Місце цивільного права в системі галузей права Визнання угоди недійсною

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Теоретична частина

1 Місце ГП в системі галузей права, його функції

2 Правові наслідки недійсності угод, поняття реституції

3 Правові наслідки недодержання вимоги про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину і договору

Практична частина

Завдання № 1

Завдання № 2

Література.

1 Місце ГП в системі галузей права, його функції

Термін «цивільне право» вживається в науковій та навчальній літературі, а також в юридичній практиці в декількох значеннях: 1) суб'єктивне право особливого роду, 2) галузь національного права, 3) система законодавства, 4) частину науки про право, 5) навчальна дисципліна .

Визначальними між ними є розуміння цивільного права, як суб'єктивного права, що належить певному приватній особі, і як галузі права, що є проявом приватного права на рівні національної правової системи.

Цивільне право, як право, що належить суб'єкту цивільних відносин, це заснована на нормах природного і позитивного права можливість його певної поведінки, захист якого гарантована державою.

Характерними рисами громадянського права в такому розумінні є те, що воно:

 1. належить особі, яка є учасником цивільних відносин;

 2. може бути засновано як на положеннях законодавства, так і на договорі сторін, на звичаях, на нормах моралі тощо;

 3. незалежно від підстав виникнення забезпечується юридичним захистом за допомогою публічно-правових засобів (судом, нотаріусом, органами державної влади тощо).

У значенні галузі національного права цивільне право може бути визначене як сукупність концепцій, ідей і правових норм, які на принципах диспозитивності, юридичної рівності й ініціативи сторін встановлюють статус приватної особи і забезпечують захист його інтересів.

Характерними рисами громадянського права, як галузі національного права, є те, що воно:

 1. є проявом приватного права на національному рівні;

2) представляє собою сукупність концепцій, правових ідей, принципів, відображених в актах законодавства та інших нормах;

3) служить цілям забезпечення реалізації суб'єктивних цивільних прав їхніми власниками.

Критеріями відокремлення громадянського права, як галузі національного права, є його предмет, метод, принципи правового регулювання, а також функції, які воно виконує.

Наука цивільного права (цивілістика) являє собою вчення про суб'єктивні цивільні права і про цивільне право, як галузі права і законодавства, об'єднаних в систему понять, категорій, ідей, концепцій, теорій.

Предметом науки цивільного права (цивілістики) є концепція приватного та цивільного права; норми цивільного законодавства; правове становище приватної особи; цивільні відносини; юридичні факти (обставини), завдяки яким ці відносини перетворюються в правовідносини; умови і порядок реалізації цивільних прав і обов'язків; тлумачення та практика застосування норм цивільного законодавства.

Оскільки цивілістика не обмежується вивченням цивільного права лише однієї якоїсь країни, предметом науки цивільного права є також цивілістичні доктрини, форми цивільного законодавства і практика їх застосування в інших державах. У зв'язку з цим органічною частиною науки цивільного права є так звана порівняльна цивілістика або ж порівняльне цивільне право, яке має на меті визначення загального та особливого в різних системах приватного (цивільного) права, можливість рецепції, акультурації, імплементації концепцій, засад цивільного права, окремих правових рішень або їх сукупності.

Крім того, важливою складовою частиною цивілістики є історія становлення і розвитку приватного (цивільного) права в цілому і в різних правових системах (локальних, національних), зокрема. Вивчення історії цивільного права дає можливість запозичити позитивний досвід минулого і певною мірою уникнути повторення помилок. До того ж вивчення історії та характеру розвитку цивільного права дозволяє визначити його тенденції на сучасному етапі і з більшою чи меншою мірою ймовірності прогнозувати можливість виникнення єдиного цивільного права Європи, створювати єдині системи цивільно-правових норм (УНІДРУА, Модельний цивільний кодекс СНД) і т.п.

З урахуванням сказаного наука цивільного права може бути розділена на три головні частини:

 1. Догма цивільного (приватного) права.

 2. Історія цивільного (приватного) права.

 3. Порівняльна цивілістика (порівняльне цивільне право, порівняльне правознавство в сфері приватного права).

1) Догма цивільного права - це частина цивілістики, яка вивчає характер, особливості і зміст норм певної системи цивільного права; структуру, зміст і форми цивільного законодавства; тлумачить його; вивчає і аналізує практику застосування цивільно-правових норм з метою визначення їх ефективності.

Предметом даного розділу цивілістики є насамперед чинне цивільне законодавство і практика його застосування.

2) Історія цивільного (приватного) права - Представляє собою частину цивілістики, яка вивчає розвиток цивільного (приватного) права як в цілому, так і окремих його інститутів.

При цьому предметом дослідження може бути приватне право як наднаціональна система, окремі традиції приватного права, національні системи цивільного права, взяті в їх історичному розвитку. Крім того, предметом дослідження тут є також розвиток самої цивілістики, як науки.

3) Порівняльна цивілістика - Частина науки цивільного права, що вивчає системи приватного (цивільного) права.

При цьому предметом дослідження може бути певна правова система, національні системи цивільного права або окремі інститути і навіть норми, які розглядаються у порівняльно-правовому плані.

У цивілістиці використовуються загальнонаукові та спеціальні наукові методи дослідження.

До загальнонаукових методам, які використовуються не тільки в праві, але і в інших гуманітарних науках, відносяться, перш за все, діалектичний метод, дозволяє аналізувати той чи інший суспільний феномен у його розвитку.

У радянській правовій науці основою пізнання тривалий час вважалося виключно марксистське матеріалістичне вчення про право, згідно з яким право є надбудовою над матеріальним базисом, зумовлюється останнім і змінюється разом з ним.

Однак зараз намітився відхід від матеріалістичного монізму і право, перш за все приватне, розглядається як елемент цивілізації (культури), що представляє собою самостійну цінність. При цьому не заперечується зв'язок права з матеріальними умовами життя суспільства, однак відсутня "жорстка прив'язка» його до тієї чи іншої суспільно-економічної формації не відкидає цінності та досягнення правової думки інших цивілізацій.

Така переоцінка цінностей, обумовлена ​​зростанням інтересу до гуманітарних аспектів приватного права. Логічним її наслідком є відмова від визнання винятковості будь-якої з систем права і зростання інтересу до основоположних понять інститутів приватного права.

Такий підхід отримав назву «цивілізаційного методу» (на відміну від методу «формаційного»). Це дозволяє говорити про застосування в сучасній цивілістиці загальнонаукового цивілізаційного діалектичного метолу.

Крім того, в цивілістиці використовуються спеціальні наукові методи, на які тут припадають головні «робочі» навантаження.

До них, зокрема, відносяться системний метод, конкретно-соціологічний метод, догматичний метод, метод порівняльного аналізу, історичний метод та ін

Системний метод полягає у виявленні та аналізі елементів того чи іншого явища, що належить до сфери приватного права. При цьому визначається доцільність і ефективність використання тих чи інших принципів правового регулювання, структури правових норм, інститутів, підгалузей і т.п.

Конкретно-соціологічний метод базується на узагальненні та аналізі практики застосування цивільного законодавства; вивченні рівня правосвідомості у сфері дії приватного права; проведенні соціологічних досліджень щодо бажаного напряму вдосконалення цивільно-правових норм; експертних оцінках змісту і ефективності цивільно-правових актів і т.п.

Догматичний метод полягає в тлумаченні структури і змісту цивільно-правових норм з метою встановлення їх «букви» і «духу», взаємозв'язку між ними і т.п. При цьому предметом аналізу є норми права як такі.

Метод порівняльного аналізу (порівняльного правознавства) полягає у вивченні і порівнянні різних систем приватного (цивільного) права, цивільно-правових доктрин, інститутів тощо У процесі такого порівняльного аналізу визначаються переваги і недоліки різних правових систем, встановлюються перспективи і характер їх розвитку, а також тенденції розвитку приватного права в цілому.

Історичний метод служить встановленню особливостей розвитку приватного права і його традицій у цілому, окремих інститутів і категорій цивільного права тощо, що дає можливість оцінити тенденції і перспективи розвитку цієї галузі.

Характеристику цивільного права, як галузі національного права, доповнюють перелік його функцій і внутрішня система побудови.

Функції цивільного права - це головні напрями його впливу на цивільні відносини з метою приведення впорядкування і реалізації останніх. Вони визначаються специфікою предмета і методу цивільно-правового регулювання, а також завданнями (цілями), що стоять перед громадянським правом.

До числа основних функцій цієї галузі права традиційно відносять: регулятивну, охоронну та виховну функції.

Іноді цей перелік виглядає трохи інакше: регулятивна, охоронна, превентивна функції. При цьому мається на увазі, що цивільне право взагалі виконує функції, притаманні праву, але робить це з властивими йому особливостями.

Такий підхід, вірний по суті, разом з тим, з точки зору можливості загальної оцінки функцій цивільного права, може призвести до неадекватних уявлень про них, оскільки не дає повної картини функціонального механізму цієї галузі.

З цих міркувань доцільно при характеристиці функцій цивільного права окремо вказувати й на ті, що мають загальний характер, і на ті, які є специфічними у цій сфері.

При такому підході варто розмежовувати:

1) загальноправові функції, які проявляються на рівні цивільного права;

2) специфічні цивілістичні функції.

Загальноправовим функціями, що проявляються на цивілістичної рівні, є:

1.Інформаціонно-орієнтовна функція. При цьому виконується завдання ознайомлення суб'єктів цивільних відносин із концепцією прав людини (приватної особи), принципами визначення положення приватної особи, загальними тенденціями правового регулювання в цій області і т.п. Таким чином, відбувається орієнтація суб'єктів цивільного права на певний тип поведінки, усвідомлення ними своїх прав і обов'язків. У разі невиконання цієї функції учасники цивільних відносин практично втрачають можливість відчувати себе суб'єктами приватного права, а тому не можуть повною мірою реалізувати свої цивільні права та обов'язки.

2.Воспітательная (попереджувально-виховна, превентивна) функція. Полягає у вихованні поваги до права взагалі, цивільних прав інших осіб, правопорядку і т.п. Невиконання цивільним правом цієї функції може призвести до стирання межі між правом і
«Неправих», до порушення одними суб'єктами цивільних відносин у процесі реалізації їх громадянських прав, інтересів інших осіб, до зловживання гражданскіміправамі і т.п.

3.Регулятівная функція. Складається в упорядкуванні цивільних відносин, наданні прав та обов'язків учасникам цих відносин, встановленні правил поведінки суб'єктів цивільного права.

4. Захисна функція. Виконує завдання захисту цивільних прав та інтересів від порушень. Досягається ця мета шляхом визначення правових засобів належного виконання цивільних прав та обов'язків, встановлення заходів захисту і відповідальності за цивільні правопорушення тощо

Зазначені функції притаманні будь-якій галузі права, але набувають специфічні властивості за рахунок предмета (сфера приватних або ж - цивільних відносин) та методу правового регулювання, а також цілями, для досягнення яких виконуються ці функції.

Разом з тим, цивільне право виконує специфічні, тільки йому притаманні функції, які є передумовою, проявом і результатом застосування цивільно-правового методу регулювання.

Специфічні цивілістичні функції у сфері цивільних відносин полягають у наступному:

1. Уповноважує функція. Полягає в тому, що цивільне право створює нормативну базу, передумови для саморегулювання у сфері приватного права, визначає принципи внутрішнього регулювання за допомогою угоди сторін цивільних відносин.

Ця функція є специфічною цивілістичної функцією, оскільки тільки в даній області учасники відносин можуть самі визначити для себе правила поведінки, створити фактично нормативні акти локальної дії тощо

Концептуальною основою цієї функції є відома ще римському приватному праву сентенція «Дозволено все, що прямо не заборонено законом», яка протиставлялася і протиставляється нині положенню публічного права «Дозволено лише те, що прямо зазначено в законі».

2. Компенсаційна функція. У процесі виконання цієї функції забезпечується можливість відновлення порушеного цивільного права та інтересу на еквівалентній основі.

Така функція також властива лише цивільному праву, оскільки до інших галузей права мета відновлення порушеного права на еквівалентній основі, як правило, не відноситься. Наприклад, адміністративно-правові норми можуть виконувати функцію припинення правопорушення, навіть повернення учасників відносин у існував до правопорушення становище. Разом з тим, майнові санкції, які застосовуються в цих відносинах, мають на меті покарати правопорушника, але не відновити майнове становище потерпілого. Разом з тим, у цивільному праві зменшення майна у порушника договірного зобов'язання або в особи, яка завдала шкоди іншій особі, практично завжди означає відповідне прирощення майнової сфери потерпілого.

2 Правові наслідки недійсності угод, поняття реституції

Недійсними угодами є дії суб'єктів цивільного права, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, але не породжують бажаних сторонами юридичних результатів унаслідок невідповідності вчинених дій вимогам закону.

Таким чином, недійсність правочину є наслідком того, що дія, ззовні нагадує угоду, за своєю суттю не відповідає вимогам, які висуваються до юридичного факту, що кваліфікується як правочин. З іншого боку, така угода не є і юридично нейтральним фактом, оскільки з її висновком закон пов'язує виникнення для сторін певних наслідків (хоч і не тих, яких бажали сторони: повернення отриманого майна, виникнення обов'язку компенсації збитків тощо).

Загальною підставою визнання угоди недійсною є її невідповідність вимогам закону. Це загальне правило конкретизовано у спеціальних нормах, що закріплюють особливі підстави і конкретні наслідки визнання правочинів недійсними.

Говорячи про конкретні підстави визнання угоди недійсною, слід зазначити, що її недійсність зумовлюється наявністю дефектів ознак або елементів угоди, недотриманням вимог, необхідних для чинності правочину (ст.ст. 215, 203 ЦК України).

Зокрема, це можуть бути:

 1. дефекти суб'єктного складу (укладення угоди особою, не має необхідного обсягу дієздатності - сделкоспособность);

 2. дефекти волі (невідповідність волі та волевиявлення);

 3. дефекти (недотримання) форми;

 4. дефекти (незаконність та / або аморальність) змісту та порядку укладення угоди.

Наявність цих дефектів тягне недійсність угоди. Виняток становлять випадки недотримання вимоги щодо форми правочину, встановленої законом. Як правило, недотримання простої письмової форми угоди не тягне недійсності останньої, а лише ускладнює доведення її існування. Оскільки за допомогою показання свідків у разі порушення письмової форми не є доказами існування угоди, то необхідно відшукувати письмові докази, аудіозаписи, відеозаписи тощо

Ст. 215 ЦК України розрізняє нікчемні та оспорімие угоди.

Незначною (Або «абсолютно недійсною») визнається угода, якщо її недійсність безпосередньо встановлена ​​законом (частина 2 ст. 215 ЦК України).

Оскільки недійсність таких угод визначена безпосередньо в законі, то вони вважаються недійсними з моменту їх укладення, незалежно від пред'явлення позову і рішення суду (іноді такі угоди називають «мертвонародженими"). Отже, визнання судом такої угоди недійсною не потрібно.

Тим не менш, навіть нікчемні правочини у визначених законом випадках за поданням сторін або заінтересованих осіб можуть бути визнані судом відповідними дійсності. Наприклад, частиною 2 ст. 219 ЦК України передбачена можливість визнання судом відповідної дійсності угоди, укладеної з порушенням нотаріальної форми.

Іншим видом недійсних угод є оспорімие угоди.

Їх відмінність від нікчемних правочинів полягає в тому, що оспорімие угоди передбачаються відповідними дійсності, тобто породжують цивільні права та обов'язки. Тим не менш, їх дійсність може бути оспорена стороною правочину або іншою заінтересованою особою у судовому порядку. Тобто хоча безпосередньо нормою закону їх недійсність не передбачається, але, разом з тим, у сторони правочину або заінтересованої особи існує можливість звернутися до суду з позовом про визнання такої угоди недійсною. Прикладом оспорімой є угода, укладена фізичною особою, обмеженим у дієздатності. Для визнання такої угоди недійсною опікун може подати позовну заяву до суду з вимогою про це. Суд може визнати таку угоду недійсною у разі, якщо буде встановлено, що така угода суперечить інтересам самого підопічного, членів його сім'ї або осіб, яких він відповідно до закону зобов'язаний утримувати (ст. 223 ЦК України).

При розгляді питань про визнання угод недійсними, відповідно до роз'яснень постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про визнання угод недійсними» від 28 квітня 1978 р. з змінами від 25 грудня 1992 р., слід виходити з того, що визнання угоди недійсною можливе і в інших випадках порушення правочином особистих або майнових прав суб'єктів цивільного права, навіть якщо для них не встановлені спеціальні правила визнання угод недійсними.

Нікчемна угода чи угода, визнана судом недійсною, є недійсною з моменту її вчинення (Ст. 236 ГК Україна).

Оскільки при встановленні моменту, з якого угода є недійсною, вирішальне значення має момент його вчинення, слід звернути увагу на ті труднощі, які виникають при визначенні моменту вчинення правочину.

Ці труднощі пов'язані з тим, що ЦК України не містить загального правила щодо визначення моменту вчинення правочину, через що необхідний ретельний аналіз його окремих норм, змісту і суті угоди.

Зокрема, деякі статті ЦК України вказують на такий момент. Так, ст. 210 ЦК України передбачає, що угода, яка підлягає державній реєстрації, є укладеною з моменту її державної реєстрації. Згідно зі ст. 212 ЦК України угоди, укладені під отменітельним або відкладальною умовою, набувають чинності з моменту настання відповідної умови.

Момент набрання чинності угоди може бути зазначений у самій угоді шляхом вказівки на певну дату або на певну подію, або шляхом вказівки на закінчення певного відрізка часу.

Якщо момент набрання чинності угоди не зазначений у самій угоді чи в законі, а також не випливає з її змісту і сенсу, то передбачається, що права і обов'язки у сторін виникають c разу після укладення угоди (наприклад, у договорі купівлі-продажу може бути достатньо сплати покупної ціни і передачі речі, щоб у покупця виникло право власності на продану річ).

Якщо за недійсним операціях права і обов'язки повинні були настати лише у майбутньому, угода припиняється судом на майбутній час. Це пов'язано з тим, що на момент укладання угоди і навіть на момент розгляду судом справи про визнання угоди недійсною, правовідносини між сторонами ще не виникли.

Слід звернути увагу і на те, що недійсною може бути визнана тільки вже укладена угода.

У випадках, якщо сторони ще тільки ведуть переговори і при цьому допустили порушення закону, питання про юридичне значення їх дій вирішується з урахуванням правил, що регламентують порядок укладання угод. Тут може йти мова про визнання угоди не відбулася, компенсації збитків тощо, але не про визнання угоди недійсною. Разом з тим, слід мати на увазі, що для визнання угоди недійсною не потрібно, щоб вона вже була виконана. Факт виконання або невиконання укладеної угоди має значення для визначення наслідків визнання її недійсною, але не для самого визнання її недійсною.

Якщо за недійсним операціях права та обов'язки передбачалися лише на майбутнє, можливість настання їх у майбутньому припиняється (частина 2 ст. 236 ЦК України). Іншими словами, якщо зі змісту угоди випливає, що вона може бути припинена лише на майбутнє, її дія припиняється на майбутнє.

За загальним правилом, установленим ст. 216 ЦК України, основним наслідком укладення угоди, що не відповідає вимогам закону (ст. 203 і ін ЦК України) і визнаною недійсною, є двостороння реституція.

Двостороння реституція полягає в тому, що кожна зі сторін недійсною угоди повинна повернути другій стороні все отримане за угодою.

Якщо повернути в натурі отримане за угодою, що є недійсною, неможливо (наприклад, предметом угоди було користування майном, надання послуг тощо), то підлягає поверненню вартість того, що отримано. Тобто здійснюється відшкодування отриманого за недійсними угодами у грошовій формі.

Оцінка розміру відшкодування здійснюється не за цінами, що існували на момент укладання угоди або на момент пред'явлення позову, а за цінами, які існують на момент відшкодування. Якщо відшкодування проводиться добровільно, то таким моментом є момент розрахунків між сторонами. Якщо ж відшкодування здійснюється на підставі рішення суду, то ціни визначаються на момент виконання судового рішення про відшкодування отриманого за угодою, визнаною судом недійсною.

Двостороння реституція є загальним наслідком недійсності правочину, наступаючим незалежно від наявності вини сторін правочину у тому, що угода є недійсною. У тих випадках, коли у визнанні угоди недійсною є вина однієї із сторін, двостороння реституція може супроводжуватися додатковими негативними наслідками для винної сторони. Зокрема, якщо у зв'язку з вчиненням недійсного правочину другій стороні (сторонам) угоди чи третій особі заподіяно матеріальну та моральну шкоду , вони підлягають відшкодуванню винною стороною (ст.ст. 22, 23 ЦК України).

Спеціальними нормами можуть бути встановлені особливі умови застосування вказаних вище загальних наслідків або особливі правові наслідки для окремих видів недійсних угод (підвищена або обмежена відповідальність однієї з сторін і т.п.). Наприклад, у відношенні угод, укладених внаслідок обману, додаткові майнові наслідки для винної сторони передбачені частиною 2 ст. 230 ГК України, яка встановлює, що сторона, яка винна в обмані, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки у подвійному розмірі та моральну шкоду, завдані у зв'язку з вчиненням цього правочину (ст.ст. 22, 23, 230 ЦК України).

Оскільки дійсність чи недійсність нікчемного правочину визначається безпосередньо законом і не залежить від волі сторін, то наслідки її недійсності визначаються безпосередньо законом. При цьому правові наслідки недійсності нікчемного правочину, встановлені законом, не можуть змінюватися за домовленістю сторін. Тим не менше, суд за власною ініціативою, керуючись власними переконаннями і матеріалами справи, має право визначати, які саме наслідки недійсності нікчемного правочину будуть застосовуватися у кожному окремому випадку. При цьому пропозиції або бажання сторін не мають правового значення.

Угода за своїм змістом може перебувати в різному співвідношенні з вимогами закону, одні з її умов можуть суперечити цим вимогам, інші - ні. У такому випадку виникає питання про можливість визнання недійсною частини угоди.

Ст. 217 ЦК України у зв'язку з цим встановлює два варіанти вирішення питання про юридичну долю угоди, окремі частини якої не відповідають вимогам закону:

 1. якщо вимогам закону суперечать істотні умови угоди, то вона є чи може бути визнана судом недійсною в цілому;

 2. у випадках, коли законом суперечать неістотні умови угоди, без яких вона могла б існувати, то угода є частково відповідає дійсності (у тій частині, яка відповідає закону).

Таким чином, недійсність окремих частин правочину не тягне недійсності правочину в цілому лише у випадках, якщо можна припустити, що угода була б укладена і без включення її недійсних частин. Якщо підстав для такого припущення немає, то угода визнається недійсною. Наприклад, угода, укладена з перевищенням повноважень, може бути визнана судом дійсним в тій частині, яка відповідає повноваженням представника (ст. 241 ЦК України).

Реституція (лат. restitutio - відновлення) - 1) у цивільному праві повернення сторонами всього отриманого ними за угодою у разі визнання її недійсною. При неможливості повернення одержаного в натурі відшкодовується його вартість у грошах, якщо інші наслідки недійсності угоди не передбачені в законі. Загальним правилом є двостороння Реституція.

3 Правові наслідки недодержання вимоги про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину і договору

У Відповідно до ст. 218 ЦК України, недотримання сторонами письмової форми правочину, встановленої законом, не тягне її недійсність, крім випадків, встановлених законом.

Отже, загальне правило про наслідки недотримання вимоги щодо «простий» письмової форми правочину полягає у встановленні презумпції дійсності такого правочину, якщо законом не передбачено спеціально, що недотримання письмової форми угоди тягне недійсність останньої.

Але порушення простої письмової форми угоди все-таки має певні негативні наслідки для її сторін. Вони полягають у тому, що у разі заперечення її учасниками факту вчинення правочину або оспорювання окремих його частин, рішення суду не може грунтуватися на свідченнях свідків. Визнання існування угоди, встановлення її змісту може грунтуватися на письмових доказах, фіксації угоди засобами аудіозапису, відеозапису, інших аналогічних доказах.

Для деяких видів угод спеціальним законом може передбачатися недійсність на випадок недодержання простої письмової форми. Наприклад, згідно зі ст. 546 ЦК України, угода щодо забезпечення виконання зобов'язань (неустойка, поручительство, застава та ін), вчинена з недодержанням письмової форми, є нікчемним.

Таким чином, для цих видів угод загальним правилом є визнання їх недійсними в разі порушення вимоги щодо форми такого правочину. Тим не менш, з цього правила, у свою чергу, існує виняток. Якщо така угода укладена усно і одна із сторін здійснила дію, а інша сторона підтвердила вчинення, зокрема, шляхом прийняття виконання, такий правочин у разі спору може бути визнана судом відповідної дійсності. Наприклад, домовленість щодо сплати неустойки на випадок невиконання договору була досягнута у вигляді додаткової угоди до основного договору і письмового оформлення не набула. Після порушення умов основного договору порушник сплатив штраф, але потім зажадав його повернення, посилаючись на те, що усна угода про неустойку є недійсним. Проте суд, згідно з ч. 2 ст. 218 ЦК України, може визнати угоду про встановлення неустойки відповідним дійсності, оскільки сторони своїми діями (виконання та прийняття виконання) підтверджують наявність між ними правовідносин та свої права і обов'язки в цих правовідносинах.

Ст.ст. 219 і 220 ЦК України встановлюють наслідки недодержання вимоги про нотаріальне посвідчення угод.

При цьому розрізняються дві ситуації:

 1. порушення вимоги про нотаріальну формі односторонньої угоди;

 2. порушення вимоги про нотаріальну формі двох-і багатосторонній угоди (договору).

1) У разі недотримання обов'язкової нотаріальної форми одностороннього правочину (Заповіту; довіреності на здійснення угод, що потребують нотаріальної форми; довіреності, яка видається в порядку передоручення і т.п.), такий правочин є нікчемним.

Тим не менш, за певних умов відсутність необхідного нотаріального посвідчення угоди може бути компенсовано судовим рішенням. Частина 2 ст. 219 ЦК України передбачає, що суд може визнати таку угоду дійсною при наступних умовах: а) якщо буде встановлено, що вона відповідала цієї волі особи, її вчинила, б) якщо нотаріальному посвідченню угоди перешкоджало обставина, що не залежить від волі особи. При визнанні такого правочину дійсним, суд також може перевірити, підлягала ця угода нотаріальному посвідченню та чи не містить вона умов, що суперечать закону (п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про визнання угод недійсними» від 28 квітня 1978 р. зі змінами від 25 грудня 1992 р.).

2) Недотримання нотаріальної форми договору тягне його нікчемність, він не породжує тих прав і обов'язків, яких бажали досягти сторони. Разом з тим, настає двостороння реституція: сторона договору повертає іншій стороні все отримане за таким договором, а при неможливості повернути одержане в натурі - відшкодувати його вартість у грошовій формі (частина 1 ст. 216 ЦК України). Іноді нотаріальне посвідчення договору також може бути компенсовано рішенням суду.

Це можливо при дотриманні таких умов:

а) сторони домовилися щодо всіх істотних умов договору;

б) така домовленість підтверджується письмовими доказами;

в) відбулося повне або часткове виконання договору;

г) одна із сторін ухилилася від його нотаріального посвідчення (частина 1 ст. 220 ЦК України). У разі позитивного рішення суду наступне нотаріальне посвідчення договору не вимагається: судове рішення має тут «компенсаторне» значення.

При визнанні договору дійсним суд має перевірити: чи підлягає цей договір нотаріальному посвідченню, чому він не був нотаріально посвідчений і чи не містить даний договір будь-яких протиправних умов (п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про визнання угод недійсними »від 28 квітня 1978 р. з змінами від 25 грудня 1992 р.).

Практична частина

Завдання № 1

Художник Рощин, перебуваючи в Будинку творчості, написав картину, на якій зображений зимовий пейзаж. При цьому для написання картини він використовував полотно і фарби художника Нікітіна, який у справах служби на кілька днів відлучився з Будинку творчості. Дізнавшись, що на картину пішли його полотно і фарби, Нікітін зажадав передати картину йому. При цьому він пояснив, що давно мріяв мати у своїй колекції картину Рощина - відомого пейзажиста і не хоче упускати щасливий випадок. На думку Нікітіна, картина особливо вдалася Рощин, оскільки на неї пішли фарби, привезені Нікітіним з Італії і виготовлені за рецептами старих майстрів. Праця Рощина з написання картини Нікітін готовий оплатити.

Рощин з цим не погодився і, у свою чергу, висловив готовність оплатити Нікітіну вартість фарб та полотна. Використання не належать йому полотна і фарб Рощин пояснив тим, що приїхав до Будинку творчості з порожніми руками. Побачивши, однак, що вразив його зимовий пейзаж, він випробував приплив творчих сил і не втримався від спокуси написати картину. Оскільки Рощин і Нікітін домовитися між собою не змогли, спір був переданий на вирішення погоджувальної комісії Феодосійського Спілки художників.

Художники звернулися за консультацією до юриста.

Яке роз'яснення їм належить дати?

За умовою завдання видно, що мова йде про правовідносини, пов'язаних з таким нематеріальним об'єктом цивільного права, як результат творчої діяльності та авторська право на такий результат. Відповідно до ст. 177 ЦК України об'єктами цивільних прав є те, на що спрямовані права та обов'язки суб'єктів цивільних правовідносин. У даному випадку об'єктом є картина, написана Рощиним. Автором картини є Рощин, матеріальним носієм його ідей, думок, символів є полотно, на якому написана картина. Відповідно до ст. 437 ГК авторське право виникло з моменту створення твору. Оплата праці Рощина, як пропонує Нікітін, і передача йому картини, буде порушувати виключне право авторства Рощина на картину. Як автор і творець об'єкта авторського права тільки сам Рощин має право відповідно до ст.41 Конституції України, ст.1 Закону України "Про авторське право та суміжні права", ст.440 ГК володіти, користуватися і розпоряджатися результатом своєї творчості і тільки йому забезпечена правова охорона прав на досліджуваний об'єкт. Таким чином, тільки сам Рощин може розпорядитися картиною у відповідності зі своїми бажаннями. З'явитися ж в колекції у Нікітіна картина написана Рощиним, може тільки якщо автор погодиться передати право власності на картину Нікітіну, тобто продати, проте в будь-якому випадку автором твору завжди буде виступати Рощин. Ціна на картину може бути встановлена ​​угодою сторін. Нікітін при зазначених умовах має право вимагати від Рощина відшкодування вартості полотна і фарб.

Завдання № 2

С.С. Смирнов придбав автомобіль «Мерседес» у С. Т. Аристархом. Так як оформлення договору купівлі-продажу було справою тривалим і дорогим, вони вирішили оформити довіреність з правом продажу. При отриманні вищевказаної довіреності Смирнов віддав Аристархова гроші і взяв розписку про отриманої суми. Через шість місяців Смирнов отримав лист від Аристархова з повідомленням про скасування довіреності та з проханням повернути автомобіль, а ще через три місяці прийшла повістка в суд, куди Аристархов подав позов про витребування майна з чужого незаконного володіння.

Дозвольте ситуацію.

Згідно з умовою задачі Смирнов С.С. придбав автомобіль «Мерседес» у СТ. А рістархова. передавши гроші за придбаний автомобіль і склавши розписку про отримання Аристархова СТ. грошей. Звідси випливає, що одна сторона передати майно (автомобіль), а інша сторона прийняла майно та сплатила за неї певну грошову суму. Даний вид відносин регулюється главою 54 Цивільного кодексу України про купівлю-продаж.

Однак замість оформлення договору купівлі-продажу сторони оформили довіреність з правом продажу, тобто угода була зроблена для приховування іншого правочину, яку вони насправді вчинили. Згідно зі ст. 235 ЦК України така угода є удаваною і відносини сторін регулюються правилами щодо правочину, яку сторони насправді вчинили. Для вирішення ситуації, що склалася Смирнов С.С. може подати позовну заяву до суду про визнання вчинення угоди купівлі-продажу автомобіля і довести свої вимоги в судовому порядку. Встановивши, що угода укладена з метою прикрити іншу угоду, суд виносить рішення, що сторонами була укладена тільки та угода, яку вони дійсно мали на увазі з усіма від сюди наслідками.

Література

1.Гражданскій кодекс України: Науково - практичний коментар. Видання четверте, доповнене і перероблене / За ред. д.ю.н., проф. Є. О. Харитонова. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2007. - 1280 с.

2.Харітонов Є. О., Саніахметова Н. О.; Цивільне право України: Підручник. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. - 960 стор

3. Харитонов Є.О., Саніахметова Н.О. Цивільне право: Приватне право. Цивілістика. Фізичні особи. Речове право. Зобов'язання. Види договорів. Авторське право. Представництво: Учеб. посібник. - К.: А.С.К., 2001.-832с.

4.Суханов Є.А. Цивільне право: Підручник: У 2 т. - М.: ВТД Герда, 2000 .- Т. - 515с.

5. Цивільне та сімейне право. Навчально-практичний довідник. / Под ред. Є.О. Харитонова. - X.: ТОВ "Одіссей", 1999. - 544 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
102.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Підстави визнання угоди недійсною
Відмежування цивільного права від суміжних галузей права
Місце і роль ВНЗ в системі суб`єктів цивільного права
Місце і роль права і системі соціальних норм поняття системи права як внутрішньої його організа
Місце інвестиційного права в системі права України
Місце адміністративного права в системі права РФ
Місце адміністративного права в правовій системі
Місце адміністративного права в правовій системі
Місце і роль права в системі соціальних норм
© Усі права захищені
написати до нас