Некомерційні організації

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Вступ 3

1. Некомерційні організації: поняття, ознаки 4
2. Форми некомерційних організацій 8
2.1Общественние та релігійні організації 8
2.2Фонди 10
2.3Государственная корпорація 10
2.4Некоммерческіе партнерства 11
2.5Учрежденія 12
2.6Автономная некомерційна організація 12
2.7Об'едіненія юридичних осіб (асоціації та спілки) 13
2.8Потребітельскіе кооперативи 13
3. Відносини власності некомерційних організацій 15
4. Механізм господарювання некомерційних структур 18
4.1Доход некомерційної організації та його структура 19
4.2Состав витрат некомерційних організацій 24
4.3Налогообложеніе некомерційних організацій 26

Висновок 28

Бібліографія 30
Додаток 31
Введення
Демократизація суспільних відносин, що відбувається в Росії в останнє десятиліття, ознаменована як вдосконаленням характеру діяльності раніше існували, так і зародженням нових соціальних інститутів. Викликаний до життя кардинальними ринковими змінами в сфері виробничих відносин, процес цей відбувається масштабно і бурхливо, проте не завжди з очікуваною результативністю. Останнє твердження в першу чергу справедливо щодо реформування такої структурно і функціонально складної системи, як інститут права та правових відносин. Складність його реформування полягає в тому, що навіть самі сприятливі зміни у сфері законодавства і характеру функціонування правових інститутів можуть виявитися безрезультатними при домінуванні в суспільстві неправового ідеологізованого масової свідомості. Тільки поєднання високорозвиненою правової культури населення зі структурно оновленими правовими інститутами може стати запорукою побудови громадянського суспільства, незворотності побудови заснованого на ринковій економіці правової держави.
З самого початку відбуваються реформ, на зміну знаходяться під директивної опікою державних органів, більшою частиною політизованих і ідеологізованих громадських організацій, в Росії прийшли добровільні об'єднання громадян, що являють собою безкорисливу асоціацію активних, які керуються принципами гуманізму і справедливості людей. В якості таких у Росії наприкінці 80-х початку 90-х років виникли некомерційні організації, покликані здійснювати правовий захист і правова просвіта широких верств населення.
Історичну роль некомерційних організацій у становленні правової держави важко переоцінити [1]. Вони стимулюють цей процес "знизу", від мас, приносячи в суспільні відносини нові елементи самоврядування, акцентуючи пріоритет правових цінностей, формуючи впевненість в громадянах в паритетності їх статусу стосовно держави й соціальних інститутів.

1. Некомерційні організації: поняття, ознаки.

Некомерційною організацією є організація, яка не має одержання прибутку як основної мети своєї діяльності і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками. [2]
Некомерційної організації притаманні такі властивості:
-Наявність юридичної особи;
-Основною метою діяльності не є отримання прибутку;
-Можлива прибуток не може бути розподілена між учасниками некомерційної організації.
Якщо некомерційна організація має намір виступати надалі як учасник цивільно-правових відносин (набувати майнові права та обов'язки), то вона повинна пройти процедури державної реєстрації для придбання прав юридичної особи, так як тільки статус юридичної особи дозволяє некомерційним організаціям захищати свої майнові права та інтереси, і разом з цим зобов'язує їх нести юридичну відповідальність за обмеження прав і законних інтересів інших юридичних і фізичних осіб.
Особливо необхідно відзначити, що тільки набуття статусу юридичної особи дозволяє некомерційним організаціям користуватися податковими та іншими пільгами.
Слід звернути увагу на два моменти:
1. можливість виникнення юридичної особи без реєстрації залишена в законодавстві лише для громадських і релігійних організацій (об'єднань) і для некомерційних партнерств;
2. некомерційні організації створюються, як правило, з правами юридичної особи.
Некомерційної організації як юридичній особі притаманні такі характеристики.
Некомерційна організація повинна мати самостійний баланс або кошторис. Некомерційна організація має право в установленому порядку відкривати рахунки в банках на території Російської Федерації і за межами її території, має печатку з повним найменуванням цієї некомерційної організації російською мовою. Некомерційна організація може мати штампи і бланки зі своїм найменуванням, а також зареєстровану в установленому порядку емблему.
Установчими документами некомерційних організацій є: статут або засновницький договір і статут, або тільки установчий договір. У деяких випадках некомерційна організація може діяти на підставі загального положення про організації даного виду.
В установчих документах некомерційної організації повинні визначатися найменування некомерційної організації, що містить вказівку на характер її діяльності та організаційно - правову форму, місце знаходження некомерційної організації, порядок управління діяльністю, предмет і цілі діяльності, відомості про філії та представництва, права та обов'язки членів, умови і порядок прийому в члени некомерційної організації та виходу з неї (у разі, якщо некомерційна організація має членство), джерела формування майна некомерційної організації, порядок внесення змін до установчих документів некомерційної організації, порядок використання майна у разі ліквідації некомерційної організації та інші положення, передбачені федеральними законами.
Установчі документи некомерційної організації можуть містити й інші не суперечать законодавству положення.
Вимоги установчих документів некомерційної організації обов'язкові для виконання самої некомерційною організацією, її засновниками (учасниками).
Некомерційна організація створюється без обмеження строку діяльності, якщо інше не встановлено установчими документами некомерційної організації. [3]
Некомерційна організація може створювати філіали і відкривати представництва на території Російської Федерації відповідно до законодавства Російської Федерації.
Філією некомерційної організації є її відокремлений підрозділ, що розташований поза місцем знаходження некомерційної організації та здійснює всі її функції або частину їх, у тому числі функції представництва.
Представництвом некомерційної організації є відокремлений підрозділ, яке розташоване поза місцем знаходження некомерційної організації, представляє інтереси некомерційної організації і здійснює їх захист.
Філія та представництво некомерційної організації не є юридичними особами, наділяються майном створила їх некомерційної організації і діють на підставі затвердженого нею положення. Майно філії або представництва обліковується на окремому балансі і на балансі створила їх некомерційної організації.
Керівники філії та представництва призначаються некомерційною організацією і діють на підставі довіреності, виданої некомерційною організацією.
Філія та представництво здійснюють діяльність від імені створила їх некомерційної організації, і повинні бути зазначені в установчих документах некомерційної організації, їх створила.
За рішенням засновників (учасників) або органу, уповноваженого на те установчими документами, некомерційна організація може бути реорганізована. Реорганізація може бути здійснена у формі злиття, приєднання, поділу, виділення і перетворення.
Некомерційна організація може бути ліквідована. Це може відбутися:
-За рішенням її засновників (учасників) або органу, уповноваженого на те установчими документами;
-За рішенням суду;
-В разі визнання організації неспроможної (банкрутом). Даний випадок відноситься тільки до фондів та споживчим кооперативам.
Основною метою діяльності некомерційної організації не є отримання прибутку - інший важливий ознака некомерційної організації.
Некомерційні організації можуть створюватися для досягнення соціальних, благодійних, культурних, освітніх, наукових та управлінських цілей, з метою охорони здоров'я громадян, розвитку фізичної культури і спорту, задоволення духовних та інших нематеріальних потреб громадян, захисту прав, законних інтересів громадян і організацій, вирішення спорів і конфліктів, надання юридичної допомоги, а також в інших цілях, спрямованих на досягнення суспільних благ.
Можливий прибуток не може бути розподілений серед учасників некомерційної організації.
Дійсно, некомерційні організації не ставлять головною своєю метою отримання прибутку. Однак законодавства багатьох країн, у тому числі нашої, допускають можливість отримання прибутку некомерційною організацією. Разом з тим в рамках некомерційного сектора остання має обмежений характер.
По-перше, некомерційна організація може займатися підприємництвом лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради якої вона створена; сама бізнес-діяльність повинна відповідати таким цілям.
По-друге, можлива прибуток повністю спрямовується на забезпечення основного профілю некомерційної організації і не може бути розподілена серед її учасників. Наприклад, прибуток організацій охорони здоров'я використовується на надання населенню додаткових видів медичних послуг та збільшення обсягу послуг вже існуючих. Прибуток наукових організацій витрачається на здійснення нових проектів, придбання обладнання і сировини. Прибуток громадських організацій та об'єднань йде на розширення спектру послуг, що надаються їх учасникам, на вдосконалення матеріальної бази і т. д.
Загалом, прибуток від підприємницької діяльності некомерційних організацій не розподіляється серед їх засновників та учасників, а повністю реінвестується на розвиток фундаментальних соціальних сфер суспільства (освіта, наука, культура, охорона здоров'я), на зміцнення соціального захисту населення.

2. Форми некомерційних організацій.

Некомерційна організація може бути створена в різних організаційно-правових формах. Конкретний вибір форми залежить від цілей, заради яких утворюється некомерційна організація, її відносин із засновниками, можливих джерел фінансування та ін
Некомерційні організації можуть створюватися у формі громадських або релігійних організацій (об'єднань), некомерційних партнерств, установ, автономних некомерційних організацій, соціальних, благодійних та інших фондів, асоціацій і союзів, а також в інших формах, передбачених федеральними законами.

2.1. Громадські та релігійні організації (об'єднання)

Громадськими та релігійними організаціями (об'єднаннями) визнаються добровільні об'єднання громадян, у встановленому законом порядку які об'єдналися на основі спільності їх інтересів для задоволення духовних або інших нематеріальних потреб. Зокрема, релігійним об'єднанням в Російській Федерації визнається добровільне об'єднання громадян Російської Федерації, інших осіб, які постійно і на законних підставах проживають на території Російської Федерації, утворене з метою спільного сповідання і поширення віри і має відповідні цієї мети ознаками:
- Віросповідання;
- Вчинення богослужінь, інших релігійних обрядів та церемоній;
- Навчання релігії і релігійне виховання своїх послідовників. [4]
Під громадським об'єднанням розуміється добровільне, самокероване, некомерційне формування, створене за ініціативи громадян, що об'єдналися на основі спільності інтересів для реалізації загальних цілей, вказаних у статуті громадського об'єднання. [5] Громадські об'єднання можуть створюватися в одній з наступних організаційно-правових форм:
- Громадська організація - засноване на членстві суспільне об'єднання, створене на основі спільної діяльності для захисту спільних інтересів і досягнення статутних цілей об'єдналися громадян;
- - Громадський рух - що складається з учасників і не має членства масове громадське об'єднання, що ставить соціальні політичні та інші суспільно-корисні цілі, підтримувані учасниками громадського руху;
- Громадський фонд - не має членства громадське об'єднання, мета якого полягає у формуванні майна на основі добровільних внесків, інших, не заборонених законом надходжень, і використанні даного майна на суспільно-корисні цілі;
- Громадська інституція - не має членства громадське об'єднання, що ставить своєю метою надання конкретного виду послуг, що відповідають інтересам учасників і відповідають статутним цілям зазначеного об'єднання;
- Орган громадської самодіяльності - не має членства громадське об'єднання, метою якого є спільне вирішення різних соціальних проблем, що виникають у громадян за місцем проживання, роботи або навчання, спрямоване на задоволення потреб необмеженого кола осіб, чиї інтереси пов'язані з досягненням статутних цілей та реалізації програм органу суспільної самодіяльності за місцем його створення;
- Політичні громадські об'єднання - громадське об'єднання, в статуті якого в числі основних цілей закріплені: участь у виборах до органів державної влади та органи місцевого самоврядування шляхом висунення кандидатів, організації їхньої передвиборної агітації, участь в організації і діяльності зазначених органів;
- Спілки (асоціації) громадських об'єднань.
Учасники (члени) громадських і релігійних організацій (об'єднань) не зберігають прав на передане ними цим організаціям у власність майно, в тому числі на членські внески.

2.2. Фонди

Фондом визнається не має членства некомерційна організація, заснована громадянами і (або) юридичними особами на основі добровільних майнових внесків і яка має соціальні, благодійні, культурні, освітні чи інші суспільно корисні цілі.
Майно, передане фонду його засновниками (засновником), є власністю фонду. Фонд використовує майно для цілей, визначених статутом фонду. Для здійснення підприємницької діяльності фонди вправі створювати господарські товариства чи брати участь в них.
Фонд зобов'язаний щорічно публікувати звіти про використання свого майна.
Піклувальна рада фонду, порядок формування і діяльності якого визначається статутом фонду, є органом фонду та здійснює нагляд за діяльністю фонду, прийняттям іншими органами фонду рішень і забезпеченням їх виконання, використанням коштів фонду, дотриманням фондом законодавства.

2.3. Державна корпорація

Державною корпорацією визнається не має членства некомерційна організація, заснована Російською Федерацією на основі майнового внеску і створена для здійснення соціальних, управлінських або інших суспільно корисних функцій. Державна корпорація створюється на підставі федерального закону.
Майно, передане державної корпорації Російською Федерацією, є власністю державної корпорації. Державна корпорація використовує майно для цілей, визначених законом, що передбачає створення державної корпорації.
Державна корпорація зобов'язана щорічно публікувати звіти про використання свого майна відповідно до закону, яка передбачає створення державної корпорації.
Особливості правового становища державної корпорації встановлюються законом, що передбачає створення державної корпорації.
Для створення державної корпорації не потрібно традиційних установчих документів. У законі, що передбачає створення державної корпорації, повинні визначатися: найменування державної корпорації, цілі її діяльності, місце її знаходження, порядок управління її діяльністю (у тому числі органи управління державної корпорації та порядок їх формування, порядок призначення посадових осіб державної корпорації та їх звільнення) , порядок реорганізації та ліквідації державної корпорації і порядок використання майна державної корпорації у випадку її ліквідації.

2.4. Некомерційні партнерства

Некомерційним партнерством визнається заснована на членстві некомерційна організація, заснована громадянами і (або) юридичними особами для сприяння її членам у здійсненні діяльності, спрямованої на досягнення цілей, передбачених для некомерційних організацій.
Майно, передане некомерційному партнерству його членами, є власністю партнерства.
Некомерційне партнерство є досить новою для Російського законодавства організаційно-правовою формою юридичної особи. Однак, незважаючи на свою новизну, організаційно-правова форма - некомерційне партнерство - вже користується відомої популярністю серед громадян і організацій, які бажають займатися однією і тією ж діяльністю в рамках однієї організації, яка б сприяла їм у здійсненні цієї діяльності.
Яскравим прикладом некомерційного партнерства є фондова біржа, яка створюється тільки у формі некомерційного партнерства. Суть некомерційного партнерства «Фондова біржа» полягає в наступному: фондова біржа, будучи організатором торгівлі на ринку цінних паперів, сприяє своїм членам у здійсненні кожним з них діяльності, пов'язаної з торгівлею цінними паперами.

2.5. Установи

Установою визнається некомерційна організація, створена власником для здійснення управлінських, соціально - культурних чи інших функцій некомерційного характеру і фінансована повністю або частково цим власником.
Майно установи закріплюється за ним на праві оперативного управління відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації.
У залежності від цілей діяльності різняться:
- Державні органи та органи місцевого самоврядування;
- Благодійні установи;
- Освітні установи;
- Установи культури (які, у свою чергу, в залежності від виду здійснюваної діяльності можуть підрозділятися на музеї, бібліотеки тощо);
- Медичні установи;
- Наукові установи;
- Соціальні установи.
Цей перелік не є вичерпним.
Особливості правового становища окремих видів державних та інших установ визначаються законом і іншими правовими актами.

2.6. Автономна некомерційна організація

Автономною некомерційною організацією визнається не має членства некомерційна організація, заснована громадянами і (або) юридичними особами на основі добровільних майнових внесків з метою надання послуг в галузі освіти, охорони здоров'я, культури, науки, права, фізичної культури і спорту та інших послуг.
Майно, передане автономної некомерційної організації її засновниками (засновником), є власністю автономної некомерційної організації. Засновники автономної некомерційної організації не зберігають прав на майно, передане ними у власність цієї організації.
Нагляд за діяльністю автономної некомерційної організації здійснюють її засновники у порядку, передбаченому її установчими документами.
Засновники автономної некомерційної організації можуть користуватися її послугами тільки на рівних умовах з іншими особами.

2.7. Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки)

Об'єднання юридичних осіб (асоціація і союз) - це членська організація, що об'єднує будь-які як комерційні, некомерційні, так і державні організації з метою координації їх підприємницької діяльності, а також представлення і захисту загальних майнових інтересів.
Розрізняють такі форми об'єднань юридичних осіб:
- Об'єднання комерційних організацій;
- Об'єднання некомерційних організацій;
- Об'єднання комерційних і некомерційних організацій.
Асоціація, союз можуть бути створені тільки групою юридичних осіб. Якщо за рішенням учасників на асоціацію (союз) покладається ведення підприємницької діяльності, така асоціація (союз) перетворюється в господарське товариство або товариство в порядку, передбаченому Цивільним кодексом Російської Федерації, або може створити для здійснення підприємницької діяльності господарське товариство або брати участь у суспільстві.
Члени асоціації (союзу) зберігають свою самостійність і права юридичної особи і мають право безоплатно користуватися її послугами.

2.8. Споживчий кооператив

Споживчим кооперативом визнається добровільне об'єднання громадян і юридичних осіб на основі членства з метою задоволення матеріальних та інших потреб учасників, що здійснюється шляхом об'єднання його членами майнових пайових внесків.
Правове становище визначається ст.116 ЦК та низкою законів, найбільш важливими з яких є Закон РФ "Про споживчу кооперацію в Російській Федерації" від 19 іюня1992г. [6]
Споживчий кооператив створюється за рахунок вступних і пайових внесків, здійснює торговельну, заготівельну, виробничу, посередницьку та інші види діяльності.
Споживчий кооператив створюється і діє на основі наступних принципів:
- Добровільності вступу в споживче товариство та виходу з нього;
- Обов'язковості сплати вступного та пайового внесків;
- Демократичності управління споживчим товариством (один пайовик - один голос, обов'язкова підзвітність загальним зборам споживчого товариства інших органів управління, органів контролю, вільна участь пайовика у виборних органах споживчого товариства);
- Взаємодопомоги і забезпечення пайовиками, які беруть участь у господарській чи іншій діяльності споживчого кооперативу, економічної вигоди;
- Обмеження розмірів кооперативних виплат (кооперативні виплати - це частина доходів споживчого кооперативу, що розподіляється між пайовиками пропорційно їх участі в господарській діяльності споживчого кооперативу або їх пайових внесків, якщо інше не передбачено статутом споживчого кооперативу);
- Доступності інформації про діяльність споживчого суспільства для всіх пайовиків;
- Найбільш широкого залучення жінок для участі в органах управління та органах контролю;
- Турботи про підвищення культурного рівня пайовиків.
Найменування споживчого кооперативу повинно містити вказівку на основну мету його діяльності, а також чи слово «кооператив», або слова «споживчий союз» або «споживче суспільство».

3. Відносини власності некомерційних організацій.

У власності некомерційних організацій може бути будь-яке майно. Некомерційна організація може мати у власності або в оперативному управлінні: будівлі, споруди, житловий фонд, обладнання, інвентар, грошові кошти в гривнях та іноземній валюті, цінні папери, земельні ділянки, інші об'єкти власності.
У країнах ринкової економіки некомерційні організації в залежності від форми власності можуть бути поділені на державні, муніципальні і приватні організації.
До державних некомерційних організацій належать організації, майно яких належить на праві власності Російської Федерації (федеральна власність), її суб'єктам - республікам, краях, областях і т. д. (власність суб'єкта Російської Федерації). До державних некомерційних організацій належать органи державного управління, найбільші освітні, наукові, медичні, культурні, інформаційні центри, бібліотеки, музеї.
Муніципальні некомерційні організації включають загальноосвітні школи, дитячі сади, поліклініки, відділи соціального забезпечення та ін
До муніципальної власності належить майно, що належить на праві власності міських і сільських поселень, а також муніципальних утворень. Майно, що перебуває в муніципальній власності, закріплюється за муніципальними підприємствами і установами у володіння, користування і розпорядження.
Державні і муніципальні некомерційні організації мають свої переваги і недоліки. До перших належить центральне регулювання процесу виробництва і розподілу з відповідним виділенням необхідних ресурсів. Цим створюються передумови рівних можливостей у сфері споживання суспільних благ. До других - неминуча обмеженість коштів, що спрямовуються державою на створення суспільних благ, і особливо в перехідній економіці, відсутність економічних стимулів для ефективної роботи, бюрократичний стиль управління і т.д.
До приватних некомерційних організацій належать організації, засновані на різних формах недержавної власності, по відношенню до них часто використовується термін «недержавні некомерційні організації».
Основні ознаки недержавних некомерційних організацій:
-Добровільність освіти;
-Інноваційний характер розвитку;
-Економія витрат виробництва при високій якості кінцевих результатів діяльності;
-Ефективне використання можливого прибутку.
Недержавні некомерційні організації, будучи засновані на приватній формі власності, діють у суспільних інтересах, забезпечують доступ до загальнолюдських цінностей, відстоюють принцип плюралізму та рівних можливостей для всіх членів суспільства.
У соціальній ринковій економіці на недержавні некомерційні структури покладаються функції, які раніше традиційно виконувалися державою. Це стає можливим внаслідок особливого функціонального призначення такого роду організацій в ринковій економіці, специфіки використання їх прибутку. У результаті некомерційні організації, будучи недержавними, задовольняють перш за все потреби в суспільних благах. Вони виражають не тільки особисті, але й інтереси суспільства в цілому. У той же час, будучи недержавними, вони в процесі функціонування в більшій мірі слідують законам ринку, ніж державні організації. Це виражається у швидкій реакції на попит, намір представляти якісну продукцію, економити витрати виробництва, вести активну розробку нових напрямків діяльності і пр.
Функціонування недержавних некомерційних організацій направлено не на заміну створюваних приватним бізнесом і державою економічних благ. Їх діяльність, навпаки, розширює структуру суспільних потреб, створює можливості для додаткового альтернативного надання продуктів споживачам. З цієї точки зору недержавні некомерційні організації сприяють посиленню конкуренції між різними секторами економіки, соціалізації економіки, що позитивно позначається на соціально-економічний розвиток суспільства.
Підтвердження цьому - успіхи діяльності некомерційних організацій, наприклад, в США. [7] Найбільша активність роботи некомерційних організацій США спостерігається у справі охорони навколишнього середовища, забезпеченні побуту бездомних, поліпшення умов життя у важкодоступних місцевостях, медичних дослідженнях, організації освіти за рахунок пожертвувань у благодійні фонди, створенні і підтримці релігійних громад.
У Росії недержавні некомерційні організації виникли вже на межі XVIII-XIX століть. Найбільше ж їх розвиток припадає на кінець XIX - початок XX століть. Друге своє народження вони відраховують з 1987-1990 років. Особливо швидке зростання числа недержавних некомерційних організацій спостерігається в Росії з 1992 року. Таким чином, нинішній етап розвитку недержавних некомерційних організацій в нашій країні представляє в значній мірі відродження колишніх російських традицій.
Практика показує, що для країн, що переходять до ринку, функціонування недержавних некомерційних організацій є навіть більш важливим, ніж для розвинених країн ринкової економіки. Це пояснюється нерозвиненістю ринкових відносин, крайньої обмеженістю ресурсів держави, складністю соціально-економічних питань перехідного періоду. У результаті в цих країнах недержавним некомерційним організаціям доводиться частково вирішувати завдання, традиційно належать державі в ринковій економіці.

4. Механізм господарювання некомерційних структур.

Процес функціонування організацій некомерційного сектору дещо відрізняється від діяльності комерційних організацій. У порівнянні з останніми діяльність некомерційних організацій включає два рівні: основна і підприємницька діяльність.
Основна діяльність некомерційної організації - це діяльність, що відповідає цілям, заради яких ця організація створена і яка передбачена її установчими документами. Некомерційна організація може здійснювати один або кілька видів діяльності.
Ведення основної діяльності - головна функція некомерційної організації, мета, заради якої вона створюється. Саме ця діяльність некомерційної організації підтримується і стимулюється державою за допомогою надання пільг при сплаті податків, отриманні замовлень та ін Некомерційні організації отримують такого роду пільги від держави в обмін на зобов'язання перший здійснювати основну діяльність, яка зводиться у більшості випадків до реалізації найважливіших соціальних програм.
Слід зазначити, що націленість некомерційних організацій на ведення основної діяльності зовсім не означає, що кінцеві результати повинні представлятися споживачам безкоштовно або за пільговими цінами. В даний час багато некомерційних організацій, особливо в сфері охорони здоров'я, освіти, культури, надають споживачам за ринковими цінами продукцію, яка є результатом їх основної діяльності.
У країнах ринкової економіки некомерційним організаціям дозволяється окрім основної діяльності займатися підприємницької д еятельность [8]. допомогою останньої некомерційні організації отримують можливість заробити додаткові кошти, які в даний момент не можуть бути надані засновниками, учасниками організації. Разом з тим підприємницька діяльність має кілька обмежений характер.
Якщо сенс існування комерційних організацій - приносити прибуток її власникам, то для некомерційної прибуток не самоціль, а лише засіб для реалізації певної місії: збереження культурної спадщини, підвищення доступної освіти, медицини і т.д. Некомерційна організація може здійснювати підприємницьку діяльність лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких вона створена. Головне завдання полягає в тому, щоб некомерційна організація, займаючись підприємницькою діяльністю, не відхилялася від виконання основної діяльності, направляла можливий прибуток на виконання статутних цілей.
Наступні види підприємницької діяльності визнаються відповідними цілям, заради яких створена некомерційна організація:
-Приносить прибуток виробництво товарів і послуг, які відповідають цілям створення некомерційної організації;
-Придбання і реалізація цінних паперів;
-Реалізація майнових і немайнових прав;
-Участь у господарських товариствах і товариствах на вірі в якості вкладника.
Це далеко не вичерпний перелік видів підприємницької діяльності некомерційних організацій. Даний перелік може бути розширений як законом, так і установчими документами організації. Разом з тим, законодавством обмежені права на здійснення поруч некомерційних організацій підприємницької діяльності безпосередньо ними самими. Крім того, законодавством Російської Федерації можуть встановлюватися обмеження на види діяльності, у тому числі і підприємницької, якими вправі займатися некомерційні організації окремих видів. Окремі види діяльності можуть здійснюватися некомерційними організаціями лише на підставі спеціального дозволу (ліцензії). Перелік цих видів діяльності визначається федеральним законом.
4.1. Дохід некомерційної організації та його структура.
Некомерційна організація для ведення своєї діяльності повинна мати певний дохід. [9]
Некомерційні організації, на відміну від комерційних, при формуванні доходу мають право на широке використання таких джерел фінансування, як: вступні і членські внески, добровільні внески і пожертвування, цільові надходження від фізичних та юридичних осіб та ін Право залучати додаткові джерела формування доходу надається некомерційним організаціям в обмін на зобов'язання створювати переважно суспільні блага, надавати соціальну підтримку, реалізовувати професійні, аматорські, громадські інтереси окремих груп населення, можливий прибуток не розподіляти між засновниками (учасниками) некомерційної організації (виняток становлять споживчі кооперативи).
Порядок надходження вступних і регулярних внесків учасників некомерційної організації визначається установчими документами або рішенням її органів управління.
Механізм регулярних надходжень від засновників визначається установчими документами некомерційної організації. Якщо засновником є ​​держава, то кошти надходять у некомерційну організацію на основі нормативного фінансування. Нормативи формуються на такому рівні, щоб некомерційні організації мали можливість забезпечити відшкодування експлуатаційних доходів, розширити матеріально-технічну базу, здійснити капітальний ремонт, провести грошовий розрахунок з працівниками та ін Нормативне фінансування здійснюється на основі спеціальних розрахункових показників, які найбільш повно відображають результати функціонування тієї чи іншої некомерційної організації. Наприклад, в освіті одним з таких показників є вартість навчання одного учня на рік. У той же час застосування нормативного методу на практиці не завжди дозволяє виявити реальні потреби некомерційних організацій і визначити тенденції їх розвитку. Іноді розрахунок нормативів ведеться методом екстраполяції з поправкою на поточні можливості бюджету. Деякі витрати некомерційних організацій зовсім не вдається пронормувати. [10] Тому використання нормативного методу не завжди сприяє досягненню високих якісних показників, а іноді породжує витратні методи досягнення кінцевих результатів.
В даний час в Росії значна частина нормативів, на основі яких здійснюється фінансування некомерційних організацій, перебуває на досить низькому рівні. У результаті вони не мають можливості повною мірою забезпечити інноваційний характер розвитку.
Кошти засновників, які не представляють державу, надходять в некомерційні організації на основі установчих документів, рішення органів управління.
Добровільні внески та пожертви - особлива частина доходів некомерційних організацій. Ці кошти надходять від громадян, підприємств, організацій. Вони призначені для виконання статутної діяльності некомерційної організації. До добровільним внескам та пожертвам відносяться і спонсорські кошти, які становлять особливу форму оплати рекламної діяльності.
Добровільні майнові внески і пожертвування фізичних і юридичних осіб не слід розглядати тільки як втілення безкорисливості. В обмін на позичає капітал жертводавці отримують прямі та непрямі вигоди. [11] Прямі - пільгове оподаткування, доступ до сучасної науково-технічної, економічної та інших видів інформації; використання праці висококваліфікованих фахівців; можливість проведення реклами; визнання громадськості та ін Непрямі вигоди полягають у підвищенні освітнього, наукового, духовного потенціалу суспільства, здоров'я населення й ін, що в цілому сприяє поліпшенню умов функціонування бізнесу.
У свою чергу некомерційні організації одержують необхідні для виконання основної діяльності матеріальні і фінансові ресурси, можливість використовувати сучасні види обладнання, сировини, зв'язку, підвищувати кваліфікацію працівників та ін Використання коштів жертводавців дає можливість некомерційним організаціям успішно вирішувати проблему реалізації економічних благ з досить високими витратами виробництва , що сприяє зміцненню їх позицій в порівнянні з комерційними організаціями. Однак, незважаючи на взаємовигідність даної угоди, некомерційні організації в певній мірі позбавляються самостійності. Це визначається у виборі стратегії розвитку організації, формуванні та витрачання бюджету, підборі кадрів і пр.
Цільові надходження від фізичних та юридичних осіб - важливе джерело формування доходів некомерційної організації. Ці кошти призначені для виконання конкретних програм. Такого роду засоби часто надходять в некомерційні організації через благодійні та інші цільові фонди. Таке виділення ресурсів широко використовується в багатьох країнах світу і відоме як «система грантів».
Кошти з державного бюджету надходять некомерційним організаціям на здійснення окремих проектів, програм, заходів. Взаємовідносини державної, в тому числі місцевої, адміністрації з некомерційними організаціями у розвинених країнах носять цільовий, системний характер. Ці структури активно залучаються до розробки та реалізації федеральних, регіональних та місцевих соціально-економічних програм. У ряді випадків між некомерційними організаціями і державою встановлюються довгострокові контрактні угоди. Укладення таких контрактів відбувається на конкурсній основі. Зокрема, в США за останній час некомерційні організації були включені у виконання майже 600 федеральних програм.
У Росії поки кошти з державного бюджету надходять некомерційним організаціям стихійно і безсистемно. Їх отримання часто залежить від особистої домовленості керівників тієї чи іншої некомерційної організації з представниками органів державної влади. Така основа не завжди може бути міцною.
Виручка від реалізації товарів і послуг займає значне місце у складі доходів некомерційної організації. Цей вид доходу може складатися з виручки від реалізації продукції, створення якої представляє основну або підприємницьку діяльність [12] некомерційної організації.
Обмеженість ресурсів державного бюджету, складність отримання цільових асигнувань, добровільних пожертвувань змушують некомерційні організації збільшувати в загальній сумі доходів частку коштів від платної реалізації економічних благ.
Економічна поведінка некомерційних організацій на ринку в процесі реалізації продукції на платній основі істотно не відрізняється від економічної поведінки комерційних структур. Величезна кількість прикладів функціонування організацій некомерційного сектору (університетів, коледжів, наукових та інформаційних центрів, клінік та ін) підтверджує їх ефективність, високу конкурентоспроможність. Це пояснюється не тільки посилюється попитом на продукцію некомерційних організацій, але і тим, що в даному секторі економіки вдається досить повно поєднувати принципи сучасного підприємництва з ініціативою, творчістю, високим рівнем професіоналізму зайнятих тут працівників.
Дивіденди (доходи, відсотки) некомерційні організації отримують по акціях, облігаціях, інших цінних паперів і вкладах. У Росії розвиток цього джерела формування бюджету некомерційної організації стримується досить великим ризиком ведення фондових операцій на вітчизняному ринку, обмеженими фінансовими ресурсами некомерційних організацій.
Доходи, одержувані від власності некомерційної організації, включають надходження від здачі в оренду приміщень, обладнання, земельних ділянок та ін
Кошти надходять в некомерційні організації в грошовій формі, у вигляді поставок обладнання, сировини, матеріалів, виконання робіт, надання послуг (технічна допомога, консалтинг, менеджмент, маркетинг, підготовка і перепідготовка персоналу, юридичні послуги тощо).
Джерела формування доходу некомерційної організації залежать від форми власності, виду створюваних благ, характеру їх надання споживачам.
Статистична інформація показує, що багато недержавних некомерційні організації за кордоном є «бюджетними» організаціями, оскільки отримують значні кошти від держави. Це характерно особливо для некомерційних організацій, зайнятих у сфері освіти, охорони здоров'я, науки, соціального забезпечення та ін Наприклад, у сфері охорони здоров'я на частку коштів державного бюджету припадає близько 60 відсотків сукупного доходу недержавних некомерційних організацій. У сфері соціальних послуг це джерело становить більше 50 відсотків.
Добровільні пожертвування, цільові надходження мають істотне значення для розвитку некомерційних організацій, створених і функціонуючих у благодійних цілях, метою надання сприяння і розвитку. У такого роду некомерційних організаціях добровільні пожертвування, цільові надходження становлять понад 30 відсотків річного доходу.
Внески учасників, дохід від платної реалізації товарів і послуг, власності та прав утворюють близько 70 відсотків доходів некомерційних організацій сфери культури і дозвілля, більше половини доходу освітніх, благодійних організацій.

4.2. Склад витрат некомерційної організації.

Функціонування некомерційної організації пов'язано із здійсненням певних витрат [13]. Їх можна підрозділити на такі види:
-Витрати по виконанню основної статутної діяльності (адміністративно-господарські витрати та витрати по виконанню програм і заходів, на які отримані кошти цільових надходжень);
-Витрати, пов'язані з підприємницькою діяльністю;
-Кошти, передані в результаті внутрішньогосподарських розрахунків;
-Втрати і списання.
Розподіл витрат некомерційної організації залежить від форми власності, ведення підприємницької діяльності, цільових програм і заходів.
Некомерційні організації в залежності від цілей функціонування, особливостей фінансування і витрат у світовій практиці підрозділяються на ринкових і неринкових виробників.
До ринкових некомерційних організацій належать:
-Некомерційні організації, зайняті ринковим виробництвом;
-Некомерційні організації, що обслуговують комерційні підприємства.
До некомерційних організацій, зайнятим ринковим виробництвом, відносяться організації, що реалізують свою продукцію за ринковими цінами. Ринковими некомерційними організаціями є багато шкіл, коледжі, університети, клініки, лікарні і т. д. Всі вони представляють продукцію споживачам, як правило, за досить високими цінами. В їх основі знаходяться виробничі витрати.
Некомерційні організації ринкового типу не є благодійними організаціями, так як їх основною метою є надання економічних благ високої якості в галузі освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення та ін Додаткові джерела фінансування, пов'язані зі статусом некомерційної організації, використовуються в основному для того, щоб трохи знизити високу плату, яку вони змушені встановлювати на основі відповідного рівня витрат.
Некомерційні організації, що обслуговують комерційні підприємства, створюються асоціаціями підприємців, інтересам яких вони покликані сприяти. До них відносяться торгові палати, сільськогосподарські, виробничі або торгові асоціації, організації підприємців, дослідницькі чи випробувальні лабораторії і т. д
Некомерційні організації, зайняті неринковим виробництвом, - організації, що надають продукцію іншим інституційним одиницям безкоштовно або за цінами, які не є економічно важливими. Такого роду некомерційні організації не в змозі одержувати фінансову допомогу. Тому основним джерелом їх фінансування є регулярні внески засновників, добровільні пожертвування фізичних та юридичних осіб, трансферти і ін
Некомерційні організації, зайняті неринковим виробництвом, можуть бути розділені на дві основні групи:
-Некомерційні організації, які контролюються та в основному фінансуються урядом;
-Некомерційні організації, що представляють неринкові блага домашнім господарствам, які фінансуються в основному за рахунок домашніх господарств, корпорацій та нерезидентів
Некомерційні організації, контрольовані і в основному фінансовані урядом відносяться до сектора загального державного управління незалежно від того, якого роду інституційні одиниці отримують користь з їх діяльності.
До некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, відносяться організації, що надають блага домашнім господарствам безкоштовно або за цінами, які не є економічно важливими.
Ресурси таких некомерційних організацій створюються в основному за рахунок грошових коштів і матеріальних цінностей, що надходять від населення, підприємств, уряду, а також аналогічних зарубіжних організацій.

4.3. Оподаткування некомерційних організацій.

У Росії податковий статус некомерційної організації багато в чому залежить від ведення або відсутності підприємницької діяльності [14]. Якщо некомерційна організація здійснює лише основну, статутну діяльність, то вона має право на пільги при сплаті податків. Разом з тим це не означає, що некомерційна організація повністю звільнена від сплати всіх податків. [15] У разі ведення підприємницької діяльності некомерційна організація зобов'язана сплачувати податок на прибуток та податок на додану вартість [16], а також інші податки і збори. Однак і в цьому випадку передбачені пільги як для окремих некомерційних організацій, так і за окремими видами їх діяльності.
Низку суттєвих податкових пільг надається некомерційним організаціям федеральним законодавством. Ці пільги діють на всій території Росії. Крім цього, на місцевому рівні та рівні суб'єкта федерації, як правило, надаються додаткові пільги в частині податків, що надходять до їх бюджету. Часто при цьому податкові пільги на рівні суб'єкта федерації або місцевому рівні досить значні.
Висновок.
Період масового становлення російських некомерційних організацій - понад 10 років в історичному плані невеликий. Проте його значущість для розвитку правової свідомості населення країни важко переоцінити. Виникнувши за короткий період в усіх регіонах країни, некомерційні організації відразу включилися в роботу з усіма верствами населення, які потребують правового захисту, тим самим, сприяючи витісненню ідеологічних принципів суспільних відносин та їх заміни правовими.
Сьогодні некомерційні організації в Росії - це не тільки реальність, але й активна сила, яка є символом самодіяльності мас, надійною опорою держави на шляху демократизації суспільного життя. [17]
Ініціативні програми некомерційних організацій спрямовані на правовий захист, вільне юридичне консультування, правова просвіта населення. По суті, мова йде про правову благодійності соціально-активних людей, чиїм життєвим кредо є безкорислива діяльність в ім'я гуманності суспільних відносин, пріоритету інтересів особистості.
За минулі роки некомерційні організації в Росії змогли усталитися і функціонально, і матеріально. Склалося тісне співробітництво некомерційних організацій із засобами масової інформації. Остання проте не завжди реалізується в тій формі і в тих масштабах, які бажані для некомерційних організацій. Тим не менш, тенденції цього співробітництва сприятливі.
Одна з проблем, що гальмує ефективну роботу некомерційних організацій - технологічне недосконалість і неповнота бази правової інформації, якої некомерційні організації мають сьогодні. Причиною тому, неабиякою мірою, відсутність у некомерційних організацій серверної техніки, необхідної для формування систематизованої бази правових даних.
Друга, але перша за значимістю, проблема - це нестача фінансових коштів, що ускладнюють реалізацію багатьох, особливо масових правових ініціатив. Мова йде насамперед про правовий освіту мас, правовий захист соціально незахищених верств населення, моніторингах правової ситуації в масштабах регіонах, масовому виданні правової літератури.
Плани некомерційних організацій на майбутнє обнадіюють - формування свідомості громадян Росії буде ознаменований новим піднесенням. Однак передумовою цього є знову-таки належна фінансова підтримка некомерційних організацій, покликаних лягти в основу розвитку однієї з найважливіших складових демократичного вигляду російської держави - правових ініціатив добровільних об'єднань громадян.
Бібліографія
1. Конституція Російської Федерації. М, 1993
2. Цивільне право Росії. Частина перша: Підручник / За ред. З.І.Цибуленко.-М.: МАУП, 1998.
3. Цивільний кодекс Росії. М. Жуйков. - М.: "Фірма Гардарика", 1996.
5. Федеральний закон від 12.01.96 № 7-ФЗ «Про некомерційних організаціях»
6. Федеральний закон від 26.09.97 № 125-ФЗ «Про свободу совісті та релігійні об'єднання»
7. Закон РФ від 19.06.92 № 3085-1 «Про споживчу кооперацію»
8. Федеральний закон від 19.05.95 № 82-ФЗ «Про громадські об'єднання» (в ред. Федеральних законів від 17.05.97 № 78-ФЗ, від 19.07.98 № 112-ФЗ)
9. Соціальна ринкова економіка. Підручник для вузів. - М.: Російська Ділова Література, 1999.
10. Некомерційні фонди та організації. Правові аспекти. - М.: Інформаційно-видавничий дім «Філін», 1997.
11.Суворов А.В "Про оподаткування некомерційних організацій" \ \ Бухгалтерський облік. № 20 2000р.
12.Токарев І. "сплата податків некомерційними організаціями" \ \ Бухгалтерське додаток. № 30 2001р.
13.Кудрявцева Г.А. "підприємницька діяльність некомерційних організацій. \ \ Юридичний світ № 3 2002р.
14.Шерегі Ф. Е., Абросимова Є. О. \ \ "Правові ініціативи некомерційних організацій Росії", Москва, 1999р
15.Маккальская М. Л., Пирожкова Н.А. \ \ Некомерційні організації в Росії: Створення, права, податки, облік, звітність. М.: Изд. «Справа і Сервіс», 2000р
16.Савченко П. "Статус некомерційних організацій" \ \ Економіст.1999г
17.Уткін Р.В. "Організаційно-правові форми і види некомерційних організацій. \ \ Бюл. Міністерства юстиції РФ. № 5. 2002р
18.Федорова Є.В. "Особливості реалізації власних основних засобів некомерційною організацією" \ \ Бухгалтерський облік. № 12 1998р
19. Шиткіні І.С. "Підприємницька діяльність некомерційних організацій" \ \ Громадянин і право. № 4 2002р
Додаток
Зразковий статут громадського об'єднання (коротко) [18]
1.Загальні положення
1.1Общественное об'єднання (назва), іменоване далі «Об'єднання», є добровільним громадським об'єднанням фахівців і організацій у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.
1.2 Об'єднання у своїй діяльності керується Конституцією РФ і федеральними законами і своїм Статутом на принципах рівноправності його членів, законності та гласності.
1.3 Об'єднання є юридичною особою з моменту реєстрації Статуту, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, має право від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, укладати договори та контракти, мати розрахунковий та інші рахунки в установах банку.
1.4 Місце Правління - м. Москва.
2. Цілі та завдання об'єднання
2.1 Головною метою діяльності Об'єднання є координація зусиль фахівців в області бухгалтерського обліку та інших представників суміжних професій, спрямована на узагальнення досвіду, рішення проблемних питань, сприяння розвитку діяльності некомерційних організацій.
2.2 Основними завданнями Об'єднання є:
- Створення сприятливих умов для об'єднання фахівців з метою професійного єдності, обміну досвідом, реалізації творчого, наукового потенціалу членів Об'єднання;
- Поліпшення системи зв'язку та обміну інформацією між фахівцями;
- Встановлення партнерських відносин з фахівцями інших регіонів РФ.
3. Членство в об'єднанні
3.1 Членство в Об'єднанні є добровільним і може бути індивідуальним і колективним.
3.2 Члени Об'єднання мають право:
- Брати участь в діяльності Об'єднання, обирати і бути обраним до керівних органів;
- Отримувати від Правління інформацію про діяльність об'єднання
- Брати участь у загальних зборах членів Об'єднання з правом вирішального голосу.
-Добровільно вийти зі складу членів Об'єднання, письмово повідомивши про це Правління.
3.3 Члени Об'єднання зобов'язані:
- Дотримуватися вимог цього Статуту і виконувати рішення Правління Об'єднання;
- Сплачувати членські внески;
-Приймати участь в діяльності Об'єднання;
- Надавати матеріальну та іншу підтримку заходам Об'єднання.
3.4 Об'єднання не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, так само як члени Об'єднання не відповідають за його зобов'язаннями.
4.Руководящіе органи Об'єднання
4.1 Вищим керівним органом є Загальні збори членів Об'єднання, скликається Правлінням не рідше 1 разу на 2 роки, рішення зборів приймаються простою більшістю голосів. Збори правомочні приймати рішення, якщо в ньому бере участь не менш 2 / 3 членів.
4.2 Правління Об'єднання складається з 5 осіб, що обираються на зборах членів Об'єднання. Голова Правління обирається членами Правління простою більшістю голосів.
4.3 Голова Правління:
- Здійснює загальне керівництво діяльністю Об'єднання, дає вказівки і видає розпорядження межах своїх повноважень;
- Веде переговори та укладає договори та угоди про співпрацю з іншими особами та ін
4.4.Создается Опікунська рада для вишукування коштів фінансування та контролю за витрачанням коштів. Члени Опікунської ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
5. Господарська діяльність об'єднання
5.1.Об'едіненіе в порядку, визначеному чинним законодавством, здійснює будь-яку господарську діяльність з метою виконання статутних завдань.
5.2 Об'єднання відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке за законодавством може бути накладено стягнення.
6. Майно та кошти Об'єднання
Об'єднання здійснює діяльність за рахунок своїх власних коштів, також має право формувати фонди соціального розвитку та підвищення рівня соціальної захищеності, як членів Об'єднання, так і співробітників штатного апарату.

7.Органи контролю
Контроль за фінансовою діяльністю Об'єднання і діяльністю його структурних підрозділів здійснює ревізійна комісія.
Ревізія фінансово-господарської діяльності Об'єднання проводиться не рідше одного разу на рік.
8.Прекращеніе діяльності об'єднання
8.1 Припинення діяльності здійснюється шляхом реорганізації або ліквідації.
8.2 Об'єднання може бути ліквідовано:
- За рішенням загальних зборів;
- За рішенням суду в порядку, передбачених чинним законодавством.
8.3 Ліквідація Об'єднання здійснюється ліквідаційною комісією, обраною на Загальних зборах.
8.4 Майно та грошові кошти Об'єднання, ліквідованого за рішенням Загальних зборів, після розрахунків з бюджетом та кредиторами, направляються на цілі, передбачені статутом.


[1] Шереги Ф. Е., Абросимова Є. О. \ \ "Правові ініціативи некомерційних організацій Росії", Москва, 1999р С5
[2] Федеральний закон від 12.01.96 № 7-ФЗ (ред. від 08.07.99) «Про некомерційних організаціях»
[3] Маккальская М. Л., Пирожкова Н.А. \ \ Некомерційні організації в Росії: Створення, права, податки, облік, звітність. М.: Изд. «Справа і Сервіс», 2000. С327
[4] Федеральний закон від 26.09.97 № 125-ФЗ «Про свободу совісті та релігійні об'єднання»
[5] Федеральний закон від 19.05.95 № 82-ФЗ «Про громадські об'єднання»
[6] Закон РФ «Про споживчу кооперацію в Російській Федерації» від 19іюня 1992 р. (в ред. Від 11іюня 1997 р.) \ \ Відомості РФ. 1992. № 30. Ст1788; СЗ РФ. 1997. № 28. Ст. 3306; 2000. № 18. Ст1910.
[7] Савченко П. "Статус некомерційних організацій" \ \ Економіст.1999г С87
[8] Див там же
[9] Савченко П. "Статус некомерційних організацій" \ \ Економіст.1999г С87
[10] Уткін Р.В. "Організаційно-правові форми і види некомерційних організацій. \ \ Бюл. Міністерства юстиції РФ. № 5. 2002р З62-63

[11] Федорова О.В. "Особливості реалізації власних основних засобів некомерційною організацією" \ \ Бухгалтерський облік. № 12 1998р. С99-101
[12] Шиткіні І.С. "Підприємницька діяльність некомерційних організацій" \ \ Громадянин і право. № 4 2002р З62
[13] Кудрявцева Г.А. "підприємницька діяльність некомерційних організацій: проблеми правозастосування: правозастосовна практика" \ \ Юридичний світ № 3 2002р. С58-59
[14] Маккальская М. Л., Пирожкова Н.А. \ \ Некомерційні організації в Росії: Створення, права, податки, облік, звітність. М.: Изд. «Справа і Сервіс», 2000. С38
[15] Суворов А.В "Про оподаткування некомерційних організацій" \ \ Бухгалтерський облік. № 20 2000р. С22-23
[16] Токарєв І. "сплата податків некомерційними організаціями" \ \ Бухгалтерське додаток. № 30 2001г.С5-6
[17] Шереги Ф. Е., Абросимова Є. О. \ \ "Правові ініціативи некомерційних організацій Росії", Москва, 1999р С103
[18] Більш детально див Маккальская М. Л., Пирожкова Н.А. \ \ Некомерційні організації в Росії: Створення, права, податки, облік, звітність. М.: Изд. «Справа і Сервіс», 2000. С805-812
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
114кб. | скачати


Схожі роботи:
Підприємства установи некомерційні організації
Некомерційні організації як юридичні особи
Некомерційні організації як суб`єкти цивільного права
Некомерційні організації теорико-правові та практичні проблеми
Міжнародні організації впливають на розвиток бухгалтерської справи Професійні організації
Теоретичні та правові аспекти організації та обліку капіталу кредитної організації
Рекомендації щодо організації роботи служби охорони праці в організації
Позареалізаційні доходи і витрати організації Фінансовий контроль в організації
Структурні проблеми організації наукових досліджень та умови їх організації
© Усі права захищені
написати до нас