Незакінчений злочин 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

План
Введення ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1. Поняття і сутність незакінченого злочину ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.1. Поняття незакінченого злочину та його ознаки .... ... ... ... 5
1.2. Відмінність незакінченого злочину від закінченого ... ... ... ... 8
2. Види незакінченого злочину ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
2.1. Приготування до злочину ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
2.2. Замах на злочин ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17
2.3. Добровільна відмова від злочину ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 22
3. Покарання за незакінчений злочин ... .. ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 26
Висновок ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... .28
Список використаних нормативних матеріалів ... ... ... .... .... ... .30
Список використаних матеріалів практики ... ... ... ... ... ... ... ... .. 31
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... ... ... .. 32
Додаток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34

Введення
Згідно зі ст. 14 Кримінального кодексу Російської Федерації злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, яке заборонено Кримінальним кодексом Російської Федерації під загрозою покарання. У реальній дійсності злочину бувають двох видів: закінчені і незакінчені. Найбільший інтерес для практичного вивчення викликають незакінчені злочини, якими визнаються дії спрямовані безпосередньо на вчинення злочину, але перервані або з причин, не залежних від посягавшего особи, або перервані з його волі.
У представленій курсовій роботі буде досліджена тема - «Незакінчена злочин». Актуальність вивчення обраної теми зумовлена ​​тим, що в сучасних умовах буває досить складно відмежувати незакінчений злочин від закінченого. Хоча згідно законодавства незакінчений злочин відрізняється від закінченого злочину одним лише ознакою - наявністю суспільно небезпечного наслідки, який випливає з очевидного логічного тлумачення: незакінчений злочин не доведено до кінця, закінчений злочин - доведено, і таким кінцем є, перш за все, настання суспільно небезпечного наслідки, - в реальних же умовах визначити це наслідок буває дуже складно.
Мета даної курсової роботи - дослідити незакінчений злочин з точки зору сучасного кримінального права. У відповідності до визначеної мети в роботі були поставлені і вирішені наступні завдання:
▬ дослідити поняття, ознаки та сутність незакінченого злочину у світлі останніх змін російського кримінального законодавства;
▬ визначити відмінність (обмеження) здійснення злочинного наміру (власне злочину) від незакінченого злочину;
▬ вивчити готування до злочину і замах на злочин, як основні різновиди незакінченого злочину;
▬ з'ясувати порядок і умови добровільної відмови від вчинення злочину, як можлива дія на стадії незакінченого злочину;
▬ дослідити підстави кримінальної відповідальності за готування і замах на злочин, а також караність за їх вчинення;
▬ сформулювати висновки та рекомендації за виконану роботу.
Об'єктом дослідження представленої курсової роботи є незакінчений злочин з точки зору сучасного російського кримінального права. Предметом дослідження даної курсової роботи є основні ознаки, сутність і різновиди незакінченого злочину.
Дослідження обраної теми - «Незакінчена злочин» в курсовій роботі здійснювалося за допомогою таких методів:
діалектичний метод - здійснення всебічного пізнання об'єкта і предмета дослідження представленої курсової роботи;
▬ метод аналізу і синтезу - відокремлений аналіз складових частин обраної теми і наступне узагальнення отриманих знань;
▬ порівняльно-правовий метод - порівняння ознак, правового змісту і сутності незакінченого злочину з закінченим;
▬ метод узагальнення всіх отриманих знань по темі.
Теоретичною основою представленої роботи виступили наукові роботи і праці російських авторів, присвячених вивченню злочинів, в тому числі незакінченого злочину, в сучасному аспекті. Це такі автори як О.М. Ігнатов, А.П. Козлов, В.І. Радченко, А.С. Михлин, В.М. Лебедєв, Н.Ф. Кузнєцова, В.М. Кудрявцев, А.В. Наумов, А.І. Рарог та ін
Законодавчою основою роботи виступають - Конституція РФ, Кримінальний кодекс РФ, Кримінально-виконавчого кодексу РФ, Кримінальний процесуальний кодекс РФ, федеральні закони РФ, закони та інші нормативні правові акти, що регулюють даний вид правовідносин.
Поставлені цілі і певні завдання зумовили структуру представленої роботи. Робота складається з вступу, основної частини і висновків, містить список використаних матеріалів. Робота викладена на 33 сторінках, для написання використано 42 наукових джерела.

1. Поняття і сутність незакінченого злочину
1.1. Поняття незакінченого злочину та його ознаки
Згідно зі ст. 14 Кримінального кодексу РФ злочином визнається винне досконале суспільно небезпечне діяння, яке заборонено Кримінальним кодексом РФ під загрозою покарання. Передбачені в нормах Особливої ​​частини Кримінального кодексу РФ склади злочинів формулюються, як закінчені кримінальні діяння. Однак у реальному житті і практиці злочини не завжди доводяться до кінця, з певних обставин, перериваючись на більш ранніх стадіях розвитку злочину.
Стадії розвитку злочину - це визначені в законі етапи підготовки і безпосереднього здійснення злочину (етапи розвитку злочинної діяльності). Етапи підготовки і реалізації умисного злочину згідно з Кримінальним кодексом РФ чітко розрізняються між собою за характером виконання дій і часу припинення посягання. Виділяють такі стадії розвитку злочину: [1]
А) 1 етап - готування до злочину;
Б) 2 етап - замах на злочин;
В) 3 етап - закінчений злочин.
Перші дві стадії (приготування і замах на злочин) становлять, так зване незакінчений злочин, на практиці їх ще називають попередньою злочинною діяльністю. Приготування і замах здійснюються до закінчення злочину і для його безпосереднього здійснення. Виділяти дані стадії розвитку злочину необхідно для правильної правової оцінки вчиненого злочину, його кваліфікації, а також для індивідуалізації кримінальної відповідальності.
Згідно із законодавством, незакінчений злочин - це дії спрямовані безпосередньо на вчинення злочину, але перервані з певних причин. Відповідно з цим визначенням, у кримінальній практиці існують два види незакінчених злочинів:
1) Злочин, перерване з незалежних від посягавшего особи обставин (готування до злочину, замах на злочин);
2) Злочин, перерване з волі посягавшего особи - діяча (таким є добровільна відмова від доведення злочину до кінця).
Як стало видно, готування до злочину і замах на злочин - це різновиди перерваних з не залежних від посягавшего особи обставин злочинів. Від них значно відрізняється добровільно не закінчений злочин, в якому суспільно небезпечні наслідки не настали з незалежних від особи обставин, а саме в силу його добровільної відмови від завершення злочину, при цьому мотиви незавершеного злочину можуть бути самими різними, лише б відмову від завершення злочину був дійсно добровільним. [2]
Слід зазначити, що про приготування і замаху на злочин можна вести мову лише стосовно до цілеспрямованої злочинної діяльності, так як ці стадії можливі лише у злочинах, скоєних з прямим умислом. Тільки при прямому умислі може бути реалізовано цілеспрямоване злочинний намір. Винний усвідомлює, що готує злочин, вчиняє дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, і бажає цього. Що ж стосується кримінальних діянь, вчинених з непрямим умислом, то в них стадії приготування і замаху неможливі. Так, не бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, винна особа, природно, не може ні готуватися до злочину, ні тим більше робити замах на нього. У даному випадку суспільно небезпечні наслідки злочину не складають цілі його кримінальної діяльності.
Незакінчений злочин характеризується неповним виконанням дій, передбачених ознаками конкретного складу злочину, або відсутністю злочинного наслідки. Тому підставою для притягнення до відповідальності за незакінчений злочин виникає лише за умови, що злочинна діяльність суб'єкта була перервана до закінчення посягання, і злочин не було доведено до кінця.
Суспільно небезпечне приготування і замах на злочин утворюють склад злочину. Особливість його в тому, що, на відміну від складу закінченого злочину, в приготуванні і замаху не повністю проявляються дії, що містять ознаки об'єктивної сторони. При приготуванні вони виражаються у створенні умов для успішного в подальшому вчинення злочинної дії, при замаху - об'єктивна сторона також не завершена. Здійснюються особою дії (бездіяльність) не збігаються з злочинним задумом, суб'єкт не зміг виконати всього задуманого, або вчинені ним дії (бездіяльність) з незалежних від неї обставин не призвели до злочинного результату. [3]
Можливість незакінченого злочину обмежена також об'єктивними ознаками, закріпленими в конструкції конкретних складів, передбачених Особливою частиною КК РФ. Приготування до злочину і замах на злочин характерні для всіх матеріальних складів злочинів, коли закон пов'язує момент закінчення злочину з настанням конкретного злочинного результату. У формальних і усічених складах, коли момент закінчення злочину пов'язаний з фактом вчинення суспільно небезпечного діяння або бездіяльності, замах за загальним правилом взагалі неможливо. Воно може зустрітися лише у випадках, коли саме вчинення злочинної дії здійснюється тривалий час і може бути припинено з причин, не залежних від волі винного (суб'єкт, наприклад, направив завідомо неправдивий донос поштою - ст. 306 КК РФ).
Правильне визначення ознак незакінченого злочину має дуже важливе значення для встановлення підстав кримінальної відповідальності за нього. Воно необхідне для правильної кваліфікації вчиненого, а також індивідуалізації кримінальної відповідальності і покарання.

1.2. Відмінність незакінченого злочину від закінченого
Закінчений злочин - це вчинені особою діяння, що містять всі ознаки складу злочину, передбаченого конкретною нормою Особливої ​​частини Кримінального кодексу Російської Федерації. Незакінчений злочин - це дії особи, спрямовані безпосередньо на вчинення злочину, але перервані з певних причин.
Як видно з наведених визначень, незакінчений злочин та закінчений злочин мають деяку схожість і відмінності. Перш за все, і в першому і в другому випадку - це дії особи, спрямовані на вчинення злочину, але в кінченому злочині ці дії доведені до кінця, а в незакінченому - перервані з певних причин. Саме ці причини і є істотною відмінністю незакінченого злочину від закінченого, тому вони заслуговують особливої ​​уваги.
Отже, найбільш суттєвою ознакою, що відрізняє закінчений злочин від незакінченого, є повна реалізація об'єктивної і суб'єктивної сторони, передбаченого кримінальним законом суспільно небезпечного діяння. На відміну від незакінченого, закінчений злочин характеризується повною відповідністю скоєного зазначеним у законі об'єктивним та суб'єктивним ознакам. При реалізації суб'єктом об'єктивної і суб'єктивної сторін злочину злочин визнається закінченим, тобто закінчений злочин означає відповідність об'єктивної сторони вчиненого особою злочину його суб'єктивним прагненням. Це є першою відмінністю незакінченого злочину від закінченого. При цьому наука кримінального права виходить з того, що об'єкт і суб'єкт діяння однакові для закінченого і для незакінченого злочину. [4]
Другим відмітним ознакою є - момент закінчення злочину, який залежить від того, як в конкретній нормі Особливої ​​частини Кримінального кодексу РФ сконструйований даний склад злочину.
Так, у злочинах з матеріальними складами, в об'єктивну сторону яких в якості обов'язкової ознаки включається наступ конкретного злочинного, суспільно-небезпечного наслідки, яке поса-але наступити фактично, щоб такий злочин було визнано завершеним. Такими злочинами, як правило, є вбивство (ст.105 КК РФ), крадіжка (ст.158 КК РФ), шахрайство (ст.159 КК РФ) і ін Наприклад, маючи умисел на вбивство, громадянин Л. стріляє в потерпілого, але лише тяжко ранить його. У наявності замах на вбивство, а не закінчена заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, оскільки змістом умислу було позбавлення життя людини. Кінцева мета злочину не була реалізована, бажані наслідки (смерть потерпілого) не настали. У даному випадку заподіяння тяжкої шкоди поглинається замахом на вбивство, бо було етапом вбивства. Дотримуючись ст. 29 Кримінального кодексу РФ, всі ознаки закінченого заподіяння складу тяжкої шкоди здоров'ю наявності, вчинене слід було б вважати закінченим злочином, але в дійсності в наявності - замах на вбивство, тобто незакінчений злочин. [5]
На відміну від незакінченого, при визначенні закінченого злочину з матеріальним складом, необхідно враховувати наступне:
▬ злочин завершено лише тоді, коли заподіяно реальну шкоду, що є необхідною ознакою даного складу;
▬ умисел був спрямований саме на заподіяння цього наслідки, заподіяння іншої шкоди кваліфікується як замах на злочин.
У злочинах з формальним складом моментом їх закінчення буде вважатися вчинення в повному обсязі діяння, передбаченого конкретної статтею Особливої ​​частини Кримінального кодексу РФ, незалежно від того спричинило чи має це діяння за собою суспільно небезпечні наслідки. Такими є залишення в небезпеці, образа, розбій, одержання хабара та ін Наприклад, розбій як злочин з формальним складом буде розглядатися, як закінчений злочин вже з моменту нападу, і в даному випадку реалізація мети (розкрадання чужого майна) не буде визначальним моментом для закінчення цього злочину.
Визнання злочину закінченим або незакінченим залежить в першу чергу від особливостей законодавчого побудови відповідного складу злочину. Так, деякі склади Кримінального кодексу РФ утворені таким чином, що злочин вважається закінченим з того моменту, коли об'єкт кримінально-правової охорони поставлений під реальну загрозу заподіяння шкоди (склади небезпеки). В інших статтях Кримінального кодексу РФ об'єктивна сторона окремих злочинів сконструйована так, що одне діяння є етапом здійснення іншого діяння. Наприклад, оголошуються караними, як зберігання наркотичних засобів з метою їх збуту, так і сам незаконний збут цих коштів. У зв'язку з цим зберігання наркотичних засобів буде визнано завершеним до їх збуту, а їх збут цих же коштів може розглядатися, як наслідки їх зберігання.
У деяких складах момент закінчення злочину переноситься на більш ранні щодо настання злочинних наслідків стадії (так звані усічені склади). Вони передбачають кримінальну відповідальність вже з моменту посягання на життя потерпілого. Введення даних кримінальних норм обумовлене, перш за все, тим, що об'єкти злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу РФ, ставляться до групи особливо охоронюваних законом осіб (це державні та громадські діячі, судді, присяжні засідателі, особи здійснюють попереднє розслідування, співробітники правоохоронних органів і пр .).
Багато склади злочинів формуються таким чином, що злочини вважаються закінченими з моменту здійснення організаційної діяльності, спрямованої на здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів. Такі склади, передбачені ст. 209 (бандитизм), ст. 210 (організація злочинного співтовариства), ст. 239 (організація об'єднання, що зазіхає на особистість і права громадян) і т.д. Це обумовлено особливою небезпекою злочинних діянь, скоєних зазначеними організаціями.

2. Види незакінченого злочину
2.1. Приготування до злочину
Згідно зі ст. 30 Кримінального кодексу РФ приготуванням до злочину визнають підшукання, виготовлення чи пристосування особою засобів чи знарядь вчинення злочину, підшукання співучасників злочину, змова на вчинення злочину, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з незалежних від цієї особи обставинам. [6]
З точки зору аналізу юридичної норми це визначення специфічно - воно починається з конкретизації підготовчих дій у вигляді підшукання, виготовлення або пристосування засобів чи знарядь вчинення злочину. Отже, будь-які підготовчі дії - це завжди умисне створення умов для вчинення злочину.
У кримінально-правовій доктрині щодо змісту готування до злочину існувало безліч точок зору. Воно то визнавалося «віддаленим замахом», то включалося в виявлення наміру. Зокрема, в дореволюційному кримінальному праві (ст. 7 Уложення 1845 р.) приготуванням визнавалося лише підшукання та пристосування засобів для вчинення злочину. Інші види підготовчих дій, які пов'язані зі знаряддями і засобами вчинення злочину, ставилися до виявлення умислу. У цьому є раціональне зерно. Адже замах, незалежно від ступеня його віддаленості від злочину, відрізняється від самого близького до скоєння злочину підготовчого дії тим, що всі підготовчі дії вчиняються до початку виконання складу злочину, його об'єктивної сторони. Вони лише передують, створюють умови для вчинення злочину. Що стосується виявлення умислу, то, як вже зазначалося, воно стадією злочину не є. [7]
Практичний аспект приготування до злочину зводиться до наступного: обсяг криміналізації готування до злочину; межі караності приготування; відміну приготування від замаху.
Сучасна наука кримінального права Російської Федерації встановлює, що готування до злочину здійснюється виключно з прямим умислом. З такою формою вини корелює обов'язковий об'єктивний ознака приготування - прерваним до початку виконання складу з незалежних від особи обставин. Саме бажаючи настання певних суспільно небезпечних наслідків, суб'єкт створює всі необхідні умови, і тільки непередбачені обставини зривають його плани.
На відміну від виявлення умислу на вчинення злочину, коли особа ще не виконує будь-яких суспільно небезпечних дій, приготування характеризується певними конкретними діями особи, створюють умови для вчинення майбутнього злочину (наприклад, коли особа виготовляє верстат для виробництва фальшивих грошових купюр).
Слід зазначити, що підготовчі дії досить різноманітні. З об'єктивної сторони вони можливі в наступних формах: [8]
▬ підшукання засобів чи знарядь вчинення злочину;
▬ виготовлення засобів чи знарядь вчинення злочину;
▬ пристосування засобів чи знарядь вчинення злочину;
▬ підшукання співучасників злочину;
▬ змова на вчинення злочину;
▬ інше умисне створення умов для вчинення злочину.
Кожен з цих ознак має самостійне значення. У діянні іноді можна виділити присутність двох або більше цих ознак.
Під підшукання законодавцем розуміється будь-який спосіб видобутку засобів чи знарядь злочину: пошук, покупка, замовлення виготовлення, обмін, отримання на час, викрадення та інші способи. Наприклад, купівля сокири для скоєння вбивства, пошук транспортних засобів для перевезення наміченого до викрадення майна, викрадення вибухових речовин для вчинення терористичного акту, з'їм квартири для збереження й ін Цікаво зауважити, що спосіб підшукання може бути будь-який, законний чи незаконний, головне щоб мета була злочинною. До йому потрібний відноситься також знахідка і присвоєння будь-якого предмета в злочинних цілях. Підшукання також є й підготовка для такого використання речей, що знаходяться у власності злочинця. Необхідно відзначити, що жоден з вищевказаних способів підшукання не повинен визнаватися приготуванням до злочину, якщо не доведено, що задум на їх використання в конкретно-визначених злочинних цілях виник до вказаних дій.
На практиці виникають певні труднощі в розумінні засобів і знарядь злочину. Так, законодавець під засобами злочину увазі предмети матеріального світу, що застосовуються для вчинення задуманого злочину, а також пристосування, що полегшують його реалізацію (транспортні засоби, щоб сховатися від переслідування, снодійне, щоб приспати жертву, підроблені документи, щоб зробити розкрадання). Під знаряддями злочину розуміються будь-які предмети, якими виповнюється задумане злочин і за допомогою яких безпосередньо заподіюються суспільно небезпечні наслідки (вогнепальну і холодну зброю, вибухові речовини, вибухові пристрої, прості побутові предмети і т.д.). Відмінність засобів злочину від знарядь полягає в тому, що знаряддя використовується в процесі безпосереднього здійснення злочину, тоді як засіб - тільки на стадії створення умов для вчинення злочину з тим, щоб полегшити його реалізацію. [9]
Друга форма приготування до злочину - виготовлення засобів чи знарядь вчинення злочину. Під виготовленням розуміється технологічний процес створення засобів і знарядь злочину, причому, виготовлення може вироблятися як промисловим, так і кустарним способом (підроблені документи, зброю та ін.) На відміну від пристосування, в даному випадку зазначені засоби і знаряддя створюються заново. Зрозуміло, задум винного на їх використання в конкретних злочинних цілях повинен виникнути заздалегідь, тому як тільки в цьому випадку виготовлення засобів і знарядь можна розглядати в якості стадії злочину.
До пристосуванню відносяться також різноманітні дії, пов'язані з обробкою засобів і знарядь злочину, в результаті якої вони (засоби і знаряддя) стають придатними для реалізації задуманого злочину. Наприклад, обробка ключа з метою проникнути в квартиру, загострювання металевої пластини під ніж, пристосування газової зброї для стрільби бойовими патронами та інші аналогічні дії.
Підшукання, виготовлення і пристосування засобів і знарядь для виконання злочинів можуть фігурувати одночасно.
Наступна форма - це підшукання співучасників злочину, під яким розуміється вербування виконавців і пособників для подальшого кримінального діяння. Особа безпосередньо підбирає співучасників для вчинення злочину. У даному випадку має сенс говорити про те, що злочин з тих чи інших причин не було доведено до кінця, перериваючись на стадії розробки умов для вчинення. При цьому способами підшукання можуть бути домовленість, погрози, обіцянки спільного збагачення, шантаж і ін Особа, якій з не залежних від неї обставини не вдалося схилити інших осіб до вчинення злочину, несе кримінальну відповідальність за готування (невдале підбурювання). [10]
Змова на вчинення злочину - це організація групи осіб, заздалегідь домовилися про спільне вчинення конкретного злочину. Змова є як би логічним продовженням попередньої форми - підшукання учасників злочину. Вони утворюють, швидше за все, два етапи однієї і тієї ж форми. Змова кримінально карний, і якщо злочин з тих чи інших причин не було доведено до свого кінця, то скоєне розцінюється вже як приготування до відповідного злочину.
Більш того, багато різновидів підготовчих дій можуть утворювати самостійний і закінчений склад злочину.
Під іншим умисним створенням умов розуміються всі інші дії, які не охоплюються вищеописаними діями, але які теж роблять це злочин реально можливим. Наприклад, встановлення часу приходу наміченої жертви додому, звичайного маршруту його руху та ін В даний час встановити повний перелік цих форм незакінченого злочину просто не представляється можливим.
Специфічною різновидом готування до злочину є спрямування злочинця до місця здійснення злочину при доведеності існування цілі скоєння конкретного злочину.
З об'єктивної сторони готування до злочину характеризується також тим, що воно може бути здійснено тільки шляхом дії. Будь-які підготовчі до злочину дії утворюють об'єктивну сторону готування до злочину, проте, вони не входять в об'єктивну сторону підготовлюваного злочину. Наприклад, особа з метою здійснення грабежів набуває вогнепальну зброю. Об'єктивну сторону грабежу в даному випадку буде становити насильницьке позбавлення власності іншої людини, а придбання вогнепальної зброї не утворює об'єктивної сторони грабежу. Таким чином, склад готування до злочину характеризується власної самостійної об'єктивною стороною. [11]
Специфіка об'єктивної сторони готування полягає в тому, що злочин при цьому не було доведено до кінця з незалежних від особи обставин. У даному випадку потрібно звернути увагу на два моменти:
▬ підготовчі дії осіб не повинні утворювати самостійне закінчений злочин;
▬ необхідно, щоб злочинна діяльність особи по підготовці задуманого ним злочину не була доведена до кінця саме з незалежних від особи обставин (злочин перервано не з волі винного).
З суб'єктивної сторони готування до злочину характеризується умисною виною, причому тільки у вигляді прямого умислу.
Якщо звернутися до історії, то Основні початку кримінального законодавства СРСР і союзних республік взагалі відмовилися від термінів «готування до злочину» і «замах на злочин»; в них мовилося про «розпочатому злочині». Таке узагальнення привело до того, що на практиці законодавці союзних республік тлумачили це поняття по-різному: одні як замах, а інші як приготування і замах. У наслідку Пленум Верховного Суду СРСР 7 травня 1928 роз'яснив, що під «розпочатим злочином» маються на увазі і приготування, і замах. У результаті всі республіки змушені були криміналізувати приготування до будь-якого злочину, що було теоретично помилковим. [12]
У більшості зарубіжних кримінальних кодексів приготування до злочину не криміналізується. Але слід враховувати обсяг криміналізації приготувань, як закінчених злочинів. Якщо змову, змову, придбання отрути, підбурювання до будь-якого злочину оголошуються закінченими злочинами, тоді некараність приготування виявляється декларативною. Більш того, вона означає посилення репресії за незакінчений діяння, бо не дозволяє від нього добровільно відмовитися.
Кримінальне покарання за готування до злочину у світовій законодавчій практиці здійснюється за двома варіантами: у межах санкції за закінчений злочин, готування до якого здійснювалося, або за правилами обов'язкового зниження кримінального покарання.
У Росії термін або розмір покарання за готування не може перевищувати половини максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого відповідною статтею Особливої ​​частини Кодексу за закінчений злочин (ч. 2 ст. 66 КК РФ). При цьому смертна кара і довічне позбавлення волі за готування до злочину (так само як і за замах) не призначаються (ч. 4 ст. 66 КК РФ).

2.2. Замах на злочин
Замах на злочин - це навмисні дії (бездіяльність) особи, безпосередньо спрямовані на вчинення злочинного акту, якщо він не був доведений до кінця з не залежних від цієї особи обставинам. [13]
Наука кримінального права Російської Федерації в узагальненому вигляді визнає замахом на злочин виконання складу злочину, перерване до настання суспільно небезпечних наслідків з не залежних від особи обставин. Замах представляє собою початок безпосереднього вчинення злочину. На цій стадії відбувається реальне посягання на об'єкт, що знаходиться під охороною закону, при цьому частково виконується об'єктивна сторона конкретного злочину.
Судова практика знає найрізноманітніші випадки замаху на злочин. Наприклад, злодій з метою крадіжки проник до квартири - але був затриманий повернулися мешканцями; гвалтівник не зміг здійснити свого наміру через рішучого опору потерпілої; злочинець з метою вбивства вистрілив у потерпілого, але промахнувся або завдав йому тілесне ушкодження певної тяжкості; хабародавець намагався вручити предмет хабара посадовій особі, але той відмовився прийняти хабар. Усі зазначені випадки як раз і утворюють собою замах на злочин.
Отже, замах - це незавершене або не спричинило настання бажаного для винного результату дію (бездіяльність) з безпосереднього здійснення навмисного злочину. Замах характеризується об'єктивними і суб'єктивними ознаками, складовими в сукупності складу цієї стадії незакінченого злочину, і які дозволяють відрізнити його від готування злочину і від самого закінченого злочину. Якщо приготування до злочину створює лише умови для вчинення задуманого злочину, то замах на злочин створює вже реальну небезпеку заподіяння шкоди об'єкту посягання. У злочинних діях особи вже містяться ознаки, що утворюють склад злочину: об'єкт злочину, наявність певних дій, які входять в об'єктивну сторону злочину, умисел, суб'єкт злочину.
Так, об'єктивну сторону замаху на злочин, його специфіку та особливості характеризують три основні ознаки:
1) Дія (бездіяльність) винної особи безпосередньо спрямований на вчинення злочину. Зазначені дії винної особи проявляються саме в безпосередньому виконанні злочинного задуму, вони вже прямо направлені на охоронюваний кримінальним законом об'єкт, ставлять його в безпосередню небезпеку заподіяння істотної шкоди потерпілому. Наприклад, хто вчинив замах на життя стріляє з пістолета, але промахується; завдає удар ножем, але ніж ламається; скидає потерпілого на повному ходу з поїзда, але той залишається неушкодженим і т.п. У даних випадках винний вчинив злочинні дії, прямо спрямовані на позбавлення потерпілого життя, остання піддавалася безпосередній загрозі, однак смерть не настала внаслідок промаху, несправності знаряддя, щасливого збігу обставин, не залежних від намірів винного. [14]
2) Злочин не завершено і не доведено до кінця. Незавершеність злочинного діяння при замаху на злочин слід розуміти як відсутність одного або декількох необхідних ознак об'єктивної сторони складу злочину, передбачених конкретною нормою Особливої ​​частини Кримінального кодексу РФ. Це може бути невиконання всіх задуманих винною особою злочинних дій (наприклад, суб'єкт заносить руку для удару ножем, але її перехоплює потерпілий). Незавершеність злочинного діяння може також характеризуватися ненастанням зазначеного в законі конкретного злочинного результату, коли винний виконав усі ті злочинні дії, які мав намір для цього зробити (наприклад, з метою заподіяння смерті завдав кілька поранень у життєво важливі органи потерпілого, але того все ж вдалося врятувати) .
Дуже часто при замаху суспільно небезпечні наслідки настають, але зовсім не ті, до здійснення яких спочатку прагнув винний (наприклад, при замаху на вбивство заподіюється тяжка шкода здоров'ю потерпілого). Це не перетворює скоєне в закінчений злочин, оскільки для визнання кримінального діяння закінченим потрібно наступ не будь-яких суспільно небезпечних наслідків, а тільки тих, які прямо вказані в законі. Таким чином, дії (бездіяльність) сиділа можуть заподіяти певні шкідливі наслідки, але вони ніколи не можуть бути тими, настання яких домагався винний.
3) Злочин не завершено з незалежних від винного обставин. Законодавець спеціально підкреслює, що кримінальне діяння в даному випадку не доводиться до кінця не в силу добровільної відмови (ст. 31 КК РФ), а з об'єктивних, незалежних від винної особи причин. Тому замах і тягне за собою кримінальну відповідальність. До числа таких причин можна віднести, наприклад, втручання сторонніх осіб, дія сил природи, різних механізмів, нерішучість, недосвідченість і непідготовленість зазіхав, допущена їм помилка у фактичних обставин справи (в об'єкті, засобах, способах дії) і пр.
Слід зазначити, що при замаху на злочин з матеріальним складом відсутня передбачений диспозицією кримінального закону злочинний результат. Проте замах на злочин з матеріальним складом не означає, що при цьому обов'язково відсутні будь-які злочинні наслідки, вони можуть наступити, але це не ті наслідки, яких хотів і добивався винний і з якими закон пов'язує відповідальність. А ось замах на злочин з формальним складом характеризується неповним виконанням дій, передбачених кримінальним законом. [15]
Суб'єктивна сторона замаху на злочин характеризується умисною виною, причому замах можливо тільки з прямим умислом. Так, при замаху на злочин з матеріальним складом особа усвідомлює суспільну небезпеку своєї дії (бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбачає можливість чи неминучість настання шкідливих наслідків і бажає їх настання. Під час замаху на злочин з формальним складом особа усвідомлює суспільну небезпеку чинених дій і бажає їх вчинення.
У постанові Пленуму Верховного Суду РФ "Про судову практику у справах про вбивство (ст. 105 КК РФ)" (див. Додаток 1) це підтверджується - «... замах на вбивство можливе лише з прямим умислом, тобто коли скоєне свідчило про те, що винний усвідомлював суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності), передбачав можливість чи неминучість настання смерті іншої людини і бажав її настання, але смертельний результат не настав через незалежні від неї обставини (зважаючи активного опору жертви, втручання інших осіб, своєчасного надання потерпілому медичної допомоги тощо) ». [16]
У теорії кримінального права і судовій практиці замах на злочин прийнято ділити на закінчену і незакінчена. В основу такого поділу покладено суб'єктивний критерій, що базується на уявленні самого суб'єкта про ступінь завершеності своїх дій (бездіяльності).
Закінчений замах - це такий замах, при якому винний виконав все, що вважав за необхідне, однак злочинний результат не настає або злочин не завершується з об'єктивних, не залежних від неї обставини. Наприклад, постріл з метою позбавити життя потерпілого, дача хабара за допомогою третьої особи. Винний при цьому переконаний, що все залежне від нього виконано, і злочинний результат повинен настати. Однак, цього не відбувається (винний промахується чи потерпілого рятує своєчасно надана допомога; третя особа привласнює собі хабар, або особа, якій призначалася хабар від неї відмовилося).
Незакінчена замах - це такий замах, при якому винний з не залежних від неї обставини ще не виконав усіх необхідних, з його точки зору, злочинних дій (бездіяльності) і тим самим ще не завершив свого злочину (наприклад, суб'єкт намагається вчинити грабіж, але йому перешкодили якісь сторонні громадяни).
Закінчений замах зазвичай, за інших рівних умовах, завжди більш небезпечно, ніж незакінчена. За своїми основними ознаками воно ближче до закінченого злочину, проте, між ними необхідно проводити чітку грань. На відміну від закінченого злочину, при кінченому замах не настає злочинний результат, до досягнення якого прагнув винний, або не відбуваються повністю всі суспільно небезпечні дії, об'єктивно необхідні для завершеності злочину.
Розподіл замаху на закінчений і незакінчений має велике практичне значення. Ступінь завершеності замаху враховується при призначенні покарання (закінчена замах небезпечніше незакінченого), а також при вирішенні питання про добровільну відмову від вчинення злочину. Однак деякі вчені-правознавці вважають, що критика поділу замаху на закінчений та незакінчений досить обгрунтована. Причиною тому вони виділяють те, що всяке замах переривається далі або ближче до наслідків злочину всупереч волі суб'єкта, тому заслуга припинення розпочатого виконання складу злочину повинна віддаватися саме того, хто зупинив злочин, а не тому кого перервали в діях. [17]
Що стосується покарання за замах на злочин, то воно призначається з урахуванням загальних засад призначення покарання за кримінальні злочини. Відповідальність за замах на злочин настає за тією ж самою статтею Особливої ​​частини Кримінального Кодексу РФ, що і за закінчений злочин, з посиланням на статтю 30 Кримінального кодексу РФ. При безпосередньому призначення покарання за замах на злочин враховуються характер і ступінь суспільної небезпеки всіх дій, вчинених винним, ступінь здійснення злочинного наміру та обставини, в силу яких задумане злочин не було доведено до кінця.

2.3. Добровільна відмова від злочину
Кримінальний закон Російської Федерації визнає можливість уникнути відповідальності за так звану добровільну відмову від вчинення злочину. Згідно з ч. 1 ст. 31 Кримінального кодексу РФ, добровільною відмовою від злочину визнається припинення особою підготовчих дій або припинення дії або бездіяльності, безпосередньо спрямованих на вчинення злочину, якщо особа усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця. Особа не підлягає кримінальній відповідальності за злочин, якщо вона добровільно і остаточно відмовилася від доведення цього злочину до кінця. Але в тому випадку, якщо злочинний результат вже настав, то добровільна відмова неможливий.
Добровільна відмова від вчинення злочину характеризується двома основними ознаками: добровільністю і окончательностью.
Добровільність відмови від вчинення злочину означає, що особа, яка почала злочин, свідомо, з власної волі припиняє свої подальші дії. Не має кримінально-правового значення під впливом яких осіб у суб'єкта з'являється ініціатива такої відмови (наприклад, близькі, родичі, друзі, знайомі та ін.) Однак і при цьому відмова повинна бути результатом вільного волевиявлення суб'єкта, а не наслідком виникли непереборних або труднопреодолімих перешкод. [18]
Закон обгрунтовано робить акцент на усвідомленні можливості безперешкодного завершення злочину. Якщо відмова від вчинення злочину був вимушеним, зберігається небезпека як уже вчинених особою дій, так і його самого, і тому особа не звільняється від кримінальної відповідальності. Відмова є вимушеним, якщо він обумовлений неможливістю довести злочин до кінця. Наприклад, злочинець намагається проникнути в житлове приміщення, але замок виявляється складної конструкції, і злочинець змушений відмовитися від вчинення злочину. Більше того, відмова визнається вимушеним, якщо хтось завадив довести винної особи злочин до кінця. Наприклад, винна особа намагалася викрасти цінні речі з музею, і було затримано сторожем цього музею.
Справжня суть добровільної відмови від вчинення злочину зводиться до того, що винна особа, що почало злочин, за власним бажанням не доводить його до кінця, хоча і має таку можливість. Свідомість реальної можливості завершити злочин, переконаність винної особи в цьому є необхідною умовою добровільності відмови.
Остаточність відмови від злочину означає, що особа, яка почала злочин, повністю і безповоротно, а не на який-небудь час припиняє свою злочинну діяльність. Добровільної відмови, природно, не буде у випадках перерви у злочинній діяльності або тимчасової відмови від неї. Так, не визнається добровільною відмовою від вчинення злочину відмова особи від повторного злочинного посягання у випадку невдачі першого. Наприклад, маючи умисел заподіяти смерть особі, злочинцю не вдається при першій спробі досягти наміченого злочинного результату, і він відмовляється від доведення злочину до кінця. У цьому випадку особа відповідає за закінчена замах на вбивство на загальних підставах. [19]
Відмова від вчинення злочину також визнається вимушеним, якщо винним особою керував страх, викликаний конкретними обставинами, які дають зрозуміти неминучість викриття цієї особи, і, отже, перешкоджають доведенню задуманого злочину до кінця.
Добровільна відмова можлива лише до закінчення злочину, тобто на стадії приготування і замаху. На стадії готування до злочину відмова можлива у всіх випадках, причому він може бути виражений як в активній формі (особа знищує засоби і знаряддя вчинення злочину) - ця форма необов'язкова, так і в пасивній формі - достатньо лише нездійснення подальших дій з доведення злочину до кінця . Добровільна відмова також завжди можливий у випадку незакінченого замаху - в цьому випадку достатньо тільки припинення розпочатих злочинних дій, достатньо навіть просто пасивної форми відмови.
На практиці можлива і активна форма відмови. Наприклад, особа, перевозячи на своєму транспорті, незаконно перебуває у володінні вогнепальну зброю, при затриманні на посту ГИБДД усвідомлює, що зброя буде знайдено і добровільно передає його співробітникам правоохоронних органів.
Добровільна відмова від закінченого злочину можливий при наявності ряду умов: форма відмови має бути активною, а особа, зробивши діяння, безпосередньо спрямоване на вчинення злочину, зберігає контроль над подальшим розвитком об'єктивної сторони злочину і в стані його змінити. Наприклад, винна особа підпалює будинок, однак через кілька хвилин повертається і гасить розгорівся вогонь. Якщо винна особа не в змозі вплинути на подальший хід подій, щоб запобігти злочину, добровільна відмова неможливий. [20]
У злочинах з формальним складом для відмови необхідно недопущення завершення злочину. При вимаганні, вимагаючи від потерпілого вигод, злочинець відмовляється від своїх намірів і просить потерпілого забути, не брати до уваги сказане, прийняти як жарт.
Як вже було зазначено, добровільна відмова від закінчення злочину повністю виключає кримінальну відповідальність за добровільно залишене злочин. Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише в тому випадку, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину. Наприклад, два злочинці з однією і тією ж метою - вбивство іншої людини - набувають різні знаряддя злочину. Один - мотузку, інший - вогнепальна зброя. Перший при добровільній відмові від злочину не буде притягнутий до кримінальної відповідальності, другі ж - навпаки, тому що в його діях є склад незаконного придбання вогнепальної зброї. Таким чином, другий злочинець під час приготування до одного злочину скоїв інше, самостійне. [21]
Особливості добровільної відмови організаторів злочинів, підбурювачів і пособників полягає в тому, що ця відмова повинна привести до ліквідації створеної ними можливості вчинити злочин, якщо ця можливість ще не реалізована виконавцем. Для цього вони повинні прийняти всі активні дії і запобігти підготовлюване злочин.
Добровільна відмова розрізняється за змістом і наслідками залежно від виду співучасника. Організаторів і підбурювачів пред'являються більш жорсткі вимоги для добровільної відмови, ніж пособник. Добровільна відмова організатора і підбурювача має полягати в тому доведення злочину виконавцем до кінця (за допомогою своєчасного повідомлення органам влади або з іншими заходами). Для добровільної відмови пособника йому достатньо прийняти всі залежні від нього заходів попередження скоєння злочину. Ч. 4 ст. 31 Кримінального кодексу РФ говорить про покарання невдалого добровільної відмови організатора і підбурювача. У такому разі вони несуть відповідальність як співучасники вчиненого виконавцем злочину. Спроба добровільної відмови може бути врахована судом як пом'якшує покарання обставину.
Від добровільної відмови слід відрізняти діяльне каяття, тобто активна поведінка особи вже після скоєння ним злочину, спрямоване на зниження або усунення заподіяної злочином громадського шкоди або на надання активної допомоги правоохоронним органам у розкритті злочину і викритті інших учасників злочину. Добровільна відмова від злочину відрізняється від діяльного каяття тим, що перший відбувається до настання суспільно небезпечних наслідків, а каяття здійснюється вже тільки після їх настання.
Головним кримінально-правовим наслідком добровільної відмови слід вважати виключення кримінальної відповідальності.

3. Покарання за незакінчений злочин
Покарання за незакінчений злочин в цілому дещо відрізняється від покарання за закінчений злочин. Так, покарання - це явище соціально-правове, його функція полягає в тому, що в разі його застосування до особи, яка вчинила замах на злочин або готування до злочину, може бути відновлений порушений громадський порядок, загладжена завдані збитки, задоволена суспільна потреба в покаранні винного , усунуто виникло у громадян почуття страху і невпевненості у зв'язку з цим, укріплена віра в здатність правоохоронних органів захищати інтереси людини, суспільства і держави.
Саме по собі покарання є міра державного примусу, що за вироком суду. Покарання застосовується до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому Кримінальному кодексі РФ позбавлення або обмеження прав і свобод цієї особи. [22]
Покаранню за незакінчений злочин притаманні такі ознаки:
- Покарання за замах і готування до злочину - міра державного примусу, встановлена ​​кримінальним законодавством;
- Покарання призначається лише за замах і готування до тих злочинів, які передбачені Кримінальним кодексом РФ;
- Покарання носить публічний характер, призначається від імені держави і застосовується в інтересах всього суспільства, тобто в публічних інтересах;
- Процесуальної формою застосування покарання за замах і готування до злочину може бути тільки обвинувальний вирок суду, винесений від імені держави і визначальний покарання;
- Покарання носить суворо особистий характер і застосовується тільки до винної особи, не призначається його родичам, близьким та іншим особам;
- Кримінальне покарання тягне за собою судимість;
- Покарання полягає в позбавленні або обмеженні прав і свобод.
Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин настає за відповідною статтею Кримінального Кодексу РФ, що передбачає відповідальність за закінчений злочин, з посиланням на статтю 30 Кримінального кодексу РФ, при цьому застосовуються такі положення:
кримінальна відповідальність винних осіб настає за приготування тільки до тяжкого та особливо тяжкого злочинів;
▬ особа не підлягає відповідальності за злочин, якщо вона добровільно і остаточно відмовилася від доведення злочину до кінця;
▬ особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній відповідальності у тому випадку, якщо фактично вчинене нею діяння містить інший склад злочину;
▬ організатор злочину і підбурювач до злочину не підлягають кримінальній відповідальності, якщо вони своєчасним повідомленням органам влади або з іншими вжитими заходами запобігли доведення злочину виконавцем до кінця, у тому випадку якщо зазначені дії організатора чи підбурювача не привели до запобігання вчинення злочину виконавцем, то вжиті ними заходи можуть бути визнані судом пом'якшуючими обставинами при призначенні покарання;
▬ пособник не підлягає відповідальності, якщо він вжив усіх залежних від нього заходів, щоб запобігти вчиненню злочину.
Згідно зі ст. 66 Кримінального кодексу РФ при призначенні покарання за незакінчений злочин враховуються всі обставини, в силу яких злочин не було доведено до кінця. Термін або розмір покарання за готування до злочину не може перевищувати Ѕ максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого статтею Особливої ​​частини Кримінального кодексу РФ за закінчений злочин. Термін або розмір покарання за замах на злочин не може перевищувати ѕ максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого статтею Особливої ​​частини Кримінального кодексу РФ за закінчений злочин. При цьому довічне позбавлення волі не призначається.

Висновок
У цій роботі була вивчена одна з найцікавіших тим кримінального права - «Незакінчена злочин». У курсовій роботі була поставлена ​​конкретна мета - розкрити зміст обраної теми в теоретичному та практичному аспекті, з точки зору проведеного аналізу отриманих матеріалів і відомостей. У процесі вивчення та дослідження отриманого матеріалу в роботі були вирішені наступні завдання:
ü досліджено поняття та сутність незакінченого злочину;
ü вивчені умови і діючий порядок відмежування незакінченого злочину від закінченого злочину;
ü розглянуті різновиди незакінченого злочину в сучасному аспекті в теорії і в судовій практиці;
ü з'ясовані питання і порядок призначення покарання винним особам за вчинення незакінченого злочину.
За підсумками проведених досліджень можна зробити такі висновки.
Незакінчений злочин - це дії конкретного винної особи, спрямовані безпосередньо на вчинення злочину, але перервані з певних причин. Відповідно з цим визначенням, у кримінальній практиці існують два види незакінчених злочинів:
▬ злочин, перерване з незалежних від посягавшего особи обставин (приготування і замах на злочин);
▬ злочин, перерване з волі посягавшего особи - діяча (добровільна відмова від доведення злочину до кінця).
Приготування до злочину і замах на злочин - це два різновиди перерваних з не залежних від посягавшего особи обставин злочинів. Від них значно відрізняється добровільно не закінчений злочин, в якому суспільно небезпечні наслідки не настали з незалежних від особи обставин, а саме в силу його добровільної відмови від завершення злочину, при цьому мотиви незавершеного злочину можуть бути самими різними, аби даний відмова від завершення злочину був дійсно добровільним.
Приготування і замах на злочин відбувається винними особами тільки з прямим умислом, тому що тільки при прямому умислі може бути реалізовано цілеспрямоване злочинний намір - винний реально усвідомлює, що готує злочин, вчиняє дії, спрямовані на досягнення злочинного результату, і сам бажає цього.
Незакінчений злочин характеризується також неповним виконанням дій, передбачених ознаками конкретного складу злочину, або відсутністю злочинного наслідки. Тому підставою для притягнення до відповідальності за незакінчений злочин виникає лише за умови, що злочинна діяльність суб'єкта була перервана до закінчення посягання, і злочин не було доведено до кінця.
Що стосується покарання за незакінчений злочин (замах і готування), то воно досить специфічно. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин настає за відповідною статтею Кримінального Кодексу РФ, що передбачає відповідальність за закінчений злочин, з посиланням на статтю 30 Кримінального кодексу РФ.
Слід відзначити велику значимість даної теми для практичної діяльності правоохоронних та інших юрисдикційних органів.
Поняття незакінченого злочину важливо для профілактичної діяльності правоохоронних органів. Виявлення приготування і замаху дозволяє вжити адекватних заходів для запобігання вчиненню закінченого злочину, своєчасного втручання та притягнення винних до кримінальної відповідальності за ранні прояви активності, спрямованої на вчинення злочину. А правильне визначення ознак незакінченого злочину має дуже важливе значення для встановлення підстав кримінальної відповідальності винних осіб за нього. Все це необхідно для правильної кваліфікації вчинених дій, а також індивідуалізації кримінальної відповідальності і покарання.

Список використаних нормативних матеріалів
1. Конституція Російської Федерації: Прийнята всенародним голосуванням 12 грудня 1993 року. / / Російська газета. - 1993. - № 237. - 25 грудня. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rg.ru/.
2. Кримінальний кодекс Російської Федерації від 13 червня 1996 року N 63-ФЗ. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.itnavigator.ru/.
3. Кримінально-виконавчий кодекс РФ від 8 січня 1997 року N 1 - ФЗ. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.it-navigator.ru/.
4. Кримінальний процесуальний кодекс РФ від 18 грудня 2001 року № 174-ФЗ. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.itnavigator.ru/.
5. Про оперативно-розшукову діяльність: федеральний закон Російської Федерації від 12 серпня 1995 року N 144-ФЗ. [Електронний ресурс]. - Консультант Плюс. Версія від 01.10.2007 р. - CD-ROM.
6. Про зброю: федеральний закон Російської Федерації від 13 грудня 1996 року № 150-ФЗ. [Електронний ресурс]. / / Консультант Плюс.
7. Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації: федеральний закон Російської Федерації від 4 липня 2003 року № 92-ФЗ / / Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 27 (ч. 1). - Ст. 2706.
8. Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу Російської Федерації: федеральний закон Російської Федерації від 8 грудня 2003 року № 162-ФЗ. [Електронний ресурс]. / / Правова Система Гарант.
9. Про міліцію: закон Російської Федерації від 18 квітня 1991 року N 1026-I. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http / / www.garant.ru./.
10.О практику призначення судами Російської Федерації кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 11 січня 2007 року № 2. [Електронний ресурс]. - Консультант Плюс. Версія від 01.1.2007 р. - CD-ROM ..
Список використаних матеріалів практики
1. Огляд касаційної практики Судової колегії у кримінальних справах Верховного Суду Російської Федерації за 2002 рік (затверджений Постановою Президії Верховного Суду РФ від 12.02.2003 р.). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bestpravo.ru/.
2. Огляд законодавства та судової практики Верховного Суду Російської Федерації за 2004 року по кримінальних справах. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.adved.ru/practice/
3. Огляд законодавства та судової практики Верховного Суду Російської Федерації за I - II квартал 2005 року. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.adved.ru/practice//
4. Огляд законодавства та судової практики Верховного Суду Російської Федерації за III - IV квартал 2005 року. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.adved.ru/practice/.
5. Огляд судової практики Верховного Суду Російської Федерації за перше півріччя 2006 року у кримінальних і цивільних справах. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.adved.ru/practice/.
6. Огляд судової практики Верховного Суду Російської Федерації за друге півріччя 2006 року у кримінальних і цивільних справах. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.adved.ru/practice/
7. Огляд законодавства та судової практики Верховного Суду Російської Федерації за I квартал 2007 року (затверджений Постановою Президії Верховного Суду Російської Федерації від 30.05.2007 р.). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bestpravo.ru/.
8. Огляд змін чинного законодавства Російської Федерації. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bestpravo.ru/.
9. Питання щодо застосування Кримінального кодексу Російської Федерації. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bestpravo.ru/.
Список використаної літератури
1. Ігнатов О.М. Курс російського кримінального права. Загальна частина: Навчальний посібник. / О.М. Ігнатов. - М.: НОРМА-ИНФРА - М, 2007. - 326 с.
2. Козлов А.П. Вчення про стадії злочину: Навчальний посібник для студентів. / А.П. Козлов. - М.: Юридичне бюро Городец, 2006. - 436 с.
3. Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Відп. ред. В.І. Радченко, наук. ред. А.С. Михлин. - М.: Спарк, 2007. - 862 с.
4. Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Під загальною ред. В.М. Лебедєва, Ю.І. Скуратова. - М.: Юрайт, 2005. - 460 с.
5. Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації з постатейними матеріалами та судовою практикою. / Під загальною ред. С.І. Нікуліна. - М.: Видавництво НОРМА-ИНФРА-М, 2007. - 1184 с.
6. Кузнецова Н.Ф., Тяжкова І.М. Курс кримінального права. Том 1. Загальна частина. Вчення про злочин. / Под ред. Н.Ф. Кузнєцової-Allpravo, 2007. - 527 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// allpravo.ru. /
7. Курс російського кримінального права. Особлива частина: Підручник. / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006 .- 441 с.
8. Курс кримінального права. Особлива частина: Підручник. / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Коміссарова. - М.: Видавництво БЕК, 2006. - 506 с.
9. Міньковський Г.М., Магомедов А.А., Ревін В.П. Кримінальне право Росії: Підручник. / Під загальною ред. Г.М. Міньковського - Allpravo, 2007. - 528 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// allpravo.ru. /
10.Назаренко Г.В., Ситникова А.І. Незакінчений злочин та його види. / Под ред. Г.В. Назаренко. - М.: Юриспруденція, 2007. - 332 с.
11.Наумов А.В. Російське кримінальне право: Курс лекцій для студентів вузів / А.В. Наумов. - М.: ПБОЮЛ А.В. Ротніков, 2007. - 832 с.
12.Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Кримінальне право: Підручник для вищих навчальних закладів. / Л.А. Прохоров. - М.: МАУП, 2006. - 508 с.
13.Рарог А.І., Степалін В.П. Кримінальне право: Загальна частина у запитаннях і відповідях. / Под ред. А.І. Рарога. - GUMER-INFO, 2007. - 516 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gumer.info/library/.
14.Сімаков Г.Ф. Кримінальне право Російської Федерації. Частина загальна: Лекції. / Г.Ф. Симаков. - М.: Юриспруденція, 2005. - 388 с.
15.Уголовное право. Загальна частина: Підручник для вузів. / Под ред. М.І. Ковальова, І.Я. Козаченко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 365 с.
16.Уголовное право Росії. Загальна частина: Підручник для вищих навчальних закладів. / Відп. ред. Б.В. Здравомислов. - Allpravo, 2007. - 662 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// allpravo.ru. /
17.Уголовное право Росії. Частина Загальна: Підручник для вузів. / Відп. ред. Л.Л. Кругліков. - М.: Юринформцентр, 2006. - 416 с.
18.Уголовное право. Загальна частина: Підручник для вищих навчальних закладів. / Под ред. Р.Р. Галіакбарова. - GUMER-INFO, 2007. - 424 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gumer.info/library/
19.Уголовное право. Загальна частина: Підручник. / Под ред. А.І. Рарога, Ю.А. Красикова. - М.: Юридична література, 2007. - 475 с.
20.Уголовное право. Загальна частина: Підручник для студентів вузів. / Под ред. Н.Ф. Кузнєцової, Ю.М. Ткачевський, Г.Н. Борзенкова. - Allpravo, 2007. - 628 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// allpravo.ru. /
21.Уголовное право. Загальна частина. Підручник для вузів. / Под ред. І.Я. Казаченко., З.А. Незнамова. - М.: Видавництво БЕК, 2006. - 363 с.
22. Кримінальне право. Загальна частина: Підручник. / Под ред. Б.В. Здравомислова, Ю.А. Красикова, А.І. Рарога. - М.: МАУП, 2007. - 613 с.
23.Уголовное право: Підручник. / Под ред. Н.І. Вєтрова, Ю.І. Ляпунова. - 2-е вид. доповнений. і перераб .- GUMER-INFO, 2007. - 472 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.gumer.info/library/.

Додаток 1
Постанова Пленуму Верховного Суду Російської Федерації № 1 від 27 січня 1999
Про судову практику у справах про вбивство (ст.105 КК РФ)
(Із змінами, внесеними постановою Пленуму від 6 лютого 2007 р. № 7)
З метою забезпечення правильного застосування законодавства, що передбачає відповідальність за умисне заподіяння смерті іншій людині, Пленум Верховного Суду Російської Федерації постановляє дати судам такі роз'яснення:
1. При розгляді справ про вбивство, що є особливо тяжким злочином, за вчинення якого можливе призначення найсуворішого покарання з передбачених ст. 44 КК РФ видів покарань, суди зобов'язані неухильно виконувати вимогу закону про всебічному, повному і об'єктивному дослідженні обставин справи.
За кожним таким справі повинна бути встановлена ​​форма вини, з'ясовані мотиви, мету і спосіб заподіяння смерті іншій людині, а також досліджено інші обставини, що мають значення для правильної правової оцінки вчиненого і призначення винному справедливого покарання.
2. Якщо вбивство може бути вчинено як із прямим, так і з непрямим умислом, то замах на вбивство можливе лише з прямим умислом, тобто коли скоєне свідчило про те, що винний усвідомлював суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності), передбачав можливість чи неминучість настання смерті іншої людини і бажав її настання, але смертельний результат не настав через незалежні від неї обставини (зважаючи активного опору жертви, втручання інших осіб, своєчасного надання потерпілому медичної допомоги тощо).
3. Необхідно відмежовувати вбивство від умисного заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило смерть потерпілого, маючи на увазі, що при вбивстві умисел винного спрямований на позбавлення потерпілого життя, а при вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111 КК РФ, ставлення винного до настання смерті потерпілого виражається в необережності.
При вирішенні питання про спрямованість умислу винного слід виходити з сукупності всіх обставин вчиненого і враховувати, зокрема, спосіб і знаряддя злочину, кількість, характер і локалізацію тілесних ушкоджень (наприклад, поранення життєво важливих органів людини), а також попереднє злочину і подальшу поведінку винного і потерпілого, їх взаємовідносини.
4. За ч. 1 ст. 105 КК РФ кваліфікується вбивство, вчинене без кваліфікуючих ознак, зазначених у ч. 2 ст. 105 КК РФ, і без пом'якшуючих обставин, передбачених ст. ст. 106, 107 і 108 КК РФ (наприклад, у сварці чи бійці за відсутності хуліганських спонукань, з ревнощів, за мотивами помсти, заздрості, ворожості, ненависті, що виникли на грунті особистих відносин).
5. По п. «а» ч. 2 ст. 105 КК РФ слід кваліфікувати вбивство двох або більше осіб, якщо дії винного охоплювалися єдиним умислом і були вчинені, як правило, одночасно.
Вбивство однієї людини і замах на вбивство іншого не може розглядатися як закінчений злочин - вбивство двох осіб. У таких випадках незалежно від послідовності злочинних дій вчинене слід кваліфікувати за ч. 1 або ч. 2 ст. 105 і за ч. 3 ст. 30 і п. «а» ч. 2 ст. 105 КК РФ.
6. По п. «б» ч. 2 ст. 105 КК РФ кваліфікується вбивство особи або його близьких, вчинене з метою перешкоджання правомірному здійсненню даною особою своєї службової діяльності або виконання громадського обов'язку чи з мотивів помсти за таку діяльність.
Під здійсненням службової діяльності слід розуміти дії особи, що входять в коло його обов'язків, що випливають з трудового договору (контракту) з державними, муніципальними, приватними та іншими зареєстрованими в установленому порядку підприємствами і організаціями незалежно від форми власності, з підприємцями, діяльність яких не суперечить чинному законодавству, а під виконанням громадського обов'язку - здійснення громадянином як спеціально покладених на нього обов'язків в інтересах суспільства або законних інтересах окремих осіб, так і вчинення інших суспільно корисних дій (припинення правопорушень, повідомлення органам влади про вчинений злочин або злочин або про місцезнаходження особи, розшукуваного у зв'язку з вчиненням ним злочинів, дача свідком чи потерпілим показань, які викривають особу у вчиненні злочину, та ін.)
До близьких потерпілому особам, поряд з близькими родичами, можуть ставитися інші особи, які перебувають з ним у родинних стосунках, властивості (родичі чоловіка), а також особи, життя, здоров'я і благополуччя яких завідомо для винного дороги потерпілому в силу сформованих особистих відносин.
7. По п. «в» ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство особи, свідомо для винного перебуває в безпорадному стані) належить кваліфікувати умисне заподіяння смерті потерпілому, нездатному в силу фізичного або психічного стану захистити себе, надати активний опір винному, коли останній, здійснюючи вбивство, усвідомлює цю обставину. До осіб, що знаходяться в безпорадному стані, можуть бути віднесені, зокрема, тяжкохворі і старенькі, малолітні діти, особи, які страждають психічними розладами, позбавляють їх здатності правильно сприймати що відбувається.
При кваліфікації дій винного за п. «в» ч. 2 ст. 105 КК РФ за ознакою «вбивство, поєднане з викраденням людини або захопленням заручника» слід мати на увазі, що за змістом закону відповідальність по даному пункту ч. 2 ст. 105 КК РФ наступає не тільки за умисне заподіяння смерті самому викраденому або заручникові, але і за вбивство інших осіб, вчинене винним у зв'язку з викраденням людини або захопленням заручника. Вчинене має кваліфікуватися за сукупністю зі злочинами, передбаченими ст. 126 або ст. 206 КК РФ.
8. При кваліфікації вбивства за п. «д» ч. 2 ст. 105 КК РФ слід виходити з того, що поняття особливої ​​жорстокості зв'язується як зі способом вбивства, так і з іншими обставинами, що свідчать про прояв винним особливої ​​жорстокості. При цьому для визнання вбивства вчиненим з особливою жорстокістю необхідно встановити, що умислом винного охоплювалося вчинення вбивства з особливою жорстокістю.
Ознака особливої ​​жорстокості наявна, зокрема, у випадках, коли перед позбавленням життя або в процесі вчинення вбивства до потерпілого застосовувались тортури, катування або відбувалося знущання над жертвою або коли вбивство скоєно способом, який завідомо для винного пов'язаний із заподіянням потерпілому особливих страждань (нанесення великої кількості тілесних ушкоджень, використання болісно діючої отрути, спалення живцем, тривале позбавлення їжі, води і т.д.). Особлива жорстокість може виражатися у вчиненні вбивства в присутності близьких потерпілому осіб, коли винний усвідомлював, що своїми діями заподіює їм особливі страждання.
Знущання над трупом саме по собі не може розцінюватися як обставина, що свідчить про скоєння вбивства з особливою жорстокістю. Вчинене в таких випадках, якщо немає інших даних про прояв винним особливої ​​жорстокості перед позбавленням потерпілого життя або в процесі вчинення вбивства, слід кваліфікувати за відповідною частиною ст. 105 і за ст. 244 КК РФ, що передбачає відповідальність за наругу над тілами померлих.
Знищення або розчленування трупа з метою приховання злочину не може бути підставою для кваліфікації вбивства як вчиненого з особливою жорстокістю.
9. Під загальнонебезпечним способом вбивства (п. «е» ч. 2 ст. 105 КК РФ) слід розуміти такий спосіб умисного заподіяння смерті, який завідомо для винного становить небезпеку для життя не тільки потерпілого, але хоча б ще однієї особи (наприклад, шляхом вибуху , підпалу, виробництва пострілів у місцях скупчення людей, отруєння води і їжі, якими крім потерпілого користуються інші люди).
Якщо в результаті застосованого винним общеопасного способу вбивства настала смерть не лише певної особи, але й інших осіб, скоєне слід кваліфікувати, крім п. «е» ч. 2 ст. 105 КК РФ, за п. «а» ч. 2 ст. 105 КК РФ, а у разі заподіяння іншим особам шкоди здоров'ю - за п. «е» ч. 2 ст. 105 КК РФ і по статтях КК, що передбачають відповідальність за умисне заподіяння шкоди здоров'ю.
У тих випадках, коли вбивство шляхом вибуху, підпалу або іншим загальнонебезпечним способом пов'язане з знищенням чи пошкодженням чужого майна чи з знищенням чи пошкодженням лісів, а також насаджень, що не входять в лісовий фонд, скоєне, поряд з п. «е» ч. 2 ст. 105 КК РФ, слід кваліфікувати також за ч. 2 ст. 167 або ч. 2 ст. 261 КК РФ.
10. При кваліфікації вбивства за п. «ж» ч.2 ст.105 КК РФ необхідно враховувати що міститься в ст.35 КК РФ визначення поняття злочину, вчиненого групою осіб, групою осіб за попередньою змовою і організованою групою осіб.
Вбивство визнається вчиненим групою осіб, коли два чи більше особи, діючи спільно з умислом, спрямованим на вчинення вбивства, безпосередньо брали участь у процесі позбавлення життя потерпілого, застосовуючи до нього насильство, причому необов'язково, щоб ушкодження, що спричинили смерть, були заподіяні кожним з них ( наприклад, один придушував опір потерпілого, позбавляв його можливості захищатися, а інший заподіяв йому смертельні ушкодження). Вбивство слід визнавати вчиненим групою осіб і в тому випадку, коли в процесі здійснення однією особою дій, спрямованих на умисне заподіяння смерті, до нього з тією ж метою приєдналося інша особа (інші особи).
Попередній змову на вбивство передбачає виражену в будь-якій формі домовленість двох або більше осіб, що відбулася до початку вчинення дій, безпосередньо спрямованих на позбавлення життя потерпілого. При цьому, разом із співвиконавцями злочину, інші учасники злочинної групи можуть виступати в ролі організаторів, підбурювачів чи пособників вбивства, і їх дії слід кваліфікувати за відповідною частиною ст. 33 та п. «ж» ч. 2 ст. 105 КК РФ.
Організована група - це група з двох і більше осіб, об'єднаних умислом на вчинення одного або кількох убивств. Як правило, така група ретельно планує злочин, заздалегідь готує знаряддя вбивства, розподіляє ролі між учасниками групи. Тому при визнанні вбивства вчиненим організованою групою дії всіх учасників незалежно від їх ролі у злочині слід кваліфікувати як соисполнительство без посилання на ст. 33 КК РФ.
11. По п. «з» ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство з корисливих мотивів) слід кваліфікувати вбивство, вчинене з метою отримання матеріальної вигоди для винного або інших осіб (грошей, майна або прав на його отримання, прав на житлову площу тощо) або позбавлення від матеріальних витрат (повернення майна, боргу, оплати послуг, виконання майнових зобов'язань, сплати аліментів та ін.)
Як вбивство по найму належить кваліфікувати вбивство, обумовлене одержанням виконавцем злочину матеріального чи іншої винагороди. Особи, які організували вбивство за винагороду, що підбурюють до його скоєння або зробили пособництво у вчиненні такого вбивства, несуть відповідальність за відповідною частиною ст. 33 та п. «з» ч. 2 ст. 105 КК РФ.
Як пов'язана з розбоєм, здирством або бандитизмом слід кваліфікувати вбивство в процесі вчинення зазначених злочинів. Вчинене в таких випадках кваліфікується за п. «з» ч. 2 ст. 105 КК РФ в сукупності зі статтями КК, що передбачають відповідальність за розбій, вимагання або бандитизм.
12. По п. «і» ч. 2 ст. 105 КК РФ слід кваліфікувати вбивство, вчинене на грунті явної неповаги до суспільства і загальноприйнятим нормам моралі, коли поведінка винного є відкритим викликом громадському порядку і обумовлено бажанням протиставити себе оточуючим, продемонструвати зневажливе до них ставлення (наприклад, умисне заподіяння смерті без видимого приводу або з використанням незначного приводу як привід для вбивства).
Якщо винний, крім вбивства з хуліганських спонукань, зробив інші умисні дії, грубо порушували громадський порядок, виражали явну неповагу до суспільства і що супроводжувалися застосуванням насильства до громадян або погрозою його застосування, а так само знищенням чи пошкодженням чужого майна, то скоєне їм належить кваліфікувати за п . «і» ч. 2 ст. 105 КК РФ і відповідної частини ст. 213 КК РФ.
Для правильного відмежування вбивства з хуліганських спонукань від вбивства у сварці або бійці слід з'ясовувати, хто став їх ініціатором, чи не був конфлікт спровокований винним для використання його як привід до вбивства. Якщо призвідником сварки або бійки з'явився потерпілий, а так само у разі, коли приводом до конфлікту послужило його протиправну поведінку, винний не може нести відповідальність за вбивство з хуліганських спонукань.
13. За змістом закону кваліфікація за п. «к» ч. 2 ст. 105 КК РФ вчиненого винним вбивства певної особи з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення виключає можливість кваліфікації цього ж вбивства, крім зазначеного пункту, з якого-небудь іншого пункту ч. 2 ст. 105 КК РФ, що передбачає іншу мету або мотив вбивства. Тому, якщо встановлено, що вбивство потерпілого скоєно, наприклад, з корисливих або з хуліганських спонукань, воно не може одночасно кваліфікуватися за п. «к» ч. 2 ст. 105 КК РФ.
Під вбивством, зв'язаних із згвалтуванням або насильницькими діями сексуального характеру, слід розуміти вбивство в процесі вчинення зазначених злочинів або з метою їх приховування, а також вчинене, наприклад, за мотивами помсти за вчинений опір при скоєнні цих злочинів.
Враховуючи, що при цьому відбуваються два самостійних злочину, вчинене слід кваліфікувати за п. «к» ч. 2 ст. 105 КК РФ і, в залежності від конкретних обставин справи, за відповідними частинами ст. 131 або ст. 132 КК РФ.
14, 15. Виключені постановою Пленуму від 6 лютого 2007 р. № 7.
16. За змістом закону вбивство не має розцінюватися як вчинене при кваліфікуючих ознаках, передбачених п.п. «А», «г», «е» ч. 2 ст. 105 КК РФ, а також за обставин, з якими зазвичай пов'язано уявлення про особливу жорстокості (зокрема, множинність поранень, вбивство в присутності близьких потерпілому осіб), якщо воно вчинене в стані несподіваної сильного душевного хвилювання або при перевищенні меж необхідної оборони.
17. Вбивство, вчинене при кваліфікуючих ознаках, передбачених двома і більше пунктами ч. 2 ст. 105 КК РФ, має кваліфікуватися за всіма цими пунктами. Покарання ж у таких випадках не має призначатися по кожному пункту окремо, однак при призначенні його необхідно враховувати наявність декількох кваліфікуючих ознак.
У випадках, коли підсудному поставлено вчинення вбивства при кваліфікуючих ознаках, передбачених кількома пунктами ч. 2 ст. 105 КК РФ, і звинувачення по деяких з них не підтвердилося, в описовій частині вироку достатньо з приведенням належних мотивів сформулювати висновок про визнання звинувачення за тим або іншим пунктам необгрунтованим.
18. Дії посадової особи, яка вчинила вбивство при перевищенні посадових повноважень, слід кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 або ч. 2 ст. 105 і ч. 3 ст. 286 КК РФ.
Аналогічно по сукупності з ч. 2 ст. 203 КК РФ повинні кваліфікуватися дії керівника або службовця приватної охоронної або детективної служби, вчинила вбивство при перевищенні повноважень, наданих йому відповідно до ліцензії, всупереч завданням своєї діяльності.
19. Вбивство співробітника місця позбавлення волі або місця утримання під вартою або засудженого з метою перешкодити його виправлення або з помсти за виконання ним громадської обов'язки, вчинене особою, яка відбуває покарання у вигляді позбавлення волі або утримуються під вартою, належить кваліфікувати, крім відповідної частини ст. 105 КК РФ, за ст. 321 КК РФ, що передбачає відповідальність за дезорганізацію нормальної діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства.
20. При призначенні покарання за вбивство необхідно враховувати всі обставини, при яких його вчинено: вид умислу, мотиви і мета, спосіб, обстановку і стадію вчинення злочину, а також особу винного, його ставлення до скоєного, обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання. Так само повинні бути досліджені дані, які стосуються особистості потерпілого, його взаємовідносини з підсудним, а також поведінка, що передувала вбивства.
Смертна кара як виняткова міра покарання може застосовуватися за скоєння особливо тяжкого злочину, який зазіхав на життя, лише тоді, коли необхідність її призначення обумовлюється особливими обставинами, що свідчать про високий ступінь суспільної небезпеки скоєного, і, разом з цим, вкрай негативними даними, що характеризують винного як особа, яка представляє виняткову небезпеку для суспільства.
21. У кожній справі про умисне заподіяння смерті іншій людині належить встановлювати причини і умови, що сприяли вчиненню злочину, і за наявності до того підстав реагувати на них у передбаченому процесуальним законом порядку.
22. У зв'язку з прийняттям цієї постанови визнати таким, що втратив чинність, постанову Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 22 грудня 1992 р. № 15 «Про судову практику у справах про умисні вбивства» і рахувати не діють на території Російської Федерації постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 27 червня 1975 р. № 4 «Про судову практику у справах про умисне вбивство» та від 22 вересня 1989 р. № 10 «Про виконання судами керівних роз'яснень Пленуму Верховного Суду СРСР при розгляді кримінальних справ про умисні вбивства».
Голова Верховного Суду
Російської Федерації В. М. Лебедєв
Секретар Пленуму, суддя
Верховного Суду
Російської Федерації В. В. Демидов


[1] Кримінальне право. Загальна частина: Підручник. / Под ред. А.І. Рарога. - М.: Юрид. література, 2007. - С.59
[2] Кримінальне право. Загальна частина: Підручник для студентів / За ред. Н.Ф. Кузнєцової. - Allpravo, 2007. - С.69
[3] Кримінальне право Росії. Частина Загальна. / Відп. ред. Л.Л. Кругліков. - М.: Юринформцентр, 2006. - С.26-27
[4] Козлов А.П. Вчення про стадії злочину: Навчальний посібник / А.П. Козлов. - М.: Городец, 2006 - с.41-42
[5] Кримінальне право. Загальна частина: Підручник. / Под ред. М.І. Ковальова - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - С.52, 54
[6] Кримінальний кодекс Російської Федерації від 13 червня 1996 року N 63-ФЗ, п.1 ст. 30.
[7] Кримінальне право Росії. Загальна частина: Підручник для вищих навчальних закладів. / Відп. ред. Б.В. Здравомислов. - Allpravo, 2007. - С.63-64
[8] Кримінальний кодекс Російської Федерації від 13 червня 1996 року N 63-ФЗ п.1 ст.30
[9] Коментар до Кримінального кодексу РФ / Відп. ред. В.І. Радченко. - М.: Спарк, 2007. - С.87-88
[10] Кримінальне право. Загальна частина: Підручник. / Под ред. Р.Р. Галіакбарова. - GUMER-INFO, 2007. - С. 57
[11] Кримінальне право. Загальна частина: Підручник. / Под ред. Б.В. Здравомислова. - М.: МАУП, 2007. - С.38
[12] Симаков Г.Ф. Кримінальне право України. Частина загальна: Лекції / Г.Ф. Симаков - М.: Юриспруденція, 2005. -С.75
[13] Кримінальний кодекс Російської Федерації від 13 червня 1996 року N 63-ФЗ, ч.3 ст 30
[14] Ігнатов О.М. Курс російського кримінального права. Загальна частина / О.М. Ігнатов. - М. 2007. - С.28-29
[15] Наумов А.В. Російське кримінальне право: Курс лекцій / О.В. Наумов. - М.: ПБОЮЛ Ротніков, 2007. - С.67
[16] Огляд законодавства та судової практики Верховного Суду Російської Федерації за I квартал 2007 р
[17] Рарог А.І., Степалін В.П. Кримінальне право: Загальна частина / За ред. А.І. Рарога-GUMER-INFO, 2007-с.99
[18] Міньковський Г.М. Кримінальне право Росії: Підручник. / Г.М. Міньковський - Allpravo, 2007. -С.116-117
[19] Курс кримінального права. Особлива частина: Підручник. / Под ред. Г.Н. Борзенкова. - М.: БЕК, 2006. - С. 33
[20] Кузнєцова Н.Ф., Тяжкова І.М. Курс кримінального права. Том 1. Загальна частина. Вчення про злочин. / Под ред. Н.Ф. Кузнєцової-Allpravo, 2007. - С. 105
[21] Назаренко Г.В., Ситникова А.І. Незакінчений злочин та його види. - М.: Юр-ція, 2007. - С.49
[22] Кримінальний кодекс Російської Федерації від 13 червня 1996 року N 63-ФЗ, ч.1 ст. 43
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
157.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Замах на злочин Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин
Незакінчений злочин
Закінчений та незакінчений злочин
Незакінчений злочин та його види
Незакінчений злочин 2 Історія становлення
Незакінчений злочин 2 Поняття незакінченого
Незакінчений злочин та добровільна відмова
Незакінчений злочин 2 Поняття види
Закінчений та незакінчений злочини Готування до злочину
© Усі права захищені
написати до нас