позики. У залежності від фінансового стану підприємства можуть надаватися довгострокові позики з розрахунку 10% річних. Максимальна величина позики - 70% величини власного капіталу. Максимальний термін - 7 років.
Примітка: Так як курсовий проект передбачає обгрунтування виробничої програми на термін 5 років, то в кінці 5-го року довгострокові позики, надані на максимальний термін (7 років) погашати не обов'язково.
=> Факторинг
При наявності дебіторської заборгованості можна скористатися її «продажем». Вартість послуг з факторингу становить 15% від величини дебіторської заборгованості.
=> Банківські депозити
Касова готівка може бути покладена на депозит у банк. Ставка відсотка за депозитами складає 7% річних.
 
Діяльність підприємства в 0 році
На початок 0-го року у підприємства є корпус старий корпус «А», в якому три цехи оснащені універсальним обладнанням (УО) і один цех - спеціалізованим обладнанням (СО). Будівля та обладнання знаходяться в аварійному стані і вимагають заміни. На всьому обладнанні виготовляється продукція типу Астра (запуск чергової партії виробництва був проведений у попередньому році) (див. Додаток 1). Продукція продається тільки на внутрішньому ринку.
Залишок грошових коштів в касі на початок 0 року становить 4990 тис. у.о. Грошові кошти - власні, короткострокові і довгострокові кредити підприємством не залучалися. Витрата і прихід готівки по 0 року представлений у Додатку 4. Грошові кошти витрачаються на оплату в кожному кварталі накладних та цехових витрат, причому цехові витрати в третьому кварталі на 10 тис. у.о. менше, тому що цех II в третьому кварталі простоює. У першому кварталі також оплачуються витрати на рекламу, в третьому - штраф за несплату податку, нарахованого в попередньому році. У третьому кварталі 0 року підприємство продає спеціалізоване обладнання, а в четвертому кварталі - універсальне устаткування (за залишковою вартістю, що становить 100 тис. у.о. для спеціалізованого обладнання і 50 тис. у.о. для кожної лінії універсального обладнання). Також у четвертому кварталі підприємство продає старий корпус «А» за залишковою вартістю 100 тис. у.о. і в цей же час купує новий корпус «А» і нове обладнання (одну лінію спеціалізованого і три лінії універсального обладнання). У четвертому кварталі підприємство несе виробничі витрати з оплати запасів сировини і матеріалів на 4 Астри, які будуть проводиться в 1 році. Таким чином, на кінець 0 року підприємство має залишок готівки в розмірі 1500 тис. у.о.
Підприємство в 0 році випускає 4 Айстри і продає їх за ціною 420 тис. у.о. Чиста виручка від реалізації та змінні витрати відображені в рахунку прибутків і збитків. В 0 році нараховується амортизація на стару будівлю (2% від повної початкової вартості, яка становить 2500 тис. у.о.) і на старе обладнання (20% від залишкової вартості обладнання, що становить 20 тис. у.о. для спеціалізованого обладнання і 10 тис. у.о. для кожної лінії універсального обладнання). На кінець 0 року підприємство має валовий прибуток в розмірі 680 тис. у.о., прибуток до сплати податку в розмірі 580 тис. у.о., чистий прибуток у розмірі 290 тис. у.о. (Податок становить 50% від прибутку до сплати податку, тобто 290 тис. у.о.).
Рахунок прибутку і збитків, а також рахунок постійних витрат представлений у Додатку 2. Баланс з даними за 0-ий рік представлений у Додатку 3.

ВСТУП
Виконання курсового проекту є заключним етапом вивчення курсу «Економіка підприємства». Курсовий проект являє собою скорочений варіант бізнес-плану або техніко-економічні обгрунтування нової справи, угоди, варіанти обслуговування або окремих видів діяльності.
Мета курсового проекту полягає в придбанні навичок внутрішньофірмового аналізу і планування.
     Бізнес-план складається з метою ефективного управління та планування бізнесу і є одним з основних інструментів управління підприємством, що визначають ефективність його діяльності.
       В умовах ринку і жорстокої конкурентної боротьби підприємство повинно вміти швидко і адекватно реагувати на зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі і всередині самого підприємства.
Це стає можливим, коли виконується кілька умов:
- Адміністрація і інвестор правильно оцінюють реальний фінансовий стан підприємства і його місце на ринку;
- Існують конкретні цілі для досягнення яких слід прагнути підприємство;
- Планується і виконується кожен крок по досягненню цих цілей;
- Адміністрація підприємства і інвестор розуміють суть процесів, що відбуваються на ринку, у зовнішньому середовищі і всередині самої організації.
Бізнес-план складається для внутрішніх і зовнішніх цілей. У переважній більшості випадків, так уже склалося в нашій країні, бізнес-план починають складати, коли необхідно залучити інвестиції. Але справа в тому, що це тільки одна сторона справи, насправді він складається не тільки для зовнішніх цілей.
Зовнішні цілі, для яких складається бізнес-план - обгрунтування необхідності залучення додаткових інвестицій або позикових коштів, демонстрація наявних у фірми можливостей і залучення уваги з боку інвесторів і банку, переконання їх у достатній рівень ефективності інвестиційного проекту та високому рівні менеджменту підприємства.
Кожен інвестор захоче оцінити вигідність інвестування в пропонований інвестиційний проект і оцінити співвідношення можливої ​​віддачі від проекту та ризикованості вкладень, а кращий спосіб для цього - вивчити і проаналізувати бізнес-план інвестиційного проекту.
Бізнес-план, по суті - візитна картка інвестиційного проекту. Він дає інвестору відповідь на питання, чи варто вкладати кошти в даний інвестиційний проект і за яких умов він буде найбільш ефективний при допустимій для інвестора ступеня ризику і вірності припущень зроблених розробником інвестиційного проекту.
Обов'язковою умовою отримання банківського кредиту є наданий банку грамотно складений бізнес-план інвестиційного проекту. Якщо у позичальника він відсутній, це говорить про низький професійний рівень адміністрації підприємства і робить отримання банківського кредиту неможливим, крім того, у майбутньому банк буде оцінювати видачу кредиту такому підприємству, як більш високоризикову операцію, що обов'язково вплине на розмір відсотків по кредиту в бік збільшення .
Набагато більш важливими для підприємства є внутрішні цілі, для яких складається бізнес-план.
Внутрішні цілі - перевірка знань керуючого персоналу, розуміння ними ринкового середовища і реального стану підприємства на ринку. Дуже важливі досягнення розуміння інвестором та адміністрацією підприємства стратегічних цілей, характеристик, конкурентного середовища, слабких і сильних сторін конкретного інвестиційного проекту, його можливої ​​ефективності при заданих умовах.
Таким чином, склавши бізнес-план, підприємство стане більш ефективним і керованим, можна з більш високою точністю прогнозувати ситуацію на майбутнє.

РЕЗЮМЕ
Перехід до ринкової економіки вимагає від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання та управління, подолання безгосподарності, активізації виробництва, ініціативи і т.д.
Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється бизне-плану.С його допомогою виробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення.
У даній роботі проводиться розробка плану розвитку діючого підприємства з метою максимізації обсягу продажів (у вартісному вираженні) до 5-го року.
Підприємство на момент розробки плану випускає продукцію типу Астра та реалізує її на внутрішньому ринке.Проізводство здійснюється в корпусі «А» на універсальному та спеціалізованому обладнанні.
Для досягнення поставленої мети в 1-му ж році пропонується підприємству вийти на західний ринок Крім того пропонується різко збільшити обсяг випуску продукції типу Астра, з метою її реалізації як на внутрішньому, так і на західному ринках.Кроме того в 1-му році, в 4-му кварталі пропонується почати випуск нової продукції типу Тюльпан.
Для виробництва нової продукції підприємство придбає новий корпус «Б» вартістю 1500 тис.у.е.В цьому корпусі буде розміщено два цехи, в яких буде працювати спеціалізоване обладнання та потокові лінії з виробництва нової продукціі.Все це обладнання буде придбано нове. У другому році підприємство планує виробити реалізацію маловикористовувані універсального обладнання, а на звільнене місце буде придбано та встановлено нове спеціалізоване обладнання вартістю 1000 тис.у.о.
Це ползволіт підприємству почати випуск нової продукції типу Півонія. Перший випуск якої планується на 4-й квартал 2-го року.
Всі ці заходи потребують фінансових затрат.Поетому в цей період підприємство планує використання короткострокових кредитів строком на 1 рік, під 20% річних.
У цей же період, у зв'язку з великими матеріальними витратами дещо знизиться загальний рівень рентабельності. До 3-го року він становитиме 52%.
Але випуск нової продукції з виходом підприємства на західний ринок дозволить до 5-го годуувелічіть загальний рівень рентабельності до 62%.
До кінця 5-го року підприємство планує освоїти випуск четвертого виду нової продукції типу Нарцисс.В 4-м кварталі його випуск складе 3 одиниці.
Для розширення виробництва та випуску нової продукції в 4-му році підприємство планує будівництво нового корпусу «В», в якому буде працювати потокова лінія з виробництва нової продукції.
Всі ці заходи дозволять підприємству до 5-го року отримати чистий прнібиль в сумі 27386 тис.у.о. за рахунок збільшення обсягу виробництва продукції 4-х видів і її реалізації як на внутрішньому, так і на західному ринках.
Слід зазначити, що зростання виручки значно перевищує зростання суми прямих і змінних расходов.Все ці фактори в остаточному підсумку дали прибуток набагато перевищує справжню -290 тис.у.о.
Розглядаючи маркетинговий план, план прооізводства і фінансовий план можна більш детально простежити процес реалізації поставленої задачі підприємства.

1. ПЛАН МАРКЕТИНГУ (МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ)
В о-му році підприємство випускало тільки продукцію типу Астра, якій було випущено і реалізовано 4 штуки за ціною 420 тис.у.о. на загальну суму 1680 тис.у.о. Реалізовувалася продукція тільки на внутрішньому ринку. Для максимізації обсягу продажів і збільшення прибутку підприємство планує випуск продукції типу Тюльпан, Півонія, Нарцис з виходом на західний ринок.
Проаналізувавши очікуваний попит на продукцію в 1-5 роках розрахуємо обсяг продажів по роках і розробимо номенклатуру продукції.
Розглянемо внутрішній ринок.Согласно завдання, очікуваний попит на продукцію типу Астра в 1-5-му роках складе відповідно: 28 шт., 23 шт., 20 шт., 18 шт., 17 шт .. Тобто прогнозується спад попиту на цю продукцію.
У 1-му році планується почати випуск продукції типу Тюльпан. Очікуваний попит на неї відповідно по роках складе: 2 шт., 4 шт. , 5 шт., 8 шт. 13 шт.
У 3-му році планується почати випуск продукції типу Піон.Ожідаемий попит на цю продукцію в 3-5 роках складе відповідно: 2 шт., 4 шт., 7 шт.
Використовуючи прогноз цін на внутрішньому ринку розрахуємо обсяг продажів по роках відповідно до асортиментом:
Продукція типу Астра:
1-й рік: 28 шт .* 420 = 11 760 тис.у.о.
2-й рік: 23 шт .* 410 = 9430 тис.у.о.
3-й рік: 20шт .* 410 = 8200 тис.у.о.
4-й рік: 18 шт. * 400 = 7200 тис.у.о.
5-й рік: 17 шт .* 410 = 6970 тис. У.о.
Продукція типу Тюльпан:
1-й рік: 2 шт .* 660 = 1320 тис.у.о.
2-й рік: 4 шт .* 660 = 2640 тис.у.о.
3-й рік: 5 шт .* 650 = 3250 тис.у.о.
4-й рік: 8 шт .* 650 = 5200 тис.у.о.
5-й рік: 13 шт .* 650 = 8450 тис.у.о.
Продукція типу Півонія:
3-й рік: 2 шт .* 680 = 1360 тис.у.о.
4-й рік: 4 шт .* 680 = 2720 тис. у.о.
5-й рік: 7шт .* 680 = 4760 тис.у.о.
У 1-му році підприємство планує вийти на західний ринок з продукцією типу Астра та Тюльпан, а в 2-му році ще і з продукцією типу Піон.В 5-му році планується випустити та реалізувати на західному ринку продукцію типу Нарцис.
Згідно графіків очікуваного попиту на продукцію на західному ринку, планується реалізація продукції типу Астра в 1-5-му роках відповідно: 21 шт., 15 шт., 13 шт., 11 шт., 8 шт.
Очікуваний попит на прдукції типу Тюльпан в 1-5-му роках відповідно: 3 шт., 4 шт., 5 шт., 8 шт., 14шт.
Очікуваний попит на продукцію типу Півонія на західному ринку у 2-5-му роках відповідно: 2 шт., 4 шт., 7 шт., 8 шт.
У 5-му році планується почати випуск продукції типу Нарцис. Очікуваний обсяг продажів у 5-му році - 3 шт.
Використовуючи прогноз цін на західному ринку розрахуємо обсяг продажів за роками, аналогічно внутрішньому ринку.
Однак, слід мати на увазі, що при ухваленні рішення про вихід на західний ринок підприємство вкладає в освоєння ринку 100 тис.у.о. Крім того, у першому кварталі кожного року підприємство витрачає 20 тис.у.о. на рекламу, виставку і т.п.
Для випуску продукції іншого типу підприємство проводить науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.
Інвестиції на проведення досліджень та розробку технології виробляються щоквартально по 100 тис.у.о.
Результати прогнозу представимо у вигляді кошторису обсягів продажів по роках.
Таблиця 1.1.
Кошторис обсягів продажів по роках
Найменування ринку і продукції
Обсяги продажів
0 год
1 рік
2 рік
3 рік
4 рік
5 рік
шт
тис. у.о.
шт
тис. у.о.
шт
тис. у.о.
шт
тис. у.о.
шт
тис. у.о.
шт
тис. у.о.
Внутрішній ринок
Астра
4
1680
28
11760
23
9430
20
8200
18
7200
17
6970
Тюльпан
2
1320
4
2640
5
3250
8
5200
13
8450
Півонія
2
1360
4
2720
7
4760
Нарцис
Всього
4
1680
30
13080
27
12070
27
12810
30
15120
37
20180
Західний ринок
Астра
21
9240
15
6600
13
5720
11
4730
8
3440
Тюльпан
3
1950
4
2600
5
3250
8
5120
14
8820
Півонія
2
1680
4
3360
7
5880
8
6720
Нарцис
3
3600
Всього
24
11190
21
10880
22
12330
26
15730
33
22580
Всього по підприємству
4
1680
54
24270
48
22950
49
25140
56
30850
70
42760
  Таким чином, розрахунки показали, що в 1-му році за рахунок випуску продукції типу Тюльпан і різкого збільшення обсягу продажів продукції типу Астра планується різке збільшення обєми продажів до 24270 тис.у.о. У 2-му році - деяке зниження обсягу продажів, за рахунок зниження попиту на продукцію типу Астра, до 22950 тис.у.е.Однако, починаючи з 3-го годак обсяг продажів збільшується щороку, за рахунок збільшення попиту на нові види продукції типу Тюльпан, Півонія і в 5-му році-Нарцісс.Кроме того, велику роль зіграв вихід підприємства на західний ринок.В 5-му році спостерігається збільшення обсягу продажів на західному ринку в порівнянні з внутрішнім на 2400 тис.у.о.
Всі ці заходи допоможуть підприємству у вирішенні постапвленной завдання.

2. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА
2.1.Проізводственная потужність
Для досягнення поставленої мети, підприємству необхідно збільшення випуску продукції. Для цього необхідно збільшення виробничих потужностей.
Територія прредпріятія обмежена і розрахована тільки на 3 корпусу: «А», «Б» і «В».
Станом на початок 1-го року підприємство має новий корпус «А», в якому три цехи оснащені універсальним обладнанням (УО) і один цех - спеціалізованим обладнанням (СО). Все обладнання налагоджене та нове.
Однак в 1-му році підприємство планує різке збільшення випуску продукції типу Астра та випуск нової продукції типу Тюльпан. Для цього необхідно збільшення виробничих площ і устаткування.
Підприємство приймає рішення про покупку корпусу «Б» у другому кварталі, ціна якого 1500 тис.у.о. У даному корпусі два цехи, в яких планується розмістити спеціалізоване обладнання і потокові лінії. Дане обладнання планується придбати у третьому кварталі. Витрати на збільшення виробничих потужностей представлені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.
Кошторис витрат на розвиток виробничих потужностей
в 1-му році
Заходи з розвитку виробничих потужностей
1 рік
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
Купівля будівель
1 «Б»
1500
Оренда будинків
Будівництво будинків
Придбання обладнання
1 СО
1 ПЛ
1000
2000
Лізинг
Переналагодження обладнання
У другому році планується випуск нової продукції типу Піон.Для її випуску підприємству необхідно придбати спеціалізоване оборудованіе.Но для його розміщення не вистачає виробничих площ, а в корпусі «А» знаходиться універсальне обладнання, що використовується не на повну мощьность.Поетому було прийнято рішення про продаж 1-УО в 1-м вкартале і в 2-му кварталі планується придбати спеціалізоване обладнання для випуску продукції типу Півонія. Універсальне устаткування передбачається реалізувати за 400 тис.у.о. Витрати придбання спеціалізованого обладнання відображені в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.
Кошторис витрат на розвиток виробничих потужностей
у 2-му році
Заходи з розвитку виробничих потужностей
2 рік
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
Купівля будівель
Оренда будинків
Будівництво будинків
Придбання обладнання
1 СО
1000


Лізинг
Переналагодження обладнання
У 3-му році для більш раціонального використання обладнання, для поліпшення якості продукції, що випускається підприємство планує виробити переналагодження спеціалізованого обладнання у 3-му кварталі в цеху корпусу «Б». Витрати на переналагодження відображені в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3.
Кошторис витрат на розвиток виробничих потужностей
у 3-му році
Заходи з розвитку виробничих потужностей
3 рік
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
Купівля будівель
Оренда будинків
Будівництво будинків
Придбання обладнання


Лізинг
Переналагодження обладнання
СО
100
В 4-му році підприємство планує побудувати ще один корпус «В» для розміщення в ньому потокових ліній для виробництва нового виду продукції в 5-му році типу Нарцис. Придбати потокові лінії планується в 2-му кварталі 4-го года.Расходи на будівництво корпусу «В» відображені в таблиці 2.4.

Таблиця 2.4.
Кошторис витрат на розвиток виробничих потужностей
в 4-му році
Заходи з розвитку виробничих потужностей
3 рік
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
Купівля будівель
Оренда будинків
Будівництво будинків
1 «В»
125
1 «В»
125
1 «В»
125
1 «В»
125
Придбання обладнання
1ПЛ
2000


Лізинг
Переналагодження обладнання
Як вже зазначалося раніше в 5-м рік підприємство планує випуск нового виду продукції типу Нарцісс.Для його виробництва потрібно зробити переналагодження спеціалізованого устаткування в цеху 4 корпуси «А». Витрати на переналагодження устаткування відображені в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5.
Кошторис витрат на розвиток виробничих потужностей
у 5-му році
Заходи з розвитку виробничих потужностей
3 рік
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
Купівля будівель
Оренда будинків
Будівництво будинків
Придбання обладнання


Лізинг
Переналагодження обладнання
1 СО
100
Повний розрахунок виробничої потужності, з урахуванням введення в експлуатацію нових корпусів і нового обладнання, представлений у Додатку 1.
2.2.Проізводственние витрати
При виробництві продукції підприємство несе ряд постійних і змінних іздержек.Согласно облікової політики підприємства до постійних витрат відносять інвестиції в ринок, витрати на маркетинг, витрати на НДДКР, накладні витрати, цехові витрати, орендна плата, витрати на переналагодження, плата за факторинг, інші витрати (штрафи за несплату податку, обчисленого в минулому році.
Згідно плану випуску продукції зробимо розрахунок виробничих витрат по роках з 1-п'яте відповідно, використовуючи розцінки на одиницю продукції, зазначені в завданні.
Слід мати на увазі, що підприємство в 1-му році планує вихід на західний ринок, тому в першому кварталі 1-го року вкладає в освоєння західного ринку 100 тис.у.о.
Крім того у першому кварталі кожного року підприємство має вносити 20 тис.у.е.на рекламу, виставки тощо
У 1-му році підприємство приймає рішення про випуск нової продукції типу Тюльпан. Тому, починаючи з першого кварталу 1-го року підприємство проводить науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), пов'язані з випуском Тюльпана. На його освоєння необхідно 600 тис.у.о. з інвестиціями по 100тис.у.е. щоквартально.
Накладні витрати складають 25 тис.у.о. щоквартально, згідно завдання.
У 1-му році в 1-м і 2-му кварталі працювали 4 цехи в корпусі «А», а, в 3-м і 4-м кварталі в новому корпусі «Б», здійснювали налагодження нового оборудованія.Поетому цехові витрати в 1 -м і 2-му кварталах складуть 4 * 10 = 40 тис.у. (10тис.у.е. за один цех), а в 3-м і 4-му кварталах: 6 * 10 = 60 тис.у.е . (Тому що працювати будуть вже 6 цехів).
Розрахунок кошторису виробничих витрат представлено в таблиці 2.6.
                                                                                     

Таблиця 2.6.
Кошторис виробничих витрат на 1-й рік
Найменування витрат
Обсяг витрат
1-й рік
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
Сировина і матеріали
28А
1400
21А

1050
500
Зарплата
28А
980
21А

735
350
Інші змінні витрати
28А
2380
21А

1785
850
Разом змінні витрати
1400
1550
3360
3720
Інвестиції в ринок
100
-
-
-
Витрати на маркетинг
20
-
-
-
Витрати на НДДКР
100
100
100
100
Накладні витрати
25
25
25
25
Цехові витрати
40
40
60
60
Орендна плата
-
-
-
-
Витрати на переналагодження
-
-
-
-
Плата за факторинг
-
-
-
-
Інші
-
-
-
-
Разом постійні витрати
285
165
185
185
Всього загальна сума витрат
1685
1715
3545
3905
У другому році планується випустити 38 одиниць продукції типу Астра та 8 одиниць продукції типу Тюльпан. Крім того планується почати випуск нової продукції типу Півонія в кількості 2 штук.в 1-му кварталі з цією метою планується продати універсальне устаткування з 1-го цеху корпусу « А »і в другому кварталі придбати спеціалізоване обладнання для випуску Піона.
Зробимо згідно з нормами, зазначеним у завданні розрахунок матеріальних і трудових витрат на виробництво проодукціі.
У 1-му кварталі підприємство вносить кошти на рекламу, виставку і т.п.
У 1-м і 2-му кварталах закінчуються НДДКР щодо введення у виробництво продукції типу Тюльпан і в 1-му кварталі починається вкладення коштів на НДДКР з виробництва нового виду продукції типу Півонія, яку планується випустити в 4-му кварталі в кількості 2 шт. На НДДКР по випуску продукції типу Півонія потрібно 8 кварталів з інвестиціями по 100 тис.у.е.ежеквартально.
Накладні витрати складають 100 тис.у.о. на рік з рівномірним розподілом по кварталах.
У 2-му році працювали в 1-му кварталі 5 цехів (у першому цеху обладнання було продано), а ст 2-4-му кварталах - 6 цехів, тому що в 1-й цех було придбано нове спеціалізоване обладнання. Цехові витрати склали 10 тис.у.е.за кожен цех на квартал.
Розрахунок виробничих витрат у 2-му році представлено в таблиці 2.7.
Таблиця 2.7.
Кошторис виробничих витрат на 2-й рік
Найменування витрат
Обсяг витрат
2-й рік
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
Сировина і матеріали
23А
1150


400
200
15А

750
400


200
200
Зарплата
23А
805

280
15А


525
280
200
Інші змінні витрати
23А
1955

680
15А


1275
680
400
Разом змінні витрати
1150
3360
2110
3760
Інвестиції в ринок
-
-
-
Витрати на маркетинг
20
-
-
-
Витрати на НДДКР
100
100
100
100
100
100
Накладні витрати
25
25
25
25
Цехові витрати
50
60
60
60
Орендна плата
-
-
-
-
Витрати на переналагодження
-
-
-
-
Плата за факторинг
-
-
-
-
Інші
-
-
-
-
Разом постійні витрати
295
285
185
185
Всього загальна сума витрат
1445
3645
2295
3945
У 3-му році планується випуск продукції типу Астра в кількості 33 штук, продукції типу Тюдьпан в кількості 10 штук і продукції типу Півонія - 6 штук.
Крім того, планується провести переналагодження устаткування в цеху № 1 корпусу "Б" для поліпшення якості продукції, що випускається і більш раціонального використання оборудованія.Расходи на переналагодження становлять 100 тис.у.о.
Згідно норм, зазначених у завданні, зробимо розрахунок матеріальних і трудових витрат на виробництво продукції.
У 1-му кварталі 3-го року були внесені 20 тис.у.о. на рекламу та виставку.
На протязі всього року з 1-го по 4-й квартал здійснювалися інвестиції на НДДКР з випуску продукції типу Півонія.
Крім того, в 4-му кварталі 5-го року планується почати випуск нової продукції типу Нарцис у кількості 3 шт. Для випуску цієї продукції потрібно протягом 12 кварталів здійснювати інвестиції на НДДКР по 100 тис.у.о. щоквартально.
Накладні витрати складають 25 тис.у.о. щоквартально.
Цехові витрати складають 10 тис.у.е.за один цех на квартал. У 3-му році працювало 6 цехів в корпусах «АУ і« Б ».
Розрахунок виробничих рапсходов на 3-й рік представлений у таблиці 2.8.
Таблиця 2.8.
Кошторис виробничих витрат на 3-й рік
Найменування витрат
Обсяг витрат
3-й рік
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
Сировина і матеріали
20А

1000
200

200
13А

650
800
11А


550
400
300
Зарплата


140
140
20А

700
140

140
13А

455
560
Інші змінні витрати


340
340
20А

1700
340

340
13А

1105
1360
Разом змінні витрати
2160
3080
1930
4730
Інвестиції в ринок
-
-
-
-
Витрати на маркетинг
20
-
-
-
Витрати на НДДКР
100
100
100
100
100
100
100
100
Накладні витрати
25
25
25
25
Цехові витрати
60
60
60
60
Орендна плата
-
-
-
-
Витрати на переналагодження
-
-
100
-
Плата за факторинг
-
-
-
-
Інші
-
-
-
-
Разом постійні витрати
305
285
385
285
Всього загальна сума витрат
2465
3365
2315
5015
В 4-му році планується випуск 29 одиниць продукції типу Астра, 12 одиниць продукції типу Тюльпан і 8 одиниць продукції типу Півонія.
Так як у 5-му році планується почати випуск продукції типу Нарцис, в 4-му році починається будівництво корпусу «В» і починаючи з 2-го кварталу начінаедся налагодження потокових ліній.
Згідно з нормами, зазначеним у завданні зробимо розрахунок матеріальних, трудових та інших змінних витрат підприємства в 4-му році.
У 1-му кварталі 4-го року підприємство наноситься кошти на рекламу, виставку і т.п.
Протягом усього року по 10 тис.у.о. щоквартально вноситься на НДДКР з випуску продукції типу Нарцис.
Накладні витрати складуть по 25 тис.у.о. щоквартально.
В 4-му році в 1-му кварталі будуть працювати 6 цехів, а вже в 2-му кварталі планується запуск цеху в корпусі «В», незважаючи на триваючі будівельні та оздоблювальні роботи в даному цеху. Цехові витрати складуть 10 тис.у.о. за один цех на квартал.
Розрахунок виробничих витрат на 4-й рік представлений у таблиці 2.9.

Таблиця 2.9.
Кошторис виробничих витрат на 4-й рік
Найменування витрат
Обсяг витрат
4-й рік
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
Сировина і матеріали400
400
300
10А


500
800
500


700
400
Зарплата
11А


385
280
210280
280
210
10А


350
560
350
Інші змінні витрати
11А


935
680
510680
680
510
10А


700
1360
850
Разом змінні витрати
3000
1100
4440
5270
Інвестиції в ринок
-
-
-
-
Витрати на маркетинг
20
-
-
-
Витрати на НДДКР
100
100
100
100
Накладні витрати
25
25
25
25
Цехові витрати
60
70
70
60
Орендна плата
-
-
-
-
Витрати на переналагодження
-
-
-
-
Плата за факторинг
-
-
-
-
Інші
-
-
-
-
Разом постійні витрати
205
195
195
185
Всього загальна сума витрат
3205
1295
4635
5455

У 5-му році планується випуск 25 одиниць продукції типу Астра, 27 одиниць продукції типу Тюльпан, 15 одиниць продукції типу Півонія і в 4-му кварталі планується випустити нову продукцію типу Нарцис в кількості 3 штук.
Планується для виробництва нової продукції провести переналагодження спеціалізованого устаткування в цеху № 4 корпуси «А» в 1-му кварталі 5-го года.Расходи на переналагодження складуть 100 тис.у.о.
Згідно норм, зазначених у завданні, зробимо розрахунок матеріальних, трудових та інших змінних витрат на 5-й рік.
У 5-му році в 1-му кварталі плануються витрати на маркетинг у розмірі 20тис.у.е.
Протягом усього року триває інвестування НДДКР по випуску продукції типу Нарцис по 100 тис.у.о. щоквартально.
Накладні витрати в розмірі 100 тис.у.о. на рік розподіляються рівномірно по кварталах.
Протягом 5-го року працювали 7 цехів в корпусах «А», «Б», «В». Цехові витрати складають 10 тис.у.о. за один цех на квартал.
Розрахунок виробничих витрат на 5-й рік представлений у таблиці 2.10.
                                                                                        
Таблиця 2.10.
Кошторис виробничих витрат на 5-й рік
Найменування витрат
Обсяг витрат
5-й рік
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
шт, вид
тис. у.о.
Сировина і матеріали400
700
400
17А


850
700
400600
300
300
Зарплата


490
280280
490
280
17А


595
490
280420
210
210
Інші змінні витрати


1190680680
1190
680
17А


1445
1190
6801020
510
660
Разом змінні витрати
4140
5550
5880
3030
Інвестиції в ринок
-
-
-
-
Витрати на маркетинг
20
-
-
-
Витрати на НДДКР
100
100
100
100
Накладні витрати
25
25
25
25
Цехові витрати
70
70
70
70
Орендна плата
-
-
-
-
Витрати на переналагодження
100
-
-
-
Плата за факторинг
-
-
-
-
Інші
-
-
-
-
Разом постійні витрати
315
195
195
195
Всього загальна сума витрат
4455
5745
6075
3225
Загальна сума постійних витрат на плановані 5 років представлена ​​в додатку 2.

3.Финансово ПЛАН
Згідно маркетингового плану та плану виробництва можна обощ результати і оцінити їх у вартісній формі.
Для цього обощ дані і розробимо прогнозний баланс у додатку 3, складемо звіт про прибутки та збитки у додатку 2, а також складемо план руху готівки в додатку 4.
Для решщенія поставленого завдання підприємству необхідно залучення додаткового капіталу, особливо це відчутно в 1-й год.Поетому підприємство протягом трьох років приймає рішення про притягнення короткострокового кредиту під 20% годових.В 4-му кварталі кредит погашається, згідно кредитного договору.
Інших позикових коштів на підприємстві не прендусмотрено.Денежной готівки у підприємства вистачає для пріобретьенія матеріалів, виплати зарплати, придбання нового обладнання і корпусу, для проведення строітедбних робіт та інших заходів, спрямованих на розвиток підприємства.
Підприємство прібильно.Прічем в 4-му кварталі кожного року сплачується податок у розмірі 50%. Залишилася прибуток накопичується для подальшого використання.

ВИСНОВОК
Отже, мета поставлена ​​підприємством до закінчення 5-го року, максимізація обсягу продажів (у вартісному вираженні), буде виконана. Розроблений план розвитку діючого підприємства дозволить збільшити обсяг продажів до кінця 5-го року до 42760 тис.у.о. за рік з 1680 тис.у.о. на початок аналізованого періоду.
Про ефективність розробленого плану можна судити розрахувавши ряд важливих показників.
1.Рівень загальної рентабельності, що розраховується за формулою:

КР 1 =
УР 2 =
УР 3 =
УР 4 =
УР 5 =
Згідно розрахунку можна зробити висновок, що рівень загальної рентабельності достатньо високий в предпріятію.Прічем, слід зазначити, що до середини планованого періоду, тобто в 3-му році рентабельність дещо знизиться, але до кінця запланованого періоду вона зросте і складе 62%. Це досить високий показник.
2.Чісло оборотів капіталу розрахуємо за формулою:


О 1 =
О 2 =
О 3 =
О 4 =
О 5 =
Що стосується числа оборотів капіталу, то в планованому проекті кількість оборотів практично не міняється, тільки на соті частки уменьшется до кінця планованого періоду.
3.Рентабельність обороту розрахуємо за формулою:


РВ 1 =
РВ 2 =
РО 3 =
Ро 4 =
РВ 5 =
Отже, розрахунки показали, що рентабельність обороту до середини планованого періоду дещо знизиться, до 0,42, але до кінця 5-го року вона зросте і складе 0,52.
4.Рентабельність власного капіталу розрахуємо за формулою:


РК 1 =
РК 2 =
РК 3 =
РК 4 =
РК 5 =
Аналогічна ситуація спостерігається і з рентабельністю власного капіталу. До середини планованого періоду рентабельність падає, а до кінця аналізованого періоду вона зросла до 67,22%.
5.Сумма покриття розраховується за формулою:
Сума покриття + Чиста виручка - Змінні витрати,
СП 1 = 24270-10030 = 14240 тис.у.о.,
СП 2 = 22950-10380 = 12570 тис.у.о.,
СП 3 = 25140-11900 = 13240 тис.у.о.,
СП 4 = 30850-13810 = 17040 тис.у.о.,
СП 5 = 42760-18600 = 24160 тис.у.о.
Розрахунки показали, що сума покриття поступово збільшується в планованому періоді з 14240 тис.у.о. до 24160 тис.у.о. Це збільшення відбувається за рахунок збільшення суми чистої виручки та перевищення зростання розміру виручки над сумою змінних витрат.
6.Коеффіціент покриття розраховується за формулою:


КП 1 =
КП 2 =
КП 3 =
КП 4 =
КП 5 =
Розрахунки показали, що до середини планованого періоду коефіцієнт покриття зменшується до 54,4%, проте до кінця запланованого періоду він зростає до 59,3%.
7.Точка беззбитковості розраховується за формулою:

ТБ 1 =
ТБ 2 =
ТБ 3 =
ТБ 4 =
ТБ 5 =
Отже, згідно розрахунків, на кожен рік визначена точка беззбитковості, тобто розрахована сума виручки при якій прибуток буде дорівнює нулю.Еслі виручка буде нижче розрахованої суми, то підприємство отримає збиток.
8.Рассчітаем запас фінансової міцності надійності) за

формулою:
З 1 =
З 2 =
З 3 =
З 4 =
З 5 =
Згідно проведених розрахунків, запас фінансової надійності підприємства дещо знизиться до середини планованого періоду, тобто в 3-му році, однак до кінця 5-го року запас фінансової стійкості буде становити 23,1%.
Таким чином, проект у цілому можна вважати позитивним і приймати до виконання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.Бізнес-план інвестиційного проекту: методичні вказівки / БГСХА; Сост. К. К. Шебеко та ін Горки, 2002.
2.Крилова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг: Теорія і 86 ситуацій - навчальний посібник для вузів-М: Юніті-Дана, 1999.
3.Предпрінімательство: Підручник для вузів / під ред. Полякова Г.Б. М: Банки і біржі, Юніті, 1999.
4.Бізнес-план: Методичні матеріали / Под.ред.Р.Г.Маніловского-М.: Фінанси і статистика, 2006.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Економіко-математичне моделювання | Курсова
570.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Обгрунтування виробничої програми 2
Обгрунтування виробничої програми виробничою потужністю
Етапи розробки виробничої програми підприємства
Обгрунтування раціональної виробничої структури сільськогосподарського підприємства
Обгрунтування раціональної виробничої структури сільськогосподарського підприємства на прикладі
Практичне використання контролінгу в плануванні виробничої програми підприємства
Обгрунтування раціональної виробничої структури сільськогосподарського підприємства Організаційна структура
Розрахунок виробничої програми електротехнічної служби підсобного господарства підприємства
Аналіз виробничої програми і її впливу на фінансові результати діяльності підприємства на прикладі
© Усі права захищені
написати до нас