Науково-технічний процес суть форми ефективність

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Київський національний университет імені Т.Шевченка

економічний факультет

РЕФЕРАТ

економічна теорія

Тема : Науково-технічний процес ,

суть , форми ,ефективність .

Студента 1-го курсу 2 група

Спеціальність “менеджмент організації”

Литвина Олександра

Київ 2000

Зміст

 1. Вступ

 2. Теорія використання НТП

 3. Впровадження НТП

 4. Форми НТП

 5. НТР як особлива форма НТП

 6. Висновок

 7. Список літератури

1. Вступ

Науково-технічний прогрес , визнаний в світі як найголовніший фактор економічного розвитку , в наш час його все частіше пов’язують з іноваційним процесом . Як справедливо відмітив амереканський економіст Джеймс Брайт , єдиний свого роду процес , поєднуючий науку , техніку , економіку , підприємництво та управління . Він полягає в створенні іновацій який триває від зародження ідеї до її комерційної реалізації . Цей процес охоплює весь комплекс відносин : виробництво , росподіл , обмін , споживання .

В цих умовах іновація з самого початку направлена на практичний комерційний результат . Цей процес відрізняється від процесу так званої “чистої науки” , коли університетський науковець в творчому , необмеженому процесі створює нові блага ,

іноваційний процес підпорядкований певній , сформульованій меті .

Виділяють такі чинники розвитку іновацій

зміна потреб виробничого процесу

зміна в структурі галузі або ринка

демографічні зміни

зміна потреб споживачів

нові знання , наукові і ненаукові

Помилковим є ткердження що науково-технічний процес обмежується розробкою технологічних іновацій , суттєва роль НТП полягає в сфері теоретичних іновацій .

2. Теорія використання НТП

Розглянемо графік виробничих можливостей для двох товарів піци та промислових роботів . По осі Y відкладемо виробництво роботів , а по осі X виробництво піци . Збільшення виробництва одночасно двох видів продукції , призведе до переміщення кривої виробничих можливостей вправо (перехід до прямої AF ) від її поперднього положення ( прямої GW) , тобто перенос границі виробничих можливостей . Подібне зрушення у виробництві можливо здійснити такими шляхами :

 1. збільшення кількості застосовуваних ресурсів

 2. впровадження більш ефективних технологій

 3. більш повне використання виробничих можливостей

 4. зрушення в структурі управління працею

Всі наведені приклади крім першого належать до сфери діяльності НТП , здатного при використанні незмінних ресурсів ( кількість , якість ) якісно збільшити обсяги виробництва .

3. Впровадження НТП

Впрвадження іновацій пов`язане звеликим ризико : Іновації мають ризикований характер . Вірогідність успіху втілення нової ідеї в новому прдукті складає лише 8,7% ; лише одна з дванадцяти іноваційних ідей доходіть до масового виробництва

та масового продажу . Амереканський спеціаліст в галузі іновацій Твісс зазначив , що лише 10% започаткованих проектів досягають комерційного успіху , отже рівень невдач складає 90% . Отже втілення іновацій може бути як казковою вдачею , так і фатальним випадкам.

Споглядаючи ці факти виникає питання , які сили змушують людину іти на такий ризик ? Це сили які діють для любої економічної системи ( мала іноваційна фірма , велика корпорація , група промислових компаній ) . Вони можуть бути поділені на внутрішні та зовнішні , які мають суб`єктивну та об`єктивну природу .

До внутрішніх мотивів іноваційної діяльності , ми можемо віднести необхідність в заміні застарілого , не екологічного обладнання , це також є і обєктивною причиною . Також до внутрішніх мотивів належить прагнення групи талановитих інженерів теалізувати свій творчій потенціал , цей мотив є субєктивною причиною впривадження науково-технічного прогресу . Внутрішні мотиви є притаманні невеликим підприємствам , компаніям для яких іноваційна політика є єдиним шляхом виходу на ринок , зайняття свого місця на ринку . Зовнішні мотивихарактерні великим фірмам , корпораціям . Відтак крупна монополія що добилась переваги на ринку , фактично не внутрішніх мотивів до ризику повязаного з іновацією . До зовнішніх причин можна віднести зміну економічної політики країни вцілому .

4. Форми НТП

Науково-технічний прогрес має еволюційну та революційну форму розвитку . Еволюційною формою розвитку науково-технічного прогресу називають форму , яка характеризується вдосконаленням технічних та теоретичних надбань людства , на основі існуючого рівня розвитку знань і техніки . При цій формі розвитку НТП “не створюється велосипед” , а обновляються існуючі знання ( створення двигуна внутрішнього згорання з більшою кількістю клапанів ) . Революційна форма розвитку науково-технічного прогресу відзначається застосуванням абсолютно нових течій в науці і техніці (застосування енергії сонця , атомна фізика , клонування ) . результатом революційної форми розмитку НТП є НТР

5. НТР як особлива форма НТП

Науково-технічною революцією є якісний стрибок у розвитку продуктивних силсуспільства на основі докорінних зрушень у наукових знаннях .Цей термін вперше був запроваджений у науковий обіг Дж. Бернал. НТР є регулярним процесом який триває і в сьогодення . В історії НТП виділяють три промислові революції перша - наприкінці 18 ст. початку 19 ст. , друга (електро-технічна)- остання третина 19 ст. почоток 20 ст. , третя почалась в середині 50-х 20 ст. і триває у наш час .

Щоб зрозуміти сутність НТР необнідно розглянути її харакрерні риси .

 1. Перетворення науки у беспосередню продуктивну силу . Посилення ролі науки в системі (наука- техніка -виробництво) . Застосування надбань попередніх поколінь , в процесі створення іновації .

 2. Зміни в техніці . В історії розвитку техніки визначають три основні етапи ; інструменталізація - знаряддя ручної праці , механізація - машинна праця , автоматизація

 3. Зміна змісту праці працівника . В результаті автоматизації докорінно змінюється роль людини в вирибництві .

 4. Зміна предметів праці . Поява нових матеріалів з відомими наперед властивостями обумовлена синтезом існуючих матеріалів речей , що мають необхідні властивості

 5. Впровадження нових технологій . Впровадження нових фундаментальніх відкриттів ; лазер , генна інженерія .

 6. Використання людьми сил природи . Це стало результатом розвитку природничих наук , зокрема фізики . на сьогоднішній день активно використовується енергія сонця , приливи та відливи , вітер.

 7. Впровадження нових форм організації виробництва . Наглядним прикладом цього є розвиток такої науки як менеджмент .

 8. Початок інформаційної революції . Принципово нові засоби передачі інформації .

Висновок

Розглянувши форми та суть науково-технічного прогресу , ми

сміливо можемо сказати , що НТП є рушійною силою економіки.

Науково-технічний прогрес та ревоюція охоплюють своїм впли-

вом всі фактори виробництва , крім “землі”.

Такий економічний ресурс як “капітал” видозмінюється під впливом НТП , стає ефективнішим ,екологічнішим , більш наукоємким .

Зміна “Праці” полягає в зміні змісту праці ( продуктивності інтенсивності , якості , складності , важкості ) .

На “ Підприємницькі здібності” впливає постійно збагачувана теоретична база , поява нових економічних дисциплін .

Такий спірний ресурс як “інформація” також видозмінюється , збагачується , велику роль в цьому відіграє розвиток передачі інформації.

НТП не є суто технічним джерелом іновації , не менше здобутків було і в не технічній схері . Відтак впровадження торгівлі в розстрочку було справжньою революцією в сфері торгівлі .

Великим плюсом НТП є те , що це “нескінченний” процес , оскільки кожне нове відкриття породжує інше , це відбувається постійно та невпино .

 1. Список літератури

 1. К.Р.Макконнелл , С.Л.Брю “Экономикс” 13-е видання

 2. Г.Н. Климко , В.П.Нестеренко “Основи економічної теорії”

1999

 1. С.В. Мочерний “Основи економічної теорії”

 2. Б. Твісс Управление научно-техническими нововведениями

Экономика - 1989

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
26.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Науково технічний прогрес суть і роль в економіці
Науково технічний прогрес
Науково-Технічний Прогрес НТП
Науково-технічний потенціал України
Науково технічний прогрес в економіці
Науково-технічний потенціал та його складові
Науково технічний прогрес і безпеку праці
Науково технічний потенціал північних регіонів
Науково технічний потенціал та його складові
© Усі права захищені
написати до нас