Наскрізна задача з фінансового та управлінського обліку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

Державна освітня установа вищої НАУКИ

«Санкт-Петербурзький державний

ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ »

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

Контрольна робота

з дисципліни

бухгалтерського обліку основни ий облік

З квозная завдання з фінансового та управлінського обліку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2009

Завдання № 1

Скласти виписку з проекту наказу «Про облікову політику для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування на 200_ рік» за оцінкою МПЗ на складі і при відпуску у виробництво

Виписка з проекту наказу «Про облікову політику для цілей бухгалтерського обліку»:

1. Облік матеріально-виробничих запасів ведеться відповідно до Положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» ПБУ 5 / 01, затвердженим Наказом Мінфіну від 09.06.2001 р. на рахунку 10 «Матеріали».

2. У складі матеріально-виробничих запасів враховуються матеріальні цінності, що використовуються в якості сировини, матеріалів, комплектуючих виробів при виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг, а також для управлінських потреб.

У складі матеріально-виробничих запасів враховуються також засоби праці (інвентар та господарські приналежності), строк корисного використання яких не перевищує 12 місяців.

3. Оцінка матеріально-виробничих запасів.

Матеріально-виробничі запаси приймаються до бухгалтерського обліку в сумі фактичних витрат на їх придбання або виготовлення.

Коментарі до пункту 3.

До фактичних витрат на придбання МПЗ відносяться:

 • суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю);

 • суми, сплачувані організаціям за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням матеріально - виробничих запасів;

 • мита;

 • невозмещаемие податки, що сплачуються у зв'язку з придбанням одиниці матеріально - виробничих запасів;

 • винагороди, що сплачуються посередницькій організації, через яку придбані матеріально - виробничі запаси;

 • витрати по заготівлі та доставці матеріально - виробничих запасів до місця їх використання, включаючи витрати по страхуванню. Дані витрати включають, зокрема, витрати по заготівлі та доставці матеріально - виробничих запасів; витрати з утримання заготівельно-складського підрозділу організації, витрати за послуги транспорту по доставці матеріально - виробничих запасів до місця їх використання, якщо вони не включені в ціну матеріально - виробничих запасів, встановлену договором; нараховані відсотки за кредитами, наданими постачальниками (комерційний кредит); нараховані до прийняття до бухгалтерського обліку матеріально - виробничих запасів відсотки за позиковими коштами, якщо вони залучені для придбання цих запасів;

 • витрати по доведенню матеріально - виробничих запасів до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях. Дані витрати включають витрати організації по підробці, сортування, фасування та поліпшення технічних характеристик отриманих запасів, не пов'язані з виробництвом продукції, виконанням робіт і наданням послуг;

 • інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням матеріально - виробничих запасів.

Запаси, виготовлені самою організацією, оцінюються виходячи з фактичних витрат на виробництво цих запасів.

Запаси, отримані в рахунок внеску до статутного (складеного) капітал організації, приймаються до обліку в оцінці, узгодженої засновниками (учасниками) організації.

Вартість МПЗ, отриманих організацією безоплатно (за договором дарування), а також залишаються від вибуття основних засобів та іншого майна, визначається виходячи з їхньої поточної ринкової вартості на дату прийняття до бухгалтерського обліку, при цьому під поточною ринковою вартістю розуміється вартість, за якою ці запаси могли б бути продані.

МПЗ, отримані за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, приймаються до бухгалтерського обліку за вартістю активів, що передаються організацією в оплату за отримані запаси. При цьому застосовується ціна, за якою у порівнянних умовах організація зазвичай визначає вартість аналогічних активів. Якщо вартість аналогічних активів визначити неможливо, отримані матеріально-виробничі запаси оцінюються виходячи з ціни, за якою такі запаси зазвичай купуються.

Коментарі до пункту 3.

Фактичною МПЗ, придбаних за плату, визнається сума фактичних витрат організації на придбання, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерації).

Облік матеріально-виробничих запасів ведеться за фактичною собівартістю.

4. При відпуску матеріально-виробничих запасів у виробництво їх оцінка здійснюється за середньої собівартості за кожним видом запасів шляхом ділення загальної собівартості виду запасів на їх кількість, що складається відповідно із собівартості та кількості залишку на початок місяця і запасів, що надійшли протягом цього місяця.

Коментарі до пункту 4.

Підприємства в праві в цілях бухгалтерського обліку застосовувати різні способи оцінки запасів при відпуску у відношенні різних груп (видів) запасів:

 • за собівартістю кожної одиниці

 • ФІФО - метод заснований на припущенні, що матеріальні ресурси використовуються протягом звітного періоду в послідовності їх придбання, тобто ресурси, першими надходять у виробництво, повинні бути оцінені по собівартості перших за часом закупівель з урахуванням вартості цінностей, що значаться на початок місяця. При застосуванні цього методу оцінка матеріальних ресурсів, що знаходяться в запасі на кінець звітного місяця, проводиться за фактичною собівартістю останніх за часом закупівель, а в собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) враховується вартість ранніх за часом закупівель.

Виписка з проекту наказу «Про облікову політику для цілей податкового обліку»:

1. Вартість МПЗ, що включаються в матеріальні витрати, визначається виходячи з цін їх придбання (без урахування ПДВ і акцизів, за винятком випадків, передбачених НК РФ), включаючи комісійні винагороди, що сплачуються посередницьким організаціям, ввізні мита і збори, витрати на транспортування і інші витрати , пов'язані з придбанням МПЗ. (П. 2 ст. 254 НК РФ)

2. При списанні сировини і матеріалів, використовуваних при виробництві, застосуються метод оцінки по середній собівартості.

Коментарі до пункту 2.

Вибираючи спосіб оцінки МПЗ при з списання у виробництво, потрібно взяти до уваги обраний спосіб оцінки запасів з метою оподаткування прибутку. Черговість варіантів списання запасів представлена ​​в порядку, передбаченому пунктом 6 статті 254 глави 25 «Податок на прибуток» Податкового кодексу.

- Метод оцінки за вартістю одиниці запасів;

- Метод оцінки за середньою вартістю;

- Метод оцінки за вартістю перших за часом придбань (ФІФО);

Підприємство має право з метою бухгалтерського обліку застосовувати різні способи оцінки запасів при відпуску у відношенні різних груп (видів) запасів. При оподаткуванні прибутку всі запаси повинні оцінюватися однаковим способом.

Завдання № 2.

Дати характеристику та скласти первинні облікові документи по об'єктах бухгалтерського обліку «Грошові кошти»

1. Облік касових операцій

Сума готівки, яка може бути в касі на кінець робочого дня, визначається лімітом. Загальні положення про ліміт залишку готівки в касі див розд. 1 Порядку ведення касових операцій у РФ.

Організації незалежно від організаційно-правової форми повинні зберігати вільні грошові кошти в установах банків на відповідних рахунках на договірних умовах.

У касах організацій можуть зберігатися готівка в межах лімітів, що встановлюються обслуговуючими їх установами банків за погодженням з керівниками цих організацій.

Ліміт залишку готівки в касі встановлюється установами банків щороку всім організаціям, незалежно від організаційно-правової форми та сфери діяльності, які мають касу і здійснюють готівково-грошові розрахунки.

Для встановлення ліміту залишку готівки в касі організація подає до установи банку, що здійснює його розрахунково-касове обслуговування, розрахунок встановленої форми - "Розрахунок на встановлення підприємству ліміту залишку каси й врегулювання витрачання готівки з виручки, що надходить його касу".

По організації, не представила розрахунок на встановлення ліміту залишку готівки в касі в жодне з обслуговуючих установ банку, ліміт залишку каси вважається нульовим, а не здана організацією в установи банків готівка - понадлімітною, що спричиняє негативні наслідки - притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 15.1 КоАП РФ.

Уніфіковані форми первинної облікової документації з обліку касових операцій, призначені для юридичних осіб усіх форм власності (крім кредитних організацій, що здійснюють касове обслуговування фізичних та юридичних осіб), затверджені Постановою Держкомстату Росії від 18.08.1998 N 88 "Про затвердження уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку касових операцій, з обліку результатів інвентаризації ":

КО-1 «Прибутковий касовий ордер»;

КО-2 «Видатковий касовий ордер»;

КО-3 «Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів»;

КО-4 «Касова книга»;

КО-5 «Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошових коштів».

Прибутковий касовий ордер

Прибутковий касовий ордер (форма N КО-1) застосовується для оформлення надходження готівки до каси організації як в умовах методів ручної обробки даних, так і при обробці інформації із застосуванням засобів обчислювальної техніки.

Квитанція до прибуткового касового ордеру, оформлена з урахуванням вимог пп. 13 і 19 Порядку ведення касових операцій в Російській Федерації, реєструється в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів (форма N КО-3) і видається на руки здав гроші, а прибутковий касовий ордер залишається в касі.

У прибутковому касовому ордері і квитанції до нього зазначаються:

- По рядку "Підстава" - зміст господарської операції;

- По рядку "У тому числі" - сума ПДВ (записується цифрами, а в разі якщо продукція, роботи, послуги не обкладаються податком, робиться запис "без податку (ПДВ)");

- По рядку "Додаток" - перераховуються що докладалися первинні та інші документи із зазначенням їх номерів і дат складання;

- У графі "Кредит, код структурного підрозділу" вказується код структурного підрозділу, на який оприбутковуються грошові кошти.

Касир, отримавши з бухгалтерії прибутковий ордер або замінюючий його документ, зобов'язаний перевірити його, керуючись розпорядженнями п. 20 Порядку ведення касових операцій в Російській Федерації.

Надходження в касу готівкових грошей супроводжується видачею квитанції прибуткового касового ордера.

У разі коли гроші до каси надходять за проданий товар, виконану роботу або надану послугу, організації та індивідуальні підприємці, для яких Федеральним законом наказано застосування контрольно-касової техніки (ККТ) при здійсненні готівкових розрахунків і (або) з використанням платіжних карт, зобов'язані видати покупцеві (клієнту) касовий чек, надрукований на ККТ (абз. 1 і 4 ст. 5 Федерального закону від 22.05.2003 N 54-ФЗ "Про застосування контрольно-касової техніки при здійсненні готівкових грошових розрахунків і (або) розрахунків з використанням платіжних карт ").

Видатковий касовий ордер

Видатковий касовий ордер (форма N КО-2) використовується для видачі готівки з каси організації як в умовах звичайних методів обробки даних, так і при обробці інформації із застосуванням засобів обчислювальної техніки. Видатковий касовий ордер оформлюється з урахуванням вимог пп. 14 - 16, абз. 4 п. 17, п. 19 Порядку ведення касових операцій в Російській Федерації та реєструється в журналі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів (форма N КО-3).

У тих випадках, коли на доданих до видаткових касових ордерів документах (заявах, рахунках та інших) є дозвільний напис (віза) керівника організації, підпис його на видаткових касових ордерах не обов'язкова.

У видатковому касовому ордері по рядку "Підстава" вказується зміст господарської операції, а по рядку "Додаток" перераховуються що докладалися первинні та інші документи із зазначенням їх номерів і дат складання.

Касир при отриманні з бухгалтерії видаткового ордера або його замінює зобов'язаний керуватися приписом п. 20 Порядку ведення касових операцій в Російській Федерації.

Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів

За загальним правилом реєстрація в журналі форми N КО-3 прибуткових і видаткових касових ордерів або замінюючих їх документів (платіжних або розрахунково-платіжних відомостей, заяв на видачу грошей, рахунків та інших) здійснюється бухгалтерією до передачі їх в касу.

Реєстрація видаткового касового ордера або його замінює за загальним правилом здійснюється до передачі його в касу. І лише "видаткові касові ордери, оформлені на платіжних (розрахунково-платіжних) відомостях на оплату праці та інших прирівняних до неї платежів, реєструються після їх видачі" (див. п. 21 Порядку ведення касових операцій в Російській Федерації).

Касова книга

Касова книга N КО-4 застосовується для обліку надходжень та видач готівки організації в касі. Касова книга повинна бути оформлена з урахуванням вимог п. 23 Порядку ведення касових операцій в Російській Федерації.

Кожен аркуш касової книги складається з двох рівних частин: одна з них (з горизонтальною лініюванням) заповнюється касиром як перший примірник, друга (без горизонтальних лінійок) заповнюється касиром як другий примірник з лицьового і зворотного боку через копіювальний папір чорнилом або кульковою ручкою. Перші і другі екземпляри листів нумеруються однаковими номерами. Перші примірники аркушів залишаються в касовій книзі. Другі екземпляри листів повинні бути відривними, вони служать звітом касира і до кінця операцій за день не відриваються.

Записи касових операцій починаються на лицьовому боці невідривної частини листа після рядка "Залишок на початок дня".

Попередньо лист згинають по лінії відрізу, підкладаючи відривну частину аркуша під частину листа, яка залишається в книзі. Для ведення записів після "Перенесення" відривну частину аркуша накладають на лицьову сторону невідривної частині аркуша і продовжують записи по горизонтальних лінійках зворотної сторони невідривної частини аркуша.

Про порядок ведення касової книги також див. пп. 24 і 25 Порядку ведення касових операцій в Російській Федерації.

Контроль за правильним веденням касової книги здійснює головний бухгалтер організації.

Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошових коштів

Книга обліку прийнятих і виданих касиром грошових коштів (форма N КО-5) застосовується для обліку грошей, виданих касиром з каси організації іншим касирам або довіреній особі (роздавальнику), а також обліку повернення готівки і касових документів по проведених операціях.

Відповідно до Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 29.07.1998 N 34н "Про затвердження Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації", для забезпечення достовірності бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності організації повинні проводити інвентаризацію майна і зобов'язань, під час якої перевіряється і документально підтверджується їх наявність і визначається їх стан.

Про порядок проведення ревізії каси та здійснення контролю за дотриманням касової дисципліни див. розд. 4 Порядку ведення касових операцій в Російській Федерації.

2. Облік грошових коштів на розрахунковому рахунку.

Рух грошових коштів на розрахунковому рахунку оформляється документами, затвердженими банком (Положення про безготівкові розрахунки в Російській Федерації (затв. ЦБ РФ 03.10.2002 N 2-П)):

а) безготівкові розрахунки:

- Платіжні доручення (форма 0401060)

- Акредитиви (форма 0401063)

- Чек розрахунковий

- Платіжні вимоги (форма 0401061)

- Інкасові доручення (форма 0401071)

б) готівкові розрахунки:

- Оголошення на внесок готівкою (0402001)

- Чек грошовий

Платіжне доручення

Платіжним дорученням є розпорядження власника рахунку (платника) обслуговуючому його банку, оформлене розрахунковим документом, перевести певну грошову суму на рахунок одержувача коштів, відкритий у цьому або іншому банку. Платіжне доручення виконується банком у термін, передбачений законодавством, або в більш короткий термін, встановлений договором банківського рахунку або визначається застосовуваними у банківській практиці звичаями ділового обороту.

Платіжними дорученнями можуть здійснюватись:

а) перерахування грошових коштів за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги;

б) перерахування грошових коштів до бюджетів всіх рівнів і в позабюджетні фонди;

в) перерахування грошових коштів з метою повернення / розміщення кредитів (позик) / депозитів і сплати відсотків за ним;

г) перерахування грошових коштів в інших цілях, передбачених законодавством або договором.

д) Згідно з умовами основного договору платіжні доручення можуть використовуватися для попередньої оплати товарів, робіт, послуг або для здійснення періодичних платежів.

При оплаті платіжного доручення на всіх примірниках розрахункового документа в полі "Списано з рах. Плат." проставляється дата списання грошових коштів з рахунку платника (при частковій оплаті - дата останнього платежу), в полі "Відмітки банку" проставляються штамп банку і підпис відповідального виконавця.

Банк зобов'язаний інформувати платника на його вимогу про виконання платіжного доручення не пізніше наступного робочого дня після звернення платника до банку, якщо інший термін не передбачений договором банківського рахунку. Порядок інформування платника визначається договором банківського рахунку.

Акредитив

Акредитив являє собою умовне грошове зобов'язання, прийняте банком (банком-емітентом) за дорученням платника, зробити платежі на користь одержувача коштів за пред'явленням останнім документів, відповідних умовам акредитива, або надати повноваження іншому банку (виконуючому банку) здійснити такі платежі.

Акредитив відкривається для розрахунків тільки з одним одержувачем. Одержувач коштів може достроково відмовитися від використання акредитива, якщо це передбачено умовами акредитива.

Порядок розрахунків по акредитиву встановлюється в основному договорі. Платіж по акредитиву проводиться в безготівковому порядку шляхом перерахування суми акредитиву на рахунок отримувача коштів. Допускаються часткові платежі по акредитиву.

За порушення, допущені при виконанні акредитивної форми розрахунків, банки несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Для відкриття акредитива платник подає обслуговуючому банку акредитив на бланку в якому платник зобов'язаний вказати:

 • вид акредитива (при відсутності вказівки на те, що акредитив є безвідкличним, він вважається відзивним);

 • умови оплати акредитива (з акцептом або без акцепту);

 • номер рахунку, відкритий виконуючим банком для депонування коштів при покритому (депонированном) акредитиві;

 • термін дії акредитива з зазначенням дати (число, місяць і рік) його закриття;

 • повне і точне найменування документів, проти яких здійснюється платіж по акредитиву;

 • найменування товарів (робіт, послуг), для оплати яких відкривається акредитив, номер і дату основного договору, термін відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), вантажоодержувача і місце призначення (при оплаті товарів).

При відсутності хоча б одного з цих реквізитів банк відмовляє у відкритті акредитива.

Акредитиви бувають:

покриті (депоновані);

непокриті (гарантовані).

У разі покритого (депонованого) акредитива банк-емітент перекладає власні кошти платника або наданий йому кредит у розпорядження виконуючого банку на весь термін дії акредитива. При відкритті непокритого (гарантованого) акредитива банк-емітент надає виконуючому банку право списувати кошти з ведеться в нього кореспондентського рахунку в межах суми акредитива. Порядок списання грошових коштів з кореспондентського рахунку банку-емітента з гарантованого акредитиву визначається за угодою між банками. Акредитив має бути вказано, чи є він відзивним і безвідкличним. При відсутності такої вказівки акредитив є відзивним. Відкличний акредитив може бути змінений або анульований банком-емітентом без попередньої згоди з постачальником. Безвідзивний акредитив не може бути змінений або анульований без згоди постачальника, на користь якого він відкритий.

Чек розрахунковий.

Чек - це цінний папір, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку здійснити платіж зазначеної в ньому суми чекодержателю. Чекодавцем є юридична особа, яка має грошові кошти в банку, якими він має право розпоряджатися шляхом виставляння чеків, чекодержателем - юридична особа, на користь якої виданий чек, платником - банк, у якому знаходяться грошові кошти чекодавця.

Чек оплачується платником за рахунок грошових коштів чекодавця.

Чекодавець не має права відкликати чек до закінчення встановленого строку для його пред'явлення до оплати. Подання чека до банку, що обслуговує чекодержателя, для одержання платежу вважається пред'явленням чека до оплати. Платник за чеком зобов'язаний упевнитися всіма доступними йому способами у справжності чека. Бланки чеків є бланками суворої звітності і враховуються в банках на позабалансовому рахунку N 91207 "Бланки суворої звітності".

Чек має містити всі обов'язкові реквізити, встановлені частиною другою Цивільного кодексу Російської Федерації, а також може містити додаткові реквізити, що визначаються специфікою банківської діяльності та податковим законодавством. Форма чека визначається кредитною організацією самостійно.

Інкасові доручення

Розрахунки по інкасо являють собою банківську операцію, за допомогою якої банк-емітент за дорученням і за рахунок клієнта на підставі розрахункових документів здійснює дії щодо одержання від платника платежу.

Для здійснення розрахунків по інкасо банк-емітент має право залучати інші виконують банки.

Розрахунки за інкасо здійснюються на підставі платіжних вимог, оплата яких може проводитися за розпорядженням платника (з акцептом) або без його розпорядження (в безакцептному порядку), і інкасових доручень, оплата яких проводиться без розпорядження платника (у безспірному порядку).

Платіжне вимога

Платіжне вимога є розрахунковим документом, що містить вимогу кредитора (отримувача коштів) за основним договором до боржника (платника) про сплату певної грошової суми через банк.

Платіжні вимоги застосовуються при розрахунках за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, а також в інших випадках, передбачених основним договором.

Розрахунки за допомогою платіжних вимог можуть здійснюватися з попереднім акцептом і без акцепту платника.

Без акцепту платника розрахунки платіжними вимогами здійснюються у випадках:

1) встановлених законодавством;

2) передбачених сторонами за основним договором за умови надання банку, обслуговуючому платника, права на списання грошових коштів з рахунку платника без його розпорядження.

Чек грошовий

Чек грошовий представляється банку для зняття з розрахункового рахунку підприємства зазначеної в чеку суми готівкових грошей, необхідних на виплату заробітної плати, допомоги або пенсій, витрати на відрядження, господарські потреби.

Одночасно з заповненням чека його реквізити переносяться в корінець, який залишається у підприємства у чековій книжці і є виправдувальним документом. Чек дійсний протягом 10 днів з моменту його виписки. Чеки підписують особи, яким надано право першого та другого підпису по рахунку, та скріплюють печаткою підприємства. Будь-які виправлення, хоча і обумовлені, в чеках не допускаються. Чеки бувають іменними та на пред'явника. Іменний чек виписується на конкретну особу (касира) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові і паспортних даних.

Оголошення на внесок готівкою

Оголошення на внесок готівкою представляється банку при внесенні готівки на розрахунковий рахунок.

Оголошення на внесок готівкою заповнюють в одному примірнику, в ньому обов'язково вказують джерело внесених грошей (виручка за реалізовану продукцію, надані послуги, депонована заробітна плата та ін) На підтвердження отримання грошей банк видає квитанцію, яка служить виправдувальним документом і підставою для складання у бухгалтерії видаткового касового ордера та списання грошових коштів в касі.

Завдання № 3

На підставі вихідних даних скласти журнал господарських операцій за грудень 200_р.

На підставі господарських операцій за грудень 200 - р. ТОВ «Світ» скласти бухгалтерські проводки, зробити рознесення по рахунках в регістрах обраної форми бухгалтерського обліку та визначити сальдо на 01 січня.

Деякі відомості про підприємство

ТОВ «Світ» є промисловим підприємством, що випускає продукцію. Підприємство має одну виробничий підрозділ і апарат управління.

Розрахунковий рахунок підприємства № 25231567100000000785 відкритий у Виборзькому філії ВАТ «Промислово-Будівельний Банк» у м. Санкт-Петербург, коррахунок якого 30101810200000000791, БІК - 044030791. Підприємству присвоєно ІПН 7825417615.

Облік прямих витрат на виробництво ведеться на рахунку 20 «Основне виробництво» за видами продукції, що випускається. Облік витрат, пов'язаних з утриманням цеху та його обладнання, ведеться на рахунку 25 "Загальновиробничі витрати".

Облік витрат, пов'язаних з організацією та управлінням підприємства ведеться на рахунку 26 «Загальногосподарські витрати». Витрати за місяць враховані на 25, 26 рахунках списуються на витрати виробництва і розподіляються за видами продукції пропорційно заробітній платі робітників.

Матеріали враховуються на рахунку 10 "Матеріали" за фактичною собівартістю їх придбання.

Транспортно-заготівельні витрати розподіляються між залишками матеріалів, що знаходяться на складах і витраченими на виробництво продукції, згідно із середнім відсотком ТЗВ.

Для обчислення відкладених податкових зобов'язань та активів у частині незавершеного виробництва і готової продукції на складі скласти розрахунок додатком № Г, використовуючи дані розраховані в додатках № Б і В, а також дані бухгалтерського обліку.

Вважати, що податкова база на кожного окремого працівника наростаючим підсумком з початку року не перевищила 280000 рублів.

Платежі на обов'язкове пенсійне страхування вважати за єдиною ставкою 14% (не розбивати на страхову й накопичувальну частини трудової пенсії) як податкове вирахування по ЕСН в частині ФБ.

Готова продукція обліковується на рахунку 43 «Готова продукція» в оцінці за фактичною виробничою собівартістю. Облік випуску її з виробництва здійснюється без використання рахунку 40 «Випуск продукції».

Право власності на продукцію і ризик випадкової загибелі переходить до покупця у момент відвантаження продукції, згідно з пред'явленими документами. Доходи і витрати по звичайних видах діяльності організації враховують на рахунку 90 "Продажі". Інші операційні і позареалізаційні доходи і витрати відображаються на рахунку 91 "Інші доходи і витрати" Підприємство виробляє сплату податків і платежів у наступному порядку. Податок на прибуток щоквартально з щомісячною сплатою авансових платежів. Податок на додану вартість щомісяця з його нарахуванням бюджету по мірі відвантаження продукції.

3.1 журнал господарських операцій тов «світ»

п / п

Документ і короткий зміст операції

Кореспонденція

рахунків

Сума, руб.Дебет

Кредит

приватна

загальна

1

Виписка з розрахункового рахунку, платіжні доручення № 280-286. Перераховано з розрахункового рахунку:
- ПДФО

68 / 1

51

1 100


- ЄСП ФСС

69/1/1

51

310,4


- ФСС НС

69/1/2

51

48,5


- ЄСП ФБ

69 / 2

51

582


- Страхова і накопичувальна частини пенсійного страхування

69 / 3

51

1 204


- ФФОМС

69 / 4

51

77,6


- ТФОМС

69 / 5

51

194

3 516,5

2

Виписка з розрахункового рахунку, платіжні доручення № 287-288. Перераховано:

60 / 1

51


- В погашення заборгованості ВАТ "Вихор" за матеріал "А", включаючи ПДВ10 620


- Банку за касове обслуговування за грудень

91 / 2

51

500

11 120

3

Виписка з розрахункового рахунку, платіжні доручення № 156, прибутковий касовий ордер № 645:

51

62 / 1


- Зараховано від ЗАТ "Ікар" за продукцію35 400


Одержано в касу:
- Для видачі заробітної плати за листопад

50

51

8 600


- На витрати на відрядження

50

51

2 000


- На господарські потреби

50

51

800

46 800

4

Платіжні відомості № 25-28, видатковий касовий ордер № 354
Видана заробітна плата за листопад

70

50

8 000

8 000

5

Довідка бухгалтерії.
Депонується заробітна плата, неотримана в строк

70

76 / 4

600

600

6

Видаткові касові ордери № 355-358, оголошення на внесок готівкою.
Видано:
- Інженеру Іванову І.І. на витрати на відрядження

71

50

2 000


- Секретарю Петрової І.М. на господарські потреби

71

50

800


- Здана на розрахунковий рахунок депонована заробітна плата за листопад

51

50

600

3 400

7

Авансовий звіт № 57 Никанорова А.М.
Витрати на відрядження
- В межах норм

26

71

866


- ПДВ

19

71

54


- Добові понад норми

26

71

200

1 120

8

Рахунок постачальника № 1102. Прибутковий ордер складу № 78. Рахунок-фактура № 2564
Акцептований рахунок ВАТ "Стріла" за що надійшли на склад матеріали "А" 37 штук:
- Ціна матеріалів

10

60 / 1

20 000


- ПДВ

19

60 / 1

3 600

23 600

9

Рахунок постачальника № 1150. Прибутковий ордер складу № 79. Рахунок-фактура № 2565
Акцептований рахунок ВАТ "Стріла" за що надійшли на склад матеріали "Б" 30 штук:
- Ціна матеріалів

10

60 / 1

15 000


- ПДВ

19

60 / 1

2 700

17 700

10

Рахунок транспортної організації № 102. Рахунок фактура № 529
Акцептований рахунок ЗАТ "Бджілка" за доставку матеріалів "А" і "Б":
- Вартість послуг

10

60 / 1

3 000


- ПДВ

19

60 / 1

540

3 540

11

Авансовий звіт № 58 Іванова Н.П.
Витрати на відрядження
- В межах норм

26

71

1 725


- ПДВ

19

71

162

1 887

12

Авансовий звіт № 59 Петрової Н.І. Товарні чеки
Концелярскіе товари для потреб управління

26

71

600

600

13

Прибутковий касовий ордер № 646, 648
- Від Петрової Н.П. невикористаний залишок авансу

50

71

200


- Від Никанорова А.М. невикористаний залишок авансу

50

71

80

280

14

Лімітно-забірні карти № 50-55, Вимоги № 116-120
Відпущені зі складу
Матеріал "А":
Основне виробництво:
- Виріб 1 - 20 шт.

20 / 1

10

10 000


- Виріб 2 - 20 шт.

20 / 2

10

10 000


- Виправлення браку по виробу 1 - 4 шт.

28

10

2 000


- Загальногосподарські цілі - 4 шт.

26

10

2 000

24 000


Матеріал "Б":
Основне виробництво:
- Виріб 1 - 18 шт.

20 / 1

10

9 000


- Виріб 2 - 8 шт.

20 / 2

10

4 000


- Виправлення браку по виробу 1 - 2 шт.

28

10

1 000


- Загальногосподарські цілі - 1 шт.

26

10

500

14 500


Інші матеріали:
Основне виробництво:
- Виріб 1

20 / 1

10

4 000


- Виріб 2

20 / 2

10

2 000


- Виправлення браку по виробу 1

28

10

100


- Загальногосподарські цілі

26

10

300

6 400

15

Відомість розподілу транспортно-заготівельних витрат
Списані ТЗР, що припадають на витрачені матеріали, за грудень:
Основне виробництво:
- Виріб 1

20 / 1

10

1 733,7


- Виріб 2

20 / 2

10

1 206


- Виправлення браку по виробу 1

28

10

233,7


- Загальногосподарські цілі

26

10

211,1

3 384,4

16

Рахунок № 1235 від Енергозбуту за електроенергію, використану:
- На роботу обрудования в цехах

25

60 / 1

2 000


- На освітлення цехів

25

60 / 1

500


- На загальногосподарські цілі

26

60 / 1

500


- ПДВ

19

60 / 1

540

3 540

17

Рахунок № 1587 від Водоканалу за воду, витрачену:
- У цехах основного виробництва

25

60 / 1

1 500


- На загальногосподарські цілі

26

60 / 1

500


- ПДВ

19

60 / 1

360

2 360

18

Рахунок № 256 від ВАТ "Нева".
Прийнятий до оплати рахунок за оренду складу в поточному місяці
- Вартість послуг

26

60 / 1

3 000


-ПДВ

19

60 / 1

540

3 540

19

Виписка з розрахункового рахунку, платіжні доручення № 289-293
Перераховано:
- Енергозбут

60 / 1

51

3 540


- Водоканал

60 / 1

51

2 360


- ВАТ "Нева"

60 / 1

51

3 540


- ВАТ "Стріла"

60 / 1

51

17 700


- ЗАТ "Меч"

60 / 1

51

5 310


ЗАТ "Бджілка"

60 / 1

51

3 540

35 990

20

Довідка бухгалтерії.
Нараховано відсотки банку за користування кредитом в поточному місяці:
- В межах норм

91 / 2

66

2 500


- Понад норми

91 / 2

66

400

2 900

21

Виписка з розрахункового рахунку, платіжні доручення № 294-295, 115, 682.
Перераховано:
- ПДВ бюджету за листопад

68 / 2

51

7 200


- Відсотки банку за кредит

66

51

2 900

10 100


Зараховано:
- Від ЗАТ "Волна" за продукцію

51

62 / 1

7 080


- Від ТОВ "Вимпел" аванс

51

62 / 2

11 800


Нараховано ПДВ бюджету з авансу

76 / 1

68 / 2

1 800

20 680

22

Табелі обліку робочого часу, наряди на відрядну роботу, розрахунково-платіжні відомості.
Нараховано заробітну плату:
- Робітникам за виготовлення виробу № 1

20 / 1

70

10 000


- Робітникам за виготовлення виробу № 2

20 / 2

70

12 000


- Робітником по виправленню шлюбу вироби 1

28

70

1 000


- ІТП цехів

25

70

3 000


- Працівникам служби управління

26

70

5 000


Нараховано допомогу з тимчасової непрацездатності працівникам підприємства

69/1/1

70

1 500

32 500

23

Довідка бухгалтерії.
Утримано із заробленої плати:
- Податок на доходи фізичних осіб

70

68 / 1

3 900


- Аліменти

70

76 / 5

1 250


- Відшкодування втрат по виправленню шлюбу виробу № 1

70

28

750

5 900

24

Відомість розподілу витрат
Нараховано ЕСН в частині:
Фонду соціального страхування (2,9%)
- З виготовлення виробу № 1

20 / 1

69/1/1

290


- З виготовлення виробу № 2

20 / 2

69/1/1

348


- Щодо виправлення шлюбу вироби 1

28

69/1/1

29


- По заробленої плати ІТП цехів

25

69/1/1

87


- По заробленої плати служби управління

26

69/1/1

145

899


Федерального фонду обов'язкового медичного страхування (1,1%)
- З виготовлення виробу № 1

20 / 1

69 / 4

110


- З виготовлення виробу № 2

20 / 2

69 / 4

132


- Щодо виправлення шлюбу вироби 1

28

69 / 4

11


- По заробленої плати ІТП цехів

25

69 / 4

33


- По заробленої плати служби управління

26

69 / 4

55

341


Територіального фонду обов'язкового медичного страхування (2%)
- З виготовлення виробу № 1

20 / 1

69 / 5

200


- З виготовлення виробу № 2

20 / 2

69 / 5

240


- Щодо виправлення шлюбу вироби 1

28

69 / 5

20


- По заробленої плати ІТП цехів

25

69 / 5

60


- По заробленої плати служби управління

26

69 / 5

100

620


Федерального бюджету (за мінусом податкового вирахування ОПВ) (6%)
- З виготовлення виробу № 1

20 / 1

69 / 2

600


- З виготовлення виробу № 2

20 / 2

69 / 2

720


- Щодо виправлення шлюбу вироби 1

28

69 / 2

60


- По заробленої плати ІТП цехів

25

69 / 2

180


- По заробленої плати служби управління

26

69 / 2

300

1 860


Нараховано страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування із заробітної плати працівників (14%) (Податковий відрахування по ЄСП у частині ФБ)
- З виготовлення виробу № 1

20 / 1

69 / 3

1 400


- З виготовлення виробу № 2

20 / 2

69 / 3

1 680


- Щодо виправлення шлюбу вироби 1

28

69 / 3

140


- По заробленої плати ІТП цехів

25

69 / 3

420


- По заробленої плати служби управління

26

69 / 3

700

4 340


Нараховано страховий внесок на соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань (0,5%)
- З виготовлення виробу № 1

20 / 1

69/1/2

50


- З виготовлення виробу № 2

20 / 2

69/1/2

60


- Щодо виправлення шлюбу вироби 1

28

69/1/2

5


- По заробленої плати ІТП цехів

25

69/1/2

15


- По заробленої плати служби управління

26

69/1/2

25

155

25

Довідка бухгалтерії.
Нараховано амортизацію основних засобів:
- По обладнанню та будівлі цеху

25

02

2 550


- По обладнанню та будівлі служби управління

26

02

1 700


Нараховано амортизацію нематеріальних активів, які використовуються:
- Основним виробництвом

25

05

200


- Службою управління

26

05

100

4 550

26

Довідка бухгалтерії.
Витрати майбутніх періодів (вартість ліцензії на автотранспортну діяльність) включені в поточні витрати

26

97

500

500

27

Рахунок № 213, акта прийому-передачі
Продан верстат (Строк корисного використання 8 років, фактичний термін його експлуатації 5 років):
- Первісна вартість

01 / У

01

12 500


- Амортизація (з бухгалтерського та податкового обліку) на дату вибуття

02

01 / У

7 800


- Залишкова вартість

91 / 2

01 / У

4 700


Пред'явлено рахунок покупцеві ВАТ "Турбіна":
- Вартість верстата

62 / 1

91 / 1

3 000


- ПДВ

91 / 2

68 / 2

540


Разом3 540


Списання фінансового результату (збитку) від реалізації верстата

99 / 1

91 / 9

1 700

33 780

28

Виписка з розрахункового рахунку, платіжне доручення № 431
Зараховано від ВАТ "Турбіна" за реалізований верстат

51

62 / 1

3 540

3 540

29

Акт прийому-передачі основних засобів.
Отримано безоплатно обладнання від некомерційної організації "Розвиток" в оцінці за ринковою вартістю

08

98 / 2

15 000

15 000

30

Рахунок № 222, Накладна № 5362
Акцептований рахунок ВАТ "Час" за свердлильний верстат:
- Вартість верстата

08

60 / 1

11 000


- ПДВ

19

60 / 1

1 980


Разом12 980

31

Акт введення в експлуатацію
Свердлильний верстат введений в експлуатацію

01

08

11 000

11 000

32

Довідка бухгалтерії.
Списані втрати від браку по виробу 1

20 / 1

28

3 848,7

3 848,7

33

Рахунки № 214-220, Накладні № 214-220
Пред'явлені покупцям рахунки за відвантажену продукцію за договірними цінами:
ЗАТ "Ікар":
- Вартість продукції

62 / 1

90 / 1

25 000


- ПДВ

90 / 3

68 / 2

4 500


Разом29 500


ТОВ "Надія"
- Вартість продукції

62 / 1

90 / 1

10 000


- ПДВ

90 / 3

68 / 2

1 800


Разом11 800


ЗАТ "Волна"
- Вартість продукції

62 / 1

90 / 1

15 000


- ПДВ

90 / 3

68 / 2

2 700


Разом17 700


ТОВ "Вимпел"
- Вартість продукції

62 / 1

90 / 1

10 000


- ПДВ

90 / 3

68 / 2

1 800


Разом11 800


Інші покупці:
- Вартість продукції

62 / 1

90 / 1

52 000


- ПДВ

90 / 3

68 / 2

9 360


Разом61 360

34

Довідка бухгалтерії.
Відновлений ПДВ з раніше отриманих авансів від:
- ТОВ "Надія"

68 / 2

76 / 1

1 800


- ТОВ "Вимпел"

68 / 2

76 / 1

1 800

3 600


Зроблено залік авансів:
- ТОВ "Надія"

62 / 2

62 / 1

11 800


- ТОВ "Вимпел"

62 / 2

62 / 1

11 800

23 600

35

Розрахунок бухгалтерії
Розподіляються і списуються загальновиробничі витрати
- На собівартість вироби 1

20 / 1

25

4 793,2


- На собівартість вироби 2

20 / 2

25

5 751,8

10 545


Розподіляються і списуються загальногосподарські витрати
- На собівартість вироби 1

90 / 2

26

8 648,7


- На собівартість вироби 2

90 / 2

26

10 378,4

19027,1

36

Відомість випуску продукції.
Випущена з виробництва готова продукція (незавершеного виробництва немає) в оцінці за обліковою ціною
- Виріб 1 - 42 шт.

43 / 1

20 / 1

67 200


- Виріб 2 - 48 шт.

43 / 2

20 / 2

60 000

127200

37

Довідка бухгалтерії.
Визначаються і списуються відхилення фактичної виробничої собівартості готової продукції її облікової ціною:
- Виріб 1

43 / 1

20 / 1

-11974,5


- Виріб 2

43 / 2

20 / 2

-11862,2

-23836,6

38

Розрахунок бухгалтерії
Списано облікову вартість проданої готової продукції
- Виріб 1 - 19 шт.

90 / 2

43 / 1

30 400


- Виріб 2 - 43 шт.

90 / 2

43 / 2

53 750

84 150

39

Розрахунок бухгалтерії
Списано відхилення фактичної виробничої собівартості продукції від її облікової ціни:
- Виріб 1

90 / 2

43 / 1

-4 375,3


- Виріб 2

90 / 2

43 / 2

-9 108,4

-13 483,7

40

Рахунки № 1112, 98
Прийнятий до оплати рахунок ЗАТ "Вега" за рекламу продукції:
- Вартість реклами

44 / 2

60 / 1

3 000


- ПДВ

19

60 / 1

540


Разом3 540


Прийнятий до оплати рахунок ЗАТ "Бджілка" за доставку готової продукції до станції відправлення зі складу, згідно договорів:
- Вартість доставки

44 / 2

60 / 1

4 000


- ПДВ

19

60 / 1

720


Разом4 720

41

Розрахунок бухгалтерії
Списані комерційні витрати за призначенням

90 / 7

44 / 2

7 000

7 000

42

Розрахунок бухгалтерії
виявлено і списаний фінансовий результат від продажу продукції

90 / 9

99 / 1

15 306,7

15 306,7

43

Виписки з валютного рахунку
Списано позитивна курсова різниця за грудень

52

91 / 1

300

300

44

Розрахунок бухгалтерії. (Книга покупок)
Пред'явлено бюджету ПДВ до відшкодування:
- За матеріалами

68 / 2

19

8 730


- По послугах

68 / 2

19

3 240


- За капітальними вкладеннями

68 / 2

19

1 980


- По відновленому ПДВ

68 / 2

19

3 600


- За витратами на відрядження

68 / 2

19

216

17 766

45

Розрахунок бухгалтерії
Нараховано постійне податкове зобов'язання (ВНО):
- З витрат на відрядження понад норми

99 / 3

68 / 3

48


- За відсотками за користування банківським кредитом понад норми

99 / 3

68 / 3

96

144

46

Розрахунок бухгалтерії
Нараховано (зараховано) відстрочене податкове зобов'язання (ВПЗ) за грудень за:
- Різниці в сумах амортизації

68 / 3

77

348


- НЗП

77

68 / 3

336


- ДП за листопад

77

68 / 3

1 585,9


- ДП за грудень

68 / 3

77

2 455,9

4 725,8

47

Розрахунок бухгалтерії
Нараховано (зарахований) відкладений податковий актив (ВПА) за грудень за операціями, прийнятим у бухгалтерському та податковому обліках

09

68 / 3

4 008

4 008

48

Розрахунок бухгалтерії
Нараховано податки:
- Податок на майно

91 / 2

68 / 4

-140

-140

49

Розрахунок бухгалтерії
Списано інші:
- Доходи

91 / 1

91 / 9

3 840


- Витрати

91 / 9

91 / 2

8 500

12 340

50

Розрахунок бухгалтерії
Нараховано умовний витрата з податку на прибуток (УР)

99 / 2

68 / 3

8 034,4

8 034,4

51

Розрахунок бухгалтерії
Здійснені заключні записи про закриття субрахунків рахунку 90 "Продажі"
- Списана прибуток від реалізації продукції

90 / 1

90 / 9

1 052 560


- Списана собівартість реалізованої продукції

90 / 9

90 / 2

760 983,3


- Списано ПДВ з реалізованої продукції

90 / 9

90 / 3

160 560


- Списані витрати з продажу з реалізованої продукції

90 / 9

90 / 7

7 000

1981103,3

52

Розрахунок бухгалтерії
Здійснені заключні записи про закриття субрахунків рахунку 91 "Інші доходи і витрати"
- Списані інші доходи

91 / 1

91 / 9

680


- Списані інші витрати

91 / 9

91 / 2

24 546


- Визначений фінансовий результат від інших доходів і витрат

99 / 1

91 / 9

2 960

28 186

53

Розрахунок бухгалтерії
Здійснені заключні записи про закриття субрахунків рахунку 99 "Прибутки і збитки"


- Умовний витрата списаний на прибуток до оподаткування

99 / 1

99 / 2

22 917,4


- Постійне податкове зобов'язання списано на прибуток до оподаткування

99 / 1

99 / 3

1 104

24 021,4

54

Розрахунок бухгалтерії
Прибуток звітного року списана на нерозподілений прибуток

99 / 1

84

71 469,3

71 469,3

3.2 Пояснення до журналу господарських операцій

Операція № 1

Дані взято із залишків по рахунках бухгалтерського обліку на 01.12.200_г.

Операція № 5. Сума депонованої заробітної плати визначається, як: Операція № 3 - (отримано в касу для видачі заробітної плати за листопад) 8600 руб. - Операція № 4 (видана заробітна плата за листопад) 8000 руб .= 600 крб.

Операція № 6

Здано на р / р сума депонованої заробітної плати - цифра береться з операції № 6 - 600 руб.

Операція № 13

А) від Петрової (невикористаний залишок авансу) = 200 руб.

операція № 6 (Петрової видано на господарські потреби) 800 руб. - Операція № 12 (авансовий звіт Петрової - канц. Товари для потреб управління) 600 руб.

Б) Від Никифорової (невикористаний залишок авансу) = 80 руб.

Залишок по рахунку 71 «Розрахунки з підзвітними особами» на 01.12.0_ р. -1200,0 руб. - Операція № 7 (авансовий звіт Никифорової - витрати на відрядження) 1120 руб.

Операція № 15

Відомість розподілу транспортно-заготівельних витрат

Операція № 21

А) Залишок за рахунком 68 / 2 «ПДВ» на 01.12.0_ р. дорівнює 7200 руб.

Б) Відсотки банку за використання позикових коштів рівні 2900 руб. (Операція № 20 нараховані відсотки за користування кредитом в поточному місяці в розмірі 2900 руб.)

В) Сума нарахованого ПДВ бюджету з авансу від ТОВ «Вимпел» становить 11800 руб. * 18 / 118 = 1800 руб.

Операція № 24

п / п

Зміст

Ціна

ТЗВ

1

Сальдо початкове Матеріал «А»

20000

1000

2

Сальдо початкове Матеріал «Б»

18200

1000

3

Інші матеріали

6400

1000

4

Надійшло:5

Матеріал «А»

20000

3000

6

Матеріал «Б»

15000


3

Разом

79600

6000

4

% ТЗВ

7,53%

6

Відпущені зі складу Матеріал «А»:

- Виріб № 1

- Виріб № 2

- Виправлення шлюбу по виробу № 1

- Загальногосподарські мети

10000

10000

2000

2000

753,8

753,8

150,8

150,8

7

Відпущені зі складу Матеріал «Б»:

- Виріб № 1

- Виріб № 2

- Виправлення шлюбу по виробу № 1

- Загальногосподарські мети

9000

4000

1000

500

678,4

301,5

75,4

37,7


Відпущені зі складу Інші матеріали:

- Виріб № 1

- Виріб № 2

- Виправлення шлюбу по виробу № 1

- Загальногосподарські мети

4000

2000

100

300

301,5

150,8

7,5

22,6


Нараховано

заробітна плата

Заробітна

плата

ФБ ОПВ

(6%)

ФСС ЕСН (2,9%)

ФФОМС (1,1%)

ТФОМС (2%)

ФСС

НС та ПЗ

(0,5%)

ПФ (14%)

Робочим за виготовлення виробу № 1

10 000

600

290

110

200

50

1 400

Робочим за виготовлення виробу № 2

12 000

720

348

132

240

60

1 680

Робітникам з виправлення браку вироби 1

1 000

60

29

11

20

5

140

ІТП цехів

3 000

180

87

33

60

15

420

Працівникам служби управління

5 000

300

145

55

100

25

700

Разом

31 000

1 860

899

341

620

155

4 340

Операція № 27

Результат ліквідації верстата для цілей б / в:

Первісна вартість (Д 01/Виб. До 01)

12 500

Амортизація (Д 02 К01/Виб.)

7 800

Залишкова вартість (Д 91 / 2 К01/Виб.)

4 700

Вартість реалізації верстата (Д 62 / 1 До 91 / 1)

3 540

ПДВ з реалізації ОС (Д91 / 2 К68 / 2)

540

Разом (збиток) (Д 99 / 1 До 91 / 9)

1 700

Відновлюємо ПДВ з збитку з продажу верстата (4700-3000) * 18% = 306 руб. Д 91 К 68/2- 306 руб.

У н / в суму вхідного ПДВ не враховується. У результаті виникає постійна різниця в розмірі 306 руб., Формуємо ПНО

306 * 24% = 73,44

У б / у проводка Д99/ПНО К68 / 3 - 73,44

Операція № 28

Операція № 27 Пред'явлено рахунок ВАТ «Турбіна» на суму 3540 крб.

Операція № 29

Для цілей б / у - визнається доходом майбутніх періодів у повному розмірі.

Для цілей н / у - зізнається тимчасовою різницею, що призводить до утворення відкладеного податкового активу.

Операція № 31

Введення в експлуатацію свердлильного сума дорівнює - операції № 30 (вартість верстата без ПДВ) 11000 руб.

Операція № 32

Списані втрати від браку по виробу № 1 (Д 28):

(Оп. № 14) 2000 руб. + (Оп. № 14) 1000 руб. + (Оп. № 14) 100 руб. + (Оп. № 15) 233,7 руб. + (Оп. № 22) 1000 руб. - (Оп. № 23) 750 руб. + (Оп. № 24) 29 руб. + (Оп. № 24) 11 руб. + (Оп. № 24) 20 руб. + (Оп. № 24) 60 руб. + (Оп. № 24) 140 руб. + (Оп. № 24) 5 руб. = 3848,7 руб.

Операція № 34

А) Відновлений ПДВ з раніше отриманого авансу від ТОВ «Надія» складає: 11 800 * 18/118 = 1800 руб. (Сума авансу взята із залишків по рахунку 62 / 2 «Розрахунки з покупцями за авансами одержаними» на 01.12.0_ р.).

Відновлений ПДВ з раніше отриманого авансу від ТОВ «Вимпел» складає: 11 800 * 18/118 = 1800 руб. (Сума авансу взята з операції № 21.).

Б) Залік авансу по ТОВ «Надія» становить 11800 руб.

Залік авансу по ТОВ «Вимпел» становить 11800 руб. (Операція № 21).

Операція № 35

Згідно з відомостями про підприємстві 25 рахунок «Загальновиробничі витрати» та 26 рахунок «Загальногосподарські витрати» списуються на витрати виробництва і розподіляються за видами продукції пропорційно заробітній платі робітників.

А) Розподіл загальновиробничих витрат:

Заробітна плата робітників на виробництві виробу № 1 складає 10000 руб.

Заробітна плата робітників на виробництві виробу № 2 становить 12000 руб.

Визначимо відсоток розподілу:

На виріб № 1 буде припадати 10000 / (10000 + 12000) * 100 = 45,45%

На виріб № 2 буде припадати 12 тисяч / (10000 + 12000) * 100 = 54,55%

Сума загальновиробничих витрат складе:

(Д 25): 2000 руб. (Оп. 16) + 500 руб. (Оп. 16) +1500 руб. (Оп. 17) + 3000 руб. (Оп. 22) + 87 руб. (Оп. 24) + 33 руб. (Оп. 24) + 60 руб. (Оп. 24) + 180 руб. (Оп. 24) + 420 руб. (Оп. 24) + 15 руб. (Оп. 24) + 2550 руб. (Оп. 25) + 200 руб. (Оп. 25) = 10 545 руб.

Загальновиробничі витрати розподіляться між виробами наступним чином:

Виріб № 1: 10545 * 45,45% = 4793,2 руб.

Виріб № 2: 10545 * 54,55% = 5751,8 руб.

Б) Розподіл загальногосподарських витрат:

Сума загальногосподарських витрат складе:

(Д 26): 866 руб. (Оп. 7) + 200 руб. (Оп. 7) +1725 руб. (Оп. 11) + 600 руб. (Оп. 12) + 2000 руб. (Оп. 14) + 500 руб. (Оп. 14) + 300 руб. (Оп. 14) + 211,1 руб. (Оп. 15) + 500 руб. (Оп. 16) + 500 руб. (Оп. 17) + 3000 руб. (Оп. 18) + 5000 руб. (Оп. 22) + 145 крб. (Оп. 24) + 55 крб. (Оп. 24) + 100 руб. (Оп. 24) + 300 руб. (Оп. 24) + 700 руб. (Оп. 24) + 25 руб. (Оп. 24) + 1700 руб. (Оп. 25) + 100 руб. (Оп. 25) + 500 руб. (Оп. 26) = 19027,1 крб.

Операція № 36

Випущена з виробництва готова продукція в оцінці за обліковою ціною. Облікова ціна виробу № 1 складає 1600 руб.

виробу № 2 - 1250 руб.

Таким чином, отримаємо:

Виріб № 1 - 42 шт. * 1600 руб. = 67200 руб.

Виріб № 2 - 48 шт. * 1250 руб. = 60000 руб.

Операція № 37 Визначаються і списуються відхилення фактичної виробничої собівартості готової продукції та її облікової ціною:

Показник

Облікова ціна, за од., Руб.

Всього

Фактична вартість продукції, за од., Руб.

Всього

(Фактична вартість продукції, грн.)

Відхилення

Виріб № 1 - 42 шт.

1 600

67 200

1 369,7

55 225,5

-11 974,5

Виріб № 2 - 48 шт.

1 250

60 000

1 038,2

48 137,8

-11 862,2

Операція № 38

Облікова ціна виробу № 1 складає 1600 руб.

виробу № 2 - 1250 руб.

Таким чином, отримаємо:

Виріб № 1 - 19 шт. * 1600 руб. = 30400 руб.

Виріб № 2 - 43 шт. * 1250 руб. = 53750 руб.

Операція № 39 Списуються відхилення фактичної виробничої собівартості продукції від її облікової ціни:

Показник

Облікова ціна, за од., Руб.

Всього

Фактична вартість продукції, за од., Руб.

Всього

(Фактична вартість продукції, грн.)

Відхилення

Виріб № 1 - 19 шт.

1 600

30 400

1 369,7

26 024,7

-4 375,3

Виріб № 2 - 43 шт.

1 250

53 750

1 038,2

44 641,6

-9 108,4

Операція № 41

Комерційні витрати взяті з операції № 40:

- Комерційні витрати по рекламі від ЗАТ «Вега» - 3000 руб.

- Комерційні витрати за доставку готової продукції від ЗАТ «Бджілка» - 4000 руб.

Операція № 42

Фінансовий результат від продажу продукції складе:

132160 руб. (Оп. 33 «виручка») - 20160 руб. (Оп. 33 «ПДВ») - 19027,1 руб. (Оп. 35 «загальногосподарські витр.») - 84150 руб. (Оп. 38 «учетн. Собівартість») + 13483,7 руб. (Оп. 39 «відхилення») - 7000 руб. (Оп. 41 «комерційні витр.») = 15306,6 крб.

Операція № 44

(Див. книгу покупок) Пред'явлено бюджету ПДВ до відшкодування:

а) Витрати на відрядження:

Авансовий звіт Никанорова А.М. (Оп. 7) - 54 крб.

Авансовий звіт Іванової Н.П (оп.11) - 162 руб.

б) Матеріали:

ВАТ «Вихор» (оп. 2) - 1620 руб.

ВАТ «Стріла» (оп. 8) - 3600 руб.

ВАТ «Стріла» (оп. 9) - 2700 руб.

ЗАТ «Меч» (оп. 19) - 810 руб.

в) Послуги:

ЗАТ «Бджілка» (оп.10) - 540 руб.

Енергозбут (оп. 16) - 540 руб.

Водоканал (оп. 17) - 360 руб.

ВАТ «Нева» (оп. 18) - 540 руб.

ЗАТ «Вега» (оп. 40) - 540 руб.

ЗАТ «Бджілка» (оп. 10) - 720 руб.

г) Капітальні вкладення:

ВАТ «Час» (оп. 30) - 1980 руб.

д) Відновлений ПДВ:

ТОВ «Надія» (оп. 34) - 1800 руб.

ТОВ «Вимпел» (оп. 34) - 1800 руб.

Операція № 45

Постійні різниці - розуміються доходи і витрати формують бухгалтерський прибуток (збиток) звітного періоду і виключаються з розрахунку податкової бази по податку на прибуток, як звітного так і наступних звітних періодів.

Постійне податкове зобов'язання визнається організацією в тому звітному періоді, в якому виникає постійна різниця.

Постійне податкове зобов'язання дорівнює величині, яка визначається як добуток постійної різниці, що виникла у звітному періоді, на ставку податку на прибуток, встановлену законодавством Російської Федерації про податки і збори і діє на звітну дату.

Постійні податкові зобов'язання відображаються в бухгалтерському обліку на рахунку обліку прибутків і збитків (субрахунок «Постійне податкове зобов'язання») в кореспонденції з кредитом рахунка обліку розрахунків по податках і зборах.

Відповідно до умов завдання, постійними різницями за грудень місяць є:

- Витрати по відрядженнях понад установлені норми - 200 руб.

ПНО = 200 руб. * 24% = 48 руб.

- Відсотки за користування кредитом понад норми - 400 руб.

ПНО = 400 руб. * 24% = 96 крб.

Операція № 46

Під відкладеним податковим зобов'язанням розуміється та частина відкладеного податку на прибуток, яка повинна призвести до збільшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у наступному за звітним або в наступних звітних періодах.

Відкладені податкові зобов'язання визнаються у тому звітному періоді, коли виникають оподатковувані тимчасові різниці.

Відкладені податкові зобов'язання дорівнюють величині, яка визначається як добуток оподатковуваних тимчасових різниць, що виникли у звітному періоді, на ставку податку на прибуток, встановлену законодавством РФ про податки і збори і діє на звітну дату.

Відповідно до умов завдання, ВОНО складе:

Відповідно до даних податкового обліку, амортизація становить 6000 руб., Згідно з бухгалтерським обліком - 4550 руб.

ВОНО = (6000 - 4550) = 1450 руб.

1450 * 24% = 348 руб.

ВОНО по готовій продукції. Відповідно до даних бухгалтерського обліку, вартість готової продукції на складі становить 26000 руб. відповідно до податкового - 19392 руб. (За листопад)

58697,1 по б / в і 48464,2 по т / у (за грудень)

(26000 - 19392) = 6608 руб. * 24% = 1585,9 руб.

(58697,1 - 48464) = 10232,9 крб. * 24% = 2455,9 руб.

ВОНО по незавершеному виробництву:

Відповідно до даних податкового обліку НЗВ становить 17800 руб., Згідно з бухгалтерським обліком - 19200 руб.

(19200-17800) = 1400 руб. * 24% = 336 руб.

Операція № 47

Під відкладеним податковим активом розуміється та частина відкладеного податку на прибуток, яка повинна призвести до зменшення податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету у наступному за звітним або в наступних звітних періодах.

Організація визнає відкладені податкові активи у тому звітному періоді, коли виникають тимчасові різниці, за умови існування ймовірності того, що вона отримає оподатковуваний прибуток в наступних звітних періодах.

Відповідно до умов завдання, ВОНА складе:

За даними операції № 27 був отриманий збиток від реалізації верстата в розмірі 1700 руб.

Таким чином, ВОНА = 1700 * 24% = 408 руб.

За даними операції № 29 було безоплатно отримано обладнання від некомерційної організації «Розвиток» на суму 15000 руб.

Таким чином, ВОНА = 15000 * 24% = 3600 руб.

Операція № 48

Див декларацію з податку на майно.

Операція № 49

Д

Рахунок 91 / 1 «Інші доходи» К

49

3 840

Сп =

68027

3 540

43

300

Про Д = 3840

Про К = 3840Ск = 680

Операція № 50

Умовний витрата з податку на прибуток являє собою добуток суми прибутку (збитку) до оподаткування на встановлену ставку податку. УР з податку на прибуток враховується в бухгалтерському обліку на окремому субрахунку з обліку умовних витрат (доходів) з податку на прибуток.

Доходи і витрати

Січень-вересень

Жовтень-листопад

Січень-листопад

Грудень

Жовтень-грудень

Січень-грудень

1. Від звичайної діяльності

1.1. Виручка від продажу продукції, без ПДВ

620 000

160 000

780 000

112 000

272 000

892 000

1.2. Собівартість проданої продукції

438 000

113 290

551 290

89 693,3

202 983,3

640 983,3

з них витрати на відрядження

- В межах норм

750

2 500

3 250

2 591

5 091

5 841

- Понад норми

500

1 500

2 000

200

1 700

2 200

1.3. Комерційні витрати

100 000

20 000

120 000

7 000

27 000

127 000

1.4. Прибуток від продажів

82 000

26 710

108 710

15 306,7

42 016,7

124 016,7

2. Операційні доходи і витрати
Податок на майно

5 846

5 846

-140

-140

5 706

Відсотки за кредитами- В межах норм

8 000

2 000

10 000

2 500

4 500

12 500

- Понад норми

1 000

1 000

2 000

400

1 400

2 400

Витрати на послуги банків

4 500

1 000

5 500

500

1 500

6 000

Збиток від реалізації ОС

1 700

1 700

1 700

3. Позареалізаційні витрати і доходиПозитивні курсові різниці

560

120

680

300

420

980

Негативні курсові різниці

1 200

1 200


1 200

4. Прибуток до оподаткування

62 014

22 830

84 844

10 646,7

33 476,7

95 490,7

5. Умовний витрата з податку на прибуток (УР)

14 883

14 883

8 034,4

22 917,4

У відповідність з даними бухгалтерського обліку, прибуток до оподаткування за 4 квартал складе 33476,7 руб.

УР за 4 квартал = 33476,7 крб. * 24% = 8034,4 руб.

Оборотно-сальдова відомість по рахунках синтетичного обліку

п / п

Найменування рахунку

Сальдо на 01.01.200_ р.

Сальдо на 01.12.200_ р.

Обороти за грудень 200_ р.

Сальдо на 31.12.200_ р.Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

"Основні кошти"

581 400

581 400

11 000

12 500

579 900

02

"Амортизація основних засобів"

296 530

343 280

7 800

4 250

339 730

04

"Нематеріальні активи"

5 000

5 000

5 000

05

"Амортизація нематеріальних активів"

2 000

3 000

300

3 300

08

"Вкладення у внеобооротние активи"

30 000

26 000

11 000

45 000

09

"Відкладені податкові активи"

4 008

4 008

10

"Матеріали"

55 000

47 600

38 000

48 284,4

37 315,6

19

"ПДВ по придбаних цінностях"

6 940

13 250

11 736

17 766

7 220

20

"Основне виробництво"

19 200

84 163,4

103 363,4

25

"Загальновиробничі витрати"

10 545

10 545

26

"Загальногосподарські витрати"

19 027,1

19 027,1

28

"Брак у виробництві"

4 598,7

4 598,7

43

"Готова продукція"

26 000

103 363,4

70 666,3

58 697,1

44

"Витрати на продаж"

7 000

7 000

50

"Каса"

1 000

1 776,5

11 680

11 400

2 056,5

51

"Розрахункові рахунки"

45 000

154 028

58 420

72 126,5

140 321,5

52

"Валютні рахунки"

32 000

29 000

300

29 300

60 / 1

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

45 000

30 090

46 610

75 520

59 000

62 / 1

"Розрахунки з покупцями і замовниками"

90 000

42 480

135 700

69 620

108 560

62 / 2

"Розрахунки за авансами одержаними"

11 800

23 600

11 800

66

"Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках"

33 540

74 867

2 900

2 900

74 867

68 / 1

"ПДФО"

2 500

1 100

1 100

3 900

3 900

68 / 2

"ПДВ"

10 200

7 200

28 566

22 500

1 134

68 / 3

"Податок на прибуток"

7 600

2 162

2 803,9

14 108,3

9 142,4

68 / 4

"Податок на майно"

4 500

140

140

69/1/1

"Розрахунки із соціального страхування"

770

310,4

1 810,4

899

601

69/1/2

"Розрахунки з обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань"

48,5

48,5

155

155

69 / 2

"Розрахунки з Федеральним бюджетом"

582

582

1 860

1 860

69 / 3

"Розрахунки з пенсійним фондом РФ (страхова та накопичувальна частина трудової пенсії)"

3 300

1 204

1 204

4 340

4 340

69 / 4

"Розрахунки з ФФОМС"

400

77,6

77,6

341

341

69 / 5

"Розрахунки з ТФОМС"

194

194

620

620

70

"Розрахунки з персоналом з оплати праці"

10 000

8 600

14 500

32 500

26 600

71

"Розрахунки з підзвітними особами"

1 200

2 800

3 887

113

76 / 1

"ПДВ за авансами і предоплатам"

1 800

1 800

3 600

76 / 4

"Розрахунки по депонованим сумам"


600

600

76 / 5

"Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами"

1 250

1 250

77

"Відкладені податкові зобов'язання"

6 542

1 921,9

2 803,9

7 424

80

"Статутний капітал"

350 000

350 000

350 000

83

"Додатковий капітал"

10 000

10 000

10 000

84

"Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

40 000

40 000

71 469,3

111 469,3

90 / 1

"Виручка"

920 400

1 052 560

132 160


90 / 2

"Собівартість продажів"

671 290

89 693,3

760 983,3

90 / 3

"Податок на додану вартість"

140 400

20 160

160 560

90 / 7

"Витрати на продаж"

7 000

7 000

90 / 9

"Прибуток (збиток) від продажу"

108 710

943 850

1 052 560

91 / 1

"Інші доходи"

680

4 520

3 840

91 / 2

"Інші витрати"

24 546

8 500

33 046

91 / 9

"Сальдо інших доходів і витрат"

23 866

33 046

9 180

97

"Витрати майбутніх періодів"

3 000

500

2 500

98 / 2

"Безоплатні надходження"

15 000

15 000

99 / 1

"Прибуток до оподаткування"

84 844

100 150,7

15 306,7

99 / 2

"Умовний расход"

14 883

8 034,4

22 917,4

99 / 3

"Постійне податкове зобов'язання"

960

144

1 104

Разом

816 340

816 340

1 918 685,5

1 918 685,5

2 931 518,2

2 931 518,2

1 020 732,7

1 020 732,7

Розшифровка доходів і витрат ТОВ «Світ», обчислених у відповідність до вимог бухгалтерського обліку за січень-грудень 200_ р.

Доходи і витрати

Січень-вересень

Жовтень-листопад

Січень-листопад

Грудень

Жовтень-грудень

Січень-грудень

1. Від звичайної діяльності

1.1. Виручка від продажу продукції, без ПДВ

620 000

160 000

780 000

112 000

272 000

892 000

1.2. Собівартість проданої продукції

438 000

113 290

551 290

89 693,3

202983,3

640983,3

з них витрати на відрядження- В межах норм

750

2 500

3 250

2 591

5 091

5 841

- Понад норми

500

1 500

2 000

200

1 700

2 200

1.3. Комерційні витрати

100 000

20 000

120 000

7 000

27 000

127 000

1.4. Прибуток від продажів

82 000

26 710

108 710

15 306,7

42 016,7

124016,7

2. Операційні доходи і витратиПодаток на майно

5 846

5 846

-140

-140

5 706

Відсотки за кредитами- В межах норм

8 000

2 000

10 000

2 500

4 500

12 500

- Понад норми

1 000

1 000

2 000

400

1 400

2 400

Витрати на послуги банків

4 500

1 000

5 500

500

1 500

6 000

Збиток від реалізації ОС

1 700

1 700

1 700

3. Позареалізаційні витрати і доходиПозитивні курсові різниці

560

120

680

300

420

980

Негативні курсові різниці

1 200

1 200


1 200

4. Прибуток до оподаткування

62 014

22 830

84 844

10 646,7

33 476,7

95 490,7

5. Умовний витрата з податку на прибуток (УР)

14 883

14 883

8 034,4

22 917,4

6. Постійне податкове зобов'язання (ВНО), в т.ч.:

360

600

960

144

744

1 104

З витрат на відрядження понад норми

120

360

480

48

408

528

За відсотками за кредит понад норми

240

240

480

96

336

576

7. Відстрочене податкове зобов'язання (ВПЗ), у т.ч. по:

3 780

2 762

6 542

882

3 644

7 424

Амортизації основних засобів

3 780

840

4 620

348

1 188

4 968

Незавершеного виробництва (НЗВ)

336

336

-336Готової продукції (ГП)

1 586

1 586

870

2 456

2 456

8. Відстрочений податковий актив

4 008

4 008

4 008

9. Поточні податок на прибуток (ТНС)

11 463

11 463

9 142,4

20 605,4

10. Чистий прибуток

46 771

74 885,2

Доходи і витрати ТОВ «Світ» за січень-грудень 200_ р. прийняті для цілей оподаткування з розрахунку податку на прибуток

Доходи і витрати

Січень-вересень

Жовтень-листопад

Січень-листопад

Грудень

Січень-грудень

1. Доходи від реалізації

620 000

160 000

780 000

112 000

892 000

2. Витрати, що зменшують суму доходів від реалізації (прямі і непрямі), в т.ч.:

559 097

143 299

702 396

100 561,9

802 957,9

- Матеріали, в т. ч.:

227 446

78 099

305 545

32 898,6

338 443,6

прямі

257 200

30 098,6

287 298,6

непрямі

48 345

2 800

51 145

- ТЗВ

3 384,4

3 384,4

- Електроенергія

20 145

2 500

22 645

3 000

25 645

- Вода

16 600

2 600

19 200

2 000

21 200

- Заробітна плата

100 000

20 000

120 000

27 667,6

147 667,6

прямі

90 000

19 667,6

109 667,6

непрямі

30 000

8 000

38 000

- ЄСП

26 000

5 200

31 200

6 241,6

37 441,6

прямі

10 800

4 161,6

14 961,6

непрямі

20 400

2 080

22 480

- Страхування від нещасних випадків та професійних захворювань

500

100

600

104,3

704,3

- Амортизація ОЗ

54 000

10 000

64 000

7 565,6

71 565,6

прямі

42 000

5 565,6

47 565,6

непрямі

22 000

2 000

24 000

- Амортизація НМА

300

300

- Витрати майбутніх періодів (ліцензія)

300

300

500

800

- Оренда складу

2 000

2 000

3 000

5 000

- Реклама

30 000

5 000

35 000

3 000

38 000

- Доставка готової продукції

70 000

15 000

85 000

4 000

89 000

- Витрати на відрядження (у межах норм)

760

2 500

3 260

2 591

5 851

- Канцтовари600

600

- Транспортний податок

7 800

7 800

7 800

- Податок на майно

5 846

5 846

-140

5 706

- Втрати від браку

3 848,7

3 848,7

3. Позареалізаційні доходи

560

120

680

300

980

- Позитивні курсові різниці

560

120

680

300

980

4. Позареалізаційні витрати

13 700

3 000

16 700

3 000

19 700

- Витрати на послуги банків

4 500

1 000

5 500

500

6 000

- Відсотки по кредитах

8 000

2 000

10 000

2 500

12 500

- Негативні курсові різниці

1 200

1 200

1 200

5. Оподатковуваний прибуток

47 763

13 821

61 584

8 738,1

70 322,1

Розрахунок розподілу прямих витрат по виробу 1 на залишки НЗВ і випуск продукції (б / у)

Показники

На НЗВ на початок місяця

На обсяг виробництва за грудень

На НЗВ на кінець місяця

На випущену і оприбутковані на склад готову продукцію за грудень

Загальна кількість використаного у виробництві вихідної сировини (матеріал "А"), шт.

10

20

0

30,0

Частка залишку НПЗ у вихідній сировині, шт.

х

х

0

х

Сума прямих витрат, руб.

9 200

46 025,5

0

55 225,5

Розрахунок розподілу прямих витрат по виробу 2 на залишки НЗВ і випуск продукції (б / у)

Показники

На НЗВ на початок місяця

На обсяг виробництва за грудень

На НЗВ на кінець місяця

На випущену і оприбутковані на склад готову продукцію за грудень

Загальна кількість використаного у виробництві вихідної сировини (матеріал "А"), шт.

8

20

0

28,0

Частка залишку НПЗ у вихідній сировині, шт.

х

х

0

х

Сума прямих витрат, руб.

10 000

38 137,8

0

48 137,8

Розрахунок розподілу прямих витрат по виробу 1 на залишки НЗВ і випуск продукції (н / в)

Показники

На НЗВ на початок місяця

На обсяг виробництва за грудень

На НЗВ на кінець місяця

На випущену і оприбутковані на склад готову продукцію за грудень

Загальна кількість використаного у виробництві вихідної сировини (матеріал "А"), шт.

10

20

0

30

Частка залишку НПЗ у вихідній сировині, шт.

х

х

0

х

Сума прямих витрат, руб.

8 700

37 850

0

46 550

Розрахунок розподілу прямих витрат по виробу 2 на залишки НЗВ і випуск продукції (н / в)

Показники

На НЗВ на початок місяця

На обсяг виробництва за грудень

На НЗВ на кінець місяця

На випущену і оприбутковані на склад готову продукцію за грудень

Загальна кількість використаного у виробництві вихідної сировини (матеріал "А"), шт.

8

20

0

28

Частка залишку НПЗ у вихідній сировині, шт.

х

х

0

х

Сума прямих витрат, руб.

9 100

32 980

0

42 080

Розрахунок суми прямих витрат, що припадають на залишок готової продукції (Виріб № 1) на складі і реалізованої (б / у)

Показники

Залишок готової продукції на складі на початок місяця

Випущено і оприбутковуватися на склад готової продукції за грудень

Разом готової продукції (гр.2 + гр.3)

Готова продукція відвантажена за звітний місяць

Залишок готової продукції на складі на кінець грудня

Кількість готової продукції, шт.

10

42

52

19

33

Сума прямих витрат по готовій продукції, грн.

16 000

55 225,5

71 225,5

26 024,7

45 200,8

Матеріали

5 000

28 200

33 200

12 130,8

21 069,2

Заробітна плата

4 000

12 000

16 000

5 846,2

10 153,8

ЄСП

1 040

3 170

4 210

1 538,3

2 671,7

Інші

5 960

11 855,5

17 815,5

6 509,5

11 306

Сума прямих витрат, що припадає на одиницю готової продукції, випущеної протягом грудня, руб.

х

х

1 369,7

х

х

Розрахунок суми прямих витрат, що припадають на залишок готової продукції (Виріб № 2) на складі і реалізованої (б / у)

Показники

Залишок готової продукції на складі на початок місяця

Випущено і оприбутковуватися на склад готової продукції за грудень

Разом готової продукції (гр.2 + гр.3)

Готова продукція відвантажена за звітний місяць

Залишок готової продукції на складі на кінець грудня

Кількість готової продукції, шт.

8

48

56

43

13

Сума прямих витрат по готовій продукції, грн.

10 000

48 137,8

58 137,8

44 641,6

13 496,3

Матеріали

3 000

20 400

23 400

17 967,9

5 432,1

Заробітна плата

3 000

15 000

18 000

13 821,4

4 178,6

ЄСП

780

3 960

4 740

3 639,6

1 100,4

Інші

3 220

8 777,8

11 997,8

9 212,6

2 785,2

Сума прямих витрат, що припадає на одиницю готової продукції, випущеної протягом грудня, руб.

х

х

1 038,2

х

х

Розрахунок суми прямих витрат, що припадають на залишок готової продукції (Виріб № 1) на складі і реалізованої

Показники

Залишок готової продукції на складі на початок місяця

Випущено і оприбутковуватися на склад готової продукції за грудень

Разом готової продукції (гр.2 + гр.3)

Готова продукція відвантажена за звітний місяць

Залишок готової продукції на складі на кінець грудня

Кількість готової продукції, шт.

10

42

52

19

33

Сума прямих витрат по готовій продукції, грн.

11 560

46 550

58 110

21 232,5

36 877,5

Матеріали

5 000

28 200

33 200

12 130,8

21 069,2

Заробітна плата

4 000

12 000

16 000

5 846,2

10 153,8

ЄСП

480

2 890

3 370

1 231,3

2 138,7

Амортизація ОС

2 080

3 460

5 540

2 024,2

3 515,8

Сума прямих витрат, що припадає на одиницю готової продукції, випущеної протягом грудня, руб.

х

х

1 117,5

х

х

Розрахунок суми прямих витрат, що припадають на залишок готової продукції (Виріб № 2) на складі і реалізованої (н / в)

Показники

Залишок готової продукції на складі на початок місяця

Випущено і оприбутковуватися на склад готової продукції за грудень

Разом готової продукції (гр.2 + гр.3)

Готова продукція відвантажена за звітний місяць

Залишок готової продукції на складі на кінець грудня

Кількість готової продукції, шт.

8

48

56

43

13

Сума прямих витрат по готовій продукції, грн.

7 832

42 080

49 912

38 325,3

11 586,7

Матеріали

3 000

20 400

23 400

17 967,9

5 432,1

Заробітна плата

3 000

15 000

18 000

13 821,4

4 178,6

ЄСП

360

3 540

3 900

2 994,6

905,4

Амортизація ОС

1 472

3 140

4 612

3 541,4

1 070,6

Сума прямих витрат, що припадає на одиницю готової продукції, випущеної протягом грудня, руб.

х

х

891,3

х

х

Розрахунок суми прямих витрат, що припадають на залишок готової продукції (Виріб № 1) на складі і реалізованої (н / в)

Показники

Залишок готової продукції на складі на початок місяця

Випущено і оприбутковуватися на склад готової продукції за грудень

Разом готової продукції (гр.2 + гр.3)

Готова продукція відвантажена за звітний місяць

Залишок готової продукції на складі на кінець грудня

Кількість готової продукції, шт.

10

42

52

19

33

Сума прямих витрат по готовій продукції, грн.

11 560

46 550

58 110

21 233

36 878

Матеріали

5 000

28 200

33 200

12 131

21 069

Заробітна плата

4 000

12 000

16 000

5 846

10 154

ЄСП

480

2 840

3 320

1 213

2 107

НС

50

50

18

32

Амортизація ОС

2 080

3 460

5 540

2 024

3 516

Сума прямих витрат, що припадає на одиницю готової продукції, випущеної протягом грудня, р

х

х

1 118

х

х

Розрахунок суми прямих витрат, що припадають на залишок готової продукції (Виріб № 1) на складі і реалізованої (н / в)

Показники

Залишок готової продукції на складі на початок місяця

Випущено і оприбутковуватися на склад готової продукції за грудень

Разом готової продукції (гр.2 + гр.3)

Готова продукція відвантажена за звітний місяць

Залишок готової продукції на складі на кінець грудня

Кількість готової продукції, шт.

8

48

56

43

13

Сума прямих витрат по готовій продукції, грн.

7 832

42 080

49 912

38 325

11 587

Матеріали

3 000

20 400

23 400

17 968

5 432

Заробітна плата

3 000

15 000

18 000

13 821

4 179

ЄСП

360

3 480

3 840

2 949

891

НС

60

60

46

14

Амортизація ОС

1 472

3 140

4 612

3 541

1 071

Сума прямих витрат, що припадає на одиницю готової продукції, випущеної протягом грудня, руб.

-

-

891

-

-

Оцінка готової продукції на складі на 31.12.07 р. (грн.)

Показники

Бухгалтерський облік

Податковий облік


Виріб № 1

Виріб № 2

Виріб № 1

Виріб № 2


Кількість - 33 шт. Облікова ціна - 1600 руб.

Кількість - 13 шт. Облікова ціна - 1250 руб.

Кількість - 33 шт.

Кількість - 13 шт.

Матеріали

21 069,2

5 432,1

21 069,2

5 432,1

Заробітна плата

10 153,8

4 178,6

10 153,8

4 178,6

ЄСП

2 671,7

1 100,4

2 138,7

905,4

Амортизація основних засобів

3 515,8

1 070,6

Інше

11 306

2 785,2

Разом

45 200,8

13 496,3

36 877,5

11 586,7

Розрахунок відстроченого податку на прибуток (Отл. Н на Пр) при незбігу сум оцінки НЗВ, обчислених згідно з вимогами БО та вимог податкового законодавства.

Список використаної літератури

 1. Податковий Кодекс Російської Федерації: частина перша від 31.07.1998г. № 146-ФЗ (ред. від 30.12.2006) і частина друга від 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. від 05.12.2006, із змінами від 30.12.2006).

 2. Цивільний кодекс РФ.

 3. Трудовий кодекс РФ.

 4. Федеральний закон від 21.11.1996 р. № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» (ред. від 03.11.2006).

 5. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організації та інструкція із застосування (затверджено Наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 р. № 94н) (ред. від 18.09.2006).

 6. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в РФ. Затверджено наказом МВ РФ від 29.07.98 року № 34н (з наступними змінами та доповненнями).

 7. ПБО № 1 / 98 «Облікова політика організації» (Наказ МФ РФ від 09.12.98.г. № 60н (з наступними змінами та доповненнями)).

 8. ПБО 2 / 94 «Облік договорів (контрактів) на капітальне будівництво» (Наказ МФ РФ від 20.12.94 року № 167).

 9. ПБО 3 / 2000 «Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті» (Наказ МФ РФ від 10.01.00 року № 2н).

 10. ПБО 4 / 99 «Бухгалтерська звітність організації» (Наказ МФ РФ від 06.07.99 року № 43н).

 11. ПБО 5 / 01 «Облік матеріально-виробничих запасів» (Наказ МФ РФ від 09.06.01 року № 44н).

 12. ПБО 6 / 01 «Облік основних засобів» (Наказ МФ РР від 30.03.01 року № 26н (в ред. Наказу МФ РФ від 18.05.02 року № 45н)).

 13. ПБО 7 / 98 «Події після звітної дати» (Наказ МФ РФ від 25.11.98 року № 56н).

 14. ПБО 8 / 98 «Умовні факти господарської діяльності» (Наказ МФ РФ від 25.11.98 року № 57н).

 15. ПБО № 9 / 99 «Доходи організації» (Наказ МФ РФ від 06.05.00 року № 32н).

 16. ПБО 10/99 «Витрати організації» (Наказ МФ РФ від 06.05.99 року № 33н (в ред. Наказу МФ РФ від 30.12.99 року № 107н, Наказу МФ РФ від 30.03.01 року № 27н)).

 17. ПБУ 11/2000 «Інформація про афільованих осіб» (Наказ МФ РФ від 13.01.00 року № 5н (в ред. Наказу МФ РФ від 30.03.01 року № 27н)).

 18. ПБО 12/2000 «Інформація за сегментами» (Наказ МФ РФ від 27.01.00 року № 11н).

 19. ПБУ 14/2000 «Облік нематеріальних активів» (Наказ МФ РФ від 16.10.00 року № 91н).

 20. ПБО 15/01 «Облік позик та кредитів і витрат з їх обслуговування» (Наказ МФ РФ від 02.08.01 року № 60н).

 21. ПБО 16/02 «Інформація по діяльності, що припиняється» (Наказ МФ РФ від 02.07.02 року № 66н).

 22. ПБО 17/02 «Облік витрат на науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи» (Наказ МФ РФ від 19.11.02 року № 115н).

 23. ПБУ 18/02 «Облік розрахунків з податку на прибуток» (Наказ МФ РФ від 19.11.02 року № 114н).

 24. ПБО 19/02 «Облік фінансових вкладень» (Наказ МФ РФ від 10.12.02 року № 126н).

 25. ПБО 20/03 «Інформація про участь у спільній діяльності» (Наказ МФ РФ від 24.11.03 року № 105н).

 26. Кондраков Н.П. «Бухгалтерський облік»: Підручник. - М.: ИНФРА - М, 2005 рік.

 27. Бухгалтерський облік. 5-е вид. / Н.А. Каморджанова, І.В. Карташова. - СПб.: Пітер, 2004 р.

 28. Сотникова Л.В. Бухгалтерська звітність організації. - М.: Інститут професійних бухгалтерів Росії: Інформаційне агентство «ІПБР-БІНФА», 2004 р.

 29. Старостін С.М. «Основні засоби: податковий та бухгалтерський облік». - М.: МЦФЕР, 2006 рік.

 30. Журнал «Головбух».

 31. Довідкова правова система «Консультант Плюс»

54


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
456.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Порівняння управлінського і фінансового обліку
Моделі взаємодії управлінського і фінансового обліку
Порівняльна характеристика фінансового та управлінського аспектів обліку на прикладі ТОВ Спорт
Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку на прикладі підприємства ТОВ РіК
Використання даних управлінського обліку при оцінці фінансового стану підприємств малого
Порівняльна характеристика фінансового та управлінського аспект
Взаємозв`язок управлінського і фінансового аналізу
Організація управлінського обліку
Основи управлінського обліку
© Усі права захищені
написати до нас