Неології

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст


Вступ 3

 1. Основні проблеми неології. 3

 2. Принципи обороту лексики для словників нових слів. 15

 3. Функціонально-прагматичний аспект словотворення і функціонально-стилістичні особливості художньої прози. 19

 4. Етапи формування і становлення нової лексики. 20

 5. Продуктивне словотвір у сучасній англійській мові. 26

 6. Класифікації нової лексики. 33

 7. Особливості продуктивного словотвору в сучасній англо-американській художній прозі. 36

  1. Неологізм VS окказіоналізм. 45

  2. Основні риси словотвору в художній прозі. 53

  3. Лексичні морфологічні категорії та їх реалізація в художній прозі. 70

Висновок 79

Бібліографія 83


Розвиток мови зумовлено в значній мірі розвитком його словотвірної системи, становленням нових словотворчих моделей слів, зміною існуючих, збільшенням або зменшенням їх продуктивності [4,365] та багатьма іншими факторами словотвірного процесу.

Створення нових слів здійснюється, насамперед, як відображення в мові потреб суспільства у вираженні нових понять, що постійно виникають у результаті розвитку науки, техніки, культури, суспільних відносин і т.д. [6,35]. Встановлення тенденцій розвитку словотворчих процесів у мові, удосконалення теорії і практики лексикографії тощо - завжди були найважливішими проблемами лексикології [15,25].

Величезний приплив нових слів та необхідність їх опису зумовили створення особливої ​​галузі лексикології - неології - науки про неологізми [13,12].

Незважаючи на те, що до теперішнього часу неології накопичений, зібрано та систематизовано величезний матеріал в області словотвору англійської мови, залишається ще багато невирішених проблем.


У загальному плані в неології останнім часом переважний акцент робиться на функціонально-прагматичний аспект нових слів і значень, на облік соціологічних факторів. Встановлюється певна зв'язок між прагматикою та активними процесами номінації. Прагматика при цьому розуміється як наука, «вивчає мову з точки зору використовує його людини в аспекті вибору мовних одиниць, обмежень на їх вживання в соціальному суспільстві і ефекту впливу на учасників комунікації» [60,240].

Так, наприклад, поява у слова нового лексико-семантичного варіанта в прагматичному аспекті варіативності розглядається як результат варіювання в його вживанні в різних ситуаціях спілкування в залежності від соціального, територіального, національного, вікового, професійного та інших статусів учасників комунікації. Одна і та ж лексика по-різному реалізується в однотипних ситуаціях представниками різних верств носіїв мови. У результаті вживання слова у нетиповій для нього ситуації (контексті) носіїв іншого социолекта (мови певної соціо-професійної групи) воно набуває нового відтінку значення, який потім оформляється в окремий лексико-семантичний варіант слова.

З іншого боку, будь-яка семантична новизна народжує прагматичну новизну. З'явився новий ЛСВ слова розширює прагматику всієї лексеми, так як розширюється спектр ситуацій і контекстів її вживання, і, отже, обмежень на її вживання.

У цьому напрямку намічені великі перспективи. Наприклад, актуальним визнана розробка функціонального аспекту лексикографічної практики. Зв'язок, який існує між прагматичною ситуацією і прагматичними компонентами нового слова, пропонують фіксувати в словниках, тобто прагматичну зону пропонують ввести у словникову дефініцію і розробити додаткову систему послід, наприклад, по опозиціям частотності вживання слова (повсякденна або рідкісне), конкретна сфера вживання (професійний, науковий, юридичний регістр і т.д.). Особливо очевидна необхідність додаткової системи в словниках для іноземців, а так само в словниках нових слів і значень, які викликають труднощі адекватного вибору і вживання.

Проте в теорії неології в англістиці є ще багато проблемних областей дослідження. До них відноситься в першу чергу системний аналіз чинників, етапів, механізму появи нових слів і значень у плані як екстралінгвістичної (соціолінгвістичної або функціонально-прагматичної співвіднесеності), так і власне лінгвістичної обумовленості переважаючих продуктивних моделей у мові. Деякі лінгвісти під функціонально-прагматичної обумовленістю мають на увазі зв'язок продуктивності словотворчих моделей з функціонально стилістичної різновидом мови, інакше кажучи, для наукового стилю спілкування найбільш продуктивні одні моделі, для художньо-белетристичного - інші, для стилю засобів масової інформації (преса) - треті і пр. [43.7].

Це певною мірою зумовило вибір матеріалу і проблематики нашого дослідження. Ми мали на увазі, що основний «постачальник нової лексики в літературній мові»-преса. Принаймні, всі або переважна більшість неологізмів, що мають письмову фіксацію, і представлених у словниках нової лексики [57,64,65], запозичені з преси - журналів, газет і т.д. Однак настільки однозначна зв'язок продуктивності словотворчих моделей з функціонально-стилістичної різновидом мови, представляється проблематичним. Одним із завдань проведеного дослідження було встановлення залежності продуктивності від функціонально-стилістичної різновиди мови, в нашому випадку художньо-белетристичний стиль.

Необхідна також науково обгрунтована розробка принципів відношення до нової лексиці (прийняття або неприйняття її) у різних соціопрофессіональних, вікових та інших групах і його вплив на словотворчі процеси в даному мовному колективі.

Останнє в свою чергу, обумовлює необхідний зв'язок словотворчих процесів з функціонально-стилістичним розшаруванням сучасної англійської мови [21,5,8,63], яка дозволяє більш обгрунтовано виявити соціальні та прагматичні фактори, які беруть активну участь у формуванні словотворчих процесів.

У цьому напрямку є чимало досягнень. Безперечно встановлено, що такі функціонально-стилістичні різновиди сучасної англійської мови як стиль і мову засобів масової комунікації (преса, телебачення, радіо), такі сфери суспільного життя як реклама, ділове спілкування, наука, техніка, електроніка, медицина, політика, фінанси, мода є в силу ряду причин соціолінгвістичних [3,16] основними «постачальниками» нової лексики в сучасній англійській мові [39; 57; 64].

У цьому відношенні обраний нами матеріал дослідження - сучасна художня англо-американська проза, незважаючи на істотні зміни в житті, продовжує залишатися значним фактором у духовному та культурному житті мовного колективу, в значній мірі формує його свідомість, мораль духовні цінності. Художня проза через широту своєї соціально обумовленої тематики, неминуче відображає практично всі сторони суспільного життя людей: ділову, фінансову, культурну, політичну, військову і т.д. Художня література, за визначенням, ставить і вирішує у своїх творах гострі соціальні конфлікти. Її соціальна проблематика - необмежено широка 1 . Природно, що в мові художньої прози необмежено широко представлена ​​найрізноманітніша тематика - політична, культурна, військова, наукова, і пр.

Однак, функціональний стиль художньої літератури в силу своєї особливої ​​функціонально-стилістичної природи [8] і особливих комунікативних завдань, займає особливе місце в системі загальнолітературної мови, має особливий соціально-комунікативний статус у промовистою колективі [45,104-112].

З одного боку, в даному стилі здійснюється свідомий і цілеспрямований відбір засобів мовного вираження і в першу чергу лексики, словника: перевага віддається нормативним, перевіреним часом і розрахованим на певну часову перспективу одиницям мови (літературна норма). Літературна норма, як відомо, передбачає зразкове застосування (вживання) мовних засобів [4,271]. Тобто в мові художньої літератури, за визначенням, чітко проявляється значний консерватизм і обережність у плані використання «нових» (на противагу узусу) засобів мови. У цьому відношенні він, здавалося б, поступається таким гнучким і злободенних сферам комунікації як преса, телебачення, радіо, сміливо і широко використовують не перевірену часом і не стала фактом мови нову лексику. 1

Незважаючи на те, що мова художньої літератури асоціюється з літературною нормою, з іншого боку, мова художньої прози, і особливо такої його жанрового різновиду як роман, об'єктивно є міжстильових і багатоголосий конгломерат найрізноманітніших функціонально-стилістичних різновидів мови, поліфонію професійних, вікових, соціальних, місцевих говірок, діалектів і жаргонів. Крім авторської оповіді в ньому значне місце займає мова героїв - представників найрізноманітніших соціальних сфер суспільства, верств населення.

У виборі напрямку дослідження ми виходимо з таких міркувань. Незважаючи на, а іноді і внаслідок того, що мова персонажа в художньому творі спеціально оброблена відповідно до певними умовностями стилю і жанру 1 , мову художнього твору може служити досить ілюстративним матеріалом для дослідження тенденцій продуктивного словотвору. За умови, що матеріалом дослідження стануть цілком сучасні твори хорошої якісної літератури, які мають одночасно популярністю у широких мас читача.

Говорячи про тенденції продуктивного словотворення, ми маємо на увазі переважне вживання тих чи інших словотворчих засобів, характерне для англійської мови в даний час в цілому, в сукупності всіх його функціонально-стилістично обумовлених сфер комунікації.

При цьому одним із завдань дослідження було встановити співвідношення продуктивних, тобто придатних для утворення нових слів і форм, зрозумілих мовцем на даному мовою [4,365] в художній прозі та інших сферах комунікації. Навіть якщо новоутворення є надзвичайно оригінальне авторське слово на один раз (nonce word), що володіє вираженими конотаціями новизни, оригінальності, неповторності, воно може бути досить показовим у цьому відношенні.

Згадаймо, що в художній прозі, як ні в якій іншій функціонально-стилістичної різновиди мови, є спеціальна установка на означає, на знак [26]. Ні в якій іншій сфері комунікації не виражена так чітко установка на формальну сторону мовного вираження, прагнення до експерименту з мовою і особливо зі словом.

Неологізм, зі свого боку, має виражену «ефектом новизни», незвичністю, різного роду стилістичними та оціночними конотаціями. (Хоча при цьому слід розрізняти прикордонні, але різні явища - «неологізм» VS «окказіоналізм» або потенційне слово.) Це так само зумовило вибір матеріалу дослідження. Ми припускали, що письменники, філологічно освічені люди з властивим їм увагою до форми висловлювання, повинні широко і сміливо експериментувати і в галузі створення нових слів.

Ми не мали, зрозуміло, на увазі, що саме письменники в більшості випадків будуть «творцями» нового слова (originators), індивідуумами, що дають перше «хрещення» новому слову, що ввійшов згодом у лексичну систему мови. Навіть якщо це так, то, як відомо, напевно це взагалі неможливо встановити [77,77].

Ми лише припускали, що сучасні великі майстри прози, прагнучи досягти одночасно ємності, виразності та доступності мови, будуть так само переважно використовувати в своєму словотворчестве активні словотворчі засоби (продуктивні словотворчі моделі), які в даний відрізок часу, внаслідок їх широкій вживаності і звичності в Відповідно до загального принципу асоціативності, які лежать в основі образності [38,59], будуть більш доступні сприйняттю, у випадках їх вживання у стилістичних цілях (при актуалізації словотворчих моделей).

Таким чином, вміле використання продуктивних словотворчих моделей художником слова, з одного боку, може служити однією з показових характеристик індивідуального авторського стилю і мови письменника, як ємного, виразного, образного в художньому відношенні і, з іншого боку, служити непрямим показником читабельності і популярності автора .

У більш широкому плані такі спостереження можуть дати певне уявлення про соціальний статус художньої літератури в суспільстві, з одного боку, і культурному рівні народу, соціуму, з іншого. [45,81].

Крім того, ми виходили з таких міркувань. Сучасна художня проза, представляючи собою і до теперішнього часу потужний пласт друкованої літератури розвиненого народу 1 , безсумнівно, є переконливим матеріалом, джерелом відомостей про активність, продуктивності, універсальності словотворчих моделей і засобів мови, про шляхи їх розвитку, еволюції. Як ми і припускали, словотворчі тенденції художньої прози в цілому, знаходяться в руслі словотворчих тенденцій загальнолітературної мови.

У цьому відношенні інформативна не тільки художня проза останніх 10-15 років, а й сучасна класична проза - твори W. Faulkner, FS Fitzgerald, E. Hemingway, D.Н. Lawrence. Вони можуть служити у цьому сенсі більш надійним джерелом того, наскільки словотворчі переваги (не самі по собі новостворені лексичні одиниці, а продуктивні моделі їх створення), характерні для художньої прози, виявилися універсальними і відповідними тенденціям загальнолітературної мови свого часу, а в якій мірі вони розходяться із загальними тенденціями продуктивного словотворення в англійській мові певного періоду.

У разі їх відповідників в принципі загальним тенденціям на підставі спостережень над індивідуально авторськими словотворчими уподобаннями, ми маємо підстави укласти, чи залишається література і якого роду художня література залишається впливовим і активним формує чинником духовного життя мовного колективу.

Всі ці спостереження і висновки, особливо в плані складання тенденцій періодів, розділених значним часовим проміжком (60 і більше років) представляються інформативними у плані зміни соціального статусу художньої літератури у мовному колективі.

МИ зупинили свій вибір на деяких творах найбільш читаних сьогодні у Великобританії сучасних письменників, таких як JD Salinger "The Catcher in the Rye", John Fowles "The Ebony Tower", I. Murdoch "The Sea! The Sea! ", I. Murdoch "When the angeles come", FS Fitzgerald "Great Gatsby"; крім того ми взяли для аналізу матеріалу (нової лексики) роман "Wheels" (A. Hailey) і роман дуже популярного і читаного сучасного американського прозаїка Дейла Брауна (Dale Brown " Shadows of steel).

Крім того, ми піддали суцільному аналізу словники нових слів "Bloomsbury Dictionary of new words" і "The Longman Register of new words".

У роботі ми користувалися методом суцільного аналізу і вибору всіх лексичних новоутворень із зазначених джерел. З метою встановити переважання того чи іншого явища з області словотворення, ми вдавалися до необхідних кількісним статистичними підрахунками процентного співвідношення.

У всіх останніх лінгвістичних роботах по продуктивної словообразованию, дослідник, як правило, не займалися спеціально вивченням особливостей словотворення в даній функціонально-стилістичної різновиди мови [13,8]. При цьому акцент робився на те, що художня проза - сфера дослідження стилістики, предметом вивчення якої є вживання того чи іншого слова, обраного в метою створення емоційно-експресивно-оцінних ефектів.

Ми, кажучи про тенденції продуктивного словотворення в художній прозі, маємо на увазі переважне вживання тих чи інших словотворчих засобів, характерних для англійської мови в даний час в цілому, в тому вигляді як вони представлені в художній літературі. Тобто намагаємося дослідити цю різновид мови в термінах прагматично орієнтованої функціональної лексикології, враховує соціолінгвістичні фактори словотворчих процесів. Ми припустили, однак, що проблема продуктивного словотворення в сучасній англійській прозі не обмежується встановленням закономірностей і особливостей стилістичного функціонування окказіонізмов (слів на один випадок) у даній сфері функціонування мови. Хоча і в цьому відношенні художньо белетристичний стиль (термін академіка В. В. Виноградова) не до кінця досліджений. Не вирішена, наприклад, проблема про те, чи може служити переважне вживання тих чи інших продуктивних словотворчих моделей, використовуваних письменником, об'єктивною ознакою індивідуально-авторського стилю.

Однак проблема продуктивного словотвору в сучасній художній прозі перебуває ніби на перехресті між прагматично та соціолінгвістичний орієнтованої функціональної лексикологією і традиційної функціональної стилістикою.

Як вважають багато лінгвістів, принципи зв'язку становлення норм літературної мови з особливостями його функціонування у функціональних стилях, обгрунтований у свій час ще празької школою [26], стають все більш актуальними. Останнім часом деякі сфери дослідження мови, традиційно обмежувалися областю стилістики, не без підстав затверджуються як об'єкт дослідження соціолінгвістики. Більш того, деякі школи соціолінгвістики в принципі вважають функціональну стилістику одним з розділів соціолінгвістики [45,100]. У будь-якому випадку зараз вже аксіомою є те, що тісний зв'язок функціональної стилістики з соціолінгвістики - найбільш перспективний напрямок мовностилістичних досліджень.

Поставивши перед собою завдання вивчення продуктивного словотворення в стилі сучасної англо-американської прози, ми мали на увазі, встановити особливості даного, найвищою мірою своєрідного функціонального стилю загальнолітературної мови в плані словотворення з загальними тенденціями продуктивного словотворення на сучасному етапі. Іншими словами, чи знаходяться віддаються перевага тим чи іншим художником слова або взагалі віддаються перевага сучасними письменниками продуктивні словотворчі моделі, тобто весь сукупний арсенал продуктивних словотворчих засобів (моделей) художньої літератури відповідно або в суперечності із загальними тенденціями продуктивного словотворення в англійській мові в даний час. І якщо тут в цьому плані є розбіжності, то якого роду і чим вони обумовлені.

Чи є новоутворення (нові слова) художньої прози переважно окказіонізмамі, створеними на один раз, або вони є одним з джерел поповнення лексики мови словниковими одиницями.

У цієї проблеми є ще один аспект, що знаходиться в області соціолінгвістики. Як відомо, мовні тенденції, що характеризують становлення лексичних норм залежать від ряду об'єктивних і суб'єктивних соціальних факторів (громадських інститутів, таких як система освіти, культурно-освітні установи, засоби масової інформації, з одного боку, і мовна політика - з іншого) [46] [47,218].

Від безлічі соціальних факторів залежить, чи залишиться новостворене похідне на рівні слова мови або ж отримає більш широке поширення і буде зафіксовано словниками нових слів.

Незважаючи на те, що головним чинником при зміцненні неологізму багато лінгвістів вважають те, наскільки відповідає дане похідне поставленим перед ним цілям номінації, тим не менш соціальні фактори іноді не менш значущі в цьому відношенні. Чим іншим як не духовним впливом на культурну та освічену частину населення США і Великобританії російської еміграції 70-х років можна пояснити і зміцнення в англійській мові таких своєрідних конгломератів як refusеnik (аналогія з російським відмовників - той, кому відмовлено у візі на виїзд за межі СРСР ). Виділений з основи споконвічно російського слова «супутник» і за аналогією з ним «відмовники» суфікс-ник (nik) став настільки продуктивним, що практично необмежено і вільно дав масу неологізмів, що увійшли до авторитетні словники нових слів, тобто стали фактами англійської мови як системи шляхом приєднання до англійської основі даного суфікса - кальки з російської мови. Наприклад: nudnik (нудний чоловік), no goodnik, jazznik і т.д.

Подібні словотворчі тенденції можна повністю пояснити лише в термінах соціокультурних або, в даному випадку, точніше сказати міжкультурних категорій.

Стосовно до нашої проблеми, в більш широкому масштабі ми припускаємо, що те місце, яке займає художня література в культурному і духовному житті мовного колективу, її соціальна престижність в контексті соціального життя суспільства в цілому, її вплив на духовне життя людей, (в залежності від їх рівня освіченості та інших факторів), очевидно, вплине і на те, більшою чи меншою мірою вона постане як «постачальник» нової лексики в літературну мову в цілому.

Ми так само припускаємо, що результати і дані проведеного дослідження могли б стати підставою для більш глобальних узагальнень у категоріях соціолінгвістики. Зокрема, співвідношення загальних тенденцій продуктивного словотворення зі словотворчими процесами в даній функціонально-стилістичної різновиди мови могло послужити в якійсь мірі підставою для висновків про соціальний статус художньої прози в даному громадському колективі, або про соціальний статус письменника, художника слова взагалі. Під статусом в цьому випадку ми мали на увазі термінологічне значення даного слова в соціолінгвістиці, на відміну від значення аналогічного йому слова спільної мови «статус» [45,81].

У плані більш конкретних завдань, ми маємо на увазі уточнити зв'язок між неологізмом у власному розумінні слова і авторським, окказіональним вживанням нової лексичної одиниці. Як відомо [13,16], нечіткість терміну "неологізм" є до цих пір однією з найважливіших проблем неології. У цьому відношенні наголошується нечіткість у стилістичній характеристиці неологізмів, в отграничении їх від суміжних явищ - окказіональних [4,284] авторських створінь і вживань нових слів (потенційні слова).


Англійська мова, як і інші мови, знаходиться в постійній зміні та динаміці. Лексика як самий рухливий пласт мови, найбільш чуйно реагує на всі зміни в соціальній, культурній та інших сферах життя мовця колективу Адже саме слово є «дзеркалом життя» 1 .

З іншого боку постійно зростаючий інтерес сучасної лінгвістики до різних аспектів словотвору пояснюється тим, що слово є центральною одиницею мови.

Власні властивості слова як лексичної одиниці перехрещуються в ньому з властивостями інших елементів мови. Ця взаємодія лежить в основі функціонування мовної системи в цілому.

У сучасних дослідженнях семантики вироблених слів все частіше проявляється тенденція вийти за рамки самого слова як одиниці мовної системи, що викликано прагненням зрозуміти, як функціонують похідні слова в мові і на цій основі глибше зрозуміти механізм формування семантики нового слова.

В даний час спостерігається розширення старих та поява нових областей номінації («ословліванія») викликане бурхливим розвитком науки, техніки, засобів масової інформації.

Однак розвиток читача функції мови відбивається не тільки в розширенні і оновленні понятійної сфери віднесеності найменування, але й у зміні способів номінації. Як відомо, в різні епохи мовного розвитку і в різних мовах переважають різні типи створення номінацій. Слід підкреслити, що номінативна функція мови розвивається не тільки в результаті впливу соціолінгвістичних чинників та еволюції суспільно історичного досвіду носіїв мови.

Важливу роль відіграє зміна самих способів номінації.

У різні епохи, як відомо, і в різних мовах переважають різні типи створення номінацій, діють певні типи активних номінативних процесів.

Сформована в мові лексична система накладає відомі обмеження на творчу діяльність людей, що створюють нові слова.

Основна маса нових одиниць утворюється за допомогою словотворчих засобів. Термін «словотвір» має два основних значення, які слід чітко розрізняти. У першому своєму значенні він вживається для вираження постійного процесу утворення нових слів у мові. Мова перебувати в стані безперервного розвитку, що включає певні мовні процеси, в тому числі й створення нових лексичних одиниць. Цей процес отримав назву «словотвір». Структура кожного некореневого, а так само багатьох в даний час кореневих слів являє собою підсумок процесу утворення цих слів [36, 4]. На думку Е.С Кубрякова, суть словотворчих процесів полягає у створенні нових найменувань, нових вторинних одиниць позначення, і якщо вже такі найменування є словами, термін «словотвір» розкривається в буквальному сенсі, тобто перш за все як найменування процесу утворення слів ».

У другому значенні термін «словотвір» позначає розділ науки, що займається вивченням процесів утворення лексичних одиниць.

Основне завдання словотвору полягає у вивченні формальних, семантичних, генетичних і інших закономірностей і особливостей утворення нових лексичних одиниць, що виникають у процесі розвитку мови, яка є своєрідним барометром суспільного розвитку, чутливо реагує на найменші зміни в науковій, політичній та іншого життя суспільства.

Нове розуміння словотворення як джерела не лише готових назв, але і правил їх освіти за певними моделями і схемами, у співвідношенні з екстралінгвістичними факторами, дозволило значно поглибити і уточнити уявлення про механізм словотворення відповідно до визначених принципів.

В останніх дослідженнях з словотворенню (В. Г. Гак, В. Г. Колшанскій, В. З. Котелова, Є. С. Кубрякова, В. І. Заботкіна, В. М. Іванов та ін) спеціальний акцент зроблено на встановлення зв'язку між читача і комунікативною функцією мови.

У зв'язку з цим оформилися нові області лінгвістичної науки про тенденції та проблеми словотворчих процесів - неології. До них відносяться, наприклад, функціональна лексикологія [13,6]. Функціональна лексикологія ставить перед собою завдання виявити внутрішні закономірності, яким підкоряється вибір і адекватне вживання тієї чи іншої лексичної одиниці в кожному конкретному комунікативному акті. Встановлено, що функціонально-прагматичний аспект повинен враховуватися при дослідженні нових слів і значень.

Сама поява нового слова диктується прагматичними потребами. Відправник повідомлення вибирає з готівкового лексичного тезауруса те, що найкращим чином виражає його думки і почуття. Якщо в лексиконі відправника такого слова немає, то нерідко він видозмінює стару або створює нову лексичну одиницю [13,6]. Нові лексичні одиниці створюються в процесі мовлення як здійснення мовцем певного комунікативного наміру, а не як одиниці, заздалегідь плановані мовцем для розширення або поповнення лексики.

Фахівці, що працюють у цій галузі, виділили як ключове питання неології узагальнення та систематизацію теоретичних напрацювань, побудова міжпредметних зв'язків (як з лінгвіністіческімі, так і з нелінгвіністіческімі науками), особливо з словотвором, етимологією, семасіології, лексикології, стилістикою, соціологією, соціо - і психолінгвістики і т.д.

В області неології є безліч невирішених як в теоретичному, так і в практичному плані проблем. Більшість авторитетних у цій області фахівців визнають найбільш актуальними такі напрями дослідження:

 • Проблема віднесення новоутворення до неологизму, як довго слово має вживатися в мові, щоб вважатися неологізмом і потрапити до словника;

 • Визначення зв'язку між окказіоналізмом, авторським вживанням лексичної одиниці і неологізмом;

 • Необхідність створення особливих словникових статей або послід, що дозволяють маркувати неологізми, тому що існуюча система вкрай незручна і не враховує соціальної диференціації мови, звідси:

 • Нечіткість в стилістичній характеристиці неологізмів, а значить і в питанні про віднесення до неологизмам сленгових одиниць, професіоналізмів, термінів та інших пластів лексики.

У зв'язку з першою, наприклад, проблемою досить відзначити, що до цих пір немає принципово єдиної думки щодо критеріїв відбору матеріалів (слів) для словників нових слів у різних лінгвістичних шкіл. Так, щоб додати слово в словник нових слів Барнхарта, необхідно, щоб воно вживалося протягом одного року, в той час як в лексикографічному центрі Оксфордського університету цей термін у п'ять разів більше, що виключає можливість фіксації слів - одноденок, окказіонізмов різних видів.

Але як зазначає В.І. Заботкіна [13,13], теорія неології в англістиці ще не оформилася як самостійна наука, а той матеріал, а той матеріал, який є в розпорядженні, більше 800 слів на рік за даними Ф. Берчфільда ​​ставить перед англістів завдання не тільки фіксації нових слів , але і їх дослідження.

Автор словника "Longman Register of New Words" (Longman Group Uk Limited, 1989) Д. Ейто включив у свій словник всі нові слова, зареєстровані вперше в письмових текстах (переважно в пресі, періодичної преси) протягом періоду з 1986 р. по 1988 р. (3 роки).

Автор не менш фундаментального і авторитетного словника нової лексики "Bloomsbury Doctionary of New Words" M. 1996 Джонотан Грін включив у свій словник 2700 нових слів, які увійшли до вживання з 1960р .. При цьому він зазначає, що «прагнув охопити у своєму словнику як можна більший діапазон необхідних слів» [64, V].

Слово і спосіб його вживання повинні були увійти в мову протягом останніх тридцяти років. Основна частина словника складається з неологізмів, хоча в такому словнику, вважає Д. Грін неминуче присутні і старі слова, які стали вживатися в новому значенні (в термінах, прийнятих у нас - новий лексико-семантичний варіант слова). Головним принципом при включенні слова в словник було широке їх вживання. За основу був узятий британський варіант англійської мови. На відміну від автора словника нових слів "Longman Register" [57] Д. Грін в якості ілюстрацій використовував як можна більше цитат, але не прикладів первинного використання того чи іншого слова.

Автор [64] обгрунтовано не включив до словника ні жаргон, ні сленг, «ні нескінченно розростаються запаси технічних термінів». У той же час він (як і всі інші автори подібних словників) спробував виключити величезна кількість тимчасових слів, понять разового користування. Він зазначає, «я постараюся зосередити свою увагу на головних кандидатів стати фактами мови, на тих, хто витримав випробування часом і досяг статусу загальновживаних слів» [64, V].

І тимчасова характеристика та критерії відбору лексики для словника відповідає вимогам практичної обробки матеріалу нашого дослідження, тому зупинивши свій вибір на ньому, ми на практиці переконалися в його зручності, гнучкості і функціональності.

Ми в цьому відношенні у своїй роботі вважали словники нових слів, видані в авторитетних англійських виданнях, достатнім джерелом відомостей про нове слово, незважаючи на те, що єдиного принципу відбору лексики для подібних словників до цих пір немає.


У мові все спрямовано до певної мети - висловом думки. Тому освіта мови можна уявити собі як взаємодія духовного прагнення позначити матеріал, необхідний внутрішніми цілями комунікації.

Поява нового слова, однак, диктується і прагматичними потребами. Відправник повідомлення вибирає з готівкового лексичного репертуару те, що найкращим чином відображає його думки і почуття. Якщо в лексиконі відправника такого слова немає, він видозмінює стару і створює нову лексичну одиницю. Як справедливо зазначає Г. Бреклі, нові лексичні одиниці створюються в процесі мовлення як здійснення мовцем певного комунікативного наміру, а не як одиниці, заздалегідь плановані мовцем для розширення і поповнення лексики мови [13,14].

Прагматично орієнтована функціональна лексикологія включає в коло проблем свого дослідження, крім зазначених вище, так само наступні:

 • уточнення шляхів пізнання нових слів і значень;

 • аналізу факторів їх появи у співвіднесеності з прагматичними потребами суспільства;

 • вивчення моделей їх створення та обмежень на їх вживання;

 • розробка принципів відношення до них (їх прийняття чи ні) у різних соціопрофессіональних, вікових та інших групах;

 • лексикографічна обробка із зазначенням прагматичних обмежень на вживання в різних ситуаціях спілкування з урахуванням соціальної диференціації мови.

У цьому відношенні матеріал, обраний нами для дослідження, представляє, на наш погляд, значний інтерес.

Згадаймо, що поява нового слова - результат боротьби двох тенденцій - тенденції розвитку мови та тенденції його збереження. Це обумовлено тим, що «в мові існує досить сильна тенденція зберігатиметься в стані комунікативної придатності» [28,23]. Однак для того, щоб більш адекватно відобразити, відтворити й закріпити нові ідеї і поняття, мова взагалі, і лексика в особливості, змушені перебудовуватися, породжувати нові одиниці. При цьому поява нового слова не завжди викликано прямими потребами суспільства в новому позначенні. Найчастіше неологізм - це, результат усунення аномалії, або результат нових асоціацій тощо, тобто при створенні неологізму часто діють тільки внутрішньомовні стимули.

Як встановлено, в загальному плані, поява нового слова в мові диктується прагматичними потребами. Відправник повідомлення вибирає з готівкового лексичного тезауруса те, що найкращим чином виражає його думки і почуття. Якщо в лексиконі відправника такого слова немає, то нерідко він видозмінює або створює нову лексичну одиницю. Лінгвістами встановлена ​​статистична закономірність приросту нових слів у тексті, яка тісно пов'язана зі змістом тексту, а так само з його прагматичною настановою. Останнім часом дослідження нової лексики все частіше роблять висновок про необхідність виявлення закономірностей змістовної, в тому числі прагматичної, обумовленості появ нових слів у тексті.

У цьому відношенні прагматичні міркування письменника, художника слова - і схожі й різні. Функціональний стиль художньої літератури, в силу своєї своєрідної функціонально-комунікативного завдання, займає особливе місце в системі загальнолітературної мови, має особливий соціальний статус у промовистою колективі. З одного боку, в даному стилі здійснюється свідомий і цілеспрямований відбір засобів мовного вираження, і в тому числі, лексики, словника: перевага віддається нормативним, перевіреним часом і розрахованим на певну часову перспективу одиницям мови (літературна норма).

З іншого боку, письменник прагне до вираження найбільш точному, ємного і компактному. Однак він діє в рамках надзвичайно своєрідною функціонально-комунікативної різновиди мови.

Принципова характеристика художньої літератури - її образність. Вільне та цілеспрямоване словотворчість - принциповий атрибут художньої літератури. Тому він відповідно до загальних протиборчими тенденціями в мові, з одного боку, ретельно дотримується норм загальнолітературної писемної мови, з іншого боку, прагне до найбільш точного, ємного і компактному висловом думки.

Однак у зв'язку з принциповою установкою художньої творчості на знак, що означає, художник слова практично безмежно вільний у виборі засобів мовного вираження. У відношенні словотворення, авторська свобода словотворчості, постає як, необмежена рамками наявного словникового тезауруса, свобода створення нових лексичних одиниць, природа яких так само вимагає ще спеціального лінгвістичного обгрунтування та уточнення.

Таким чином, у плані словотворення, індивідуальне авторське словотворчість художників слова, письменників постає як в принципі необмежена свобода створення нових лексичних одиниць відповідно до загальних, існуючими в даний час тенденціями активного продуктивного словотворення у мові і на підставі наявних продуктивних словотворчих моделей. Загальні потенції індивідуального авторського словотворчості, в тому числі і словотворчі потенції - необмежені. Інакше кажучи, стосовно до нашої проблеми, в художній літературі нові лексичні одиниці в принципі можуть реалізовуватися нескінченно широко, в яких завгодно об'ємах.

У цьому відношенні особлива ілюстративна цінність художньої літератури як матеріалу для дослідження активності та продуктивності словотворчих моделей - безперечна.

Більше того, саме тут, в художній літературі, в значній мірі перехрещуються, фокусуються і соціально орієнтовані прагматичні мотивування і власне мовні механізми продуктивних словотворчих процесів.

Письменник, автор, очевидно, буде прагнути до переважного створення та вживання найбільш комунікативно виправданих і доступних читачеві нових слів, прагнучи зробити свій твір зрозумілим широкому читачеві. Однак поряд з цими зовнішніми, соціально-зумовлені міркуваннями, у нього як у художника слова завжди і обов'язково присутня внутрішня установка на самовираження, на оригінальність, образність, гру слів. З цих міркувань він, очевидно, буде користуватися для створення своїх ємних, оригінальних і образних новоутворень, тими словотворчими засобами, які в силу своєї активної продуктивності легкоузнаваеми і доступні читачеві.

У зв'язку з цим слід зазначити повний збіг словотворчих тенденцій в англійській мові з індивідуально-авторськими утвореннями, виявленими нами в процесі аналізу матеріалу.

Як відзначають лінгвісти [13,30], [43,7] у сфері морфологічного, і зокрема, суфіксального словотворення основним продуктивним суфіксом в даний час є суфікс-er. На основі сложнопроізводной моделі + суфікс-er створено значну кількість англійських неологізмів в останні 15-20 років: baby-boomer, дитина, що народилася під час післявоєнного демографічного вибуху (в даний час покоління baby-boomers виросло в yuppies і yumpies, пройшовши в 70 - і роки через період me-generation (me - decade) десятиліття, що характеризується пошуками самовираження та особистого успіху); page-turner - надзвичайно цікава книга; all-nighter - щось, що триває всю ніч, наприклад, заняття під час сесії.

У повній відповідності з цією тенденцією продуктивність даної суфіксальної моделі в художній прозі надзвичайно висока, практично необмежена. Свого часу ще Г. Марчанд відзначав «... ми можемо утворити агентивно іменник із суфіксом-er практично від будь-якого дієслова, вжиткового у мові» [70,18]. В даний час даний словотворчий суфікс не втрачає своєї продуктивності, у тому числі в рамках досліджуваної різновиди мови. При цьому модель з суфіксом-er за своєю структурою розпадається на дві моделі: похідну V (N) + er (наприклад, beginner) і сложнопроізводную N + N (+ er); N (adv) + V + er (наприклад, party- giver, advice-giver, early-riser).

Наведемо в якості прикладів матеріал з художніх творів:

 1. My grandfather was known as a gay social man and a party-giver. (I. Murdoch The Sea! TheSea! P. 117)

 2. Barbara sighed. She said softly, "I am a great disappointer, aren't I?". (A. Hailey Wheles, p.155)

 3. Oh well? Parish gossip? You know. You can't keep anything private in this parish. A lot of regular old chattermaggers we are, I am afraid. (I. Murdoch. The Time of the angels, p.83)

 4. I know what sort of person you are, I've read about you. You're a rotten man. A shit, a destroyer, you're filth. (I. Murdoch. The Sea! The Sea! P.291)

 5. Was she a hooker, trying to scare up some business? (D. Brown. Shadows of Steel. P.102)

 6. Sure, there's a «reverse Status» syndrome which is popular, but it adds up to what it always did - individual trying to be different or superior. Even a dropout who doesn't wash is a status seeker of the kind. »(A. Hailey. Wheels, p. 233)

В останньому прикладі seeker не збігається зі значенням аналогічного неологізму, що має значення - a person, who wants and is going to be Christian, but doubts in some points of the religion (співчуваючий вірі)

Hailey вжив seeker в зовсім іншому, не словниковому загальновживаному значенні - очевидно, що це одиничне авторське вживання має яскраво виражені конотації іронії і позначає людини, всіляко шукає можливості просунутися по службі.

У зв'язку з подібними авторськими новоутвореннями, широко представленими в художній прозі, можна в попередньому плані припустити наступне. Автори, письменники, вживаючи продуктивні моделі для своїх новоутворень, прагнуть бути гранично доступними і зрозумілі читачеві. Крім того відомо, що будь-якої мовної штамп за принципом близьких асоціативних зв'язків, найлегше актуалізується [26,127]. Наше припущення видається ще більш переконливим, якщо ми візьмемо до уваги, що дана словотворча тенденція не є атрибутом індивідуально-авторського стилю будь-якого певного письменника в порівнянні з іншими. Вільне словотвір на основі даної суфіксальної моделі широко, практично не обмежено використовується всіма з проаналізованих авторів. Таким чином, вона має загальне поширення.
Важливим питанням у рамках нашого дослідження є так само питання про те, як створюється нове слово. Встановлено, що в акті первинного «хрещення» об'єкта бере участь певний індивідуум. У структурі акту номінації в якості відправного пункту виявляється складне переплетення інтенцій мовця та його особистих смислів, тобто індивідуальне смислове завдання мовця [16,4].

Людина створює нове слово (originator) прагне до індивідуалізації і оригінальності. Потім слово проходить кілька стадій соціалізації (прийняття його в суспільстві) і лексикалізації (закріплення в мовній системі). Слово сприймається посередниками (purveyors), які поширюють його серед мас. Це, як правило, викладачі університетів, шкільні вчителі, репортери, працівники засобів масової інформації. Слово фіксується в періодичній пресі. Наступна стадія соціалізації - прийняття слова широкими масами носіїв мови. Далі йде процес лексикалізації, а потім - придбання навичок адекватного вживання нового слова, тобто придбання комунікативно-прагматичної компетенції носіями мови.

Умовно «ланцюжок неологізації» об'єкта дійсності можна представити наступним чином:


Людина створює

нове слово

(Originator - Найда)Соціалізація слова

(Прийняття його

в суспільстві)Лексикалізація слова

(Закріплення його в

мовній системі)


Процеси соціалізації слова і його лексикалізації відбуваються через взаємодію посередників (наприклад: вчителів, репортерів, акторів, через засоби масової інформації і т.д. і т.п.)

Порівняйте з цим так само наступну точку зору відомого англійського лінгвіста і лексикографа Ч. ​​Барбера: "... Sometimes a new word is produced by a single speaker only, in some special situation. And never occurs again; such a nonce-word has little importance. Sometimes a word produced by a single speaker is taken up by a small group, like the family, or a coterie of friends, or the stuff of an institution, and persist there for a time without gaining any wider circulation; many small groups have such private words, and they rarely impinge on the community as a whole. Sometimes, however, a word is invented or introduced by a number of different people independently, because the social and linguistic climate favours this development, and such a word is much more likely to gain general acceptance ... A new word, whether the product of one person or many, may have the luck to be popularized by the divss or the wireless, or to be adopted as a piece of exact terminology by some official body; or it may just sdivad through the community because it satisfies some need in the speakers, until it becomes an accepted part of the language, and eventually gets through to the lexicographers and is immortalized in a dictionary "[71,22-23]. З метою встановити роль художньої прози, вірніше письменників, митців слова в цьому процесі ми піддали суцільному аналізу словникові статті солідних словників нових слів [57], [64] в зіставленні з новою лексикою, представленої в сучасній художній літературі.

Як ми і припускали, незважаючи на багатство, різноманітність та оригінальність лексичних новоутворень, представлених в художній прозі, практично жодне з них надалі не стало фактом мовної системи, залишаючись фактом мови [31], словами на один раз.

Однак, аналіз матеріалу в цьому напрямі дозволив прийти до інших цікавих висновків у плані становлення і зміцнення нової лексичної одиниці у мові. Виявилося, що сучасні художні твори відіграють значну роль у другій стадії неологізації об'єкта дійсності, названої умовно як стадія соціалізації слова (прийняття його в суспільстві). Зрозуміло, у багатьох відносинах, закріплення нової лексичної одиниці в мові обумовлено фактами екстралінгвістичними - у тих випадках, коли нове явище, факт залишається в житті, закріплюється у суспільній практиці людей, природно він закріплюється разом з лексичною одиницею, його позначає. У цьому відношенні показова доля нового слова Thatcherese - політична демагогія промов М. Тетчер. Воно було дуже популярно досить довгий період часу (перебування М. Тетчер на посаді прем'єр міністра Великобританії). Однак, як і припускали лексикографи, слово це вийшло з ужитку відразу ж, як тільки М. Тетчер залишила посаду. Проте, в цьому плані сучасна художня література є непрямим показником майбутніх перспектив нової лексики. Хвилюючі актуальні проблеми і конфлікти сучасності об'єктивно, складаючи тематику художньої прози, негайно супроводжуються новою лексикою.

Цей приклад ще раз підтверджує, що від традиційних канонічних слів неологізми відрізняються особливими зв'язками з часом, які фіксуються колективною свідомістю.

Новими словами лексикологи та лексикографи вважають одиниці, які з'являються у мові пізніше якого-небудь часової межі, полагаемого за вихідний. Так деякі дослідники вважають такою межею кінець II світової війни. Інші пов'язують появу нових слів з освоєнням космосу і визначають граніцу1957г. - Роком запуску першого супутника [13.16]. Згадаймо як обгрунтував кордон автор словника "Dictionary of new Words" Д. Грін «Я виходив із загального уявлення, яке було широко поширене, що« Шістдесяті »стали новою ерою в західному суспільстві». Риси цієї нової ери були відображені у словнику. Я сподіваюся, це можна побачити в словах, які я наводжу нижче »[64, V-VI].

Таким чином, критерій неологізму, з одного боку, довільний, з іншого - об'єктивний.

Великі сучасні прозаїки об'єктивно не можуть залишатися осторонь від соціальної тематики, від злободенних проблем, що хвилюють сучасного читача. Відповідно, такі теми як рух за збереження навколишнього середовища, життя молоді, незаконні операції фінансових магнатів, військові агресії, які є особливо актуальними атрибутами громадської, політичної та культурного життя останніх двох десятиліть основними постачальниками нової лексики в англійській мові [57, Introduction], знаходять своє місце і в творах великих сучасних письменників таких як A. Hailey, I. Murdoch, J Fowles, JD Salinger.

Цікаво відзначити, що у словнику Д. Гріна "Dictionary of new Words" [64] майже половина, 48% нової лексики, представлена ​​ілюстративним матеріалом із сучасної англомовної художньої прози. Це ще раз підтверджує нашу тезу про те, що художня література - найважливіша і необхідна ступінь соціалізації нової лексичної одиниці, яка є вирішальним сигналом про те, чи залишиться нове слово в мові і закріпиться воно в мовній системі.

Саме з цим пов'язане широке вживання в їхніх творах нових слів, що позначають нові явища соціального життя; таких як:

green (прихильник руху зелених): I am one of the greens-Titus said (I. Murdoch The Sea! The Sea! p. 247)

shipyard protesters - противники того, щоб у морських верфях ставилися на якір кораблі військового призначення (Іранська війна): Two years earlier it had been in mothballs in a Russian shipyard in Nikolaev, Ukraine, abandoned and heavily cannibalized for scrap steel, coiring, even been set on fire by shipyard protesters. (D. Brown. Shadows of Steel. p.151)

Сюди відносяться такі неологізми як; plastic bags, ecological control, photochemical smog, audit, odometer, after market (A. Hailey); LSD, bad trip (I. Murdoch).

arms for hostage deals - операції по захопленню заручників,

protein drink - білковий напій,

honey bucket - посудина, пристосований для відправлення потреби у військових літаках, замість туалету,

mikrowave oven - мікрохвильова піч,

positron field - позитронно полі (D. Brown).

Особливо широкий пласт подібної нової лексики на відміну від окказіональних, авторських слів на один раз в романі Дейла Брауна, який описує події Іранської війни, зовсім не відокремленою ніякої тимчасової дистанцією від сьогоднішнього читача. Ми є і в житті сучасниками цих подій. У цьому випадку особливо очевидно, що подібна нова лексика, що відображає нові явища дійсності в контексті художнього твору функціонують практично так само, як і в інших сферах комунікації.

Ми ще раз переконуємося в тому, що дуже часто важко передбачити чи залишаться нові слова типу shipyard protesters, arms for hostage deals, honey bucket і т.п. в мові, чи будуть зафіксовані словниками, на відміну від згаданого вище колись популярного Thatcherese.

Відповідно до точкою зору функціональної лексикології, неологізм, як і будь-яка інша лексична одиниця, повинен відповідати певним вимогам, виконання яких і дозволяє віднести дану лексичну одиницю до цієї групи слів. Ці вимоги такі:

 • зв'язок новоутворення з часом, що фіксується колективною свідомістю («нові слова - слова з'явилися пізніше будь-якого краю»),

 • наявність у цього слова тимчасової конотації новизни

Існує багато визначень неологізму. Кожен фахівець трактує цей термін по своєму. Наведемо наприклад визначення В.Г. Гака, який вважає, що одиницею еволюції мови є зміна номінації, тобто співвідношення між означуваним і що означає. На думку В.Г. Гака, можливі чотири елементарних зміни у процесі номінації: використання даного знаку для позначення нового об'єкту, введення нового знаку для позначення об'єкту, вже наявного в мові; введення нового знаку з новим означуваним і невживання знака у зв'язку з дезактуалізацію позначуваного. Таким чином, неологізм - це нове слово, нове або по формі, або за змістом, або й за формою і за змістом. Отже, в вокабуляр неологізмів можна виділити:

1. власне неологізми (новизна форми поєднується з новизною змісту):

audiotyping - аудіопечатаніе;

telecommuting - робота на дому з використанням електронної пошти;

2. Трансномінації, які поєднують новизну форми слова зі значенням, вже передавалися раніше іншою формою:

Big C-рак;

Sudset - мильна опера;

Furphy - безпідставний слух;

3. семантичні інновації або переосмислення (нове значення позначається формою, вже наявної в мові):

short - трохи випивки;

ivories - зуби.

Розподіл нових лексичних одиниць серед цих типів вкрай нерівномірно. Це залежить, перш за все, від розвитку НТР (слова переважно першої групи), а так само від необхідності дати нове, більш емоційний ім'я предмету, що вже має нейтральне найменування (слова переважно другої і третьої групи).

Ця класифікація неологізмів не відображає спосіб створення нових слів, а передбачає основою вважати способи появи неологізмів (функціональний аспект нової лексики).


Виробництво нових лексичних одиниць відбувається за певними словотворчим моделям, що історично склалися в даній мові. При цьому однією з ключових проблем словотвору є проблема продуктивності моделі чи способу словотворення.

До теперішнього часу безперечними встановленими ознаками дериваційних відносин визнані производность за формою і вмотивованість за змістом.

Сучасний англійська мова має у своєму розпорядженні багатьма способами утворення нових слів, до числа яких відносяться словопроізводство, словоскладання, конверсія, скорочення, ад'ектівізація, субстантівізаціі, зворотне словотвір, лексико-семантичний спосіб, чергування звуків і перенесення наголосу в слові (фонологічний спосіб) і т.д. і т.п. Однак не всі перераховані способи використовуються в однаковій мірі, і питома вага кожного з них у словотвірному процесі неоднаковий. Такі способи, як словопроізводство і словоскладання, дають основна кількість новоутворень.

За даними В. М. Іванова, з їх допомогою створюється 88% нових слів (з 3000 досліджених слів). Інші ж, наприклад конверсія, лексико-семантичний спосіб, утворюють нові слова в меншій кількості, і, нарешті, треті, до числа яких можна віднести чергування звуків і перенесення наголосу в слові, малопродуктивні і в даний час майже не використовуються, переходячи в розряд історичних способів СО. У зв'язку з цим, прийнято виділяти

 • малопродуктивні афікси

 • продуктивні

 • афікси, що володіють так званої «абсолютної продуктивністю», тобто такою здатністю словопроізводства, при якій афікс має мінімальні обмеження у сфері свого застосування в якості словотвірного елемента.

Продуктивність, як відомо, є однією з головних характеристик самих різних мовних одиниць. Особливого значення набуває продуктивність, зокрема, при характеристиці словотворчої моделі, що є центральним механізмом в створенні нових слів. Так як у словотворі поняття продуктивності, крім моделей, поширюється і на афікси, основи, тобто словотворчі елементи, а так само на способи словотворення, семантика самого слова «продуктивність» дуже широка. Можливо, саме цей факт і став причиною того, що з окремих аспектів цього поняття і навіть за її основними характеристиками єдиної думки серед дослідників не існує.

Важливо відзначити, що в теорії словотворення «продуктивність» має синонімічний термін - «словотворча активність», під якою мається на увазі здатність того чи іншого освіти, наприклад словотвірного елемента, утворювати нові слова. Модель, афікс, основа можуть бути активні у створенні нових слів і, навпаки, можуть бути пасивні, тобто з їх допомогою утворюється незначна кількість слів або не утворюється зовсім. Область застосування цих двох термінів така:

Продуктивність співвіднести з моделлю або способом утворення слів (словоскладання, конверсія і т.д.);

Словотворча активність - з афіксами, полуаффіксамі, основами - зі словотворчими елементами мови.

Таким чином продуктивними слід вважати такі моделі, по яких на даному етапі розвитку мови утворюються нові слова.

А під ПРОДУКТИВНІСТЬ відповідно мається на увазі те число слів, яке виникло за період існування в мові даного словотвірного афікса, і частотність появи новоутворень з даними афіксом у даний відрізок часу.

Повертаючись до зазначеного раніше, слід підкреслити, що словопроізводство і словоскладання як способи створення нових слів, таким чином, є найбільш продуктивними, а значить основними способами англійського словотворення, і їх вивчення, безумовно, буде більшою мірою сприяти виявленню внутрішніх законів і тенденцій розвитку словотвірного процесу.

Інший своєрідною особливістю англійського словотвору є його переважно іменний характер, на що вказує ряд досліджень. Так, Ч. Поттер відзначає перевагу використання та освіти в англійській мові іменників у порівнянні з дієсловами і навіть називає це явище, поширене в сучасному слововживанні, noun desease - «захворюванням іменниками». Природно, це накладає свій відбиток і впливає на процес словотворення, в якому іменна номінація переважає над іншими видами номінації. Так, за даними В.М. Іванова, 92% всіх новоутворень в дослідженому ним корпусі слів падає на іменне словотвір, інші 8% розподіляються між дієсловом (7%) та іншими частинами мови (1%). Безумовно, наведені дані вимагають подальшої перевірки на більшій кількості матеріалу, але й ці цифри досить переконливо вказують якщо не на остаточні висновки, то на тенденцію розвитку словотвірного процесу.

Іменний характер притаманний також і словопроізводство і словоскладанню, досить вказати на значну кількість продуктивних моделей імен іменників і прикметників і порівняно обмежена кількість їх у дієслів, прислівників і інших частин мови.

Таким чином, в загальному плані про активну словотворчої моделі, її продуктивності судять зазвичай за наявністю і кількістю створених на її основі новоутворень.


Дуже детальну класифікацію неологізмів з урахуванням продуктивності способів словотворення запропонував Луї Гілберт [13,19]

Він пропонує виділити наступні групи неологізмів за способом створення:

I. Фонологічні неологізми, які створюються з окремих звуків або своєрідних конфігурацій звуків.

У цих новоутвореннях відчувається деяка штучність. Подібні поєднання звуків нерідко поєднуються з морфемами грецького або латинського походження. Прикладами таких слів можуть бути назви полімерних волокон, винайдених в останні десятиліття: polysterol, nylon, etc. Або терміни, що використовуються у фізиці, хімії, оптиці, інших науках:

Polychromatic - багатобарвний

Monochromatic - одноколірний.

Такі неологізми носять назву власне фонологічних неологізмів.

У цю ж групу входять слова, утворені від вигуків (отмеждометійние неологізми):

zizz (короткий сон) - від імітації звуку, видаваного у сні;

to buzz (дзвонити по телефону) - від імітації роботи телефонного зумера.

Як бачимо, основа отмеждометійних неологізмів - імплікація звуків і звукоподражаний.

І, нарешті, до цієї ж групи умовно відносяться нові вигуки типу:

Yech або yuck - вигуки, що виражають сильну відразу;

Wow - захоплення, здивування;

Ouch! - Викрикування від несильним болю;

Oops! - Викрикування, коли людина щось упускає.

Запозичення.

Неологізми цієї групи відносяться до сильних неологизмам. Загальною тенденцією для них є те, що вони володіють фонетичної дистрибуцією, не характерною для англійської мови. У них відсутня мотивація, вони мають нетиповим для англійської мови морфологічним членуванням. Запозичення можна розділити на чотири групи:

1. Власне запозичення. Основна мова - джерело цих неологізмів - французька. Новою тенденцією є зростання запозичень з африканських та азійських мов, особливо з японської. Неологізми цієї категорії найчастіше передають поняття в галузі культури:

discotheque, cinematheque.

Громадсько-політичного життя:

The Duma - Дума,

Повсякденному житті:

Petit dejeuner-невеликий сніданок

Ryokan - Ріокан (готель у традиційному японському стилі)

Науки і техніки і т.д.

2. До цієї групи відносяться варваризми - неассімілірованние або слабоассімілірованние в англійській мові одиниці, що відрізняються найбільшим ступенем новизни, наприклад: dolče vita (іт.), perestroika, glasnost.

3. До третьої групи належать ксенізми. Це неологізми, що відображають реалії, специфіку побуту країни - джерела, невластиві мові акціпіенту, наприклад:

kung-fu (кунг-фу),

ninja - ніндзя,

guro - тип бутерброда.

Ксенізми складають 14% від всіх запозичень і володіють більшим ступенем новизни, ніж варваризми.

4. Кальки формують четверту групу. За останні 25 років кількість калік в англійській мові різко зменшилася. Заботкіна виділяє всього три найбільш уживані кальки - неологізму:

 • dialogue of the death (від фр. Dialogue des sourds) - дискусія, в якій учасники не звертають уваги на аргументи одне одного;

 • gliding time (від нім. glietzeit) - ковзний графік;

 • photonovel (від ісп. photonovelа) - фотороман, роман, що складається з фотографій, звичайно з діалоговими вставками у стилі коміксів.

III. Морфологічні неологізми, створені за зразками, які існують у мовній системі, та з морфем, що є в даній системі. Тут так само виділяють кілька груп.

1. Афіксальних неологізми. Афіксальних одиниці складають 24%, за даними Кеннона, всіх новоутворень і в незначній мірі поступаються складним словам. Число афіксів, використовуваних при утворенні нових слів, та їх дистрибуція зараз вкрай багаті й різноманітні. За останні 25 років в утворенні нових слів було використано 103 суфікса, 127 префіксів та Матеріали Міжнародної. Природно, що найбільшою мірою новизни володіють одиниці, створені за допомогою нових афіксів та полуаффіксов. Їх небагато:-on, - ase,-sd,-nik,-mansship, eco-, mini-, maxi-, mega-, cine-,-oholic,-gate-,-natcher, dtal-a-, flexi- , apses-.

Характерна риса сучасних афіксів полягає в тому, що вони строго термінологізіровани і закріплені за визначеною науково-технічною сферою (напр., muson - елементарна частинка, histosol - вологі грунти, nudnik - нудний чоловік, penmanship - письменницький стиль, ecological - екологічний, mini - bikini).

Багато словотворчі моделі є результатом виокремлення з неологізмів словотворчих елементів, таким чином афікси розширюють своє значення або змінюють його, наприклад: aholic, виокремлені з неологізму norkaholic (від дуже поширеного слова alckaholic), розширив своє значення і позначає одержимість чим-небудь: bookaholic, chocoholic, coffeholic, за цим же принципом розширилися і змінилися значення наступних словотворчих одиниць - super-, counter-, anti-,-ism.

2. Словоскладання. В останні десятиліття роль словосложения значно зростає. А кількість моделей за рідкісним виключенням залишається тим же. Найбільш поширеною моделлю є:

N + N -> N або A + N -> N, наприклад:

 • high - rise - багатоповерховий будинок

 • cloth - cap - робочий

 • ratflink - зрадник

 • hard - line - безкомпромісна точка зору

 • earthday - земну добу.

Збільшується кількість слів, де перший компонент - власне ім'я:

 • Reaganomics - рейганоміка, політика Рейгана, притримування його стилю управління.

Інший моделлю, що володіє підвищеним ступенем продуктивності є наступна:

Part II + A

 • laid - back - розслаблений.

Слова цієї моделі найчастіше можна зустріти в ситуаціях неформального спілкування. При всій своїй актуальності модель не є новою, тому що наявність у складних словах причетних і герундіальних форм сходить до давньоанглійської періоду.

Численну групу становлять слова, утворені за допомогою дієслова з послеслогом за моделлю:

V + PP

Вживання слів, побудованих за цієї моделі так само обмежена рамками ситуацій неформального спілкування.

 • warm - up - розігрівати м'язи за допомогою фізичних вправ;

 • be - in - дружня зустріч;

 • a write - off - що вийшов з ужитку;

 • lie - in - лежача демонстрація протесту;

 • a pay out - виплата.

Посилюється тенденція утворення багатокомпонентних комбінацій. Більше 500 одиниць (12% усіх складних слів за даними Заботкіна) складається з трьох компонентів:

 • middle-of-the-read - помірний;

 • head-to-head - борються врукопашну;

 • easy-to-use - зручний, легкий у використанні;

 • do-it-yourself-зроби сам.

Це були традиційні моделі. Але в даний час в англійській мові з'явилися нові моделі словотворення, ось самі продуктивні з них:

Abbr + N -> N, наприклад:

 • T-shirt - теніска;

 • B-ball - баскетбол;

 • V-ball - волейбол.

N + Numeral -> N

 • Catсh 22 - a directive that is impossible to obbey violating somebody, or some other, equally important - прийом 22 (саме широке уживане новоутворення, що з'явилося в мові після виходу сатиричного роману Дж. Хеллера "Catch 22" - "Поправка 22"

Participle + N -> A

 • off-the-shelf - готовий до вживання

N + Particle -> A

 • hands-on - практичний

Можна зустріти і більш складні моделі, наприклад:

N + Prepositional Phrase + N -> N

 • right - to - work law

3.Конвертірованние неологізми. Моделі конвертованих неологізмів N-> V і V -> N значно знизили свою активність. Це пов'язано з тим, що в англійській мові іменники легко утворюються від дієслів шляхом афіксації. Це також властиво і дієсловам, наприклад:

 • a seeker - a person, who wants and is going to be a christian, but doubts in some points of the religion - співчуваючий, віруючий.

Для конвертованих неологізмів, так само як і для неологізмів, утворених шляхом аффиксации і словоскладання, характерна тенденція до утворення багатокомпонентних структур типу:

 • work-to-rule (приклад Заботкіна) - виступ робітників з вимогами дотримуватись всі пункти трудового договору.

Крім основних моделей освіти конвертованих неологізмів N -> V і V -> N існують і інші, наприклад:

Prefix -> N or A

 • hyper - схвильований;

 • maxi-щось великого розміру, або:

Abbr -> V, наприклад:

Щоб визначити суть конверсії, знову звернемося до розглянутих моделями.

N (неод.) -> V. При утворенні неологізму за цією схемою відбувається приглушення семи "предметність" та додавання семи "діяти за допомогою предмета" (to cassette - ставити касету в магнітофон), а при утворенні неологізмів за моделлю N (одуш.) -> V відбувається приглушення семи "особа "і додавання семи" діяти подібно лиця "(to butterfly - літати по місту без мети подібно метелику) і т.д.

Таким чином, суть конверсії як способу утворення неологізмів можна звести до наступного: при конверсії відбувається збагачення змісту поняття, тобто додаються нові семи.

4. До четвертої групи морфологічних неологізмів відносяться скорочення. Скорочення є найбільш продуктивним в останні десятиліття і регулярним способом утворення морфологічних неологізмів. Цей спосіб є наочним прикладом, що відображає тенденцію до раціоналізації мови, до економії мовних зусиль. Виділяють чотири види скорочень:

 1. неологізми-абревіатури. Найчастіше аббревиации піддаються технічні терміни і зазвичай абревіатури вживаються частіше, ніж терміни:

 • EVA (extra vehicular activity) - робота у відкритому космосі;

 • REM (rapid eye movement) - рух очей під час фази швидкого сну.

Як правило, абревіатури вимовляються по буквах.

 1. Неологізми - акроніми:

 • WAY (world Assembly of Youth) - міжнародна асамблея молоді;

 • NORAD (North American Air Defence Commanol) - командування північноамериканських ВВС.

 1. неологізми-усікання складають найбільшу групу (включаючи і Акоп-усічення фінальної частини слова)

 • Doc -> Doctor - доктор, лікар

 1. злиття. Серед неологізмів останніх десятиліть намічається тенденція до збільшення одиниць цього типу. Серед них переважають часткові слова-злитки, тобто слова, в яких поєднуються усічений елемент одного слова і повна форма іншого слова:

 • work + alchoholic -> workaholic

 • Addi + Dasster -> Adidas

 • Europe + televizion -> Eurovizion.

Основна маса слів-злитків використовується в засобах масової інформації та в рекламі. Вони привертають увагу і надають певний ефект на читача в силу своєї свіжості й несподіванки.

Отже, тут було розглянуто декілька основних способів утворення неологізмів в англійській мові. Неологізми, утворені різними способами, мають різний ступінь неологічного. Фонологічні неологізми і запозичення мають високий ступінь конотації новизни і можуть бути віднесені до "сильним неологизмам". Морфологічні неологізми "неологічні" у меншій мірі. Головне, що відрізняє їх від фонологічних неологізмів і запозичень-більш високий ступінь розчленованості і вмотивованості, а також наявність у більшості з них імпліцитної предикативной зв'язку (внутрішньої предикації).

Автор сучасного авторитетного словника нових слів Дж. Ейто в передмові до свого словника [57] вказує інше співвідношення продуктивності мовних моделей з урахуванням соціальних сфер функціонування, мови найбільш значущих щодо створення нової лексики.

В якості основної соціальної сфери, як джерело нової лексики він вказує політичне життя Великобританії, особливо періоду, коли уряд очолювала М. Тетчер. Іншим вирішальним чинником, з області міжнародної політики, що послужило значним джерелом нової лексики, він вважає епоху перебудови в Росії. Наступним за значимістю він виділяє сферу фінансів і бізнесу, далі йдуть сфери медицини, охорони здоров'я. Потім - комп'ютери. Наступною сферою життя і побуту, активно поставляє нову лексику він визначає як турботу про свою зовнішність (obsession with appearances). Потім йде кримінальний світ. Особливо відзначає евфемізми як джерело нової лексики. На відміну від Д. Гріна, Ейто включає у свій словник нову наукову і технічну лексику.

Таким чином, всі запропоновані класифікації об'єктивно мають багато спільного. Класифікація Дж. Ейто видається нам найбільш прийнятною в силу ряду переваг: лінгвістична обгрунтованість і системність, чітка функціонально-прагматична орієнтація, сучасність і актуальність, компактність і зручність використання в практичних цілях при аналізі мовного матеріалу.

Перевагою ж словника Дж. Гріна, безсумнівно є його велика часова перспектива. У нього навмисно включені лише ті нові лексичні одиниці, які витримали випробування часом (30 років). У стосовно достовірності інформації про те, чи стала нова лексична одиниця фактом мови чи ні - він має безперечні переваги. Проте, в ньому ми не могли, природно, знайти таких, наприклад, зовсім недавно з'явилися нових лексичних одиниць як off shore banks, shipyard protesters, arms for hostage deals, position field і т.п. Більше того, звернувшись і до словника Дж. Ейто, ми не виявили багатьох лексичних одиниць цієї групи.

В цілому найбільш прийнятним і надійним нам постало в рамках нашого використання обох словників.

Крім того, ми використовували Oxford Advanced Learneris Dictionary of Current English, by AS Hornby, NTCS mass media Dictionary by R. Terry Ellmore, Longman Active Study Dictionary of English; NTCS Dictionary of American Slang by Richard A. Spears; Longman Guide to English Usage by S Greenbaum and g. whitecut; The American Heritage Desk Dictionary, а так само Додаток до Великого Англо-російського словника (за ред. І. Р. Гальперіна) М.1983.


Незважаючи на об'ємний фактичний матеріал в області нової лексики, наявний у даний час у розпорядженні лінгвістів, і значні успіхи в його теоретичної систематизації та узагальненні, тут все ж, як ми зазначали вище, є багато невирішених проблем. Серед багатьох невирішених проблем принципово важливою є визначення самого поняття, терміна неологізм. Що відрізняє неологізм від простого слова мови?

Одні вважають вирішальними критеріями при віднесенні до цієї категорії того чи іншого слова "свіжість і незвичність" (Ш. Баллі). Інші вказують, що така стилістична забарвлення властива не всім неологізми, багато з яких засвоюються одразу всіма говорять і входять в загальний словник як цілком нейтральні за значенням одиниці. Одні лексикологи вважають достатнім критерієм недавнє виникнення слова [38, 243], інші відносять до неологизмам лише позначення нових реалій або понять.

Однак, як показують факти мови, нові лексичні одиниці (неологізми), створені за продуктивної моделі, можуть з'являтися у промові в будь-який момент, причому нерідко сприймаються учасниками спілкування як цілком звичайні та закономірні одиниці. Це відрізняє їх від "слів-одноденок", що несуть, як правило, особливу стилістичне забарвлення. Окказіоналізм (від латинського occasionalis - випадковий) - слово, яке не відповідає загальноприйнятій вживання, що носить індивідуальний характер, обумовлене специфічним контекстом.

Безперечно, серед визначальних у цьому відношенні є така якість неологізму як виражений "ефект новизни", який виразно відчувається всіма учасниками комунікативного акту. З цим пов'язана обов'язкова чітко виражена стилістична забарвлення або конотація нової лексики.

Відомо, що неологізм з'являється спочатку в межах якого-небудь обмеженого соціуму, групи людей. І для носіїв мови подібні лексичні інновації ще довго володіють вираженою стилістичній забарвленням. Лише з плином часу, коли у слова втрачається ефект новизни і розширюється його сфера вживання, слово стає більш-менш стилістично нейтральним.

На цій підставі деякі лінгвісти відносять всі нові слова, створювані в мові, до категорії стилістичних (потенційних слів) [52, 12].

Як бачимо, не до кінця вирішено навіть такий традиційний для лексикології питання як розмежування неологізму, потенційного слова і окказіоналізма, створеного на один раз.

Справді, добре відомі неологізми, що прийшли зі сфери політичного життя. Coutra gate, Iran gate, Westland gate, утворилися 10-15 років по аналогії зі скандально відомим Water gate. Слова ці зафіксовані в Словнику нових слів (Long). Утворені за моделлю Water-gate. При цьому, як випливає зі словника, суфікс-gate набув статусу продуктивного словотвірного суфікса, що має загальне значення "політичний скандал, пов'язаний з якою-небудь корупцією політичних осіб". Невідомо, проте, чи залишаться ці неологізми в Словнику, отримавши статус повноцінних лексичних одиниць, або ж вони залишаться "словами на один раз", (nonce-words), стилістичними окказіоналізмом, словами-одноденками. Суфікс не втрачає своєї продуктивності. Буквально півроку тому з його допомогою утворений ще один яскравий неологізм "Monica-gate", лексичний статус якого також проблематичний. Таким чином, бачимо, що з одного боку, грань між неологізмом і окказіоналізмом - нечітко, з іншого боку, загальний ритм життя настільки об'єктивно мінливий сьогодні, що важко передбачити, наскільки надійні засоби словотворення як перспективне джерело поповнення словникового складу на завтра.

Таким чином, поняття поширеності та продуктивності словотвірної моделі в суто мовному плані не є безперечним підставою для висновків про її надійність як засобу поповнення словникового складу мови. Тобто, очевидна необхідність уточнення поняття продуктивності з урахуванням соціолінгвістичних і функціонально-прагматичних чинників. У цьому відношенні до цих пір не вирішені в тому числі і проблеми метамовна плану.

Таким чином, наша робота і в цьому відношенні знаходиться в одній з проблемних і найменш розроблених областей неології. Ми припускали на підставі аналізу конкретного мовного матеріалу уточнити зв'язок між окказіоналізмом, авторським вживанням лексичної одиниці і неологізмом з урахуванням функціонально-прагматичних чинників становлення нової лексичної одиниці у словнику і по можливості розмежувати ці суміжні явища. Цей факт серед інших також зумовив вибір матеріалу і проблематики нашої роботи.

Отже, нові слова створюються на основі існуючих словотворчих моделей мови, поповнюючи й розширюючи його словниковий склад. Ці слова реально існують у мові і зафіксовані словниками.

Однак створення нових слів не тільки, і далеко не завжди, має на меті задоволення потреб суспільства у вираженні нових понять. У промові, як усної, так і письмовій, постійно виникають слова, які зовсім не висловлюють щось нове, якесь нове поняття чи ідею. Дуже часто створюються слова, що передають поняття, вже існуючі в даній мові, але виражені іншими мовними засобами. Подібні одиниці (слова або словосполучення) утворюються на даній випадок для даного контексту, висловлюючи в значній мірі авторське ставлення до висловлення. Ці слова на відміну від різних слів мови традиційно називаються потенційними чи окказіональнимі (nonce words). У відповідності зі сформованим у лінгвістиці поданням, у більшості випадків потенційні слова створюються окремими авторами явно в стилістичних цілях, для створення певного стилістичного ефекту. Тому деякі лінгвісти відносять всі нові слова, створювані в мові, до категорії стилістичних слів.

Традиційно неологізми в принципі вважалися атрибутом словесно-художньої творчості. Ось, наприклад, визначення неологізму, дане видатним російським філологом М.Б. Томашевський: "Неологізми-це такі слова, які утворює сам художник, поет, письменник не для того, щоб дати їм загальне поширення, а для того, щоб читач відчував у процесі сприйняття художнього твору, як перед ним народжується нове слово. Неологізм повинен завжди сприйматися як якась винахід саме даного художника, він неповторний ". (Томашевський, 1983:243).

Дійсно, неологізми художнього твору для того, щоб зробити свій стилістичний ефект, повинні бути доступні розумінню, а для цього вони повинні бути утворені так, як утворено звичайні слова, тобто за словотворчим моделям, діючими в мові. Таким чином, бачимо, що дане визначення фактично стирає грань між неологізмом і окказіоналізмом. Деякі лінгвісти навіть вважають, що слово, яке з'явилося нещодавно, але що стало загальновживаним і втратило в результаті цього конотацію новизни - вже перестало бути неологізмом.

Порівняємо, наприклад, визначення неологізму в "Словнику лінгвістичних термінів" [4,261-262]: Неологізм -

 1. слово або зворот, створене (виникло) для позначення нового (раніше невідомої) предмета або вираження нового поняття.

 2. Нове слово або вираз, яке не отримало прав громадянства в загальнонародному мовою і тому сприймаються як належні до особливого, нерідко зниженим стилю мовлення.

Як бачимо, відносини між потенційним словом, окказіоналізмом і неологізмом - видові. Окказіоналізм також відноситься до неологізми, але так званим стилістичним неологизмам - "створеним автором даного літературного твору і зазвичай не мають широкого розповсюдження".

Ймовірно, не проводячи категоріальної різниці між ними, лінгвісти виходили з спільності продуктивних словотворчих моделей, що лежать в основі освіти як неологізмів, так і окказионализмов. При цьому зовнішні функціонально-прагматичні чинники словотворення не приймалися до уваги. Це також стало одним з проблемних питань нашого дослідження. Всі недоліки та суперечності терміну "неологізм" в найбільш ємному вигляді представлені у визначенні цього терміна, даному в "Енциклопедичному словнику лінгвістичному" [49,331]: Неологізми (від грец. Neos - новий і logos - слово) - слова, значення слів або поєднання слів , що з'явилися в определ. преіод в к.-л. мовою або використані один раз («окказіональние» слова) у к.-л. тексті або акті мовлення. Належність слів до М. (напр., «розрядка», «чорний ящик», «місяцехід», «іскропісь») є властивістю відносним та історичності. Н. визначаються так само, як слова, що виникли на пам'яті застосовує їх покоління (Б. М. Головін). Визначення Н. по детенатівному ознакою (як позначають нові реалії) або стилістичному (супроводжуються ефектом новизни) не охоплюють усіх Н., а визначення Н. як слів, відсутніх у словниках, не спирається на властиві Н. особливості

Слід також підкреслити, що ні в "Словнику лінгвістичних термінів" О.С. Ахмановой, ні в "Енциклопедичному словнику лінгвістичному" (ред. Ярцева В.М.) визначення поняття окказіоналізма не дається, зареєстровано лише слово окказіональних. При цьому в навчальній літературі, особливо в посібниках зі стилістики [1], [63] автори досить довільно і непослідовно розмежовують ці два явища на основі лише однієї ознаки - стилістичної конотації [49, 236].

Таким чином, окказіоналізм - раніше не відоме носіям мови слово, як правило, не зареєстрована в словнику і, що принципово важливо. Він не має на меті висловити нове поняття з якої-небудь сфери людського життя. А, як відзначають деякі лінгвісти, висловлює іншим незвичайним, оригінальним способом вже існувало поняття, яке могло б бути виражене по іншому, більш звичним способом, позбавленим ефекту стилістичної виразності внаслідок незвичайності і новизни.

Порівняємо ряд прикладів:

 1. His body was relaxed and hopeless (I. Murdoch The Time of Angels, p.111).

 2. The annexe with tho boiler room was reached through a windowless corridor beyond the kitchen where unshaded electric light burnt day and night. (I. Murdoch The Time of the angels, p.98.)

 3. Her face was like an ancient embalmed face, Efrained strained and smooth, the lipless mouth opening in a senseless slot. (I. Murdoch The Time of the Angels. P.159)

У першому з трьох наведених прикладів, слово з суфіксом - less-hopeless зареєстровано в словнику AS Hornby [68, 419] з поясненням його значення. У 3-му реченні слово senseless є в словнику [68, 791]. Слова ж windowless і lipless - у словнику [68] не зареєстровані, є індивідуально авторськими, стилістичними новоутвореннями, створеними на один раз, являють собою в семантичному відношенні неможливі слова, можливі лише з метою створення певних образів у контексті художнього твору.

Як показав аналіз матеріалу, питання про розмежування неологізму і окказіоналізма-не абстрактно-теоретичний. У числі інших проблем - про уточнення поняття продуктивності, про облік зовнішніх соціолінгвістичних чинників у словотвірному процесі і т.д., одним із завдань нашої роботи був також відповідь на наступне питання: Якщо новоутворення, створений автором у певному контексті, ще не зафіксовано в словниках нової лексики, чи є воно неологізмом або окказіоналізмом. Чи є об'єктивні параметри, які допомогли б провести грань між неологізмом і окказіоналізмом? І в якій сфері слід їх шукати - в суто мовної або екстралінгвістичної (соціолінгвістичної).

Дійсно, якщо вже згадуваний вище неологізм Thatcherese - політична демагогія промов М. Тетчер), утворений за продуктивною суфіксальної моделі-ese за аналогією з journalese, telegraphese, одностайно визнаний лінгвістами [11, 8] типовим окказіоналізмом, якому судилося жити не довше, ніж М . Тетчер бути прем'єр міністром, то які перспективи стати в майбутньому фактом лексичної системи мови у таких новоутворень як off shore banks (D. Brown), shipyard protestbis (D. Brown), arms for hostage deals (D. Brown), honey bucket ( D. Brown) і т.п.? У цьому відношенні аналогічно їм, наприклад, таке новоутворення як Monicagate - освіту за продуктивної моделі gate і з урахуванням екстралінгвістичних фактів громадської скандальності явища, утвореного за допомогою даного суфікса.

У словнику Ейто [57, 162] суфікс gate винесено в якості окремої словникової статті зі значенням - політичний скандал, пов'язаний з корупцією будь-якого роду, досконалий вищими людьми держави. Наприклад, Watergate, Contragate, Irangate, Westlandgate. Чи залишиться Monicagate в словнику, після того як затихне скандал, пов'язаний з ім'ям президента Клінтона? Вочевидь, у подібних випадках нове слово слід розглядати з урахуванням взаємодії як власне мовних чинників (продуктивність, стилістична забарвлення і т.п.), так і соціолінгвістичних чинників.

Таким чином, очевидно, що художня проза у багатьох відношеннях - досить показова сфера словотворчих процесів, в плані прогнозування нової лексики саме в силу своєї тимчасової дистанційованості. Вона відбирає і переважно вживає ту нову лексику, з найрізноманітніших сфер життя, яка вже утвердилася як норма.

Ця частина, нової лексики, досить широко представлена ​​в художніх творах, як бачимо, повністю позбавлена ​​не тільки конотацій стилістичної експресивності, але навіть конотацій новизни.

Таким чином, врахування особливостей соціолінгвістичного та функціонально-прагматичного плану дозволяє уточнити лінгвістичні поняття (такі, зокрема, як продуктивність словотворчих процесів).


Проаналізований у процесі дослідження матеріал - сучасна англійська та американська проза, виявився дуже наочним у багатьох відношеннях. Як ми припускали, письменники, художники слова абсолютно вільно і в необмежених обсягах створюють нові лексичні одиниці. У рамках художньої прози ми можемо зустріти не тільки які завгодно свободгие лексичні освіти, але і надзвичайно цікаві випадки гри слів на основі неологізмів.

Ми, наприклад, знаємо, що іменник seeker - неологізм зі значенням-a person, who wants and is going to be a christan, but doubts in some points of the religion.

Однак, в романі А. Хейлі "Колеса" зустрічаємо омонимичное цьому слову окказиональное авторське освіту із зовсім іншим значенням:

Sure, there's a "reverse status" syndrome, which is popular, but it adds up to what it always did - an individual toying to be different or superior. Even a dropout who doesn't wash is a status seeker of a kind ".

(A. Hailey Wheels, p.233)

Асоціація з первісним значенням слова seeker, надає надзвичайно іронічне забарвлення даного авторському слововживання.

Переважна більшість всіх виявлених новоутворень даної функціонально-стилістичної різновиди мови - близько 94%, за способом продуктивних словотворчих моделей являє собою морфологічні Філологія, створювані за зразками, на основі словотворчих морфем, що є в сучасній англійській мові.

Мова йде в першу чергу про таких словотворчих процесах як аффіксація, конверсія, словоскладання, у меншій мірі-лексикалізація, скорочення і т.п.

У цьому відношенні морфологічні неологізми художньої прози (на відміну від фонологічних неологізмів і запозичень) чітко виражають тенденцію до аналогії і типізації в словотворенні, оскільки асоціативні образні значення легше виникають на основі міцно встановилися в мові значень-штампів. Цікаво відзначити, що взагалі в даний час в англійській мові переважають фонологічні типи словотворення і запозичення з інших мов [13, 19].

Наприклад:

 1. And there have been, oh such sweet girls! But I'm not a womanizer (I. Murdoch. The Sea! The Sea! P.38)

 2. I had not the heart to swim, and anyway I did not want Ben to find me trouserless; And there was enough of a swell on for me to see that I might have difficulty getting out. (I Murdoch. The Sea! The Sea! P.285)

 3. This emptiness suits me; unlike James I am not a collector or clutterer. (I. Murdoch. The Sea! The Sea! P.15)

 4. He went without hope because ... (and this is the great, invisible gap serarates the "have - nots - and - never - hads" of this world like Rollie Knight, from the haves uncluding some who try to understand their less-blessed brothers, yet, oh so sadly, fail) .... he had lived so long without any reason to believe in anything, that hope itself was beyond his mental grasp. (A. Hailey Wheels, p 127-128).

У процентному співвідношенні переважає суфіксальний словотвір (близько 74% всього масиву нових лексичних одиниць) менше представлено словоскладання (4%) і конверсія (35%). У художній літературі практично не представлені неологічних запозичення як спосіб поповнення лексичного складу мови. Дуже мало фонологічних новоутворень, акронімів, також зміни значення (ЛСВ).

Вживання окказионализмов обумовлено прагненням автора до індивідуальності, прагненням оригінально і в той же час точно висловити свою думку, так щоб вона була зрозуміла читачам. Використовуючи словотворчі моделі мови, автор створює немислимі комбінації, які шокують читача. Однак, зустрівши в тексті таке новоутворення, ми не можемо з точністю сказати, чи відноситься воно до окказіоналізм або до неологизму, тим більше, якщо останній не зафіксований у словнику, то це завдання видається практично неможливою. Тільки після деякого часу, після того, як неологізми минулого періоду будуть зафіксовані, ми зможемо визначити, чи є дане утворення окказіоналізмом чи ні. До таких відносяться на наш погляд, наприклад такі випадки:

Dale Brown: honey bucket (p.164); arms for hostage deals p.177. Проблематично стверджувати зараз, чи стануть вони фактами мови.

Подібним, ймовірно, свого часу було яскраво стилістично забарвлене сленгове слово phony в устах героя Дж. Селінджера потім воно увійшло в загальний словник (Oxford) у значенні sham, unreal і тепер не має практично ніякої стилістичної конотації, ніякої асоціації з вульгаризмів, широко вживалось в американському варіанті англійської мови в повсякденному мови навіть освічених носіїв мови.

У цьому відношенні можна згадати, що продуктивні в 60-і роки зменшувальні суфікси-ie,-y, що дали значне число неологізмів - yuppie, tellie, trippy, frendy тощо, одночасно широко використовувалися в художній прозі цього періоду для створення індивідуально -авторських лексичних новоутворень, наприклад, у творах Д. Селінджера, А. Хейлі. У романі "The Catcher in the Rye" часто-густо знаходимо окказіональние словотворення типу yellow - belly voice, wheeny - whiny voice, unhairy, grippy, Christmasy, shinny, fisty, lumpy, crumby, jazzy і т.п.

1.You could tell Ler mother made ​​them for her, because they were lunipy as hell. (J. Salinger. The Catcher in the Rye, p.129)

2.He could take something very jazzy, like "Tin Roof Blues" and whistle it sonice and easy ... (J. Salinger. The Catcher in the Rye, p.134).

3.She 's a sharpie. Some things you can't see from up here, boss. Like whatis in people's eyes.I tell you, hers are hard. (A. Hailey. Wheels, p.168).

Однак, дистанція в часі дозволяє вже стверджувати, що більшість подібних новоутворень так і залишилися авторськими словами на один раз, так і не стали фактами мови.

У загальному плані можемо укласти, що користуючись стандартними, найбільш продуктивними словотвірними моделями, письменники, художники слова створюють на їх основі унікальні новоутворення, неповторні у зв'язку з їх образністю, конотативний - стилістичні слова на один раз.

Таким чином, абсолютна більшість лексичних новоутворень художньої прози - слова на один раз, окказіональние слова, які ніде, окрім даного контексту вживатися не будуть. Твір художньої літератури - є за визначенням зразком індивідуальної мови письменника, суб'єктивним вираженням особистості свого творця і в плані мовного вираження. Вільні, унікальні в своїй оригінальності і неповторності нові лексичні одиниці в рамках художньої прози мають виражену тенденцію - вони створені у переважній більшості на основі типових і досить легко пізнаваних морфологічних словотворчих моделей, переважно за допомогою своєрідних суфіксальних словотворчих штампів типу _er,-hess,-less ,-y,-ish префіксів re - un. Як же пояснити це удаване протиріччя?

Кожний художній твір - вираження особистості свого творця. Художник обов'язково певним чином змальовує в своїх творах і себе, тому що він у своєму прагненні пізнати і пояснити навколишній світ пропускає його через призму власного відчуття, результатом чого і є сплав об'єктивної реальності та її особистісного сприйняття творцем. Отже, художній твір - це продукт вибору художником ділянки діяльності та відображення індивідуального процесу його пізнання. Чуйний художник завжди вловлює найгостріші та наболілі питання сучасності і шукає на них відповідь. Його відповідь, що становить ідею твору, підданий дії об'єктивних і суб'єктивних факторів. Суб'єктивний фактор проявляється в тому, що це єдина можлива відповідь однієї людини, продиктований суто особистим розумінням проблеми. Об'єктивний фактор обумовлений тим, що даний письменник живе не у вакуумі, а постійно відчуває вплив вироблених суспільством ідейних та естетичних норм. Таким чином, на всіх етапах створення твору - від задуму через процес втілення в завершеному цілого - діє складне і нерозривна єдність суб'єктивних та об'єктивних чинників, які забезпечують неповторяемость кожного художнього творіння. Це відноситься і до мови художнього твору.

Крім того, тут, мабуть, слід брати до уваги чинники більш широкого соціального плану. Будь-який письменник завжди прагне зворушити людське серце, прагне "зробити" своє творіння так, щоб воно знайшло відгук у читача. Афіксальних одиниці, як правило, складаються цілком в руслі англійських словотворчих традицій, їх морфологічна структура і характер мотивації значення укладаються в склалося у носіїв мови уявлення про звичайний стандартному слові. Тому поява похідних неологізмів свідомо відзначається носіями мови тільки тоді, коли вони усвідомлюють новизну позначуваного. Очевидно, що цей спосіб переважає при створенні особливо яскравих у стилістичному відношенні неологізмів на один раз, авторських окказіональних слів (гапакс ейременон).

Таким чином, унікальність і неповторність художнього твору у відношенні засобів мовного вираження постійно співіснує з прагненням до точності, доступності, впізнаваності, прагненням гранично скоротити дистанцію між собою і читачем - щоб бути гранично зрозумілим.

Весь масив лексичних новоутворень художньої прози природно розпадається на 2 великих групи. У першу групу входять неологізми у власному розумінні слова, зафіксовані як такі словниками нових слів. Слід у зв'язку з цим відзначити, що не вся нова лексика цієї групи зафіксована в наявних словниках нових слів. Ми припускаємо, що деяка частина лексики ще не була включена в словники, навіть у Longman Register of New Words об'єктивно у зв'язку з тим, що функціонує вона недавно, хоча і позначає цілком встановилися реалії життя. До таких належать: offshore banks, arms for hostage deals, honey bucket, protein drink, microwave oven, shipyard protesters. Сюди входять слова

1.Из сфери професійного жаргону, жаргону військових і т.п.

2.слова, що відображають нові сторони, факти, явища дійсності.

Наприклад:

 1. Time after time Iran's Leader of the Islamic Revolution, Ayatollah A1; Hoseini Khamenei was able to fight off the challenges to his authorities by strange combinations of shrewd political infighting and unexplained and well-timed disasters. Buzazi knew a lot about Khamenei's shadowy past. And he knew in which offshore banks Ayatollah Hoseini Khamenei had his money. (D. Brown Shadows of Steel p.12)

 2. But it would be an unpopular law because the public doesn't really give two hoots about ecological problems. (A. Hailey. Wheels p.214)

 3. O kay, anti-pollution standards for new built cars are here. (A. Hailey Wheels. p.213)

 4. Sahin had been part of the secret "arms for hostages" deals with the United States to the benefit of the Iranians, but had also helped secure the release of British, French, Italian and American hostages held captive by pro-Iranian radicals in Lebanon. (D. Brown Shadows of Steel. P.178).

 5. Jamieson had never subscribed to the "lowresidue" diet recommended for long overwater flights and had brought along two big box lunches filled with fried chicken, bologna sandwiches, plus sticky buns that could be warmed up in the bomber's microwave oven in the tiny galley beside the entry hatch. (D. Brown Shadows of Steel p.163)

Функціонування цієї частини нової лексики в художній прозі цілком природно пов'язаний з тематичним змістом твору і цілком об'єктивним остільки, оскільки письменник розповідає про ту чи іншого соціальної сфери сучасного життя, про ті чи інші особливості побуту. сучасної культури і т.п.

 1. With the "cloaking device" activated, very little electrromagnetic energy could penetrate the positron field-electrons were "sucked" into the field and dissipated behind the aircrft, similarly, electromagnetic energy radiaeted from the Bomber was also absorbed (D. Brown. Shadows of Steel. p.181)

 2. I hope my Scotty helped us get those damned Iranian terrorists, dammit. (D. Brown. Shadows of Steel p286)

 3. Two years earlier it had even been set on fire by shipyard protesters "(D. Brown Shadows of Steel p. 151)

 4. Glove compartments would be emptied of owner's possessions; these were to be stored in plastic bags the bags tagged so that contents could be replaced later. (A. Hailey Wheels p.272)

 5. "How about odometers?" The service man asked. "Some of those cars'll have a few hundred mills on by now" (A. Hailey Wheels p.273)

 6. Yet messing with odometers nowadays was becoming triky because of state laws; also those in this year's models were the tamperproof kind. (A. Hailey. Wheels p. 273)

 7. Each time he came here, it seemed the photochemical smog sdivad farther inland over the loveliness of the Golden State like an evil fungus (A. Hailey Wheels p.285-286)

 8. His marriage had been successful except for one brief period when Beth had rebelled against "constant motherhood" and flown the banner of Women's Liberation .... (J. Fowles The Ebony Tower p.44)

 9. The old man poured himself another full glass of wine. "This pot stuff?" He nodded sideways down the room. "That's the book she wants to read" (J. Fowles. The Ebony Tower, p.66)

 10. However, on one occasion, several yers ago, I was idiot enough to take a dose of LSD. (I did it to please a woman.) I had what is known as a "bad trip". (I. Murdoch. The Sea! The Sea! P. 21)

Переважна більшість подібних нових лексичних одиниць являє собою зовсім нові слова (LSD, computer generated course line, protein drink, photochemical Smog, odometer), або нові лексико-семантичні варіанти значень, що розвинулися на базі існуючих в мові лексем (trip, pot, hostage deals , shipyard protesters, women's Liberation, "honey bucket", off shore banks, ecological, green і т.п.).

До цієї групи відноситься цікавий неологізм, утворений на основі продуктивної сложнопроізводной моделі N + V + er - Skywalker, створений військовими для зручності позначення складної пошукової повітряної системи High Endurance Autonomous Reconnaissance System (HEARSE): The high Endurance Autonomous Reconnaissance System (HEARSE), nicknamed Skywalker, was a long-range, high-altitude flying wing drone, with long, thin swept-back wings and a bulbous center section that was the aircrafts only fuselage. (D. Brown Shadows of Steel, p.25).

У подібних випадках використання нової лексики в художній прозі аналогічно використанню її в основних сферах комунікації в реальному житті. Вона вказує на ті явища дійсності, які нещодавно стали фактами життя і іншої назви не мають, проте тут, безперечно переважають у змістовно-прагматичному плані нові слова з якої-небудь спеціальної сфери життя: військові, фінансові і т.п. професіоналізми: audit; off shore banks; odometer; photochemical smog; anti pollution control; electronic emissions і т.п.

У цій групі крім семантичних неологізмів plastic bags, green, ecological, trip, microwave oven, offshore bank, shipyardprotesters значну частину складають скорочення, переважно акроніми, як загальноприйняті, так і індивідуально-авторські. Як і в загальному користуванні, в художній прозі вживання акронімів, як правило, обмежена вузькими сферами професійного або якого-небудь іншого застосування.

Тенденція до широкого утворення акронімів у художній прозі знаходиться в повній відповідності з цією тенденцією в інших сферах мовної комунікації. У цьому відношенні виявляємо знову принципову схожість словотворчих тенденцій у досліджуваній функціонально-стилістичної різновиди мовлення з загальними тенденціями словотворчими, обумовлене, очевидно, тим що художня проза є невід'ємним компонентом соціальної, культурного і духовного життя мовного та соціального колективу.

Останнім часом у зв'язку з широким розповсюдженням акронімів в англійській мові лінгвісти заговорили про необхідність спеціального контролю над цим процесом з метою його припинення. У зв'язку з цим виникла необхідність упорядкування списку акронімів та процесу їх створення. [13, 38]

Спільність словотворчих тенденцій в художній прозі з іншими сферами спілкування підтверджує ще такий цікавий факт. Як відомо, останнім часом у зв'язку популярністю акроніми з'явилася тенденція до виникнення омонімічних акронімів. Ця тенденція знайшла підтвердження і у досліджуваному нами матеріалі. Незважаючи на відносно обмежений обсяг мовного матеріалу, ми виявили в ньому омонімічние акроніми, наприклад: NSA має наступні значення: 1) National Security Agency, 2) National Standars Association, 3) Nashville Songwriters Association. До перших належать такі, напрмер, як SWAT (special memory and factics), DOM SAT (domestic satellite), UAS (United Arab Emirates), NVTE (Navy News and Undesea Technology), GCC (Gulf Cooperation Council), SDV (Swimmer Delivery Vehicles), MULE (Modular Universal Laser Equipment), IRNA (Iranian news Agency), HEARSE (Aigh Endurance Autovomy Reconnaissance System), NSA (National Standards Association, National Security Agency).

Аналогічний авторський акронім знаходимо в наступному випадку: The trio's real purpose at the proving ground today was to review an NVH prblem (the inifials were engineerese for Noise, Vibration, and Harshness). (A. Hailey. Wheels p.93).

Дуже виражено у деяких авторів у зв'язку з тематикою твори прагнення до вільного створення власних, неузуальних акронімів. В основі цього лежить, як правило, прагнення правдивіше відтворити особливості обстановки, соціального фону описуваних у романі подій, але іноді створення подібних новоутворень в рамках художнього твору обумовлено прагненням автора до оригінальності, образності вислову. Особливо багато акронімічних новоутворень в романі Д. Брауна "Сталеві тіні", в якому, як ми вже згадували, описуються військові та політичні події війни в Ірані. До індивідуальним авторським акронимам належить такий акронім: MM (Madcap Magician) назва військового судна, - акронім вживається в середовищі американських військовослужбовців.

AC - aircraft commander (p.162); Jlas - Just Load Alleviation system (p.163); WCAs - computer generated warnings, cautions and alerts (p.162) і т.п. У романі А. Хейлі "Колеса" зустрічаємо аналогічний акронім - Osborne J. Lewis Company - (OJL) (A. Hailey Wheels p.80).

До другої групи можна віднести такі не загальноприйняті акроніми, як HEARSE (High Endurance Autonomous Reconnaissance System) p.25; LPI (Low Probability of Intercept) Tecnology, p.36; BEADS (Bomber Electronic Attenuation Defensive System), p.181; WST (Weapon Systems Trainer), p.123.

Друга значно більш неоднорідна група лексичних новоутворень - найбільша в процентному відношенні в досліджуваної різновиди мови. Вона представляється найбільш проблематичною як в мовному, так і в стилістичному відношенні. Сюди входять всі одиничні (окказіональние) авторські лексичні новоутворення, в яких стилістичні конотації переважають над їх комунікативної значимістю. Жодне з цих новоутворень не зареєстровано в словниках нових слів. Наприклад:

 1. She dismissed the lateness as she kissed him, knowing that the worst thing she could do was to be h austrau-ish about the delayed dinner. (A.Hailey.Wheels, p.109).

 2. In a basic here-and-now way, she had found sensual satisfaction; in another way, which was harder to define, she hadn't. (A. Hailey Wheels, p.137).

 3. "You've been Michelangelo-ing the Orion, haven't you?" - Wingate told Brett. (A. Hailey. Wheels, P.141).

 4. Just beyond, in the ladies 'bathing place, two boys were playing on dark seaweed, but silently as if magicked by the hour. (I. Murdoch The Sea! The Sea! P.143).

 5. James seems to have no conception of how to sort or arrange his possessions. They are dumped and piled rather than arranged. Sentimentality, unworldliness, despair? (I. Murdoch. The Sea! The Sea! P.172).

 6. Her face was like an ancient embalmed face, strained and smooth, the lipless mouth opening in a senseless slot. (I. Murdoh The Time of the Angels, p.159).

 7. Leo would destroy in himself if he could the divcious inbuitt structure of the Russian language, he would destroy the tissue of his Russianness, he would forget is he could that he was a Russian. (I.Murdoch.The Time of the Angels.p.45).

 8. He was filled and stiffened by his Russian essence, just as he knew that English people were filled by their Englishness. (I. Murdoch. The Time of the Angels. P.45).

 9. "You're a very good conversationalist," I told her. "You know that?". (JDSalinger. The Catcher in the Rye. P.89).

 10. She closed the door. There was something divtenaturally grave about her, almost Victorian .... (J. Fowles. The Ebony Tower, p.37).

Новоутворення даної групи побудовані в переважній більшості на основі аффиксального словопроізводства. (Близько 91%). Аналіз матеріалу і проведені підрахунки дозволяють констатувати цей спосіб як визначальну словотворчу тенденцію в досліджуваній різновиди мови.

У зв'язку з цим хотілося б нагадати, що Дж.Ейго, автор словника "Longman Register of New Words" [57] вказує на словоскладання та афіксальні словопроізводство як переважні способи словотвору в англійській мові.

Заботкіна В.І. відзначає як особливостей аффиксального виробництва той факт, що афіксальні новоутворення складаються цілком в руслі традиційних англійських словотворчих процесів. Морфологічна структура афіксальних лексичних одиниць і характер мотивації значення вкладається в теперішній у носіїв англійської мови уявлення про звичайний, стандартному слові. Цей спосіб переважає при створенні власне неологізмів. Хоча в цілому Заботкіна В.І. вважає аффиксальной словопроізводство лише третім за значенням способом словотвору, віддаючи пріоритет фонологічних неологизмам і запозичень. [13,17-20].

При цьому найбільш продуктивними в художній прозі словотворчими Профікс є-un,-re,-multi,-ultra,-ex,-post,-non:

 1. Then in the long unamaze Quentin seemed to watch them over run suddenly, the hundred, square miles of tranquil and astonished earth and drag house and formal gardens violentiy out of the soundless Nothing and clam them down like cards upon a table beneath the up-palm immobile and pontific, creating the Sutpen's Hundred. (W. Faulkner. Absalom! Absalom! P.32).

 2. All right, I'ma democrat. A materialist. A scientist. A postatomic man. (I. Murdoch The time of the Angels, p.99).

 3. ... The B-2A was ultra reliable ... (D. Brown Shadows of Streel.p.162).

 4. Those thick, multilayered defenses would be deadly to any aircraft. (D. Brown Shadavs of Stell.p.168).

 5. The Kreisel cottage - in fact, a spacious, luxuriously appointed, multi-bedroomed lodge .... (A. Hailey Wheels, p.207).

 6. The Newsweek girl gave the Silver Fox an unwarmed smile (A. Hailey Wheels, p.64).

 7. The intelligence folks follow up every news item, every piece of the so-called evidence, re-interview so called experts ... (D. Brown Shadows of Steel, p.159).

 8. Workers indulged in extra, unneeded motions to make their task to look tougher (A. Hailey Wheels p.204).

 9. In your case it is nothing to do with goodness. You are ungood. (I. Murdoch The Sea! The Sea! P.166).

І багато подібних типу to re-start, to re-think, to unregret, unregeneration, undefeat (n), unmoved.

При цьому будь-яких особливих переваг у виборі словотворчих моделей у інших авторів не виявлено. Можна лише стверджувати, що чим більше художник (I. Murdoch, W. Faulkner), тим більше виражена у нього тенденція до індивідуалізованого використання словотворчих моделей: unregret, unamaze, unregeneration undefeat, un-palm (W. Faulkner).

Ще більш вільно створюються в художніх творах нові лексичні одиниці по суфіксальним моделями. Переважні суфікси при цьому:-able,-er,-ness,-less,-ie,-ish,-like,-y,-ist,-ese.

Приклади суфіксальних новоутворень дуже численні і різноманітні за ступенем стилістичного забарвлення:

 1. It was another sign of their tribal separateness (I. Murdoch The Time of the Angels, p.22)

 2. Her face was like an ancient embalmed face, strained and smooth, the lipless mouth opening in a senseless slot (I. Murdoch The Time ... p.159)

 3. The annexe with the boiler room was reached though a windowless corridor beyond the kitchen where unshaded electric light burnt day and night (I. Murdoch The Times of the Angeles, p.98)

 4. There was a kind of wondersul confidence and completeness in Eugene which attracted everything in Pattie that was tattered and bedraggled. (I. Murdoch The Time of the Angels, p.86)

 5. She's a bit of an imaginer, a fantasist ... (I. Murdoch The Sea! The Sea! P.255)

 6. Titus was looking handsomer today, his brighter softer hair framing the bony lumpiness of face. (I. Murdoch The Sea! The Sea! P.259)

 7. Come on Hartley, stop behaving like a sleepwalker, move, act. (I. Murdoch The Sea! The Sea! P.266)

 8. Later I saw that, of course, it was the whole situation which made ​​them speechless ... (I. Murdoch The Sea! The Sea! P.296)

 9. ... It was surprisingly warm, more like August than September, a peerless day ... (J. Fowles The Ebony Tower p.78)

 10. She seemed to stand, to lurk, behind the neat picket fence of a small, grimply middleclass yard of lown, looking out upon the whatever ogre-world of that quiet village street with that aur of children born too late into their parents 'lives and doomed to contemplate all human behavior through the complex and needless follies of adults air Cassandralike and humorless and profoundly and sternly prophetic ... (W. Faulkner Absalom ... p.43)

 11. Word is out. He's a big comer. (A. Hailey Wheels, p.180)

 12. I'll feel like an insider. (A. Hailey Wheels p.227)

 13. She was far too delicious to be endlessly wasted in the dark invisited cavernlike environment which Muriel's father increasingly created round about himself and in which Elizabeth was the only centre of light (I. Murdoch The Time, p.39)

 14. A figure was standing near her in the brownish-white flurry of the snow, (I. Murdoch The Time of the Angels, p.133)

 15. Of course she was a bit wild and tomboyish (I. Murdoch, The Time of the Angels p.15).

Значно менше використовуються авторами конвертовані способи словотворення:

 1. There was a wistaria vine blooming for the second time that summer on a wooden trellis before one window, into whch sparrows came now and then in window, into which sparrows came now and then in random gusts, making a dry vivid dusty sound before going away : and opposite Quentin, Miss Coldield in the eternal black which she had worn for 43 years now, whether for sister, father, or nothusband none knew. (W.Faulkner.Absalom ... p31)

 2. The physical connection between them stin cobwebbed the house with its electric silk. (I. Murdoch The Time of the Angels, p.31)

 3. ... Two boys were playing on the dark seeweed, but silenfly as if magicked by the hour. (I. Murdoch The Sea! The Sea! P.143).

Представлено також словоскладання, але ще в меншому обсязі:

 1. In a basic, here-and-now way she had found sensual satisfaction ... (A. Hailey. Wheels, p.136)

 2. But apart from that, they were highly individual, with a betler-than average sprinkling of eceentrics. (A. Hailey Wheels, p.60)

 3. Among them: experiments with new cars, trucks, and their components, as well as drive-to-destruction performance tests on current models. (A. Hailey Wheels, p.92)

 4. There was something divternaturally grave about her, almost Victorian ... (J. Fowles The Ebony Tower, p.37)

 5. David William's parents were both architecte, a still practicing husband-and-wife team of some renown. (J. Fowles The Ebony Tower, p.42)

 6. Her moment with Titus was now over, and the cruel husband-dominated time whose slave she was had driven even Titus out of her head. (I. Murdoch. The Sea! The Sea! P.272)

 7. The instructor tells a cock-and-bull story about the company .... (A. Hailey Wheels, p.144).

Отже, морфологічні новоутворення створюються в художній прозі практично необмежено. Однак, маючи в основі загальний структурний принцип, вони різко розрізняються за ступенем коннотативного. Для порівняння можна дати наступні ряди суфіксальних новоутворень, побудованих на подібних словотворчих моделях:

1. crestfallenness 2 substanceless 3 big comer

ordinariness lifeless imaginer

gentleness peerless insider

roundness timeless sleepwalker

whiteness guileless destroyer

brownness windowless womanizer

unworldliness lipless seeker

lumpiness frouserless clutterer

forgiveness charmless hooker

grumpiness speechless troublemaker

Russianness brainless

Englishness windless

limitless

countless

Очевидно, що названі новоутворення чітко розрізняються за наявності-відсутності в них коннетатівності, стилістичного забарвлення. У цьому сенсі вони чітко розпадаються на дві підгрупи.

У першу групу природно входять індивідуальні авторські окказіональние слова на один раз з яскраво вираженими стилістичними конотаціями типу: peerless (day); lipless (mouth); windowless (room); imaginer; womanizer; locker; clutherer; destroyer; (status) seeker; unworldliness ; crestfallenness, Russianness; Englishness.

Вони створені в тексті з метою характеристики персонажа, або з метою висловити авторське ставлення до описуваних подій 1 , або з метою надати додаткові оціночні конотації та ін Їх функціонування цілком природно в рамках художньо-белетристичного стилю. Іншими словами, це безперечно авторські окказіональние новоутворення, створені на один раз в рамках даного контексту.

Друга підгрупа включає також не зареєстровані в словниках одиниці, які є дуже своєрідні в мовному відношенні прикордонні явища, лінгвістичний статус яких не визначено: lifeless (body); froublemaker; charmless smile; brainless (fellow); windless (day); forgiveness; grumpiness ; lumpiness; roundness; ordinariness і т.п.

Подібні лексичні одиниці досить вільно знову створюються авторами в цілях компактності і ємності викладу, але стилістична забарвлення в них, в порівнянні з першою групою морфологічних новоутворень, виражена незначно. Тому їх слід охарактеризувати спеціально.


Отже, як в мовному, так і в стилістичному відношенні проблематичною видається друга група морфологічних новоутворень, досить широко представлена ​​в художніх творах. У неї входять, як ми показали вище, похідні або складні слова, реально не існуючі в мові, але практично необмежено створені у відповідності з продуктивними словотвірними моделями (переважно на основі суфіксального словотворення або словоскладання). При цьому найбільш поширені словотворчі суфікси-er,-less;-ness;-abble;-ie. Цей пласт лексичних новоутворень у відсотковому відношенні найоб'ємніший у досліджуваній різновиди мови. Незважаючи на це в лінгвістичній літературі немає єдиної думки ні про мовне, ні про лінгвістичному статусі даної лексики, не визначено також термінологічні, вірніше метамовна проблеми (чи називати подібні явища потенційними, словами, окказіоналізмом або реалізаціями лексичних морфологічних категорій). Тому варто особливо охарактеризувати дану групу нової лексики. Незважаючи на те, що подібні слова знову створюються досить вільно, проте освіту їх значно ускладнено тієї стилістичної забарвленням, яка чітко виражена в них. Їх сфера освіти - саме художній, індивідуально-авторський стиль. До індивідуально-авторським окказіональним утворенням їх однозначно важко зарахувати, оскільки деякі з них зареєстровані за допомогою особливих комет в словниках. Це, наприклад, такі як: hopeless, lifeless, rootless, heartlessness, unmanagable і т.п. Деякі лінгвісти відносять їх до категорії потенційних слів, із застереженням, що в словниках багато хто з цих слів наводяться без пояснення їх значень: вони відзначені як можливі похідні слова, значення яких-самоочевидне й легко виводиться з суми значень основ і суфіксів, наприклад: imaginer, lifeless, multi-bedroomed, restart, whiteness, Russianness, speechless, countless, limitless, roundness, insider sensibleness і т.п. Однак серед подібних новоутворень у художніх творах переважає лексика, ніяк не зафіксована у словниках, навіть в якості так званих потенційно можливих одиниць. Наприклад:

 1. I had not the heart to swim, and anyway I didn't want Ben to find me trouserless; and there was enough of swell on for me to see, that I might have difficulty getting out (I. Murdoch The Sea! P.285 )

 2. From the lower windows, however, the sea is invisible and one sees only the coastal rocks, elephantine in size and shape, which surrounded the house. (I. Murdoch The Sea! P.11)

 1. This emptiness suits me: unlike James, I am not a collector of clutterer (I. Murdoch The Sea! The Sea!. P.15) (to clutter захаращувати речами, гра слів).

 2. Word's out he's a big comer. Never hurts to make high grade friends in this business (A. Hailey Wheels. P.180)

 3. The Newsweek girl gave the Silver Fox an unwarmed smile (A. Hailey Wheels. P.64)

Незважаючи на їх структурну ідентичність, ступінь стилістичної забарвленості і контекстуальної зумовленості значення у подібних новоутворень різна при всіх інших рівних умовах (не зареєстровані в словнику в якості потенційного слова, спільність словотворчої моделі та функціонування в рамках тієї ж функціонально стилістичної різновиди мови).

Порівняємо наприклад: досить ясні в семантичному відношенні і практично позбавлені конотацій новоутворення в наступних випадках:

 1. Of course, the house is toll of little creakimng straining noises, even on a windless night, any elderly house is, and draughts blow through it from gappy window frames and ill tifting doors. (I. Murdoch The Sea! The Sea! P.18)

 2. His first week here I figured him for a troublemaker (A. Hailey Wheels. p.203)

 3. For once, his outward cockiness was absent. (A. Hailey Wheels. p.194)

 4. I had not the heard to swim and anyway I did not want Ben to find me trouserless ... (I. Murdoch The Sea! The Sea! P.285)

 5. Meanwhile this little crestfallenness in Pattie made ​​her but the more attractive to him. (I. Murdoch the Time of the Angels. P.191)

З іншого боку, аналогічні щодо структурних словотворчих моделей, такі авторські окказіональние одиниці мають яскраво виражену стилістичне забарвлення, засновану на невитравне значення новоутворення з суми складових його компонентів:

 1. Her face was like an ancient embalmed face, strained and smooth, the lipless mouth opening in a senseless slot. (I. Murdoch the Time of the Angels. P.159)

 2. It was a gloomy, sunless summer day. (A. Hailey Wheels. p.248)

 3. Word is out. He is a big comer. (A. Hailey Wheels. p.180)

 4. And there have been, oh, such sweet girls. But I am not a womanizer. (I. Murdoch The Sea! The Sea!. P.39)

Таким чином, наш матеріал, як ми і припускали, обгрунтовуючи проблеми дослідження, ще раз підтверджує, з одного боку, нерозробленість стилістичної характеристики нової лексики, і з іншого боку нечіткість розмежування двох принципово різних мовних явищ - нової лексичної одиниці (неологізму) і оказіонального авторського словотворення (а, вірніше, одноразового слововживання).

У цьому відношенні цікавий підхід до вирішення проблеми продуктивного аффиксального словопроізводства в термінах лексичних морфологічних категорій [33,205].

А.І. Смирницький пропонує розглядати з цієї точки зору не все взагалі похідні слова, у яких можуть більш-менш вільно виокремлювати морфеми - intoberable, intoxication, а ті з них, які засновані на цілком певних, чітких, строго фіксованих законах поєднання елементів і які представляють собою аглютинативна утворене ціле, ті ж з них, які містять афікс, у традиційних термінах визначають як продуктивний, тобто такий, який вільно поєднується з основами і теоріями, утворюючи нові слова [4,31]. При цьому підкреслюється саме аглютинативна характер подібних з'єднань, коли сополагается незмінна основа і цілком однозначний стандартний суфікс, що особливо видно в таких новоутвореннях як: forgiveness, speechless, efortless, windowless, sleepwalker, humbleness, very - youngness, high-ceilinger (room), let `s-toy-and-see-ness, first-timd, clutterer, fed-uppers, do-gooder, whisperer, thrower і т.п.

Подібні складні утворення розглядаються як результат реалізації лексичних морфологічних категорій.

Ідея про те, що в англійській мові поряд з граматичними морфологічними категоріями існують лексичні морфологічні категорії належить А. І. Смирницкому. Вивчаючи морфологію сучасної англійської мови, він зауважив регулярно повторювані протиставлення типу

To do - to undo to write - to re-write

To cover - to uncover to read - to re-read

To lock - to unlock to start - to re-start

і висунув припущення про наявність в англійській мові лексичної категорії первинності повторності процесу.

А. І. Смирницький визначив лексичні морфологічні категорії, як «мовні єдності найбільш загального характеру, які проявляються в семантичному протиставленні за певною ознакою двох або більше слів, за тієї умови, що таке ж протиставлення спостерігається і в інших парах або великих групах слів і має систематичне вираження »[33,205].

Категорії припускають обов'язкову спільність для всього даного розряду слів, тому, якщо ми говоримо, що у нас є лексична категорія повторності дії, то вживаючи дієслово в нульовий формі без - re, ми маємо на увазі, що це - немаркований форма категорії одноразового VS повторного дії. Значить, якщо існує фраза «let` s begin to read », то можна вільно сказати і« let `s rebegin to read» і «let` s begin to re-read ».

Надалі було обумовлено наявність в англійській мові лексичної морфологічної категорії якості, представленої протиставленням двох категоріальних форм-субстантивної і ад'єктивних репрезентації [37,10].

Загальне поняття якості, тобто лексична морфологічна категорія якості в англійській мові реалізується двома різновидами його вираження (категоріальними формами) - ад'єктивних і субстантивної. Остання є похідною і утворюється за допомогою суфікса-ness. Таким чином, стверджуючи наявність в англійській мові лексико-морфологічної категорії якості, ми припускаємо, що будь-якому прикметника обов'язково відповідає іменник на-ness, і навпаки, якщо в мові є іменник на-ness, то має бути і прикметник, від якого воно утворене, тому що загальне поняття якості в даному мовою регулярно реалізується саме в цих двох різних категоріальних формах. Категорія - це можливість регулярного формального вираження деякого загального властивості [4,191].

Тобто, у мові говорить може вільно вживати як зареєстровані в словниках похідні, начебто

help - helpless

happy - happiness

kind - kindness

ill - illness,

так і вільно утворювати самостійно іменники з узагальненим значенням якості від будь-якого прикметника:

long - longness

affectionate - affectionateness

russian - russianness

brainy - braininess

sexy - sexiness

soulful - soulfulness

unpleasant - unpleasantness і т.п.

Таким чином, найважливішою ознакою лексичної морфологічної категорії є те, що вона заснована на абсолютній продуктивності словотворчих елементалі - афіксів.

Є дослідження [37,14], що встановлюють наявність лексичної морфологічної категорії дії - действователя, яка конституюється двома її категоріальними формами - дієслівної і субстантивної репрезентації, тобто реалізується у формах дієслова та іменника, утвореного від дієслівної основи за допомогою суфікса-er. Ця категорія передбачає, що якщо в англійській мові є дієслово, що означає дію як процес, то йому обов'язково відповідає другий член опозиції - ім'я действователя на-er, що виконує дану дію:

write - writ er to knock - knock er

do - do er to pity - piti er

throw - throw er to suffer - suffer er

abandon - abando ner to seek - seek er

При цьому дієслово (не маркований член опозиції) може бути вторинним, тобто утвореним від іменника

womanize - womanizer

make trouble - troublemaker

keep peace - peacekeeper

Як і попередня категорія, дана категорія відрізняється повною продуктивністю. Тобто у промові в разі потреби ім'я действователя можна вільно утворити практично від будь-якого дієслова:

to destroy - destroyer to abbreviate - abbreviater

to walk sleeping - sleepwalker to protest - protester

to clutter - clutterer to amuse - amuser

to accuse - accuser

Однак, як правило, реалізація даної категорії супроводжується виникненням певних емоційно - експресивно - оцінних конотацій. Функціонування подібних лексичних новостворених одиниць у мовленні дає в результаті мовну гру, іронію, гумор і т.п.

Іншими словами, свою повну реалізацію (маючи на увазі не абстрактно - морфологічний структурний рівень, а рівень мови, рівень її фактичного функціонування) лексична морфологічна категорія знаходить в області індивідуального авторського словотворчості з метою створення особливих стилістичних ефектів (на метасеміотіческом рівні) [37,11] . Тільки з урахуванням останнього висновку ми можемо зрозуміти, для чого потрібно і чи можливо створити в мові слово difficultness за допомогою продуктивного суфікса ness, якщо в ньому вже є іменник difficulty.

Метасеміотіческая функція мови здійснюється у тих мовних ситуаціях, коли говорить або пише навмисно додає повідомленню такі риси або властивості, які виходять за рамки простих семіологіческой, смислоразлічітельную функцій даного з'єднання елементів. Відбувається певне зрушення, зміщення з семаніческого рівня, що характеризується відносно прямими і простими відносинами суто семиологическое плану між мовними елементами і певними значеннями, тобто де даним висловом відповідає дане зміст, на рівень метасемінологіческій, де ці двосторонні одиниці виступають в цілому, в сукупності як вираз для нового змісту на новому метарівні [4,488].

Так, іменники womanizer і destroyer в романі I. Murdoch "The Sea! The Sea! "Повністю зрозумілі лише на метасеміотіческом рівні, де вони постають як визначальні риси особистості головного героя Чарльза Ерроубі.

У разі художньої літератури, як показав аналіз матеріалу - створення індивідуально - авторських новоутворень - неодмінний атрибут мови даного типу. Автори художніх творів необмежено вільно створюють індивідуально-авторські лексичні одиниці з суфіксами-er,-ness,-less,-able і деякими іншими, але це, як правило, супроводжується виникненням образних емоційно-експресивно-оцінних конотацій, як реалізація цілеспрямованої установки на словотворчість , що є основоположним атрибутом даної функціонально - стилістичної різновиди мови [8].

Таким чином, розглянутий нами масив прикордонних морфологічних новоутворень художньої прози, що є проблематичним в лінгвістичному відношенні (в тому числі в метамовна відношенні) видається цілком системним в термінах лексичних морфологічних категорій. Хоча універсальність застосування лексичних морфологічних категорій по відношенню до всіх продуктивним морфологічним засобам словотворення залишається відкритим питанням, проте в якості одного з можливих метамовна варіантів пояснення цього мовного явища він видається цілком функціонально придатним і навіть володіє рядом переваг.


Проведене дослідження показало, що в досліджуваній функціонально стилістичної різновиди мови (сучасна художня проза) нові лексичні одиниці як зареєстровані в словниках нових слів, так і незареєстровані лексичні новоутворення, функціонують практично не обмежено, в яких завгодно об'ємах. Це пов'язано з такою істотною рисою даної функціонально-стилістичної різновиди мови, як її принципова установка на індивідуально-авторське словотворчість.

Продуктивне словотвір в художній прозі знаходиться в повній відповідності з загальними тенденціями продуктивного словотворення сучасної англійської мови [57]. Сучасні англійські та американські прозаїки використовують переважно морфологічні способи словотворення - транспозиції, суфіксація, словоскладання, сложнопроізводние моделі для створення оригінальних і неповторних авторських лексичних одиниць. Це цілком з'ясовно тим, що в основі образу в мистецтві, особливо словесного образу, лежить принцип асоціативності [Виготський Л.С. Психологія мистецтва М, 1968]. Для того, щоб на основі асоціативних зв'язків новостворена одиниця мови була усвідомлена читачем як образна, вона повинна бути створена на основі легко пізнаваних, звичних і легко виокремлює читачем моделях мови (у нашому сулчае словотворчих моделях).

Будь-який мовний штамп за принципом близьких асоціативних зв'язків, найлегше актуалізується [26,127]. У цьому відношенні лексичні новоутворення художньої прози, незважаючи на свою неповторність і оригінальність, є досить показовими в плані продуктивних словотворчих тенденцій сучасної англійської мови.

У більш широкому плані такі спостереження можуть бути непрямим показником соціального статусу художньої літератури в суспільстві. Сучасна художня проза, представляючи собою до теперішнього часу потужний пласт друкованої літератури розвинутого народу, безсумнівно, є переконливим матеріалом, джерелом відомостей про активність, продуктивності, універсальності словотворчих моделей і засобів мови, про шляхи їх розвитку, еволюції. Як ми і припускали, словотворчі тенденції художньої прози в цілому перебувають в руслі словотворчих тенденцій загальнолітературної мови.

З іншого боку, незважаючи на багатство, різноманітність та оригінальність лексичних новоутворень, представлених в художній прозі, практично жодне з них надалі не стало фактом мовної системи, залишаючись фактом мови [31], словом на один раз.

Однак, аналіз матеріалу в цьому напрямі дозволив прийти до висновків щодо становлення і зміцнення нової лексичної одиниці у мові. Виявилося, що сучасні художні твори відіграють значну роль у другій стадії неологізації об'єкта дійсності, названої умовно як стадія соціалізації слова (прийняття в суспільстві). Зрозуміло, у багатьох відносинах, закріплення нової лексичної одиниці в мові обумовлено фактами екстралінгвістичними - безперечно, що в тих випадках, коли нове явище, факт закріплюється у суспільній практиці мовного колективу, природно він закріплюється разом з лексичною одиницею, його позначає. У цьому плані сучасна англійська та американська художня проза є непрямим показником майбутніх перспектив нової лексики.

Та частина неологізмів, яка представлена ​​в художній прозі, має всі підстави стати фактами мови. Хоча при цьому слід мати на увазі відмінності між двома прикордонними явищами: неологізм VS окказиональное слово.

Обидва ці мовні явища широко представлені в сучасній англо-американській художній прозі. Тому в процесі дослідження ми зіткнулися з проблемою розмежування даних прикордонних мовних явищ, чому присвячений спеціальний розділ роботи. Ми спробували, на скільки дозволили рамки нашої роботи, провести межу між цими мовними явищами і уточнити мовний статус нових лексичних одиниць, представлених у художньо белетристичному стилі.

У зв'язку з цим ми зіткнулися з проблемою метамови адекватного опису словотворчих процесів, використовуваного в сучасній лінгвістичній літературі. Справа в тому, що деякі лінгвісти [29-33] підходять до афіксальними словообразованию (яке найширше представлено в художній прозі) з точки зору реалізації в даному процесі лексичних морфологічних категорій, ідея про наявність яких в сучасній англійській мові належить А.І. Смирницкому, так, наприклад, була обгрунтована категорія первинності-повторності дії, що реалізує протиставленням таких пар дієслів як write - rewrite; категорія якості, представлена ​​протиставленням двох категоріальних форм - субстантивної і ад'єктивних репрезентації. Загальне поняття якості при цьому, тобто лексична морфологічна категорія якості реалізується при цьому двома категоріальними формами - ад'єктивних і субстантивної. Остання є похідною і утворюється за допомогою суфікса-ness (write - writeness; beautiful - beautifulness, capable - capablness).

Стверджуючи наявність в сучасній англійській мові категорії якості, лінгвісти припускають, що будь-якому прикметника обов'язково відповідає іменник на ness і навпаки, якщо в мові є іменник на ness, то має бути і прикметник, від якого воно утворене, тому що загальне поняття якості в даному мовою регулярно реалізується саме в цих двох різних категоріальних формах.

Аналогічно була поставлена ​​проблема дії - действователя, яка реалізується протиставленням двох категоріальних форм: дієслівної і субстантивної репрезентації (to believe - believer; to suffer - to sufferer; to wisher - wisherer і т.д.).

Проаналізований у роботі матеріал підтвердив, що говорити про повну реалізації лексичних морфологічних категорій можна тільки в тому випадку, якщо немає жодних мовних обмежень, що перешкоджають регулярному відтворенню похідного члена опозиції, конституирующей дану категорію. Іншими словами, свою повну реалізацію (маючи на увазі не абстрактно-морфологічний рівень мови, а рівень мови, рівень її фактичного функціонування) виявлені лексичні морфологічні категорії знаходять саме в рамках словесних - художньої творчості.


Бібліографія.


 1. Арнольд І.В. Стилістика сучасної англійської мови. - М.: Просвещение. 1990 - 30 / с.

 2. Ахманова О.С. Нариси з загальної та російської лексикології. - М.: Учпедгиз. 1957.

 3. Ахманова О.С. (ред.) Принципи і методи лексикології як соціолінгвістичної дисципліни. - М.: МГУ. 1971. - 140 с.

 4. Ахманова О.С. Словник лінгвістичних термінів. - М.: Радянська енциклопедія. 1968 - 607 с.

 5. Будагов Р. А. Нові слова і значення / / Людина і його мова. М.: МГУ, 1976 - 275 - 283 с.

 6. Будагов Р. А. Що таке розвиток і вдосконалення мови. - М.: Наука. 1977 - 264 с.

 7. Виноградов В. В. Основні типи лексичних значень - В.Я. 1953. № 5 - с. 3 -29.

 8. Виноградов В. В. Стилістика. Теорія поетичного мовлення. Поетика. - М.: АНСССР. 1963 - 255 с.

 9. Гумбольдт фон Мова і філософія культури. - М.: Прогрес, 1985 - 45 / с.

 10. Денисов П. М. Про поняття синхронного зрізу і синхронного стану мови в лексиці і лексикографії. - В. Я. 1986. № 5.с. 89-96.

 11. Жлуктенко Ю. О., Березинський В. А. Англійські неологізми. - Київ.: Наукова думка. 1983 - 154 с.

 12. Вплив соціальних факторів на функціонування мови (відп. Редактор Демер Ю.Д.) .- М.: Наука. 1988 .- 198 с.

 13. Заботкіна В. І. Нова лексика сучасної англійської мови. - М.: ВШ. 1989 - 126 с.

 14. Каращук П. М. Словотвір англійської мови. - М.: Вища школа. 1977 - 314 с.

 15. Котелова В.З. Перший досвід опису російських неологізмів / / Нові слова та словники нових слів. Л.: 1978. С.20-31.

 16. Кубрякова Е. С. Номінативний аспект мовної діяльності. - М.: Вища школа. 1986 - 215 с.

 17. Крупнов В. Н. Лексикографічні аспекти перекладу. - М.: Вища школа. 1987 - 179 с.

 18. Кузнєцов А. М. Структурно - семантичні параметри в лексиці. -М.: Наука. 1980 - 197 с.

 19. Лексикологія англійської мови. - М.: Вища школа. 1979 - 370 с.

 20. Меднікова Е. М. Семінари з англійської лексикології .- М.: Вища школа. 1978 - 151 с.

 21. Мінаєва Л. В. Слово в письмовій та усній мові .- М.: МГУ. 1982 - 102с.

 22. Миркін В.Я. В якій мірі мова (мовна система) є відображенням дійсності / / ВЯ. - 1986 № 3. С. 54-62.

 23. Нікітін М.В. Лексичне значення слова. Структура і комбінаторика. - М.: Вища школа. 1983 -191 с.

 24. Пільх Г. Мова чи мови. Предмет вивчення лінгвіста. / / ВЯ - 1994 № 2. С.5-14.

 25. Постовалова В.І. Мова як діяльність: Досвід інтерпретації концепції В. Гумбольдта. - М.: Наука. 1982-222 с.

 26. Празький лінгвістичний кружок. / ред. Н.А. Кондрашов /.-М.: Наука.1967-392 с.

 27. Сіліс Я.Я. Лінгвістичне та соціальне в неології британського варіанту сучасної англійської спілкування / / Неологізми в лексиці, граматиці та фонетиці .- Рига. 1985 с.126-131.

 28. Серебренніков Б.О. Про матеріалістичному підході до мовознавства. - М.: Наука. 1983 - 289 с.

 29. Смирницький А.І. До питання про слово / / Праці Інституту мовознавства АН СРСР - М.1954, т.4 с.3-49.

 30. Смирницький А.І. До питання про слово / Проблема «окремо слова» / «Питання теорії та історії мови». М.1952, с.15-37.

 31. Смирницький А.І. Об'єктивність існування мови - М.: МГУ. 1954 - 19 с.

 32. Смирницький А.І. Лексикологія англійської мови. - М.: Видавництво літератури на іноземних мовах. 1956 - 260с.

 33. Смирницький А.І. Морфологія англійської мови. - М.: Видавництво літератури на іноземних мовах. 1959-320 с.

 34. Словотвір, стилістика, текст: номінативні засоби у текстах різних функціональних стилів .- Видавництво Казанського Університету. 1990. -171с.

 35. Соссюр Ф. Де Курс загальної лінгвістики / / Соссюр Ф.де Праці з мовознавства .- М.: Наука. 1977-492 с.

 36. Степанова М.Д. Аспекти синхронного словотворення / / Іноземна мова в школі. - 1972 № 3. С.4-12.

 37. Тер-Минасова С.Г. Синтагматика мови: онтологія і евристика .- М.: МГУ. 1980 - 199 с.

 38. Томашевський Б.В. Стилістика .- Л.: Просвіта. 1983-288 с.

 39. Трофімова З.С. Словник нових слів і значень в англійській мові. - М.: Павич. 1993-302 с.

 40. Уфімцева А.А. Лексичне значення. Принцип семасиологического опису лексики .- М.: Наука. 1986-287 с.

 41. Царьов П.В. Похідні слова в англійській мові .- М.: МГУ. 1977-231 с.

 42. Царьов П.В. Потенційна лексика в сучасній англійській мові / / Іноземні мови в школі .- 1981 № 3 с. 20-26.

 43. Царьов П.В. Проблема прогнозування у словотворі сучасної англійської мови / / Іноземні мови в школі .- 1983 № 4 с. 7-11.

 44. Царьов П.В. Продуктивне іменне словотвір у сучасній англійській мові .- М.: МГУ. 1984-290 с.

 45. Швейцер А.Д. Сучасна соціолінгвістика. Теорія, проблеми, методи .- М.: Наука. 1977-176 с.

 46. Швейцер А.Д. Соціальна диференціація мови в США .- М.: Наука. 1983-241 с.

 47. Хрестоматія з англійської філології .- М.: Вища школа. 1991-253 с.

 48. Шмельов Д.М. Проблеми семантичного аналізу лексики .- М.: Наука. 1973-179 с.

 49. Енциклопедичний лінгвістичний словник. під ред. Ярцевої В.Н./.- М.: Радянська енциклопедія. 1990-682 с.

 50. Arnold IV The English Word .- M.: Prosveshchenie.1986-346 c.

 51. Akhmanova O. (Ed) Lexicology: Theory and Mettiod. - M.: MYU.1972-215 c.

 52. Akhmanova O. (Ed) Patterns and Productivity. M.: MYU. 1973-195c.

 53. Akhmanova O. (Ed) Word - Combination: Theory and Method .- M.: MYU. 1974-129 c.

 54. Akhmanova O., Melencuk D. The Principles of linguistic Controntation. M.: MYU. 1977-217 c.

 55. Active Study Dictionary of English. M.: Російський язик.1990 - 425с.

 56. The American Heritade Desk Dictionary. - Houghton Mifflin Company. - New York. - Boston 1987 - 1152c.

 57. Ayto John The Longman Register of new words .- М.: Російська мова. 1990-425 с.

 58. The BBI Combinatory Dictionary of English .- М.: Російська мова. 1990-286 с.

 59. Brown D. Shadows of Steel. New York.: Berkley Books.1997 -362 c.

 60. Crystal D. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford. 1985-572 c.

 61. Ellmore R. Jerry NTC is Muss Media Dictionary .- М.: Російська мова. 1992-668 с.

 62. J Fowles J. The Ebony Jower. - M.: Progress Publishers. 1980-246 c.

 63. Galperin IR Stylistics. -M.: Higher School Publishing House. 1985-395c.

 64. Green J. Bloomsburry Dictionary of New Words. - M.: Віче, Персей. 1996-352c.

 65. Greenbaum S., Whitcut J G. Longman Guide to Inglish Usage.-M.: Російська мова 1990-786с.

 66. Heaton JB TurtonN.D. Longman Dictionary of Common Errors. - M.: Російська мова. 1991-297с.

 67. Hailey A. Wheels. - London: Pan Books. 1978 - 415c.

 68. Hornby AS Oxford Advanced Learner's Dictionary of current English. - Oxford University Press. 1977-1054c.

 69. Collin PH, Loui M., Weiland C. Beginners Dictionary of American English Usage. - M.: Російський язикю1991-280с.

 70. Marchand H. The Categories and Types of Present day English Word - Formation. Mьnchen.1969-230c.

 71. Minajeva L. A manual of English Lexicology. - M.: MУІ.1982-146c.

 72. Murdoch I. The Sea! The Sea! - Lnd.: Triad Panther Books.1980-502c.

 73. Murdoch I. The Time of the Angeles. - Lnd.: Triad Panther Books.1978-224c.

 74. The modern Pictorial English Dictionary. - M.: Лео.1993-352с.

 75. Readings in Modern English Lexicology. - Л.: Просвещеніе.1975-238с.

 76. Salinger JD The Catcher in the Rye. - M.: Progress Publishrs.1979-247c.

 77. Strang B. A history of English. - LnL ,1970-319c.

 78. Spears R. Dictionary of American Slang. - M.: Російський язик.1991-528с.

 79. Trudgill Sociolinguistics: An Introduction to language and Society. LnL ,1970-319c.

 80. Urdang L. Dictionary of Difficult Words. - M.: Віче, Персей.1996-320с.

1 Бушмін А.С. Наука про літературу: проблеми, судження, суперечки. - М.: Современник, 1980. С.65-71.

1 Будагов Р.А. Літературні мови і мовні стилі. - М.: Наука. 1967. - С. 101.

1 лютого Сєркова Н.І. Курс лінгвопоетікі. - Хабаровськ: ХДПУ. 1996 - с. 58-60.

1 Різдвяний Ю.В. Введення в загальну філологію. - М.: Вища школа. 1979 - с.129-137

1 Верещагін Є.М., Костомаров В.К. мова і культура. - М., 1983. С.7.

1 Fower R. Linguistics and the Novel. L.: Methen L Co Ltd, 1977, p. 17

88

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Іноземні мови і мовознавство | Твір
252.4кб. | скачати

© Усі права захищені
написати до нас