Міжособистісне сприйняття людини людиною

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст.
"1-3" Вступ ............................................ .................................................. ............ 3
Глава I. ............................................... .................................................. ............ 6
1.1.Содержаніе міжособистісного сприйняття ............................................. .. 6
1.2. Роль установки при сприйнятті людини людиною .......................... 13
1.3. Формування першого враження про іншу людину ..................... 15
Глава II. Міжособистісна атракція ................................................ ........... 25
Висновок ................................................. .................................................. . 29
Список використаної літератури ............................................... ............ 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введення

Відомо безліч різних інтерпретацій того факту, що людина шукає суспільство собі подібних. У людини пошук контактів з іншими людьми пов'язаний з виникає потреби у спілкуванні. На відміну від тварин у людини потреба в спілкуванні, контакті, є цілком самостійним внутрішнім стимулом, незалежним від інших потреб (в їжі, в одязі і т. д.). Вона виникає у людини мало не з народження і найбільш чітко проявляється в півтора - два місяці. У процесі спілкування повинно бути присутнім взаєморозуміння між учасниками цього процесу, тому велике значення має той факт, як сприймається партнер по спілкуванню, іншими словами процес сприйняття однією людиною іншої є обов'язковою складовою частиною спілкування і умовно може бути названий перцептивної стороною спілкування.
Розглянемо на прикладі, як у загальному вигляді розгортається процес сприйняття однією людиною (спостерігачем) іншого (спостережуваного). У що спостерігається нам доступні лише зовнішні ознаки, серед яких найбільш інформативними є зовнішній вигляд (фізичні якості плюс оформлення зовнішності) і поведінка (скоєних дії та експресивні реакції). Сприймаючи ці якості спостерігач певним чином оцінює їх і робить деякі умовиводи (часто несвідомо) про внутрішні психологічні властивості партнера по спілкуванню. Сума властивостей, приписувана спостерігається, у свою чергу, дає людині можливість сформувати певне ставлення до нього (це відношення найчастіше носить емоційний характер і розташовується в межах континууму "подобається - не подобається"). Перераховані вище феномени прийнято відносити до соціальної перцепції.
Соціальної перцепцією називають процес сприйняття так званих соціальних об'єктів, під якими маються на увазі інші люди, соціальні групи, великі соціальні спільності. Таким чином сприйняття людиною людини відноситься до галузі соціальної перцепції, але не вичерпує її. Якщо говорити про проблему взаєморозуміння партнерів по спілкуванню, то більш доречним буде термін "міжособистісна перцепція", або взаємне сприйняття. Сприйняття соціальних об'єктів володіє такими численними специфічними рисами що й вживання самого слова "сприйняття" здається не зовсім точним, тому що ряд феноменів, що мають місце при формуванні уявлення про іншу людину, не вкладається в традиційне визначення перцептивного процесу. У цьому випадку в якості синоніма "сприйняттю іншої людини" вживають вираз "пізнання іншої людини".
Це більш широке розуміння терміну обумовлено специфічними рисами сприйняття іншої людини, до яких належить не тільки сприйняття фізичних характеристик об'єкта, але і його поведінкових характеристик, формування уявлення про його наміри, думки, здібностях, емоціях, установках і т. д. Підхід до проблем сприйняття , пов'язаний з так званої транзактний (трансактной) психологією, особливо підкреслює думку про те, що активна участь суб'єкта сприйняття в транзакції передбачає врахування ролі очікувань, бажань, намірів, минулого досвіду суб'єкта як специфічних детермінант перцептивної ситуації.
У цілому в ході міжособистісної перцепції здійснюється: емоційна оцінка іншого, спроба зрозуміти причини її вчинків і прогнозувати її поведінку, побудова власної стратегії поведінки.
Виділяють чотири основні функції міжособистісної перцепції:
* Пізнання себе
* Пізнання партнера по спілкуванню
* Організація спільної діяльності
* Встановлення емоційних відносин
Структура міжособистісного сприйняття зазвичай описується як трикомпонентна. Вона включає в себе: суб'єкт міжособистісного сприйняття, об'єкт міжособистісного сприйняття і сам процес міжособистісного сприйняття. У зв'язку з цим всі дослідження в області міжособистісної перцепції можна розділити на дві групи. Дослідження в області міжособистісної перцепції орієнтуються на вивчення змістовної (характеристики суб'єкта і об'єкта сприйняття, їх властивостей і т. п.) і процесуальної (аналіз механізмів та ефектів сприйняття) складових. У першому випадку досліджуються приписування (атрибуції) один одному різних рис, причин поведінки (каузальна атрибуція) партнерів по спілкуванню, роль установки при формуванні першого враження і т. п. У другому - механізми пізнання і різні ефекти, що виникають при сприйнятті людьми один одного. Наприклад ефекти ореолу, ефект новизни і ефект первинності, а також явище стереотипізації.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава I.

1.1.Содержаніе міжособистісного сприйняття.


Щодо суб'єкта та об'єкта міжособистісного сприйняття в традиційних дослідженнях встановлено більш-менш повне порозуміння в тому плані, які характеристики їх повинні враховуватися при дослідженнях міжособистісного сприйняття. Для суб'єкта сприйняття всі характеристики поділяються на два класи: фізичні і соціальні. У свою чергу соціальні характеристики містять у собі зовнішні (формальні рольові характеристики і міжособистісні рольові характеристики) і внутрішні (система диспозицій особистості, структура мотивів і т. д.). Відповідно такі ж характеристики фіксуються і в об'єкта міжособистісного сприйняття.
Зміст міжособистісного сприйняття залежить від характеристик, як суб'єкта, так і об'єкта сприйняття тому, що вони включені в певну взаємодію, що має дві сторони: оцінювання один одного і зміна якихось характеристик один одного завдяки самому факту своєї присутності. Інтерпретація поведінки іншої людини може грунтуватися на знанні причин цієї поведінки. Але в повсякденному житті люди не завжди знають справжні причини поведінки іншої людини. Тоді, в умовах дефіциту інформації, вони починають приписувати один одному, як причини поведінки, так і якісь громад характеристики. Припущення про те, що специфіка сприйняття людини людиною полягає у включенні моменту причинного інтерпретації поведінки іншої людини, призвело до побудови цілого ряду схем, що претендують на розкриття механізму такої інтерпретації. Сукупність теоретичних побудов і експериментальних досліджень, присвяченим цим питань, отримала назву області каузальної атрибуції.
Каузальна атрибуція. Дослідження каузальної атрибуції в широкому сенсі слова розглядаються як вивчення спроб "пересічної людини", "людини з вулиці" зрозуміти причину і наслідок тих подій, свідком яких він є.
Іншими словами, акцент робиться на так званій "наївній психології", на її інтерпретаціях "свого" і "чужого" поведінки, що і виступає складовою частиною міжособистісного сприйняття. Родоначальником досліджень з каузальної атрибуції є Ф. Хайдер, який уперше сформулював і саму ідею каузальної атрибуції і дав систематичний опис різних схем, якими користується людина при побудові причинного пояснення поведінки іншої людини. З інших авторів, що працюють у цій галузі, найбільш значні дослідження проводили Е. Джонс і К. Девіс, а також Г. Келлі. У міру розвитку ідей каузальної атрибуції змінювалося первісний зміст концепції. Якщо раніше мова йшла лише про способи приписування причин поведінки, то тепер досліджують способи приписування більш широкого класу характеристик: інтенцій, почуттів, якостей особистості. Дійсно, ми часто приходимо до висновку, що наміри і диспозиції інших людей відповідають їхнім вчинкам. Якщо ми бачимо що об'єкт А відпускає саркастичні зауваження, знущається над об'єктом Б, то швидше за все ми подумаємо, що А - недружній чоловік. "Теорія відповідних припущень" Джоунса і Девіса уточнює умови, за яких такі атрибуції найбільш вірогідні. Однак основна теза залишається незмінним: люди, пізнаючи один одного, прагнуть до пізнання причин поведінки і взагалі причинних залежностей, оточуючого їх світу. При цьому вони, природно, спираються на ту інформацію, яку можуть отримати про ці явища. Однак, оскільки часто-густо цієї інформації виявляється недостатньо, а потреба зробити причинний висновок залишається, людина в такій ситуації починає не стільки шукати істинні причини, скільки приписує їх цікавить його соціальному об'єкту.
Таким чином, змістом процесу пізнання іншої людини стає процес цього приписування, тобто каузальна атрибуція. Сьогодні серед дослідників міжособистісного сприйняття існує думка, що відкриття явища каузальної атрибуції означає найважливіший крок на шляху розвитку знань про процеси міжособистісного сприйняття.
Коли поведінка об'єкта сприйняття демонструє мало "резонів", суб'єкт сприйняття змушений більшою мірою апелювати до інтенціям і диспозициям сприйманого, а це і породжує простір для різних форм приписування. Відразу слід обмовитися, що подальші дослідження показали, що міра відповідності виведення і спостережуваного щодо чийогось поведінки залежить не тільки від двох названих характеристик, але і від інших факторів, зокрема від різного виду атрибуції: "особистої" чи "безособової". У першому випадку мається на увазі переважна прагнення приписати причини будь-яких подій дій певних осіб, у той час як у другому випадку причини приписуються переважно діям обставин.
Більш повний розвиток ця ідея отримала в роботах Гарольда Келлі, який зробив спробу побудови теорії каузальної атрибуції. Основне завдання Келлі полягала в тому, щоб показати, як здійснюється людиною пошук причин для пояснення поведінки іншої людини. Згідно Келлі при спробах зрозуміти причину поведінки іншої людини ми користуємося трьома критеріями: ми намагаємося визначити, чи є дана поведінка постійним (критерій сталості), що відрізняється
(Критерій винятковості) і звичайним (критерій консенсусу) чи ні. Якщо в подібних умовах поведінка спостережуваного однотипно, то його вважають постійним. Воно буде відмінним, якщо в інших випадках виявляється інакше, і, нарешті, поведінка вважається звичайним, якщо в подібних обставинах властиво більшості людей. Якщо в схожих обставин людина веде себе завжди однаково (постійне поведінка), якщо він веде себе так само і в інших ситуаціях (не відрізняється поведінка) і якщо в подібних ситуаціях так само поводяться лише деякі люди (незвичайна поведінка), то ми схильні приписувати поведінка внутрішніх чинників. Навпаки, якщо людина в схожих ситуаціях веде себе так само (постійне поведінка), якщо в інших випадках він веде себе інакше (відрізняється поведінка) і якщо в подібних ситуаціях таку ж поведінку подібно більшості людей (звичайна поведінка). Ми пояснюємо його дію зовнішніми причинами. У загальному вигляді відповідь звучить так: всякому людині притаманні деякі апріорні каузальні подання і каузальні очікування. Іншими словами, кожна людина володіє системою схем причинності, і щоразу пошук причин, що пояснюють "чуже" поведінка, так чи інакше вписується в одну з таких існуючих схем. Репертуар каузальних схем, якими володіє кожна особистість, досить великий. Питання полягає в тому, яка з каузальних схем включається в кожному конкретному випадку. "Каузальна схема" - це своєрідна загальна концепція даної людини про можливі взаємодіях різних причин, про те, які дії в принципі ці причини виробляють. Для упорядкування всіх можливих каузальних схем Келлі виділяє у своїх побудовах дві частини: "модель аналізу варіацій" і "схеми причинності".
Модель аналізу варіацій описує структуру кожного акту каузальної атрибуції. Елементами цієї структури є ті ж самі елементи, які зазвичай описуються як елементи процесу міжособистісного сприйняття: суб'єкт, об'єкт і ситуація. Відповідно до цього приписування причин може здійснюватися за трьома лініями: причини можуть бути "адресовані" суб'єкту, об'єкту і ситуації. Для зручності зображення цих трьох напрямків атрибутивного процесу, які складають "каузальне простір" індивіда, Келлі пропонує використовувати куб, кожен вимір якого позначає певний напрям приписуваних причин. Приписування причин суб'єкту дії дає "особистісну атрибуцію", об'єкту дії - "стимульную атрибуцію", ситуації - "грунтовну атрибуцію". Досить поширеним варіантом є також змішаний тип "особистісно-стимульной атрибуції". Вибір переважаючого типу атрибуції обумовлений індивідуальними характеристиками суб'єкта сприйняття. Тобто можна говорити про тип особистості з стомлений, обстоятельственное або особистісної атрибуцією.
Помилки атрибуції. В експериментах було встановлено, що різні люди демонструють переважно зовсім різні види атрибуції, тобто різну ступінь "правильності" приписуваних причин. Для того щоб визначити ступінь цієї правильності, вводяться три категорії:
1) подібності, тобто згоди з думкою інших людей
2) відмінності, тобто відмінності від думки інших людей
3) відповідності, тобто сталості дії причини в часі і просторі.
Встановлено точні співвідношення, при яких конкретні комбінації прояви кожного з трьох критеріїв повинні давати особистісну, стимульную або обставинні атрибуцію. В одному з експериментів був запропонований особливий "ключ", з яким слід щоразу зіставляти відповіді випробовуваних: якщо відповідь збігається з тим оптимумом, що був даний в "ключі", то причина приписана правильно, якщо спостерігається розбіжність, можна встановити, якого роду "зрушення "характерні для кожної людини у виборі переважно приписуваних їм причин. Зіставлення відповідей випробовуваних із запропонованими еталонами допомогли на експериментальному рівні зафіксувати ту істину, що люди далеко не завжди приписують причину "правильно", навіть з точки зору вельми полегшених критеріїв: багато хто схильний зловживати або особистісної та стомлений, або обстоятельственное атрибуцією. Так, зокрема, було встановлено розходження в позиціях спостерігача і учасника подій. В експерименті Е Джонсона і Р. Нисбета було показано, що учасник подій, як правило приписує причину обставинами, в той час як спостерігач - особистості діяча.
Крім помилок, що виникають із-за різної позиції суб'єкта сприйняття, виявлено ще цілий ряд досить типових помилок атрибуції. Келлі підсумовував їх наступним чином: 1-й клас - мотиваційні помилки, що включає в себе різного роду "захисту": пристрасті, асиметрія позитивних і негативних результатів (успіх - собі, неуспіх - обставинами); 2-й клас - фундаментальні помилки (властиві всім людям), які включають у себе випадки переоцінки особистісних чинників і недооцінки ситуаційних. Більш конкретно фундаментальні помилки виявляються в помилках "помилкового згоди", коли "нормальної" інтерпретацією вважається така, яка збігається з "моїм" думкою і під нього підганяється); помилки, пов'язані з нерівними можливостями рольової поведінки (коли в певних ролях набагато "легше" проявити власні позитивні якості, і інтерпретація здійснюється за допомогою апеляції до них); проблеми, які виникають із-за великого довіри конкретних фактів, ніж до загальних суджень і т. д.
Принципи визначення причинності. Для того, щоб обгрунтувати виділення саме такого роду помилок, необхідно проаналізувати схеми причинності, якими володіє людина. Припускаючи опис схем, Келлі припускає два питання: наскільки точно людина вміє приписати причину або особистості сприйманого, або об'єкта, на який спрямовані дії цієї особистості, або обставинам і які в принципі причини заслуговують того, щоб бути розглянутими в даному контексті. Для відповіді на останнє питання Келлі висуває чотири принципи: коваріації, знецінення, посилення і систематичного спотворення.
Перший із принципів діє, коли в наявності одна причина, три інших - коли причин багато. Сутність принципу коваріації полягає в тому, що ефект приписується тієї причини, яка збігається з ним у часі, (природно, що в різноманітті причинно-наслідкових зв'язків між явищами причиною зовсім не обов'язково є та, що збігається зі слідством у часі).
Якщо причина не одна, то людина при інтерпретації керується або принципом посилення, коли пріоритет віддається причини, що зустрічає перешкоду: вона посилюється в свідомості сприймає самим фактом наявності такої перешкоди, або принципом знецінювання (коли за наявності альтернатив одна з причин відкидається через те, що є конкуруючі причини), або принципом систематичного спотворення (коли в спеціальному випадку суджень про людей недооцінюються фактори ситуації і, навпаки, переоцінюються фактори особистісних характеристик). Який з принципів буде включений у побудову виведення про поведінку іншої людини, залежить від багатьох обставин, зокрема від так званих "каузальних очікувань" особистості. Цим терміном в концепції Келлі позначена прихильність кожного спостережуваного вчинку чи події в просторі двох векторів: по осі "типове - унікальне" і по осі "соціально бажане - соціально небажане". Передбачається, що каузальні очікування людини будуються на тому, що "нормальним" поведінкою є поведінка типове і соціально бажане. Коли демонструється саме такий зразок поведінки, немає необхідності для спеціального пошуку його причин. У випадках відхилення включається механізм каузальної атрибуції.
Окремо треба розглянути випадок "атрибуції відповідальності" - та особлива ситуація приписування, коли поведінки особистості приписується не просто причина, але відповідальність за ту чи іншу дію або вчинок. Цей вид атрибуції виникає кожного разу, коли люди беруться за моральну оцінку дій один одного. Особливої ​​проблеми не виникає, коли відомо, що людина скоїла навмисний учинок. Якщо ж вчинок був здійснений не навмисно, то питання про відповідальність перетворюється на цілу проблему. Це відбувається тому, що при його вирішенні суб'єкт сприйняття будує висновок про відповідальність на підставі приписування, як особистісних характеристик, так і ролі обставин. Ідея про існування двох видів атрибуції - особистої і безособової - набуває тут особливого значення.
На експериментальному рівні питання про приписуванні відповідальності ставиться традиційно як питання про зв'язок, що існує між мірою приписується відповідальності і видом атрибуції. Одна з гіпотез, підтверджених у експериментальних дослідженнях, полягала в тому, що разом зі збільшенням тяжкості наслідків будь-якого вчинку посилюється тенденція приписувати причини більшою мірою особистості, яка здійснила цей вчинок, ніж обставинам.
На основі численних експериментальних досліджень атрибутивних процесів був зроблений висновок про те, що вони складають основний зміст міжособистісного сприйняття.

1.2. Роль установки при сприйнятті людини людиною.


Про важливу роль установок як факторів, що визначають взаємне сприйняття і тяжіння говорив Г. Бірн. Він диференціює установки на важливі і другорядні, що дозволяє визначити ієрархію особистісних якостей більшою чи меншою мірою визначають міжособистісне тяжіння. Використовуючи процедуру "підставного" впливу особистісних характеристик (представленими вопросниками, заповненими експериментатором певним чином), він виявив, що схожість в установках підсилює почуття симпатії до уявних незнайомцям. Причому симпатія проявляється в більшій мірі тоді, коли схожість виявляється з важливих якостей, а відмінність - за другорядним. Таким чином, кожна людина не тільки оцінює свої якості та якості інших людей як позитивний і негативні, а й як важливі, значущі і другорядні.
Велике значення при сприйнятті людьми один одного мають не тільки подібні між собою установки кожного з учасників, але і наявність установки у суб'єкта сприйняття щодо сприйманого. Особливо велику вагу вони мають при формуванні першого враження про незнайомій людині. М. Ротбарт і П. Біррелл просили оцінити вираз обличчя людини, зображеної на фотографії, причому одній половині людей попередньо було сказано, що він лідер гестапо, винний у варварських медичних експериментах на в'язнів концентраційного табору, а інший - що це лідер підпільного антинацистського руху, чия мужність врятувало життя тисячам людей. Ті, хто належав до першої половини опитуваних, інтуїтивно оцінили його як жорстокого людини і знайшла підтверджують це думки риси обличчя. Інші - сказали що бачать на фотографії людини доброго і сердечного. Подібні експерименти проводив і вітчизняний психолог О. О.. Бодальов. Він показував фотографію одного і того ж людини двох груп студентів. Але попередньо першій групі було повідомлено, що людина на пред'явленої фотографії є ​​закоренілим злочинцем, а другій групі-що він великий вчений. Кожній групі було запропоновано скласти словесний портрет сфотографованого людини. У першому випадку були отримані відповідні характеристики: глибоко посаджені очі свідчили про прихованою злобі. Видатний підборіддя - про рішучість йти до кінця у злочині і т. д. Відповідно у другій групі ті ж глибоко посаджені очі говорили про глибину думки, а підборіддя - про силу волі в подоланні труднощів на шляху пізнання. Одна з труднощів, пов'язаних з установками в міжособистісному сприйнятті пов'язана з тим, що багато хто з наших установок обумовлені упередженнями щодо тих чи інших явищ або людей, раціонально обговорювати які занадто важко.
Треба сказати, упередження відрізняються від стереотипів, мова про які піде нижче. Якщо стереотип є узагальнення, якого дотримуються члени однієї групи щодо іншої, то упередження передбачає ще й судження в термінах "поганий" або "хороший", яке ми виносимо про людей, навіть не знаючи ні їх самих, ані мотивів їхніх вчинків.
Формування упереджень пов'язана з потребою людини визначити своє положення по відношенню до інших людей (особливо в плані переваги). Слід зауважити, що з усієї інформації про цікавій для нас групі людей ми схильні брати до відома лише ту, яка узгоджується з нашими очікуваннями. Завдяки цьому ми можемо зміцнюватися у своїх помилках на підставі лише окремих епізодів. Наприклад, якщо на 10 водіїв, що допускають недбале керування автомобілем, припадати хоча б одна жінка, то це автоматично "підтверджує" упередження, що жінки не вміють водити.

1.3. Формування першого враження про іншу людину.

 
Важливою сферою дослідження міжособистісної перцепції є вивчення процесу формування першого враження про іншу людину. Описано три найбільш типові схеми, відповідно до яких протікає цей процес. Кожна "схема" запускається певним чинником, присутніх в ситуації знайомства. Виділяють фактори переваги, привабливості партнера і відносини до спостерігача.
Фактор зверхності - запускає схему соціального сприйняття в ситуації нерівності партнерів (точніше, коли спостерігач відчуває перевага партнера по якомусь важливому для нього параметру - розуму, зростанню, матеріального становища і т. п.). Суть полягає в тому, що людина, яка перевершує спостерігача з якого-небудь важливого параметру, оцінюється їм набагато вище і по іншим значимим параметрами. Інакше кажучи, відбувається його загальна особистісна переоцінка. При цьому, чим не впевненіше почувається спостерігач в даний момент, в даній конкретній ситуації, тим менше зусиль потрібно для запуску цієї схеми. Так, в екстремальній ситуації люди часто готові довіряти тим, кого не стали б слухати в спокійній обстановці.
Фактор привабливості - забезпечує реалізацію схеми, пов'язаної зі сприйняттям партнера по спілкуванню як привабливого зовні, при цьому помилка полягає в тому, що зовні привабливого людини люди також схильні переоцінювати з інших важливих для них соціально-психологічним параметрам. Існує так званий стереотип привабливості: що красиво - то добре. Діти засвоюють цей стереотип дуже рано. Попелюшка і Білосніжка красиві - і хороші. Зведені сестри і чаклунка потворні - і погані.
Чинник ставлення до спостерігача - регулює включення схеми сприйняття партнера, в основі якої лежить характер ставлення до спостерігача. Помилка сприйняття в цьому випадку полягає в тому, що людей, які добре до нас ставляться або розділяють якісь важливі для нас ідеї, ми схильні позитивно оцінювати і за іншими показниками.
Весь сенс взаємодії суб'єкта та об'єкта міжособистісного сприйняття полягає в тому, що сприймає будує систему висновків і висновків щодо сприйманого на основі своєрідного "прочитання" його зовнішніх даних. "Якість" такого прочитання обумовлено як здібностями читає, так і ясністю тексту.
Саме тому для результату міжособистісного сприйняття значущими є характеристики і суб'єкта, і об'єкта. Однак якщо продовжувати лінію запропонованих образів, то можна припустити, що якість читання обумовлено і таким важливим фактором, як умови, в яких здійснюється процес, зокрема освітленість тексту, наявність або відсутність перешкод при читанні і т. д. Перекладаючи поняття "умови читання" на мову експериментальних досліджень міжособистісного сприйняття, необхідно включити в аналіз і такий компонент, як ситуація міжособистісного сприйняття.
Психологічна характеристика "взаємодії" суб'єкта та об'єкта міжособистісного сприйняття полягає в побудові образу іншої людини. При цьому виникають два питання: яким способом формується цей образ і який цей образ, тобто яке уявлення суб'єкта про об'єкт. Саме для відповіді на ці питання необхідне включення в дослідження міжособистісного сприйняття опису не тільки суб'єкта та об'єкта, а й усього процесу.
Механізми і "ефекти" міжособистісного сприйняття. Вивчення перцепції показує, що можна виділити ряд універсальних психологічних механізмів, що забезпечують сам процес сприйняття іншої людини та дозволяють здійснювати перехід від зовні сприйманого до оцінки, відношенню і прогнозові.
До механізмів міжособистісної перцепції відносять механізми:
* Пізнання і розуміння людьми один одного (ідентифікація, емпатія)
* Пізнання самого себе (рефлексія)
* Формування емоційного ставлення до людини (атракція)
Ідентифікація, емпатія і рефлексія в процесі міжособистісного сприйняття. У процесі спілкування людина пізнає себе через розуміння іншої людини, усвідомлюючи оцінку себе цим іншим і зіставляючи себе з ним. У процес включені дві людини, кожен з яких є активним суб'єктом, і по суті здійснюється одночасно як би "подвійної" процес - взаємного сприйняття і пізнання (тому саме протиставлення суб'єкта та об'єкта тут не цілком коректно). При побудові стратегії взаємодії двох людей, що знаходяться в умовах цього взаємопізнання, кожному з партнерів доводиться брати до уваги не тільки свої власні потреби, мотиви, установки але й потреби, мотиви, установки іншого. Все це призводить до того, що на рівні кожного окремого акта взаємного пізнання двома людьми один одного можуть бути виділені такі сторони цього процесу, як ідентифікація і рефлексія.
Існує велика кількість досліджень кожної з цих сторін процесу міжособистісного сприйняття. Природно, що ідентифікація розуміється тут не в тому її значенні, як вона спочатку інтерпретувалася у системі психоаналізу. У контексті вивчення міжособистісного сприйняття ідентифікація позначає той простий емпіричний факт, встановлений у ряді експериментів, що найпростіший спосіб розуміння іншої людини є уподібнення себе йому. Це, зрозуміло, не єдиний спосіб, але в реальному спілкуванні між собою люди часто користуються цим способом: пропозиція про внутрішній стан партнера по спілкуванню будується на основі спроби поставити себе на його місце.
Встановлено тісний зв'язок між ідентифікацією і іншим близьким за змістом явищем - емпатією.
Емпатія також є особливим способом розуміння іншої людини. Тільки тут мається на увазі не стільки раціональне осмислення проблем іншої людини, скільки прагнення емоційно відгукнутися на його проблеми. При цьому емоції, почуття суб'єкта емпатії тотожні тим, які переживає людина, що є об'єктом емпатії. Тобто якщо я виявляю емпатію до іншої людини, я просто розумію його почуття і лінію поведінки, але свою власну можу будувати зовсім по-іншому. У цьому відмінність емпатії від ідентифікації, при якій людина повністю ототожнює себе з партнером по спілкуванню і, відповідно, відчуває ті ж почуття, що і він, і веде себе подібно до нього.
Безвідносно до того, який з цих двох варіантів розуміння досліджується (а кожен з них має свою власну традицію вивчення), потребує свого вирішення ще одне питання: як буде в кожному разі той, "інший" сприймати мене, розуміти лінію моєї поведінки. Від цього буде залежати наша взаємодія. Іншими словами процес взаємодія ускладнюється явищем рефлексії. У соціальній психології під рефлексією розуміється усвідомлення діючим індивідом того, як він сприймається партнером по спілкуванню. Це вже не просто знання і розуміння іншого, але і знання того, як інший розуміє мене. Загальна модель освіти рефлексивної структури може бути представлена ​​наступним чином.
Є два партнери А і Б. Між ними встановлюється комунікація А Б і зворотна інформація про реакцію Б на А -
Б А. Крім цього, у А і Б є уявлення про самих собі А `і Б` відповідно, а також подання про інше. У А це подання про Б - Б ``, а у Б уявлення про А - А ``. Взаємодія в комунікативному процесі здійснюється так: А говорить як А `, звертаючись до Б ``. Б реагує як Б `на А ``. Наскільки все це виявляється близько до реальних А і Б невідомо, так як ні А, ні Б не знають про існування незбіжних з об'єктивною реальністю А `, Б`, А `` і Б ``, при цьому між А і А ``, а також між Б і Б `` немає каналів комунікації. Явище рефлексії має місце тоді, коли А намагається зрозуміти, уявити собі А ``, або Б - Б ``.
Побудова моделей типу розглянутої має велике значення. У ряді досліджень робляться спроби аналізу рефлексивних структур групи, об'єднаної спільною діяльністю. Тоді сама схема виникають рефлексій відноситься не тільки до диадического взаємодії, але і до загальної діяльності групи та опосередкованих нею міжособистісних відносин.
Ефекти міжособистісного сприйняття. Серед ефектів міжособистісного сприйняття найбільш досліджено три: ефект ореолу
(Галоеффект), ефект новизни і первинності а також ефект, або явище, стереотипізації. Сутність ефекту ореола полягає у формуванні специфічної установки на спостережуваного через спрямоване приписування йому певних якостей: інформація, що отримується про якусь людину, категоризируются певним чином, а саме - накладається на той образ, який був створений заздалегідь. Цей образ, раніше існував, виконує роль "ореолу", що заважає бачити справжні риси і прояви об'єкта сприйняття.
Ефект ореолу проявляється при формуванні першого враження про людину в тому, що загальне сприятливе враження призводить до позитивних оцінок і невідомих якостей сприйманого і, навпаки, загальне несприятливе враження сприяє переважанню негативних оцінок (коли мова йде про позитивну переоцінці якостей цей ефект називають ще "ефектом Поліанна ", а коли мова йде про негативну оцінку -" диявольським "ефектом). В експериментальних дослідженнях встановлено, що ефект ореолу найбільш явно проявляється тоді, коли сприймає має мінімальну інформацію про об'єкт сприйняття, а також коли судження стосуються моральних якостей. Ця тенденція затемнити певні характеристики і висвітлити інші і грає роль своєрідного ореолу в сприйнятті людини людиною.
Тісно пов'язані з цим ефектом і ефекти "первинності" (або "порядку") і "новизни". Обидва вони стосуються значущості певного порядку пред'явлення інформації про людину для складання уявлення про нього. У ситуаціях, коли сприймається незнайома людина переважає ефект первинності. Він полягає в тому, що при суперечливих після першої зустрічі даних про цю людину, інформація, яка була отримана раніше, сприймається як більш значуща і надає більший вплив на загальне враження про людину. Протилежний ефекту первинності - ефект новизни, який полягає в тому, що остання, тобто більш нова інформація, виявляється більш значимою, діє в ситуаціях сприйняття знайомої людини.
Відомий також ефект проекції - коли приємному для нас співрозмовникові ми схильні приписувати свої власні достоїнства, а неприємному - свої недоліки, тобто найбільш чітко виявляти у інших саме ті риси, які яскраво представлені у нас. Ще один ефект-ефект середньої помилки - це тенденція пом'якшувати оцінки найбільш яскравих особливостей іншого в бік середнього.
У більш широкому плані всі ці ефекти можна розглянути як прояви особливого процесу, який супроводжує сприйняття людини людиною, а саме процесу стереотипізації.
  Явище стереотипізації в міжособистісному сприйнятті. Наше сприйняття інших людей залежить від того, як ми їх "класифікуємо", - підлітки, жінки, викладачі, негри, гомосексуалісти, політичні діячі і т. д. Подібно до того, як сприйняття окремих предметів або подій з подібними особливостями дозволяє нам формувати поняття, так і люди зазвичай класифікуються нами по їх приналежності до тієї чи іншої групи, соціально-економічному класу або за їх фізичними характеристиками (стать, вік, колір шкіри і т. д.). Однак, ці два типи категоризації істотно розрізняються, оскільки в останньому йдеться про соціальну реальність і про нескінченному розмаїтті типів людей, що складають суспільство. Що створюються таким чином стереотипи часто породжують у нас занадто умовне і спрощене уявлення про інших людей. Вперше термін "соціальний стереотип" був введений У. Липпманом в 1922 році, і для нього в цьому терміні містився негативний відтінок, пов'язаний з хибністю і неточністю уявлень, якими оперує пропаганда. У більш широкому сенсі стереотип - це деякий стійкий образ якого-небудь явища або людини, яким користуються як відомим "скороченням" при взаємодії з цим явищем. Стереотипи в спілкуванні, виникають зокрема при, при пізнанні людьми один одного, мають і специфічне походження, і специфічний сенс. Як правило, стереотип виникає на основі досить обмеженого минулого досвіду, у результаті прагнення робити якісь висновки за умов обмеженої інформації. Дуже часто стереотип виникає щодо групової приналежності людини, наприклад, речі його до якоїсь професії. Тоді яскраво виражені риси в зустрінутих в минулому представників цієї професії поширюються на всіх представників даної професії. Тут проявляється тенденція "витягувати сенс" з попереднього досвіду, робити висновки за подібністю з цим попереднім досвідом, не дивлячись на його обмеженість.
Стереотипи рідко бувають плодом нашого особистого досвіду. Найчастіше ми купуємо їх від тієї групи, до якої належимо, особливо від людей з уже сформованими стереотипами (батьків, вчителів), а так само про засобів масової інформації, зазвичай дають нам спрощене уявлення про ті групи людей, про яких ми не маємо в своєму розпорядженні більше ніякими відомостями.
Саме по собі явище стереотипізації не погано і не добре. Стереотипизация в процесі пізнання людьми один одного може призвести до двох різних наслідків. З одного боку до якогось спрощення процесу пізнання іншої людини. У цьому випадку стереотип не обов'язково несе на собі оцінну навантаження: у сприйнятті людини не відбувається "зрушення" у бік його емоційного прийняття чи неприйняття. Залишається просто спрощений підхід, який, хоча і не сприяє точності побудови образу іншого, тим не менш необхідний, тому що значно скорочує процес пізнання. Особливо легко і ефективно покладатися на стереотипи при дефіциті часу, втоми, емоційному збудженні, занадто молодому віці, коли людина ще не навчився розрізняти різноманіття. Іншими словами, процес стереотипізації виконує об'єктивно необхідну функцію, дозволяючи швидко, просто і достатньо надійно спрощувати соціальне оточення індивіда. Цей процес можна порівняти з пристроєм "грубої налаштування" у таких оптичних приладах, як мікроскоп або телескоп, поряд з якими є і пристрій тонкої настройки, аналогом якого в сфері міжособистісного сприйняття виступають такі тонкі і гнучкі механізми, як ідентифікація, емпатія, соціально-психологічна рефлексія. У другому випадку стереотипизация веде до виникнення упереджень. Якщо судження будуватися на основі минулого обмеженого досвіду, а досвід був негативним, всяке нове сприйняття представника тієї ж групи забарвлюється негативним ставленням. Виникнення таких упереджень зафіксовано в численних експериментальних дослідженнях, але природно, вони особливо впливають не в умовах лабораторних дослідів, а в реальному житті, коли можуть завдати шкоди спілкуванню людей і їх взаєминам. Особливо поширені етнічні стереотипи - образи типових представників певної нації, які наділяються фіксованими рисами зовнішності і особливостями характеру (наприклад, стереотипні уявлення про манірності англійців, легковажності французів, ексцентричності італійців, характерні для нашої культури).
     

Глава II. Міжособистісна атракція.


Особливий коло проблем міжособистісного сприйняття виникає у зв'язку з включенням в цей процес специфічних емоційних регуляторів. Люди не просто сприймають один одного, але й формують по відношенню один до одного певні відносини. На основі зроблених оцінок народжується різноманітна гама почуттів - від неприйняття до симпатії і навіть кохання. Область досліджень, пов'язана з виявленням механізмів утворення різних емоційних відносин до сприймається людині отримала назву дослідження атракції. Буквально атракція означає "залучення". Атракція - це і процес формування привабливості якоїсь людини для спостерігача, і продукт цього процесу, тобто деяке якість відносини. Цю багатозначність терміна обов'язково потрібно мати на увазі, коли атракція досліджується не сама по собі, а в рамках перцептивної сторони спілкування. З одного боку, постає питання про те, який механізм виникнення симпатії та формування уподобань, або, навпаки, неприязні при сприйнятті іншої людини, а з іншого - яка роль цього явища (і процесу, і продукту його) в структурі спілкування в цілому. Розглянемо, як виникає і розвивається атракція (тобто простежимо процес формування міжособистісної привабливості).
Складовими взаємної привабливості є симпатія і тяжіння. Симпатія це емоційна позитивна установка на об'єкт. При взаємній симпатії емоційні установки створюють цілісне внутригрупповое (внутрипарное) стан задоволення взаємодією (безпосередньо або опосередковано). Тяжіння, як одна зі складових міжособистісної привабливості, в основному пов'язано з потребою людини бути разом, поруч з іншою людиною. Тяжіння найчастіше (але не завжди) пов'язана з пережитої симпатією, то є симпатія і тяжіння можуть іноді виявлятися незалежно один від одного. У тому випадку, коли вони досягають максимального свого значення і збігаються, пов'язуючи суб'єктів спілкування, можна вже говорити про міжособистісної привабливості. Виникнення відносин між людьми визначається довільним вибором, хоча він і не завжди повністю усвідомлюється партнерами. Крім того, вибір повинен бути взаємним, інакше неможлива реалізація індивідуальних потреб у взаємодії. Первинно виникло міжособистісне тяжіння визначає подальшу взаємодію двох людей. Оскільки взаємні вибори не задаються зовнішніми умовами інструкціями, виникає питання про те, що притягає - відштовхує двох людей, викликає взаємні симпатії - антипатії. В даний час існує два напрямки в дослідженні міжособистісного тяжіння: одне стверджує первинну значимість схожості між людьми і подобу установок для утворення симпатій; інше вважає, що взаємна доповнюваність є вирішальною у визначенні міжособистісного сприйняття.
Чим ближче чиї-небудь установки нашим власним, тим симпатичніше нам здається людина. Цей "ефект згоди" був перевірений ситуаціях реального життя шляхом спостереження за виникненням приязні. Цим займалися такі психологи як Т. Ньюком, У. Гріффіт і Р. Вейч, і результати їх експериментів підтвердили це припущення: подібність породжує задоволення. Причому це можна сказати також і про зовнішній, фізичному схожості двох людей.
Гіпотеза про те, що притягуються люди, які протилежні за своїми внутрішніми якостями і як би доповнюють один одного, не була експериментально доведена. Було виявлено, що певна взаємодоповнюючі (комплементарність) може розвиватися в міру розвитку відносин, але спочатку люди все таки схильні вибирати тих, чиї потреби і особисті якості подібні їх власним, виняток становить стать партнера по спілкуванню. Таким чином, схожість має важливе значення для встановлення відносин, а для їх продовження необхідна комплементарність.
"Я - концепція" людини також має великий вплив на задоволеність своїм партнером по спілкуванню. Суб'єктивна задоволеність вище в тому випадку, коли співпадає уявлення людини про самого себе (його "Я - концепція") і ставлення до даної особи іншою людиною, міжособистісне тяжіння прямо пов'язано із зі взаємною згодою "Я - концепцій". Особистість Р є привабливою для іншої особистості О, якщо вона (особистість О) сприймається Р так само, як сама вона (О) оцінює себе. Свідомість людини, що він розуміємо іншим, сприяє подальшому успішному взаємодії. Подібність і відмінність "Я - концепцій" має неоднакове значення для міжособистісних тяжінь, що залежить від контексту, в якому можна знайти це подобу - контраст. Результати експериментів, проведених С. ​​Тейлором і В. Меттелом, показали що приємно ведучий себе індивід, який має подібну "Я - концепцію" з партнером по взаємодії, подобається більше, ніж приємний, але контрастний інший. Неприємний і подібний інший подобається в значній мірі менше, ніж неприємний і контрастний (несхожих) іншої.
Велике значення в міжособистісної привабливості має такий фактор як функціональна дистанція - тобто те, як часто люди стикаються в повсякденному житті. Було відмічено, що чим коротше ця дистанція, тобто чим частіше стикаєшся з об'єктом, тим симпатичніший і привабливіше він здається. Люди, що опинилися сусідами по кімнаті в гуртожитку, частіше стають друзями а не ворогами. Виявляється, просте перебування об'єкта в поле людини - візуалізація, змушує його (людини) відноситься до об'єкта (будь то картина, будинок чи інша людина) з більшою симпатією. Р. Зайенс провів експеримент, який підтвердив це припущення. Групі студентів пред'являлися безглузді слова та "китайські" ієрогліфи. Студенти повинні були сказати, що на їхню думку, означають ці слова і ієрогліфи. Чим більшу кількість разів їм доводилося бачити безглузде слово або "китайський" ієрогліф, тим більше вони схильні були говорити, що це означає щось хороше. Те ж саме відбувалося при пред'явленні студентам фотографій невідомих їм людей. Найбільш приємними випробуваним здавалися саме ті особи, які під час експерименту траплялися частіше за інших. Зайенс і його співробітники з'ясували, що знаходження в полі зору призводило до почуття симпатії, навіть якщо експонується, увагу випробовуваних спеціально не залучалося. Насправді найбільш сильний ефект просте перебування в полі зору дає саме в тих випадках, коли люди сприймають подразники, не усвідомлюючи їх присутності.
Не можна недооцінювати роль фізичної привабливості у формуванні враження про людину. Багато людей вважають, що вони не надають великого значення зовнішності своїх партнерів по спілкуванню. Існує маса прислів'їв типу "не все те золото, що блищить" або "не можна цінувати книгу по її обкладинці", які говорять про те, що краса - це поверхневе якість і не варто звертати на неї увагу. Тим не менш емпірично доведено, що зовнішність насправді має велике значення. Діапазон ситуацій, в яких партнери вибирають один одного характеризує ступінь узагальненості, інтегрованості відносин. Велика диференціація відносин позначається на особливостях сприйняття та розуміння партнерами одне одного, свого положення в системі групового емоційного фону відносин. Дослідження атракції в контексті групової діяльності відкриває широку перспективу для нової інтерпретації функції атракції, зокрема функції емоційної регуляції міжособистісних відносин в групі.

Висновок


Спілкування - складний процес взаємодії між людьми, що полягає в обміні інформацією, а також у сприйнятті і розумінні партнерами один одного. Суб'єктами спілкування є живі істоти, люди. У принципі спілкування характерне для будь-яких живих істот, але лише на рівні людини процес спілкування ставати усвідомленим, зв'язаним вербальним і невербальним актами. Людина, що передає інформацію, називається комунікатором, що одержує її - реципієнтом. Поза спілкування неможливо зрозуміти і проаналізувати процес особистісного становлення окремої людини, не можна простежити закономірності всього суспільного розвитку.
Спілкування надзвичайно різноманітно за своїми формами і видами. Можна говорити про прямий і непрямий спілкуванні, безпосередньому і опосередкованому. При цьому під безпосереднім спілкуванням розуміється природний контакт обличчям до обличчя за допомогою вербальних (мовних) і невербальних засобів (жести, міміка, пантоміміка). Безпосереднє спілкування є історично першою формою спілкування людей один з одним, на його основі і на більш пізніх етапах розвитку цивілізації виникають різні види опосередкованого спілкування. Опосередковане спілкування може розглядатися як неповний психологічний контакт за допомогою письмових або технічних пристроїв, що ускладнюють або відокремлюють в часі отримання зворотного зв'язку між учасниками спілкування.
У спілкуванні люди проявляють, розкривають для себе і інших свої психологічні якості. Але ці якості не тільки виявляються через спілкування, в ньому вони виникають і формуються. Спілкуючись з іншими людьми, людина засвоює загальнолюдський досвід, історично сформовані соціальні норми, цінності, знання і способи діяльності, формується як особистість і індивідуальність. Спілкування виступає найважливішим фактором психічного розвитку людини. У найзагальнішому вигляді можна визначити спілкування як універсальну реальність, в якій зароджуються і існують протягом усього життя психічні процеси і поведінку людини.
Отже, ми розглянули одну з складових частин спілкування - його перцептивну бік. І на закінчення хотілося б сказати кілька слів про ролі самого спілкування в людському житті.
Сент-Екзюпері сказав про спілкування, що це "єдина розкіш, яка є у людини". У спілкуванні відкриваються реалізуються всі сторони стосунків людини - і міжособистісні, і суспільні. Поза спілкування просто немислимо людське суспільство. Спілкування виступає в ньому як спосіб цементування індивідів і разом з тим і як спосіб розвитку самих цих індивідів.
 

Список використаної літератури


1. Андрєєва Г. М. Соціальна психологія. - М., 1997.
2. Алавідзе Т. А. Соціальна психологія в сучасному світі. М., 2002.
3. Аронсон Е. Соціальна психологія. М.. 2002.
4. Белінська О. П., Тіхомандріцкая О. А. Соціальна психологія
особистості: Навчальний посібник. М.: Аспект Пресс, 2002.
5.Бодалев А. А. Особистість і спілкування .- М., 1995.
6. Келлі Г. Процес каузальної атрибуції. У кн. "Сучасна зарубіжна соціальна психологія (Тексти)". Під ред. Андрєєвої Г. М., Богомолової М. М., Петровської Л. А. М., "МГУ", 1984. С. 127 - 137.
7. Короткий психологічний словник. Під ред. Петровського А. В., Ярошевського М. Г. Ростов-на-Дону, "Фенікс", 1998.
8. Курячий С. І. Вплив установок особистості на сприйняття іншої людини. "Питання психології", 1983. № 6. С. 105 - 108.
9. Куніцина В. П., Кулагіна М. В., Поголипа В. М. Міжособистісне
спілкування: Підручник для вузів. Спб.: Пітер, 2002.
10. Панфьоров В. М. Когнітивні еталони і стереотипи взаємопізнання людей. "Питання психології", 1982. № 5. С. 139 - 141.
11. Психологія. Словник. Під ред. Петровського А. В., Яр
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Реферат
96.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Механізми сприйняття людини людиною
Сприйняття і пізнання людини людиною
Особливості сприйняття і розуміння людини людиною
Сприйняття музики людиною
Сприйняття звуків людиною
Системи сприйняття людиною стану довкілля
Механізми сприйняття рекламної інформації людиною
Особливості сприймання і розуміння людини людиною
Соціальні стереотипи і їх роль у сприйманні людиною людини
© Усі права захищені
написати до нас