Негаторний позов

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

АКАДЕМІЯ ПРАВА ТА УПРАВЛІННЯ
Псковський філія
Дисципліна: ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
РЕФЕРАТ
«Негаторний позов»
Викладач: Герасимова Т.П.
Виконала студентка
Горячева А.А.
2 курс навчання
521 група
Псков, 2004
ЗМІСТ
Введення
С. 3
1. Поняття негаторного позову в російському цивільному законодавстві
С. 5
2. Підстави та умови пред'явлення негаторного позову
С. 8
2. 1. Підстава негаторного позову
С. 8
2. 2. Умови задоволення негаторного позову
С. 8
2.3. Суб'єкт права на пред'явлення позову
С. 9

2. 4. Об'єктом вимоги

С. 9
Висновок
С. 11
Список літератури
С. 13
ДОДАТОК
14 -16

Введення
Нормальний цивільний оборот передбачає не тільки визнання за суб'єктами певних цивільних прав, а й забезпечення їх надійної правової охорони. У відповідності зі сформованою традицією, поняттям "охорона цивільних прав" охоплюється вся сукупність заходів, що забезпечують нормальний хід реалізації прав. До нього включаються заходи не тільки правового, але й економічного, політичного, організаційного та іншого характеру, спрямовані на створення необхідних умов для здійснення суб'єктивних прав.
Як і будь-яке інше суб'єктивне право, право на захист включає в себе, з одного боку, можливість здійснення уповноваженою особою власних позитивних дій і, з іншого боку, можливість вимоги певної поведінки від зобов'язаної особи.
Право на власні дії в даному випадку включають в себе такі заходи впливу на порушника, як, наприклад, самозахист, необхідна оборона і т.д. Право вимоги певної поведінки від зобов'язаної особи охоплює, в основному, заходи впливу, що застосовуються до порушника компетентними державними органами, до яких потерпілий звертається за захистом порушених прав.
Предметом захисту є не тільки суб'єктивні цивільні права, але й охоронювані законом інтереси (ст.3 ЦПК).
Захист суб'єктивних цивільних прав і охоронюваних законом інтересів здійснюється у передбаченому законом порядку, тобто за допомогою застосування належної норми, засобів і способів захисту.
Розрізняють дві основні форми захисту - юрисдикційну та Неюрисдикційна.
Юрисдикційна форма захисту є діяльність уповноважених державою органів щодо захисту порушених або оспорюваних суб'єктивних прав.
У рамках юрисдикційної форми захисту, у свою чергу, виділяють загальний і спеціальний порядок захисту порушених прав. За загальним правилом, захист цивільних прав (у тому числі права власності) здійснюється в судовому порядку. Судову владу здійснюють суди загальної компетенції, арбітражні та третейські суди.
Як засіб судового захисту цивільних прав виступає позов, тобто звернене до суду вимога про відправлення правосуддя, з одного боку, і звернене до відповідача матеріально-правова вимога про виконання лежачому на ньому обов'язку або про визнання наявності чи відсутності правовідносин, з іншого боку. Судовий чи, як його нерідко називають, позовної порядок захисту, застосовується у всіх випадках, крім тих, які особливо вказані в законі.
Найважливішим механізмом, що забезпечує відновлення порушеного права володіння, є негаторний позов, сенс якого зводиться до усунення перешкод для користування своїм майном для власників. Ще однією умовою пред'явлення позову є наявність цих перешкод на момент його пред'явлення

1. Поняття негаторного позову в російському цивільному законодавстві
Поняття негаторного позову визначено у Цивільному кодексі України: "Власник може вимагати усунення будь-яких порушень його права, хоч би ці порушення і не були поєднані з позбавленням володіння" (ст.304 ЦК України).
Негаторний позов є позадоговірне вимога володіє річчю власника до третьої особи про усунення перешкод у здійсненні правомочностей володіння, користування і розпорядження майном. Він пред'являється лише тоді, коли власник і третя особа не перебувають між собою у зобов'язальних чи інших відносних відносинах з приводу спірної речі і коли вчинене правопорушення не призвело до припинення суб'єктивного права власності.
Порушення прав власника, не пов'язаних з позбавленням володіння, стосуються двох інших його правомочностей - права користування і права розпорядження. Захист цих прав від порушень, усунення перешкод до їх здійснення проводяться за допомогою негаторного позову.
Прикладом такого роду вимог є суперечки по здійсненню прав власників сусідніх будівель та земельних ділянок (коли, зокрема, один з них своїми діями створює перешкоди для здійснення прав іншого, наприклад, зводить будівлю або споруду, що закриває доступ світла у вікна сусіда і т.п .).
Мабуть, як вважають більшість дослідників, найбільшого поширення негаторний позов отримає в результаті дії глави 17 ЦК РФ, присвяченій праву власності на землю. [1]
Зокрема цей позов може стати основним способом захисту власника від дій власника сервітуту, власника нерухомості на чужій земельній ділянці і т.д.
Негаторний позов також може бути заявлений і у підприємницькій сфері, коли, наприклад, одне підприємство перешкоджає іншому в користуванні викупленої частиною будівлі. У цьому випадку предметом позову буде спонука підприємства до надання можливості проходу в цю частину будинку.
Правом на негаторний позов мають власник, а також титульний власник, які володіють річчю, але позбавлені можливості користуватися або розпоряджатися нею. В якості відповідача виступає особа, яка своєю протиправною поведінкою створює перешкоди, що заважають нормальному здійсненню права власності (права титульного володіння).
Їх також пред'являють законні власники (не обов'язково власники), але на відміну від віндикаційний тільки в тому випадку, якщо вони не позбавлені володіння, а їм лише чинять перешкоди у користуванні майном. Ще однією умовою пред'явлення позову є наявність цих перешкод на момент його пред'явлення. Якщо ці перешкоди мали місце в минулому, то негаторний позов у ​​вас не приймуть до розгляду. У цьому випадку необхідно пред'являти не негаторний позов, а позов про відшкодування заподіяної шкоди, в тому числі і моральної шкоди (адже юридичні особи теж мають на це право).
Наприклад, державне унітарне підприємство «А» протягом декількох місяців не мало можливості здійснювати вивіз виробленої ним продукції з-за того, що будівельна організація «В» здійснювала прокладку газопроводу в безпосередній близькості з виїздом з підприємства. Інших можливостей вивезення у підприємства не було, а неодноразові звернення до будівельників не привели ні до якого результату. Крім того, роботи затяглися. Унітарне підприємство пред'явило негаторний позов з вимогою усунути перешкоди в користуванні своїм майном. Позов був задоволений, суд зобов'язав будівельну організацію створити умови позивачу для забезпечення безперешкодного вивезення своєї продукції. [2]
Поряд з вимогою про усунення вже наявних перешкод у здійсненні права власності негаторний позов може бути спрямований і на запобігання можливого порушення права власності, коли в наявності загроза такого порушення. Наприклад, за допомогою негаторного позову власник може домагатися заборони будівництва того чи іншого споруди вже на стадії його проектування, якщо воно буде перешкоджати користуватися майном. [3]

2. Підстави та умови пред'явлення негаторного позову

2. 1. Підстава негаторного позову

Підставою служать обставини, що обгрунтовують право позивача на користування і розпорядження майном, а також підтверджують, що поведінка третьої особи створює перешкоди у здійсненні цих правомочій.1
В обов'язок позивача не входить доказ неправомірності дії або бездіяльності відповідача, які передбачаються такими, якщо сам відповідач не доведе правомірність своєї поведінки.
Разом з тим позов може бити заявлений лише до тих пір, поки триває правопорушення або не ліквідовані його наслідки. З усуненням перешкод у здійсненні права власності відпадають і підстави для негаторний захисту. У зв'язку з цим негаторний позов не підлягає дії позовної давності. Іншими словами, не має значення, коли почалося порушення права власності; важливо лише довести, що перешкоди в його здійсненні зберігаються на момент пред'явлення і розгляду позову.
2. 2. Умови задоволення негаторного позову
Для пред'явлення негаторного позову необхідно наявність деяких умов:
1. дії третіх осіб створюють перешкоди для здійснення права користування чи розпорядження або того й іншого одночасно
2. ці дії носять неправомірний характер.
Наприклад, риття траншеї перед будинком створює певні перешкоди, але якщо ці дії носить законний характер, власник повинен миритися з ними. Якщо ж траншея виявляється не засипаній після закінчення робіт, власник може вимагати усунення порушень права користування будинком. При цьому необов'язково, щоб неправомірні дії були винними. Відповідно до ст. 304 ДК власник має право вимагати усунення будь-яких порушень права, в тому числі невинних.
3. зазначені порушення продовжують існувати на момент подання власником ікси. Якщо порушення вже припинилося, позов не може бути пред'явлений. Власник у цьому випадку може заявити позов про відшкодування збитків, заподіяних за злочин
4. негаторний позов не може бути пред'явлений, якщо сторони перебувають у зобов'язальних отношеніях.2
Поряд з вимогою про усунення вже наявних перешкод у здійсненні права власності, негаторний позов може бути спрямований і на запобігання можливого порушення права власності, коли в наявності загроза такого порушення. Наприклад, за допомогою негаторного позову власник може домагатися заборони будівництва того чи іншого споруди вже на стадії його проектування, якщо воно буде перешкоджати користуватися майном.
2. 3. Суб'єкт права на пред'явлення позову
Суб'єктом права на пред'явлення такого позову є власник, який зберігає річ у своєму володінні. Суб'єктом обов'язки стає порушник прав власника, причому діє незаконно. Якщо перешкоджання у здійсненні правомочностей власника створюється правомірними діями (наприклад, прокладається траншея поблизу домоволодіння з дозволу відповідних державних органів), пред'являти негаторний позов не можна. Доведеться або оспорювати законність таких дій (але не за допомогою негаторного позову), або зазнавати їх наслідки.

2. 4. Об'єктом вимоги

За даним позовом об'єктом вимоги є усунення триваючого правопорушення (протиправного стану), що зберігається до моменту пред'явлення позову. Тому правовідносини по негаторному позовом не схильне до дії позовної давності. Негаторного вимогу можна заявити в будь-який момент, поки зберігається правонарушеніе.3
За змістом закону задоволення негаторного позову не ставиться в залежність від винності третьої особи, що створює своєю поведінкою перешкоди у здійсненні права власності. Проте, якщо зазначені дії заподіяли власнику збитки, останні можуть бути стягнуті з третьої особи лише на підставі ст.1064 ЦК України, тобто при наявності вини третьої особи. Якщо третя особа доведе правомірність своєї поведінки, негаторний позов задоволенню не підлягає.

Висновок
Найбільшого поширення даний позов одержав після введення в дію гл.17 ДК РФ. Зокрема, негаторний позов став основним способом захисту власника від дій власника сервітуту (ст.274, 277 ЦК РФ), де встановлюється право обмеженого користування чужою земельною ділянкою (сервітут): власник нерухомого майна (земельної ділянки, іншої нерухомості) має право вимагати від власника сусідньої земельної ділянки, а в необхідних випадках і від власника іншої земельної ділянки, надання права обмеженого користування сусідньою ділянкою (сервітуту).
Обтяження земельної ділянки сервітутом не позбавляє власника ділянки прав володіння, користування і розпорядження цією ділянкою.
Також негаторний позов може бути пред'явлений стосовно припинення сервітуту (ст.276 ЦК України).
На вимогу власника земельної ділянки, обтяженого сервітутом, сервітут може бути припинений через відпадання підстав, за якими він був встановлений. Також у випадках, коли земельна ділянка, що належить громадянину або юридичній особі, в результаті обтяження сервітутом не може використовуватися відповідно до призначення ділянки, власник має право вимагати у суді припинення сервітуту.
Необхідно також відзначити, що негаторний позов на захист своїх прав та інтересів можуть пред'являти не тільки власники, а й суб'єкти інших прав на майно - всі законні власники. До їх числа віднесені суб'єкти як речових прав довічного успадкованого володіння, господарського відання, оперативного управління та інших, так і суб'єкти зобов'язальних прав, пов'язаних з володінням чужим майном (наприклад, орендарі, зберігачі, перевізники). При цьому титульні (законні) власники, що володіють майном у силу закону або договору, в період дії свого права можуть захищати своє право володіння майном навіть проти його власника. Саме тому унітарне підприємство як суб'єкт права господарського відання державним і муніципальним майном може витребувати його навіть від власника - засновника у разі його незаконного вилучення, а орендар пред'явити негаторний позов до орендодавця - власнику, який намагається незаконно позбавити його права володіння орендованим майном до закінчення терміну договору шляхом відключення електрики та опалення або створення інших перешкод у його нормальному використанні.
У силу цього можна говорити про абсолютну (речове-правової) захисту не тільки права власності та інших речових прав, але і всякого законного (титульного) володіння.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Цивільне право Росії. Курс лекцій. Частина 1./Под ред. О.Н. Садікова.-М.: Юридична література, 1998. - 302 с.
2. Цивільне право Росії. Підручник. / За ред.Антіпова Н.П., Баринова Н.А. и др. - М.: Юрист, 2000.-464 с.
3. Цивільне право. Підручник. / За ред. Е.А. Суханова. У 2-х томах - М.: Бек, 2002-2003.
4. Цивільне право. Підручник. / За ред. С.П. Гришаєва. - М.: Юрист, 2001.-485 с.
5. Коментар до Цивільного Кодексу РФ. Частини 1. (Постатейний): Розширений з використанням судово-арбітражної практики. / Під рук. І ред. О.Н. Садикова. - М.: ІНФО, 2003. - 777 с.
6. Російське громадянське право. Підручник. / За ред. З.П. Крилової, Е.П. Гаврилова. - М.: ЮрИнфоР, 2002. - 420 с.

ДОДАТОК

Позовна заява про усунення порушення права власності, не пов'язаного з позбавленням володіння (негаторний позов)
У арбітражний суд ________________________________________________
(Найменування суб'єкта РФ)
Позивач: ___________________________________________________________
(Повне найменування організації
____________________________________________________________
і її поштова адреса)
Відповідач: ________________________________________________________
(Повне найменування організації
____________________________________________________________
і її поштова адреса)
Ціна позову ________________________________________
Позовна заява про усунення порушення права власності, не пов'язаного з позбавленням володіння
Нежиле приміщення, що розташоване за адресою: __________________________
____________________________________________________________________
належить нам на праві власності, що підтверджується
____________________________________________________________________
(Документи чи інші докази, що підтверджують наявність
___________________________________________________________________.
права власності у позивача)
З "___" __________________ 20 ___ р. будівельна організація "_____________________" веде будівельні роботи в сусідньому приміщенні. У результаті постійного знаходження біля входу в належить нам нежитлове приміщення будівельної техніки ми позбавлені можливості користуватися зазначеним приміщенням. Відсутність у нас можливості користуватися даними приміщення подтверждается___________________________________________________________________.
"____" ___________ 20 __ р. нами на адресу відповідача було відправлено рекомендований лист з повідомленням про вручення, в якому містилося наша вимога до відповідача припинити зазначене порушення права власності, проте до справжнього моменту ніякої відповіді від відповідача на нашу адресу не надійшло.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 304 ДК РФ ПРОШУ:
1. Зобов'язати відповідача припинити порушення нашого права користування приміщенням.

2. Зобов'язати відповідача відшкодувати нам збитки, включаючи упущену вигоду, відповідно до прикладеним розрахунком.
Додаток:
1. Документи або інші докази, що підтверджують наявність права власності у позивача.
2. Лист від "__" ___________ 20 __ р. до відповідача з пропозицією припинити порушення права власності (Додаток N 2).
3. Документи, що підтверджують напрям відповідачу копії позовної заяви та всіх доданих до неї документів (Додаток N 3).
4. Документ, що підтверджує оплату державного мита (Додаток N 4).
5. Розрахунок збитків.

Дата подачі заяви: "___" ___________ 20 __ р.
Підпис _____________________

Друк


1. Цивільне право. Підручник. / За ред. Е.А. Суханова. У 2-х томах - М.: Бек, 2002-2003. Том 1, С. 134.
2.
[2] Коментар до Цивільного Кодексу РФ. Частини 1. (Постатейний): Розширений з використанням судово-арбітражної практики. / Під рук. І ред. О.Н. Садикова. - М.: ІНФО, 2003, С. 418.
[3] Там же, с.420.
1 Цивільне право Росії. Підручник. / За ред.Антіпова Н.П., Баринова Н.А. и др. - М.: Юрист, 2000, С.112.
2 Коментар до Цивільного Кодексу РФ. Частини 1. (Постатейний): Розширений з використанням судово-арбітражної практики. / Під рук. І ред. О.Н. Садикова. - М.: ІНФО, 2003, С. 422.
3 Російське громадянське право. Підручник. / За ред. З.П. Крилової, Е.П. Гаврилова. - М.: ЮрИнфоР, 2002, С. 151.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
38.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Позов і право на позов у ​​цивільному процесі
Позов
Зустрічний позов
Віндикаційний позов
Зустрічний позов в арбітражному процесі
Цивільний позов в кримінальному процесі 2
Цивільний позов у ​​кримінальній справі 2
Зустрічний позов правозастосовна практика
Цивільний позов в кримінальному процесі
© Усі права захищені
написати до нас