Нормативний правовий акт як джерело права

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

Введення

ГЛАВА I. ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ПРАВА: ПОНЯТТЯ І ВИДИ

1.1 Поняття джерел (форм) права

1.2 Види джерел (форм) права

РОЗДІЛ II. Нормативно-правовий акт: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА І ВИДИ

2.1 Поняття та ознаки нормативного правового акту

2.2 Структура нормативного правового акту

2.3 Види нормативних правових актів

Висновок

Бібліографічний список

Введення

Темою нашої курсової роботи є: «Нормативний правовий акт як джерело права». На нашу думку, нормативний правовий акт впливає на всі аспекти будь-якого суспільства, оскільки регулює різні соціально - економічні, політичні, сімейні, трудові та інші правовідносини. Нормативний правовий акт - це завжди офіційний документ, у якого юридичною силою і обов'язковий для всіх осіб, до яких адресовано і, отже, містить правові норми.

На всіх етапах розвитку держави, право виступало ефективним інструментом керівництва суспільством і в даний час правильне відображення потреб життя, і висока якість законів є визначальним фактором політичного і демократичного перетворення в нашій країні.

У Російській Федерації, як одному з демократичних держав світу, велике значення мають дотримання законів, захист прав і законних інтересів громадян. І тому актуальним є дослідження нормативних правових актів на сучасному етапі розвитку держави, що є головною темою нашої роботи.

У ході нашого дослідження ми знайомилися з працями багатьох правознавців і, зокрема, використовували підручники таких вчених, як Бабаєв В.К., Хропанюк В.Н., Венгеров А.Б., Абдулаєв М.І., Алексєєв С.С. та інші. Також основу курсової роботи складають багато наукові статті (таких авторів як М. Ф. Вороніна, С. Бошно, О. А. Іванюк, Є. А. Єршова і багато інших) і монографічні дослідження (В. С. Бєлих і Е.Д . Соколова). Особливу перевагу для дослідження нашої курсової роботи було віддано підручника для вузів за редакцією Сирих В.М.

У цій роботі ми хотіли б розкрити поняття деяких ознак нормативного правового акта: по джерелу (формі) і за їх структурі.

Метою даної курсової роботи є комплексний аналіз найбільш важливих питань, безпосередньо пов'язаних з таким явищем, як «нормативний правовий акт».

У зв'язку з цим необхідно вирішити такі завдання:

- Розкрити поняття «джерело права»;

- Дослідити види джерел права;

- Вказати поняття і ознаки нормативного правового акту;

- Позначити структуру нормативного правового акту;

- Встановити види нормативних правових актів.

Об'єктом дослідження є джерело права у формі нормативно-правового акта як найбільш поширений і вживаний в російському праві.

Предметом дослідження даної курсової роботи є нормативний правовий акт - офіційний документ, що містить в собі обов'язкові правові норми.

У ході нашого дослідження використовувалися такі методи як: загальний філософський (у формі діалектичного матеріалізму та принципу об'єктивності), порівняльно - правовий, аналіз, синтез, формально - логічний, історичний та системний.

Структура даної роботи визначається метою та завданнями дослідження і включає в себе вступ, два розділи, розділені на пункти, висновок і бібліографічний список.

ГЛАВА I. ДЖЕРЕЛА (ФОРМИ) ПРАВА: ПОНЯТТЯ І ВИДИ

1.1 Поняття джерел (форм) права

В даний час в теорії держави і права немає єдиного визначення джерела права, а також існує проблема співвідношення таких двох понять як «джерело права» і «форма права».

Прийнято вважати, що першим, хто ввів у науковий обіг термін «джерело права», був римський історик Тит Лівій, який назвав Закони XII таблиць джерелом публічного та приватного права в цілому.

У зарубіжній літературі також існує безліч поглядів щодо поняття джерела права. Зокрема, термін «джерело права» означає:

 • конкретний документ, звернувшись до якого можна виявити ту чи іншу норму права (наприклад, статут парламенту);

 • формальний джерело права - це орган влади, який приймає правове рішення;

 • історичне джерело права (наприклад, загальне право і право справедливості) 1.

Сучасний російський вчений Р.А. Ромашов пише, що в теорії держави і права джерела права розглядаються у трьох смислових значеннях:

1. В якості джерел права виступають суспільні відносини, які потребують регулятивно - охоронного впливу з боку держави і в силу цього зумовлюють появу відповідних правових інститутів. Такі джерела називаються матеріальними. До матеріальних джерел слід віднести потребують правовому регулюванні суспільні відносини у сфері економіки, політики, соціального забезпечення і т.д.

2. Під джерелами права розуміються ідеї, погляди, теорії, в яких відбивається сутність соціально - правового регулювання і які можуть серйозно впливати на правотворчу та правозастосовну діяльність. Такі джерела називаються ідеальними. До ідеальним джерел права слід віднести правосвідомість, правову доктрину, правову культуру тощо

3. Джерелами права є сформульовані і прийняті в офіційному порядку приписи владного порядку, в яких закріплюються загальнозначущі правила поведінки і які забезпечуються системою державних гарантій та санкцій. Такі джерела називаються формально-юридичними джерелами права або формами права 2.

Варто зазначити, що джерела права, що відносяться до даного типу, ще називають вторинними джерелами права. У даному аспекті джерело права розуміється як зовнішня форма його безпосереднього вираження.

Таким чином, джерело права в цьому сенсі розуміється як "діючі у державі офіційні документи, які встановлюють або санкціонують норми права, зовнішні форми вираження правотворчої діяльності держави, за допомогою якої воля законодавця стає обов'язковою для виконання 3».

Слід розглянути проблему співвідношення двох понять: «джерело права» і «форма права».

Найчастіше, прийнято ототожнювати ці поняття, але також вони можуть розглядатися як повністю неспівпадаючі. Наприклад, В.О. Лучин і А.В. Мазуров вважають, що якщо «форма права» показує, як «організовано і виражено зовні зміст права, то поняття« джерело права »охоплює витоки формування права, систему чинників, що зумовлюють його зміст і форми вираження» 4.

Інші ж автори висловлюються, що джерела права є безпосередньо складовими частинами форми права. Для самої ж форми права застосовна така категорія, як «зміст». Дана категорія являє собою єдність всіх складових елементів об'єктів, його властивостей і зв'язків. Сама ж форма права виступає як спосіб вираження змісту. Категорія «форма» застосовується до права в двох поняттях: як правової форми і як, безпосередньо самої, форми права.

Правова форма - це вся правова реальність 5. Тут мова йде про такі явища права, які опосередковує конкретні види діяльності (наприклад, політичні та економічні).

Форма права - це, відповідно, сама форма права, яка співвідноситься лише з самим змістом права як окремого явища. Форма права ділиться на внутрішню форму і зовнішню. Внутрішня форма права - це його структура і зв'язку, а зовнішня форма права це якраз те, що зазвичай називають джерелом права 6.

З вищесказаного видно, що в теорії держави і права стояла проблема співвідношення понять «джерело права» і «форма права».

Але ці поняття можуть співпасти, тільки тоді, коли мова йде про вторинних джерелах права, що вже саме по собі визначає ідентичність джерела і форми права.

Таким чином, можна встановити, що поняття «джерело права» і «форма права» є тотожними. Джерела права як в теорії держави і права, так і в галузевих юридичних науках, найчастіше розуміються як зовнішнє вираження правових норм.

1.2 Види джерел (форм) права

У теорії держави і права прийнято виділяти наступні види джерел (форм) права: правовий звичай, судовий прецедент, нормативний правовий акт, нормативний договір, правові доктрини, священні книги і міжнародні договори.

Найдавнішою формою права є правовий звичай, тобто правило, яке увійшло в звичку народу і дотримання якого забезпечується державним примусом 7. Прикладами таких архаїчних правових звичаїв є Закони XII таблиць, Закони Драконта та інші. Джерелом права правової звичай визнається тільки тоді, коли він включає до складу себе вже давно сформовані відносини, які схвалює народ. Правові звичаї утворюють звичаєве право. Хоча вони і визначаються економічним будовою суспільства, але створюються ще при слаборозвинених економічних відносинах. Це логічно, тому що держава, в силу своєї примітивної організації, в той час, ще не може налагодити стабільну правотворчу діяльність своїх органів управління. Специфіка правового звичаю полягає в тому, що закон, інший нормативний правовий акт надає якомусь звичаєм загальнообов'язкове значення 8. Коли вміст звичайної норми отримало пряме текстуальне закріплення в законі або іншому нормативному акті, навряд чи вірно вважати юридичним джерелом звичай. Джерелом права в таких випадках стає нормативний акт, відтворив у своїх статтях вимоги звичаю. Розвиток російського права не має йти шляхом офіційного винятку звичаїв з системи джерел права. Цілком можливо, що незабаром можуть з'явитися такі звичаї, які будуть регулювати деякі суспільні відносини нарівні з юридичними нормами. У російському законодавстві існують звичаї ділового обороту. Їх застосування, для регулювання цивільно-правових відносин, допускається ч.1 ст.427 п.2 Цивільного Кодексу Російської Федерації. Також в Російській Федерації використовується і інший термін - торговий звичай. Наприклад, ст. 134 Кодексу торгового мореплавання говорить, що термін, протягом якого вантаж повинен бути завантажений на судно, визначається угодою сторін, а за відсутності угоди - термінами, зазвичай прийнятими в порту 9. Таким чином, звичаєм надається правове значення і дозволяється користуватися ними при вирішенні питань про виникнення, зміну або припинення конкретних правовідносин. Таким чином, в законодавстві Російської Федерації допускається використання правових звичаїв у судовій практиці. Державою санкціонуються тільки ті звичаї, які відповідають його політиці і моральним засадам сформованого життя. Ті звичаї, які суперечать політиці держави, найчастіше, забороняються законом.

Судовий прецедент - це рішення суду по конкретній справі, яке потім стає зразком, обов'язковим правилом для вирішення аналогічних справ у майбутньому 10. Дане джерело права найбільш широко поширений в англосаксонській правовій сім'ї (Англія, Канада, США та інші). У Росії та інших країнах Європи, що відносяться до романо-германської правової сім'ї, судовий прецедент не застосовується. В Англії склалися певні правила і межі дії судового прецеденту: а) рішення Палати лордів є обов'язковими прецедентами для всіх англійських судів і, зокрема, для самої ж Палати лордів; б) рішення Апеляційних судів є обов'язковими для будь-якого суду, крім Палати лордів; в ) рішення Вищого суду правосуддя є обов'язковими лише для судів нижчої ланки. У Сполучених Штатах Верховний суд і верховні суди штатів міцно не пов'язані між собою своїми прийнятими рішеннями і можуть відступати від них, орієнтувати суди на інше рішення певних категорій справ. Прецедентне право надзвичайно громіздко і заплутано. У Російській Федерації досі є відкритим питання про використання судового прецеденту в якості офіційного джерела права. Погляди вчених розділилися на дві протилежні точки зору. Згідно з однією з них (С. Н. Братусь, А. Б. Венгеров, Р. З. Лівшиць, І. В. Решетнікова, А. В. Ціхоцького, В. В. Ярков та ін), судова практика і перш за все постанови пленумів Верховного Суду РФ і Вищого Арбітражного Суду РФ є джерелами права, відповідно до іншої (С. С. Алексєєв, К. І. Комісарів, Т. А. Савельєва, В. В. Лазарєв, М. К. Треушников, Я . Ф. Фархтдінов) - немає 11. Як аргумент "за" визнання судової практики джерелом права ряд дослідників вказують на постанови Конституційного Суду РФ. Їх нормативний характер виявляється в тому, що, будучи прийнятими по конкретних справах, вони мають загальний характер і поширюються на всі суб'єкти, які можуть опинитися в аналогічній ситуації. Більше того, такі постанови розраховані на багаторазовість застосування (фактично до приведення у відповідність з Конституцією РФ оспорюваних положень Закону). Такого роду постанови володіють властивістю імперативності які у них норм 12. Супротивники ж даної точки зору вважають, що судова практика не може бути визнана джерелом права в Російській Федерації. На їхню думку, прецедентне право йде врозріз з конституційним принципом поділу влади, тому що судові органи фактично поєднують в собі функції правотворчого і судового органу. Таким чином, можна констатувати, що сутністю судового прецеденту є додання нормативного характеру рішенням суду по конкретній справі для вирішення аналогічних справ у суді.

Нормативний правовий акт - це письмовий документ, прийнятий правотворческим органом і містить норми права 13. Це, на наш погляд, найбільш якісний правової джерело, тому що він створює умови для чіткого, точного і стабільного розвитку правового регулювання, зміцнення законності і видимістю правових приписів. У зв'язку з тим, що нормативний акт - це, перш за все, письмовий документ, він, тим самим, доступний більшості населення. Всі нормативні правові акти між собою знаходяться у суворо встановленої ієрархічної співпідпорядкованості, від якої залежна юридична сила того чи іншого акта. Акти, прийняті нижчестоящими правотворчими органами, повинні грунтуватися на актах вищих органів і не суперечити їм. Нормативні правові акти можуть класифікуватися за їх юридичною силою, яка визначається компетенцією і місцем, який видав органу, в державному механізмі, а також за характерними рисами самих актів. Нормативні акти прийнято ділити на два великі масиви: закони (конституційні й звичайні) і підзаконні акти (укази Президента РФ, постанови Уряду РФ, розпорядження, інструкції, декрети і т.п.). Таким чином, коротко освятивши поняття і ознаки нормативних правових актів у системі джерел права, необхідно відрізняти його від індивідуальних нормативних актів, які, у свою чергу, не є джерелами права.

Нормативний договір - це угода між різними суб'єктами права, в яких містяться норми права 14. У порівнянні з нормативним правовим актом, нормативний договір відрізняється способами його прийняття. Для того, щоб нормативний договір виступав в якості джерела права, необхідна наявність кількох умов: 1) пряма санкція державних органів на прийняття, у формі нормативного договору, норм права; 2) нормативний договір приймається тільки за добровільної згоди всіх осіб, що підписали його, 3 ) нормативний договір передбачає взаємну відповідальність сторін за невиконання запропонованих, ним же, норм права. Нормативний договір застосуємо більше в сфері міжнародного права. Таким чином, важливо підкреслити, що нормативний договір є юридичною основою динамічного і розширюється зростання системи права в цілому і конкретно, системи підприємницького права.

Правова доктрина (юридична наука) - це виклад правових принципів, правил поведінки в трактатах, працях авторитетних представників юридичної науки і практики, яким надається загальнообов'язкове значення 15. У римському праві, формули багатьох відомих юристів включалися до складу нормативних правових актів, судових прецедентів і багатьох інших правових форм. Тим самим, вони мали офіційне юридичне значення. Найбільш яскравий приклад тут - кодекс Юстиніана (VI століття н.е.), який кодифікував положення таких римських юристів як Ульпіана, Гая, і інших, створивши, тим самим, величезний розділ кодексу - Дигести, нарівні з інституціями імператора. У європейській середньовічній правової історії велике місце займали глосатори (тлумачі, коментатори), які заповнювали, доповнювали римським правовим досвідом, так вдало, творчо опосередкованим товарно-грошову організацію економіки, міжнародні відносини та інші сторони життєдіяльності суспільства, то звичайне право і вульгаризували останки і залишки римського права, які діяли в середньовічному суспільстві 16. У Російській імперії також використовувалася юридична наука. За основу актів Російського Урядового Сенату бралися праці вітчизняних цивілістів. У сучасній теорії держави і права доктрина визнається як джерело права лише тільки в деяких країнах англосаксонської правової сім'ї (безпосередньо у Великобританії). При розгляді справ, англійські суди посилаються на трактати юристів. А офіційне юридичне значення доктрина має в багатьох мусульманських країнах. У Російській Федерації доктрина належить до неофіційних джерел права, але, вона ж, відіграє значну роль у розвитку юридичної практики, чіткого тлумачення закону і вдосконалення законодавчої системи. Досвід, накопичений у ході світової правозастосовчої практики, показує, що роль і значення доктрини неухильно зростає. Багато її положення впроваджуються в реалізацію права. Таким чином, роль правової доктрини як джерела права полягає в тому, що вона створює конструктивні поняття, які частково використовують правотворчі органи. Також правова доктрина впливає і на самих творців права: вони змушені, в малій чи більшою мірою, ставати на бік тієї чи іншої юридичної концепції і вислуховувати її пропозиції і рекомендації.

Священні книги - це релігійні тексти, безпосередньо містять релігійні норми права, які виходять від Бога (наприклад, Біблія, Сунна, Коран) і в якості загальнообов'язкових визнаються державою. У мусульманському праві закріплені 4 основних джерела: 1) Коран - священна книга ісламу; 2) Сунна - послання Аллаха пророкові Мухаммеду; 3) Іджма - єдина угода мусульманського суспільства з питань, не зазначених у Корані і сунні; 4) Кияс - розуміється, як тлумачення Корану і Сунни. Але, незважаючи на ту роль, що надає мусульманське право в регулюванні відносин у суспільстві, все - ж в даний час в багатьох мусульманських країнах стали використовуватися правовий звичай і нормативний правовий акт.

Міжнародний договір - це договір, підписаний суб'єктами міжнародного права. Вони приймаються у формі пактів, декларацій, угод і конвенцій. Міжнародні договори можуть мати пряме безпосередньо-правове значення лише у разі визнання їх державою. У Конституції Російської Федерації говориться, що: «Загальновизнані принципи і норми міжнародного права і міжнародні договори Російської Федерації є складовою частиною її правової системи. Якщо міжнародним договором Російської Федерації встановлені інші правила, ніж передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору 17 ». Таким чином, важливо відзначити, що міжнародні договори не тільки є джерелами права в РФ, але і мають пріоритет перед законами федерального значення і законами суб'єктів РФ.

Отже, підіб'ємо підсумок нашого дослідження, проробленому в цьому розділі. Ми з'ясували, що в даний час в теорії держави і права немає єдиного визначення джерела права і що існує проблема співвідношення таких двох понять як «джерело права» і «форма права». Також ми розглянули всілякі джерела права у формально - юридичному сенсі: правовий звичай, судовий прецедент, нормативний правовий акт, нормативний правовий договір, правова доктрина, священні книги і міжнародні договори. У ході дослідження, ми з'ясували, що, в різних системах права, різні джерела (форми) права завжди грали і продовжують грати далеко не однакову, обумовлену їх ієрархією в конкретній правовій системі, регулятивну роль. Звідси виявляється відкритість сучасного права для взаємодії і для взаємозбагачення з іншими системами права, що призводить до запозичення не лише окремих норм права, але також і цілих правових інститутів. Це, у свою чергу, призводить до динамічного розвитку і вдосконалення права і механізмів правового регулювання як всередині країни, так і на світовому рівні. Пробивають собі дорогу нові джерела права, відмирають архаїчні 18. Все це безпосередньо входить у процес становлення і розвитку російської системи права.

РОЗДІЛ II. Нормативно-правовий акт: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА І ВИДИ

2.1 Поняття та ознаки нормативного правового акту

На сучасному етапі розвитку нормативний правовий акт є домінуючою формою в російському праві. Він єдиний, хто визначає вигляд тієї чи іншої системи права. Саме він встановлює роль і ієрархічну системний взаємозв'язок інших правових джерел (форм). Тільки нормативні правові акти задають основу всієї системи законодавства в цілому. Важливість цього поняття вимагає його закріплення в законодавчих актах 19.

Говорячи вже про інші джерела: правових звичаях, судових прецедентів, правових доктрин і інших правових форм, не можна не відзначити те, що на даний момент в Російській Федерації вони займають альтернативну, резервну або допоміжну роль у регулюванні тих чи інших суспільних відносин.

В даний час, у зв'язку з відсутністю легальної дефініції "нормативний правовий акт" 20, існують різні точки зору щодо поняття нормативного правового акта і його ознак. Багато вчених-теоретики часто беруть за основу визначення, сформульоване ще в 1982 році С.С. Алексєєвим. Звучить воно так: "Нормативний правовий акт - це офіційний акт, документ правотворчого компетентного органу, який містить юридичні норми (що встановлює, змінює чи скасовує юридичні норми) 21.

На наш погляд, дане визначення чітко розкриває зміст поняття нормативного правового акту, його функції та завдання.

Варто навести ще кілька точок зору на визначення поняття нормативного правового акту, оскільки у кожного вченого існує своя позиція з даного питання.

Нормативний правовий акт - це різновид правового акта, прийнятого повноважним на те органом і містить правові норми, тобто приписи загального характеру і постійної дії, розраховані на багаторазове застосування 22.

Нормативний правовий акт - це акт правотворчості, в якому містяться норми права 23.

Нормативний правовий акт - це офіційний документ уповноваженого державного органу, якому правові норми 24.

Сучасна юридична наука розглядає форми права безпосередньо зі змістом норм права. Визначення таких норм у правовому звичаї та судовій практиці, найчастіше, має казуїстичним і не завжди конкретним характером. Дані норми права виробляються поступово, у зв'язку з повторенням окремих випадків, застосуванням певного правила поведінки. Тому ці норми не можуть повною мірою втілити в собі чіткого і певного виразу. Громадське життя не стоїть на місці: вона розвивається, відносини в суспільстві ускладнюються і тому вищевказані обов'язкові встановлення уповільнюють суспільний прогрес, стають їх гальмом.

Необхідно приділити увагу тому факту, що саме поняття «акт» в теорії держави і права вживається у двох сенсах. По-перше, акт як дію, по-друге, акт як документ. І саме у другому сенсі визначається нормативний правовий акт як джерело права.

Розкривши поняття нормативного правового акту, ми не можемо не сказати про його ознаках. Найбільш істотні ознаки були сформульовані в Постанові Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 29 листопада 2007 р. N 48 "Про практику розгляду судами справ про оскарження нормативних правових актів повністю чи в частині". Зокрема, у пункті 9 говориться, що нормативний правовий акт:

 • виданий у встановленому порядку уповноваженою органом державної влади, органом місцевого самоврядування або посадовою особою;

 • містить правові норми (правила поведінки);

 • обов'язковий для невизначеного кола осіб;

 • розрахований на неодноразове застосування;

 • спрямований на врегулювання суспільних відносин або на зміну або припинення існуючих правовідносин.

Виходячи з викладеного розуміння ознак нормативного правового акту, сформульованих Верховним Судом Російської Федерації можна сказати, що в якійсь мірі Постанова висловило досвід, накопичений розглядом судових справ з оскарження нормативних та індивідуальних правових актів 25.

В даний час російське законодавство і практика судів розраховано в основному на «дуже кваліфікованих користувачів» 26. Актуальна на даний момент така проблема, що органи державної влади перекладають на суб'єкти права, включаючи громадян країни, обов'язки з виявлення цих ознак у тих документах, які вони приймають. Тому учасники правовідносин мають бути більш освіченими і мати достатньо глибокі знання про кожну ознаку нормативного правового акту, щоб захистити свої права та законні інтереси. І, виходячи з цього ознаки нормативного правового акту, перестали бути книжковим шаблоном для вузьких фахівців, а стали виключно конкретним правозастосовні інструментом.

Автор виділяє наступні ознаки нормативного правового акта:

 • Нормативний правовий акт має вольовий зміст. Тут йдеться про те, що правовий акт є вираженням чиєїсь волі. Питання вже в тому, чию волю виражає той або інший акт. Найбільш вузьким відповіддю є зв'язок нормативного правового акта і волі держави. Розглядаючи це питання з позиції соціологічного підходу, слід зазначити, що закон повинен відображати інтереси суспільства. Узагальнюючи сказане, можна зазначити, що нормативний правовий акт виражає волю соціальної спільності. В акті закріплюються завдання та цілі, на вирішення яких він спрямований 27.

 • Офіційний характер викладу нормативного правового акту. «Офіційний характер акту полягає в його виданні від імені органу, організації або держави. Уповноваженої названих суб'єктів приймати правові акти зумовлюється Конституцією, законом, положенням, статутом, тобто статутним актом. Звідси випливає важливе правило про видання кожним суб'єктом тільки тих видів актів, які за ним закріплені. Нерідко ж на практиці державні органи довільно обирають форму правового акта і порушують тим самим законність »28. Офіційний характер нормативні правові акти набувають у його зв'язках з державою. Уже той факт, що нормативний правовий акт необхідний для державної організації суспільних відносин, вимагає взаємодії інформаційних потоків у системі "держава - суспільство". Дана роль виконується опублікуванням нормативних правових актів для ознайомлення адресатів приписів з його змістом.

 • Нормативний правовий акт входить в єдину систему. Тим самим закріплюється ієрархічну будову системи правових актів. Системність показує, що будь-який нормативний правовий акт є складовою частиною системи законодавства. Він не може йти врозріз з іншими елементами даної системи. Законодавство в цілому зобов'язане виступати єдиною системою, в якій всі правові норми взаємопов'язані між собою і один одному не суперечать. Але на практиці російське законодавство як такої системи не утворює, а лише є сукупністю документів, які конфліктують згодом між собою. Незважаючи на даний недолік в законодавстві, ця ознака дуже важливий, тому що лише завдяки йому, нормативні правові акти можуть виконувати поставлені перед ними завдання. Н.М. Марченко вважає, що «склалася і підтримувана в кожній країні ієрархія нормативних правових актів має найважливіше значення для впорядкування процесу правотворчості і правозастосування, для створення та підтримання режиму законності та конституційності» 29. На думку С.С. Алексєєва, "власна структура законодавства проявляється у вертикальній площині. Вона виражається в ієрархічній структурі нормативних юридичних актів, в їх супідрядності, при якому кожний акт займає чітко визначену сходинку в ієрархічній структурі" 30. Завдяки ієрархічності може здійснитися ідея юридичної сили нормативних правових актів, без якої неможливе функціонування їх системи. Законодавча система зобов'язані в суворій послідовності включати в себе нормативні правові акти. А органи державної влади законними діями зобов'язані захищати цю систему від порушень.

 • Нормативність. Нормативність володіє загальним і загальнообов'язковим характером. Загальний характер нормативного правового акту полягає в тому, що він зобов'язаний містити загальні вимоги у вигляді правових норм і розрахований на багаторазове застосування 31. Нормативність виступає в ролі одного з найважливіших ознак нормативного правового акту. Цей принцип є основним для права в цілому, так як саме завдяки йому реалізуються регулятивні властивості права. Нормативність, перш за все, виявляє загальність змісту і дії акта, який утворює порядок відносин, діючий скільки завгодно в часі. Для законодавця представляє складність без юридичного механізму, вірно, встановити і здійснити функціонування тих суспільних відносин, які виникли в суспільній практиці. Він зобов'язаний виявити типове в одиничному, яке і становить правову норму. Таким чином, типовість регульованих відносин надає правовому акту нормативний характер. Він незалежно ні від чого існує для всіх суб'єктів і нікому персонально не адресований. Саме завдяки нормативності право може виступати мірою, рівної масштабами поведінки для інших осіб.

 • Нормативний правовий акт є документом. Останнім часом у наукових працях висловлюється думка про потрійну природу нормативного правового акту, який позначається і як правовий джерело, і як правова форма, і як акт-документ. Ще в 1973 р. С.С. Алексєєв підкреслював значення юридичної техніки, яка представляє собою "засоби та прийоми документарного вираження нормативного акту ... засоби і прийоми спеціально-юридичного викладу їх змісту" 32. У самому справі, нормативний правовий акт має відповідати всім вимогам: будь то стиль вираження і мова актів або встановлення форми документа. Щодо мови нормативних правових актів можна відзначити наступне: метою будь-якого законодавця є те, що він прагне гранично чітко і доступно викласти зміст тієї чи іншої правової норми, зробити його найбільш ясним для простих громадян країни. Що ж стосується питання про форму, структуру і тексті, то в законах це висвітлено не повною мірою. Ця прогалина вирішується за допомогою підзаконних актів, які в свою чергу, стосовно до закону, регулюють питання юридичної техніки. Таким чином, нормативний правовий акт - це письмовий документ, що має свою внутрішню структуру, що відрізняється мовою і наявністю спеціальних термінів.

 • Нормативний правовий акт приймається в спеціальною процедурою. Ознака закону полягає в тому, що воля органів державної влади, яка творить норму права, повинна висловитися у встановленому заздалегідь порядку 33. На даний момент у російській державі досить добре розвинений механізм правового регулювання правотворчості. Основні питання законодавчого процесу закріплені в Конституції Російської Федерації. Відсутність законодавчого регулювання заповнюється докладними нормами регламентів палат Федеральних Зборів Російської Федерації. Але така обставина в сфері законодавчого процесу неприпустимо. Причиною цьому виступає відсутність нормативності у регламентів. За даним аспекту проблеми висловився депутат Державної Думи В.В. Гребенников на засіданні Конституційного Суду Російської Федерації: "Державна Дума як єдине джерело визначення процедури своєї діяльності в принципі не пов'язана ніякими процедурними нормами, крім тих, які вона сама для себе встановить" 34. Тут чітко проявляється подвійність його позиції в найменуванні регламенту нормативним актом палати. Роль процедурних питань величезна, так як у випадку порушення порядку прийняття правових актів, вони можуть бути скасовані. Дане питання стає предметом обговорення вищих судових інстанцій. Неприпустимо, щоб між законом, що володіє вищою юридичною силою, і підзаконними актами палат існував вакуум. «Законодавчий процес лихоманить внаслідок нечітких процедур. Страждає ж від цього нормативний правовий акт як результат цієї боротьби без правил »35.

 • Нормативний правовий акт видається компетентними органами та особами. Кожен правотворчий орган видає правові акти у межах своєї компетенції, а їх компетенція відображена в юридичних нормах законів, Конституції, кодексів та інших. Кожному органу виділено те ​​коло питань, яке він має право вирішувати. Вихід за ці рамки є порушенням компетенції. Компетенція правотворчих органів носить або загальний характер, або належить до окремих стадіях прийняття нормативного правового акту. У більшості своїй Верховний Суд Російської Федерації за заявами сторін може брати участь в оцінці компетенції учасників правотворчої діяльності.

 • Нормативний правовий акт регулює суспільні відносини. Суспільні відносини регулюються шляхом заборон, дозволів і зобов'язування, за допомогою різних юридичних засобів. Для характеристики нормативних правових актів важливе значення мають адресати їх приписів, тому що саме їх конкретні відносини регулюються правовими нормами. Логічно, що суспільні відносини виникають між людьми, однак не всі відносини потребують правового впливу. У даному випадку мається на увазі, що деякі суспільні відносини регулюються моральними, етичними та релігійними нормами. Соціальність означає, що учасники правовідносин не можуть бути відношенням між людиною і, скажімо, річчю. Уже той факт, що вони є регулятором суспільних відносин, розуміється так, що приписи описового, декларативного характеру не можуть розглядатися як нормативні. Вони не регулюють всі суспільні відносини і не діють на них взагалі, а регулюють конкретні відносини.

 • Гарантується примусовою силою держави. Під цим ознакою розуміється, що за порушення приписів нормативного правового акту, державою передбачається певні заходи впливу, тобто існує відповідальність. Види відповідальності, обсяги, порядок накладення покарання конкретизуються в самих нормативних правових актах. У порівнянні з іншими ознаками, цей, на наш погляд, не представляється складним і не викликає дискусій між вченими-теоретиками.

Таким чином, поняття і ознаки нормативного правового акту знаходиться в постійному розвитку 36. Залишилися незмінними такі ознаки, як його зв'язок з органами державної влади, забезпечення примусовою силою держави. Незважаючи на це громадяни, або організації, що часто не бачать в нормативних правових актах абсолютної істини, що є проблемою. Це свідчить лише про те, що необхідні нові підходи до такої доктрині нормативних актів, яка додасть їй юридичної сили і буде доступна широкому колу осіб. Одним з кращих способів автор бачить у прийнятті федеральних законів, що регулюють правотворчий процес і систему правових актів в цілому.

2.2 Структура нормативного правового акту

На певному етапі розвитку суспільства, структура нормативного правового акта істотно змінилася. Ще в XIX столітті Наполеон Бонапарт ототожнював структуру правового акту «з одягом молодої жінки: всі жахливе можна завуалювати і показати в іншому ракурсі, усе найкраще виявити і показати» 37. Той багатий досвід, що був накопичений за всю історію розвитку людської цивілізації створив умови для вироблення певних вимог до структури нормативного правового акту, спрямованих на підвищення доступності та ясності для широкого кола осіб, які користуються своїми правами. Але разом з тим «стійкість у часі тієї чи іншої структурної особливості визначається ступенем толерантності до суспільно-політичного ладу на різних етапах розвитку людського суспільства» 38.

Нормативний правовий акт має зовнішню і внутрішню структуру.

До зовнішньої структурі відносяться реквізити нормативних правових актів, в які входять:

 • вид даного акту, тобто чи то закон, указ, постанова та інші;

 • компетентний орган, уповноважений прийняти цей акт;

 • заголовок самого акту;

 • дата прийняття та номер акта;

 • підпис особи або кола осіб, які мають право підписувати даний акт 39.

Можна навести будь-який приклад, грунтуючись на вищесказаному. Автор наводить у приклад ФКЗ «Про судову систему Російської Федерації» Прийнято Державної Думою 23 жовтня 1996 Схвалений Радою Федерації 26 грудня 1996 40.

Важливо відзначити, що за відсутністю будь-яких реквізитів у нормативних правових актів слідують цілком виправдані сумніви в достовірності самого акту.

 • У будь-якого нормативного правового акта є преамбула. Преамбула - це самостійна частина нормативного правового акту, якесь вступ, не містить правових норм, але звернене до почуттів і свідомості суб'єктів права. У ній містяться «норми-мети» і «норми-принципи», які юридичною силою не володіють, але можуть використовуватися при роз'ясненні інших положень акта.

Типовим прикладом, на наш погляд, є преамбула, дана в Конституції Російської Федерації. Звучить вона так: «Ми, багатонаціональний народ РФ, з'єднані загальною долею на своїй землі, стверджуючи права і свободи людини, громадянський мир і злагода, зберігаючи історично склалося державне єдність, виходячи із загальновизнаних принципів рівноправності і самовизначення народів, шануючи пам'ять предків, відроджуючи суверенну державність України, прагнучи забезпечити благополуччя і процвітання Росії, виходячи з відповідальності за свою Батьківщину перед нинішнім і майбутнім поколінням, усвідомлюючи себе частиною світового співтовариства, приймаємо Конституцію Російської Федерації »41.

До внутрішньої структурі відноситься поділ нормативного правового акту на розділи, глави, частини, статті, пункти, підпункти і інші елементи. Основними структурними елементами нормативного правового акту виступають статті та пункти, так як на них заснований весь текст документа. Історичний досвід правотворчості виробив правило суцільний нумерації статей і пунктів. Це правило використовується практично у всіх цивілізованих країнах. Найбільш детальний поділ текстів необхідно з метою систематизації інформації для зручного користування. Розділи нормативного акта можуть поєднувати в собі Загальну і Особливу частини (наприклад, Кримінальний Кодекс Російської Федерації). Загальна частина повинна включати в себе: 1) основні положення (визначення понять, принципи тощо), 2) спеціальні нормативні положення (презумпції); 3) інші положення, що закріплюють в собі правовий фундамент застосування норм Особливої ​​частини. Особлива частина включає в себе: правила поведінки, юридично закріплені права і обов'язки, а також юридичну відповідальність за порушення тих чи інших правових норм.

Вищевикладена структура нормативного правового акту - це результат довгого нормотворчого розвитку, який, з одного боку, сприяє чіткому і послідовному викладу матеріалу в правовому акті, а з іншого, зручного користування ним.

2.3 Види нормативних правових актів

В даний час нормативні правові акти в Російській Федерації за юридичною силою поділяються на дві групи: на закони і відповідно підзаконні акти. Спробуємо довести це твердження.

Закон - це має вищу юридичну силу нормативний акт, прийнятий в особливому порядку вищим представницьким органом державної влади або безпосередньо народом і регулюючі найважливіші суспільні відносини 42.

Протягом багатьох тисячоліть поняття закон використовується в практичній і науковій діяльності. Буває й так, що закон ототожнюється поняття самого джерела права. І в зв'язку з цим ще у середині 19 століття вчені-теоретики внесли пропозицію про поняття закону в 2-х значеннях: формальному і матеріальному. У формальному сенсі закон розумівся як нормативний правовий акт, прийнятий законодавчим органом в спеціальній процедурі; в матеріальному сенсі - як тотожне поняття для всіх джерел права в цілому.

Всякі спроби об'єднати ці поняття можуть призвести до несприятливих наслідків. У всіх демократичних державах світу закріплений принцип незалежності суддів. А в ст.120 Конституції Російської Федерації 1993 року, формула цього принципу звучить так: «судді незалежні і підкоряються тільки Конституції Російської Федерації і федерального закону» 43. З нашого прикладу видно, що поняття закону використовується в широкому сенсі, тобто як захист судової діяльності від втручання в неї інших гілок влади (наприклад, «від телефонного права»). А з іншого боку, даною формулою закріплюється принцип підпорядкування судді основним нормативним правовим актам. Отже, суддя Російської Федерації формально не є незалежним.

Як і будь-який нормативний правовий акт, закон має своїми ознаками:

  • завжди містить правові норми, є юридичним документом;

  • приймається вищим органом законодавчої влади або самим народом, за допомогою референдуму;

  • видається для вирішення найбільш важливих, для держави і суспільства, питань і встановлює основу правового регулювання у всіх галузях права;

  • правом скасування або поправки мають лише ті органи, які прийняли цей закон, або, у разі невідповідності Конституції, Конституційним Судом Російської Федерації і конституційними судами республік.

Говорячи про закон, як про джерело права, не можна не відзначити його відмінність від інших нормативних правових актів:

 • від актів індивідуального характеру, тобто тих актів, які містять чіткі інструкції з конкретних питань (наприклад, нормативний акт про призначення на посаду судді районного суду РФ);

 • від актів тлумачення, тобто тих актів, які лише роз'яснюють чинні правові норми, але не можуть встановлювати якісь нові (наприклад, постанова).

У демократичній державі закони повинні бути провідними джерелами права, основою правопорядку і всієї правової системи в цілому.

«Законодавство - це сукупність законів, що діють в країні» 44.

Але слід знати, що під законодавством розуміються не тільки закони, але й інші нормативні документи з вмістом правових норм (наприклад, укази Президента РФ).

Останнім часом укази Президента стали володіти відповідною, що і закон, юридичною силою до прийняття і вступу закону в силу з конкретного питання. Зокрема, у частині першій Цивільного Кодексу Російської Федерації прямо записано: «У разі протиріччя указу Президента Російської Федерації чи Постанови Уряду Російської Федерації цим Кодексом або іншому закону застосовується цей Кодекс або відповідний закон» 45.

За значимості які правових норм, закони поділяються на два види: конституційні та звичайні.

До конституційним законів відносяться закони, які вносять поправки до Конституції, а також закони, передбачені для видання безпосередньо самої конституцією. У нашій діючої, на даний момент, конституції існує чотирнадцять таких законів: наприклад, закони про Уряді РФ (ст. 114), про Конституційний Суд РФ (ст. 128), про зміну конституційно - правового статусу суб'єкта РФ (ст. 137 Конституції Російської Федерації). Нарівні зі звичайними законами, у конституційних законів передбачена найбільш складна процедура прийняття їх у Федеральному Зборах. Приміром, на ухвалений конституційний закон не може бути накладено вето Президента (ст.108 Конституції Російської Федерації).

Звичайні закони - це нормативні правові акти чинного законодавства, які охоплюють різні сфери суспільства. Вони також мають вищу юридичну силу, але, до того ж, зобов'язані відповідати Конституції і конституційним законам.

Звичайні закони поділяються на кодифікаційні і поточні. До кодифікаційних відносяться закони, що встановлюють основи правового регулювання в якій-небудь галузі права (наприклад, Закони РФ «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про освіту» 46) та всі кодекси, прийняті Державною Думою РФ. Кодекси досить детально регулюють лише певну сферу суспільних відносин. В основному, кодекси відносяться до певної галузі права (наприклад, Кримінальний Кодекс РФ, Цивільний Кодекс РФ, Сімейний Кодекс РФ і багато інших).

Поточні закони в Російській Федерації поділяються на закони федерального значення і закони регіонального значення (суб'єктів Федерації). Таким чином, крім федерального закону «Про мови народів Російської Федерації» 47 у ряді багатьох республік, що входять до складу Російської Федерації, видаються власні закони про мови. Закони федерального значення надають свою дію строго на території всієї Російської Федерації. Якщо закон суб'єкта Російської Федерації не відповідає федеральному закону Російської Федерації, то діє лише федеральний.

Конституція в Російській Федерації є основним законом, має вищу юридичну силу і визначає правову основу держави, систему правосуддя, права і свободи громадян, і багато інше.

В даний час в Російській Федерації діє Конституція, прийнята в ході референдуму, що відбувся 12 грудня 1993 року. Вона складається з преамбули, основного (першого) розділу, що складається з дев'яти розділів і особливого (другого) розділу, в якому містяться прикінцеві і перехідні положення.

Слід відзначити відмінності конституції від інших нормативних актів:

 • конституція має установчий та основоположний характер. Вона регулює найбільш важливі суспільні відносини, які докорінно зачіпають інтереси всіх громадян. Конституція РФ встановлює вихідні норми з питань організації та діяльності держави, закріплює права і свободи громадян Російської Федерації, порядок національно - територіального устрою, діяльності органів місцевого самоврядування 48. Тому, по відношенню до всіх інших правових норм, конституційні норми є первинними.

 • як вже було зазначено, конституція є основним законом держави, складовим фундамент усієї правової системи;

 • конституція має найвищу юридичну силу. Чільна роль Конституції як основного закону, виявляється в тому, що будь-який закон зобов'язаний прийматися у суворій відповідності з нею;

 • вона характеризується стабільністю. Це пояснюється тим, що конституція закріплює в собі підвалини державного і суспільного ладу.

Важливу роль у системі законодавства відіграють галузеві закони, такі як: адміністративні закони; цивільні закони; шлюбно-сімейні закони; кримінальні закони; земельні закони і т.п. Також існують і міжгалузеві закони, що містять в собі правові норми декількох галузей права (наприклад, право власності складається з норм конституційного, цивільного, сімейного, адміністративного та деяких інших галузей права 49).

Підзаконні акти - це акти, прийняті на основі Конституції відповідно до закону з метою конкретизації та доповнення його нормативних положень 50.

Внаслідок того, що підзаконні акти не такі сильні в юридичному плані, ніж закони, вони грунтуються виключно на них. Незважаючи на те, що закон відіграє чільну роль в Російській Федерації, підзаконні акти все ж відіграють допоміжну, що деталізує роль у суспільному житті держави.

В даний час, є наступні види підзаконних актів:

1) Нормативні правові акти Президента Російської Федерації. Президент є главою держави і тому, відповідно до цього, його укази займають друге, після законів, місце в ієрархії, і також вимагають їх виконання на території всієї держави. Предметом регулювання указів Президента РФ є основні напрями зовнішньої і внутрішньої політики. Якщо трапиться так, що указ Президента суперечить Конституції і законам РФ, то Конституційний Суд РФ, на підставі його висновку, приймає рішення про втрату чинності даного указу. Процедура прийняття і вступу в силу указу проходить швидше, ніж в законах.

2) Нормативні правові акти Уряду. Виконавчу владу Російської Федерації здійснює Уряд Російської Федерації 51. Реалізуючи поставлену задачу, Уряд РФ приймає постанови і видає розпорядження. У формі постанов видаються рішення, що мають найбільш важливе значення; у формі розпоряджень - з поточних питань. Особливість актів Уряду полягає в тому, що вони приймаються тільки на підставі законів РФ і указів Президента РФ.

3) Нормативні правові акти міністерств і відомств. Їх особливість полягає в тому, що вони видають накази та інструкції, що містять правові норми, відповідно до постанов Уряду РФ, указами Президента РФ і законами РФ. Тому будь-який відомчий акт повинен бути заснований на вказівці вищестоящих органів, що на практиці рідко буває.

У сучасному російському законодавстві відомо безліч таких актів. У їх число входять: накази, постанови, статути, положення та багато інших актів. Створюються вони з метою реалізації функцій державного управління в різних сферах суспільного життя, будь то наука, культура, промисловість і багато іншого. Вони обов'язкові для виконання усіма підвідомчими міністерствам і відомствам організаціями, установами та посадовими особами.

Нормативним правовим актам міністерств, які зачіпають права і свободи громадян, необхідно пройти державну реєстрацію в Міністерстві юстиції РФ і опублікувати цей акт після неї не пізніше строку в десять днів. Відповідно до указу Президента РФ від 23 травня 1996 р. «Про порядок опублікування і набрання чинності актами Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації і нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади»: акти, які не пройшли державну реєстрацію, а також зареєстровані, але не опубліковані в установленому порядку, не тягнуть за собою правових наслідків, оскільки вступили в силу не вважаються 52.

Державна реєстрація необхідна, тому що вона перевіряє законність рішення міністерств чи відомств. Тобто перевіряється, не ущемляються чи права і свободи громадян даним актом, не покладаються на них невластиві їм обов'язки, передбачені російським законодавством. При вирішенні спорів у судах, не можна використовувати дані акти при прийнятті рішення. Таке обмеження є необхідним засобом боротьби юристів за справедливість у прийнятті та застосуванні актів, суб'єктом виконання яких є громадяни. Згідно з Постановою Уряду РФ від 23 липня 1993 року «Про затвердження правил підготовки нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади та їх державної реєстрації», центральні органи федеральної виконавчої влади зобов'язані доводити до відома відповідних установ та організацій РФ про вжиті ними відомчих нормативних актів.

Копії актів, що підлягають офіційному опублікуванню, протягом дня після державної реєстрації направляються Міністерством юстиції Російської Федерації в "Російську газету", в Бюлетень нормативних актів федеральних органів виконавчої влади видавництва "Юридична література" Адміністрації Президента Російської Федерації, у науково-технічний центр правової інформації " Система "та до Інституту законодавства і порівняльного правознавства при Уряді Російської Федерації 53.

4) Нормативні акти суб'єктів РФ. Локальні нормативні правові акти. Вирішуючи певні завдання, що постають перед органами державної влади суб'єктів Федерації, вони в межах своєї компетенції, приймають рішення, яке після набуває правові форму. Акт суб'єкта Федерації діє лише на території того суб'єкта, де він був прийнятий. Рішення, прийняті на обласному рівні (інструкції), повинні бути представлені виконавцям протягом семи днів з того дня, як вони були прийняті, але не пізніше дати, коли воно набирає законної сили.

У теорії держави і права локальним нормативним правовим актом називається юридичний документ, в якому містяться норми права і який приймається суб'єктом управління на підприємстві, установі та іншої організації. Наприклад, голова адміністрації суб'єкта Федерації має право видати постанови і розпорядження, з метою вирішення питання, яке стосується його компетенції.

На основі вищесказаного можна сказати, що загальним обставиною для всіх видів підзаконних актів в Російській Федерації, спільно з законами, є те, що вони служать джерелом правопорядку і законності. Громадяни та юридичні особи орієнтуються на прийняті правові рішення. У підзаконних актів є своя ієрархія, відмінна від ієрархії адміністративною. Наприклад, Постанова Уряду на федеральному рівні має більшу юридичну силу, ніж аналогічну постанову, тільки вже уряду області чи міністерства.

Також існують локальні правові акти державних організацій і недержавних установ з різними формами власності. З метою законодавчого закріплення їх діяльності, вони створюють різні нормативні правові акти: статути та положення. Такі акти складають нижня ланка в системі підзаконних актів і для того, щоб придбати юридичну силу, їм потрібно зареєструватися у відповідному муніципальному органі влади. Наприклад, статут закритого акціонерного товариства тільки після реєстрації в державних органах влади, набуває свою юридичну силу.

Отже, як і було сказано вище, закони і підзаконні акти являють собою дві великі групи нормативних правових актів, які, у свою чергу, поділяються на відповідні види.

Підсумком наших досліджень у другому розділі є висновок, що поняття і ознаки нормативного правового акту розвиваються. Але є й постійні ознаки, як наприклад, зв'язок нормативних правових актів з державною владою та забезпечення їх виконання за допомогою державного примусу. Однак ознака прийняття нормативного правового акту компетентними органами та особами має тенденцію до зміни, так, наприклад, рішення Конституційного Суду Російської Федерації по конкретній справі стає обов'язковим до виконання за аналогічних обставин. У ході дослідження було встановлено, що структура нормативного правового акту - це результат нормотворчого розвитку з метою чіткого і послідовного викладу матеріалу в правовому акті для зручності використання. Прийнято ділити нормативні правові акти на дві основні групи: закони і підзаконні акти, які, у свою чергу, поділяються на відповідні види.

Висновок

У результаті нашого дослідження можна зробити висновок, що в Російській Федерації, правова система якої, відноситься до романо-германської сім'ї, велике значення надається нормативного правового акту як джерела права.

Нормативний правовий акт у нашій країні регулює багато соціально - економічні, політичні, цивільно-правові, трудові та інші правовідносини.

Ми досліджували поняття «джерело права» і з'ясували, що джерелом права розуміється: діючі в державі офіційні документи, які встановлюють або санкціонують норми права, зовнішні форми вираження правотворчої діяльності держави, за допомогою якої воля законодавця стає обов'язковою для виконання.

У нашій роботі ми розглянули основні джерела (форми) права: правовий звичай, судовий прецедент, нормативний правовий акт, нормативний договір, правова доктрина, священні книги і міжнародні договори. У ході дослідження, ми з'ясували, що, в різних системах права, різні джерела (форми) права завжди грали і продовжують грати далеко не однакову регулятивну роль.

Звідси виявляється відкритість сучасного права для взаємодії і для взаємозбагачення з іншими системами права, що призводить до запозичення не лише окремих норм права, але також і цілих правових інститутів. Це, у свою чергу, призводить до динамічного розвитку і вдосконалення права і механізмів правового регулювання як всередині країни, так і на світовому рівні.

Отже, ми з'ясували, що нормативний правовий акт - це офіційний документ, що містить правові норми, обов'язкові для виконання і розраховані на багаторазове застосування. У ході нашого дослідження ми прийшли до висновку, що основні ознаки нормативного правового акта зберігаються, а інші - мають тенденцію до розвитку.

Ми встановили, що нормативний правовий акт має зовнішню і внутрішню структуру. До зовнішньої структурі відносяться реквізити нормативних правових актів і преамбула. До внутрішньої структурі відносяться розділи, глави, статті, пункти та підпункти.

На основі проведеного аналізу нормативних правових актів ми встановили, що є два основних види: закони і підзаконні акти.

Таким чином, в ході нашого дослідження, було встановлено, що нормативні правові акти грають важливу роль в удосконаленні російської правової системи та розвитку суспільства в цілому.

Бібліографічний список:

I. Нормативні правові акти

1. Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша): Федеральний закон РФ від 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. від 27.12.2009) / / Російська газета. - 08.12.1994. - № 238-239;

2. Про мови народів Російської Федерації: Закон РФ від 25.10.1991 N 1807-1 (ред. від 11.12.2002) / / Російська газета. - 14.12.2002;

3. Конституція Російської Федерації від 12.12.1993 / / Російська газета. - 21.01.1993. - № 7;

4. Про затвердження Правил підготовки нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади та їх державної реєстрації: Постанова Уряду РФ від 13.08.1997 № 1009 (ред. від 17.03.2009) / / Російська газета. - 21.08.1997. - № 161;

5. Кримінальний кодекс Російської Федерації: Федеральний закон РФ від 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред.от 29.12.2009) / / Російська газета.-19.06.1996 .- № 114;

6. Про порядок опублікування і набрання чинності актами Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації і нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади: Указ Президента РФ від 23.05.1996 № 763 (ред. від 28.06.2005) / / Російська газета. - 28.05.1996. - № 99;

7. Про судову систему Російської Федерації: Федеральний конституційний закон РФ від 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. від 27.12.2009) / / Російська газета. - 29.12.2009.

II. Література

1. Абдулаєв, М.І. Теорія держави і права: підручник для вищих навчальних закладів. - 2-е вид., Доп. - М.: Фінансовий контроль, 2004. - 410 с.;

2. Алексєєв, С.С. Проблеми теорії права: курс лекцій у 2-х т. - Свердловськ, 1973. - 400 с.;

3. Алексєєв, С. С. Загальна теорія права: курс в 2-х т. - М.: Юрид. лит., 1982. - 360С.;

4. Алексєєв, С.С. Теорія держави і права: підручник / С.І. Архипов, В.М. Корельський. [И др.]. - М., 1998., 559 с.;

5. Алексєєв, С.С. Теорія держави і права: підручник / С.І. Архипов [и др.]. М.: Норма, 2005. - 496 с.;

6. Артье, А. Аналіз Цивільного кодексу 1804 року;

7. Бабаєв, В.К. Теорія держави і права: підручник. - М.: МАУП, 2003. - 592с.;

8. Бабаєв, В.К. Теорія держави і права: підручник. - М.: МАУП, 2006. - 634с.;

9. Білих, В.С. Правове регулювання підприємницької діяльності в Росії: Монографія - Проспект, 2009. - 234 с.;

10. Бошно, С. Нормативний правовий акт: розвиток ознак у правозастосовчій практиці / / Арбітражний і цивільний процес. - 2009. - № 4, 5, 6.;

11. Венгеров, А.Б. Теорія держави і права: підручник - 3-е вид. - М.: Юриспруденція, 2000. - 528 с.;

12. Вороніна, М.Ф. Поняття джерел (форм) права в теорії держави і права і в юридичних науках галузевих / / Історія держави і права. - 2007. - № 19.;

13. Головістікова, О.М. Теорія держави і права у схемах і таблицях: навчальний посібник / О.М. Головістікова, Ю.А. Дмитрієв. - М.: ЕКСМО, 2006. 256 с.;

14. Дияконів, В.В. Теорія держави і права: навчальний посібник. - 2004. http://www.allpravo.ru/library/doc108p0/instrum151/item2764.html

15. Дивин, І.М. Оперування поняттям нормативного правового акта в судовій арбітражної практиці / / Відомості Верховної Ради. - 2009. - № 9.;

16. Єршова, Е.А. Джерела і форми трудового права в Росії / / Трудове право. - 2007. - № 10.;

17. Кудрявцев, В.М. Про правопонимании і законності / / Держава і право. 1999. - № 3. - С. 23;

18. Марченко, М. Н. Чи є судова практика джерелом права? / / Журнал російського права. - 2000. - № 12. - С. 19;

19. Малько, А.В. Теорія держави і права: курс лекцій / За ред. Н.І. Матузова. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП, 2001. - 776 с.;

20. Марченко, Н.М. Теорія права і держави: курс лекцій. - М., 1998. - 460с.;

21. Перевалів, В.Д. Теорія держави і права: підручник для вузів / відп. Ред. В.М. Корельський. - 2-е вид., Зм. і доп. - М.: НОРМА, 2003. - 596 с.;

22. Стенограма засідання Конституційного Суду Російської Федерації від 13 травня 2003 року. - 132 с.;

23. Сирих, В.М. Теорія держави і права: підручник для вузів. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ЗАТ Юстіцінформ, 2007. - 704 с.;

24. Тихомиров, Ю.А. Правові акти: навчально-практичний посібник / І.В. Комелевская. - М.: Юридичний коледж МДУ, 1995. - 162 с.;

25. Хропанюк, В.М. Теорія держави і права: підручник для вузів / Під ред. проф. Стрекозова. - 2-е вид., Перераб. і доп. М.: Інтерстиль, 2001. - 336 с.;

26. Херлок, Є.С. Історичний екскурс в теорію права. - М., 1997.;

27. Черданцев, А.Ф. Теорія держави і права: підручник для вузів. - М.: Юрайт. -2001. - 432 с.

28. Шершеневич, Г.Ф. Загальна теорія права. - М.: Изд. Бр. Башмакова, 1911. 698 c.;

29. Якушев, А.В. Теорія держави і права: конспект лекцій. - М.: Пріор, 2003. - 192 с

1 Білих В.С. Правове регулювання підприємницької діяльності в Росії: Монографія - Проспект, 2009. - 234 с.

2 Вороніна М.Ф. Поняття джерел (форм) права в теорії держави і права і в юридичних науках галузевих / / Історія держави і права. - 2007. - № 19.

3Головістікова О.М. Теорія держави і права у схемах і таблицях: навчальний посібник / О.М. Головістікова, Ю.А. Дмитрієв. - М.: ЕКСМО, 2006. - 157 с.

4 Єршова О.А. Джерела і форми трудового права в Росії / / Трудове право. - 2007. - № 10.

5Кудрявцев В.М. Про правопонимании і законності / / Держава і право. - 1999. - № 3. - С. 23

6Вороніна М.Ф. Поняття джерел (форм) права в теорії держави і права і в юридичних науках галузевих / / Історія держави і права. - 2007. - № 19.

7Алексеев С.С. Теорія держави і права: підручник / С.І. Архипов [и др.]. - М.: Норма, 2005. - 245 с.

8Сирих В.М. Теорія держави і права: підручник для вузів. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ЗАТ Юстіцінформ, 2007. - 110-111 с.

9Сирих В.М. Теорія держави і права: підручник для вузів. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ЗАТ Юстіцінформ, 2007. - 111 с.

10Головістікова О.М. Теорія держави і права у схемах і таблицях: навчальний посібник / О.М. Головістікова, Ю.А. Дмитрієв. - М.: ЕКСМО, 2006. - 157 с.

11Белих В.С. Правове регулювання підприємницької діяльності в Росії: Монографія - Проспект, 2009. - 234 с.

12Марченко М.М. Чи є судова практика джерелом права? / / Журнал російського права. - 2000. - № 12. - С. 19

13 Сирих В.М. Теорія держави і права: підручник для вузів. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ЗАТ Юстіцінформ, 2007. - 109 с.

14Головістікова О.М. Теорія держави і права у схемах і таблицях: навчальний посібник / О.М. Головістікова, Ю.А. Дмитрієв. - М.: ЕКСМО, 2006. - 157 с.

15Абдулаев М.І. Теорія держави і права: підручник для вищих навчальних закладів. - 2-е вид., Доп. - М.: Фінансовий контроль, 2004. - 227 с.

16Венгеров А.Б. Теорія держави і права: підручник - 3-е вид. - М.: Юриспруденція, 2000. - 219 с.

17ст.15, п.4 «Конституція Російської Федерації» від 12.12.1993 (ред. від 30.12.2008) / / Російська газета. - 21.01.1993. - № 7

18Бабаев В.К. Теорія держави і права: підручник. - М.: МАУП, 2003. - 280 с.

19 Бошно С. Нормативний правовий акт: розвиток ознак у правозастосовчій практиці / / Арбітражний і цивільний процес. - 2009. - № 4, 5, 6.

20 Дивин І.М. Оперування поняттям нормативного правового акта в судовій арбітражної практиці / / Відомості Верховної Ради. - 2009. - № 9.

21Алексеев С. С. Загальна теорія права: курс в 2-х т. - М.: Юрид. лит., 1982. - 201 с.

22Малько А.В. Теорія держави і права: курс лекцій / За ред. Н.І. Матузова. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: МАУП, 2001. - 174 с.

23Хропанюк В.М. Теорія держави і права: підручник для вузів / Під ред. проф. Стрекозова. - 2-е вид., Перераб. і доп. М.: Інтерстиль, 2001. - 219 с.

24Діаконов В.В. Теорія держави і права: навчальний посібник. - 2004. http://www.allpravo.ru/library/doc108p0/instrum151/item2764.html


25 Бошно С. Нормативний правовий акт: розвиток ознак у правозастосовчій практиці / / Арбітражний і цивільний процес. - 2009. - № 4, 5, 6.

26Там ж

27 Бошно С. Нормативний правовий акт: розвиток ознак у правозастосовчій практиці / / Арбітражний і цивільний процес. - 2009. - № 4, 5, 6.

28Тіхоміров Ю.А. Правові акти: навчально-практичний посібник / І.В. Комелевская. - М.: Юридичний коледж МДУ, 1995. - 162 с.

29Марченко Н.М. Теорія права і держави: курс лекцій. - М., 1998. - 346 с.

30Алексеев С.С. Проблеми теорії права: курс лекцій у 2-х т. - Свердловськ, 1973. - 43 с.

31Марченко Н.М. Теорія права і держави: курс лекцій. - М., 1998. - 344 с.

32Алексеев С.С. Проблеми теорії права: курс лекцій у 2-х т. - Свердловськ, 1973. - 39 с.

33Шершеневіч Г.Ф. Загальна теорія права. - М.: Изд. Бр. Башмакова, 1911. - 698 c.

34Стенограмма засідання Конституційного Суду Російської Федерації від 13 травня 2003 року. - 132 с.

35 Бошно С. Нормативний правовий акт: розвиток ознак у правозастосовчій практиці / / Арбітражний і цивільний процес. - 2009. - № 4, 5, 6.

36 Бошно С. Нормативний правовий акт: розвиток ознак у правозастосовчій практиці / / Арбітражний і цивільний процес. - 2009. - № 4, 5, 6.

37Артье А. Аналіз Цивільного кодексу 1804

38Херлок Є.С. Історичний екскурс в теорію права. - М., 1997.

39Сирих В.М. Теорія держави і права: підручник для вузів. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ЗАТ Юстіцінформ, 2007. - 202-203 с.

40о судовій системі Російської Федерації: Федеральний конституційний закон РФ від 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. від 27.12.2009) / / Російська газета. - 29.12.2009.

41Преамбула Конституції Російської Федерації від 12.12.1993 / / Російська газета. - 1993. - № 237.

42Алексеев С.С. Теорія держави і права: підручник / С.І. Архипов, В.М. Корельський. [И др.]. - М., 1998. - 262 с.

43ст. 120, п.1 «Конституція Російської Федерації» від 12.12.1993 (ред. від 30.12.2008) / / Російська газета. - 21.01.1993. - № 7.

44Бабаев В.К. Теорія держави і права: підручник. - М.: МАУП, 2006. - 634с.

45ст.3, п.5 «Цивільний кодекс Російської Федерації (частина перша)»: Федеральний закон РФ від 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. від 27.12.2009) / / Російська газета. - 08.12.1994. - № 238-239.

46Сирих В.М. Теорія держави і права: підручник для вузів. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ЗАТ Юстіцінформ, 2007. - 206 с.

47 Про мови народів Російської Федерації: Закон РФ від 25.10.1991 N 1807-1 (ред. від 11.12.2002) / / Російська газета. - 14.12.2002.

48Сирих В.М. Теорія держави і права: підручник для вузів. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ЗАТ Юстіцінформ, 2007. - 205 с.

49Головістікова О.М. Теорія держави і права у схемах і таблицях: навчальний посібник / О.М. Головістікова, Ю.А. Дмитрієв. - М.: ЕКСМО, 2006. - 164 с.

50Сирих В.М. Теорія держави і права: підручник для вузів. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ЗАТ Юстіцінформ, 2007. - 207 с.

51 гл.6, ст. 110, п.1 «Конституція Російської Федерації» від 12.12.1993 (ред. від 30.12.2008) / / Російська газета. - 21.01.1993. - № 7.

52О порядок опублікування і набрання чинності актами Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації і нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади: Указ Президента РФ від 23.05.1996 № 763 (ред. від 28.06.2005) / / Російська газета. - 28.05.1996. - № 99.

53 II, п.17 «Про затвердження Правил підготовки нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади та їх державної реєстрації»: Постанова Уряду РФ від 13.08.1997 № 1009 (ред. від 17.03.2009) / / Російська газета. - 21.08.1997. - № 161

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
170.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Нормативний правовий акт як основне джерело російського права
Закон і нормативний акт
Правовий договір як джерело права
Ярлики ханів Золотої Орди як джерело права і як джерело з історії права
Нормативно-правовий акт
Нормативно-правовий акт
Конституція як основний нормативно-правовий акт
Закон нормативно-правовий акт найвищої юридичної сили
Закон нормативно-правовий акт найвищої юридичної сили
© Усі права захищені
написати до нас