Наукове пізнання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Характерні риси науки ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... 4
2. Форми і методи наукового пізнання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
3. Критерії наукового пізнання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20
4. Антинаукові тенденції в розвитку науки ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
Висновок
Список літератури

Введення
Тема моєї контрольної роботи - «Науковий метод і методологія. Класифікація методів наукового пізнання ».
Наука стала головною причиною настільки бурхливо протікає НТР, переходу до постіндустріального суспільства, повсюдного впровадження інформаційних технологій, появи «нової економіки», для якої не діють закони класичної економічної теорії, почала перенесення знань людства в електронну форму, настільки зручну для зберігання, систематизації, пошуку і обробки, і мн.др.
Все це переконливо доводить, що основна форма людського пізнання - наука в наші дні ставати все більш і більш значущою і істотною частиною реальності.
Однак наука не була б настільки продуктивною, якби не мала настільки властиву їй розвинену систему методів, принципів та імперативів пізнання. Саме правильно вибраний метод поряд з талантом вченого допомагає їй пізнавати глибинний зв'язок явищ, розкривати їх сутність, відкривати закони та закономірності. Кількість методів, які розробляє наука для пізнання дійсності постійно збільшується.
Мета даної роботи - розглянути характерні риси науки, форми і методи наукового пізнання, критерії та методи природничо-наукового пізнання. Для досягнення поставленої мети, будуть вирішені наступні завдання:
- Розглянути характерні риси науки;
- Розглянути загальні, особливі і приватні методи наукового пізнання;
- Розглянути форми і методи наукового пізнання;
- Розглянути антинаукові тенденції в розвитку науки і сучасні картини світу.

1. Характерні риси науки
Якщо тепер спробувати дати загальне визначення науки, то воно буде виглядати так: наука - це особливий раціональний спосіб пізнання світу, заснований на емпіричній перевірці або математичному доказі. Виникнувши після філософії і релігії, наука, певною мірою - синтез цих двох попередніх їй галузей культури, результат "існувала в середні століття незаперечній віри в раціональність Бога, що поєднує особисту енергію Єгови з раціональністю грецького філософа"
Про таке багатофункціональному явище як наука можна сказати, що це: 1) галузь культури; 2) спосіб пізнання світу; 3) спеціальний інститут (в поняття інституту тут входить не тільки вищий навчальний заклад, а й наявність наукових товариств, академій, лабораторій, журналів і т.п.) [1].
По кожній з даних номінацій наука співвідноситься з іншими формами, способами, галузями, інститутами. Для того щоб ці взаємини прояснити, потрібно виявити специфічні риси науки, перш за все ті, які відрізняють її від решти. Які вони?
1. Наука універсальністю - у тому сенсі, що вона повідомляє знання, істинні для всього універсуму за тих умов, при яких вони здобуті людиною.
2. Наука фрагментально - в тому сенсі, що вивчає не буття в цілому, а різні фрагменти реальності або її параметри, а сама ділиться на окремі дисципліни. Взагалі поняття буття як філософське не прийнятно до науки, що представляє собою приватне пізнання. Кожна наука як така є певна проекція на світ, як би прожектор, що висвічує області, що представляють інтерес для вчених в даний момент.
3. Наука загальнозначуще - в тому сенсі, що одержувані нею знання придатні для всіх людей, і її мова - однозначний, оскільки наука прагне, як можна більш чітко фіксувати свої терміни, що сприяє об'єднанню людей, що живуть у різних куточках планети.
4. Наука Знеособлення - в тому сенсі, що ні індивідуальні особливості вченого, ні його національність або місце проживання ніяк не представлені в кінцевих результатах наукового пізнання.
5. Наука Систематичність - в тому сенсі, що вона має певну структуру, а не є нескладним набором частин.
6. Наука незавершене - в тому сенсі, що хоча наукове знання безмежно зростає, воно все-таки не може досягти абсолютної істини, після якої вже нічого буде досліджувати.
7. Наука Спадкоємність - в тому сенсі, що нові знання певним чином і за певними правилами співвідноситься зі старими знаннями.
8. Наука критична - в тому сенсі, що завжди готова поставити під сумнів і переглянути свої навіть основоположні результати.
9. Наука Достовірно - в тому сенсі, що її висновки потребують, допускають і проходять перевірку за певним, сформульованим у ній правилам.
10. Наука внеморальном - в тому сенсі, що наукові істини нейтральні в морально-етичному плані, а моральні оцінки можуть ставитися або до діяльності з отримання знання (етика вченого вимагає від нього інтелектуальної чесності і мужності в процесі пошуку істини), або до діяльності щодо його застосування .
11. Наука Раціонально - в тому сенсі, що отримує знання на основі раціональних процедур і законів логіки і доходить до формулювання теорій та їх положень, що виходять за рамки емпіричного рівня.
12. Наука ПЛОТСЬКИЙ - в тому сенсі, що її результати вимагають емпіричної перевірки з використанням сприйняття, і тільки після цього визнаються достовірними.
Ці властивості науки утворюють шість діалектичних пар, співвідносяться один з одним: універсальність - фрагментально, общезначімость - знеособленість, систематичність - незавершеність, спадкоємність - критичність, достовірність - внеморальном, раціональність - чуттєвість [2].
Крім того, для науки характерні свої особливі методу і структура досліджень, мову, апаратура. Усім цим і опреляется специфіка наукового дослідження і значення науки.

2. Форми і методи наукового пізнання
Пізнання [3] - це специфічний вид діяльності людини, спрямований на розуміння навколишнього світу і самого себе в цьому світі. "Пізнання - це, обумовлений, насамперед суспільно-історичною практикою, процес придбання і розвитку знання, його постійне поглиблення, розширення, і вдосконалення".
Людина осягає навколишній світ, оволодіває нею різними способами, серед яких можна виділити два основних. Перший (генетично вихідний) - матеріально-технічний - виробництво засобів до життя, працю, практика. Другий - духовний (ідеальний), в рамках якого пізнавальні відносини суб'єкта та об'єкта - лише одне з багатьох інших. У свою чергу процес пізнання і одержувані в ньому знання в ході історичного розвитку практики і самого пізнання все більше диференціюється і втілюється в різних своїх формах.
Кожній формі суспільної свідомості: науці, філософії, міфології, політиці, релігії і т.д. відповідають специфічні форми пізнання. Зазвичай виділяють такі з них: буденне, ігрове, міфологічне, художньо-образне, філософське, релігійне, особистісне, наукове. Останні хоча і пов'язані, але не тотожні одна одній, кожна з них має свою специфіку.
Не будемо зупинятися на розгляді кожної з форм пізнання. Предметом нашого дослідження є наукове пізнання. У зв'язку з цим доцільно розглянути особливості лише останнього.
Основними особливостями наукового пізнання є [4]:
1. Основне завдання наукового знання - виявлення об'єктивних законів дійсності - природних, соціальних (громадських), законів самого пізнання, мислення та ін Звідси орієнтація дослідження головним чином на загальні, істотні властивості предмета, його необхідні характеристики та їх вираження у системі абстракцій. "Сутність наукового пізнання полягає у вірогідному узагальненні фактів, у тому, що за випадковим воно знаходить необхідне, закономірне, за поодиноким - загальне і на цій основі здійснює передбачення різних явищ і подій". Наукове пізнання прагнути розкрити необхідні, об'єктивні зв'язки, які фіксуються в якості об'єктивних законів. Якщо цього немає, то немає і науки, бо саме поняття науковості передбачає відкриття законів, заглиблення в сутність досліджуваних явищ.
2. Безпосередня мета і вища цінність наукового пізнання - об'єктивна істина, осягається переважно раціональними засобами і методами, але, зрозуміло, не без участі живого споглядання. Звідси характерна риса наукового пізнання - об'єктивність, усунення по можливості суб'єктивістських моментів у багатьох випадках для реалізації "чистоти" розгляду свого предмета.
3. Наука в більшій мірі, ніж інші форми пізнання орієнтована на те, щоб бути втіленою в практиці, бути "керівництвом до дії" щодо зміни навколишньої дійсності та управління реальними процесами. Життєвий сенс наукового дослідження може бути виражений формулою: "Знати, щоб передбачити, передбачити, щоб практично діяти" - не тільки в сучасному, але й у майбутньому. Весь прогрес наукового знання пов'язаний зі зростанням сили і діапазону наукового передбачення.
Суттєвою особливістю сучасної науки є те, що вона стала такою силою, яка зумовлює практику. З дочки виробництва наука перетворюється на його матір. Багато сучасні виробничі процеси народилися в наукових лабораторіях. Таким чином, сучасна наука не тільки обслуговує запити виробництва, але і все частіше виступає в якості передумови технічної революції. Великі відкриття за останні десятиліття в провідних галузях знання привели до науково-технічної революції, що охопила всі елементи процесу виробництва: всебічна автоматизація і механізація, освоєння нових видів енергії, сировини і матеріалів, проникнення в мікросвіт і в космос. У результаті склалися передумови для гігантського розвитку продуктивних сил суспільства.
4. Наукове пізнання в гносеологічному плані є складний суперечливий процес відтворення знань, що утворюють цілісну розвивається систему понять, теорій, гіпотез, законів та інших ідеальних форм, закріплених у мові - природній або - що більш характерно - штучному (математична символіка, хімічні формули і т.п .).
5. У процесі наукового пізнання застосовуються такі специфічні матеріальні засоби як прилади, інструменти, інше так зване "наукове обладнання", часто дуже складне і дороге (синхрофазотрони, радіотелескопи, ракетно-космнческая техніка і т. д.). Крім того, для науки в більшій мірі, ніж для інших форм пізнання характерне використання для дослідження своїх об'єктів і самої себе таких ідеальних (духовних) засобів і методів, як сучасна логіка, математичні методи, діалектика, системний, гіпотетико-дедуктивний та інші загальнонаукові прийоми і методи (див. про це нижче).
6. Науковому пізнанню притаманні сувора доказовість, обгрунтованість отриманих результатів, достовірність висновків. Разом з тим тут чимало гіпотез, здогадок, припущень, імовірнісних суджень і т. п. Ось чому тут найважливіше значення має логіко-методологічна підготовка дослідників, їх філософська культура, постійне вдосконалення свого мислення, вміння правильно застосовувати його закони та принципи.
У сучасній методології виділяють різні рівні критеріїв науковості, відносячи до них, крім названих, такі як внутрішня системність знання, його формальна несуперечність, досвідчена перевірюваність, відтворюваність, відкритість для критики, свобода від упередженості, строгість і т. д. В інших формах пізнання розглянуті критерії можуть мати місце (у різній мірі), але там вони не є визначальними [5].
3. Етапи процесу пізнання. Форми чуттєвого і раціонального пізнання.
Процес пізнання включає отримання інформації через органи почуттів (чуттєве пізнання), переробку даної інформації мисленням (раціональне пізнання) і матеріальне освоєння пізнаваних фрагментів дійсності (суспільна практика). Існує тісний зв'язок пізнання з практикою, в ході якої відбувається матеріалізація (опредметнення) творчих устремлінь людей, перетворення їх суб'єктивних задумів, ідей, цілей в об'єктивно існуючі предмети, процеси.
Чуттєве і раціональне пізнання тісно пов'язані між собою і є двома основними сторонами пізнавального процесу. При цьому зазначені сторони пізнання не існують ізольовано ні від практики, ні один від одного.
Відчуття виникають в мозку людини в результаті дії факторів навколишнього світу на її органи чуття. Кожен орган почуттів являє собою складний нервовий механізм, що складається з сприймають рецепторів, що передають нервів-провідників і відповідного відділу мозку, який керує периферійними рецепторами. Наприклад, орган зору - це не тільки око, але і нерви, що ведуть від нього в мозок, і відповідний відділ в центральній нервовій системі.
З фактів, що свідчать про обмеженість органів чуття людини, народилося сумнів у його здатності пізнати навколишній світ. Сумніви в здатності людини через свої органи почуттів пізнати світ обертаються несподіваним чином, бо самі ці сумніви виявляються свідченням на користь могутніх можливостей людського пізнання, в тому числі, можливостей органів чуття, посилених при необхідності відповідними технічними засобами (мікроскоп, бінокль, телескоп, прилад нічного бачення і т. п.).
У науковому пізнанні при виявленні змін, що відбуваються без видимих ​​причин у чуттєво сприймаються явища, дослідник здогадується про існування явищ невоспрінімаемих. Однак для того, щоб довести їх існування, розкрити закони їх дії і використовувати ці закони, необхідно, щоб його (дослідника) діяльність виявилася однією з ланок причиною ланцюга, що зв'язує спостерігається і неспостережний. Керуючи цією ланкою на свій розсуд і викликаючи на основі знання законів неспостережуваних явищ, які спостерігаються ефекти, дослідник тим самим доводить істинність знання цих законів. Наприклад, що відбуваються в радіопередавачі перетворення звуків в електромагнітні хвилі, а потім зворотне їх перетворення на звукові коливання в радіоприймачі доводить не тільки факт існування невоспрінімаемих нашими органами чуття області електромагнітних коливань, але також істинність положень вчення про електромагнетизм, створеного Фарадеєм, Максвеллом, Герцем.
Тому що є у людини органів почуттів цілком достатньо для пізнання світу. "У людини як раз стільки почуттів, - писав Л. Фейєрбах, - скільки саме необхідно, щоб сприймати світ у його цілісності, в його сукупності."
Для першої форми чуттєвого пізнання (відчуттів) характерний аналіз навколишнього: органи почуттів як би вибирають з незліченної безлічі факторів навколишнього середовища цілком визначені. Але чуттєве пізнання включає в себе не тільки аналіз, а й синтез, що здійснюється в наступної формі почуттєвого пізнання - в сприйнятті.
Сприйняття [6] - це цілісний чуттєвий образ предмета, що формується мозком з відчуттів, безпосередньо одержаних від цього предмета. В основі сприйняття лежать поєднання різних видів відчуттів. Але це не просто механічна їх сума. Відчуття, які виходять від різних органів почуттів, у сприйнятті зливаються в єдине ціле, утворюючи чуттєвий образ предмета. Так, якщо ми тримаємо в руці яблуко, то візуально ми отримуємо інформацію про його форму і колір, через дотик дізнаємося про його вагу і температурі, нюх доносить його запах, а якщо ми спробуємо його на смак, то дізнаємося кисле воно або солодке. У сприйнятті вже проявляється цілеспрямованість пізнання. Ми можемо сконцентрувати увагу на якійсь стороні предмета, і вона буде "випнута" у сприйнятті [7].
На основі відчуттів і сприймань в мозку людини складаються уявлення. Якщо відчуття і сприйняття існують лише при безпосередньому контакті людини з предметом (без цього немає ні відчуття, ні сприйняття), то уявлення виникає без безпосереднього впливу предмета на органи чуття.
Вистава є великим кроком вперед у порівнянні зі сприйняттям, бо в ньому присутня така нова риса, як узагальнення. Останнє має місце вже в уявленнях про конкретних, одиничних предметах. Але ще більшою мірою це виявляється в загальних уявленнях (тобто, наприклад, у виставі не лише про даної конкретної березі, зростаючої перед нашим будинком, а й про березі взагалі). У загальних уявленнях моменти узагальнення стають куди більш значними, ніж у будь-якому поданні про конкретний, одиничному об'єкті.
На закінчення відзначимо, що роль чуттєвого відображення дійсності у забезпеченні всього людського пізнання дуже значна [8]:
- Органи чуття є єдиним каналом, який безпосередньо зв'язує людину із зовнішнім предметним світом;
- Без органів почуттів людина не здатна взагалі ні до пізнання, ні до мислення;
- потеря части органов чувств затрудняет, осложняет познание, но не перекрывает его возможности (это объясняется взаимной компенсацией одних органов чувств другими, мобилизацией резервов в действующих органах чувств, способностью индивида концентрировать свое внимание, свою волю и т.п.);
- рациональное базируется на анализе того материала, который дают нам органы чувств;
-регулирование предметной деятельности осуществляется, прежде всего, с помощью информации, получаемой органами чувств;
- органы чувств дают тот минимум первичной информации, который оказывается необходимым, чтобы многосторонне познать объекты, чтобы развивать научное знание.
Рациональное познание (от лат. ratio - разум) - это мышление человека, являющееся средством проникновения во внутреннюю сущность вещей, средством познания закономерностей, определяющих их бытие. Дело в том, что сущность вещей, их закономерные связи недоступны чувственному познанию. Они постигаются только с помощью мыслительной деятельности человека.
Формами рационального познания (мышления человека) являются: понятие, суждение и умозаключение. Это наиболее широкие и общие формы мышления, которые лежат в основе всего неисчислимого богатства знаний, которое накопило человечество.
Исходной формой рационального познания является понятие. "Понятия - это воплощенные в словах продукты социально-исторического процесса познания, которые выделяют и фиксируют общие существенные свойства; отношения предметов и явлений, а благодаря этому одновременно суммируют важнейшие свойства о способах действия с данными группами предметов и явлений".
В современной науке все большую роль играют общенаучные понятия, которые возникают в точках соприкосновения (так сказать "на стыке") различных наук. Зачастую это возникает при решении каких-то комплексных или глобальных проблем. Взаимодействие наук при решении такого рода научных проблем существенно ускоряется именно благодаря использованию общенаучных понятий. Большую роль в формировании таких понятий играет характерное для нашего времени взаимодействие естественных, технических и социальных наук, образующих основные сферы научного знания.
Более сложной по сравнению с понятием формой мышления является суждение. Оно включает понятие, но не сводится к нему, а представляет собой качественно особую форму мышления, выполняющую свои, особые функции в мышлении. Это объясняется тем, что "всеобщее, особенное и единичное непосредственно в понятии не расчленены и даны как нечто целое. Их расчленение и соотношение дается в суждении" .
"Суждение - это та форма мышления, посредством которой раскрывается наличие или отсутствие каких-либо связей и отношений между предметами (т. е. указывается на наличие или отсутствие чего-либо у чего-то)".
Методы научного познания. Понятие метод (от греческого слова "методос" - путь к чему-либо) означает совокупность приемов и операций практического и теоретического освоения действительности.
Метод вооружает человека системой принципов, требований, правил, руководствуясь которыми он может достичь намеченной цели. Владение методом означает для человека знание того, каким образом, в какой последовательности совершать те или иные действия для решения тех или иных задач, и умение применять это знание на практике.
Учение о методе начало развиваться еще в науке Нового времени. Ее представители считали правильный метод ориентиром в движении к надежному, истинному знанию. Так, видный философ XVII в. Ф. Бэкон сравнивал метод познания с фонарем, освещающим дорогу путнику, идущему в темноте. А другой известный ученый и философ этого же периода Р. Декарт изложил свое понимание метода следующим образом: "Под методом, - писал он, - я разумею точные и простые правила, строгое соблюдение которых... без лишней траты умственных сил, но постепенно и непрерывно увеличивая знания, способствует тому, что ум достигает истинного познания всего, что ему доступно" .
Существует целая область знания, которая специально занимается изучением методов и которую принято именовать методологией. Методология дословно означает "учение о методах" (ибо происходит этот термин от двух греческих слов: "методос" - метод и "логос" - учение). Изучая закономерности человеческой познавательной деятельности, методология вырабатывает на этой основе методы ее осуществления. Важнейшей задачей методологии является изучение происхождения, сущности, эффективности и других характеристик методов познания.
Методы научного познания принято подразделять по степени их общности, т. е. по широте применимости в процессе научного исследования.
Всеобщих методов в истории познания известно два: диалетический и метафизический. Это общефилософские методы. Метафизический метод с середины XIX века начал все больше и больше вытесняться из естествознания диалектическим методом.
Вторую группу методов познания составляют общенаучные методы, которые используются в самых различных областях науки, т. е. имеют весьма широкий, междисциплинарный спектр применения.
Классификация общенаучных методов тесно связана с понятием уровней научного познания.
Различают два уровня научного познания: эмпирический и теоретический. "Это различие имеет своим основанием неодинаковость, во-первых, способов (методов) самой познавательной активности, а во-вторых, характера достигаемых научных результатов". Одни общенаучные методы применяются только на эмпирическом уровне (наблюдение, эксперимент, измерение), другие - только на теоретическом (идеализация, формализация), а некоторые (например, моделирование) - как на эмпирическом, так и на теоретическом уровнях.
Эмпирический уровень научного познания характеризуется непосредственным исследованием реально существующих, чувственно воспринимаемых объектов. Особая роль эмпирии в науке заключается в том, что только на этом уровне исследования мы имеем дело с непосредственным взаимодействием человека с изучаемыми природными или социальными объектами. Здесь преобладает живое созерцание (чувственное познание), рациональный момент и его формы (суждения, понятия и др.) здесь присутствуют, но имеют подчиненное значение.
Теоретический уровень научного познания характеризуется преобладанием рационального момента - понятий, теорий, законов и других форм и "мыслительных операций". Отсутствие непосредственного практического взаимодействия с объектами обуславливает ту особенность, что объект на данном уровне научного познания может изучаться только опосредованно, в мысленном эксперименте, но не в реальном. Однако живое созерцание здесь не устраняется, а становится подчиненным (но очень важным) аспектом познавательного процесса.
На данном уровне происходит раскрытие наиболее глубоких существенных сторон, связей, закономерностей, присущих изучаемым объектам, явлениям путем обработки данных эмпирического знания. Эта обработка осуществляется с помощью систем абстракций "высшего порядка" - таких как понятия, умозаключения, законы, категории, принципы и др. Выделяя в научном исследовании указанные два различных уровня, не следует, однако, их отрывать друг от друга и противопоставлять. Ведь эмпирический и теоретический уровни познания взаимосвязаны между собой. Эмпирический уровень выступает в качестве основы, фундамента теоретического. Гипотезы и теории формируются в процессе теоретического осмысления научных фактов, статистических данных, получаемых на эмпирическом уровне. К тому же теоретическое мышление неизбежно опирается на чувственно-наглядные образы (в том числе схемы, графики и т. п.), с которыми имеет дело эмпирический уровень исследования.
В свою очередь, эмпирический уровень научного познания не может существовать без достижений теоретического уровня. Эмпирическое исследование обычно опирается на определенную теоретическую конструкцию, которая определяет направление этого исследования, обуславливает и обосновывает применяемые при этом методы.
Эмпирический и теоретический уровни познания взаимосвязаны, граница между ними условна и подвижна. Эмпирическое исследование, выявляя с помощью наблюдений и экспериментов новые данные, стимулирует теоретическое познание (которое их обобщает и объясняет), ставит перед ним новые более сложные задачи. С другой стороны, теоретическое познание, развивая и конкретизируя на базе эмпирии новое собственное содержание, открывает новые, более широкие горизонты для эмпирического познания, ориентирует и направляет его в поисках новых фактов, способствует совершенствованию его методов и средств и т. п.
К третьей группе методов научного познания относятся методы, используемые только в рамках исследований какой-то конкретной науки или какого-то конкретного явления. Такие методы именуются частвонаучными. Каждая частная наука (биология, химия, геология и т. д.) имеет свои специфические методы исследования.
При этом частнонаучные методы, как правило, содержат в различных сочетаниях те или иные общенаучные методы познания. В частнонаучных методах могут присутствовать наблюдения, измерения, индуктивные или дедуктивные умозаключения и т. д. Характер их сочетания и использования находится в зависимости от условий исследования, природы изучаемых объектов. Таким образом, частнонаучные методы не оторваны от общенаучных. Они тесно связаны с ними, включают в себя специфическое применение общенаучных познавательных приемов для изучения конкретной области объективного мира. Вместе с тем частнонаучные методы связаны и с всеобщим, диалектическим методом, который как бы преломляется через них[9].
Еще одну группу методов научного познания составляют так называемые дисциплинарные методы, которые представляют собой системы приемов, применяемых в той или иной дисциплине, входящей в какую-нибудь отрасль науки или возникшей на стыке наук. Каждая фундаментальная наука представляет собой комплекс дисциплин, которые имеют свой специфический предмет и свои своеобразные методы исследования.
К последней, пятой группе относятся методы междисциплинарного исследования, являющиеся совокупностью ряда синтетических, интегративных способов (возникших как результат сочетания элементов различных уровней методологии), нацеленных главным образом па стыки научных дисциплин.
Таким образом, в научном познании функционирует сложная, динамичная, целостная, субординированная система многообразных методов разных уровней, сфер действий, направленности и т. п., которые всегда реализуются с учетом конкретных условий.
К сказанному остается добавить, что любой метод сам по себе еще не предопределяет успеха в познании тех или иных сторон материальной действительности. Важно еще умение правильно применять научный метод в процессе познания. Если воспользоваться образным сравнением академика П. Л. Капицы, то научный метод "как бы является скрипкой Страдивариуса, самой совершенной из скрипок, но чтобы на ней играть, нужно быть музыкантом и знать музыку. Без этого она будет также фальшивить, как и обычная скрипка".
Всеобщий (диалектический) метод познания, принципы диалектического метода и их применение в научном познании.

3. Критерии научного познания
Для определения критериев естественно-научного познания направлениями методологии науки сформулировано несколько принципов. Один из них получил название принципа верификации: какое-либо понятие или суждение имеет значение, если оно сводимо к непосредственному опыту или высказываниям о нем, т.е. эмпирически проверяемо. Если же найти нечто эмпирически фиксируемое для такого суждения не удается, то оно, либо представляет собой тавтологию, либо лишено смысла. Поскольку понятия развитой теории, как правило, не сводимы к данным опыта, то для них сделано послабление: возможна и косвенная верификация. Скажем, указать опытный аналог понятию «кварк» невозможно. Но кварковая теория предсказывает ряд явлений, которые уже можно зафиксировать опытным путем, экспериментально. И тем самым косвенно верифицировать саму теорию.
Принцип верификации позволяет в первом приближении отграничить научное знание от явно вненаучного. Однако он не может помочь там, где система идей скроена так, что решительно все возможные эмпирические факты в состоянии истолковать в свою пользу — идеология, религия, астрология и т.п. В таких случаях полезно прибегнуть еще к одному принципу разграничения науки и ненауки, предложенному крупнейшим философом XX в. К. Поппером, — принципу фальсификации. Он гласит: критерием научного статуса теории является ее фальсифицируемость или опровержимость. Иначе говоря, только то знание может претендовать на звание «научного», которое в принципе опровержимо.
Несмотря на внешне парадоксальную форму, а, может быть, и благодаря ей, этот принцип имеет простой и глубокий смысл. К. Поппер обратил внимание на значительную асимметрию процедур подтверждения и опровержения в познании. Никакое количество падающих яблок не является достаточным для окончательного подтверждения истинности закона всемирного тяготения. Однако достаточно всего лишь одного яблока, полетевшего прочь от Земли, чтобы этот закон признать ложным. Поэтому именно попытки фальсифицировать, т.е. опровергнуть теорию, должны быть наиболее эффективны в плане подтверждения ее истинности и научности.
Теория, неопровержимая в принципе, не может быть научной. Идея божественного творения мира в принципе неопровержима. Ибо любую попытку ее опровержения можно представить как результат действия все того же божественного замысла, вся сложность и непредсказуемость которого нам просто не по зубам. Но раз эта идея неопровержима, значит, она вне науки.
Можно, правда, заметить, что последовательно проведенный принцип фальсификации делает любое знание гипотетичным, т.е. лишает его законченности, абсолютности, неизменности. Но это, наверное, и неплохо: именно постоянная угроза фальсификации держит науку «в тонусе», не дает ей застояться, почить на лаврах. Критицизм является важнейшим источником роста науки и неотъемлемой чертой ее имиджа.

4. Антинаучные тенденции в развитии науки
Достижения научного метода огромны и неоспоримы. С его помощью человечество не без комфорта обустроилось на всей планете, поставило себе на службу энергию воды, пара, электричества, атома, начало осваивать околоземное космическое пространство и т.п. Если к тому же не забывать, что подавляющая часть всех достижений науки получена за последние полторы сотни лет, то эффект получается колоссальный — человечество самым очевидным образом ускоряет свое развитие с помощью науки. И это, возможно, только начало. Если наука и дальше будет развиваться с таким ускорением, какие удивительные перспективы ожидают человечество! Примерно такие настроения владели цивилизованным миром в 60-70-е гг. нашего века. Однако ближе к его концу блистательные перспективы немножко потускнели, восторженных ожиданий поубавилось и даже появилось некоторое разочарование: с обеспечением всеобщего благополучия наука явно не справлялась.
Сегодня общество смотрит на науку куда более трезво. Оно начинает постепенно осознавать, что у научного метода есть свои издержки, область действия и границы применимости. Самой науке это было ясно уже давно. В методологии науки вопрос о границах научного метода дебатируется, по крайней мере, со времен И. Канта. То, что развитие науки непрерывно наталкивается на всевозможные преграды и границы, — естественно. На то и разрабатываются научные методы, чтобы их преодолевать. Но, к сожалению, некоторые из этих границ пришлось признать фундаментальными. Преодолеть их, вероятно, не удастся никогда.
Одну из таких границ очерчивает наш опыт. Как ни критикуй эмпиризм за неполноту или односторонность, исходная его посылка все-таки верна: конечным источником любого человеческого знания является опыт (во всех возможных формах). А опыт наш, хоть и велик, но неизбежно ограничен. Хотя бы временем существования человечества. Десятки тысяч лет общественно-исторической практики — это, конечно, немало, но что это по сравнению с вечностью? И можно ли закономерности, подтверждаемые лишь ограниченным человеческим опытом, распространять на всю безграничную Вселенную? Распространять-то, конечно, можно, только вот истинность конечных выводов в приложении к тому, что находится за пределами опыта, всегда останется не более чем вероятностной.
Причем и с противником эмпиризма — рационализмом, отстаивающим дедуктивную модель развертывания знания, положение не лучше. Ведь в этом случае все частные утверждения и законы теории выводятся из общих первичных допущений, постулатов, аксиом и пр. Однако эти первичные постулаты и аксиомы, не выводимые и, следовательно, не доказуемые в рамках данной теории, всегда чреваты возможностью опровержения. Это относится и ко всем фундаментальным, т.е. наиболее общим теориям. Таковы, в частности, постулаты бесконечности мира, его материальности, симметричности и пр. Нельзя сказать, что эти утверждения вовсе бездоказательны. Они доказываются хотя бы тем, что все выводимые из них следствия не противоречат друг другу и реальности. Но ведь речь может идти только об изученной нами реальности. За ее пределами истинность таких постулатов из однозначной превращается опять-таки в вероятностную. Так что сами основания науки не имеют абсолютного характера и в принципе в любой момент могут быть поколеблены[10].
Таким образом, можно подвести своеобразный итог сказанному: наш «познавательный аппарат» при переходе к областям реальности, далеким от повседневного опыта, теряет свою надежность. Ученые вроде бы нашли выход: для описания недоступной опыту реальности они перешли на язык абстрактных обозначений и математики.

Висновок
В заключении можно сделать следующие выводы:
Традиционная модель строения научного знания предполагает движение по цепочке: установление эмпирических фактов — первичное эмпирическое обобщение — обнаружение отклоняющихся от правила фактов — изобретение теоретической гипотезы с новой схемой объяснения — логический вывод (дедукция) из гипотезы всех наблюдаемых фактов, что и является ее проверкой на истинность.
Подтверждение гипотезы конституирует ее в теоретический закон. Такая модель научного знания называется гипотетико-дедуктивной. Считается, что большая часть современного научного знания построена именно таким способом.
Теория не строится путем непосредственного индуктивного обобщения опыта. Это, конечно, не означает, что теория вообще не связана с опытом. Изначальный толчок к созданию любой теоретической конструкции дает как раз практический опыт. И проверяется истинность теоретических выводов опять-таки их практическими приложениями. Однако сам процесс построения теории, и ее дальнейшее развитие осуществляется от практики относительно независимо.
Общие критерии, или нормы научности, входят в эталон научного знания постоянно. Более же конкретные нормы, определяющие схемы исследовательской деятельности, зависят от предметных областей науки и от социально-культурного контекста рождения той или иной теории[11].
Можно подвести своеобразный итог сказанному: наш «познавательный аппарат» при переходе к областям реальности, далеким от повседневного опыта, теряет свою надежность. Ученые вроде бы нашли выход: для описания недоступной опыту реальности они перешли на язык абстрактных обозначений и математики.

Список літератури

Навчальна та наукова література
1. Горєлов А.А. Концепції сучасного природознавства. – М.: Центр, 2003.
2. Кузнецов В.И., Идлис Г.М., Гутина В.Н. Природознавство. — М.: Агар, 1996.
3. Лакатос И. Методология научных исследовательских программ. – М.: Владос, 2002г.
4. Современная философия науки. — М.: Логос, 1996г.
5. Степин В. С., Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники. — М.: Гардарика, 2000г.
6. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. — М.: Наука, 2003г.
7. Концепції сучасного природознавства. / Под ред. проф.В.Н.Лавриненко, В.П.Ратникова. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2004г.


[1] Горелов А.А. Концепції сучасного природознавства. – М.: Центр, 2003.
[2] Горелов А.А. Концепції сучасного природознавства. – М.: Центр, 2003.
[3] Горелов А.А. Концепції сучасного природознавства. – М.: Центр, 2003.
[4] Горелов А.А. Концепції сучасного природознавства. – М.: Центр, 2003.
[5] Горелов А.А. Концепції сучасного природознавства. – М.: Центр, 2003.
[6] Горелов А.А. Концепції сучасного природознавства. – М.: Центр, 2003.
[7] Концепции современного естествознания. / Под ред.проф.В.Н.Лавриненко, В.П.Ратникова. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2004г.
[8] Горелов А.А. Концепції сучасного природознавства. – М.: Центр, 2003.
[9] Концепции современного естествознания. / Под ред.проф.В.Н.Лавриненко, В.П.Ратникова. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2004г.
[10] Концепции современного естествознания. / Под ред.проф.В.Н.Лавриненко, В.П.Ратникова. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2004г.
[11] Современная философия науки. — М.: Логос, 1996г.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Біологія | Реферат
74.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Віртуальні світи і людське пізнання Концепція віртуальних світів і наукове пізнання
Наукове пізнання та його специфічні ознаки Методи наукового пізнання
Природно-наукове пізнання структура і динаміка Основи методології природничо-наукового пізнання
Наукове пізнання 2
Наукове пізнання людиною світу
Наукове пізнання в соціокультурному вимірі
Природно наукове пізнання структура і динаміка Основи методолог
Методи застосовувані на емпіричному та теоретичному рівнях пізнання Розвиток методів пізнання
Форми і методи наукового пізнання Системний підхід як метод пізнання світу
© Усі права захищені
написати до нас