Національний дохід

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
1. Національний дохід і його складові ................................... 3
2. Сучасні теорії інвестицій ............................................... ... 6
3. Види циклів ................................................ ................................... 8
Питання № 1 ............................................... .......................................... 12
Поясніть, який вплив матимуть наступні фактори на сукупний попит і сукупна пропозиція?
а) очікування різкого стрибка рівня цін;
б) зменшення ставки прибуткового податку;
в) збільшення продуктивності праці.
Питання № 2 ............................................... .......................................... 13
Чи можна судити за обсягом ВНП про економічну потужність і ефективності національної економіки? Який показник тут застосувати?
Задача 1 ................................................ .............................................. 15
Задано виробнича функція У = К0, 5L0, 5. При відсутності технологічного прогресу і зростання населення норма амортизації дорівнює 5%, щорічно зберігаються 20% обсягу випуску. Розрахуйте рівень доходу на одного робітника у відповідності з моделлю економічного зростання Солоу.
Задача 2 ................................................ .............................................. 16
Обсяг номінального ВНП - 400 млрд. у.о., швидкість обігу грошей - 4 обороту на рік. Як змінитися попит на гроші для угод, якщо обсяг номінального ВНП збільшився до 500 млрд. у.о., а швидкість обігу до 5 обертів.
Список використаних джерел ............................................... . 17

1. Національний дохід і його складові.
Економічний добробут суспільства тієї чи іншої країни складається з різних елементів, раціональне використання яких відображає безліч різних показників.
У макроекономіці широко використовуються взаємопов'язані показники національних рахунків, які розраховуються на основі ВНП (ВВП). До них відносяться: чистий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, дохід.
Рівень економічного розвитку суспільства та його добробуту можуть відображати різні показники. Особливе значення серед них, безсумнівно, належить річним показником обсягу виробленої продукції, тобто товарів і послуг. Для цього використовується показник валового внутрішнього продукту (ВВП), який визначається як загальна, або сукупна, ринкова вартість повного обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг, вироблених на території даної країни за один рік, незалежно від того, знаходяться фактори виробництва у власності резидентів даної країни або належать іноземцям (нерезидентам).
Наступним макроекономічним показником є ​​валовий національний продукт (ВНП) він визначається як - ринкова вартість усього обсягу кінцевих товарів і послуг, вироблених в економіці за певний період часу (звичайно за рік). ВНП вимірює вартість продукції, виробленої факторами виробництва, що знаходяться у власності громадян даної країни (резидентів), в тому числі і на території інших країн.
Крім ВВП і ВНП існує ряд інших важливих показників доходу і продукту. Показник ВНП не дає точного уявлення про обсяг продукції, виробленої за рік, тому що в нього входять і амортизаційні витрати, необхідні для відшкодування спожитого капіталу (зношених машин та обладнання). Тому в економіці використовується показник чистого національного продукту (ЧНП), який визначається вирахуванням із ВНП відрахувань на спожитий капітал (амортизаційні відрахування).
ЧНП = ВНП - амортизаційний відрахування.
Національний дохід виплачується виробниками постачальникам факторів виробництва або ресурсів. Серед них головну роль грають трудові ресурси, за які населення отримує дохід у вигляді заробітної плати. Іншими складовими НД є доходи, одержувані у вигляді відсотків за капітал, ренту і прибуток. Таким чином, з точки зору населення, НД представляє собою сукупний дохід, що отримується постачальниками ресурсів від участі у поточному виробництві. Таким чином, щоб визначити показник загального обсягу заробітної плати, рентних платежів, відсотка і прибутків, отриманих в ході виробництва обсягу ВНП даного року, слід відняти від ЧНП непрямі податки на бізнес [1]:
НД = ЧНП - непрямі податки на бізнес
Таким чином, національний дохід є важливим показником активності економічної діяльності нації, і тому в даний час статистична звітність про нього за рекомендацією ООН стала вводитися у всіх країнах.
Національний дохід є основою особистого доходу. Особистий дохід (отриманий дохід) та НД (зароблений дохід) відрізняються один від одного з тієї причини, що частина заробленого працею доходу - внески на соціальне страхування (податки на соціальне страхування), податки на прибуток корпорацій і нерозподілених прибутків корпорацій - фактично не потрапляють в домогосподарства. Навпаки, частина доходу, яка потрапляє у домогосподарства, наприклад, трансфертні платежі - не є результатом праці. Не зайве нагадати, що трансфертні платежі складаються з таких видів платежів, як:

1. виплати зі страхування по старості і від нещасних випадків, а також допомоги по безробіттю, засновані на соціальних програмах;

2. виплати за допомоги;

3. різноманітні виплати ветеранам, наприклад, субсидії на освіту та допомоги по непрацездатності;

4. процентні платежі, що виплачуються урядам і споживачами;

5. приватні виплати за допомоги.

Переходячи від національного доходу як вимірника заробленого доходу до особистого доходу як показника доходу, фактично отриманого, ми повинні вилучити з національного доходу такі три види доходів, які зароблені, але не отримані, а також додати доходи, отримані, але не є результатом поточної трудової діяльності . Це робиться таким чином:
Національний дохід (зароблений дохід)

o внески на соціальне страхування

o податки на прибуток корпорацій

o нерозподілені прибутки корпорацій

+ Трансфертні платежі, отримуємо: Особистий дохід (отриманий дохід)
Наявний дохід перебуває в особистому розпорядженні членів суспільства. Його величина може бути отримана шляхом вирахування індивідуальних податків (прибуткового, на особисте майно, на спадщину) з особистого доходу. Наявний особистий дохід використовується домогосподарством на споживання і заощадження.
РД = ЛД - індивідуальні податки

2. Сучасні теорії інвестицій.
У 50-ті роки з'явилися нові теорії, які пояснюють інвестиції в національній економіці.
Першою теорією є модель акселератора.
Відповідно до цієї моделі інвестиції залежать від зміни ВНП і можуть описуватися за формулою:

де QUOTE - Акселератор, який показує зв'язок між інвестиціями та приростом ВНП. Для кожної національної економіки він встановлюється емпірично.
Валові інвестиції розраховують за формулами:

де QUOTE - Норма амортизації;
QUOTE - Запас капіталу на початок базового періоду.
Друга теорія - теорія пристосування.
Вона пояснює обсяг інвестицій від запасу капіталу, який хочуть мати фірми в даному періоді, для того щоб виробити продукцію в обсязі, достатньому для задоволення потреб у суспільстві.
З урахуванням цього:

де
QUOTE - Розраховується коефіцієнт, який показує взаємозв'язок між інвестиціями та приростом запасу капіталу. Він показує скільки інвестицій необхідно для того, щоб запас капіталу зріс на одиницю;
QUOTE - Бажаний запас капіталу;
QUOTE - Фактичний обсяг капіталу в періоді QUOTE .
Валові інвестиції визначаються за формулою:

Третя теорія - теорія Тобіна. Полягає в тому, що кожен підприємець порівнює прибутковість інвестицій і прибутковість від цінних паперів.
Їх співвідношення позначають q, і якщо воно більше одиниці, то це є свідченням того, що необхідно вкладати інвестиції в економіку. Якщо q <1, то в економіці надлишок інвестицій.

3. Види циклів.
Ще в першій половині XIX ст. економістами була помічена особливість економічних систем з ринковим механізмом керування, що виявлялася в повторенні станів, у яких вони знаходилися. Це обумовлюється тим, що прагнучи до розширення виробництва, до завоювання можливо більшого ринку, який в кожен даний момент має межі, власники фірм (підприємств) періодично створюють ситуацію перевиробництва товарів. Воно проявляється в перевазі пропозиції над попитом з якого-небудь товару, коли ціна товару знижується до того рівня, при якому витрати на виробництво продукції перевищують її ринкову ціну, тобто для значної частини виробників прибутку немає.
Намагаючись виявити причини надвиробництва, економісти звернули увагу на повторюваність таких процесів як підвищення або зниження попиту, збільшення обсягів виробництва або його зниження. Виявилася і певна послідовність у чергуванні цих процесів - циклів.
Циклічність - це зміни в економіці протягом певного часу. Однак не кожне макроекономічне зміна є циклічним. Циклічність - це повторювані зміни, рух від одного стану макроекономічної рівноваги до іншого. Періоди підйому в економіці змінюються спадами або навіть кризами, потім знову починається підйом. Тому в тривалий період часу динаміка буде відображатися хвилеподібною лінією, де кожна хвиля відповідає повному циклу розвитку економіки.
Виділяють такі види циклів [[2]].
ІНВЕСТИЦІЙНІ ЦИКЛИ. Вони властиві будівельного виробництва. Інвестиційний цикл включає наступні чотири фази:
1) підготовчу (накопичення ресурсів);
2) власне будівництво;
3) оздоблювальних робіт;
4) пуско-налагоджувальних робіт.
У колишньому СРСР інвестиційний цикл чинності з порочної практики розпилення капіталовкладень тривав в середньому 10-12 років. Це в 3-4 рази довше, ніж у промислово розвинених країнах Заходу з ринковою економікою.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЦИКЛИ. Тут можна говорити про ритмічність двоякого роду. По-перше, є ритмічність сезонна - час сіяти і час збирати врожай. По-друге, ритмічність біологічна. І яблуня (груша) плодоносить циклічно, але в рільництві після декількох активних років настає рік спаду.
ПРОМИСЛОВІ (ЕКОНОМІЧНІ) цикли. Типова для країн з ринковою економікою і найбільш докладно досліджувана економічною наукою форма руху національних економік і світової економіки в цілому.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ЦИКЛИ. Мають тривалість приблизно 10 років. У рамках цих циклів відбувається масове оновлення основних технологій. Вони отримали назву циклів Кузнеця (за ім'ям американського економіста Саймона Кузнеця).
Довжина хвилі в економіці або Великі цикли кон'юнктури. Найбільш суттєві внесок у теорію довгих хвиль вніс Н.Д. Кондратьєв (1892-1938 рр.). У науковій літературі - як вітчизняної, таки і західної - довгі хвилі часто іменуються хвилями (циклами) Кондратьєва.
Серед розмаїття циклів, названих вище, найбільше значення по впливу на поточну ділову кон'юнктуру і на тривале економічне зростання має промисловий чи економічний цикл. Дослідження його особливостей, фаз, причин і наслідків, способів впливу на нього - постійно в центрі уваги економічний науки.
Перш за все, про саме поняття. ЕКОНОМІЧНИЙ (ПРОМИСЛОВИЙ) ЦИКЛ - хвилеподібний рух економіки (економічне зростання), в ході якого економіка проходить змінюють один одного і періодично повторювані фази.
Економічні цикли відрізняються один від одного тривалістю, інтенсивністю зміни стану, але всі вони проходять однакові фази. Фази ці по-різному іменуються різними дослідниками.
В даний час виділяють три типи економічних циклів в залежності від причин і терміну тривалості:
1. короткострокові цикли (3-4) року (цикли Д. Кітчина). Причини цих циклів економісти пов'язують з коливаннями світових запасів золота, а також з закономірностями грошового обігу.
2. середньострокові цикли (10-20 років). Як причини цих циклів називають:
- Кредитну сферу (Р. Жугляр);
- Періодичне оновлення виробничих споруд і житла (так звані будівельні цикли С. Кузнеця).
3. довгострокові цикли (48-55 років) (великі економічні цикли М. Кондратьєва). Кондратьєв пояснив причину великих циклів порушенням довгострокового рівноваги, в основі якого лежить механізм накопичення і розподілу капіталу з наступним відновленням цієї рівноваги.
Й. Шумпетер причину довгострокових циклів бачив у циклічності розвитку технічного прогресу, в динаміці використання нововведень. Нові відкриття та винаходи втілюються в нових засобах виробництва, які в масовому порядку поширюються у народному господарстві і забезпечують зростання продуктивності праці. Настає момент, коли зростаючий попит на товари і послуги впирається в обмежені можливості цих засобів виробництва. Виникає спад. Вихід зі спаду пов'язаний з появою нових ідей та винаходів, масовому їх втіленні в нові засоби виробництва.
У сучасній економіці тривалість циклу і амплітуда коливань можуть бути самими різними. Це залежить, в першу чергу, від причини кризи, а також від особливостей економіки в різних країнах: ступеня державного втручання, характеру регулювання економіки, частки та рівня розвитку сфери послуг (невиробничого сектора), умов розвитку і використання науково-технічної революції.

Питання № 1.
Поясніть, який вплив матимуть наступні фактори на сукупний попит і сукупна пропозиція?
а) очікування різкого стрибка рівня цін;
б) зменшення ставки прибуткового податку;
в) збільшення продуктивності праці.
Рішення:
У зв'язку з очікуваним різким стрибком цін різко збільшуються споживчі витрати населення. Це призводить до зростання сукупного попиту, що означає зсув кривої сукупного попиту вправо.
Зменшення ставки прибуткового податку приведе до збільшення реальних доходів населення і росту споживчих витрат. У даному випадку це призводить до збільшення сукупного попиту (зсув кривої сукупного попиту вправо).
При підвищенні продуктивності праці скорочуються витрати виробництва, що веде до збільшення прибутку підприємств і збільшення стимулів до розширення масштабів виробництва. У кінцевому підсумку сукупна пропозиція збільшується під впливом зростання продуктивності праці (переміщення по кривій сукупної пропозиції вправо)

Питання № 2.
Чи можна судити за обсягом ВНП про економічну потужність і ефективності національної економіки? Який показник тут застосувати?
Рішення:
Показник ВНП дає можливість у грошовому вираженні виміряти обсяг річного виробництва країни. Разом з тим вважається, що ВНП не повністю відображає реальне економічний добробут нації, що пов'язано з низкою обставин.
По-перше, деякі товари і послуги, створені в даному році не надходять на ринок, а отже, не мають ринкової ціни. У показнику ВНП вони враховуються за умовно нарахованої вартості. Наприклад, послуги державних службовців (поліцейських, пожежників, працівників управлінського апарату тощо) не мають ринкової вартості, але у ВНП враховуються витрати по виробництву цих послуг, тобто відповідні витрати держави на заробітну плату цим працівникам.
По-друге, багато товарів і послуги виробляються і споживаються в домашніх господарствах, не потрапляючи на ринок і часто не враховуються у показнику ВНП. Так, їжа, приготована вдома і в ресторані, може бути абсолютно однаковою, але лише вартість їжі в ресторані враховується у ВНП. Прислуга і домогосподарка можуть виконувати однакову роботу, але праця останньої ніяк не буде врахований, а ось заробітна плата обслуги увійде в ВНП, розрахований за доходами. Практично у всіх країнах відсутні систематична і достовірна статистика таких видів діяльності, як домашній догляд за хворими та дітьми, домашнє благоустрій, у тому числі ремонт квартир, електро-і радіоапаратури, взуття, автомашин тощо, репетиторство, робота на земельній ділянці і т.д., які, безсумнівно, збільшують добробут сім'ї.
По-третє, в усіх країнах існує проблема обліку тіньової економіки. При цьому слід уточнити, що тіньовий сектор економіки можна умовно розділити на дві частини. Перша - це легальна діяльність фізичних або юридичних осіб, пов'язана з отриманням доходів. При цьому тіньовики або зовсім не платять податків, або декларують лише частину отриманого прибутку, тобто платять меншу суму податків. Друга - нелегальне виконання робіт або послуг, які заборонені законом (нелегальні види розваг, рекет, виробництво і продаж наркотиків, продаж зброї і т.п.) і які негативно позначаються на добробуті суспільства.
По-четверте, в показнику ВНП відсутня оцінка негативних результатів розширення виробництва (виснаження ресурсів, зміна клімату, забруднення навколишнього середовища), що тягне за собою зменшення добробуту суспільства.
Нарешті, відомо, що в умовах високорозвиненої економіки рівень доходів достатній для якісного відпочинку і збільшення часу дозвілля значної частини населення, що рівнозначно збільшенню добробуту суспільства.
Врахувати вплив перерахованих факторів на суспільний добробут дозволяє показник "чистого економічного добробуту" (ЧЕБ) товариства, введений у науковий обіг американськими економістами В. Нордхауса і Дж. Тобіна.
Формула ЧЕБ має наступний вигляд:
ЧЕБ = ВНП - негативні фактори, що впливають на добробут, + неринкова діяльність (в грошовій оцінці),
+ Грошова оцінка вільного часу
Якщо б було можливим кількісно оцінити зазначені у формулі ЧЕБ фактори, то це призвело б до дуже суттєвого зростання ВНП, проте, в даний час їх неможливо виміряти кількісно.
Таким чином, про економічну потужність і ефективності національної економіки можна судити за величиною чистого економічного добробуту.

Завдання 1.
Задано виробнича функція У = К0, 5L0, 5. При відсутності технологічного прогресу і зростання населення норма амортизації дорівнює 5%, щорічно зберігаються 20% обсягу випуску. Розрахуйте рівень доходу на одного робітника у відповідності з моделлю економічного зростання Солоу.
Рішення:
Совокупный спрос в модели Солоу определяется инвестиционным и потребительским спросом. Уравнение выпуска продукции на одного работника имеет вид:
g = с + i
где с и i – потребление и инвестиции.
Доход делится между потреблением и сбережениями в соответствии с нормой сбережения, так что потребление можно представить как
с = (1 — s) y,
где s — норма сбережения (накопления)
Тогда у = с + i = (1— s) y + i, откуда i = sy. В условиях равновесия инвестиции равны сбережениям и пропорциональны доходу.
Определим уровень дохода на одного рабочего в соответствии с моделью экономического роста Солоу.
у=i/s=0,05/0,2=0,25

Завдання 2.
Объем номинального ВНП – 400 млрд. у.е., скорость обращения денег – 4 оборота в год. Как измениться спрос на деньги для сделок, если объем номинального ВНП увеличился до 500 млрд. у.е., а скорость обращения до 5 оборотов.
Рішення:
Определим спрос на деньги (Cд0) для сделок в базовом периоде:
Cд0 = ВНП0/V0
где ВНП0 - объем номинального ВНП в базовом периоде;
V0 - скорость обращения денег в базовом периоде.
Cд0 = 400/4 = 100 млрд. у.е.
Определим спрос на деньги (Cд1) для сделок в плановом периоде:
Cд1 = ВНП1/V1 = 500/5 =100 млрд. у.е.
Таким образом, спрос на деньги для сделок не измениться.

Список використаних джерел.
1. Агапова Т.А., Серьогіна С.Ф. Макроэкономика. - М.: ДІС, 1997
2. Борисова Є.Ф. Економічна теорія. Підручник. - М.: Юрайт-М, 2000
3. Введення в ринкову економіку. / Под ред. А.Я. Лівшиця. - М.: Вища школа, 2002
4. Гальперін В.М., Гребенніков П.І. Макроэкономика. - С-Пб: Економічна школа, 1994
5. Курс економічної теорії. Підручник. / Под ред. М.М. Чепуріна, Є. А. Кисельової. - Мн., 1998
6. Макроэкономика. Соціально-орієнтований підхід. Підручник. - Мн.: «ІОЦ Мінфіну», 2005
7. Економічна теорія. / Под ред. В.Д. Камаєва. - 7-е вид., Перераб. і доп. - М.: ВЛАДОС, 2002
8. Економічна теорія. Підручник. / Под ред. А.І. Добриніна - М.: Літера, 2000
9. Экономическая теория: Учебник. 2-е вид. перераб. і доп. / Под ред. Н.І. Базилєва, С.П. Гурко. – Мн.: БГЭУ, 1997


[1] Гальперин В.М., Гребенников П.И. Макроэкономика. – С-Пб: Экономическая школа, 1994, стр. 81
[2] Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. – М.: ДИС, 1997, стр. 121
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
44.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Дохід під градусом
Дохід та коригувальні проводки
Дохід і прибуток підприємства
Валовий дохід кафе
Податок на дохід фізичних осіб
Єдиний податок на поставлений дохід
Єдиний податок на поставлений дохід 3
Єдиний податок на поставлений дохід 2
Єдиний податок на поставлений дохід 2
© Усі права захищені
написати до нас