Некомерційна організація

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст:
Введение__________________________________________________ 6
I. Теоретичні частина ______________________________________ 12
1.1. Види некомерційних організацій, їх характеристика і цілі деятельности______________________________________________ 12
1.2. Особливості фінансів і фінансові відносини некомерційних организаций_______________________________________________ 29
1.3. Відносини власності некомерційних організацій________ 46
1.4. Оподаткування некомерційних організацій_______________ 49
II. Практична частина ______________________________________ 52
2.1. Відомості про организации_________________________________ 52
2.2. Особливості заробітної плати і грошового довольствія______ 53
2.3. Державний контроль за год__________________________ 55
2.4. Звіт бюджетних організацій____________________________ 58
2.5. Аналіз баланса__________________________________________ 61
2.6. Аналіз даних звіту про виконання кошторису расходов_________ 66
2.7. Аналіз використання трудових ресурсов___________________ 67
Висновок _________________________________________________ 73
Додаток № 1 (Акт ревізії )__________________________________ 74
Додаток № 2 (Баланс )_______________________________________ 88
Додаток № 3 (Звіт про виконання
кошторису доходів і витрат )_______________________________________ 92
Додаток № 4 (Довідка про рух
сум фінансування з бюджету )________________________________ 94
Додаток № 5 (Аналіз структури активу і пасиву )________________ 97
Список використовуваної літератури ________________________________ 99

Введення.
У дипломній роботі детально розглядаються некомерційні організації, їх види мети діяльності та шляхи їх досягнення, а також аналіз їх фінансів і діяльності. На даний момент таких організацій стає все більше з кожним роком. Парою ми навіть не підозрюємо, що організація, що надає нам послуги є некомерційною.
Процес функціонування організацій некомерційного сектору дещо відрізняється від діяльності комерційних організацій. У порівнянні з останніми діяльність некомерційних організацій включає два рівні: основна і підприємницька діяльність.
Основна діяльність некомерційної організації - це діяльність, що відповідає цілям, заради яких ця організація створена і яка передбачена її установчими документами. Некомерційна організація може здійснювати один або кілька видів діяльності.
Ведення основної діяльності - головна функція некомерційної організації, мета, заради якої вона створюється. Саме ця діяльність некомерційної організації підтримується і стимулюється державою за допомогою надання пільг при сплаті податків, отриманні замовлень та ін Некомерційні організації отримують такого роду пільги від держави в обмін на зобов'язання перший здійснювати основну діяльність, яка зводиться у більшості випадків до реалізації найважливіших соціальних програм.
Слід зазначити, що націленість некомерційних організацій на ведення основної діяльності зовсім не означає, що кінцеві результати повинні представлятися споживачам безкоштовно або за пільговими цінами. В даний час багато некомерційних організацій, особливо в сфері охорони здоров'я, освіти, культури, надають споживачам за ринковими цінами продукцію, яка є результатом їх основної діяльності.
У країнах ринкової економіки некомерційним організаціям дозволяється окрім основної діяльності займатися підприємницькою діяльністю. За допомогою останньої некомерційні організації отримують можливість заробити додаткові кошти, які в даний момент не можуть бути надані засновниками, учасниками організації. Разом з тим підприємницька діяльність має кілька обмежений характер.
Якщо сенс існування комерційних організацій - приносити прибуток її власникам, то для некомерційної прибуток не самоціль, а лише засіб для реалізації певної місії: збереження культурної спадщини, підвищення доступної освіти, медицини і т.д. Некомерційна організація може здійснювати підприємницьку діяльність лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких вона створена. Головне завдання полягає в тому, щоб некомерційна організація, займаючись підприємницькою діяльністю, не відхилялася від виконання основної діяльності, направляла можливий прибуток на виконання статутних цілей.
Наприклад, прибуток організацій охорони здоров'я використовується на надання населенню додаткових видів медичних послуг та збільшення обсягу послуг вже існуючих. Прибуток наукових організацій витрачається на здійснення нових проектів, придбання обладнання і сировини. Прибуток громадських організацій та об'єднань йде на розширення спектру послуг, що надаються їх учасникам, на вдосконалення матеріальної бази і т. д.
Наступні види підприємницької діяльності визнаються відповідними цілям, заради яких створена некомерційна організація:
-Приносить прибуток виробництво товарів і послуг, які відповідають цілям створення некомерційної організації;
-Придбання і реалізація цінних паперів;
-Реалізація майнових і немайнових прав;
-Участь у господарських товариствах і товариствах на вірі в якості вкладника.
Це далеко не вичерпний перелік видів підприємницької діяльності некомерційних організацій. Даний перелік може бути розширений як законом, так і установчими документами організації. Разом з тим, законодавством обмежені права на здійснення поруч некомерційних організацій підприємницької діяльності безпосередньо ними самими. Крім того, законодавством Російської Федерації можуть встановлюватися обмеження на види діяльності, у тому числі і підприємницької, якими вправі займатися некомерційні організації окремих видів. Окремі види діяльності можуть здійснюватися некомерційними організаціями лише на підставі спеціального дозволу (ліцензії). Перелік цих видів діяльності визначається федеральним законом.
Некомерційної організації притаманні такі властивості:
-Наявність юридичної особи;
-Основною метою діяльності не є отримання прибутку;
-Можлива прибуток не може бути розподілена між учасниками некомерційної організації.
Якщо некомерційна організація має намір виступати надалі як учасник цивільно-правових відносин (набувати майнові права та обов'язки), то вона повинна пройти процедури державної реєстрації для придбання прав юридичної особи, так як тільки статус юридичної особи дозволяє некомерційним організаціям захищати свої майнові права та інтереси, і разом з цим зобов'язує їх нести юридичну відповідальність за обмеження прав і законних інтересів інших юридичних і фізичних осіб.
Особливо необхідно відзначити, що тільки набуття статусу юридичної особи дозволяє некомерційним організаціям користуватися податковими та іншими пільгами.
Слід звернути увагу на два моменти:
1. можливість виникнення юридичної особи без реєстрації залишена в законодавстві лише для громадських і релігійних організацій (об'єднань) і для некомерційних партнерств;
2. некомерційні організації створюються, як правило, з правами юридичної особи.
Некомерційної організації як юридичній особі притаманні такі характеристики.
Некомерційна організація повинна мати самостійний баланс або кошторис. Некомерційна організація має право в установленому порядку відкривати рахунки в банках на території Російської Федерації і за межами її території, має печатку з повним найменуванням цієї некомерційної організації російською мовою. Некомерційна організація може мати штампи і бланки зі своїм найменуванням, а також зареєстровану в установленому порядку емблему.
Установчими документами некомерційних організацій є: статут або засновницький договір і статут, або тільки установчий договір. У деяких випадках некомерційна організація може діяти на підставі загального положення про організації даного виду.
В установчих документах некомерційної організації повинні визначатися найменування некомерційної організації, що містить вказівку на характер її діяльності та організаційно - правову форму, місце знаходження некомерційної організації, порядок управління діяльністю, предмет і цілі діяльності, відомості про філії та представництва, права та обов'язки членів, умови і порядок прийому в члени некомерційної організації та виходу з неї (у разі, якщо некомерційна організація має членство), джерела формування майна некомерційної організації, порядок внесення змін до установчих документів некомерційної організації, порядок використання майна у разі ліквідації некомерційної організації та інші положення, передбачені федеральними законами.
Установчі документи некомерційної організації можуть містити й інші не суперечать законодавству положення.
Вимоги установчих документів некомерційної організації обов'язкові для виконання самої некомерційною організацією, її засновниками (учасниками).
Некомерційна організація створюється без обмеження строку діяльності, якщо інше не встановлено установчими документами некомерційної організації.
Некомерційна організація може створювати філіали і відкривати представництва на території Російської Федерації відповідно до законодавства Російської Федерації.
Філією некомерційної організації є її відокремлений підрозділ, що розташований поза місцем знаходження некомерційної організації та здійснює всі її функції або частину їх, у тому числі функції представництва.
Представництвом некомерційної організації є відокремлений підрозділ, яке розташоване поза місцем знаходження некомерційної організації, представляє інтереси некомерційної організації і здійснює їх захист.
Філія та представництво некомерційної організації не є юридичними особами, наділяються майном створила їх некомерційної організації і діють на підставі затвердженого нею положення. Майно філії або представництва обліковується на окремому балансі і на балансі створила їх некомерційної організації.
Керівники філії та представництва призначаються некомерційною організацією і діють на підставі довіреності, виданої некомерційною організацією.
Філія та представництво здійснюють діяльність від імені створила їх некомерційної організації, і повинні бути зазначені в установчих документах некомерційної організації, їх створила.
За рішенням засновників (учасників) або органу, уповноваженого на те установчими документами, некомерційна організація може бути реорганізована. Реорганізація може бути здійснена у формі злиття, приєднання, поділу, виділення і перетворення.
Некомерційна організація може бути ліквідована. Це може відбутися:
-За рішенням її засновників (учасників) або органу, уповноваженого на те установчими документами;
-За рішенням суду;
-В разі визнання організації неспроможної (банкрутом). Даний випадок відноситься тільки до фондів та споживчим кооперативам.
Некомерційні організації можуть створюватися для досягнення соціальних, благодійних, культурних, освітніх, наукових та управлінських цілей, з метою охорони здоров'я громадян, розвитку фізичної культури і спорту, задоволення духовних та інших нематеріальних потреб громадян, захисту прав, законних інтересів громадян і організацій, вирішення спорів і конфліктів, надання юридичної допомоги, а також в інших цілях, спрямованих на досягнення суспільних благ.
Наприклад, прибуток організацій охорони здоров'я використовується на надання населенню додаткових видів медичних послуг та збільшення обсягу послуг вже існуючих. Прибуток наукових організацій витрачається на здійснення нових проектів, придбання обладнання і сировини. Прибуток громадських організацій та об'єднань йде на розширення спектру послуг, що надаються їх учасникам, на вдосконалення матеріальної бази і т. д.

Види некомерційних організацій,
їх характеристика і цілі діяльності.
Відповідно до російського цивільним законодавством юридичних осіб, які створюються на території Російської Федерації, поділяються на дві групи: комерційні і некомерційні організації.
Некомерційні організації - організації, що не мають отримання прибутку як основної мети своєї діяльності і не розподіляють отриманий прибуток між учасниками.
Громадський характер діяльності - головна особливість некомерційних організацій, що відрізняє їх від інших господарюючих суб'єктів.
Правове становище некомерційних організацій визначають такі основні закони:
1. Цивільний кодекс РФ;
2. Федеральний закон від 12 січня 1996 р. № 7 - ФЗ «Про некомерційних організаціях».
3. Федеральний закон від 19 травня 1995 р. № 82 - ФЗ «Про громадські об'єднання».
Діяльність кожного з видів некомерційних організацій додатково регулюється спеціальним законом.
Некомерційні організації можуть створюватися для досягнення соціальних, благодійних, культурних, освітніх, наукових та управлінських цілей, в вкультурних, освітніх, наукових та управлінських целей.х тельно регулюється спеціальним законом.ійской Федераціі______ метою охорони здоров'я громадян, розвитку фізичної культури і спорту, задоволення духовних та інших нематеріальних потреб громадян, захисту прав, законних інтересів громадян та організацій, вирішення спорів та конфліктів, надання юридичної допомоги, а також в інших цілях, спрямованих на досягнення суспільних благ. Некомерційні організації можуть здійснювати підприємницьку діяльність лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких вони створені, і цих цілей.
Закон № 7 - ФЗ визначені такі форми некомерційних організацій:
1. Громадські організації (об'єднання);
2. Релігійні організації (об'єднання);
3. Державна корпорація;
4. Некомерційні партнерства;
5. Установи;
6. Автономні некомерційні організації;
7. Соціальні фонди;
8. Благодійні фонди;
9. Об'єднання юридичних осіб (асоціації та спілки);
Крім того, федеральним законодавством можуть передбачатися інші форми некомерційних організацій:
1. Споживчі кооперативи (ГК РФ);
2. Товариства власників житла (Федеральний закон 29.12.2004 року № 199 - ФЗ «Житловий кодекс Російської Федерації»);
3. Територіальне громадське самоврядування (Федеральний закон від 06.10.2003 року № 131 - ФЗ «Про громадські організації місцевого самоврядування в Російській Федерації»);
4. Благодійні організації (Федеральний закон від 11.08.1995 рік № 135 - ФЗ «Про благодійну діяльність та благодійні організації»);
5. Профспілки (Федеральний закон від 12 січня 1996 року № 10 - ФЗ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).
Некомерційна організація вважається створеною як юридична особа з моменту її державної реєстрації в установленому законом порядку, має у власності або в оперативному управлінні відокремлене майно, відповідає (за винятком установ) за своїми зобов'язаннями цим майном, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та немайнові права , нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.
Некомерційна організація повинна мати самостійний баланс або кошторис.
Некомерційна організація створюється без обмеження строку діяльності, якщо інше не встановлено установчими документами некомерційної організації.
Некомерційна організація має право в установленому порядку відкривати рахунки в банках на території Російської Федерації і за межами її території.
Некомерційна організація має печатку з повним найменуванням цієї некомерційної організації російською мовою.
Некомерційна організація має право мати штамп та бланки із своїм найменуванням, а також зареєстровану в установленому порядку емблему.
Громадські організації (об'єднання) - добровільні об'єднання громадян, у встановленому законом порядку які об'єдналися на основі спільності їх інтересів для задоволення духовних або інших нематеріальних потреб.
Громадські та релігійні організації є некомерційними організаціями. Вони мають право здійснювати підприємницьку діяльність лише для досягнення цілей, заради яких вони створені, і відповідних цим цілям.
Учасники (члени) громадських і релігійних організацій не зберігають прав на передане ними цим організаціям у власність майно, в тому числі на членські внески. Вони не відповідають за зобов'язаннями громадських та релігійних організацій, в яких беруть участь як їх членів, а зазначені організації не відповідають за зобов'язаннями своїх членів.
Право громадян на об'єднання містить у собі право створювати на добровільній основі громадські об'єднання для захисту спільних інтересів і досягнення спільних цілей, право вступати в існуючі громадські об'єднання або втримуватися від вступу в них, а також право безперешкодно виходити із суспільних об'єднань.
Створення громадських об'єднань сприяє реалізації прав і законних інтересів громадян.
Громадяни мають право створювати на свій вибір громадські об'єднання без попереднього дозволу органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також право вступати в такі громадські об'єднання на умовах дотримання норм їх статутів.
Створювані громадянами громадські об'єднання можуть реєструватися в порядку, передбаченої чинним законодавством і набувати права юридичної особи або функціонувати без державної реєстрації та набуття прав юридичної особи.
Громадські об'єднання можуть створюватися в одній з наступних організаційно-правових форм:
1. громадська організація;
2. громадський рух;
3. громадський фонд;
4. орган громадської самодіяльності;
5. громадська інституція;
6. політична партія.
Громадською організацією є засноване на членстві суспільне об'єднання, створене на основі спільної діяльності для захисту спільних інтересів і досягнення статутних цілей об'єдналися громадян.
Громадським рухом є що складається з учасників і не має членства масова суспільна збіднення, що ставить за соціальні, політичні та інші, суспільно корисні цілі, підтримувані учасниками громадського руху.
Громадський фонд є одним з видів некомерційних фондів і представляє собою не має членства громадське об'єднання, мета якого полягає у формуванні майна на основі добровільних внесків, інших, не заборонених законом надходжень та використання даного майна на суспільно корисні цілі. Засновники та керуючі майном громадського фонду не має права використовувати зазначене майно у власних інтересах.
Громадським установою є не має членства громадське об'єднання, що ставить своєю метою надання конкретного виду послуг, що відповідають інтересам учасників і відповідають статутним цілям зазначеного об'єднання.
Органом громадської самодіяльності є не має членства громадське об'єднання, метою якого є спільне вирішення різних соціальних проблем, що виникають у громадян за місцем проживання, роботи або навчання, спрямоване на задоволення потреб необмеженого кола осіб, чиї інтереси пов'язані з досягненням статутних цілей і реалізацією програм органу громадської самодіяльності за місцем його створення.
Політична партія - це громадське об'єднання, створене з метою участі громадян Російської Федерації в політичному житті суспільства за допомогою формування і вираження їхньої політичної волі, участі у громадських та політичних акціях, у виборах і референдумах, а також з метою представлення інтересів громадян в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.
Федеральний закон від 26.09.1997 р. № 125-ФЗ «Про свободу совісті та релігійні об'єднання» регулює діяльність некомерційних організацій у сфері реалізації релігійних переконань.
Релігійним об'єднанням в Російській Федерації визнається добровільне об'єднання громадян Російської Федерації, інших осіб, які постійно і на законних підставах проживають на території РФ, утворене з метою спільного сповідання і поширення віри і володіють відповідними цієї мети ознаками:
ü віросповідання;
ü у богослужінні, інших релігійних обрядів та церемоній;
ü навчання релігії і релігійне виховання свої послідовників.
Релігійні об'єднання можуть створюватися у формі релігійних груп і релігійних організацій.
Релігійною групою визнається добровільне об'єднання громадян, утворене з метою спільного сповідання і поширення віри, здійснюють діяльність без державної реєстрації та придбання правоздатності юридичної особи. Приміщення та необхідне для діяльності релігійної групи майно надаються у користування групи її учасниками.
Релігійна організація - добровільне об'єднання громадян РФ, інших осіб, які постійно і на законних підставах проживають на території РФ, утворене з метою спільного сповідання і поширення віри і в установленому законом порядку зареєстрована як юридичної особи.
Фонд - не має членства некомерційна організація, заснована громадянами і (або) юридичними особами на основі добровільних майнових внесків і яка має соціальні, благодійні, культурні, освітні чи інші суспільно корисні цілі. Майно, передане фонду його засновниками (засновником), є власністю фонду. Засновники не відповідають за зобов'язаннями створеного ними фонду, а фонд не відповідає за зобов'язаннями своїх засновників. Фонд використовує майно для цілей, визначених статутом фонду. Фонд має право займатися підприємницькою діяльністю, відповідної цим цілям і необхідної для досягнення суспільно корисних цілей, заради яких фонд створений. Для здійснення підприємницької діяльності фонди вправі створювати господарські товариства чи брати участь в них. Фонд зобов'язаний щорічно публікувати звіти про використання свого майна. Піклувальна рада фонду є органом фонду та здійснює нагляд за діяльністю фонду, прийняттям іншими органами фонду рішень і забезпеченням їх виконання, використанням коштів фонду, дотриманням фондом законодавства. Піклувальна рада фонду здійснює свою діяльність на громадських засадах.
Державна корпорація - не має членства некомерційна організація, заснована Російською Федерацією на основі майнового внеску і створена для здійснення соціальних, управлінських або інших суспільно корисних функцій. Державна корпорація створюється на підставі федерального закону. Майно, передане державної корпорації Російською Федерацією, є власністю державної корпорації.
Державна корпорація не відповідає за зобов'язаннями Російської Федерації, а Російська Федерація не відповідає за зобов'язаннями державної корпорації, якщо законом, що передбачає створення державної корпорації, не передбачено інше.
Державна корпорація використовує майно для цілей, визначених законом, що передбачає створення державної корпорації. Державна корпорація може здійснювати підприємницьку діяльність лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких вона створена, і цих цілей.
Державна корпорація зобов'язана щорічно публікувати звіти про використання свого майна відповідно до закону, яка передбачає створення державної корпорації.
Особливості правового становища державної корпорації встановлюються законом, що передбачає створення державної корпорації. Для створення державної корпорації не потрібно установчих документів, передбачених ст. 52 ЦК РФ.
Некомерційне партнерство - заснована на членстві некомерційна організація, заснована громадянами і (або) юридичними особами для сприяння її членам у здійсненні діяльності, спрямованої на досягнення цілей, передбачених для некомерційних організацій. Майно, передане некомерційному партнерству його членами, є власністю партнерства. Члени некомерційного партнерства не відповідають за зобов'язаннями своїх членів.
Некомерційне партнерство має право здійснювати підприємницьку діяльність, відповідну цілям, для досягнення яких воно створене.
Члени некомерційного партнерства має право:
1. брати участь в управлінні справами некомерційного партнерства;
2. отримувати інформацію про діяльність некомерційного партнерства у встановленому установчими документами порядку;
3. на свій розсуд виходити з некомерційного партнерства;
4. якщо інше не встановлено федеральним законом або установчими документами некомерційного партнерства, отримувати при виході з некомерційного партнерства частина його майна або вартість цього майна в межах вартості майна, переданого членами некомерційного партнерства в його власністю, за винятком членських внесків, у порядку, передбаченому установчими документами некомерційного партнерства;
5. отримувати у разі ліквідації некомерційного партнерства частина його майна, що залишилося після розрахунків з кредиторами, або вартість цього майна в межах вартості майна, переданого членами некомерційного партнерства у його власність, якщо інше не передбачено федеральним законом або установчими документами некомерційного партнерства.
Установа - некомерційна організація, створена власником для здійснення управлінських, соціально-культурних чи інших функцій некомерційного характеру і фінансована повністю або частково цим власником.
Майно установи закріплюється за ним на праві оперативного управління відповідно до ДК РФ. Права установи на закріплене за ним майно визначаються відповідно до ДК РФ.
Установа відповідає за своїми зобов'язаннями, що перебувають у його розпорядженні грошовими коштами. При їх недостатності субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями установи несе його власник. Особливості правового становища окремих видів державних та інших установ визначаються законом і іншими правовими актами.
Бюджетна установа - організація, створена органами державної влади РФ, органами державної влади суб'єктів РФ, органами місцевого самоврядування для здійснення управлінських, соціально - культурних, науково-технічних або інших функцій некомерційного характеру, діяльність, якої фінансується з відповідного бюджету або бюджету державного позабюджетного фонду на основі кошторису доходів і витрат. Діяльність бюджетних установ регулюється Бюджетним кодексом РФ.
Автономна некомерційна організація - не має членства некомерційна організації, заснована громадянами і (або) юридичними особами на основі добровільних майнових внесків з метою надання послуг в галузі освіти, охорони здоров'я, культури, науки, прав, фізичної культури і спорту та інших послуг.
Майно, передане автономної некомерційної організацією її засновникам (засновником), є власністю автономної некомерційної організації. Засновники автономної некомерційної організації не зберігають прав на майно, передане ними у власність цієї організації. Засновники не відповідають за зобов'язаннями створеної ними автономної некомерційної організації, а вона не відповідає за зобов'язаннями своїх засновників.
Автономна некомерційна організація має право здійснювати підприємницьку діяльність, відповідну цілям, для досягнення яких створено зазначена організація.
Нагляд за діяльністю автономної некомерційної організації здійснюють її засновники у порядку, передбаченому її установчими документами.
Засновники автономної некомерційної організації можуть користуватися її послугами тільки на рівних умовах з іншими особами.
Комерційні організації з метою координації їх підприємницької діяльності, а також представлення і захисту загальних майнових інтересів можуть за договором між собою створювати об'єднання у формі асоціації або союзів, які є некомерційними організаціями.
Якщо за рішенням учасників на асоціацію (союз) покладається ведення підприємницької діяльності, така асоціація (союз) перетворюється в господарське товариство або товариство в порядку, передбаченому ГК РФ, або може створити для здійснення підприємницької діяльності господарське товариство або брати участь у суспільстві.
Некомерційні організації можуть добровільно об'єднуватися в асоціації (союзи) некомерційних організацій. Асоціація (спілка) некомерційних організацій є некомерційною організацією.
Члени асоціації (союзу) зберігають свою самостійність і права юридичної особи. Асоціація (спілка) не відповідає за зобов'язаннями своїх членів. Члени асоціації (союзу) несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями цієї асоціації (спілки) у розмірі та в порядку, передбачених її установчими документами.
Новим видом некомерційних організацій є ТСЖ, чинне відповідно до Житлового кодексу РФ.
Товариство власників житла (ТСЖ) - некомерційна організація, об'єднання власників приміщень у багатоквартирному будинку для спільного управління комплексом нерухомого майна в багатоквартирному будинку, забезпечення експлуатації цього комплексу, володіння, користування і у встановлених законодавством межах розпорядження спільним майном у багатоквартирному будинку.
Товариство власників житла є юридичною особою з моменту його державної реєстрації. Товариство власників житла має печатку із своїм найменуванням, розрахунковий та інші рахунки в банку, інші реквізити. Товариство власників житла відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство власників житла не відповідає за зобов'язаннями членів товариства. Члени товариства власників житла не відповідають за зобов'язаннями товариства.
Власники приміщень у одному багатоквартирному будинку можуть створити тільки одне товариство власників житла. Рішення про створення товариства власників житла приймається власниками приміщень у багатоквартирному будинку на їх загальних зборах. Таке рішення вважається прийнятим. якщо за нього проголосували власники приміщень у відповідному багатоквартирному будинку, що володіють більш ніж п'ятдесятьма відсотками голосів від загального числа власників приміщень у такому будинку. Товариство власників житла може бути створено при об'єднанні:
1. кількох багатоквартирних будинків, приміщення в яких належать різним (не менше ніж двом) власникам приміщень у багатоквартирному будинку, з земельними ділянками, розташованими на спільній земельній ділянці або кількох сусідніх (межують) земельних ділянках, мережами інженерно-технічного забезпечення та іншими елементами інфраструктури;
2. декількох розташованих близько будинків, будівель або споруд - житлових будинків, призначених для проживання однієї сім'ї, дачних будинків з присадибними ділянками або без них, громадянами та іншими розташованими на спільній земельній ділянці або кількох сусідніх (межують) земельних ділянках об'єктами, мережами інженерно-технічного забезпечення та іншими елементами інфраструктури.
Державна реєстрація товариства власників житла здійснюється відповідно до законодавства про державну реєстрацію юридичних осіб.
Товариство власників житла має право вимагати в судовому порядку повного відшкодування завданих йому збитків у результаті невиконання власниками приміщень у багатоквартирному будинку зобов'язань зі сплати обов'язкових платежів і внесків та оплати інших загальних витрат.
У ході реформи місцевого самоврядування в Російській Федерації вдосконалюється система реалізації прав громадян на участь у вирішенні питань місцевого значення. Закон № 131-ФЗ передбачає можливість створення в муніципальних утвореннях ТОСов.
Територіальне громадське самоврядування (ТОС) - самоорганізація громадян за місцем їх проживання на частині території поселення для самостійного й під свою відповідальність здійснення власних ініціатив з питань місцевого значення.
Межі території, на якій здійснюється територіальне громадське самоврядування, встановлюються представницьким органом поселення за пропозицією населення, що проживає на даній території.
Органи територіального громадського самоврядування обираються на зборах або конференціях громадян, що проживають на відповідній території.
Територіальне громадське самоврядування відповідно до його статуту може бути юридичною особою і підлягає державній реєстрації в організаційно-правовій формі некомерційної організації.
У статуті територіального громадського самоврядування встановлюються:
1. територія, на якій воно здійснюється;
2. цілі, завдання, форми та основні напрямки діяльності територіального громадського самоврядування;
3. порядок формування, припинення повноважень, права і обов'язки, термін повноважень органів територіального громадського самоврядування;
4. порядок прийняття рішень;
5. порядок придбання майна, а так само порядок користування і розпорядження зазначеним майном і фінансовими засобами;
6. порядок припинення здійснення територіального громадського самоврядування.
Споживчий кооператив - добровільне об'єднання громадян і юридичних осіб на основі членства з метою задоволення матеріальних та інших потреб учасників, що здійснюється шляхом об'єднання його членами майнових пайових внесків.
Статут споживчого кооперативу повинен містити умови про розмір пайових внесків членів кооперативу; про склад і порядок внесення пайових внесків членами кооперативу та про їхню відповідальність за порушення зобов'язання щодо внесення пайових внесків; про склад і компетенції органів управління кооперативом та порядок прийняття ними рішень, в тому числі про питання, рішення по яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів; про порядок покриття членами кооперативу понесених ним збитків.
Найменування споживчого кооперативу повинно містити в найменуванні вказівка ​​на основну мету діяльності, а також чи слово «кооператив», або слова «споживчий союз» або «споживче суспільство».
Члени споживчого кооперативу зобов'язані протягом трьох місяців після затвердження щорічного балансу покрити утворилися збитки шляхом додаткових внесків. У разі невиконання цього обов'язку кооператив може бути ліквідований у судовому порядку на вимогу кредиторів.
Члени споживчого кооперативу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями в межах невнесеної частини додаткового внеску кожного з членів кооперативу.
Доходи, отримані споживчим кооперативом від підприємницької діяльності, здійснюваної діяльності, здійснюваної кооперативом відповідно до закону та статуту, розподіляються між його членами.
Діяльність споживчих кооперативів регулюють:
1. Закон РФ від 19.06.1992 р. № 3085-1 «Про споживчу кооперацію (споживчих товариства, їх спілки) до»;
2. Федеральний закон від 07.08.2001 р. № 117-ФЗ «Про кредитні споживчі кооперативи громадян»;
3. Федеральний закон від 08.12.1995 р. № 193-ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію».
Споживча кооперація - система споживчих товариств та їх спілок різних рівнів, створених з метою задоволення матеріальних та інших потреб їх членів.
Споживче товариство - добровільне об'єднання громадян та (або) юридичних осіб, створене, як правило, за територіальною ознакою, на основі членства шляхом об'єднання його членами майнових пайових внесків для торговельної, заготівельної, виробничої діяльності з метою задоволення матеріальних і інших потреб його членів.
Кредитний споживчий кооператив громадян - споживчий кооператив громадян, створений громадянами, добровільно об'єдналися для задоволення потреб у фінансовій взаємодопомоги. Кредитні споживчі кооперативи громадян можуть створюватися за ознакою спільності місця проживання, трудової діяльності, професійної приналежності чи якийсь інший спільності громадян. Число членів кредитної споживчого кооперативу громадян не може бути менше ніж п'ятнадцяти і більше ніж дві тисячі осіб.
Сільськогосподарська кооперація - система сільськогосподарських кооперативів та їх спілок, створених з метою задоволення своїх економічних потреб.
Сільськогосподарський кооператив - організація, створена сільськогосподарськими товаровиробниками на основі добровільного членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, заснованої на об'єднанні їх майнових пайових внесків з метою задоволення матеріальних і інших потреб членів кооперативу. Сільськогосподарський кооператив може бути створений у формі виробничого або споживчого кооперативу
Сільськогосподарський споживчий кооператив - сільськогосподарський кооператив, створений сільськогосподарськими товаровиробниками (громадянами і (або) юридичними особами) за умови їх обов'язкового участі у виробничій діяльності споживчого товариства.
Споживчі кооперативи є неприбутковими організаціями і в залежності від виду їх діяльності поділяються на переробні, збутові (торгові), що обслуговують, постачальницькі, садівничі, кредитно-страхові та інші кооперативи. створені відповідно до вимог законодавства для виконання одного або декількох видів діяльності.
Профспілка - добровільне громадське об'єднання громадян, пов'язаних загальними виробничими, професійними інтересами по роду їх діяльності, що створюється з метою представництва і захисту їхніх соціально-трудових прав та інтересів.
Благодійна організація - неурядова (недержавна і немуніціпальная) некомерційна організація, створена для реалізації суспільно значимих цілей шляхом здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства в цілому або окремих категоріях осіб.
Благодійні організації створюються у формах громадських організацій (об'єднань), фондів, установ та інших формах, передбачених федеральними законами для благодійних організацій. Благодійна організація може створюватися у формі установи, якщо її засновником є ​​благодійна організація.
У Російській Федерації діють загальноукраїнські, міжрегіональні, регіональні, місцеві некомерційні організації.
Втручання органів державної влади та їх посадових осіб у діяльність громадських об'єднань, так само як і втручання громадських об'єднань у діяльність органів державної влади та їх посадових осіб, не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством.
Держава забезпечує додержання прав і законних інтересів громадських об'єднань, надає підтримку їх діяльності, законодавчо регулює надання їм податкових та інших пільг та переваг. Державна підтримка може виражатися у вигляді цільового фінансування окремих суспільно корисних програм громадських об'єднань за їх заявками (державні гранти); укладання будь-яких видів договорів, в тому числі на виконання робіт і надання послуг; соціального замовлення на виконання різних державних програм необмеженому колу громадських об'єднань на конкурсній основі.
Питання, що зачіпають інтереси громадських об'єднань у передбачених законом випадках, вирішуються органами державної влади та органами місцевого самоврядування за участю відповідних громадських об'єднань або за погодженням з ними.
Некомерційна організація, що є юридичною особою, характеризуються такими ознаками як:
1. майнова відособленість;
2. організаційна єдність;
3. правоздатність;
4. самостійна відповідальність.
Некомерційна організація повинна мати установчі документи, які регулюють її діяльність, самостійний баланс і фінансовий кошторис.
Особливості фінансів і фінансові відносини некомерційних організацій.
Установи організації, що здійснюють некомерційну діяльність, надають різноманітні послуги - соціального характеру, управлінські, з охорони громадського порядку, оборони країни тощо До недавніх пір майже всі витрати цих установ фінансувалися з бюджету, а послуги споживачам надавалися в основному безкоштовно. Однак в останні роки, у зв'язку з необхідністю підвищення рівня соціально-культурного обслуговування громадян, почалося розширення сфери платних послуг, а переклад установ, що здійснюють некомерційну діяльність, на нові умови господарювання значно розширив склад їх фінансових джерел.
Фінансові ресурси установ і організацій некомерційного сектора економіки - це грошові кошти, що мобілізуються ними з різних джерел на здійснення і розширення своєї діяльності. Джерела формування фінансових ресурсів залежать від двох факторів - виду надаваних послуг і характеру (платного чи безкоштовного) їх надання. Одні з послуг можуть надаватися споживачами тільки на безкоштовних засадах, інші - тільки на платних, а треті - на поєднанні тих і інших.
Так, у сфері державного управління і оборони країни, де мова йде про надання послуг суспільству в цілому, кожен громадянин і будь-яка юридична особа отримує їх безкоштовно, а єдиним джерелом їх фінансування виступають бюджетні кошти. При цьому держава має встановити такі норми бюджетного фінансування відповідних витрат, які дозволяли б державним службовцям та військовослужбовцям мати досить високу оплату, що забезпечує гідний рівень їхнього життя і нормальні умови для виконання професійного і військового обов'язку. В іншому випадку не уникнути корупції, підкупів працівників державного апарату, порушень військової дисципліни та інших, вкрай негативних у соціальному плані наслідків.
Деякі види послуг у галузі культури, мистецтва, юриспруденції надаються їх споживачам тільки на платних засадах. Це - послуги видовищних підприємств (театрів, кінотеатрів, кіноконцертних залів), робота виставок, нотаріату, адвокатури та ін Навіть якщо цим підприємствам і організаціям виділяються бюджетні кошти, то надаються вони епізодично і у вигляді цільових дотацій.
Переважну масу послуг в неринковому секторі економіки становлять послуги соціально-культурного характеру. Вони виключно різноманітні і в силу цього надаються споживачам як на платних засадах, так і безкоштовно, а отже, мають різні джерела фінансування. Конкретний склад фінансових ресурсів, що спрямовуються на задоволення соціально-культурних потреб, залежить насамперед від характеру самих потреб. Тут можна виділити такі три групи:
ü потреби, що мають величезне значення для всього суспільства, а тому їх задоволення не повинне залежати від рівня одержуваного кожним громадянином доходу має гарантувати Конституцією країни (наприклад, потреба громадян у початковому і середню освіту). Джерелом фінансування цих потреб виступають загальнодержавні фінансові ресурси, що виділяються з бюджетних і позабюджетних (соціального призначення) фондів;
ü потреби, що мають суспільно значимий характер, але в силу обмеженості загальнодержавних ресурсів покриваються ними лише в межах необхідного мінімуму на принципах часткового фінансування за рахунок коштів державного бюджету. Задоволення цих потреб понад встановлений нормативного рівня здійснюється за допомогою інших фінансових джерел, у тому числі і коштів населення. Прикладом таких потреб може служити мінімальний рівень медичного обслуговування населення, середній рівень освіти, встановлена ​​норма соціального забезпечення громадян тощо;
ü індивідуальні потреби громадян, пов'язані з їх відпочинком і охороною здоров'я, забезпечення житлом та ін Вони не повинні покриватися за рахунок суспільства, а тому фінансовими джерелами їх задоволення виступають кошти підприємств, організацій і населення.
В даний час для фінансування установ і організацій, що надають різноманітні послуги соціально-культурного характеру, використовуються такі джерела:
ü бюджетні кошти, що виділяються установами та організаціями на основі встановлених нормативів. Нормативи бюджетного фінансування виконують роль ціни (тарифу) на ті роботи (послуги), які надаються державою споживачеві. Нормативи повинні бути орієнтовані на кінцеві результати діяльності соціально-культурних установ відповідного профілю, хоча в даний час цього повністю реалізувати не вдалося: по школах-на утримання одного учня, по лікарнях - на лікування одного хворого, по дитячих дошкільних закладах - на утримання однієї дитини і т.д.;
ü грошові кошти державних і муніципальних, приватних і кооперативних підприємств, громадських організацій, громадян, які надходять за виконання роботи (послуг), проведені платні заходи згідно з укладеними з юридичними особами договорами та замовленнями населення, сюди відносяться, наприклад, надходження грошових коштів за надання наднормативних послуг в області медичного обслуговування громадян, за додаткові послуги у сфері народної освіти (особливо в частині підготовки і перепідготовки кадрів, підвищення їх кваліфікації тощо). У договорах визначаються обсяг, структура і якість послуг, порядок забезпечення установи матеріальними і фінансовими ресурсами, форми фінансування з коштів замовника і т.д. При виконанні установою додаткових робіт (послуг) сума виділених йому згідно з нормативом бюджетних асигнувань не зменшується, а отримані за договором або замовленням грошові кошти збільшують фінансові ресурси установи;
ü надходження від надання платних послуг населенню та іншим споживачам (від проведення різних оглядів, конкурсів, фестивалів, продаж квитків на видовищні вистави і т.д.) і продажу виробів власного виробництва (наприклад, лікарських засобів, медичних препаратів, продукції навчально-виробничих майстерень та ін.) Платні послуги надаються споживачам відповідно до діючих прейскурантними і договірними цінами (тарифами); при цьому надання платних послуг (робіт) не може здійснюватися натомість діяльності, що фінансується з бюджету;
ü виручка від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
ü добровільні внески і безоплатно передані установам і організаціям матеріальні цінності, що надходять від державних підприємств, кооперативів, громадських організацій, благодійних та інших фондів, окремих громадян (включаючи кошти піклувальників);
ü інші грошові надходження.
Кошти, що надійшли з усіх джерел, утворюють фонд фінансових ресурсів (дохід) установи; використовуються вони на виплату заробітної плати, відшкодування матеріальних і прирівняних до них витрат, розрахунки з іншими організаціями та банками, створення фондів економічного стимулювання. Залишки невикористаних за рік надходжень залишаються у розпорядженні установи (організації) і до бюджету не вилучаються; не повинні вони впливати на зниження нормативу бюджетного фінансування витрат у наступному році.
Всі установи, які здійснюють некомерційну діяльність, якщо вони мають самостійний баланс і розрахунковий рахунок, мають право користуватися банківським кредитом. При цьому короткострокові позики видаються їм на витрати, пов'язані із здійсненням поточної діяльності, а довгострокові - для цілей виробничого і соціального розвитку з наступним погашенням за рахунок коштів фонду виробничого і соціального розвитку.
Мобілізація та використання фінансових ресурсів в установах і організаціях неринкового сектора економіки здійснюється по-різному - залежно від методів ведення господарства. Розрізняють кошторисна фінансування і повну самоокупність.
При кошторисному фінансуванні основні послуги споживачам надаються безкоштовно. Головним джерелом формування фінансових ресурсів виступають бюджетні кошти, передбачені у кошторисі витрат і доходів (за деяким установам соціально-культурного призначення продовжує складатися кошторис витрат). Народу з бюджетними асигнуваннями установи та організації використовують і інші види грошових надходжень, теж відображаються в кошторисі.
На засадах самоокупності та самофінансування функціонують ті організації, витрати яких повністю відшкодовуються з виручки від реалізації нематеріальних благ та послуг. До них відносяться деякі культурно-освітні заклади, окремі медичні установи, видовищні підприємства, установи мистецтва та ін Формування та використання їх фінансових ресурсів відображається у фінансовому плані за відповідними статтями доходів і витрат.
Організації та установи, які здійснюють некомерційну діяльність, самостійно розробляють свої фінансові плани. При цьому установи, що фінансуються тільки за рахунок бюджетних коштів, складають кошторису витрат, а організації і установи, що забезпечують свої потреби не лише бюджетними асигнуваннями, а й іншими видами фінансових ресурсів, розробляють кошторису доходів і витрат. Головна відмінність кошторису від фінансових планів підприємств, що функціонують на комерційних засадах, полягає в тому, що в кошторисі більш детально обгрунтовуються витрати, тоді як доходи відображаються лише в розрізі різних джерел.
Для складання кошторисів в якості вихідних даних використовуються контрольні цифри і економічні нормативи.
Контрольні цифри складаються з показників, що відбивають специфіку діяльності відповідної установи і визначають перспективи його розвитку. Наприклад, учнів (школярів, студентів) у середньорічному обчисленні, кількості ставок (педагогічних працівників - у школах і професорсько-викладацького складу - у технікумах і вузах); по медичних установах стаціонарного тиру - показники числа лікарняних ліжок, днів їх функціонування і ставок медичного персоналу ; з амбулаторно-поліклінічним установам - показники числа відвідувань хворими лікарів і кількості ставок медичного персоналу, і т.д.
Контрольні цифри не носять директивного характеру і відбивають контрольні результати діяльності установ з надання різного роду послуг. Вони доводяться до установ в якості тих орієнтирів, які повинні забезпечити досягнення відповідного рівня соціального обслуговування населення, надання громадянам соціально гарантованих благ. Контрольні цифри можуть включати:
ü чисельність і склад обслуговується установою населення (контингенту);
ü обсяг і якість виконуваних послуг (наприклад, число прийнятих в поліклініках хворих, число випускників зі шкіл і т.д.);
ü показники технічного оснащення закладів та забезпеченості транспортом;
ü показники соціального розвитку трудових колективів відповідних установ.
Економічні нормативи, що використовуються у фінансовому плануванні, включають в свій склад норматив:
ü бюджетного фінансування чинного установи;
ü утворення фонду заробітної плати (якщо використовується перший спосіб розподілу фінансових ресурсів);
ü освіту фонду виробничого і соціального розвитку;
ü освіту фонду валютних відрахувань за рахунок валютної виручки.
Величина нормативу бюджетного фінансування визначається з урахуванням науково обгрунтованих соціальних нормативів, збільшення потреб населення у відповідному вигляді соціального обслуговування і повинна забезпечувати відшкодування матеріальних і прирівняних до них витрат, формування коштів на виплату заробітної плати, створення необхідної матеріально-технічної бази, соціальний розвиток і матеріальне стимулювання трудового колективу. Нормативи бюджетного фінансування витрат служать основою для розрахунку загальної суми фінансових засобів, необхідно для забезпечення тієї діяльності установи, яка пов'язана з наданням населенню та юридичним особам безкоштовних послуг.
Крім контрольних цифр та економічних нормативів установи та організації, що здійснюють некомерційну діяльність, можуть отримувати державне замовлення на введення в дію нових потужностей та об'єктів за рахунок державних централізованих капітальних вкладень.
Грунтуючись на контрольних цифрах, економічних нормативах і державне замовлення, установа (організація) здійснює всі необхідні розрахунки і складає кошторис витрат і доходів. Кошторис підлягає розгляду і схваленню трудовим колективом. Стверджується вона спільним рішенням керівника установи та профспілкової організації.
Складання схем, крім обов'язкових реквізитів (відображають найменування установи; вказівки бюджету, з якого відбувається фінансування; підпису особи, що затверджує кошторис, та інші), включає три великих розділи: 1-зведення витрат і доходів; 2-виробничі показники; 3-розрахунки та обгрунтування витрат і доходів. У першому розділі за видатками зазначаються:
1. Матеріальні та прирівняні до них витрати.
2. Фонд заробітної плати.
3. Фонд виробничого і соціального розвитку.
4. Фонд матеріального заохочення.
5. Інші фонди та резерви.
У перший розділ по доходах включаються:
1. Фінансування з бюджету.
2. Додаткові платні послуги населенню.
3. Надання послуг за договорами з організаціями і підприємствами.
4. Інші надходження.
5. Виручка від здачі в оренду приміщення, обладнання.
Звід витрат і доходів за кошторисом дається в річному вирахуванні з поквартальною розбивкою. По всіх розділах кошторису виробляються планові і звітні дані поточного року, що дозволяють порівняти їх з показниками планованого року.
На некомерційних засадах організовують свою діяльність численні громадські об'єднання: творчі спілки, громадські організації, благодійні фонди, асоціації та ін Їх фінансові взаємозв'язки відрізняються специфікою, зумовленої способом організації і характером діяльності самих громадських об'єднань. Добровільність створення громадських об'єднань призводить до того, що основним джерелом їх фінансових ресурсів є вступні та членські внески; використання ними бюджетних коштів (формованих з доходів платників податків) вважається неприпустимими. Суспільний характер діяльності виключає можливість використання власності об'єднань для вилучення їх членам індивідуальних доходів. Формовані фінансові ресурси спрямовуються на покриття витрат, обумовлених статутом об'єднання.
Громадські об'єднання є невід'ємною частиною суспільно-політичної системи країни. Ці об'єднання створюються на основі приналежності людей до однієї професії або певної соціальної групи, загальних інтересів, захоплень або підходів до вирішення завдань загальногромадянського, ідеологічного значення. У нашій країні діє велика кількість громадських об'єднань: професійні спілки (вчителів, лікарів, шахтарів, металургів і т.д.), партії (Єдина Росія, партія пенсіонерів і т.д.), творчі спілки (письменників, художників, театральних діячів і т.д.), спортивні («Спартака», «Динамо» і т.п.) та інші добровільні товариства (винахідників і раціоналізаторів тощо). В якості специфічної організаційної форми громадських об'єднань можна назвати і одержали широке поширення в останні роки спеціальні цільові фонди (Російський міжнародний фонд культури, фонд конверсії і т.п.) і благодійні фонди (Міжнародний фонд милосердя та здоров'я, Російський дитячий фонд і т.п .).
На організацію фінансів громадських об'єднань впливають два основних фактори. Перший полягає в тому, що громадські об'єднання є добровільними, самодіяльними організаціями громадян. Тому механізм формування та використання фондів грошових коштів як матеріальної бази їх функціонування має особливість - основним джерелом надходження ресурсів є вступні й членські внески.
Другий фактор, який представляє специфіку організації громадських об'єднань, полягає в тому, що громадські об'єднання мають певною власністю у вигляді будівель і споруд, підприємств і господарських організацій виробничого призначення (промислових, будівельних, видавничих та ін), а також фінансових ресурсів. Громадські об'єднання володіють майном і на пайових засадах, у тому числі шляхом установи комерційних банків, спільних підприємств і т.д. У результаті організація фінансів громадських об'єднань лише частково регламентується державою, а в головному вона визначається їх статутами. У статуті громадського об'єднання обумовлюються її цілі, завдання та напрями взаємодії з іншими системами, а також принципи формування матеріально-фінансової бази. Держава ж використовує методи непрямого, економічного впливу, в тому числі через оподаткування різних об'єктів, рівень ставки податку на прибуток, фінансові та податкові пільги, а також через виділення в окремих випадках дотації і субвенції.
Характерною особливістю використання власності громадських об'єднань є те, що вона не виступає джерелом доходів для окремих їх членів. Всі доходи громадських об'єднань йдуть на загальне обслуговування, задоволення їх статутних потреб у цілому, що відбивається в організації фінансів. Між сплатою членських внесків та одержанням матеріальної підтримки в тій чи іншій формі немає прямої, безпосередньої зв'язку.
У сукупності розглянуті фактори зумовлюють те, що господарсько-фінансової діяльності громадських об'єднань поєднується комерційний розрахунок і кошторисна фінансування. Ця особливість знаходить відображення в їх фінансових планах.
Дохідна частина фінансових планів громадських об'єднань складається з вступних та членських внесків, доходів від діяльності господарських підприємств і проведення платних заходів. Джерелами фінансування творчих спілок деяких інших громадських об'єднань є і спеціальні грошові відрахування підприємств і організацій з їх прибутку. За законодавством Російської Федерації відрахування з прибутку для окремих громадських об'єднань не обкладаються податком на прибуток, але в межах 2% від оподатковуваного прибутку.
В останні роки громадські об'єднання надають послуги не тільки безоплатно, але і на платній основі (ведення спортивних секцій, робота курсів крою та шиття і т.п.), що розширило їх дохідну базу. Крім того, у складі доходів деяких громадських об'єднань можуть бути і асигнування з державного бюджету. Так, добровільним спортивним товариствам кошти виділяються на розвиток фізичної культури. Однак дане джерело в даний час практично не використовується.
В умовах сучасної економічної системи діяльність некомерційних організацій, як і будь-яких інших господарюючих суб'єктів, супроводжується формуванням та витрачанням грошових фондів, що зумовлює наявність фінансів.
Вся економіка країни може бути розділена на п'ять секторів:
\ S
Перший - це сектор нефінансових корпорацій. Він існує з метою виробництва товарів і надання нефінансових послуг, тобто таких послуг, що не пов'язані з розподілом грошових коштів (небанківських послуг).
Другий - це сектор фінансових корпорацій, які займаються на ринку наданням фінансових послуг (кредитні організації, недержавні пенсійні фонди або звичайні інвестиційні фонди).
Третій - це сектор державного управління, що об'єднує всі структури, що займаються в якості свого основного виду діяльності виконанням державних функцій.
Четвертий - це сектор некомерційних організацій, що надають послуги домогосподарствам і включає в себе політичні партії, релігійні об'єднання та інші громадські організації. Хоча їх діяльність не можна назвати виробництвом послуг, разом з тим їх необхідно виділити в окремий блок, так як вони, не будучи суб'єктами обліку сектору державного управління, мають певні відносини з бюджетом.
П'ятий - це сектор так званих домашніх господарств, що включають в себе все населення країни (групи фізичних осіб. Проживають спільно і повністю або частково об'єднують свої доходи для спільного споживання певного виду товарів і послуг).
У свою чергу, кожен з цих п'яти секторів являє собою об'єднання інституціональних одиниць. Інституційна одиниця - це структура, яка сама володіє своїми активами, сама і від свого імені бере зобов'язання, сама займається економічною діяльністю і сама веде операції з іншими секторами економіки.
Таке розуміння сучасної економічної діяльності пояснює наявність фінансових відносин у всіх секторах економіки, в тому числі в секторі некомерційних організацій.
Грошовий характер відносин некомерційних організацій обумовлений розвитком товарно-грошових відносин та ринкової економіки. З цих позицій можна говорити про подвійність системи господарювання некомерційних організацій.
Фінанси некомерційних організацій - це соціально-економічні відносини, що мають грошовий характер, виникають з приводу формування, розподілу і використання фондів грошових коштів, пов'язаних із здійсненням громадської діяльності некомерційних організацій.
Фінанси некомерційних організацій у структурі фінансової системи країни разом з державними та муніципальними фінансами утворюють сферу публічних фінансів. Сектор некомерційних організацій включає всі інституційні одиниці, зайняті наданням неринкових послуг, призначених для колективного споживання. Основні ресурси цих одиниць надходять прямо або побічно з платежів, здійснюваних одиницями інших секторів економіки.
Некомерційні організації виробляють для населення особливі послуги - «суспільні блага», що володіють двома фундаментальними якостями, що зумовлюють специфіку фінансування процесу їх виробництва і реалізації. Це властивості «неконкурентність» і властивість «неісключаемості».
Комерційні організації - організації, що переслідують витяг прибутку як основну мету своєї діяльності.
Некомерційні організації - організації, які мають одержання прибутку як такої мети і не розподіляють отриманий прибуток між учасниками.
Відповідно до ГК РФ кожному типу організації відповідає особливі організаційно-правові форми:
Організаційно-правові форми
Комерційні організації
Некомерційні організації
ВАТ, ЗАТ, ТОВ, Повне товариство, командитне товариство, виробничий кооператив, ГУП, МУП
Споживчий кооператив, громадська та релігійна організація, установа, благодійний фонд, фонд
Розміри і структура доходу некомерційної організації, а так само відомості про розміри та склад майна, про витрати, чисельність і склад працівників, про оплату їх праці, про використання безоплатного праці громадян у діяльності некомерційної організації, на відміну від комерційних організацій, не можуть бути предметом комерційної таємниці.
Фінанси некомерційних організацій та комерційних організацій мають відмінності за такими напрямками:
1. формування первісного капіталу (майна та грошових коштів);
2. процедура створення юридичної особи;
3. порядок здійснення господарської діяльності;
4. реалізація прав власності на майно;
5. порядок розподілу прибутку;
6. порядок управління юридичною особою;
7. обсяг і порядок відповідальності за своїми зобов'язаннями перед третіми особами;
8. порядок ліквідації юридичної особи.
Фінанси комерційних організацій грунтуються на таких принципах, що реалізуються через здійснення підприємницької діяльності:
1. самофінансування;
2. самоокупність;
3. саморегулювання;
4. матеріальна та фінансова відповідальність;
5. комерційна таємниця.
Фінанси некомерційних організацій будуються на таких принципах, як:
1. зовнішнє фінансування (освіта грошових фондів за рахунок членських внесків, пожертвувань, грантів, благодійної допомоги, бюджетних асигнувань);
2. цільовий характер витрачання грошових фондів на основі затвердженої системи (бюджету доходів і витрат);
3. витратність, збитковість діяльності (відсутність отримання прибутку, відсутність самоокупності);
4. відкритість фінансів, громадський контроль, відсутність комерційної таємниці в діяльності некомерційних організацій;
5. підзвітність особі - джерела фінансування;
6. реалізація громадських інтересів. ведення діяльності, передбаченої виключно установчими документами;
7. моральна і соціальна відповідальність учасників некомерційної організації за результати її діяльності.

Особливості фінансів різних некомерційних організацій
Вид некомерційної організації
Засновники, учасники, члени
Ведення підприємцями-цької діяльності
Наявність субсидіарної фінансової відповідальності
Повернення вкладу
1. Громадські об'єднання:
1) громадські організації;
Фізичні особи
Самостійно, або через установи комерційних підприємств
Відсутній
Ні
2) громадський рух;
Фізичні особи
Як правило не ведеться
Відсутній
Ні
3) суспільний фонд;
Фізичні та юридичні особи
Через установа комерційних підприємств
Відсутній
Ні
4) громадська інституція
Державні та муніципальні органи, громадські об'єднання
Здійснює
Несуть
Так
2. Некомерційне партнерство
Фізичні та юридичні особи
Здійснює
Відсутній
ТАК
3. Автономна некомерційна організація
Фізичні та юридичні особи
Здійснює
Відсутній
Ні
4. Асоціація та союзи
Юридичні особи
Здійснює
Відсутній
Ні
Фінансові відносини некомерційних організацій виникають з таких підстав:
1) між некомерційною організацією і її засновниками, членами, учасниками з приводу створення та здійснення діяльності, внесення членських внесків;
2) між некомерційною організацією і грантодавцями, пожертвувача, благодійниками, спонсорами з приводу отримання фінансової допомоги та цільового фінансування;
3) між некомерційною організацією і бюджетом з приводу сплати податків і зборів;
4) між некомерційною організацією і бюджетом з приводу надання бюджетних асигнувань, розміщення соціального замовлення;
5) між некомерційною організацією та її працівниками з приводу виплати заробітної плати та соціального забезпечення;
6) між некомерційною організацією і комерційними банками з приводу розрахунково-касового обслуговування та кредитування;
7) між некомерційною організацією і комерційними організаціями у зв'язку зі здійсненням підприємницької діяльності.
Відносини власності некомерційних
організацій.
У власності некомерційних організацій може бути будь-яке майно. Некомерційна організація може мати у власності або в оперативному управлінні: будівлі, споруди, житловий фонд, обладнання, інвентар, грошові кошти в гривнях та іноземній валюті, цінні папери, земельні ділянки, інші об'єкти власності.
У країнах ринкової економіки некомерційні організації в залежності від форми власності можуть бути поділені на державні, муніципальні і приватні організації.
До державних некомерційних організацій належать організації, майно яких належить на праві власності Російської Федерації (федеральна власність), її суб'єктам - республікам, краях, областях і т. д. (власність суб'єкта Російської Федерації). До державних некомерційних організацій належать органи державного управління, найбільші освітні, наукові, медичні, культурні, інформаційні центри, бібліотеки, музеї.
Муніципальні некомерційні організації включають загальноосвітні школи, дитячі сади, поліклініки, відділи соціального забезпечення та ін
До муніципальної власності належить майно, що належить на праві власності міських і сільських поселень, а також муніципальних утворень. Майно, що перебуває в муніципальній власності, закріплюється за муніципальними підприємствами і установами у володіння, користування і розпорядження.
Державні і муніципальні некомерційні організації мають свої переваги і недоліки. До перших належить центральне регулювання процесу виробництва і розподілу з відповідним виділенням необхідних ресурсів. Цим створюються передумови рівних можливостей у сфері споживання суспільних благ. До других - неминуча обмеженість коштів, що спрямовуються державою на створення суспільних благ, і особливо в перехідній економіці, відсутність економічних стимулів для ефективної роботи, бюрократичний стиль управління і т.д.
До приватних некомерційних організацій належать організації, засновані на різних формах недержавної власності, по відношенню до них часто використовується термін «недержавні некомерційні організації».
Основні ознаки недержавних некомерційних організацій:
-Добровільність освіти;
-Інноваційний характер розвитку;
-Економія витрат виробництва при високій якості кінцевих результатів діяльності;
-Ефективне використання можливого прибутку.
Недержавні некомерційні організації, будучи засновані на приватній формі власності, діють у суспільних інтересах, забезпечують доступ до загальнолюдських цінностей, відстоюють принцип плюралізму та рівних можливостей для всіх членів суспільства.
У соціальній ринковій економіці на недержавні некомерційні структури покладаються функції, які раніше традиційно виконувалися державою. Це стає можливим внаслідок особливого функціонального призначення такого роду організацій в ринковій економіці, специфіки використання їх прибутку. У результаті некомерційні організації, будучи недержавними, задовольняють перш за все потреби в суспільних благах. Вони виражають не тільки особисті, але й інтереси суспільства в цілому. У той же час, будучи недержавними, вони в процесі функціонування в більшій мірі слідують законам ринку, ніж державні організації. Це виражається у швидкій реакції на попит, намір представляти якісну продукцію, економити витрати виробництва, вести активну розробку нових напрямків діяльності і пр.
Функціонування недержавних некомерційних організацій направлено не на заміну створюваних приватним бізнесом і державою економічних благ. Їх діяльність, навпаки, розширює структуру суспільних потреб, створює можливості для додаткового альтернативного надання продуктів споживачам. З цієї точки зору недержавні некомерційні організації сприяють посиленню конкуренції між різними секторами економіки, соціалізації економіки, що позитивно позначається на соціально-економічний розвиток суспільства.
Джерела формування майна некомерційних організацій:
Майно некомерційних організацій може формуватися за рахунок грошових надходжень і за рахунок майнових внесків (передачі майна в натурі). Відповідно до чинного законодавства джерелами формування майна некомерційної організації в грошовій та інших формах є:
1) регулярні та одноразові надходження від засновників (учасників, членів);
2) добровільні майнові внески і пожертвування;
3) виручка від реалізації товарів, робіт, послуг;
4) дивіденди (дохід, відсотки), одержані за акціями, облігаціями, інших цінних паперів і вкладах;
5) доходи, отримані від власності некомерційної організації;
6) інші не заборонені законом надходження.
Законами можуть встановлюватися обмеження на джерела доходів некомерційних організацій окремих видів.
Оподаткування некомерційних
організацій.
У Росії податковий статус некомерційної організації багато в чому залежить від ведення або відсутності підприємницької діяльності. Якщо некомерційна організація здійснює лише основну, статутну діяльність, то вона має право на пільги при сплаті податків. Разом з тим це не означає, що некомерційна організація повністю звільнена від сплати всіх податків. У разі ведення підприємницької діяльності некомерційна організація зобов'язана сплачувати податок на прибуток та податок на додану вартість, а також інші податки і збори. Однак і в цьому випадку передбачені пільги як для окремих некомерційних організацій, так і за окремими видами їх діяльності.
Низку суттєвих податкових пільг надається некомерційним організаціям федеральним законодавством. Ці пільги діють на всій території Росії. Крім цього, на місцевому рівні та рівні суб'єкта федерації, як правило, надаються додаткові пільги в частині податків, що надходять до їх бюджету. Часто при цьому податкові пільги на рівні суб'єкта федерації або місцевому рівні досить значні.
Чи є такі некомерційні організації, які можуть не вести бухгалтерський облік і не представляти бухгалтерську звітність?
Так, є. Звернемо увагу на те, що про необхідність мати самостійний баланс або кошторис у Законі N 7-ФЗ йдеться якраз в тій статті, в якій мова йде про некомерційні організації, що є юридичною особою. Пов'язано це з тим, що некомерційні організації у формі громадського об'єднання має право не реєструватися в органах юстиції (як побачимо нижче, це можливо тільки для організацій, установчими документами яких не передбачено право ведення підприємницької діяльності). У цьому випадку некомерційна організація не набуває прав юридичної особи (ст. 3 Закону N 82-ФЗ). Відповідно створеної така організація вважається не з моменту її державної реєстрації, а з моменту прийняття на установчому з'їзді (конференції) або загальних зборах рішення про створення громадського об'єднання, про затвердження його статуту і про формування керівних та контрольно-ревізійного органів. З цього моменту об'єднання здійснює свою статутну діяльність, набуває права, за винятком прав юридичної особи, і приймає на себе обов'язки, передбачені Законом N 82-ФЗ (ст. 18).
Як випливає із Закону N 7-ФЗ, організація, що не є юридичною особою, не повинна вести бухгалтерський облік і звітність. Підтверджується цей висновок і аналізом Закону N 129-ФЗ. Відповідно до п. 2 ст. 1 цього Закону об'єктами бухгалтерського обліку є майно організацій, їх зобов'язання і господарські операції, здійснювані організаціями в процесі їх діяльності (при цьому, правда, не говориться, що мова йде про організації - юридичних осіб, а, навпаки, вказується, як уже зазначалося, що цей Закон поширюється на всі організації, що знаходяться на території Російської Федерації). Купувати ж права і обов'язки (в тому числі по відношенню до майна), здійснювати господарські операції (угоди), тобто бути учасниками цивільних відносин, можуть тільки фізичні і юридичні особи (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 2 ГК РФ). Те ж стосується і податкових відносин: бути платником податку, тобто мати відповідні, що підлягають бухгалтерського обліку права та обов'язки, може тільки організація, що є юридичною особою. Це положення міститься в ст. 9, 19, п. 2 ст. 11 Податкового кодексу Російської Федерації (НК РФ).
Таким чином, в організації, що не є юридичною особою, об'єкти бухгалтерського обліку відсутні, і вести бухгалтерський облік і звітність вона не повинна. Це не означає, що розглядаються організації взагалі не повинні мати обліку та звітності, тим більше що будь-яке суспільне об'єднання зобов'язане щорічно публікувати звіт про використання свого майна або забезпечувати доступність ознайомлення з вказаним звітом (ст. 29 Закону N 82-ФЗ). Мова йде лише про форму обліку та звітності - про те, що їх не обов'язково вести за правилами бухгалтерського обліку та звітності.
Відомості про організацію.
Найменування організації: Військова частина.
Юридична адреса:
Фактична адреса:
Організаційно-правова форма: Державна установа.
Джерело фінансування: Державний бюджет.
Є юридичною особою.
Ворма власності - державна, майно належить на праві власності Російської Федерації (федеральна власність).
Рід діяльності: спостереження, охорона, ремонт спецтехніки, обслуговування технічної зони, збір інформації про стан техзони, своєчасний ремонт.
Військова частина є допоміжною для здійснення основного роду діяльності. Знаходиться на території. Основний вид діяльності: збір інформації про польоти цивільних і нецивільних літаків, вертольотів, збір інформації про метеорологічний стан в країні, контроль.
У військовій частині ... працівниками є цивільний персонал, військовослужбовці за контрактом, які проходять строкову службу.
Військова частина є підзвітною вищим органам. У вищі органи надається річний баланс. Самостійно частину від свого імені звітує до податкових органів, пенсійний фонд, фонд соціального страхування, фонд обов'язкового медичного страхування.
Ососбенності заробітної плати
та грошового забезпечення.
У військовій частині на грошовому забезпеченні (заробітна плата у військовослужбовців) нажодітся 1357 військовослужбовців. На відміну від цивільного персоналу або звичайного працівника вони мають премущества. По-перше це виражається в розмірі пенсійної допомоги по догляду з військової служби. За кожний звітний період на початку наступного здається звіт по персоніфікованому обліку в пенсійний фонд. Це відомості про доходи цивільного персоналу та про відрахування в пенсійний фонд. Відомості про військовослужбовців не подаються. Військовослужбовці після закінчення служби отримують грошовий атестат, де вказується його оклад за званням, оклад за посадою і пільгове обчислення років терміну служби. Ще особливості полягають в тому, що військовослужбовцям виплачуються підйомні допомоги у розмірі двох окладів для обзаведення господарством на новому місці служби (для прибулих з інших частин, що знаходяться в іншому місті), мають право на отримання матеріальної допомоги один раз на рік у розмірі двох окладів, отримують СКЛ на себе (600 рублів), на дітей (300 рублів на кожного) при виході у відпустку. Також їм оплачується дорога до місця перебування у відпустці. Крім цього в кінці року виплачується ЕДВ - одноразова грошова виплата в розмірі двох окладів. Цивільний персонал так само отримує ЕДВ і матеріальну допомогу, але це регламентується наказом. Припустимо у військовій частині 150 цивільних знаходиться на № 90 наказі де виплачується тільки матеріальна допомога, а решта 206 чоловік знаходяться на № 130 наказі, де виплачується тільки ЕДВ. Розрахунок здійснюється з допомогою офісної техніки (комп'ютерів, калькуляторів і т.д.), і спеціалізованих програм. Для розрахунку військовослужбовців використовується програма Akfin200. Ця програма розроблена спеціально для нарахування та контролю виплатила військовослужбовцям. Військовослужбовцям строкової служби-щомісячно виплачується по 300 рублів (сиротам 600 рублів).
Державний контроль за рік.
Гсударство здійснює фінансовий контроль за роботою некомерційної організації. Фінансовий коньроль включає:
1. податковий контроль;
2. ліцензування окремих видів діяльності;
3. фінансовий моніторинг.
Основними функціями фінансового контролю є:
1. оперативна - проведення контрольних заходів з метою виявлення порушень законодавства у фінансовій сфері;
2. інформаційна - формування масиву інформації про виявлені порушення і його систематизація;
3. регулятивна - внесення пропозицій, пов'язаних зі зміною змісту нормативно - правових актів, що стосуються фінансової сфери;
4. превентивна - попередження можливих порушень фінансового законодавства шляхом надання роз'яснень, що стосуються проведення операцій з грошовими коштами, а так само шляхом проведення контрольних заходів у рамках попереднього контролю.
Державний контроль у військовій частині здійснюється ревізією з фінансової та господарської діяльності. Ревізія полягає у середньому від п'яти до восьми чоловік. Проводиться ревізія в першому кварталі року, наступного за звітним за розпорядженням вищого органу. Рік вважається закритим якщо складений і підписаний акт равізіі. Група ревізорів керується документами, підтверджуючими раціональне використання бюджетних коштів, акти виконаних робіт, наряди і т. д. За підсумками року документи підшиваються в папки і утворюють так звані справи. Фінансова інспекція перевіряє подленность, своєчасність, правильність за всіма документами зібраним за рік, перевіряє дійсність балансу та інших документів. Проводять звірку по документах. У справах містяться виправдувальні документи раціонального використання грошових коштів, виділених державним бюджетом, методи нарахування (розрахункові відомості), звіти по податках, звіти у пенсійний фонд, у соціальні-стахових фонди. Фінансова інспекція, крім планової перевірки за підсумками року може без попередження провести позапланову перевірку на протязі року, а так само перевірку можуть провести податкова слежба, прокуратура РФ.
Оновний документом для повного закриття року є акт ревізії (Додаток 1), в якому письмово обумовлюються всі порушення та терміни їх усунення. При не виконанні вказівок ревізії особа, яка відповідає за порушення буде покарано на грошову вартість порушення.

Проаналізувавши акт ревізії (Додаток 1) можна зробити наступні висновки:

У обревізовано періоді командуванням та іншими посадовими особами частини в складних економічних умовах проведена певна робота по забезпеченню особового складу належними видами грошового забезпечення і заробітної плати, ремонту та підтримання в справному стані техніки і майна, приймалися певні заходи щодо економного та раціонального ведення фінансового та військового господарства , забезпечення збереження державної власності та відшкодування заподіяної шкоди.
У теж час, в фінансової та господарської діяльності частини мали місце неекономні витрати грошових коштів у сумі 23977 руб. 54 коп., Непродуктивні витрати грошових коштів на суму 2000 рублів.
Крім того, допущено різних порушень у використанні матеріальних коштів на суму 195196 крб. 58 копійок.
У фінансової та господарської діяльності частини мали місце й інші порушення і недоліки, викладені в цьому акті. Загалом за актом ревізії можна зробити висновок, що в перебігу з 1 січня 2006 року по 31 грудня 2006 року фінансова діяльність військової частини 47994 протікала з незначними порушеннями і зобов'язана у встановлені терміни пропозиції фінансової інспекції.
Виходячи з акта ревізії (Додаток 1) можна зробити наступні пропозиції:
1. В термін до 15 березня 2007 року в повній мірі виконати вимоги наказу Міністра оборони РФ 1994 року № 27 щодо забезпечення збереження грошових коштів при зберіганні їх в частині.
2. В термін до 10 квітня 2007 року, відповідно до Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців, вжити заходів до відшкодування шкоди, заподіяної незаконним витратою матеріальних коштів на суму 13568 руб. 81 копійка.
3. В термін до 10 квітня 2007 року прийняти рішення за фактами неекономних витрат грошових коштів на суму 804 крб. 26 коп., І непродуктивних витрат грошових коштів на суму 2000 рублів.
4. В термін до 10 квітня 2007 року взяти дієвих заходів до погашення простроченої дебіторської заборгованості рішення на суму 11571 руб. 73 копійки.

Звіти бюджетних організацій.
За підсумками звітного періоду залишаються звіти. Для складання звітів використовуються такі документи і порядок їх складання:
ПЕРВИННІ І ЗВЕДЕНІ ДОКУМЕНТИ
КАСОВА КНИГА
Меморіальний ордер
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ
ГОЛОВНА КНИГА
РЕГІСТРИ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ
ЗВОРОТНИЙ відомості за аналітичними рахунками
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ТА ІНШІ ЗВІТНІ ФОРМИ
ЗВОРОТНИЙ відомості за синтетичними рахунками


Умовні позначення: запис
звірка запису
Для бюджетних організацій складаються такі види звітів:
Найменування документа
Форма
Додаток
Примітка
1
2
3
4
Баланс виконання кошторису видатків установи
Ф.1
Довідка про рух сум фінансування з бюджету
Звіт про виконання кошторису витрат бюджетної організації
Ф.2
Звіт про виконання кошторису доходів і витрат, перекладеної на нові умови господарювання
Ф.2-1
Звіт про використання бюджетних асигнувань організацією
Ф.2-2
Звіт про виконання кошторису з позабюджетних коштів
Ф.4
Для бюджетних організацій, які отримують доходи від підприємницької діяльності
Звіт про рух матеріальних цінностей
Ф.6
Звіт про недостачі та розкрадання грошових коштів і матеріальних цінностей в бюджетних установах
Ф.15
Звіт про прибутки та збитки
Ф.2
Для бюджетних організацій, які отримують доходи від підприємницької діяльності

Враховуючи всі особливості військової частини за підсумками року складаються такі види звітів:
1. баланс виконання кошторису витрат і доходів установи. (Додаток № 2)
2. звіт виконання кошторису витрат і доходів установи (Додаток № 3)
3. довідка про рух сум фінансування з бюджету за рахунками 230 і 231 (140,141,143). (Прложеніе № 4)
Аналіз балансу.
Аналіз структури активу балансу
Найменування
показника
Код рядка
На
01.01.2006р.
На
31.12.2006р.
Зміни
Руб.
%
1
2
3
4
5
6
Основні засоби
010
35081011
38956815
+3875804
+11,05
Матеріали і продукти харчування
070
7670924
+7670924
Малоцінні та швидкозношувані предмети
080
36965266
36415582
-549684
-1,49
Кошти федерального бюджету на видатки установи
120
8830863
+8830863
Розрахунки з підзвітними особами
200
89000
+89000
Інші грошові кошти
230
212487
320174
+107687
+50,68
Розрахунки з фондом обов'язкового медичного страхування
263
4737
+4737
Розрахунки за іншими дебіторами і кредиторам
270
1570765
+1570765
Розрахунки по соціальному страхуванню
290
33396
+33396
Розрахунки по страхових внесках з Пенсійним фондом РФ
321
62710
+62710
Витрати по бюджету на утримання установи інші заходи
330
1270500
12517322
+11246822
+885,23
Витрати до розподілу
430
130000
-130000
Баланс
440
73659264
106469288
+32943024
Аналіз структури пасиву балансу
Найменування показника
Код рядка
На
01.01.2006.
На 31.12.2006.
Зміни
Руб.
%
1
2
3
4
5
6
Фінансування з бюджету на видатки установ та інші заходи
450
212487
30726398
+30513911
+14360
Фонд в основних засобах
530
35081011
38956815
+3875804
+11
Фонд малоцінних і швидкозношуваних предметів
550
36965266
36412582
-552684
-1,5
Розрахунки по соціальному страхуванню
580
3602
-3602
Розрахунки по платежах до бюджету
620
12572
+12572
Розрахунки з іншими кредиторами
640
701100
72354
-628746
-89,5
Розрахунки з оплати праці
650
85700
123615
+37915
+44,3
Розрахунки з працівниками за безготівковими перечислениям
660
444
+444
Розрахунки з військовослужбовцями за грошовому платні
680
583000
164508
-418492
-71,8
Баланс
760
73659264
106469288
32827708
Як випливає з даних по рядку балансу 010 розділу «Основні засоби» вартість основних засобів на початок року становила 35081011 рублів, а на кінець звітного періоду - 38956815 рублів. Збільшення суми основних засобів відбулося за рахунок придбання основних засобів за актом інвентаризації, за яким не нараховується знос.
По рядку 070 розділу «Матеріали і продукти» вартість продуктів харчування зросла з 0 рублів початку гда до 7670924 рублів на кінець року.
У розділі «Малоцінні і швидкозношувані предмети» показуються всі належать установі МШП, включаючи і знаходяться на складі, за вартістю їх придбання.
Малоцінні та швидкозношувані предмети по рядку 080 балансу зменшилися з 36965266 рублів до 36415582 рублів на кінець року.
Зменшення вартості відбулося за рахунок списання МШП за актом списання, після проведення інвентаризації згідно наказу командора частини на кінець звітного періоду.
Засоби фдерального бюджету на витрати установи на початок року становили 0 рублів, а на кінець звітного періоду 8830863 рубля.
На субрахунках розділу «Інші кошти" відображаються перераховані кошти з бюджету, грошові кошти на поточних розрахункових рахунках в банку і касі, акредитиви, лімітовані чекові книжки та інші грошові документи, фінансові вкладення.
Сума, відображена по рядку 230 «Інші грошові кошти» на початок року склала 212487 рублів, а на кінець звітного року 320174 рубля.
Слід відзначити особливо, що в розділі «Розрахунки» активу і розділі «Розрахунки» пасиву балансу всі незакінчені до кінця року розрахунки показуються в балансі окремо: в активі - дебіторська заборгованість, а в пасиві - кредиторська заборгованість. Об'єднувати ці види заборгованості забороняється.
Проаналізувавши розрахунки активу і пасиву балансу, ми бачимо, що сума дебіторської заборгованості фонду медичного страхування, яка відображена по рядку 321, не змінилася і склала 62710 рублів на кінець року.
Розрахунки по соціальному страхуванню показували суму боргу 3602 рублів за на початок року (рядок 580 Пасиву балансу) та суму боргу за фондом соціального страхування в розмірі 333969 карбованців на кінець року (рядок 290 Активу балансу).
Сума, відображена по рядку 321, показала заборгованість Пенсійного фонду РФ на початок року 4578 рублів, а на кінець року заборгованість зменшилася і склала 1125 рублів.
Дані по рядку 270 «Розрахунки з підзвітними особами» показали, що сума, отримана під звіт, була погашена у звітному році, а на кінець утворилася задолжность 89000 рублів.
У розділі «Витрати» ми бачимо збільшення суми по рядку 330 «Витрати по бюджету на утримання установи та інші заходи» з 1270500 рублів на початок року на 12517322 рубля на кінець року. По цьому рядку показуються дані по фактично виробленим видатках на утримання установ та інші заходи за рахунок бюджетного фінансування. Витрачання бюджетних коштів здійснюється в суворій відповідності до затверджених кошторисів витрат.
Даних по розділам VIII «Збитки» і IX «Витрати на капітальне будівництво» на початок і кінець року немає.
Сума активу балансу на початок року склала 73659264 рубля, а на кінець року 106469288 рублів.
У розділі «Фінансування» пасиву балансу за рядком 450 відображена заборгованість по фінансуванню з бюджету на видатки установи. На початок року вона становила 212487 рубль, а на кінець року 30726398 рубля. Ці дані мають своє відображення в довідці про рух сум фінансування з бюджету на початок року і на кінець року.
У розділі «Фонди і кошти цільового призначення» пасиву балансу за рядком 530 показані дані субрахунка 250 «Фонд в основних засобах» за вирахуванням зносу. Дані по рядках 530 дорівнюють даним, що відображаються по рядку 010 розділу «Основні засоби».
Далі по рядку 550 показується сума, рівна вартості малоцінних і швидкозношуваних предметів, що знаходяться в безпосередньому розпорядженні установи. Субрахунок 260 «Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах» відображає суму МШП за субрахунками 070 і 071.
По рядку 640 глави «Розрахунки» на початок звітного періоду проставлена ​​сума 701 100 рубля, а на кінець року - 72354 рубля. Тут відображено суму кредиторської заборгованості підприємствам і організаціям за виконані роботи, надані послуги. Сума кредиторської заборгованості за звітний рік збільшилася на 628746 рублів.
Сума пасиву балансу на початок року дорівнює 73659264 рублям і повністю збігається з балансом активу.
Тут же заповнюється довідка про рух сум фінансування з бюджету за субрахунками 230 і 231 (140 і 143) (Додаток № 4). Ця довідка призначена для звірки сум бюджетного фінансування, показаних у балансі, з даними вищестоящої установи.
У графах 3 та 4 (дебет) довідки дані показані тільки по рядку 850 «Списано витрат у звітному році». Тут відображено суму фактичних витрат по виконанню кошторису, списаних у кінці року, з урахуванням залишку витрат на початок року, відображених по субрахунку 200. Вона дорівнює 129215600 рублям.
У графах 7 і 8 (кредит) довідки показуються:
- По рядку 1210 «Залишок на початок року» - залишок коштів по субрахунках 230 і 231 (140 і 143) на початок року в сумі 212487 рублів;
- По рядку 1220 «Отримано коштів бюджету протягом року (кварталу) з урахуванням відкликаних коштів» - суми отриманих коштів бюджету протягом звітного періоду, за мінусом сум, закритих і відкликаних у звітному році за розпорядженням вищого органу або фінансової установи. Ця сума взаємопов'язані зі Звітом про виконання кошторису витрат бюджетної організації і дорівнює 159729511 рублям.

Аналіз даних звіту про виконання кошторису витрат.
Найменування показника
Код показника
Затверджено по кошторису на рік
Фактичні витрати
Зміни
Руб.
%
1
2
3
4
5
6
Основний оклад цивільним службовцям
110110
5389485
5176998
-212487
-3,94
Нарахування на оплату праці
110200
3250000
3200000
-50000
-1,54
Інші витратні матеріали і предмети постачання
110350
150000000
120000000
-30000000
-20
Оплата послуг зв'язку
110600
15000
15000
Оплата споживання газу
110722
250000
250000
Інші поточні витрати
111040
250000
250000
Придбання та модернізація невиробничого обладнання і предметів тривалого користування для державних установ
240120
1000000
323602
-676398
-32,36
Разом витрат
800000
159729511
129215600
-30938885
Керуючись звітом про виконання кошторису доходів і витрат, склали таблицю аналізу даних звіту про виконання кошторису витрат. У таблиці відбиті різниця між фактичним використанням бюджетних коштів і затвердженим на рік за кошторисом. Можна зробити висновок, що фактичні витрати зменшилися за кодами показників:
110110 - 3,94%
110200 - 1,54%
110350 - 20%
240120 - 32,36%,
що склало менше встановлених норм на 3093885 рублів.

Аналіз використання трудових ресурсів.

Мета і завдання аналізу.
Ефективність використання трудових ресурсів залежить від рівня організації виробництва, форм організації праці, розстановки робочої сили на виробничих ділянках, розподіл робочого часу, механізації, автоматизації виробництва, соціального забезпечення працюючих.
Основними завданнями аналізу є:
· Вивчення та оцінка забезпеченості підприємства трудовими ресурсами;
· Дослідження складу, структури та кваліфікації кадрів, причин руху робочої сили, плинності і оновлення кадрів;
Аналіз продуктивності праці.
Універсальним показником ефективності використання праці є рівень і динаміка продуктивності праці. Рівень продуктивності праці може бути виражений показником виробітку обсягу продукції (товарної та ін) на 1 працюючого в одиницю часу (у натуральному, грошовому, трудовому вираженні). Продуктивність праці - найважливіший показник, що є одним з показників ефективності виробництва.
Аналіз продуктивності праці на підприємстві розглядається за напрямами: екстенсивним та інтенсивним факторам.
До екстенсивних чинників відносять: чисельність працюючих, використання робочого часу, асортиментні, структурні зрушення продукції.
До інтенсивним відносять:
· Зміна трудомісткості;
· Впровадження нової техніки, вдосконалення технології.
Аналіз екстенсивних факторів.
Важливим фактором є раціональне використання робочих кадрів. Забезпеченість трудовими ресурсами характеризується даними, наведеними в таблиці, фактична чисельність порівнюється з плановими показниками по групах персоналу і виявляються зміни.
Категорії працюючих
За планом
Фактично
% Вип.плана
Всього
З них:
Офіцери (7-21 т. р.)
Військовослужбовці (до 7 т. р.)
Військовослужбовці - строковики
Цивільний персонал (фахівці)
2100
1200
479
500
421
1708
947
410
500
356
81,33%
78,92%
85,60%
100%
84,56%
Як видно з таблиці чисельність персоналу за планом і за фактом розходиться. Особливо малий відсоток зайнятих місць у цивільного персоналу, а значить можна зробити висновок, що організація і оплата праці цивільного персоналу залишає бажати кращого.
Найвищий відсоток зайнятості вакантних місць у військовослужбовців до 7 тарифного розряду. Це молоді військовослужбовці за контрактом, які не відслужили п'ять років.
І дійсно у військовослужбовців за контрактом набагато більше переваг, ніж у цивільного персоналу.
Узагальнюючим показником, що характеризує кваліфікаційний склад військовослужбовців, є середній тарифний розряд- .
, Де:
- Середній тарифний розряд;
Х - номер розряду;
R - кількість робітників даного розряду;
R 1 - загальне число робітників.
Приклад:
У частині проходять службу:
150 чоловік 6 тарифного розряду;
57 людей 4 тарифного розряду;
134 людини 3 тарифного розряду;
69 осіб 2 тарифного розряду;
59 людей 21 тарифного розряду;
107 осіб 19 тарифного розряду;
96 чоловік 18 тарифного разряда4
173 людини 17 тарифного розряду;
215 осіб 15 тарифного розряду;
78 чоловік 14 тарифного розряду;
119 чоловік 10 тарифного розряду.
Загальна чисельність військовослужбовців 1357 чоловік.
Звідси
Цивільний склад надто малий у чисельності по відношенню до планового кількості, тому розглянемо такі показники і зробимо висновки: коефіцієнт обороту по прийому цивільного персоналу (К пр), коефіцієнт обороту з вибуття цивільного персоналу (К виб), коефіцієнт плинності кадрів (К тек).Також знаходять коефіцієнт сталості складу персоналу (К пс)

Потім визначають причини плинності кадрів. До них відносяться: відсутність дитсадків, ясел, важкі умови роботи, незадоволеність зарплатою і т.д.
Таблиця обліку чисельності цивільного персоналу.
Кількість цивільного персоналу
Кількість прийнятих
Кількість звільнених
За власним бажанням
Січень
360
Лютий
360
Березень
361
1
Квітень
355
6
6
Травень
359
4
Червень
357
2
2
Липень
353
4
4
Серпень
355
2
Вересень
356
1
Жовтень
357
1
Листопад
356
1
1
Грудень
357
1

Середньооблікова чисельність звітного періоду дорівнює 357 осіб.
Кількість звільнених у звітному періоді 13 осіб
Кількість звільнених за власним бажанням у звітному періоді 13 осіб.
Кількість прийнятих у звітному періоді 10 осіб.
Розрахуємо по формулі коефіцієнт обороту по прийому цивільного персоналу:

рівне 0,03 або 3%
Розрахуємо по формулі коефіцієнт обороту з вибуття цивільного персоналу:

одно 0,04 або 4%
Розрахуємо по формулі коефіцієнт плинності кадрів:

одно 0,04 або 4%
Розрахуємо по формулі коефіцієнт сталості складу персоналу:

одно 0,99 або 99%.
Проаналізувавши цивільний персонал можна зробити висновки:
коефіцієнт з прийому цивільного персоналу дорівнює 3%
коефіцієнт плинності кадрів дорівнює 4%.
коефіцієнт з вибуття цивільного персоналу 4%
коефіцієнт сталості складу персоналу склав 99%.
Плинність кадрів незначна і практично близька до нуля, також як коефіцієнт з прийому цивільного персоналу. А ось зате про сталість персоналу можна сказати що 99% відсотків досить висока цифра і персонал практично незмінний, але коефіцієнт плинності кадрів перевищує коефіцієнт з прийому цивільного персоналу на 1%. Так само можна сказати, що оновлення кадрів за рік не відбулося.
Що стосується військовослужбовців, то середня по тарифним розрядом становить 11 розряд, що досить високий показник спеціалізації військовослужбовців.
Мотивацією праці служить премія, виписується за результатами місячної роботи.

Висновок.
Облікова інформація відбиває фактичний стан господарського об'єкта чи бюджетної установи. Повнота, достовірність і своєчасність облікової інформації визначають дієвість управління виробництвом, сприяють запобіганню прийняття невиправданих рішень. Це вимагає постійного вдосконалення методології бухгалтерського обліку як основного постачальника інформації.
До недавнього часу бухоблік в основному використовувався як інструмент зовнішнього адміністративного контролю за державними підприємствами. Все виразніше виявлялося зростаюче розбіжність між вітчизняною системою бухгалтерського обліку та Західної Європи.
За останні роки покращилися методологія і організація бухгалтерського обліку. Видано нові нормативні документи, що регламентують постановку бухгалтерського обліку в різних галузях і відомствах: План рахунків бухгалтерського обліку; Положення про бухгалтерський облік та звітності; Основні положення по складу витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг);; Порядок ведення касових операцій та інші .
Проаналізувавши військову частину ми більш детально розглянули спосіб її фінансування та склад витрат бюджетних коштів.

Додаток № 1
АКТ
ревізії фінансової і господарської діяльності військової частини ..., проведеної в період з 1 січня по 31 грудня 2006 ревізійної групою під керівництвом начальника групи фінансової інспекції за участю   внутрішньої перевірочної комісії.
Підстава: Посвідчення начальника фінансової інспекції від 3 лютого 2006 року № 121/К/43.
Ревізією охоплено період діяльності військової частини з 1 січня 2006 року (ПКО № 1, ВКО № 1) по 31 грудня 2006 року (ПКО № 257, ВКО № 635). Крім того, перевірені ще раз раніше обревізовано документи по касових і банківських операцій з 1 січня 2005 року по 31 грудня 2005 року.
Відповідальними за фінансову та господарську діяльність частини в обревізовано періоді були:
командир частини, на посаді з 8 травня 1998 року;
помічник командира частини з матеріально-технічного забезпечення, на посаді з 24 грудня 2002 року;
помічник командира частини з фінансово-економічної роботи - начальник служби (головний бухгалтер), на посаді з 21 грудня 2002 року.
Документальна ревізія проведена відповідно до Положення про фінансовий контроль у Міністерстві оборони РФ та інструкцій щодо військовому (корабельному) господарству і в повному обсязі, передбаченому Тимчасовою інструкцією з проведення документальної ревізії фінансової і господарської діяльності військової частини.
У результаті проведеної ревізії виявлено:
I. Наявність грошових сум у касі і на поточному рахунку, цінних паперів, цінностей та бланків суворого обліку; касова і авансова дисципліна; операції по поточному рахунку
При раптовій перевірці каси, виробленої 31 грудня 2006 в наявності виявилося, 393452 (Триста дев'яносто три тисячі чотиреста п'ятьдесят-два) руб. 96 коп., Що відповідало залишку, виведеному в касовій книзі на дату перевірки (ПКО № 257).
Цінностей нагородного фонду з обліку не числилося і в наявності не було.
Підсумки у касовій книзі виведені правильно, записи в ній звірені з меморіальним ордером № 1 (МО № 1 - каса), розбіжностей не встановлено.
Бланки суворого обліку, отримані від задовольняються фінансового органу, оприбутковувалися вчасно, і їх наявність відповідало даними обліку книги.
Готівкові гроші, отримані за чеками в установі банку і прийняті за квитанціями, оприбутковувалися повністю, але не завжди своєчасно.
В порушення вимог наказу Міністра оборони 2001 року № 135 готівкові гроші, прийняті в касу частини від платних споживачів за надані послуги, оприбутковувалися по обліку не в день їх прийому, а із запізненням до 5 днів.
Так, готівкові гроші, прийняті в касу частини 15 червня 2006 року по квитанціями № 283964 та 283965 в сумі 1260 руб. 25 коп. і 3811 руб. 10 коп. відповідно, були оприбутковані по обліку тільки 20 червня 2006 року. Аналогічні порушення були допущені в обревізовано періоді ще в 23 випадках.
Ліміт зберігання грошових коштів, встановлений в сумі 30,0 тис. руб., У в / ч не завжди дотримувалися. Готівкові гроші, в сумі перевищує встановлений ліміт зберігання своєчасно до установи банку не здавалися.
Щоденна звірка наявності грошових сум у касі з даними бухгалтерського обліку проводилася. Вимоги вказівки Міністерства оборони РФ 1993 року № 1 / 555 про оформлення довідок про наявність грошей у касі на кінець робочого дня і здачі каси за охорону виконувалися.
Вимоги наказів міністра оборони РФ 1993 року № 540 і 1994 року № 27, а також інших нормативних документів щодо забезпечення збереження готівкових грошей при доставці їх з установи банку і зберіганні в частині виконувалися не в повному обсязі.
У робочий час грошові кошти зберігалися в металевому сейфі, встановленому в приміщенні каси. Вхідні двері в касу виготовлена ​​з металу, на вікні була металева решітка. Приміщення каси обладнано охоронною сигналізацією, виведеною в приміщення чергового по частині. Робоче місце касира обладнано кнопкою екстреного виклику. На момент перевірки охоронна сигналізація і кнопка екстреного виклику знаходилися у справному стані. Разом з тим, у неробочий час готівкові гроші також зберігалися в сейфі, встановленому в приміщенні каси та під охорону збройної чергової служби не здавалися. Крім того, сейф для зберігання готівки, встановлений у приміщенні каси до конструкцій підлоги (стін) сталевими штирями приварений не був.
Другі екземпляри ключів від грошового сейфа зберігалися встановленим порядком.
Для доставки коштів з установи банку виділявся службовий автотранспорт і озброєна охорона.
У обревізовано періоді мали місце порушення авансової дисципліни.
Крім того, в порушення вимог наказу Міністерства фінансів РФ 1999 року № 107н були випадки повторної видачі авансів особам, які не відзвітували за раніше отримані суми.
Так, отримав 16 серпня 2006 року під звіт 19000 руб. повторно було видано 20 жовтня 2006 20000 крб. і 20 листопада 2006 року - 20000 рублів. Звіт був представлений лише 28 грудня 2006 року.
Про факти порушення авансової дисципліни начальник фінансової служби командиру частини доповідала, але спільно вжитих заходів до усунення мали місце порушень та запобігання їм у подальшому виявилося не достатньо.
На день початку ревізії в частині для зберігання грошових коштів і проведення розрахунків по них використовувалися такі рахунки:
бюджетний особовий рахунок-залишок 5218000 крб.;
позабюджетний особовий рахунок-залишку немає.
Зазначені вище залишки грошових коштів на бюджетному і позабюджетному рахунках відповідали залишкам, виведеним у меморіальному ордері за станом на 31 грудня 2006 року і підтверджені виписками з рахунків.
Всі операції по бюджетному і позабюджетному рахунками, записані в меморіальному ордері, звірені з записами у виписках з рахунків. Розбіжностей не виявлено.
Фактів використання рахунків частини в інтересах третіх осіб не виявлено.

II. Організація фінансового та військового господарства


У обревізовано періоді командуванням, відділами військової частини і фінансовою службою проводилась певна робота щодо виконання вимог наказів та директив Міністра оборони РФ, Головнокомандувача ВПС спрямованих на дотримання законності і державної дисципліни у витрачанні грошових коштів, підвищення ефективності їх використання.
Робота фінансової служби в обревізовано періоді здійснювалася на підставі затверджених щомісячних планів. Письмові доповіді про стан фінансового господарства помічником командира частини з Фер представлялися щомісяця.
Функціональні обов'язки працівників фінансової служби розроблені, контроль за їх виконанням начальником фінансової служби здійснювався.
Основними керівними документами з фінансової та господарської діяльності фінансова служба забезпечена, наступні зміни та доповнення до них вносилися.
Спеціальна підготовка фінансових працівників здійснювалася у навчальній групі при ФЕУ ВПС, а також методом самостійної підготовки. Конспекти вивчених тем були в наявності.
Фінансова служба розміщена у службових приміщеннях, які забезпечують її нормальну роботу і збереження грошових виправдувальних документів.
До роботи в особливих умовах фінансова служба готова.
Внутрішній фінансовий контроль в частині організований не на належному рівні.
Так, склад внутрішньої перевірочної комісії з перевірки фінансового господарства на 2005 і 2006 роки визначено наказом командира частини. Разом з тим документальні перевірки фінансового господарства у 2005 році не проводилися.
Крім того, в порушення вимог директив Міністра оборони РФ 1998 року д-22 і 2003 року № Д-30 внутрішній господарський контроль в підрозділах частини організований на низькому рівні.
Так, в порушення вимог наказу Міністра оборони 2004 року № 222 інвентаризація матеріальних коштів станом на 1 січня 2006 року в частині не проведена.

III. Планування потреби грошових і матеріальних коштів

У обревізовано періоді планування та витребування грошових і матеріальних коштів, необхідних для забезпечення поточних потреб частини, проводилися на підставі об'єктивно розроблених і належно оформлених планових документів.
Щомісячні заявки на грошові кошти в задовольняються фінансовий орган представлялися своєчасно.
У ході ревізії уточнені контрольні суми по фондах грошового забезпечення і заробітної плати станом на 1 січня 2006 року, які склали 122,8 і 1978,9 тис. рублів.

IV. Грошове забезпечення і заробітна плата

У обревізовано періоді грошове забезпечення і заробітна плата особовому складу частини виплачувалися на підставі затвердженого штату і штатного розкладу, подальші зміни до яких вносилися своєчасно.
Виплати грошового забезпечення і заробітної плати підтверджені розписами одержувачів.
Підсумки в роздавальних відомостях виведені правильно.
У обревізовано періоді фактів подвійних виплат грошового забезпечення і заробітної плати не виявлено.
Переплат та недозволених виплат грошового забезпечення не виявлено.
Разом з тим в ході ревізії виявлено факти не утримання прибуткового податку з військовослужбовців і цивільного персоналу на суму 5430 рублів.
Так, у 2006 році військовослужбовцям та цивільному персоналу частині було виплачено різних премій на загальну суму 41698 рублів. Разом з тим прибутковий податок з зазначених виплат не стягувався. Заборгованість військової частини перед податковими органами за станом на 8 лютого склала 5430 руб.
Корінці грошових атестатів звірені з поданими підтвердженнями. Розбіжностей немає.
Контрольні суми на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям і заробітної плати цивільному персоналу встановлювалися задовольняються органом у розмірах дійсної потреби.
Фінансової службою частини проводилася робота по контролю за виконанням вимог наказів Міністра оборони РФ з питань організації оплати праці цивільного персоналу. У частині розроблявся колективний договір, обчислювався фонд заробітної плати, приймалося Положення про преміювання і використання фонду матеріального стимулювання керівних працівників, фахівців, технічних виконавців і робітників.
Посадові оклади та тарифні ставки цивільному персоналу, що міститься за штатом і штатних розкладів, встановлені в основному відповідно до вимог наказу Міністра оборони РФ 1993 року № 130.
Переплат та недозволених виплат заробітної плати не виявлено.

V. Інші витрати бюджетних коштів за кошторисом Міністерства оборони і використання матеріальних засобів

Витрачання коштів за іншими статтями кошторису Міністерства оборони РФ вироблялося в основному на вдосконалення матеріально-технічної бази, утримання техніки, службових будівель і споруд.
Разом з тим, в ході перевірки виявлені неекономні витрати грошових коштів на суму 23977 руб. 54 коп.
Так, у 2006 році посадовими особами частини перераховувалися грошові кошти різним організаціям за надані послуги через Ощадний банк РФ, якому оплачувалася комісійний збір. У результаті чого неощадливий витрата грошових коштів склав 23977 руб. 54 коп. Крім того, в обревізовано періоді допущений непродуктивний витрата грошових коштів на суму 2000 рублів.
Так, у грудні 2006 року частиною було сплачено штраф до Пенсійного фонду РФ за несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення індивідуального обліку в сумі 2000 рублів.
Разом з тим адміністративне розслідування за фактом сплати штрафу командиром частини не призначалося і не проводилося, сума збитку, винні особи не визначалися, рішення щодо відшкодування заподіяної Міністерству оборони збитку не приймалося. Грошові кошти були списані за рахунок бюджету без видання наказу по частині.
Безпроцентні позики військовослужбовцям на початкове обзаведення господарством призначалися і виплачувалися відповідно до вимог наказу Міністра оборони РФ 1993 року № 115, облік вівся правильно, заборгованість за виданими позиками погашалася).
У ході ревізії виявлено незаконний витрата матеріальних засобів на загальну суму 13568 руб. 81 копійка.
Так, у 2006 році за актами від 31 травня 2006 року № 286-291, затвердженим командиром військової частини 73801, з порушенням вимог наказу Міністра оборони 1986 року № 0190 та наказу Головнокомандувача ВПС 2000 року № 292 були списані з обліку комплектуючі до засобів обчислювальної техніки на загальну суму 13568 руб. 81 копійка.
Зазначене майно, нібито було встановлено в системні блоки різної конфігурації і в результаті кидка напруги в мережі вийшло з ладу.
Разом з тим, термін експлуатації списаних за актами комплектуючих не минув, крім того, акти начальником військ зв'язку, РТО і АСУ ВПС не затверджувалися.
З пояснення матеріально відповідальної особи продовольчої служби військової частини 73801 випливало, що майно, вказане в актах, на відповідальне зберігання при прийманні матеріальних засобів продовольчої служби у 2006 році, їм не приймалося, і в наявності не було.
Збиток, заподіяний державі незаконним витратою матеріальних коштів на суму 13568 руб. 81 коп. в процесі ревізії не відшкодовано.
VI. Позабюджетні кошти
У обревізовано періоді позабюджетні кошти утворювалися і витрачалися відповідно до наказу Міністерства фінансів РФ від 30 грудня 1999 № 107н і наказом Міністра оборони РФ 2004 року № 15.
Видача поштових і телеграфних переказів особовому складу через фінансову службу частині не здійснювалася.
Утримання і перерахування аліментів за виконавчими листами вироблялося встановленим порядком. Скарг від одержувачів аліментів у обревізовано періоді не надходило.
У обревізовано періоді командування військової частини договору на здачу в оренду будівель, об'єктів, споруд і нежитлових приміщень не укладало.

VII. Облік операцій з грошовими і матеріальними засобами, звітність по них і діловодство

Бухгалтерський облік в частині організований, всі регістри бухгалтерського обліку були в наявності і велися правильно.
Всі прибуткові та видаткові документи, що підтверджують бухгалтерські операції, були в наявності, по регістрах бухгалтерського обліку проведено правильно і погашені встановленим порядком. Підсумки у касовій книзі, книзі "Журнал-головна" та меморіальних ордерах виведені правильно.
При перевірці правильності занесення підсумків за місяць з меморіальних ордерів і накопичувальних відомостей до книги "Журнал-головна" розбіжностей не виявлено.
При перевірці законності і доцільності придбання матеріальних цінностей у торговельній мережі порушень не виявлено.
Облік матеріальних засобів в частині в основному відповідав вимогам наказу Міністра оборони РФ 1979 року № 260.
У ході ревізії виявлено надлишки матеріальних засобів, що утворилися в результаті їх незаконного списання на загальну суму 181627 крб. 77 коп. (Додаток № до акта ревізії).
Так, за актами (форма № 443), затвердженим командиром частини був незаконно списано з обліку газ «фреон» 195,2 кг . на суму 46371 руб. 71 копійка.
Разом з тим, газ встановлені терміни зберігання не вислужив, а на момент ревізії був в наявності в системі газового пожежогасіння об'єкта УК-90Б.
Аналогічно, за актами (форма № 443), затвердженим командиром частини був незаконно списано з обліку піноутворювач 6140 кг . на суму 127098 крб. який також був в наявності.
Так само, за актами від 19 січня 2006 року № 9-21, затвердженим начальником юридичної служби ВВС, з порушенням вимог наказу Міністра оборони 1986 року № 0190 та наказу Головнокомандувача ВПС 2000 року № 292 були списані комплектуючі до оргтехніки на суму 8157 крб. 62 копійки.
Зазначене майно, нібито було встановлено в системний блок РС-386 SX (1993 року випуску) і в результаті кидка напруги в мережі вийшло з ладу.
Разом з тим, термін експлуатації списаних за актами комплектуючих не закінчився, акти начальником військ зв'язку, РТО і АСУ ВПС не затверджувалися, матеріальні кошти були в наявності і знаходилися на зберіганні у матеріально відповідальної особи.
Так само, в результаті вибіркової перевірки матеріальних засобів, закуплених у торговельній мережі, виявлені надлишки чотирьох балонів пропанових на суму 2562 крб. 96 коп., Придбаних у ТОВ «СТРОЙКАПІТАЛ» за рахунком-фактурою від 30 вересня 2005 року, та трьох підшипників № 3620 на суму 7026 крб. 90 копійок.
У ході перевірки надлишки матеріальних засобів на загальну суму 181627 крб. 77 коп. були оприбутковані по бухгалтерському обліку військової частини встановленим порядком.
Бухгалтерські звіти фінансовою службою частини в достатку, а також інші органи представлялися своєчасно і задовільної якості.

VIII. Збереження матеріальних коштів, відшкодування заподіяної шкоди, економічна робота

У обревізовано періоді командуванням частини приймалися певні заходи щодо забезпечення збереження матеріальних засобів.
Записи в книгу обліку нестач та книгу грошових стягнень та нарахувань проводилися вчасно. Ціни на відсутні матеріальні кошти, загальний розмір збитків і суми, що підлягають стягненню з винних осіб, визначалися правильно.
Утримання нарахувань на відшкодування заподіяного державі збитку, в основному, проводилися встановленим порядком.
Заходи економії, раціонального витрачання матеріальних та грошових коштів у частині організовувалися. Склад економічної комісії на 2007 рік визначений наказом командира частини, річний план економії, раціонального витрачання матеріальних та грошових коштів на 2007 рік розроблено і затверджено.
Підсумки економічної роботи за 2006 рік підводилися.
Договору про повну матеріальну відповідальність з посадовими особами з числа цивільного персоналу, зайнятими зберіганням та витрачанням матеріальних і грошових засобів були в наявності і укладені встановленим порядком.
Звітність до задовольняються фінансовий орган представлялася своєчасно і задовільної якості.

IX. Стан роботи з організації обов'язкового державного особистого страхування, оформлення документів на виплату одноразових допомог військовослужбовцям та членам їх сімей

За даними медичної служби частини і матеріалів адміністративних розслідувань в обревізовано періоді зафіксовані один випадок загибелі (смерті) військовослужбовця та 11 випадків отримання військовослужбовцями травм, у тому числі 4 випадки важкого травматизму.
Довідки для вирішення питання про виплату страхового забезпечення командуванням частини оформлялися своєчасно, другі екземпляри зберігалися у справах служби.
Оклади за військовими посадами, зазначені в довідках, відповідали фактично одержуваних військовослужбовцям на день настання страхових випадків. Відмітки про реєстрацію видаються довідок в діловодстві частини були.
Спеціальний журнал обліку оформлених матеріалів для вирішення питання про виплату страхового забезпечення і одноразових допомог у обревізовано періоді вівся у фінансовій службі.
Щоквартальні звіти про кількість оформлених матеріалів на виплату страхового забезпечення та одноразових допомог складалися і у задовольняються орган представлялися своєчасно. Якість звітів задовільний.
Роз'яснювальна робота з питань державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців і членів їх сімей проводилася посадовими особами фінансової служби та помічником командира з правової роботи.
Керівними документами з питань організації державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців і членів їх сімей військова частина забезпечена.

X. Виконання пропозицій за актами попередніх ревізій і перевірок

Пропозиції за актами попередніх ревізій і перевірок фінансової та господарської діяльності виконані.

Додаток № 2
БАЛАНС
Коди
Форма № 1 по ОКУД
0503001
на 31 грудня 2006
Дата
10 січня 2002
Установа: В / ч
за ЄДРПОУ
Головний розпорядник
(Розпорядник):
по ППП
187
Періодичність: річна
по ОКУД
28
Одиниця виміру: грн.
по ОКЕІ
383
А К Т І В
Код
На початок року
На кінець року (кварталу)
рядки
1
2
3
4
I. Основні засоби та інші довгострокові фінансові вкладення
Основні засоби (010-019)
0010
35 081 011
38 956 815
Довгострокові фінансові вкладення (030)
0020
Нематеріальні активи (031)
0030
II. Матеріальні запаси
Матеріали довготривалого використання для наукових досліджень і на лабораторному випробуванні (043)
0040
Спецобладнання для науково-дослідних робіт за договорами із замовниками (044)
0050
Молодняк тварин і тварини на відгодівлі (050)
0060
Матеріали і продукти харчування (060-069)
0070
7 670 924
III. Малоцінні предмети
Малоцінні предмети на складі і в експлуатації (070, 071)
0080
36 965 266
36 412 582
Білизна, постільні речі, одяг та взуття на складі і в експлуатації (072, 073)
0090
IV. Готова продукція
Готова продукція (080)
0100
V. Кошти установ
Кошти федерального бюджету для перекладу установами, що знаходяться у віданні головного розпорядника (розпорядника), і на інші заходи (090)
0110
Кошти федерального бюджету на видатки установи (091)
0120
8 830 863
Кошти федерального бюджету в іноземній валюті (097)
0130
Засоби для перекладу установами, що знаходяться у віданні головного розпорядника (розпорядника), і на інші заходи (100)
0140
Кошти на видатки установи (101)
0150
Кошти бюджету суб'єкта Російської Федерації та місцевого бюджету в іноземній валюті (102)
0160
Цільові кошти і безоплатні надходження (110)
0170
Кошти, отримані від підприємницької діяльності (111)
0180
Кошти, що надійшли в тимчасове розпорядження установи (114)
0190
Кошти, отримані від державних позабюджетних фондів (115)
0200
Кошти в іноземній валюті (118)
0210
Каса (120)
0220
Інші засоби (130-132)
0230
Кошти в дорозі (133)
0240
Короткострокові фінансові вкладення (134)
0250
А К Т І В
Код
На початок року
На кінець року (кварталу)
рядки
1
2
3
4
VI. Розрахунки
Розрахунки з покупцями і замовниками за виконані роботи та надані послуги (153)
0260
Розрахунки з виконавцями за виконані роботи (156)
0270
Розрахунки за авансами виданими (157)
0280
Розрахунки з підзвітними особами (160)
0290
89 000
Розрахунки за нестачами (170)
0300
Податок на додану вартість по придбаних матеріальних цінностей, робіт і послуг (171)
0310
Розрахунки за спеціальними видами платежів (172)
0320
Розрахунки по платежах до бюджету (173)
0330
Розрахунки за іншими коштами на утримання установи (175)
0340
212 487
320 174
Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами (178)
0350
1 570 765
Розрахунки з працівниками за безготівковими перечислениям (183-187)
0360
Розрахунки за рахунок коштів, отриманих від державних позабюджетних фондів (191)
0370
Розрахунки по стягненню переплат пенсій та допомог (192)
0380
Розрахунки з Фондом соціального страхування Російської Федерації (193)
0390
33 396
Розрахунки з Фондом обов'язкового медичного страхування Російської Федерації (194)
0400
4 737
Розрахунки з Пенсійним фондом Російської Федерації (198)
0410
62 710
Розрахунки з Державним фондом зайнятості населення Російської Федерації (199)
0420
VII. Витрати
Витрати по бюджету на утримання установи та інші заходи (200)
0430
1 270 500
12 517 322
Витрати за рахунок додаткових джерел бюджетного фінансування (201)
0440
Витрати до розподілу (210)
0450
130 000
Витрати з підприємницької діяльності (220)
0460
Витрати з виготовлення експериментальних пристроїв (221)
0470
Витрати з виготовлення і переробки матеріалів (222)
0480
Витрати за рахунок коштів, що формуються з прибутку (223)
0490
Витрати по цільових коштів на утримання установи та інші заходи (225)
0500
Витрати за рахунок коштів батьків на утримання дитячої установи (227)
0510
Витрати за рахунок коштів, отриманих від державних позабюджетних фондів (228)
0520
VIII. Виконані і здані замовникам продукція, роботи та послуги
Виконані і здані замовникам продукція, роботи та послуги (280)
0530
IX. Доходи, прибутки (збитки)
Доходи майбутніх періодів (401)
0540
Збитки (410)
0550
X. Витрати на капітальне будівництво
Обладнання до установки (040)
0560
Будівельні матеріали для капітального будівництва (041)
0570
Розрахунки з постачальниками та підрядниками (150)
0580
Витрати по бюджету на капітальне будівництво (203)
0590
Витрати на капітальне будівництво за рахунок коштів на утримання і розвиток матеріально-технічної бази (224)
0600
А К Т І В
Код
рядки
На початок року
На кінець року (кварталу)
1
2
3
4
Витрати по цільових коштів на утримання установи та інші заходи (225)
0610
БАЛАНС
0620
73 659 264
106 469 288
П А С І В
Код
На початок року
На кінець року (кварталу)
рядки
1
2
3
4
I. Фінансування з бюджету
Розрахунки по фінансуванню з бюджету на видатки установи та інші заходи (140)
0630
212 487
30 726 398
Розрахунки за додатковими джерелами бюджетного фінансування на видатки установи (141)
0640
Фінансування з бюджету для перекладу установами, що знаходяться у віданні головного розпорядника (розпорядника), і на інші заходи (230)
0650
Додаткові джерела бюджетного фінансування (231)
0660
II. Фонди і кошти цільового призначення
Кошти на матеріальне заохочення та соціальні виплати (240)
0670
Кошти на утримання і розвиток матеріально-технічної бази (241)
0680
Фонд в основних засобах (250)
0690
35 081 011
38 956 815
Фонд у нематеріальних активах (251)
0700
Фонд у малоцінних предметах (260)
0710
36 965 266
36 412 582
Цільові кошти на утримання установи та інші заходи (270)
0720
Кошти батьків на утримання дитячої установи (272)
0730
Позикові кошти (273)
0740
Цільові кошти, отримані установою від державних позабюджетних фондів (274)
0750
Знос основних засобів (020)
0760
III. Розрахунки
Розрахунки з покупцями і замовниками за виконані роботи та надані послуги (153)
0770
Розрахунки за авансами одержаними (155)
0780
Розрахунки з виконавцями за виконані роботи (156)
0790
Розрахунки з підзвітними особами (160)
0800
Розрахунки за спеціальними видами платежів (172)
0810
Розрахунки по платежах до бюджету (173)
0820
12 572
Розрахунки по коштах, що надійшли в тимчасове розпорядження установи (174)
0830
Розрахунки за іншими коштами на утримання установи (175)
0840
Розрахунки з депонентами (177)
0850
Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами (178)
0860
701 100
72 354
Розрахунки з оплати праці (180)
0870
85 700
123 615
Розрахунки зі стипендіатами (181)
0880
Розрахунки з працівниками за безготівковими перечислениям (183-187)
0890
444
Розрахунки з військовослужбовцями за грошовому платні і іншими виплатами (188)
0900
583 000
164 508
Інші розрахунки за виконані роботи (189)
0910
Розрахунки за рахунок коштів, отриманих від державних позабюджетних фондів (191)
0920
Розрахунки з Фондом соціального страхування Російської Федерації (193)
0930
3 602
П А С І В
Код
рядки
На початок року
На кінець року (кварталу)
1
2
3
4
Розрахунки з Фондом обов'язкового медичного страхування Російської Федерації (194)
0940
3 087
Розрахунки з надання соціальної допомоги населенню (195)
0950
Розрахунки з Пенсійним фондом Російської Федерації (198)
0960
24 011
Розрахунки з Державним фондом зайнятості населення Російської Федерації (199)
0970
IV. Доходи, прибутки (збитки)
Доходи майбутніх періодів (401)
0980
Прибутки (410)
0990
V. Фінансування капітального будівництва
Розрахунки з постачальниками та підрядниками (150)
Розрахунки по фінансуванню з бюджету на капітальне будівництво (143)
1000
1010
Кошти на утримання і розвиток матеріально-технічної бази (241)
1020
Цільові кошти на утримання установи та інші заходи (270)
1030
БАЛАНС
1040
73 659 264
106 469 288
Позабалансові рахунки
Списана заборгованість неплатоспроможних дебіторів (05)
1050

Додаток № 3
Звіт про виконання кошторису доходів і витрат за бюджетними коштами.
На 31 грудня 2006 року.
Коди
0710006
756546
1005023022
62
7856
384/385
Форма № 2 по ОКУД
Дата (рік, місяць, число)
Организация__________________________________ за ЄДРПОУ
Ідентифікаційний номер налогоплательщіка_______ ІПН
Організаційно-правова форма / форма ___________________
_____________________________________ По ОКОПФ / ОКФС
Одиниця виміру ____________________________ по ОКЕІ
Найменування показника
Код показника
Затверджено бюджетних асигнувань на рік.
Залишки коштів на 01.01.2006
Профінансовано в поточному році
Касові видатки
Фактичні витрати
Повернення невикористаних залишків коштів
Залишки коштів на 31.12.2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Основний оклад цивільним службовцям
110110
5389485
212487
5176998
5176998
5176998
Нарахування на оплату праці
110200
3250000
3250000
3250000
3200000
Інші витратні матеріали і предмети постачання
110350
150000000
150000000
150000000
120000000
Оплата послуг зв'язку
110600
15000
15000
15000
15000
Оплата споживання газу
110722
250000
250000
250000
250000
Інші поточні витрати
111040
250000
250000
250000
250000
Придбання та модернізація невиробничого обладнання і предметів тривалого користування для державних установ
240120
1000000
1000000
1000000
323602
Разом витрат
800000
159729511
212487
159941998
159941998
129215600

Додаток № 4
Довідка про рух сум фінансування з бюджету за сусчетам 230 і 231 (140, 141, 143).
Дебет
Код рядка
Сума
Кредит
Код рядка
Сума
За кошторисом витрат і доходів
Капітальне будівництво
За кошторисом витрат і доходів
Капітальне будівництво
1
2
3
4
5
6
7
8
Списано безнадійних боргів
1060
Залишок на початок року
1210
212487
Списано нестач, матеріалів за рахунок установи
1070
Фінансування з бюджету за звітний період з урахуванням відкликаних коштів
1220
159729511
Повернення коштів до бюджету
1080
Списано витрат по закінчених і зданих в експлуатацію
об'єктами будівництва
1090
Фінансування від інших головних розпорядників - ВСГО
1230
1240
Списано коштів за рахунок фінансування з бюджету
1100
129215600
1250
Дополніетльние джерела Фінансування з бюджету
1260
Списано витрат за рахунок додаткових джерел фінансування з бюджету
1110
Виплати, що здійснюються в централізованому порядку вищим розпорядникам
1270
Списано витрат за рахунок фінансіроваанія від інших головних розпорядників
1120
1280
Передано фінансування розпорядникам - всього
1120
1290
1300
1140
1310
1150
1320
1160
Курсова різниця від переоцінки грошових коштів
1330
Курсова різниця від переоцінки грошових коштів
1170
Курсова різниця отпереоценкі задолжности
1340
Курсова різниця від переоцінки задолжности
1180
Повернення невикористаних залишків коштів
1190
ВСЬОГО:
1350
159941998
ВСЬОГО:
120
129215600
Залишок за рахунком на кінець року:
1360
30726398


Додаток № 5
Аналіз структури активу балансу
Найменування
показника
Код рядка
На
01.01.2006р.
На
31.12.2006р.
Зміни
Руб.
%
1
2
3
4
5
6
Основні засоби
010
35081011
38956815
+3875804
+11,05
Матеріали і продукти харчування
070
7670924
+7670924
Малоцінні та швидкозношувані предмети
080
36965266
36415582
-549684
-1,49
Кошти федерального бюджету на видатки установи
120
8830863
+8830863
Розрахунки з підзвітними особами
200
89000
+89000
Інші грошові кошти
230
212487
320174
+107687
+50,68
Розрахунки з фондом обов'язкового медичного страхування
263
4737
+4737
Розрахунки за іншими дебіторами і кредиторам
270
1570765
+1570765
Розрахунки по соціальному страхуванню
290
33396
+33396
Розрахунки по страхових внесках з Пенсійним фондом РФ
321
62710
+62710
Витрати по бюджету на утримання установи інші заходи
330
1270500
12517322
+11246822
+885,23
Витрати до розподілу
430
130000
-130000
Баланс
440
73659264
106469288
+32943024

Аналіз структури пасиву балансу
Найменування показника
Код рядка
На
01.01.2006.
На 31.12.2006.
Зміни
Руб.
%
1
2
3
4
5
6
Фінансування з бюджету на видатки установ та інші заходи
450
212487
30726398
+30513911
+14360
Фонд в основних засобах
530
35081011
38956815
+3875804
+11
Фонд малоцінних і швидкозношуваних предметів
550
36965266
36412582
-552684
-1,5
Розрахунки по соціальному страхуванню
580
3602
-3602
Розрахунки по платежах до бюджету
620
12572
+12572
Розрахунки з іншими кредиторами
640
701100
72354
-628746
-89,5
Розрахунки з оплати праці
650
85700
123615
+37915
+44,3
Розрахунки з працівниками за безготівковими перечислениям
660
444
+444
Розрахунки з військовослужбовцями за грошовому платні
680
583000
164508
-418492
-71,8
Баланс
760
73659264
106469288
32827708

Список використаної літератури.
1. Практикум бухгалтера. Некомерційні організації: бухгалтерський облік, оподаткування, фінансування. Кандидат економічних наук В. А. Савіщева. Гросс медіа, Москва, 2007 рік.
2. Аналіз фінансового стану підприємств. А. І. Ковальов, В. П. Привалов. Москва 2001.
3. Головбух. Річний звіт 2006. А. Н. Селіванова. Москва 2007
4. Бухгалтерський облік в установах невиробничої сфери. 2-е вид., Перераб. і доп. О.М. Бєлов. Москва 1998.
5. Практичний посібник з бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях. Під ред. В. П. Нефедова. Москва 1993.
6. Некомерційні фонди та організації. Правові аспекти. - М.: Інформаційно-видавничий дім «Філін», 1997.
7. Маккальская М. Л., Пирожкова Н.А. Некомерційні організації в Росії: Створення, права, податки, облік, звітність. М.: Изд. Справа і Сервіс, 2000р
8. Савченко П. Статус некомерційних організацій. Економіст.1999г
9. Уткін Р.В. Організаційно-правові форми і види некомерційних організацій. Бюл. Міністерства юстиції РФ. № 5. 2002р
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Диплом
674кб. | скачати


Схожі роботи:
Організація пам`яті Організація систем адресації і команд
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 2 Організація системи
Організація бухгалтерського обліку на підприємстві Організація роботи
Організація внутрішньогосподарських виробничо-економічних відносин у сільськогосподарських Організація внутрішньогосподарських
Організація обліку
Мережева організація
Організація виробництва 4
Організація памяті МП IA-32
Будівельна організація
© Усі права захищені
написати до нас