Неурочні форми організації навчання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
Введення
Глава 1. Сучасні форми організації неурочной діяльності
1.1Аналіз організації неурочной навчальної діяльності учнів
1.2 Взаємозв'язок неурочной діяльності з іншими формами організації навчання
1.3 Неурочні форми в процесі навчання музиці
Висновки по Розділу 1
Глава 2. Застосування неурочний форм у процесі навчання музиці
2.1 Програма занять
2.2 Результати дослідження
Висновки по Главі 2
Висновок
Список використаних джерел
Програми

ВСТУП
Актуальність дослідження. Сучасна школа - базова ланка освіти, в якому в першу чергу здійснюються процеси реформування. Сучасна школа повинна формувати цілісну систему універсальних знань, навичок, умінь, а також досвід самостійної діяльності й особистої відповідальності учнів, тобто ключові компетенції, що визначають сучасну якість змісту освіти.
Однією з цілей перетворень визнається підвищення рівня організації навчального процесу.
На цьому тлі актуальною стає педагогічна проблема, пов'язана з пошуком нових організаційних форм навчальної діяльності, які були б адекватними сучасним соціокультурним умовам.
Рішення даних проблем можливе в системі неурочной навчальної діяльності учнів, що об'єднала різноманітні форми і методи організації і дозволяє надати нової динаміки освітнього процесу при збереженні і еволюційному розвитку найбільш перспективних форм, методів і структур у традиційної класно-урочної системи освіти.
Різноманіття форм навчання неурочний форм організації навчання породжує багатство умов для різноманітних видів діяльності, дозволяючи включати в роботу весь комплекс психічних процесів учня, що зумовлює не тільки розширення діапазону базової освіти, а й одержання спеціальних наукових та професійних знань, навичок і вмінь.
Розвиток системи неурочной навчальної діяльності надає процесу освіти творчий характер, обумовлює його цілісність і багатомірність, органічно вкладаючись в концепцію безперервності освіти.
Проведений аналіз стану організації Неурочні форми навчальної діяльності учнів виявив неповноту дослідження подібної організаційної форми навчальної діяльності. Це дозволяє стверджувати, що, незважаючи на визнану всіма значущість цього явища в педагогічній практиці, воно не реалізувало своїх об'єктивних можливостей повною мірою, з наступних причин:
-Органи освіти, освітні установи не використовують можливості Неурочні форми для підвищення ефективності навчання і виховання дітей;
-Більшість педагогів не готове до роботи в пошуковому режимі, виявлення дітей, схильних до такої діяльності;
-Програмно-методичне забезпечення пошуково-дослідницької роботи з учнями розроблено недостатньо;
-Виявлення і розвиток «творчого» дитини проходить шляхом стихійного відбору, а не на основі сучасних уявлень про природу обдарованості, психолого-педагогічних засобів підтримки і допомоги таким дітям.
Актуальність проблеми визначається необхідністю
дозволу зазначених протиріч, а також необхідністю цілісного теоретичного осмислення сутності, структури та особливостей системи неурочной форми організації навчальної діяльності учнів, що дозволяє розширити діапазон базової освіти, створити оптимальні умови для саморозвитку особистості;
З урахуванням названих суперечностей проблема дослідження полягає у вивченні процесу вдосконалення організації системи неурочной форми організації навчальної діяльності в умовах зміни сучасної загальноосвітньої школи.
Об'єкт дослідження - неурочний форми організації навчальної діяльність в загальноосвітній школі.
Предмет дослідження - організація системи застосування Неурочні форми навчальної діяльності в освітньому просторі сучасної школи і педагогічні умови її вдосконалення.
В основу дослідження була покладена гіпотеза, згідно з якою вдосконалення організації системи Неурочні форми організації навчального процесу дозволяє більш ефективно організувати процес навчання.
Мета дослідження - підвищення ефективності навчальної діяльності в загальноосвітній школі за рахунок пошуку і використання наявних резервів вдосконалення організації системи неурочний форм в умовах освітнього простору.
Завдання дослідження:
1) розглянути різноманіття неурочний форм організації навчання;
2) розробити технологію дослідно-експериментальної роботи по впровадженню організації системи неурочной навчальної діяльності в рамках навчання музиці.
Експериментальна база дослідження. Місцем проведення дослідно-експериментальної роботи стала ЗОШ № 9 м. Павлодару. Дослідженнями були охоплені учні 5-6 класів.
Структура роботи. Дана робота складається з двох розділів, вступу, висновків та додатків. У першому розділі наводяться теоретичні аспекти вивчення неурочний форм організації навчання. Другий розділ містить відомості про практичне впровадження сучасних неурочний форм навчання в процесі викладання музики в загальноосвітній школі, а також результати психологічного дослідження.

Глава1. СУЧАСНІ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ Неурочні ДІЯЛЬНОСТІ
1.1 Аналіз організації неурочной навчальної діяльності учнів
Освітній процес сучасної школи характеризується плюралізмом різноманітних способів організації і форм навчання [1].
Під формою навчання розуміється цілеспрямована, чітко організована, змістовно насичена і методично оснащена система пізнавального і виховного спілкування, взаємодії, відносин учителя й учнів [2]. Форма - встановлена ​​сукупність властивостей, рис, показників, зовнішніх відмітних ознак, порядок їх розташування в цілому; склалася система, що характеризується специфічними властивостями; встановлений зразок чого-небудь [3].
Форма навчання реалізується як єдність цілеспрямованої організації змісту, навчальних засобів і методів. У методиках викладання різних предметів протягом багатьох десятиліть історично встановилися різноманітні форми навчальної роботи. На додаток до основної форми викладання предметів навчального плану - уроку - в практиці шкіл складалися інші форми навчальної роботи з учнями, які реалізуються в системі неурочной навчальної діяльності.
Створення в сучасній школі самостійної структури, що реалізує все різноманіття неурочной навчальної діяльності, забезпечує зближення основного і неурочний освіти. Сьогодні неурочний форми організації навчання - це важлива частина освітнього процесу сучасної школи.
Включення Неурочні форми в освітній процес сучасної школи змістовно враховує перетворення, що відбулися в ньому, пов'язані зі зміною парадигми шкільної освіти Повнота освіти в умовах сучасного соціуму не може бути забезпечена лише однією з форм навчання, тому концепція взаємодоповнюваності як розширення освітніх ресурсів може забезпечити повноцінний розвиток базових здібностей зростаючого людини [4].
Виниклі спочатку як необов'язкові позакласні та позашкільні заняття та екскурсії поступово стали включатися в якості неодмінних компонентів навчально-виховного процесу при певному тяжінні їх до уроку як центру.
Н.М. Ворзелян і В.М. Корсунська говорять про «системі форм викладання», підкреслюючи, що «викладання ... успішно тільки в тому випадку, якщо робота вчителя з учнями у всіх її формах представляє цілеспрямовану систему навчання і виховання, розвиваючу в єдності ... поняття, діалектико-матеріалістичний світогляд, мислення та навички самостійної практичної роботи »[5]. На думку цих дослідників, форма викладання - це організація навчально-пізнавальної діяльності учнів, що відповідає різним умовам її проведення (у класі, в природі і т.п.). Автори вважають, що в методично правильно організований процес викладання всі форми навчання взаємопов'язані з основною формою - уроком, допомагаючи розвивати предметні поняття, світогляд, мислення і практичні вміння.
Спроби систематизувати різні форми навчання, які реалізуються в освітньому процесі школи, робилися багатьма дослідниками в галузі педагогіки. Основні принципи класифікації різних форм навчання в радянській школі встановлюються в 60-ті роки двадцятого століття. Найбільш повно вони знайшли своє відображення в класифікації, запропонованої Н.М. Ворзелян і В.М. Корсунської в підручнику для студентів «Загальна методика викладання біології», що вийшов в 1983 році.
Г.М. Муртазін, характеризуючи систему позаурочної роботи, перераховує такі її форми як позакласні заняття (індивідуальна робота в кабінеті, гуртки, вечори, олімпіади), факультативні заняття, рольові ігри, екскурсії та інші. Разом з тим, він зазначає, що гурткові або факультативні заняття швидко розвалюються, якщо вони позбавлені дослідного, частково-пошукового методів та інших самостійних творчих робіт учнів за інтересами. [6].
Подібні ж класифікації були прийняті до цього часу і іншими дослідниками. Відповідно до класифікації В.Г. Крисько виділяється три основні види сучасних форм навчання:
-Навчально-планові (мають навчальне і виховне значення, сприяють формуванню світогляду, забезпечують засвоєння дітьми конкретних навчальних дисциплін, вироблення певних навичок і вмінь);
-Позапланові (дозволяють удосконалювати знання школярів, розширювати їх кругозір);
-Допоміжні (забезпечують диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу, сприяють як подолання відставання окремих учнів і їх груп від єдиного рівня загальної освіти, так і прискореного просування успішно освоюють навчальну програму школярів) [7].
Розглянута вище класифікація більш змістовно враховує зміни, що відбулися в освітньому процесі сучасної школи, пов'язані з індивідуалізацією процесу навчання, пріоритетами розвиваючих технологій навчання та іншими інноваціями.
1.2 Взаємозв'язок неурочной діяльності з іншими формами організації навчання
В даний час багато педагогів знають і широко застосовують такі поняття як позакласна, позаурочна та неучбовому діяльність школярів. При цьому ми часто замінюємо одне поняття іншим, не замислюючись про походження або значенні цих понять. Наприклад, проведення конкурсів самодіяльності та постановку вистав часто називають неучбовому діяльністю школярів. Однак багато такі заходи вирішують і навчальні завдання, що відносить їх до позаурочної діяльності школярів.
Спробуємо розібратися в цьому питанні, розглянувши різні види діяльності школярів та їх взаємозв'язок.
Види діяльності школярів умовно можна класифікувати за такими ознаками:
• за місцем проведення (класна і позакласна діяльність);
• за часом проведення (урочна і позаурочна діяльність);
• по відношенню до вирішення навчальних завдань (навчальна і позанавчальна діяльність). [8]
Види діяльності, що згруповано згідно перерахованих ознак взаємопов'язані між собою відповідно до відносинами, відображеними на схемі 1.

Схема1. Взаємозв'язок різних видів діяльності школярів
Розглянемо взаємозв'язок класифікацій за місцем і за часом проведення діяльності школярів.
У класі можуть проводитися як урочні, так і позаурочні заняття. Багато урочні заняття проводяться поза класом (урок природознавства у парку, фізкультура на спортивному стадіоні). Екскурсії, турпоходи проводяться поза класом і в позаурочний час.
У зв'язку з вищесказаним допустимо ототожнювати поняття класної і урочної діяльності, а так само позакласної та позаурочної діяльності.
Розглянемо взаємозв'язок діяльності школярів за часом проведення і по відношенню до вирішення навчальних завдань.
Неможливо провести взаємозв'язок між урочної та неучбовому діяльністю, тому що на уроках безпосередньо вирішуються поставлені навчальні завдання. Багато неурочний заняття, такі як кружки і факультативи покликані вирішувати навчальні завдання. Художні, театральні студії, спортивні секції проводяться в позаурочний час, але можуть бути не пов'язаними або опосередковано пов'язаними з вирішенням навчальних завдань, що відносить їх або до позанавчальної, або до позаурочної діяльності школярів відповідно.
Розглянемо взаємозв'язок позаурочної та позанавчальної діяльності школярів. Уявімо взаємозв'язок позаурочної, навчальної та позанавчальної діяльності школярів у вигляді множин (див. схему 2).

Схема 2. Взаємозв'язок неурочной, навчальної та позанавчальної діяльності школярів
Позаурочна робота - складова частина навчально-виховного процесу школи, одна з форм організації вільного часу учнів. Напрями, форми і методи позаурочної (позакласної) роботи практично збігаються з напрямками, формами і методами додаткової освіти дітей. [9]
Неурочні робота орієнтована на створення умов для неформального спілкування дітей одного класу чи навчальної паралелі, має виражену виховну та соціально-педагогічну спрямованість (дискусійні клуби, вечори зустрічей з цікавими людьми, екскурсії, відвідування театрів та музеїв з подальшим обговоренням, соціально значуща діяльність, трудові акції ). Неурочні робота - це гарна можливість для організації міжособистісних відносин в класі, між учнями та класним керівником з метою створення учнівського колективу та органів учнівського самоврядування. У процесі багатопланової неурочной роботи можна забезпечити розвиток загальнокультурних інтересів школярів, сприяти вирішенню завдань морального виховання. [10]
Таке трактування неурочной роботи умовна, але її виділення з системи додаткової освіти дітей представляється доцільним, оскільки дозволяє краще зрозуміти її межі і специфіку.
Безсумнівно, неурочний робота тісно пов'язана з додатковою освітою дітей, коли справа стосується створення умов для розвитку творчих інтересів дітей та включення їх у художню, технічну, еколого-біологічну, спортивну та іншу діяльність.
1.3 Неурочні форми в процесі навчання музиці
В якості прикладів Неурочні форми навчання музиці розглянемо хор, ансамбль і оркестр.
Хор (грец.. Χορός натовп) - хоровоой колектив, пеевческій колектив, музичний ансамбль, що складається з співаків (хористів, артистів хору); спільне звучання людських голосів.
Хор відрізняється від вокального ансамблю (вокального тріо, квартету, квінтету і т. д.) наявністю як мінімум двох (за П. Чеснокову, трьох) або більше осіб виконуючих одну і ту ж партію. ​​[11]
Хором керує диригент чи хормейстер. Керівника церковного хору називають регентом.
Найчастіше хор включає в себе чотири хорові партії:
- Сопрано,
-Альти,
-Тенора,
-Баси.
Але кількість партій в принципі не обмежена оскільки кожна з цих основних партій може ділитися на декілька відносно самостійних партій.
Хор може співати у супроводі інструментів або без нього. Спів без супроводу називається співом a cappella. Інструментальний супровід може включати в себе практично будь-який інструмент, один або декілька, або цілий оркестр. Як правило на репетиціях хору в процесі розучування твору, написаного для хору з оркестром, оркестр тимчасово замінюється фортепіано; також фортепіано використовується як допоміжний інструмент при розучуванні хорових творів a cappella. [12]
У залежності від статі і віку співаків, хори можна класифікувати наступним чином:
-Змішаний хор (найбільш поширений тип хору) складається з жіночих і чоловічих голосів. Жіночі голоси складають партії сопрано і альтів, чоловічі голоси складають партії тенорів і басів. Усередині кожної партії зазвичай бувають підрозділ на перші (вищі) і другі (більш низькі) голоси: сопрано I і II, альти I і II, тенора I і II, баси I і II;
-Хор хлопчиків і юнаків складається з тих же чотирьох основних партій, що і змішаний, але партію сопрано виконують хлопчики - дисканти, партію альтів - контратенор - юнаки, що співають фальцетом; партії тенорів і басів у такому хорі, так само як і в змішаному, виконуються чоловіками;
-Жіночий хор складається з сопрано та альтів, з підрозділом кожної партії на два голоси: сопрано I і II, альти I і II;
-Чоловічий хор складається з тенорів I і II, баритонів і басів. Може доповнюватися партією контратенор, співаючих фальцетом;
-Дитячий хор складається з двох партій: сопрано (дискантів) і альтів, іноді з трьох - сопрано (дискантів) I і II, і альтів; можливі й інші варіанти.
З точки зору манери співу розрізняють:
-Академічні хори, що співають в академічній манері, заснованої на еталоні європейського академічного (оперно-концертного) співочого тони;
-Народні хори, що співають у народній манері. [13]
Хори можуть мати різний статус.
-Професійні хори можуть бути як незалежними, так і підтримуватися государстовом. Ведуть регулярну концертну діяльність. Складаються з професійних співаків.
-Аматорські хори об'єднують людей, для яких спів у хорі - це хобі. Можуть існувати при палацах культури, клубах, при організаціях та установах, при (немузичних) навчальних закладах і т. п.: хор студентів, хор співробітників, хор ветеранів.
-Церковні хори беруть участь в церковних службах.
-Навчальні хори існують у навчальному закладі (музичних, музично-педагогічних училищах, коледжах, консерваторіях, музичних академіях, інститутах мистецтва і культури, тощо), які готують професійні кадри в галузі хорового мистецтва і музичного виховання. [14]
Ансамбль (від французького ensemble - "разом") - означає спільне виконання музичного твору кількома учасниками або музичний твір для невеликого складу виконавців.
Відповідно до кількості виконавців (від двох до десяти), ансамбль називається дуетом, тріо (терцет), квартетом, квінтетом, секстетом, септет, октетом, нонет або деціметом - за латинською назвою цифр.
Як самостійні твори ансамблі належать до області камерної музики, але входять також і до складу опер, ораторій, кантат. ВІА (вокально-інструментальні ансамблі) були поширені в Росії в сімдесятих роках. [15]
Оркестр - численний інструментальний ансамбль, тобто колектив музикантів, що грають на музичних інструментах і спільно виконують музичний твір. На відміну від камерних ансамблів, в оркестрі деякі з його музикантів, утворюють групи, що грають в унісон. [16]
Духовим оркестром називають оркестр, що складається виключно з духових та ударних інструментів. Основу духового оркестру складають шірокомензурние і звичайні мідні духові інструменти - корнети, альти, тенори, баритони, баси, труби, валторни, тромбони. Також в духових оркестрах використовуються дерев'яні духові інструменти: флейти, кларнети, саксофони, у великих складах - гобої і фаготи. Духовий оркестр відрізняється потужною, яскравою звучністю і тому часто застосовується не в закритих приміщеннях, а на відкритому повітрі (наприклад, супроводжуючи якесь хід). Для духового оркестру типово виконання військової музики.
Струнний оркестр по суті являє собою групу смичкових струнних інструментів оркестру симфонічного. У струнний оркестр входять дві групи скрипок (перші скрипки й другі скрипки), а також альти, віолончелі та контрабаси. Такий тип оркестру відомий з XVI-XVII століття.
У різних країнах набули поширення оркестри, складені з народних інструментів, які виконують як перекладання творів, написаних для інших складів, так і оригінальні твори. Як приклад можна назвати оркестр російських народних інструментів, що включає до свого складу інструменти сімейства домр і балалайок, а також гуслі, баяни, балалайці та інші інструменти. Ідея створити такий оркестр була запропонована наприкінці XIX століття балалаєчником Василем Андрєєвим. У ряді випадків у такий оркестр додатково вводять інструменти, фактично не пов'язані з народним: флейти, гобої, різні ударні інструменти. [17]
Таким чином, можна зробити висновок про те, що в якості неурочний форм у викладанні музики можливе застосування наступних видів хору: дитячий, народний, аматорський, навчальний. Також можлива організація ансамблю та самодіяльного оркестру, який може бути духовим або народним.
Висновки до розділу 1
На підставі сказаного можна зробити висновок, що в сучасній педагогіці розрізняють загальні форми навчання (колективна, групова, індивідуальна), форми організації навчально-виховного процесу (урок, гуртки предметні, технічної творчості, учнівські наукові товариства, екскурсії та ін.)
Форма організації навчання - це історично сформована, стійка й логічно завершена організація педагогічного процесу, якій властиві систематичність і цілісність, саморозвиток, особистісно-діяльнісний характер, постійність складу учасників, наявність певного режиму проведення.
Застосовуються в сучасній системі освіти різноманітні форми організації навчального процесу тісно пов'язані між собою, при цьому слід зазначити, що неурочний форма організації навчальної діяльності перебуває в тісному взаємозв'язку з такими формами як навчальна і позанавчальна діяльність.
Виділяють такі види неурочной форми організації навчального процесу:
-Проекти;
-Науково-дослідна робота;
-Система гуртків і клубів за інтересами;
-Факультативи і т.д.
Як вже зазначалося вище, в питаннях розвитку творчості, неурочний діяльність повинна грати не меншу роль, ніж навчальна.
Неурочні робота з розвитку творчих здібностей дітей включає в себе і загальношкільні заходи: такі як фестивалі, конкурси, свята, виставки творчих робіт і т.д., так і заходи проводяться по паралелях і всередині класів. Велику роль у цьому випадку відіграють колективні творчі справи, необхідні і для розвитку особистості дитини і для розвитку колективу.

РОЗДІЛ 2. ЗАСТОСУВАННЯ Неурочні ФОРМ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МУЗИЦІ
2.1 Програма занять
Сучасній людині як ніколи важливо прилучення до світових культурних традицій. Це підвищує адаптивні можливості людини в нестабільних умовах, сприяє успішності її соціалізації, дозволяє творчо підходити до вирішення проблем. Культура виступає як фактор творчого життєустрою.
Декларована в даний час ідея гуманізації і гуманітаризації освіти може бути реалізована тільки за допомогою глибокого проникнення культури і мистецтва у зміст освіти. Це потягне за собою перегляд методів і засобів вирішення освітньо-виховних завдань, розширення прав мистецтва в школі, надання йому гідного місця в системі освіти.
Виховання дітей на вокальних традиціях є одним з найважливіших засобів морального і естетичного виховання підростаючого покоління. Пісня - це ефективна форма роботи з дітьми різного віку.
Заняття в ансамблі пробуджують у хлопців інтерес до вокального мистецтва, що дає можливість, грунтуючись на симпатіях дитини, розвивати його музичну культуру і шкільну естраду. Без належної вокально-хорової підготовки неможливо оцінити вокальну культуру, перейнятися любов'ю до вокальної та хорової музики. Ось чому сьогодні з усією гостротою постає питання про оптимальні зв'язки між урочної та додаткової музичної роботою.
Музично-естетичне виховання та вокально-технічний розвиток школярів будуть йти взаємопов'язане і нерозривно. Провідне місце в цьому процесі належить сольного співу та співу в ансамблі, хоровим і сольним поняттями, що допоможе залучити хлопців у вокальному мистецтву.
У програмі передбачається наступна послідовність і порядок вивчення:
4 години на тиждень, 144 години протягом року, 80 годин на індивідуальну та концертну діяльність. Програма розрахована на навчання дітей у віці 11-13 років.
Мета: прищепити любов до вокального мистецтва і навчити правильно виконувати вокальні твори.
Завдання:
1) На основі вивчення дитячих пісень, вокальних творів, російського романсу, сучасних естрадних пісень та іншого розширити знання дітей про історію Батьківщини, її співочої культури. Виховувати і прищеплювати любов і повагу до духовної спадщини, розуміння та поваги співочих традицій.
2) Навчити сприймати музику, вокальні твори як важливу частину життя кожної людини.
3) Оформити навички та вміння виконання простих і складних вокальних творів, навчити 2-х і 3-х голосна виконання пісень і романсів. Навчити основам музичної грамоти, сценічної культури, роботи в колективі.
4) Розвивати індивідуальні творчі здібності дітей на основі виконуваних творів. Використовувати різні прийоми вокального виконання. Сприяти формуванню емоційної чуйності, любові до навколишнього світу. Прищепити основи художнього смаку.
5) Сформувати потреби в спілкуванні з вокальною музикою. Створити атмосферу радості, значущості, захопленості, успішності кожного члена ансамблю.
Реалізація завдань здійснюється через різні види вокальної діяльності, головними з яких є сольної та ансамблеве спів, слухання різних інтерпретацій виконання, пластичне інтонування, додавання елементів імпровізації, рухи під музику, елементи театралізації.
Програма передбачає міжпредметні зв'язки з музикою, культурою, літературою, фольклором, сценічним мистецтвом, ритмікою. Програма приблизно розкриває зміст занять, об'єднаних в тематичні блоки, складається з теоретичної та практичної частин. Теоретична частина включає в себе нотну грамоту, робота з текстом, вивчення творчості окремих композиторів. Практична частина навчає практичним прийомам вокального виконання пісень та музичних творів. Музичну основу програми складають твори композиторів-класиків та сучасних композиторів і виконавців, різноманітні дитячі пісні, значно оновлений репертуар композиторів-піснярів. Пісенний матеріал грає самоцінну смислову роль в освоєнні змісту програми. Відбір творів здійснюється з урахуванням доступності, необхідності, художньої виразності (частково репертуар залежить від дат, особливих свят і заходів). Пісенний репертуар підібраний відповідно з реальною можливістю його освоєння в рамках гурткової діяльності. Має місце варіювання.
В якості головних методів програми обрано методи: стильового підходу, творчості, системного підходу, імпровізації та сценічного руху.
1) Стильовий підхід: широко застосовується в програмі, націлений на поступове формування у членів ансамблю усвідомленого стильового сприйняття вокального твору. Розуміння стилю, методів виконання, вокальних характеристик творів.
2) Творчий метод: використовується в даній програмі як найважливіший художньо-педагогічний метод, який визначає якісно-результативний показник її практичного втілення.
3) Творчість розуміється як щось суто своєрідне, унікально притаманне кожній дитині і тому завжди нове. Це нове проявляє себе у всіх формах художньої діяльності вокалістів, в першу чергу в сольному співі, ансамблевої імпровізації, музично-сценічної театралізації
4) У зв'язку з цим в творчості та діяльності викладача та члена вокального гуртка проявляється неповторність і оригінальність, індивідуальність, ініціативність, індивідуальні схильності, особливості мислення і фантазії.
5) Системний підхід: спрямований на досягнення цілісності та єдності всіх складових компонентів програми - її тематика, вокальний матеріал, види концертної діяльності. Крім того, системний підхід дозволяє координувати співвідношення частин цілого (в даному випадку співвідношення змісту кожного року навчання зі змістом всієї структури вокальної програми). Використання системного підходу допускає взаємодія однієї системи з іншими.
6) Метод імпровізації та сценічного руху: це один з основних похідних програми. Вимоги часу - уміння триматися і рухатися на сцені, вміле виконання вокального твору, розкутість перед глядачами і слухачами. Все це дає нам передумови для вмілого знаходження на сцені, сценічної імпровізації, рухи під музику і ритмічне відповідність виконуваного репертуару. Використання даного методу дозволяє підняти виконавську майстерність на новий професійний рівень, адже доводиться стежити не тільки за голосом, але і тілом.
7) Програма має трирівневу ієрархічну структуру. Подібна структура розкривається в опорі на принципи системності й послідовності (метод "крок за кроком").
Перший ступінь навчання.
«Звучний мій голос». Розкривається співочий голос дитини. Голос звучить з дитячих пісеньок, пісень з мультфільмів та казок, російських народних пісень і примовок.
Другий ступінь навчання.
«Можу гарно співати». Набуваються основи вокальних навичок. Репертуар ускладнюється. З'являються пісні з мультфільмів і кінофільмів з ускладненим ритмом і метром. Передбачається голосна імпровізації, пунктирний ритм.
Третій ступінь навчання.
«Звучить, співає моя душа!» Позначається вокальна приналежність. Голос міцніє і сочнеет. Набуваються виконавські навички. У репертуарі можуть з'явитися арії, популярні твори. Обов'язковою є голосова імпровізація. Бек-вокал вносить певний колорит в вокальні твори. Підвищується виконавську майстерність.
Окремої озвучування вимагає теоретичний розділ (індивідуальний для кожного учня), який включає відомості з області теорії музики та музичної грамоти (повторення і узагальнення отриманих знань на уроках музики). Потрібно відзначити, що вивчення нотної грамоти не визначається як самоціль, спів «сольфеджіо» допускається, але не ставиться в главу кута. Необхідні теоретичні поняття і відомості втілюються по-різному. Більше уваги приділяється постановці голосу і сценічного мистецтва, ритмічним рухам, рухам під музику, поведінки на сцені. Тому програма різноманітна і цікава в застосуванні.
Принциповою установкою програми є відсутність повчальності й прямолінійності в подачі вокального матеріалу. Для кращого розуміння та взаємодії пропонуються полюбилися твори для виконання, хіти, "легка" музика. Все це допомагає юним вокалістам в жартівливій, нехитрій роботі-грі осягнути великий сенс вокального мистецтва і навчитися володіти своїм природним інструментом - голосом.
Дана програма дозволяє педагогам чітко організувати роботу вокальної студії або гуртка. Але чітка регламентованість не повинна відбитися на творчі здібності дитини і педагога, на вокальних заняттях. Допускається творчий, імпровізований підхід з боку дітей і педагога того, що стосується можливої ​​заміни окремих музичних творів, введення додаткового вокального матеріалу, методики проведення занять. Особливе місце приділяється концертної діяльності. Необхідно твори приурочувати до тих чи інших свят і дат. Все це придбає прикладної сенс занять вокального гуртка. (Додаток А)
Планований результат.
Перший ступінь навчання:
1) наявність інтересу до вокального мистецтва; прагнення до вокально-творчого самовираження (спів соло, ансамблем, участь в імпровізаціях, участь у музично-драматичних постановках);
2) володіння деякими основами нотної грамоти, використання голосового апарату;
3) прояв навичок вокально-хорової діяльності (вчасно починати і закінчувати спів, правильно вступати, уміння співати по фразах, слухати паузи, правильно виконувати музичні, вокальні наголоси, чітко і ясно вимовляти слова - артикулювати при виконанні);
4) уміти рухатися під музику, не боятися сцени, культура поведінки на сцені;
5) прагнення передавати характер пісні, вміння виконувати легато, нон легато, правильно розподіляти дихання у фразі, вміти робити кульмінацію у фразі, удосконалити свій голос;
6) уміння виконувати більш складні тривалості і ритмічні малюнки (ноти з крапкою, пунктирний ритм), а також нескладні елементи двухголосия - підголоски.
Другий ступінь навчання:
1) наявність підвищеного інтересу до вокального мистецтва і вокальним творам, вокально-творче самовираження (спів в ансамблі і соло, участь в імпровізаціях, активність у музично-драматичних постановках);
2) збільшення сценічних виступів, рухи під музику, навички ритмічної діяльності;
3) прояв навичок вокально-хорової діяльності (деякі елементи двухголосия, фрагментарне спів у терцію, фрагментарне віддалення і зближення голосів - принцип "віяла", ускладнені вокальні твори);
4) вміння виконувати одноголосні твори різної складності з не дублюючим вокальну партію акомпанементом, спів а капела в унісон, правильний розподіл дихання у довгій фразі, використання ланцюгового дихання;
5) ускладнення репертуару, виконання більш складних ритмічних малюнків;
6) участь у конкурсах та концертах, вміння відчувати виконувані твори, правильно рухатися під музику і підвищувати сценічна майстерність.
Третій ступінь навчання:
1) прояв навичок вокально-хорової діяльності (виконання одно-двухголосние творів з акомпанементом, вміння виконувати більш складні ритмічні малюнки - синкопи, ломбардний ритм, остинатний ритм;
2) вміння виконувати і визначати характерні риси музичного образу в зв'язку з його приналежністю до лірики, драмі, епосу;
3) брати участь у музичних виставах, імпровізувати рухи під музику, використовувати елементарні навички ритміки у виконавському та сценічному майстерності, підвищувати сценічна майстерність, брати участь активно у концертній і пропагандистської діяльності;
4) виконувати двухголосние твори з використанням різних консонірующіх інтервалів, вміння вслухатися акордову партитуру і чути її різні голоси;
5) почути красу свого голосу і побачити виконавську майстерність;
6) уміння самостійно й усвідомлено висловлювати власні переваги виконуваних творів різних стилів і жанрів;
7) вміння співати під фонограму з різним акомпанементом, вміння володіти своїм голосом і диханням у період мутації. (Додаток Б)
2.2 Результати дослідження
У процесі реалізації запропонованої програми, проводилося психологічне дослідження, в рамках якого проводилась комплексна діагностика пізнавальних здібностей учнів, що навчаються у вокальній групі і за традиційною урочної системи, в навчального року.
Виявлявся рівень розвитку інтелектуальних здібностей на початку навчання у вокальній групі і поза нею, проведена контрольна діагностика на початку і в кінці навчального року. Як показали результати, у вокальній групі показники інтелектуального розвитку значно вище, ніж у контрольному класі (див. Рис.2). Аналіз структури інтелекту також показав більш високий рівень оволодіння такими логічними операціями як аналіз, синтез, класифікація, узагальнення.

Малюнок 1. Діагностика інтелектуальних здібностей
Таким чином, за допомогою стандартизованих інтелектуальних тестів виявилися групи дітей з високим і вище середнього рівнем мислення. На момент початку навчання кількість учнів з високим і середнім рівнем інтелекту у вокальній та контрольної групах було практично однаковим (66% і 65%). У кінці першого року навчання показники рівня розвитку інтелекту значно вищий у дітей, що займаються у вокальній групі. Діти успішно оволоділи логічними операціями: аналіз, синтез, класифікація, узагальнення.
У шостих і сьомих класах було проведено анкетування учнів з виявлення інтересів до навчальних предметів. У порівнянні з предметами математики, російської мови, літератури, фізичної культури учні віддають перевагу уроку музики. Це свідчить про достатньо високий рівень розвитку навчальної мотивації до вивчення предмета (див. Рис.3).
Рис. 3 Карта інтересу до навчальних предметів в учнів 6 - 7-х класів (2002-2003 навчальний рік)
Малюнок 2. Карта інтересу до навчальних предметів в учнів 6 - 7-х класів
Анкетування учнів по карті інтересів показало, що учні виявляють значний інтерес до уроку музики. Це свідчить про достатньо високий рівень розвитку навчальної мотивації до вивчення предмета
З метою виявлення ставлення учнів до вчителя було проведено анкетування учнів шостих - сьомих класів «Учитель очима дітей». Учні високо оцінили гностичні здатності вчителя, емпатії та емоційність. Результати анкетування виявили демократичний стиль спілкування вчителя з учнями, його високий професіоналізм, прагнення до встановлення довірчих конструктивних відносин (див. Рис.3)

Рис.4 Ставлення учнів до вчителя. Оцінка його професіоналізму та стилю спілкування.
Малюнок 3. Ставлення учнів до вчителя. Оцінка його професіоналізму та стилю спілкування
Результати анкетування свідчать про позитивне ставлення учнів до педагога в цілому. Високу оцінку отримали гностичні здатності вчителя. Діти відзначають високий професіоналізм вчителя, ерудицію. Досить високо оцінюються здатності до співпереживання, співробітництва, тобто емпатичних здібності. Стиль спілкування вчителя з учнями - демократичний. Учитель прагне будувати свої відносини з учнями на конструктивній основі, на повазі їхніх особистісних особливостей.
Дослідження знань, умінь і навичок учнів, можна представити наступною таблицею. (Таблиця 1)

Таблиця 1. Динаміка знань, умінь і навичок у дітей, що займаються в ансамблі (1-ий рік навчання).
Ф.І. учня
ЗУНи до занять в ансамблі
ЗУНи після занять в ансамблі
Володіння нотною грамотою
Прояв навичок вокально-хорової діяльності
Прагнення передавати характер пісні
Уміння правильно розподіляти дихання
Уміння виконувати легато, нон-легато
Наявність підвищеного інтересу до вокального искуству
Володіння нотною грамотою
Прояв навичок вокально-хорової діяльності
Прагнення передавати характер пісні
Уміння правильно розподіляти дихання
Уміння виконувати легато, нон-легато
Наявність підвищеного інтересу до вокального искуству
Алімова Дінара
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Ахметов Булат
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Баталов Володя
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Дементьєва Олена
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Єгорова Катя
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Миронов Степан
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Ордабеков Бахтіяр
+
+
+
+
+
+
Сакен Іслам
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Юхтовская Лена
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Яковлєв Міша
+
+
+
+
+
+
+
+
Таким чином, можна відзначити, що до початку занять в ансамблі 50% учасників не володіли нотною грамотою, 100% учасників виявляли навички вокальної хорової діяльності, 50% учасників ансамблю прагнули передавати характер пісні, 60% вміли правильно розподіляти дихання, умінням виконувати легато і нон легато володіли 50% учасників, підвищений інтерес до вокального мистецтва виявляли 60% учасників колективу. До кінця першого року навчання результати виглядали наступним чином. Нотною грамотою оволоділи 100% учасників колективу, 100% учасників виявляють навички вокальної хорової діяльності, 70% дітей прагнуть передавати характер пісні, 80% вміють правильно розподіляти дихання, умінням виконувати легато і нон легато володіють 90% учасників, підвищений інтерес до вокального мистецтва проявляють все учасники колективу, тобто 100%. Наочно динаміку ЗУНов представлена ​​наступним графіком (див. Рис. 4)

Рис. 4. Динаміка ЗУНов.
Аналіз результатів роботи по запропонованій системі музичної освіти дозволяє зробити висновок, що вона дійсно сприяє розкриттю творчого потенціалу дітей, створює умови для розвитку їх природних задатків, формує творчу особистість.
Висновки до розділу 2
Таким чином, можна зробити висновок, що розвиток творчих здібностей школярів і їх творчість повинна проходити і в навчальній і в неучбовому діяльності, причому діяльність ця повинна координуватися.
Позаурочна діяльність з розвитку творчих здібностей дитини, як і навчальна, повинна бути чітко спланований, повинна використовувати різні форми індивідуальної, групової та масової роботи, активно залучати батьків до участі в розвитку творчих здатної їх дітей.
Особливо підкреслимо, що основний напрямок у розвитку творчих здібностей школярів пов'язане з пошуком і застосуванням різних шляхів і засобів досягнення цієї мети, серед яких можна виділити створення умов для виявлення і розвитку в усіх без винятку дітей (тому що немає дітей не талановитих), з урахуванням індивідуальних особливостей дитини, заохочення творчої поведінки; створення атмосфери, що сприяє розвитку творчих здібностей, створення проблемних ситуацій, у вирішенні яких роль учня стає активною; розробка методик і навчальних планів, спрямованих на розвиток творчих здібностей школярів; планування та координація навчальної та позаурочної діяльності з розвитку творчих здібностей.
Представлена ​​в цьому розділі програма неурочний занять вокального гуртка не тільки дозволяє вести цілеспрямовану роботу щодо прищеплювання любові до вокального мистецтва і научению правильно виконувати вокальні твори, її реалізація також сприяє інтелектуальному розвитку учнів, більш успішному оволодінню ними логічними операціями: аналіз, синтез, класифікація, узагальнення . крім того, реалізація даної програми сприяє прояву значного інтересу учнів до уроків музики.

ВИСНОВОК
Метою даного дослідження було підвищення ефективності навчальної діяльності в загальноосвітній школі за рахунок пошуку і використання наявних резервів вдосконалення організації системи неурочний форм в умовах освітнього простору.
Для досягнення поставленої мети дослідження, в ході написання роботи були реалізовані наступні завдання:
1) розглянуто різноманіття неурочний форм організації навчання, виявлено взаємозв'язок Неурочні форми з навчальними та неучбовому формами організації навчання;
2) розроблена програма занять в ансамблі, спрямована на пробудження у школярів 5 - 6 (7) класів інтересу до вокального мистецтва, що дає можливість, грунтуючись на симпатіях дитини, розвивати його музичну культуру і шкільну естраду.
Не викликає сумнівів той факт, що неурочний робота тісно пов'язана з додатковою освітою дітей, коли справа стосується створення умов для розвитку творчих інтересів дітей та включення їх у художню, технічну, еколого-біологічну, спортивну та іншу діяльність.
Неурочні робота - складова частина навчально-виховного процесу школи, одна з форм організації вільного часу учнів. Напрями, форми і методи неурочной роботи практично збігаються з напрямками, формами і методами додаткової освіти дітей.
В останні роки зміст музичної освіти оновлювалося в розширювальному плані: введення фольклору, духовної музики, нових творів і жанрів, залучення інших видів мистецтва. Однак, це оновлене зміст залишається відчуженим від дитини, оскільки як і раніше переважають інформативні методи навчання: все продовжує триматися на вчителя, а дитина не «проживає» отримані знання і, отже, не розуміє сенсу своєї діяльності.
Час пред'являє зовсім інші вимоги до процесу викладання музики: найважливіша роль відводиться почуттів та емоцій; комплексному впливу на учнів (на їх психіку, моторику, фізіологію); єдності емоційного, художнього та свідомого ставлення до музики.
Ефективність викладання музики залежить не стільки від програми і методик, скільки від особливостей особистості педагога, його професійних знань і педагогічної майстерності.
Аналіз результатів роботи по запропонованій системі музичної освіти дозволяє зробити висновок, що вона дійсно сприяє розкриттю творчого потенціалу дітей, створює умови для розвитку їх природних задатків, формує творчу особистість.

СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ
1 Методологічні проблеми розвитку педагогічної науки / За ред. П. Р. Атутова, М. П. Скаткін, Н. С. Турбівського. - М.: Педагогіка, 1985. - С.154
2 Журавльов В.І. Педагогіка в системі наук про людину. - М.: Просвещение, 1990. - С.69
3 Понятійний апарат педагогіки та освіти: Зб. наук. тр. / Відп. ред. Є.В. Ткаченко. Вип.1. Єкатеринбург, 1995. - С.19
4 Понятійний апарат педагогіки та освіти: Зб. наук. тр. / Відп. ред. Є.В. Ткаченко. Вип.1. Єкатеринбург, 1995. - 26
5 Вступ у наукове дослідження з педагогіки: Навчальний посібник для студентів. М.: Педагогіка, 1988. - С.211
6 Просвіріна Н.Ю., Фролова С.В. Від творчої особистості до творчого колективу. / / Початкова школа. - 1991. - № 2. - С.10-11
7 Крисько В.Г. Навчіть людини фантазувати (творчість і розвиваюче освіта). / / Питання психології. - 1998. - № 5. - С. 82
8 Гребенюк О.С. Загальна педагогіка: Курс лекцій / Калінінградський університет. - Калінінград, 1996. - С.304
9 Амонашвілі Ш.А. Особистісно-гуманна основа педагогічного процесу. М., "Університет", 1990 р. - С.169
10 Журавльов В.І. Педагогіка в системі наук про людину. - М.: Просвещение. 1990. - С.154
11 Чесноков П. Г. Хор та керування ним. Посібник для хорових диригентів. Вид. 3-є. - М.: Просвещение, 1961. - С.18
12 Дмитревский Г. хорознавства і керування хором. - М.: «Музгіз», 1957. - С.36
13 Ільїн В. Нариси історії російської хорової культури. / / Радянський композитор, 1985. № 6
14 Михеєва Л. Музичний словник в оповіданнях .- М.: Література, 1986 р. - С.176
15 І. Ю. Куберський, Є. В. Мініна. Енциклопедія юного музиканта. - СПб.: ТОВ "Діамант", 2001. - С.576
16 Журавльов В.І. Педагогіка в системі наук про людину. - М.: Просвещение. 1990. - С.157
17 І. Ю. Куберський, Є. В. Мініна. Енциклопедія юного музиканта. - СПб.: ТОВ "Діамант", 2001. - С.351
18 Журавльов В.І. Педагогіка в системі наук про людину. - М.: Просвещение. 1990. - С.95
19 Пілічаускас А. Пізнання музики як виховна проблема. М., "МИРОС", 1992
20 Бєлобородова В.К. Методика музичного освіти. М., "Академія", 2002
21 Дмитрієва А.Г., Черноіваненко Н.М. Методика музичного виховання в школі. М., "Академія", 1998
22 Лис Л.І. Музичне мислення: сутність, категорії, аспекти дослідження. Збірник статей. м.Київ., "Музична Україна"., 1989
23 Шиянов Е.А., Котова І.Б. Розвиток особистості в навчанні. М., "Академія", 2000

Додаток А
ПРІМЕРНОВЕ ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО НАВАНТАЖЕННЯ
Перший ступінь навчання:
№ п / п
Тема
Кількість годину
Груп.занятія
Інд.
заняття
Т П
1
Введення, знайомство з голосовим апаратом,
Використання співочих навичок.
10
7 березня
2
Знайомство з різною манерою співу.
Вокальні навички.
15
3 червень
6
3
Використання елементів ритміки, сценічної культури.
Рухи під музику.
20
Квітень 1910
6
4
Опорне дихання, артикуляція, співоча позиція.
Вокально-хорова робота.
25
11 квітень
10
5
Сценічна хореографія.
15
2 серпня
5
6
Вокально-хорові навички у виконавській майстерності.
20
Лютого 1910
8
7
Підготовка і проведення свят.
Концертна діяльність.
39
20 червня
13
Умовні позначення:
Т - теорія; П - практика.
Другий ступінь навчання:
№ п / п
Тема
Кол. годину
Груп. заняття
Інд. заняття
Т П
1
Введення, володіння своїм голосовим апаратом,
Використання співочих навичок.
10
5 лютого
3
2
Оволодіння власною манерою вокального виконання.
15
2 Березня
10
3
Знайомство з творами різних жанрів, манерою виконання.
Великі вокалісти.
Вокальні навички.
15
2 серпня
5
4
Використання елементів ритміки, сценічної культури.
Рухи під музику.
10
2 квітня
4
5
Опорне дихання, артикуляція, співоча позиція.
Вокально-хорова робота.
Нотна грамота.
10
5 лютого
3
6
Сценічна хореографія.
10
5 лютого
3
7
Вокально-хорові навички у виконавській майстерності.
30
Лютого 1915
13
8
Підготовка і проведення свят.
Концертна діяльність.
44
Травень 1928
11
Третій ступінь навчання:
№ п / п
Тема
Кол. годин
Групп.занятія
Інд.
заняття
Т П
1
Введення, володіння своїм голосовим апаратом,
Використання співочих навичок.
Знайомство з великими вокалістами минулого і сьогодення.
Власна манера виконання вокального твору.
10
5 лютого
3
2
Робота над власною манерою вокального виконання.
Творчість та імпровізація.
Сценічне мистецтво.
20
Квітень 1910
6
3
Знайомство з творами
Різних жанрів, манерою виконання.
Великі вокалісти.
Вокальні навички.
Знайомство з багатоголосим співом.
Освоєння виконання бек-вокал.
20
Лютого 1910
8
4
Використання елементів ритміки, сценічної культури.
Рухи під музику.
Постановка танцювальних рухів, театральні постановки.
15
Лютого 1910
3
5
Опорне дихання, артикуляція, співоча позиція. Обробка отриманих вокальних навичок. Дикція і артикуляція. Розширення діапазону голосу. Виявлення індивідуальних фарб голосу.
Вокально-хорова робота.
Нотна грамота.
15
5 лютого
8
6
Сценічна хореографія.
10
5 лютого
3
7
Вокально-хорові навички у виконавській майстерності.
20
5 лютого
3
8
Підготовка і проведення свят.
Концертна діяльність.
34
15 квітня
15

Додаток Б
Календарно-тематичного планування Вокальні ансамблі
Перший ступінь навчання
№ уроку
Дата
Тема
Кількість годин
Прим.
1
Введення.
1
2.3.4
Знайомство з голосовим апаратом
3
5.6
Дитячі пісні в нашому житті.
2
8.9.10
Дитячий фольклор.
3
11.12.13 14.15
Пісеньки з мультфільмів.
5
16.17
Нотна грамота.
2
18.19.20
Колискові пісні.
3
21.22.23
Розкріпачення співака.
3
24.25
Музичні ігри та загадки.
2
26
Форми та жанри вокальної музика.
1
27.28.29
Дитячі пісні у виконанні естрадних співаків.
3
30.31.32
Осінні пісні.
3
33.34
Шкільні роки.
2
35.36.37
Канікули - весела пора.
3
38.39
Нотна грамота.
2
40.41.42
Новорічний карнавал.
3
43.44.45. 46.47
Підготовка до новорічних ранків.
5
48.49.50
Виступи на святах. Концерт.
3
51.52.53. 54.55.56
Хороводні пісні та жарти. Ігри.
6
57.58.59. 60.61
Я хочу побачити музику, я хочу почути музику.
5
62.63.64. 65.66.67
Ноги самі в танок пустилися.
6
68.69.70
Нотна грамота.
3
71.72.73. 74.75.76
Чарівна країна звуків.
6
77.78.79
В гостях у казки.
3
80.81.82. 83.84.85
Веселе свято Масляна.
6
86.87.88.89.90
Весняний вальс.
5
91.92.93. 94.95.96
Мелодії дня.
6
97.98.99.100.101.102
Настрій ніжності і веселощів.
7
103.104.105.106.107.108
Фарби музики і голосу.
6
109.110.111.112.113.114
Незвичайні звуки й голоси.
6
115.116. 117.118
Добрим бути зовсім не просто ...
4
119.120. 121.122
Посмішка-це здорово!
4
123.124. 25.126.127.128
І гарний настрій не покине нас!
6
129.130. 131.132. 133
Веселіше, зустрічай друзів.
5
134.135. 36.137.138.139
Музична прогулянка.
6
140.141
Літній день, чудове свято.
2
142
Веселий калейдоскоп.
1
143
Дружна сімейка.
1
144
До зустрічі!
1
Другий ступінь навчання
№ уроку
Дата
Тема
Кількість годин
Прим.
1
Введення. Літні враження.
1
2.3.4.5
Осінній листопад.
4
6.7.8.9
Весело - сумно.
4
10.11.12.13
Пустотливі пісеньки з мультфільмів.
4
14.15.16.17
Мелодія - душа музики.
4
18.19.20.21
Сонячне світло в моєму голосі.
4
22.23.24.25
Танцюють і співають всі діти!
4
26.27.28.29
Свято в душі у нас.
4
30.31.32.33
Звуки і фарби голосу.
4
34.35.36.37
Пісні дитячих кінофільмів.
4
38.39.40.41
Чую голос з прекрасного далека.
4
42.43.44.45
Вокальний портрет казкових героїв.
4
46.47.48.49
Картини природи в піснях і казках.
4
50.51.52.53
Казки крокують по світу ...
4
54.55.56.57.58.59.60
Пісні давно минулих днів.
7
61.62.63.64
Музична скринька.
4
65.66.67.68
Картинки з виставки.
4
69.70.71.72
Краще немає того світу ...
4
73.74.75.76
Дружба міцна.
4
77.78.79.80
Фантазія мого серця.
4
81.82.83.84.85.86
Душі прекрасні пориви.
6
87.88.89.90.91.92.93
Вічна пам'ять російським героям.
7
94.95.96.97
Росія - Батьківщина моя.
4
98.99.100.101.102
Добрим бути зовсім не просто.
5
103.104.105.106.107
Душі прекрасні пориви.
5
108.109.110.111.112
Якщо з одним вийшов в шлях.
5
113.114.115.116.117
Не сумуй, посміхнися і співай!
5
118.119.120.121.122.123
Пісня розповідає про все.
6
124.125.126.127
Вокал відкриє нам новий світ.
4
128.129.130
Барвистість мого голосу.
3
131.132.133.134.135
Всі ми дружимо з музикою і піснею.
5
136.137.138
Маленька країна - Гімназія моя.
3
139.140.141.142.143
Літо, ах літо ...
5
144
Скільки пісень ми з вами разом ...
1
Третій ступінь навчання
№ уроку
Дата
Тема
Кількість годин
Прим.
1
Мій самий чистий голос.
1
2.3.4
Всі ми дружимо з піснею.
3
5.6 7.8.
Ми пам'ятаємо вальсу звук чарівний.
4
9.10.11.12.13
Куди йде дитинство.
5
14.15.16.17.28.19
Під музику Вівальді.
6
20.21.22.23.24.25
Осінній листопад.
6
26.27.28.29.30.31
Джаз і тільки джаз!
6
32.33.34.35.36.37
Шкільні роки чудові.
6
38.39.40.41.42
Пісня твій друг на багато років.
5
43.44.45.46.47.48
Пісні різних народів.
6
49.50.51.52.53.54
З чого починається Батьківщина?
6
55.56.57.58.59
Чарівний голос пісні дитинства.
5
60.61.62.63.64.65
Моїм другом стала пісня.
6
66.67.68.69.70.71
Чарівні звуки романсу.
6
72.73.74.75.76.77
Відомі пісні нашого дитинства.
6
78.79.80.81.82
З піснею жити всім веселіше.
5
83.84.85.86.87.88
Єдність музики і танцю.
6
89.90.91. 92.93.94
Веселе, дзвінке відлуння.
6
95.96.97.98.99.100
Зоряна річка - річки, береги.
6
101.102.103.104
Дружба міцна ...
4
105.106.107.108
Кольорові сни я бачу в дитинстві.
4
109.110.111.112.
113.114
Пісня і фантазія.
6
115.116.117.118
Я запитав у ...
4
119.120.121.122.
123.124
Пісні Великої Перемоги.
6
125.126.127.128
Цей день нам забути не можна.
4
129.130.131.132
Нам світ заповідано берегти.
4
133.134.135.136
Школа, ти схожа на корабель.
4
137.138.139.140.
141
Добра казка чекає, коли ми повернемося знову.
5
142.143
Побажання друзям.
2
144
Мій голос най, най дзвінкий!
1
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Курсова
339.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Неурочні форми побудови занять в фізичному вихованні
Форми організації навчання
Форми організації навчання 2
Нетрадиційні форми організації навчання
Види і форми організації навчання
Форми організації навчання математики
Поняття про форми організації навчання
Форми організації навчання природознавству в початковій школі
Методи та форми організації навчання в працях Ш О Амонашвілі
© Усі права захищені
написати до нас