Неподаткові доходи бюджету та їх роль у формуванні бюджету

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
«Брестський державний технічний університет ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ
КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ
Курсова робота
З ДИСЦИПЛІНИ:
«ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ»
НА ТЕМУ:
«Неподаткові доходи БЮДЖЕТУ ТА
ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ БЮДЖЕТУ »
ВИКОНАЛА СТУДЕНТКА
ГРУПИ ф-11, 4 КУРСУ,
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 250104
«ФІНАНСИ І КРЕДИТ» С.С. ДУДКО
КЕРІВНИК РОБОТИ Н.В. ПОТАПОВА

БРЕСТ - 2006
                                                      Реферат
Неподаткові доходи бюджету. Курсова робота. 250104/УО БГТУ ВПК і ПК: Дудко С.С. Ф - 11.
Кафедра УЕ і Ф - Брест 2006, - 27 с., 4 додатка, 11істочніков.
Ключові слова: державний республіканський бюджет, неподаткові доходи, бюджетні позички, прибуток, матеріальні, нематеріальні активи, доход держави, держмито, штрафи, орендна плата, грошові кошти, митні органи, законодавство, державне майно.

ЗМІСТ
Введення _________________________________________________5 стор
РОЗДІЛ 1
Загальна характеристика республіканського бюджету
1.1. Республіканський бюджет: його сутність, призначення і соціальна направленность____________________________________________7 стор
1.2. Особливості структури доходної частини республіканського бюджету в умовах становлення ринка_______________________________10 стор
РОЗДІЛ 2
Неподаткові доходи: їх зміст, характеристика і динаміка в республіканських бюджетах РБ за 2002 - 2006 рр..
2.1. Неподаткові доходи: їх зміст і характеристика ______ 14 стор
2.2. Динаміка неподаткових доходів у республіканських бюджетах
2002-2006 г.______________________________________________20 стор
Заключение______________________________________________25 стор
Список литературы________________________________________27 стор
ВСТУП
Як відомо, бюджет на всіх його рівнях відіграє величезну роль у розвитку та процвітанні держави, просуванні науково-технічного прогресу, розвитку економіки. Повнота бюджету, як правило, прямо пропорційна добробуту громадян. Дійсно, бюджетний дефіцит, державний борг спонукає державу посилити податковий тягар, збільшити оподаткування, зменшити фінансування усіх секторів економіки, скоротити статтю витрат на медицину, освіту і т.д. З іншого боку достаток бюджетних коштів (бюджетний профіцит) дозволяє збільшити фінансування як державного, так і приватного сектора економіки, збільшити трансфертні відрахування, а так само відрахування у позабюджетні соціальні фонди. При цьому економічне значення бюджету полягає насамперед у тому, що він може активно впливати на суспільне відтворення за допомогою податків, неподаткових доходів, напрямки мобілізованих ресурсів на розвиток пріоритетних галузей. Тим самим бюджет може впливати на вдосконалення структури суспільного виробництва, його розвиток, оптимізацію вартісних пропорцій у розподілі доходів на загальнодержавні та внутрішньогосподарські потреби, матеріальну і виробничу сфери, а також на окремі галузі господарства та соціальної сфери.
Існування бюджету як особливої ​​категорії правового акта дозволяє порівнювати загальну суму доходів із загальною сумою витрат, класифікувати витрати за статтями і визначати їхню відносну важливість і терміновість. Тобто бюджет являє собою кошторис усіх фінансових потреб держави і всіх фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення цих потреб.
Крім того, в даний час необхідно більше приділяти увагу неподаткових доходів та обов'язкових платежів бюджету.
Неподаткові доходи і обов'язкові платежі - платежі та інші надходження, що класифікуються за характером їх надходження до бюджету і, що включають
оплатне операції від прямого надання державою різних видів послуг
та продажу товарів (доходи від державної власності та підприємницької діяльності, надходження від некомерційних і супутніх продажів товарів, чистий прибуток або відсотки, одержувані від Національного банку та органів грошово-кредитного регулювання у вигляді емісійного доходу), а також деякі безоплатні платежі у вигляді штрафів або інших санкцій за порушення законодавства, конфіскації і всі добровільні безповоротні поточні надходження з недержавних джерел (від фізичних та юридичних осіб), від продажу вживаних товарів, відходів і брухту.
Об'єктом дослідження курсової роботи є неподаткові доходи бюджетів Республіки Білорусь за останні п'ять років.
Метою курсової роботи є розгляд ролі та особливостей неподаткових доходів Республіки Білорусь при переході до ринкової економіки.
Тому завданнями даної роботи є:
1. розгляд видів неподаткових доходів державного бюджету Республіки Білорусь;
2. характеристика та порядок обчислення неподаткових доходів республіканського бюджету Республіки Білорусь;
3. вивчити склад і зміст неподаткових доходів республіканського бюджету Республіки Білорусь за останні п'ять років;
4. показати роль неподаткових доходів республіканського бюджету в умовах ринкової економіки.
РОЗДІЛ 1
Загальна характеристика республіканського бюджету
1.1. РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ БЮДЖЕТ: ЙОГО СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ І СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ
Бюджет Республіки Білорусь, як і більшості країн з перехідною економікою, має чітко окреслену соціальну спрямованість і орієнтований на поетапне досягнення найважливіших параметрів, визначених Програмою соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь. При цьому соціальна спрямованість бюджету Республіки Білорусь не перешкоджає динамічному зростанню ВВП - найважливішим показником оподатковуваної бази. Проте в країні продовжує використовуватися витратна, неадекватна ринкової трансформації, модель соціальної політики, яка мала місце в адміністративно-командної системи.
Сконцентровані у державному бюджеті Республіки Білорусь грошові кошти призначаються для здійснення соціально-економічної політики, забезпечення оборони і безпеки держави. За допомогою бюджету реалізуються загальнодержавні та регіональні програми народногосподарського та соціально-економічного характеру. Досягається це в основному через перерозподіл бюджетом частини національного доходу на розвиток соціальної сфери, утримання соціально-культурних установ, надання допомоги окремим верствам населення за рахунок різних допомог, пенсій, індексації доходів. Чим багатша країна, тим більше коштів спрямовується в соціальну сферу, тим більше відчутна допомога малозабезпеченим громадянам. При цьому роль державного бюджету, перш за все, полягає в тому, що бюджет створює фінансову базу, необхідну для фінансового забезпечення діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування.
Тому державний бюджет в Республіки Білорусь є важливим інструментом втілення в життя соціально-економічної політики держави. Він забезпечує централізацію коштів, необхідних для вирішення основних напрямків науково-технічного прогресу, освіти резервів у загальнонаціональному масштабі.
За допомогою державного бюджету держава здійснює перерозподіл національного доходу і тим самим змінює структуру суспільного виробництва, впливає на соціальні перетворення. В умовах господарських реформ держава посилює свої позиції в економіці шляхом зміни методів бюджетного впливу на суспільне виробництво, використовуючи бюджет. Держава застосовує форми прямого і непрямого впливу на економіку ¾ надає організаціям і підприємствам субсидії, державні інвестиції, здійснює бюджетне фінансування галузей, які визначають науково-технічний прогрес, домагаючись у кінцевому підсумку зміни народногосподарських пропорцій. Використання бюджетного механізму для регулювання економіки здійснюється за допомогою маневрування вступниками в розпорядження держави грошовими коштами. Воно дозволяє цілеспрямовано впливати на темпи і пропорції розвитку суспільного виробництва шляхом поліпшення бюджетного фінансування установ соціальної сфери ¾ освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, житлового будівництва. У перспективі роль державного бюджету у соціальних процесах буде посилюватися. Обумовлено це тим, що бюджетні кошти у сукупності з позабюджетними фондами є фінансовою базою здійснення соціальних перетворень, переходу на вищий рівень соціального обслуговування населення країни. Крім того, державний бюджет забезпечує нівелювання соціальних наслідків розшарування громадян за їх матеріального становища.
Крім того, державний бюджет відіграє важливу роль у вирівнюванні економічного і соціального розвитку регіонів країни шляхом бюджетного фінансування об'єктів. Бюджетне фінансування може здійснюватися на поворотній та безповоротній основі. На поворотній основі бюджетні кошти надаються у вигляді кредиту на капітальні вкладення. Ці засоби відіграють важливу роль у будівництві об'єктів (підприємств) культурно-побутового призначення ¾ магазинів, підприємств громадського харчування, побутового обслуговування, шкіл, лікарень, житла, театрів та інших підприємств.
Основна ж роль бюджету полягає в тому, що він щорічно мобілізує і концентрує грошові накопичення підприємств, організацій і населення в централізованому державному фонді для фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів, зміцнення обороноздатності країни, на утримання органів державної влади та утворення резервів. Роль державного бюджету далі полягає в тому, що він служить важливим важелем впливу на розвиток продуктивних сил суспільства, прискорення науково-технічного прогресу при вмілому використанні його коштів. Державний бюджет відіграє важливу роль у реалізації економічної політики держави, спрямованої на підвищення життєвого рівня населення країни.
Таким чином, державний бюджет і сконцентровані в ньому грошові кошти дають можливість маневрування при розподілі бюджетних коштів з урахуванням пріоритетності фінансування державних соціально-економічних програм. Дійсно, на сучасному етапі розвитку економіки державний бюджет стає одним з основних інструментів держави в проведенні економічної та соціальної політики. Плануючи бюджетні доходи і витрати, держава концентрує у своїх руках грошові кошти на проведення економічної і соціальної політики, подолання економічної кризи.
1.2. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ дохідної частини республіканського ЮДЖЕТА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ РИНКУ
Доходи бюджету виражають економічні відносини, що виникають у держави з підприємствами (об'єднаннями), організаціями і громадянами в процесі формування бюджетного фонду країни. Формою прояву цих економічних відносин слугують різні види платежів підприємств, організацій і населення до державного бюджету, а їх матеріально-речовим втіленням - грошові кошти, що мобілізуються в бюджетний фонд. Бюджетні доходи, з одного боку, є результатом розподілу вартості суспільного продукту між різними учасниками відтворювального процесу, а з іншого - виступають об'єктом подальшого розподілу сконцентрованої в руках держави вартості, бо остання використовується для формування бюджетних фондів територіального, галузевого та цільового призначення.
Склад бюджетних доходів, форми мобілізації грошових коштів в бюджет залежать від системи та методів господарювання, а також від розв'язуваних суспільством економічних завдань. У нашій країні, де власником переважаючої маси засобів виробництва до недавнього часу виступала держава, доходи бюджету базувалися переважно на грошових заощадження державних підприємств.
Так, доходи державного бюджету традиційно класифікуються за джерелами (податки, збори, позики тощо) та видами (прибутковий податок, податок на прибуток, податок на додану вартість і т.д.). На практиці ще використовуються юридична та фінансова класифікації. Перша розподіляє доходи в залежності від того, чи використовується сила державної влади при їх формуванні чи ні. Відповідно виділяють податки і штрафи, а також - плату за послуги і добровільні внески. Друга - ділить доходи на постійні (податки) і тимчасові (позики).
Найбільш часто застосовується класифікація доходів за джерелами.
Основним джерелом фінансових ресурсів держави є податки. У центральному бюджеті вони становлять від 80 до 90% всіх доходів. У місцевих на їх частку припадає до 50% всіх надходжень.
Джерелом доходів можуть бути неподаткові надходження: доходи від державної торгівлі, від продажу державної власності, золотовалютних резервів країни.
Важливим джерелом доходів державного бюджету є внутрішні і зовнішні позики. Розмір їх може встановлюватися при плануванні бюджету. Найбільше значення вони мають для виконання республіканського бюджету.
До неподаткових доходів відносяться доходи:
· За користування банками грошовими коштами республіканського бюджету;
· За бюджетними позиками, наданими за рахунок коштів республіканського бюджету;
· Дивідендів на частки (акції), що знаходяться в республіканській власності;
· Частини прибутку, що сплачується організаціями відповідно до законодавчих актів Республіки Білорусь;
· Орендної плати від здачі знаходиться в республіканській власності майна;
· Від реалізації матеріальних і нематеріальних активів;
· Від реалізації конфіскованого та іншим способом зверненого в дохід держави майна (за винятком зараховуються до бюджетів областей та м. Мінська відповідно до абзацу п'ятого пункту 2 статті 7 Закону «Про бюджет Республіки Білорусь»);
· Штрафів, що накладаються митними органами за здійснення адміністративних правопорушень;
· Інших неподаткових доходів відповідно до законодавства Республіки Білорусь.
При цьому дохідна частина бюджету формується за рахунок безлічі джерел, серед яких основне місце належить податковим надходженням.
Аналіз формування доходів бюджетів різних країн показує, що існує три основних канали грошових надходжень до бюджету:
Державне майно, загальнодержавні ресурси. За користування ними можуть стягуватися плата, вноситися певні внески.
Обов'язкові платежі фізичних та юридичних осіб, що стягуються у вигляді різних податків і зборів.
Залучені ресурси у формі державних позик, доходів від реалізації інших цінних паперів, лотерей, частини внесків у державні банки та ін
Оподаткування в Республіки Білорусь, починаючи з 1992 р., знаходиться в стані постійного реформування. Воно коригується і доповнюється. Це виражається в апробації видів податків, їх ставок, податкових пільг, визначенні структури республіканських і місцевих податків, уточнення їх функціональної ролі, у виборі орієнтації на пряму чи опосередковану форму оподаткування і т.д.
При цьому в ході створення національної системи оподаткування використовуються теоретична: база та моделі оподаткування держав з розвиненою ринковою економікою в області побудови податкових систем, використання податкових форм і методів регулювання. Але при цьому неправомірно їх повне копіювання, тому елементи, що формують податкову систему, певною мірою адаптуються до національних умов, соціально-економічних проблем республіки. У чинному Законі «Про податки і збори, які стягуються до бюджету Республіки Білорусь» до загальнодержавних податків і зборів належать: ПДВ, акцизи, податок на прибуток і доходи, платежі, за користування природними ресурсами (екологічний податок), податок на нерухомість, митні збори і збори, плата за землю, податок на паливо, державне мито та збори, збір за проїзд автотранспортних засобів; збір на утримання державної пожежної служби, надзвичайний податок.
Порівнюючи показники по податковим вилученням в республіці з аналогічними
даними по державах з ринковою економікою, можна зробити висновок про те, що у нас норма оподаткування перебуває на рівні таких високорозвинених країн, як Швейцарія, Німеччина, Бельгія, Фінляндія, де доходи на душу населення в рік перевищують 10-15 тис. дол. Це також свідчить про те, що в республіці досить високий податковий тягар для платників податків. Сильний податковий прес пояснюється тим, що підприємствам і організаціям разом з податками доводиться виплачувати збори до позабюджетних фондів (державні республіканські позабюджетні, централізовані позабюджетні фонди міністерств і відомств, позабюджетні фонди місцевих Рад).
Багато підприємств виплачують податки за сумою, що перевищує розмір прибутку, а декому доводиться розплачуватися з державою навіть за відсутності прибутку. У результаті підприємства вилучають кошти з амортизаційних відрахувань, загострюючи проблеми накопичень, розширення інвестиційної діяльності. Наслідком є ​​те, що податки та неподаткові платежі перекладаються на споживачів.
Великий податковий прес призводить до низької збирання податкових і неподаткових платежів, стимулює ухилення від сплати податків, погіршує фінансове становище господарюючих суб'єктів, зменшує базу оподаткування і знижує податкові надходження до бюджету, викликає витоку вітчизняного капіталу з країни, стримує розвиток приватного підприємництва і припливу прямих закордонних інвестицій .
РОЗДІЛ 2
Неподаткові доходи: їх характеристика, зміст і динаміка в республіканських бюджетах РБ за 2002 - 2006 рр..
2.1. Неподаткові доходи: ЇХ ЗМІСТ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
Неподаткові доходи є платежами, які класифікуються за характером їх надходження до бюджету і включають в себе оплатне операції від прямого надання державою різних видів послуг та продажу товарів (доходи від державної власності та підприємницької діяльності, надходження від некомерційних і супутніх продажів товарів, чистий прибуток або відсотки , одержувані від Національного банку та органів грошово-кредитного регулювання у вигляді емісійного доходу), а також деякі безоплатні платежі у вигляді штрафів або інших санкцій за порушення законодавства, конфіскації і всі добровільні безповоротні поточні надходження з недержавних джерел.
До неподаткових доходів згідно з бюджетною класифікацією відносять доходи:
ü за користування банками грошовими коштами республіканського бюджету;
ü за бюджетними позиками, наданими за рахунок коштів республіканського бюджету;
ü дивідендів на частки (акції), що знаходяться в республіканській власності;
ü частини прибутку, що сплачується організаціями відповідно до законодавчих актів Республіки Білорусь;
ü орендної плати від здачі знаходиться в республіканській власності майна;
ü від реалізації матеріальних і нематеріальних активів;
ü від реалізації конфіскованого та іншим способом зверненого в дохід держави майна (за винятком зараховуються до бюджетів областей та м. Мінська);
ü штрафів, що накладаються митними органами за здійснення адміністративних правопорушень;
ü інших неподаткових доходів відповідно до законодавства Республіки Білорусь.
Одними з таких є доходи від використання та реалізації належного державі майна. Щорічно, з метою виконання Закону Республіки Білорусь «Про бюджет Республіки Білорусь» Рада Міністрів Республіки Білорусь стверджує завдання з надходження встановлених в республіканському бюджеті доходів від використання та реалізації належного державі майна. Республіканським органам державного управління та іншим державним організаціям, підпорядкованим Уряду Республіки Білорусь, потрібно забезпечити в установленому законодавством порядку надходження до республіканського бюджету знаходяться в їхньому віданні (входять до складу) юридичними особами суми доходів від використання та реалізації належного державі майна, в тому числі від:
· Частини прибутку республіканських унітарних підприємств;
· Часток (акцій), що знаходяться в республіканській власності;
· Орендної плати від здачі знаходиться в республіканській
· Власності майна;
· Реалізації належного державі майна.
Міністерство фінансів спільно з Міністерством економіки здійснює контроль за надходженням до республіканського бюджету доходів від використання та реалізації належного державі майна. З урахуванням пропозицій Міністерства економіки, Міністерство фінансів вносить уточнення
при коригуванні окремих показників республіканського бюджету в частині збільшення (зменшення) доходів, у межах загальної суми доходів від використання та реалізації належного державі майна. (Зразок завдання з надходження встановлених в республіканському бюджеті на 2005 рік доходів від використання та реалізації належного державі майна наведено у додатку 1).
Існує порядок обчислення до бюджету частини прибутку державних унітарних підприємств, доходів від знаходяться в республіканській та комунальної власності акцій (часток у статутних фондах) господарських
товариств та освіту державного цільового бюджетного фонду національного розвитку. Згідно Указу Президента Республіки Білорусь від 28 грудня 2005 року № 637 встановлюється, що частина прибутку (доходу), що підлягає перерахуванню до республіканський, обласні, Мінський міський бюджети, обчислюється в залежності від рівня рентабельності:
· Республіканськими і комунальними унітарними підприємствами, майно яких перебуває на праві господарського відання - щомісячно за нормативами згідно з додатком до Указу як різниця між сумою відрахувань наростаючим підсумком і сумою відрахувань за попередній звітний період з початку року;
· Господарськими товариствами, у відношенні яких Республіка Білорусь або адміністративно-територіальна одиниця, володіючи акціями (частками у статутних фондах) або іншим, що не суперечить законодавству чином, може визначати рішення, що приймаються цими господарськими товариствами, - за нормативами згідно з додатком до Указу від знаходяться в республіканської та комунальної власності акцій (часток у статутних фондах) пропорційно частки держави та адміністративно-територіальних одиниць у їх статутних фондах.
Унітарними підприємствами та господарськими товариствами, основними видами діяльності яких є виробництво сільськогосподарської продукції, частина прибутку (доходу), що підлягає перерахуванню до бюджету, обчислюється у розмірі 5 відсотків незалежно від рівня їх рентабельності.
Рівень рентабельності визначається в організаціях, що здійснюють виробництво товарів (продукції, робіт, послуг), як відношення прибутку, отриманого від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг), до суми витрат на їх виробництво і реалізацію з початку звітного року, а в організаціях торгівлі та громадського харчування - від суми реалізованих товарів за купівельної вартості і витрат обігу, що припадають на реалізовані товари з початку звітного року. Частина прибутку (доходу), що підлягає перерахуванню до бюджету унітарними
підприємствами та господарськими товариствами, розраховується як різниця між прибутком, отриманої від реалізації товарів (продукції, робіт, послуг), позареалізаційними та операційними доходами, за вирахуванням позареалізаційних і операційних витрат і сумою прибутку:
· Спрямованої на сплату податків, зборів (зборів), вироблених з прибутку відповідно до законодавчих актів;
· Спрямованої на створення та придбання основних засобів (включаючи будівництво, реконструкцію, модернізацію, інші види робіт капітального характеру з підтримання в робочому стані виробничих потужностей, у тому числі здійснюваних за договором простого товариства) та нематеріальних активів, а також на погашення позик (кредитів) , отриманих на ці цілі, відсотків (за винятком відсотків за простроченими позиками (кредитами) та інших витрат, встановлених Урядом Республіки Білорусь за погодженням з Президентом Республіки Білорусь;
· Отриманої страховими організаціями від розміщення страхових резервів, сформованих зі страхування життя та додаткової пенсії та направляються на виплати громадянам відповідно до прийнятих зобов'язань, а також сплаченої страховими організаціями в республіканський бюджет від проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.
Обчислення частини прибутку (доходу), що підлягає перерахуванню до бюджету в порядку, встановленому в пункті 1 Указу, здійснюється починаючи з 2005 року:
· Унітарними підприємствами - з IV кварталу 2005 р.;
· Господарськими товариствами - за підсумками 2005 року.
Нормативи обчислення частини прибутку (доходу) деяких унітарних підприємств та господарських товариств для перерахування до бюджету наведені в додатку 2.
Указом Президента Республіки Білорусь від 7 травня 2003 року № 185 регламентується застосування митними органами Республіки Білорусь економічних санкцій, накладення ними арешту на майно за вчинення адміністративних правопорушень. Згідно Указу встановлюється що:
1.неуплата або неповна сплата у встановлений термін платником податків, зборів (зборів), іншим зобов'язаним особи суми податку, збору (мита) - тягне за собою накладення штрафу на індивідуального підприємця у розмірі двадцяти відсотків від несплаченої суми податку, збору (мита), але не менше двох базових величин, на юридичну особу - у розмірі двадцяти відсотків від несплаченої суми податку, збору (мита), але не менше 10 базових величин.
Економічні санкції не застосовуються у разі своєчасного направлення платником, іншим зобов'язаним особою без подальшого оглядів доручення банку на перерахування належної суми податку, збору (мита), не виконаного банком через відсутність на рахунку платника, іншого зобов'язаного особи коштів, достатніх для виконання цього доручення в повному обсязі;
2. несплата або неповна сплата платником, іншим зобов'язаним особи суми податку, збору (мита), досконала шляхом заниження, приховування податкової бази, - тягне за собою накладення штрафу на індивідуального підприємця у розмірі сорока відсотків від несплаченої суми податку, збору (мита), але не менше двох базових величин, на юридичну особу - у розмірі сорока відсотків від несплаченої суми податку, збору (мита), але не менше 10 базових величин;
3. порушення банком, небанківською кредитно-фінансовою організацією іншої уповноваженою організацією порядку і строків виконання доручень платника, іншого зобов'язаного особи на перерахування податку, збору (мита), пені, а також рішень митного органу про стягнення податку, збору (мита), пені за рахунок грошових коштів платника, іншого зобов'язаного особи на рахунку в банку або невиконання зазначених документів - тягне за собою накладення штрафу на юридичну особу у розмірі двадцяти відсотків від непоступівшей суми податку, збору (мита), пені, але не менше десяти базових величин;
4. виконання банком за наявності у нього рішення митного органу про зупинення операцій по рахунках платника, іншого зобов'язаного особи їхніх доручень на перерахування коштів іншій особі, не пов'язаних з виконанням обов'язків по сплаті податку, збору (мита), пені, - тягне за собою накладення штрафу на юридичну особу у розмірі двадцяти відсотків від суми, перерахованої відповідно до доручення платника, іншого зобов'язаного особи, але не більше суми невиконаного зобов'язання зі сплати податку, збору (мита), пені та не менше десяти базових величин;
Суми економічних санкцій, не сплачені у встановлені строки, стягуються з юридичної особи або індивідуального підприємця в установленому законодавством порядку.
Митні органи з метою створення умов для стягнення податку, збору (мита), пені мають право накладати на майно платника (іншого зобов'язаного особи) - порушника податкового законодавства арешт, який полягає в проведенні опису майна та оголошення заборони розпоряджатися цим майном або у вилученні описаного майна та передачі його на зберігання платнику (його представнику) або іншій особі з попередженням таких осіб про відповідальність за збереження описаного майна.
Арешт майна може здійснюватися у випадках:
· Невиконання платником (іншим зобов'язаним особою) у встановлені терміни податкового зобов'язання, несплати пені;
· Необхідності забезпечення виконання рішень про накладення економічних санкцій, передбачених в Указі.
Накладення арешту проводиться митними органами в порядку, встановленому в пунктах 5-12 статті 54 Загальної частини Податкового кодексу Республіки Білорусь. Арешт накладається тільки на те майно, яке необхідно і достатньо для виконання податкового зобов'язання, сплати пені, виконання рішень про накладення економічних санкцій, за винятком майна, на яке відповідно до законодавства не може бути звернено стягнення.
2.2. Динаміка неподаткових доходів у республіканських бюджетах 2002-2006 рр..
Керуючи бюджетним процесом, держава визначає бюджетні відносини, направляє фінансові потоки таким чином, щоб максимально забезпечити виконання найважливіших параметрів соціально-економічного розвитку країни, реалізацію загальнонаціональних програм, вирівнювання рівнів розвитку регіонів та ін Тому інтерес, що проявляється суспільством до приймається на черговий фінансовий (бюджетний ) рік основного фінансового плану країни, цілком обгрунтований.
Розглядаючи дохідні частини республіканських бюджетів 2002-2006 рр.. можна відзначити суттєві зміни неподаткових доходів як в цілому по дохідних частин бюджетів, так і всередині по кожним статтями неподаткових доходів.
У цілому, неподаткові доходи займають невелику частину в структурі доходів консолідованого бюджету, що видно з Додатка 3. Однак потрібно скасувати, що з 2001р. по 2005р. спостерігається зростання неподаткових доходів у відсотковому співвідношенні, особливо яскраво це зростання помітний з 2003 року, коли неподаткові доходи збільшилися в порівнянні з 2002 роком на 0,7%.
У складі неподаткових доходів бюджету протягом останніх п'яти років основний питому вагу займають доходи від державної власності та підприємницької діяльності, що становить по роках:
· 2002р. - 27%,
· 2003р. - 20%,
· 2004р. - 23%,
· 2005р. - 27%,
· 2006р. - 53%
Друге місце займають адміністративні збори та платежі (у середньому 21-33%), хоча в бюджеті на 2006 рік цей показник став набагато нижче - 6,6%, що, мабуть, пов'язано з виділенням окремої статті «Адміністративні штрафи та економічні санкції, утримання» , яка займає 10%. Найменший відсоток
серед всіх неподаткових доходів займають: у 2002 - 2004 рр.. - «Дивіденди», 2005році - «Відрахування за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок коштів республіканського бюджету», у 2006 році - «Доходи від надання платних послуг».
Великий стрибок можна відзначити в республіканському бюджеті РБ на 2006р. Також у бюджеті на 2006 рік помітно зниження інших неподаткових доходів. Це пов'язано з більш докладною деталізацією деяких статей неподаткових доходів, які в минулі роки були включені в графу «Інші неподаткові доходи».
Серед них виділяються такі як:
· Доходи від надання платних послуг;
· Компенсації витрат держави;
· Доходи від реалізації майна, майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності;
· Доходи від реалізації конфіскованого та іншим способом зверненого в дохід держави майна;
· Адміністративні штрафи та економічні санкції, утримання;
· Доходи від здачі в оренду іншого майна;
· Доходи від здачі в оренду земельних ділянок.
Найбільш значні темпи зростання доходів республіканського бюджету в 2006р. (У розрізі груп бюджетної класифікації) по відношенню до 2005р. передбачаються саме за рахунок зростання неподаткових доходів - 136,7%, в т.ч. інших неподаткових доходів - 200,6%, доходів від підприємницької й інший що приносить доходи діяльності - 133,9% та доходів від використання майна, що перебуває у державній власності - 130,4%. Про це також говорить велике зростання неподаткових доходів у республіканському бюджеті 2006 року, що видно з Додатка 4, хоча основне збільшення неподаткових доходів відбулося в 2005 році: вони зросли на 207%, де майже в п'ять разів збільшилися платежі від державних організацій і майже в три рази доходи від державної власності та підприємницької діяльності.
Слід також зазначити, що протягом досліджуваних п'яти років спостерігається тенденція до збільшення числа статей неподаткових доходів.
Нижче наведені неподаткові доходи республіканських бюджетів 2002-2006р. за статтями:
(Тис.руб.)
2002
2003
Поточні неподаткові доходи і обов'язкові платежі
215 239 655,00
Поточні неподаткові доходи і обов'язкові платежі
283 844 652,00
1. Доходи від державної власності і підприємницької діяльності
78 631 900,00
1. Доходи від державної власності і підприємницької діяльності
72 039 255,00
2.Прібиль Національного банку Республіки Білорусь
15 500 000,00
2.Прібиль Національного банку Республіки Білорусь
10 000 000,00
3.Проценти
11 896 390,00
3.Проценти
18 218 080,00
4.Дівіденди
3 800 000,00
4.Дівіденди
3 500 000,00
5.Платежі від державних організацій
47 435 510,00
5.Платежі від державних організацій
40 321 175,00
6.Адміністративні збори та платежі
60 380 640,00
6. Адміністративні збори і платежі
116 709 203,00
7. Інші поточні неподаткові доходи і обов'язкові платежі
76 227 115,00
7. Інші поточні неподаткові доходи і обов'язкові платежі
95 096 194,00
2004
2005
Поточні неподаткові доходи і обов'язкові платежі
443 017 091,00
Поточні неподаткові доходи і обов'язкові платежі
917 521 158,00
1. Доходи від державної власності і підприємницької діяльності
129 654 300,00
1. Доходи від державної власності і підприємницької діяльності
338 933 649,00
2.Прібиль Національного банку Республіки Білорусь
20 000 000,00
2.Прібиль Національного банку Республіки Білорусь
15 000 000,00
3.Проценти
27 802 970,00
3.Проценти
51 599 039,00
4.Дівіденди
8 028 380,00
4.Дівіденди
11 640 000,00
5.Платежі від державних організацій
59 322 950,00
5.Платежі від державних організацій
253 649 610,00
6.Отчісленія за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок коштів республіканського бюджету
14 500 000,00
6.Отчісленія за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок коштів республіканського бюджету
7 045 000,00
7.Адміністративні збори та платежі
162 469 557,00
7.Адміністративні збори та платежі
263 187 329,00
8.Прочіе поточні неподаткові доходи і обов'язкові платежі
150 893 234,00
8. Інші поточні неподаткові доходи і обов'язкові платежі
315 400 180,00
2006
Неподаткові доходи
1 044 080 434,0
1. Доходи від використання майна, що перебуває у державній власності
556 862 490,0
2.Проценти за користування грошовими коштами бюджетів
89 813 850,0
3.Дівіденди по акціях та доходи від інших форм участі в капіталі
467 048 640,0
4. Доходи від підприємницької й інший що приносить доходи діяльності
245 864 636,0
5.Доходи від здачі в оренду земельних ділянок
699 000,0
6.Доходи від здачі в оренду іншого майна
37 510 036,0
7.Адміністративні збори та платежі
69 528 705,0
8.Доходи від надання платних послуг
95 630,0
9.Компенсаціі витрат держави
22 620 960,0
10.Доходи від реалізації майна, майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності
32 512 400,0
11.Доходи від реалізації конфіскованого та іншим способом зверненого в дохід держави майна
82 897 905,0
12. Адміністративні штрафи та економічні санкції, утримання
102 984 438,0
13. Інші неподаткові доходи
138 368 870,0

 
ВИСНОВОК
Метою даної роботи було спробувати проаналізувати неподаткові доходи державного бюджету РБ в умовах ринкової економіки. Який же можна зробити висновок? Як змінилося формування неподаткових доходів на сучасному етапі?
Структура неподаткових доходів державного бюджету не зазнала істотних змін у порівнянні з попередніми роками. Основними джерелами неподаткових доходів є доходи від державної власності та підприємницької діяльності, адміністративні збори і платежі. Їх питома вага в структурі неподаткових доходів державного бюджету займає в середньому 30% і 27% відповідно. Однак, в республіканському бюджеті на 2006 рік стаття «Адміністративні збори та платежі» стала набагато нижче - 6,6%, що, мабуть, пов'язано з виділенням окремої статті «Адміністративні штрафи та економічні санкції, утримання», яка займає 10%.
Протягом досліджуваних п'яти років у дохідних статтях республіканського бюджету передбачені доходи від прибутку Національного банку. Щоправда, цей показник дуже важко піддається розрахунками та прогнозування. У 2002 році доходи від прибутку Нацбанку планувалися в розмірі 15трлн. руб., у 2003 році - 10трлн. руб., у 2004 році - 20трлн. руб., у 2005 році - 15трлн. руб., а в республіканському бюджеті на 2006 рік така стаття неподаткових доходів відсутня зовсім.
Слід також зазначити, що протягом досліджуваних п'яти років спостерігається тенденція до збільшення числа статей неподаткових доходів. Особливо наочно це вбачається в республіканському бюджеті 2006 року.
У цілому зростає роль неподаткових доходів у дохідної частини бюджету. Це проглядається по динаміці структури доходів державного бюджету. У відсотковому відношенні неподаткові доходи за 2001 - 2005 роки збільшилися з 5,3% до 6,7%
Республіка Білорусь вступає в XXI століття в умовах перехідної економіки та розвитку ринкових відносин. Державі належить адаптувати до ринкового механізму систему загальнодержавних фінансів з урахуванням посилення ролі бюджетних методів регулювання суспільних процесів.
На основі комплексного та багатостороннього дослідження організації доходів бюджету та виконання бюджету можна намітити основні напрямки розвитку бюджету в перспективі. Розвиток ринкових відносин, посилення ролі державного бюджету в умовах трансформаційної економіки в Республіці Білорусь вимагає реформування бюджетного процесу відповідно до завдань сучасної бюджетної політики. Це передбачає проведення комплексу заходів на всіх етапах бюджетного процесу в рамках загальної концепції його розвитку і реформування.
Зокрема, в області формування неподаткових доходів можна запропонувати наступне:
1. Застосування більш прогресивних методів планування і
прогнозування, забезпечують багатоваріантність розрахунків на основі
економіко-математичних методів та моделювання, вибір оптимального
варіанту; перехід до багатоваріантності складання проекту бюджету.
2. Підвищення обгрунтованості макроекономічних показників як
основи планування неподаткових доходів бюджету.
3. Отримання достовірної та об'єктивної інформації про передбачувані
зміни в законодавстві для обчислення неподаткових доходів.
4. Реструктуризація доходів республіканського бюджету. Мається на увазі оптимальне поєднання прямих і непрямих податків, податків і неподаткових платежів, доходів бюджету та цільових фондів; посилення ролі ринкових джерел у формуванні доходів бюджету (надходжень коштів від приватизації державної власності, продажу належних державі акцій, податків на власність та ін.)
5. Відмова від планування сум штрафів та санкцій у складі доходів
бюджету.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон «Про бюджет Республіки Білорусь на 2002 рік» та коментарі до
нього / / - 29 грудня 2001 р. № 72-З.
2. Закон «Про бюджет Республіки Білорусь на 2003 рік» та коментарі до
нього / / - 28 грудня 2002 № 170-З.
3. Закон «Про бюджет Республіки Білорусь на 2004 рік» та коментарі до
нього / / - 29 грудня 2003 р. № 259-З.
4. Закон «Про бюджет Республіки Білорусь на 2005 рік» та коментарі до
нього / / - 18 листопада 2004 р. № 339-З.
5. Закон «Про бюджет Республіки Білорусь на 2006 рік» та коментарі до
нього / / - 31 грудня 2005 р. № 81-3.
6. Обчислення податкових і неподаткових платежів / / журнал Головний бухгалтер - 2000 р. № 7-с.83.
7. Закон РБ «Про бюджетну систему Республіки Білорусь» від 04.06.93г., № 2348-XII / / Відомості НС РБ. - 1999. - № 1.
8. Державний бюджет: навчальний посібник / За ред. М. І. Ткачук. - Мн.: Вищ. школа, 1995 р.
9. Загальна теорія фінансів, під ред. Л.А. Дробозиной, Мінськ, 1995 р.
10.Заяц Н.Є. Теорія фінансів: Учеб. / Н.Є. Заєць. - Мн.: БГЕУ, 1997 р.
11.Основні напрями соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на період до 2010 року / / Білоруський Економічний Журнал. - 2000. - № 2.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
100.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Неподаткові доходи бюджету
Прямі податки та їх роль у формуванні доходів бюджету
Земельний податок і його роль у формуванні місцевого бюджету
Доходи і видатки державного бюджету їх структура та роль в економічному зростанні виробництва 2
Доходи і видатки державного бюджету їх структура та роль в економічному зростанні виробництва
Доходи бюджету
Доходи бюджету 2
Доходи бюджету РФ
Доходи федерального бюджету 2
© Усі права захищені
написати до нас