Міністерства США

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Члени групи беруть участь у всіх президент-

ських нарадах з питань діяльності конгресу.

У кркт, ическое періоди розгляду урядових

пропозицій у конгресі члени групи направляються

в Капітолій, щоб безпосередньо впливати на

опозиційність, але налаштованих конгресменів. Помічник-по

справах коцгресса, перетворюється на одного, з найбільш можу-

мадських лоббістов4 '. Не у, ​​дів, мон тому; - що

він користується великим авторитетом як у правитель-

стве, так і в Капітолії.

Нако, нец, слід останоціться і на шостій групі

апарату Білого дому! на, 'секре'таріате президента, нд

чолі якого поставлено його спец, іально помічник,

Поряд з виконанням звичайних функцій заведующегс

секретаріатом, що включають такі важ.ние питання

як, наприклад, регулірова.ніе прийому президії, нтом офі

альних та інших осіб, сортування документів за їх

терміновості і важливості, орган'ізац, ия поїздок президент '

і т. п., цей помощнікотвечает за інші, мабуть

ще більш суттєві ділянки діяльності апарат;

Білого дому. На нього покладено, зокрема, практичні

ське здійснення вказівок президента щодо керівництва

своєї політичної партією. Спеціальний помічник

виконує ряд адміністративних функцій, і в част

ості руководі1 дея1ельностью слуиебного персоналу

апарату. Він стежить за строгим виконанням правил

: Екретного делопроізводстіа і підтримує контакт

: ФБР щодо лояльності співробітників апарати-

га. У силу характеру своїх функцій спеціальний

допомогу, нік є одним з найбільш близьких до пре-

зидента співробітників апарату. Він належить до уз-

кою групи так званих <універсальних радні-

ков>, з яким, і президент радиться з будь-яких по-

просимо.

Такі основні складові частини апарату Білого

будинку. Крім них можна виділити ще кілька груп,

мають більш вузьке призначення або більш непостійного-

ний характер ". Співробітники таких груп, як правило,

широко пріілекаются до виконання інших завдань.

Вони, однак, значною мірою поступаються пязванним

помічникам президента як щодо політичного

впливу, так і з точки зору важливості доручених їм

обов'язків.


3. БЮРО бюд) кета


Бюро бюджету має біль: шое значення в сі-

стем органів виконавчої влади. Будучи головним

зве, ном бюджетно-податкового механізму, воно є

одним з основних органі, нов щодо забезпечення дер-


1939 р., Ваіна з них - це складання проек-

тл бюджету, коптроль за виконанням бюджету та

лроверка законодавчих пропозицій міністерств і

відомств.

На чолі Бюро бюджету перебувають директор, його за-

заступники, три потужніший, но, виконавчий помічник,

генераль, ний радник і адміністративний іомощнік

Крім того, до помічників директора, прирівняні за

своїм становищем начальники чотирьох функціональних

управлінь (перевірки бюджету, законодавчих перед-

положень, адміністративного керівництва та організацій

ції, статистичних стандартів). Директору також непо

засобі, нно підпорядковані начальник п'ятого (фіна, нсового)

управління та начальники п'яти галузевих відділів (тор

говли і фінансів, міжнародного, праці та соціально

го забезпечення, військового, ресурсів і громадських

робіт.

Робота бюро організована таиім чином, що уп

ління займаються, в межах своєї компетенції

питаннями, що стосуються до всіх урядових

чрежденіям, тоді як відділи підтримують зв'язок

відомствами даної галузі з усіх питань компі

тепціі бюро в цілому. Якщо функціональні управління

. Дають узагальнений матеріал з даного кола питань

то отраслеіие відділи підтримують практичну пов

се, денну зв'язок з відповідними, в першу черго

бюдтетнимі, орга, нами міністерств і відомств даної

галузі і координують їх діяльність.

Бюджетні повноваження бюро випливають з закон

про бюджет і звітності 1921 року, за яким при під

готуванні бюджету бюро <збирає, перевіряє, розгля

гяет, скорочує або збільшує кошторису деяких де

департамент і установ>. Виконання цих заду

покладено на управління перевірки бюджету і на отрс

зліва відділи. Управління включає відділ підготовки

бюджету, відділ бюджетних методів і групу юридиче


По-друге, Бюро бюджету являє собою один

з важелів воздействйя правлячих кіл на конгрес.

Воно не тільки підтримує зв'язок Білого дому з Капі-

толіем і практично здійснює законодавчу

ініціативу виконавчої влади, а й контролює

що вносяться до конгресу законопроекти і фактично на-

правляє діяльність бюджетних комісій конгресу,

забезпечуючи LE>

Серед-інших функцій управління слід зазначити,

що відповідно до заканом 1962 року про расширени

торговлі.управданію надано право проводити п

власної ініціативи або на прохання інших відомств

<Негайне розслідування для з'ясування воздействи

імпорту певних товарів на національну без

пеку> і приймати необхідні заходи, включг

предстлвлепіе відповідних рекомендацій президентові.

Управління науки і техніки було створено у відповідності

відно до схваленого конгресом реорганйзаціонниi

пляном 3 2, що вступив в силу 8 ію.ня 1962 р. У сопрс

водптсльном посланні президента від 29 березня 19б2 р

були наступним чином визначено мету створення але

вого управління: надавати допомогу президенту <в ра: -

розробці політики і в оцінці програм для забезпече

того, щоб наука і техніка використовувалися самим еф

лективним чином в інтересах національної безп <

ності і загального добробуту "і" в необхідно

координації діяльності федерального урядів

в галузі науки і техніки> ". Управління, крім того

орієнтує урядові установи, виявляючи

нові важливі науково-технічні проблеми і усуваючи

прогалини у їх вивченні. Воно здійснює долгосрочнс

планування науково-технічної діяльності прово

дит в життя д-вояки принцип <наука в політиці>

<Політика в науці>, тобто забезпечує належний уче

науково-технічних факторів при розробці правитель

жавної політики, з одного боку, і необхідне вм

шательство держави в наукову сферу - з друго

i Управління направляє основну науково-технічну

діяльність приватних фірм і наукових центрів, мобіл.

Зул їх на вирішення цікавлять уряд пробле:

Воно вживає заходів Для посилення науково-технічних

возмоіностей окремих відомств, допомагаючи їм, на годину

ності, в підборі кадрів, і забезпечує распростран

ня наукової інформації 'серед органів виконавці

ної влади, стежачи за належним використанням ними

такої інформації. Нарешті, управління підтримай

кість від імені уряду зв'язок з конгресом в обл

сти науки і техніки, і зокрема з постоянньп

комісіями конгресу, що займаються науковими під

просили.


Згідно виконавчому наказом 10807, федераль-

ний рада займається питаннями найбільш ефективного

планування і здійснення науково-технічних про-

грам уряду, визначає напрями наукових

досліджень, домагається більш раціонального викорис-

тання відомчих воаможнестей і ресурсів у про-

ласті науки і техніки та споеобсжует розвитку між-

народного співробітництва.


формально рішення військових питань було зосе-

гочено в міністерстві оборони (управління військових

досліджень і техніки) та в галузевих військових міні-

стерства, а розробка і здійснення всіх невійськових

космічних програм покладено на вйовь створене

Національне управління з аеронавтики і досліджень-

нію космічного простору. Для поддержачія

тісного контакту між військовими міністерствами і

НАСА був утворений спеціальний цивільно-військовий

коміхет зв'язку з представників названих уста-

деній.

В якості вищого координаційного органу був

створено Національну раду з аеронавтики і НКАУ-

ському простору.

Спочатку до складу ради увійшли 9 осіб: пре-

зидента, державний секретар, міністр оборони,

начальник НАСА, голова комісії з атомлой

енергії і чотири інших члена ради, що призначаються

президентом (один з числа урядових чинів-

ників і три з числа відомих вчених і громадських

діячів). У законі було передбачено створення при

раді, за рішенням президента, пострянного апарату під

чолі з виконавчим секретарем.


Апарат спеціального представника з торгових пе-

реговорам ппарат спеціального представника з тор-

говим переговорів був створений на основі закону про рас-

ширення торгівлі, який набрав чинності 11 жовтня 1962

Закон поставив перед урядом завдання - з по-

міццю торгових угод забезпечувати більш широ-

Електричні ринки для американських товарів, щоб стиму-

ровать економічний розвиток США, зміцнювати еконо-

Мініс відносини з країнами <вільного світу> та

Препятствоватькоммунистическому економічному

пронікновенйю>

Для виконання цього завдання було предусмотренс

створення нового урядового посту - спеціаль-

ного представника з торгових переговорів. Закон

встановив, що новий член уряду, який має ранг

посла і призначається президентом <за порадою і за узгод

ся сенату>, є головним представником США н;

міжнародних переговорах з торговельних питань або

з будь-яких другйм питань за вказівкою президента.

На бсйеьаіів закону 1962 року президент Кеннеді

видав 15 іьйбря 1963 виконавчий наказ 1107. "

згідно з яким торговий представник був непо

средственно підпорядкований президенту і разом зі своїм


помічниками вклвчен в еостав Виконавчого управ-

лення. Президент заснував посаду заступника перед-

ставники (також у ранзі посла), на якого було мож-

ложено практичне ведення торговельних переговорів.

Був освічений і міжвідомчий орган - консул'та-

івний комітет з питань закону про розширення тор-

овлі, через який спеціальний представник (перед-

. Едатель комітету) направляє зовнішньоторговельну діяль-

-Ельность урядових установ.


Зо чолі управління економічних можливостей

стоїть директор, який призначається президентом <за порадою

і за згодою сенату>. У складі управління - чотири

заступника директора, його помічники, виконавчі.

секретар і досить великий штат співробітників. Сог

ласно законом, при управлінні засновані під председа

давством директора дві поради: рада економічно:

можливостей, що складається з голови групи еко

номічного радників, восьми міністрів (оборони

юстиції, внутрішніх справ, сільського господарства, торговлг

праці, охорони здоров'я, проснещенія і соціальног

забезпечення, а також житлового будівництва і місто

ського розвитку), керівників деяких <неза

мих> агентств та інших вищих чиновників, і нацис

нальний консультативна рада, до складу якого (кром

голови і почесного голови - віце-пре

дента) 14 чоловік, що представляють <громадськість

і відповідні області діяльності, относящіес.

до цілей закону>. Консультативна рада, в якому під

виглядом представників громадськості зібрані ставлена

ники зацікавлених монополій, направляє діяч

ність нового урядового органу.,


1. КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ

КАБІНЕТУ І ЙОГО РОЛЬ У СУЧАСНОМУ

МЕХАНІЗМІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ


Американський кабінет відрізняється значною

вим своєрідністю в порівнянні-з кабінетами в інших

великих буржуазних країнах, особливо в парламентарії

них республіках. ОнГсуществует на основі звичаїв, име-

ет консультативні функції і не підзвітний парла

ту. Як, колективний орган кабінет не несе відповідальності

ності і позбавлений будь-якої самостійності.

З'явився в Англії в ХЧ11 столітті термін <кабінет>

був запозичений в США, для того щоб підкреслити

дорадчий характер цього органу. Але американський

кабінет не був скопійований з англійської або з кабінет;

іншої країни. При розробці конституції основне

увагу було приділено питанню створення сильної і не

залежною президентської влади. Наполегливі спроби

деяких делегатів обмежити повноваження президент;

шляхом створення ради при президенті не мали успіху

Американська буржуазія і її головні представники н-

конвенті - <батьки конституції>;, - які розгля

вали в конституційному <комітеті 11> пропозиції

делегатів, боялися навіть натяку на можливе ослаблений

ня президентської влади.

У результаті в конституцію було включено лише

таке положення: "Він (президент - С. М.) Може

вимагати від керівника кожного виконавчого


департаменту пйсьменного мненйя з будь-якого питання

відноситься до ето коміетенціі (ст. 11, РБД. 9, ~

Конституція наділила президента всієї повнотою використан

чої влади, одночасно підкресливши, що керів

водії департаментів можуть лише давати сові

президентові. Так було визначено консультативний Харга

тер майбутнього кабінету, що складається з глав департаментом

тов. Конституція вказала, що керівники департаментом

тов консультують президента лише за инициати

останнього. Тим самим майбутній кабінет був тільки

можливості робити самостійні действи

Встановивши, що президент радиться з Каїди руков

уря департаменту окремо та з питань е

компетенції, конституція визначила відсутність

будь-якої колективної відповідальності членів каб

нету чи спільної відповідальності президента і гол

департаментів. Це означає, що якщо, наприклад, одне

з міністрів скомпрометований, то виникає пит

лише про його відставку, а не про відставку кабінету в ціле

яка відбувається тільки після закінчення терміну повн

мочій призначив його президента.


денції у розвитку каоінета. ОРГАНІЗАЦІЯ <НЕЗАЛЕЖНИХ> АГЕНТСТВ


У число <незалежних> агентств входять самі

разпообразние установи як з точки зору їх призначають-

чення, повноважень, структури, так і з точки зору їх

місця в системі державного, ських органів. Вони наділяються-

ттся або чисто адміністратів.нимі, або квазізаконо-

тами, або подібною до судової повноваженнями, при-

ніж у багатьох випадках спостерігається поєднання цих ви-

дов повноважень. У той же час деякі <незавісч-

мі> агентства практично не можна відрізнити від інших

виконавчих органів. Наприклад, агентство з кон-

тролю над озброєннями і роззброєння та управління

мелждународ, ного розвинений, ия п.редставляют собою філії

державного департаменту, хоча перше має ста-

тус <незалежного> агентства, а друге - агентства в

складі государственно.го департаменту. Управління


Хоча <незалежні> агентства вважаються формально

не належать до. виконавчої влади, в прак-

тичної діяльності вони підпорядковуються главі прави-

тва й вищ, їм урядовим органам. Глави

багатьох <незалежних> агентств беруть участь у роботі кабіни-

нету. Агентства широко представлені в межведомствен-

них комісіях. Їх бюджетні та законодавчі перед-

лотенія в звичайному для виконавчих органів поряд-

ке контролюються Бюро бюджету. Для підзвітності

агентств характерно також те, що в законах про їх ство-

нии зазвичай передбачається подання ними коц-

гресу періодичних докладних доповідей про свою діяльність

ності (як правило через Каїди 6 або 12 місяців).

'<Незалежні> агентства можна розділити, хоча' і

, Вельми умовно, на три г, рупи: регулюючі агентства,

кожне з яких займається регулюванням визна-

ленній галузі економічної діяльності, правитель-

жавні корпорації, розпоряджаються власністю

федерального уряду, і інші агентства, кото-

які за суті позбавлені будь-якої специфіки за

порівнянні, скажімо, з управліннями міністерств (бюро). Відповідно централиние орга, ни військового уп

ління США можна розділити, на чотири основних

компоненти: об'едінениий комітет началь, ніків шта

бов, міністерство оборени, галузеві військові міні

стерства та військові азі, нтст.ва.

Обзедіненний комітет начальників штабів - ЕТС

головний колегіальний радник президента, Со.вета

націецальной безопааності і ми, ністерства облад: ни п:

військових питань. До його складу входять голова ко-

мітета (не голосує на засіданні Севас, пах) і, начальники

штабів армії, авіації, флоту. У засіданнях ком, ітетг

бере участь, на постійній основі командувач корпусож

морської піхоти, 'При розборі питань, що відносяться до

морській піхоті, о, н користується таіімі ж правами, як

та інші члени комітету. Хоча формально комітет, вхо-

входить до складу міністерства оборони, на ділі він має

визначення, н (ну автоном, ію .. Комітет, знаходиться під ко, нт-

ролем міністерст.ва оборони, але членвв ко, мітета призначають-

чає президент <за порадою і за згодою сенату>.

Комітет розробляє стратег, іческі, ие пла, ни іс-

користування збройних сил і відповідно керівників-

дит військами; шредставляет міністру оборони реко-

мендації щодо ше, нного бюджету, програм

військової допомоги, планів промисло! нной мобілізації,

наукових, досліджень і т. п.; забезпечує участ, ие

СШЛ у військово-штабному комітеті ООН.


Міністсрства оборони було створено, в 1949 році

після прийняття поправок до закану про національну без

небезпеки 1947 року, метою яких була інтегр:.

політики та діяльності хв, істерств і відомств у про-

ласті ня, цио, нальної 'безпеки. В умовах сущест-

вованія галузевих, воениих хв; істерств міністерство

оборони не зані, мається жо: н, Крет, ними питаннями управ-

лення військами, а виконує деякі фунжціі, каса

ющиеся збройних сил в цілому, і координує діяль-

ність галузевих міністерств і воєн! них агентств

а також Друпа установ., i

Міністерство оборони де.літся на шість упраіле-

ний - воєн: досліджень та техніки, бюджетно-фі-

на, фінансових, соаружен.ій і матеріально-техн, іческого забезпе-

печення, по вонросам міжнародних стандартів, дной безпеки, ності,

особистого ссста, ва і по зв'язку з громадськістю, які

очолюються помічниками. хв, Істра о'борони. Виняток-

чення становить управління військових ис, ліджень і

техніки, що знаходиться на осіб; му положення, н, ії і очолювана-

неушкодженої директором. У складі міністерства є

також спеціальні відділи з атомної енергії, і, по по-

просам законодавства та у справах загально, національної

системи зв'язку, во, чолі яких стоять спеціальні па-

мощника міяістра. ',


Міністерство армії належить до числа старій

ших міністерств. Воно явл.яется иаследніком бившег '.

військового м, іністерства, оозда: нного в серпні 1789

Поряд із законами 1947, і 1949 років "юридичну ос

Нову ми, ністерства армії становить закон 1950

про організацію армі, і.

Крім бойової підготовки су,; опутних військ, і.

постачання і адміістратівно-господарської делталь

ності міністерсгво армії здійснює функції грома

данського управ, ня в деяких райопах за кордоном.


Міністерство армії ділиться на ряд управлінь, керованих, як правило,

омощнікамі міністра армії

(Фінансів, досліджень і розвитку, соорутепій і ти-

ла, цивільної оборони). До складу міністерства вхо-

дит штаб сухопутних військ,, що знаходиться г подвій, ном

підпорядкуванні. Началинік штабу безпосередньо підпорядкованих-

вується міністру оборони і Президенту чсрез об'едл-

ненний комітет началь: н, іков штабол, одповреманно

будучи гол, им радником міністра армії з військових питань.


Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) і

органи військової разведкіГ Центральне розвідувальні-

ве управління - гланого орган американської розвідки-

ки, створене в 1947 році для координації всієї рязведи-

вательцой деятельнасті урядових установ.

Коордіпаціонная роль ЦРУ виражається насамперед

в тому, що в ньому соаредсточен збір та обробка рязведи-

вательно інформації, пеступающей по различ, вим ка-

налам. Маючи в своєму розпорядженні найбільш повною інформацією, ЦРУ

явллется розділів, ним консуль'татівним орга, ном Ради

національної безопаснвсті, а директор управління -

головним радником президента з питань розвідки

(Робочий день президента. Починається з чте, ня щоденна-

ної зведення ЦРУ). Пами, мо цього, ЦРУ з санкції ради

виполіяет ряд функцій, п, редставляет <загальний інте-

рес> "'4 для разведивателиних установ СШЛ. Створене в 1789 році міні =

стерство фінансів відноситься до ч, і, слу старій, ших міні-

міністерств. Воно п, редставляет собою основ, 'ної орган фінан-

сово-податкового механізму, що здійснює політ, іку

уряду. в області фінансових, в, що забезпечує збір

податків,. контролюючий виконання, бюджету, відаю-

щий державними валютними запасами, займаю-

щийся питаннями державного боргу, що вста-

ющ, ий порядок і форми фінансової звітності Феде-

ральних установ і т. п. Крім пов, їх завдань, які

слід віднеси до внутрішньоекономічної функції дер-

дарства, міністерство бере участь і в його л: нешнееко, номі-

діяльнос. О, але представ, вляет СШЛ в ряді

міжнародних фінансових організацій (у Міжнарод-

рідному валютному фо! нде, Міжнародному банку рекон-

струкції і розвинений, ия, Межамер, іка'нском банку розви-

ку), тобто практичне здійснює експорт амери-

ка нскіх державно-монополістичних капіталів.,


Міністерство торгівлі "- один з основних оргяпов

економічного в, мешательства і в, нешнееконом, ическое

експансії, Створив, няое в 1903, році як міністерство тор-

лю, і та праці, воно в 1913 році було розділено на два

самостоятел'них мі! ністерства. Міністерство торгівлі

відає вепросамі внутрішньої і зовнішньої торгівлі, і, доби-

вающей, обробної, суднобудівної, рибної та

інших галузей промисловості, а також транспортом.

О, але бере участь у постачанні, та деяких підприємств

стратепіческімі матеріалами, і в розподілі <стра-

стратегічно изл, Ішков>, надає технічну допомогу

п, редпрін, імателям у створенні нових галузей промисло-

льон, ності і-диверсифікації, і про, ництва, які проводить пе-

репіаі, які встановлюються, кість ізмерітелиние стандарти, видано-

ет паті, нти: і т. д.


Міністерство сільського господарства забезпечує ши-


99Я


рокое втручання держави в сферу сільськогосподарської

ного виробництва та контролює використання

пріродиих, ресурсів країни '


Воно за, приймається питаннями про-

виробництва та збуту сільськогосподарської проду, к'цйі, го-

Державному закупівлями, використаний, ием <, изл, іш-

ков>, регулював! ием цін, фінансуванням сільського

господарства, охороною грунтів, лісів і вод, боротьбою з шкодите-

лями, науковими досліджень, нями і т. д

Ра'ботой міністерства керують Крім міністра його

заступник, і чотири помічника, генеральний радник,

генеральний інспектор і начальники улравленій. Помі-

мо відділів генералиного рада, ника і генерального ін-

спектора до складу централиного апарату (власне

міністерства) входять упр'авленія розвитку сельск, їх

районів і ко, нсерваціі; по меідународним справах, збу-

та і споживання, адміюістрат, ивное (очолювані по-

иощнікамі міністра), е, кономікі сільського господарства

і по науці 'і освіти. У систему хв, істерства, кро-

ме того, входить близько 20 різних служб, управлінь,

адміні, ністрацією, корпорацій і т. п. ' Поряд з виконанням-

ням звичайних управлінських функцій міністерство ви-

ступає як орган адміністративної юстиції і подібно

регулюючим агентст, вам має арбітражні повноважень щодо захисту

чия. У складі администрат, верб, ного управління є

спеціальний відділ, який, проводить слухання і раз-

вирішує спори за договорами про збут, зберігання, сортної-

сти. Керують міиістерством крім міністра його замі-

стітель. 'і п'ять памощніков., Останні очолюють

великі функціоналиние управління - мінеральних

ресурсів, государстванних земель, освоєний, ия. водних і

енергеМіческіх ресурсів, рибного господарства та фауни,

адміністративне. Крім них у систему міністерства

входить ряд бюро, служб, адміні, ністращій і т. п.

Велике значення міністерства можна проіллюст) ри-

ро'вать на прикладі управлен, ия мінераль ~ родних ресурсів.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
50.2кб. | скачати


Схожі роботи:
США в першій половині XIX століття Громадянська війна в США
Освіта США Декларація незалежності 1776 Конституція США 1787 р Американський Білль про
Повноваження Міністерства фінансів РФ
Утворення і діяльність МВС Міністерства поліції
Завдання Міністерства з надзвичайних ситуацій України
Організаційна структура Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії
Юридична діяльність Міністерства освіти Республіки Башкортостан
Структура Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації
Міністерства та центральні федеральні відомства в системі державної
© Усі права захищені
написати до нас