Міжнародні стандарти фінансової звітності 6

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Сутність, значення та історія розвитку МСФЗ
2. Моніторинг думок про хід реформування бухгалтерського обліку в Республіці Білорусь
3. Можливі шляхи реформування білоруського бухгалтерського обліку на МСФО за думки вітчизняних економістів

Введення

Бухгалтерський облік, як і політика, і ідеологія не знає національних кордонів. Облікові технології експортуються та імпортуються, доводячи цим, що застосовуються в різних країнах системи обліку мають багато спільного. Особливо багато однакового в країнах, тісно пов'язаних між собою економічно, політично, а також мають спільні географічні кордони.
В останні десятиліття проводиться велика робота з уніфікація обліку в країнах Європейського економічного співтовариства (ЄЕС). Маючи спільні економічні інтереси, країни ЄЕС приймають конкретні кроки по зближенню національних облікових систем і правовому забезпеченню бухгалтерського обліку [1, с.110].
Глобалізація практично всіх сфер життя суспільства в сучасних умовах означає у тому числі і встановлення універсальних вимог до подання інформації про різні сторони життя суспільства, включаючи і звітність. про фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання! Останнє отримало своє закріплення (починаючи з 1973 року) у вигляді Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку - МСБО (International accounting standards - IAS), які в даний час включають 41 стандарт (з них діючі - 34). Слід відзначити той факт, що МСБО встановлюють правила складання передусім фінансової звітності, а також обліку окремих видів операцій (лізингу, продажу, підприємства тощо), обліку окремих видів майна організації (основних засобів, цінних паперів) і окремих видів діяльності (сільського господарства). Однак МСБО ніяким чином не призначені замінити застосовується в тій чи іншій країні національну систему бухгалтерського обліку та звітності (хоча, безсумнівно, набагато легше складати звітність за МСБО при наближенні або збігу національних стандартів обліку з МСБО). Отже, для того, щоб фінансово-господарська діяльність суб'єктів господарювання Республіки Білорусь була "прозора" і зрозуміла для власників і потенційних інтересів, необхідно представляти інформацію про цю діяльність відповідно до вже склалися в більшості економічно розвинених країнах світу принципами такого подання, тобто . МСБО. Існуюча ж система фінансової звітності в Білорусі далека від вимог МСЖУ.
В даний час однією з найбільш актуальних проблем бухгалтерського обліку в нашій країні є приведення діючої системи обліку і звітності у відповідність до вимог ринкової економіки та міжнародних стандарт. Тому вивчення накопиченого в цій сфері досвіду в зарубіжних країнах, а також положень і вимог міжнародних стандартів має особливе значення.
Відповідно до Постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 4 травня 1998р. № 694 "Про державну програму переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в Республіці Білорусь" затверджені державна програма і заходи щодо її реалізації, виконання яких в якійсь мірі забезпечило порівнянність показників обліку і звітності в нашій республіці з відповідними показниками інших країн. Виконання програми потребує вивчення і впровадження міжнародно визнаних стандартів, нормативів і директив обліку та звітності [1, с.132].
Отже, трансформація звітності підприємств Республіки Білорусь за МСБО є актуальною і практично значущою темою. Основним завданням даної роботи є виявлення (не) тотожності форм звітності, згідно законодавства РБ, з формами МСФЗ, визначення основних вимог до звітності, перспектив розвитку та методів трансформації білоруської звітності на МСФЗ.

1. Сутність, значення та історія розвитку МСФЗ

Ідея створення визнаних у всьому світі стандартів бухгалтерського обліку виникла на науковій конференції в Гааге.29 червня 1973г. був створений Комітет з міжнародним стандартам фінансової звітності (КМСФО) за угодою бухгалтерських організацій Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Японії, Мексики, Нідерландів, Ірландії та США, куди увійшли вчені цих країн. З 1990р. до його складу вже увійшло 97 професійних бухгалтерських асоціацій з 71 держави (без Білорусі). Комітетом опублікований 41 норматив, що охоплює принципи організації бухгалтерського обліку і обробки облікової інформації. На початку 90-х МСФЗ почали широке поширення в різних країнах світу [2, с.5].
Пропозиції Комітету носять рекомендаційних характер, мета яких - максимально зблизити національні системи бухгалтерського обліку економічно розвинених країн. Комітетом прийнято стандарти обліку, які отримали в російськомовних країнах назву "Міжнародні стандарти фінансової звітності" (МСФЗ). Проте в науковому середовищі немає єдиної думки щодо правильності даного перекладу. Теоретики і практики бухгалтерського обліку в США і Канаді не визнають ці стандарти і вважають, що американська система GAAP краще підходить для використання в країнах розвинутої економіки [3, с.22].
У 2000р. КМСФО був реорганізований і перейшов від політики гармонізації бухгалтерського обліку до політики конвергенції основних підходів до бухгалтерського обліку. У результаті більше 50 економічно провідних країн прийняли спеціальні програми переходу або зближення національних стандартів з МСФЗ. Європейський союз зобов'язав компанії, чиї цінні папери спілкуються на європейських біржах, використовувати з 2005р. МСФЗ при складанні консолідованої фінансової звітності [2, с.5].
Діяльність КМСФО координується Радою, який керує Міжнародної консультативної групою, створеної в 1981р. До Ради входять представники бухгалтерських організацій 13 країн і 4 інших організацій, зацікавлених у якісному і достовірної фінансової звітності. Членами Міжнародної консультативної групи є представники різних організацій: Міжнародної федерації фондових бірж, Міжнародної торгової палати, Міжнародних банківських асоціацій, Світового банку, Ради міжнародних облікових стандартів і т.д. Крім того, в якості спостерігачів виступають Організація економічного співтовариства та розвитку (ОЕСА), Центр Організації Об'єднаних Націй з транснаціональним корпораціям (ІНСТС) [1, с.133].
Головні завдання КМСФО - формування і видання в державних інтересах стандартів обліку, звітності та аудиту, що підлягають застосуванню при організації обліку, складання та подання фінансової звітності, робота з удосконалення і гармонізації бухгалтерських інструкцій, стандартів тощо [1, с.105].
Виходячи з визначеного в МСФЗ 1 "Подання фінансової звітності" та Концептуальних засадах призначення фінансової звітності її метою є представлення такої інформації про фінансовий стан організації, її фінансові результати та рух грошових коштів, яка корисна широкому колу користувачів при прийнятті ними економічних рішень. Крім того, фінансова звітність покликана відобразити результати управління економічними ресурсами, довіреними керівництву організації її учасниками і власниками.
Для досягнення поставленої мети МСФЗ 1 передбачається, що фінансова звітність повинна забезпечувати наявність інформації про активи, зобов'язання, власний капітал, доходи та витрати (включаючи прибутки і збитки), інших змін у власному капіталі та рух грошових коштів.
При цьому найважливішими елементами фінансової звітності визнаються активи, зобов'язання і капітал, на підставі яких здійснюється оцінка фінансового і майнового стану організації, а також доходи і витрати, що характеризують результати зусиль керівництва організації по збереженню та збільшенню вихідного капіталу.
Концептуальні основи не входять до складу стандартів. Вони встановлюють мету складання фінансової звітності, якісні характеристики відображеної в ній інформації, що обумовлюють її корисність, визначають елементи фінансової звітності, порядок визнання та оцінки складових їх об'єктів, а також існуючі концепції капіталу та його підтримання.
Фінансова звітність відповідно до МСФЗ 1 призначена для задоволення інформаційних потреб тих користувачів, які в силу об'єктивних причин не мають доступу до інших джерел фінансової інформації щодо результатів діяльності організації і не мають підстав або можливостей вимагати подання звітів, зміст яких повністю задовольняє їх запитам. До числа таких користувачів МСФЗ за замовчуванням відносять інвесторів, акціонерів, кредиторів, постачальників, клієнтів, працівників організації, державні органи і громадськість. [Вісник з податків і зборів РБ 22/2008]
Міжнародні стандарти обліку відображають різні сторони методології та організації бухгалтерського обліку в системі ринкової економіки. Вони не спотворюють і не відміняють національні стандарти, а використовуються різними країнами як орієнтири при розробці своїх національних стандартів обліку та звітності. Окремі країни використовують міжнародні стандарти обліку після їх доопрацювання і пристосування до національних особливостей і вимогам бухгалтерського обліку, інші використовують їх як основу для деталізації національних вимог до обліку. У деяких країнах вимоги міжнародних стандартів включені в національні закони без особливих змін [1, с.105].
У Республіці Білорусь затверджена державна програма переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 4 травня 1998р. № 694.
Мета реформування системи бухгалтерського обліку - приведення національної системи обліку у відповідність до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та вимогами ринкової економіки. Досягнення даної мети буде означати можливість формування системи інформації про фінансовий стан підприємства для її користувачів (інвесторів), забезпечення прозорості та надійності бухгалтерської звітності.
Завданнями реформи є:
формування системи стандартів обліку та звітності, необхідних для зовнішніх користувачів;
забезпечення ув'язування реформи бухгалтерського обліку в Республіці Білорусь з основними тенденціями гармонізації стандартів на міжнародному рівні;
надання методичної допомоги підприємствам у розумінні і у впровадженні системи управлінського обліку [2].
Регулювання бухгалтерського обліку в різних країнах має суттєві відмінності. У ряді країн (Аргентина, Франція, Німеччина) багато облікові стандарти зведені в ранг державних законів, обов'язкових до виконання, в інших (США, Великобританія) більшість стандартів носять рекомендаційний характер.
Результати досліджень, проведені шістьма провідними у світі аудиторськими компаніями, систематизовані у спільному їх виданні під назвою "GAAP 2001: порівняння правил фінансової звітності" дозволили авторам однозначно констатувати, що правила складання фінансової звітності все ще досить істотно різняться в різних країнах: практично всі національні системи допускають істотні відмінності від Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Тому прямо зіставляти зафіксовані у фінансовій звітності результати діяльності компаній різних країн як і раніше неможливо. Щоб порівняння виглядали коректними, необхідно попередньо виконати досить трудомістку роботу з питань трансформації даних фінансової звітності, складеної за національними правилами, в сформовану по МСФЗ [4, с.61].
Звідси випливає, що впровадження МСФЗ в практику є проблемою не лише білоруського, але світового масштабу. Справа в тому, що стандарти орієнтовані на найбільші компанії, тобто компаній, що котируються цінні папери на фондових біржах. До теперішнього часу ці стандарти не розділяються беззастережно всіма біржами, проте в останні роки був досягнутий істотний прогрес.
У 1995 р. Комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності і Міжнародна організація комісії з цінних паперів і бірж уклали угоду про координацію зусиль у галузі гармонізації бухгалтерського обліку в ув'язці з вимогами фондових бірж, згідно з яким пропонувалося протягом найближчих років розробити базовий набір стандартів (правил ведення обліку та складання звітності). До 1999р. робота над основними стандартами була завершена.
На жаль поки жодна білоруська компанія не вийшла на світові біржі. Одна з причин - страх вести звітність за міжнародними стандартами [4, с.62].
З усіх держав СНД далі за всіх в реформуванні бухгалтерського обліку пішов Казахстан: протягом 1996-1997рр. прийняв 31 казахський стандарт бухгалтерського обліку, які повністю відповідають вимогам МСФЗ (в Білорусі тільки 3 положення, які далекі від вимог МСФЗ, в Росії - 18 положень). Про перехід на МСФЗ оголосила і України [2, с.5].
В даний час в системі бухгалтерського обліку в Республіці Білорусь працює більше 500 тис. бухгалтерів різних категорій (професійних бухгалтерів, бухгалтерів-економістів, бухгалтерів-техніків і бухгалтерів-рахівників), що вимагає підвищеної уваги до вдосконалення їх роботи.
Зміна системи суспільних відносин, а також цивільно-правового середовища зумовлює необхідність адекватної трансформації та реформування бухгалтерського обліку. Це зажадає зміни методології бухгалтерського обліку. При цьому висувається ряд нових дослідницьких програм, втілення в життя яких значно розширить діапазон бухгалтерського обліку, особливо його методології. Розвиток методологічного забезпечення бухгалтерського обліку передбачає створення інструкцій з бухгалтерського обліку; опрацювання та створення методологічного та методичної бази податкового обліку; розробку методичних матеріалів, орієнтованих на галузеву специфіку обліку (металургійна промисловість, страхові організації тощо); публікацію методичних вказівок, що деталізують і доповнюють документи більш високого рівня; створення методичних матеріалів (коментарів), супроводжуючих діючі нормативні документи; використання сучасних інформаційних технологій, в першу чергу інтернет-технологій.
Реформування бухгалтерського обліку передбачає приве-1 деніе національної системи бухгалтерського обліку у відповідність до вимог ринкової економіки та міжнародними стандартами фінансової звітності. Реформа повинна вирішити ряд проблем:
сформулювати систему стандартів обліку та звітності, що забезпечують користувачів корисною інформацією;
забезпечити ув'язку реформи бухгалтерського обліку в Республіці Білорусь з основними тенденціями гармонізації стандартів на міжнародному рівні;
надати методичну допомогу організаціям у розумінні та впровадженні реформованої моделі бухгалтерського обліку.
Основні заходи, необхідні для вирішення зазначених проблем, здійснюються за напрямками вдосконалення нормативно-правового регулювання; формування нормативної бази (стандартів); методичного забезпечення (інструкції, методичні вказівки, коментарі); кадрового забезпечення (формування бухгалтерської професії, підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів бухгалтерського обліку ); міжнародного співробітництва (активна робота в міжнародних організаціях; взаємодія з національними організаціями, відповідальними за розробку стандартів бухгалтерського обліку, і регулювання відповідної діяльності).
Основними моментами в нормативному регулюванні бухгалтерського обліку є його переорієнтація з облікового процесу на бухгалтерську звітність, регулювання фінансового обліку, органічне поєднання нормативних приписів органів виконавчої влади з професійними рекомендаціями, зважене використання міжнародних стандартів у національному регулюванні. При цьому важливе значення має збереження стабільності розвитку системи бухгалтерського обліку, створення прийнятних умов для успішного виконання її функцій у конкретному економічному середовищі, забезпечення несуперечності білоруської системи бухгалтерського обліку загальновизнаним у світі підходам до ведення бухгалтерського обліку, формування моделі співіснування та взаємодії систем оподаткування та бухгалтерського обліку . В останні роки з метою розвитку реформи бухгалтерського обліку прийняті Закони "Про бухгалтерський облік та звітності", "Про аудиторську діяльність", більшість глав Податкового кодексу Республіки Білорусь.
Для розвитку бухгалтерського обліку важливо і впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Це універсальна мова бухгалтерського обліку, що зменшує відмінності національних бухгалтерських систем шляхом гармонізації нормативних актів, стандартів бухгалтерського обліку та порядку складання і подання бухгалтерського обліку. МСФЗ є ідеальним інструментом ринкових відносин, що забезпечує інвестиційну привабливість будь-якої організації. Суть МСФЗ - побудова податкової бази з урахуванням всієї інформації, що розкривається у фінансовій звітності. [Книга с.74]
Складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ можливо двома шляхами:
використанням трансформації фінансової звітності, складеної відповідно до вітчизняного законодавства, у звітність за МСФЗ на кінець звітного періоду; (рис 1)
веденням паралельного обліку по МСФО протягом усього звітного періоду. (Рис 2) [бух облік і аналіз 12/2007]
Фінансова звітність за білоруським правилами
Фінансова звітність за МСФЗ
Застосування професійних суджень та здійснення коригувань
Нереалізовані принципи та МСФЗ в національному законодавстві

Метод трансформації фінансової звітності
Малюнок 1.

Банківські
операції
Облік за
МСФЗ
Фінансова звітність за МСФЗ
Фінансова звітність за білоруським правилами
Облік за білоруським правилами

Метод паралельного ведення бухгалтерського обліку
Малюнок 2.
Постановою № 185 визначено, що фінансова звітність за МСФЗ формується на базі бухгалтерської (фінансової) звітності, складеної відповідно до вимог законодавства Республіки Білорусь, шляхом застосування методу трансформації (перегрупування) статей бухгалтерського балансу та звіту про прибуток і збитки, внесення необхідних коригувань і застосування професійних суджень .
Кожен метод має свої плюси і мінуси. У таблиці 1 представлені деякі з них.
Таблиця 1
Методи формування фінансової звітності за МСФЗ
Методи
Плюси
Мінуси
Трансформація
нижче трудові витрати на підготовку звітності;
нижче трудові і фінансові витрати на підтримку програмного забезпечення (ПЗ), за допомогою якого здійснюється підготовка звітності по МСФО;
не потрібно потужне ПЗ;
можливість залучення зовнішніх фахівців
відсутність оперативності при підготовці звітності на проміжній основі;
велика залежність від знань і умінь вузького кола фахівців
Паралельного обліку
оперативність отримання звітності за будь-який період;
велика точність інформації;
потрібно менше співробітників високої кваліфікації
великі фінансові та трудові витрати на роботу двох систем ПЗ, що забезпечують ведення бухгалтерського обліку та звітності за національним законодавством і за МСФЗ;
наявність сторонніх витрат на підтримку ПЗ;
подвійні витрати за операціями, які за білоруським законодавством відповідають МСФЗ
Як видно з таблиці 1, вибір методу трансформації (рисунок 1) для застосування банківським співтовариством республіки є оптимальним. І це підтверджується тим, що за своєю структурою національна фінансова звітність відповідає вимогам МСФЗ (склад форм та їх зміст, а також включення до них лінійних статей, розкриття інформації). [Білоруських вісник, стедзень 2008]
Ключовим елементом реформування бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів є розробка нових і уточнення раніше затверджених положень (стандартів) з бухгалтерського обліку, впровадження їх у практику. Поступово відбувається адаптація міжнародних стандартів до білоруської дійсності з урахуванням національної специфіки. Особливе значення при цьому набуває якість прийнятих стандартів, співвіднесення їх із системою оподаткування, а також використання у вигляді інструментів для управління організаціями, взаємодії із зовнішніми партнерами та отримання кредитів.
Впровадження нових інструкцій з бухгалтерського обліку потребує виділення податкового обліку та співвіднесення його з бухгалтерським, так як вони переслідують свої завдання і мають абсолютно різних користувачів з незбіжними інтересами. Передбачається, що ці два види обліку будуть розділені, а потім на певному етапі інтегровані в одне ціле, маючи як би дві гілки. При цьому дані звітності бухгалтерського фінансового обліку будуть дозволяти будувати звітність податкового обліку.
В умовах реформування бухгалтерського обліку стає необхідним побудова окремої системи рахунків для управлінської бухгалтерії та розробка детальних процедур її ув'язки з показниками фінансової бухгалтерії. [Книга с.76]
Важливими напрямками вдосконалення бухгалтерського обліку в сучасних умовах є: створення низки авторитетних і представницьких професійних (саморегульованих) об'єднань, формування системи професійної атестації бухгалтерів та аудиторів, приєднання до діяльності відповідних професійних міжнародних організацій (Міжнародна федерація бухгалтерів, Комітет з міжнародних стандартів фінансової звітності, секція з бухгалтерського обліку Комітету з торгівлі та розвитку ООН, Організація економічного співробітництва та розвитку та ін), розробка та широке громадське визнання норм професійної етики, організація громадського контролю за професійною діяльністю і т.д.

2. Моніторинг думок про хід реформування бухгалтерського обліку в Республіці Білорусь

Нами були досліджені думки різних економістів про підсумки реформи вітчизняного бухгалтерського обліку в напрямку переходу на МСФЗ. При розгляді даного питання різними авторами дається як негативна, так і позитивна оцінка проведеної реформи. Всі думки вітчизняних і зарубіжних економістів зведені нами в таблиці 2.

Таблиця 2. Думки різних економістів про підсумки реформи бухгалтерського обліку Республіки Білорусь в напрямку переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності.
Автори
Позитивна оцінка
Негативна оцінка
1. Бугайов О.В., кандидат економічних наук
+
2. Опаріна Є., головний бухгалтер громадського об'єднання "Чишми"
+
3. Сушкевич А., голова Правління ГО "Білоруська асоціація бухгалтерів", кандидат економічних наук, доцент
+
4. Лащенко П.А., директор білоруського офісу міжнародної аудиторської компанії Ernst & Young
+
5. Мацокина І., директор міжнародного об'єднання "Економічні дослідження та освіта", кандидат економічних наук
+
6. Панков Д.А., доктор економічних наук, професор, зав. кафедрою бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в галузях народного господарства Білоруського державного економічного університету
+
На думку Бугайова А.В. "В нашій країні далі трансформації Федерального Закону РФ 1996р." Про бухгалтерський облік "у Закон РБ 2001р." Про бухгалтерський облік та звітності "і майже 100% перекопірованнія російського 2000р. Плану рахунків бухгалтерського обліку (з видами на впровадження в Білорусь з 2004 року) справу реформування бухгалтерського обліку не пішла. Методики бухгалтерського обліку в нашій країні створюються або шляхом прямого копіювання (з відповідними спотвореннями їх змісту поправками на особливості національного законодавства) аналогічних російських методик, або шляхом лобіювання облікових інтересів певних груп. І ті, й інші методики обліку не відповідають ні цивільного законодавства (відповідно до статті 2 Закону РБ "Про бухгалтерський облік та звітності"), ні МСФЗ. З чотирьох прийнятих з 1992р. програм з реформування бухгалтерського обліку в країні відповідно до вимог МСФЗ (остання програма була прийнята в 1998р) не виконана жодна. Більш того, немає жодного легального тексту МСФЗ, офіційно перекладеного або (і) опублікованого в Білорусі на підставі письмового дозволу Правління Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. (..)
Часто основним мотивом застосування МСФЗ в Білорусі називають залучення капіталу на західних ринках. Насправді ж МСФЗ спрощують вихід на ринок, сприяють зниженню витрат на залучення капіталу. Однак сама по собі складена на основі МСФЗ звітність не може гарантувати приплив інвестицій. Тим не менш, застосування МСФЗ з'явиться відображенням переходу білоруської економіки на якісно нову, більш високий щабель розвитку. Найважливішими цінностями на цьому ступені стануть сприятливий інвестиційний клімат, відкритість діяльності організації, підзвітність менеджменту акціонерам, високі стандарти корпоративної поведінки: саме втілити в життя ці цінності і покликані МСФЗ.
В даний час основним питанням є не питання про необхідність або марності МСФЗ для Білорусі, а питання про організацію впровадження МСФЗ в білоруську дійсність ".
Далі Бугайов А.В. пропонує концептуальну основу для підготовки та подання фінансової звітності в Республіці Білорусь, але перед цим зауважує: "Сучасний бухгалтерський облік в нашій країні представляє собою гібрид соціалістичних уявлень про бухгалтерський облік як про основний інформатора всілякий державних (і не тільки) контролерів про фінансово-господарської діяльності організації, з рідкісним вкрапленням деяких (в першу чергу і лише на рівні термінології, але ніяк не по суті цієї термінології) ринкових уявлень, запозичених в Російській Федерації і до невпізнання перекручених вітчизняними нормотворці. Слід зауважити, що широко застосовуються в нашій країні останнім Водночас терміни "капітал", "активи", "зобов'язання" та інші в станах з ринковою економікою мають зовсім інший зміст, що значною мірою пов'язано з некоректним перекладом. Від того, що фінансову оренду в нашій країні назвали лізингом, від цього його сутність не змінилася. Так само як не змінилася сутність довгострокових зобов'язань, які стали називати позиковим капіталом. В результаті при словесному наповненні ринкової риторики, наявності як мінімум чотирьох державних програм переходу на МСФЗ бухгалтерський обліку в Білорусі так і залишився на рівні 1937р. І навіть прийняття в 2001р. нової редакції Закону РБ "Про бухгалтерський облік та звітності" практично так і нічого не дало для наближення білоруського обліку до Міжнародних стандартів. Не можливо реформувати бухгалтерський облік, не маючи цілей і напрямів такого реформування ".
Однак не все так само ставилися до перспектив переходу білоруської фінансової звітності на МСФЗ. Деякі стверджують, що цей перехід поступово, але здійснюється і вже досягнуті деякі успіхи. Наприклад, Олена Опаріна, головний бухгалтер громадського об'єднання "Чишми", говорить, що "в Республіці Білорусь здійснюється процес поступового зближення норм білоруського обліку та звітності до вимог міжнародних стандартів. Це зумовлено потребами ринкової економіки, якій вже не відповідають форми і методи обліку, що склалися в нашій країні в умовах централізованого планування і управління.
Перехід до міжнародних стандартів має важливе економічне і політичне значення, так як, на думку фахівців, формування звітності відповідно до МСФЗ відкриває білоруським організаціям можливість залучення до міжнародних ринків капіталів, оскільки звітні показники, побудовані згідно МСФЗ, роблять звітність зрозумілою і достовірною для зарубіжних інвесторів . Тим самим зміцнюється впевненість західних інвесторів у тому, що вкладення капіталів в організації, що ведуть облік і складові звітність за міжнародними стандартами, що відображає дійсний фінансовий стан одержувача інвестицій, застраховані від ризику бути даремно витраченими. Одночасно це сприяє відкритості та зростанню довіри між нашою країною та іншими країнами.
У Білорусі немає поки своїх національних стандартів фінансової звітності, які визнавалися б міжнародними фінансовими інститутами. Але з кожним роком у вітчизняних компаній зростає потреба в застосуванні МСФЗ ".
Про стан бухгалтерської звітності в Республіці Білорусь Анатолій Сушкевич, голова Правління ГО "Білоруська асоціація бухгалтерів", кандидат економічних наук, доцент, говорить наступне: "На методологічному раду з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів Республіці Білорусь до складу якого входять головні бухгалтери міністерств та інших органів державного управління, головні бухгалтери провідних підприємств, вчені, регулярно розглядаються запропоновані Міністерством фінансів принципи розвитку та ведення бухгалтерського обліку, засновані на МСФЗ. Усі постанови Міністерства з бухгалтерського обліку та звітності враховують рекомендації, закладені в МСФЗ. Першим нормативним правовим актом, в якому знайшли відображення основні принципи ведення бухгалтерського обліку, і став Закон "Про бухгалтерський облік та звітності".
Так як Республіці Білорусь необхідно реформувати систему бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням сучасних вимог, за основу можна прийняти досвід, накопичений економічно розвиненими країнами як Європи (МСФЗ), так і США, Канади (GAAP) та інших країн ".
На відміну від Бугайова А.В., Сушкевич А. вважає, що "робота з перекладу бухобліку на принципи, закладені в МСФЗ, з урахуванням національних інтересів та особливостей державного регулювання економічних, соціальних і політичних відносин в Республіці Білорусь, проходить успішно і до кінця 2007р. має всі підстави бути завершеною ".
Думка ж Лащенко П.О., директора білоруського офісу міжнародної аудиторської компанії Ernst & Young, абсолютно протилежно думку Сушкевича А. На питання: "Чи встигне Білорусь перейти на міжнародні стандарти фінансової звітності до 1 січня 2008р., Як це встановлено постановою № 694? " - Відповів, що "такий перехід можливий не раніше 2012-2015рр. Й то за дуже сприятливих умовах". Він аргументував свою позицію тим, що "в Білорусі сьогодні не більше 11 осіб мають спеціалізоване західне бухгалтерську освіту за МСФЗ, здатні якісно викладати предмет і відстежувати поточні зміни за МСФЗ. Близько 50 чоловік мають знання з МСФЗ вище середнього рівня. Всі вони працюють у міжнародних компаніях, банках, аудиторських фірмах ".
Позицію Лащенко П.О., який вважає, що однією з основних проблем переходу на МСФЗ є відсутність інформаційної бази, підтримує і Рибак Тетяна, доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту БГЕУ, експерт міжнародного об'єднання "Економічні дослідження та освіта", кандидат економічних наук, яка стверджує, що "процес переходу національної системи бухобліку на МСФЗ значною мірою стримується через брак кваліфікованих кадрів. У вищих навчальних закладах даної проблеми не приділяється належна увага (..) Сертифікація на отримання міжнародно визнаної кваліфікації бухгалтера за програмами СІРКА, АССА та іншим у Білорусі теж поки не проводиться. (Одна з причин - відсутність державної підтримки. У цей же час створення системи професійної освіти за участю спеціалізованих міжнародних та національних організацій - необхідний елемент реалізації державної програми переходу на МСФЗ ".
Панков Д.А., завкафедрою бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту БГЕУ, доктор економічних наук, вважає, що проблема переходу бухгалтерського обліку на МСФЗ обумовлено тим, що "стандарти відображають багатий міжнародний досвід, накопичений передовими представниками бухгалтерської професії різних країн. Однак слід чітко розуміти, чиї економічні інтереси вони покликані відбивати і для кого застосовуються постулати МСФЗ.
Будучи досить гнучким документом, що допускають цілий ряд альтернативних методів оцінок та відображення в обліку фактів господарювання життя, стандарти в основному орієнтовані на інтереси власників компаній. В умовах домінування державної форми власності, відсутність фондового ринку явних переваг від поспішного впровадження МСФЗ очікувати не доводиться ".
Узагальнивши всі думки вітчизняних економістів про стан сучасного білоруського бухгалтерського обліку та аудиту, можна вивести такі основні проблеми переходу на МСФЗ:
незавершеність реформування і непослідовність проведення гармонізації національного бухгалтерського обліку з МСФЗ;
неналежне розуміння і застосування існуючих стандартів бухгалтерського обліку, обумовлене зберігається переважанням фіскальних інтересів при підготовці бухгалтерської звітності;
не завжди адекватне розуміння і застосування близьких до міжнародних стандартів аудиту (МСА) білоруських аудиторських стандартів при аудиті білоруських підприємств;
збільшення розриву між бухгалтерським і податковим обліком, оскільки дані останнього не базуються на показниках бухгалтерського обліку, тому що ігнорується системний підхід до відображення фактів господарської діяльності і калькуляційний принцип обчислення витрат (витрат). Невиправдано ускладнені правила оподаткування; [книга с.81]
в Білорусі у малої кількості людей є певне уявлення про МСФЗ і практично не існує фахівців у цій сфері. Основна маса не має взагалі або має лише окреме подання про МСФО;
у розвитку бухобліку немає достатньої зацікавленості вітчизняного бізнесу;
не існує зацікавленості бухгалтерського співтовариства вчитися, розвивати методологію бухобліку, доводити необхідність та переваги МСФЗ. Немає достатньої кількості кваліфікованих фахівців, які могли б готувати звітність за МСФЗ, керуючись не вказівками чиновників, а своїм професійним судженням;
в Законі "Про бухгалтерський облік та звітності" взагалі не згадано, що національна бухгалтерська звітність орієнтована на МСФЗ.
Своєчасне вирішення зазначених проблем поряд з розвитком широкомасштабної системи навчання можуть забезпечити значний прогрес бухгалтерського обліку та аудиту в Республіці Білорусь. При цьому основою для обчислення бази оподаткування будуть дані бухгалтерського обліку з внесенням у разі необхідності податкових коректувань при формуванні податкових розрахунків.
З метою забезпечення можливості формування безпосередньо в системі бухгалтерського обліку податкової бази для розрахунку податку на прибуток буде розроблена інструкція по бухгалтерському обліку "Облік розрахунків за податками". [Книга с.81]
Незважаючи на всі твердження про необхідність переходу на МСФЗ, мало хто тільки говорять про негативні моменти цієї трансформації.
Безсумнівно, в якості позитивних моментів переходу Білорусі на МСФЗ у спеціальній літературі і з високих трибун на рівні органів державного управління Білорусі як зазвичай наводяться такі аргументи, як полегшення підготовки звітності для підприємства, залучення іноземного капіталу в Білорусь, збільшення прозорості компаній.
Однак зовсім не робиться аналіз негативних сторін переходу на МСФЗ, не аналізується, чим це загрожує для держави, потенційних і реальних інвесторів і нарешті самих організацій в умовах економічної дійсності Білорусі. Зокрема, прихильники переходу на МСФЗ упускають таку важливу проблему використання Міжнародних стандартів як орієнтація на справедливу вартість активів після їх первісного визнання. ! Як показало проведене шістьма провідними міжнародними аудиторськими фірмами дослідження "GAAP-2002: Конвергенція", одним з серйозних перешкод на шляху зближення національних стандартів та МСФЗ є складність окремих стандартів. Найбільш складним з точки зору їх виконання в даний час визнається МСФЗ-39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка", присвячений відображенню у звітності фінансових інструментів, у тому числі вкладень у цінні папери, похідних документів, дебіторської та кредиторської заборгованості. Ці активи і зобов'язання мають бути оцінені за справедливою вартістю, що є складним завданням для фінансистів цілого світу, не кажучи вже про білоруських фахівців [2, с.7].
Свиридов Н.В., кандидат економічних наук, Пензенський державний університет, відзначає, що деякі положення МСФЗ негативно позначаються на інформативності фінансової звітності. Виникають складності в її використанні при проведенні рейтингу фінансового стану.
Так, у фінансовій звітності складу джерел фінансування майна будь-якого підприємства (крім державних) і сфер діяльності присутній власний капітал, який впливає на значення найважливіших коефіцієнтів, що розраховуються при порівняльному аналізі фінансового стану. (..) При порівняльній оцінці фінансового стану організацій слід враховувати деякі методичні підходи при визначенні показників рейтингу, перш за все, при формуванні величини власного капіталу, яка вимагає уточнення ".

3. Можливі шляхи реформування білоруського бухгалтерського обліку на МСФО за думки вітчизняних економістів

Наведені вище думки про проблеми переходу білоруської фінансової звітності на МСФО не залишаються тільки на рівні критики.
Згодом кожен автор пропонує найбільш раціональний, на його думку, шлях трансформації звітності за МСФЗ. Наприклад, Лащенко П.А. пропонує наступний шлях реформування білоруської звітності:
"Щоб реформувати вітчизняний бухоблік, недостатньо прийняти ряд інструкцій, навіть якщо вони будуть повторювати всі існуючі 41 стандарт.
Потрібно спочатку визначитися, що бухгалтерська звітність означає для суспільства і хто її складає.
У програмі переходу планувалася "переорієнтація нормативного регулювання з облікового процесу на бухгалтерську звітність". Це і є однією з основних завдань приведення системи бухобліку у відповідність до МСФЗ. Але в Білорусі в небанківській сфері це завдання залишилося практично невирішеною.
Зовсім не важливо, якими документами оформлено здійснення господарської операції і які проводки при цьому зроблено - важлива правильна оцінка минулих подій і прогноз майбутніх. Відповідно МСФЗ не містить будь-яких суворих приписів, до чого так звик і прагне наш законодавець. У них навіть плану рахунків немає. У нас підприємства без згоди Мінфіну не може зайвий рахунок ввести. А в країнах з ринковою економікою кожна компанія самостійно формує свій план рахунків, форми первинних документів та облікових регістрів. І нікого, крім неї самої, це питання не стосується ".
Можливо, ця позиція є занадто різкою і сильно критикує існуюче законодавство. Однак у силу того, що такий шлях трансформації пропонує директор білоруського офісу міжнародної аудиторської компанії варто до неї прислухатися і внести деякі поправки до нормативних актів Мінфіну. Слід приділяти більшу увагу не формальним процедурам, а розуміння економічної сутності бізнес-процесів, достовірної та об'єктивної оцінки всіх елементів звітності.
Одним з можливих шляхів вирішення проблеми реформування білоруської бухгалтерської звітності Панков Д.А. у своїй статті "Бухгалтерський облік - метрологія економіки", у розділі "Основні напрямки удосконалення бухгалтерського обліку в РБ" вважає "розвиток міжнародних стандартів. здається, вдосконалення положень міжнародних стандартів фінансової звітності має здійснюватися в напрямі більшої конкретизації дефініцій, облікових прийомів і способів, можливого усунення багатоваріантності бухгалтерських розрахунків. Для успішного поширення ідей МСБО / МСФЗ видається дуже важливим суттєве розширення кола фахівців з різних країн (включаючи країни, що розвиваються), які б брали участь у процедурах підготовки стандартів нехай хоча б у ролі спостерігачів ".
Опаріна Є. стверджує, що в Білорусі вже вибраний конкретний шлях переходу на МСФЗ: "У Білорусі був вибраний один з найбільш раціональних способів застосування МСФЗ - адаптація. Вона передбачає вдосконалення національних правил обліку і звітності, спрямоване на формування фінансової інформації високої якості відповідно до вимогами міжнародних стандартів. Даний спосіб впровадження МСФЗ відповідає підходу більшості європейських країн, отже, наближає економічну інтеграцію, гармонізацію систем обліку та звітності. При цьому особливо важливо, щоб в результаті адаптації дані фінансової звітності білоруських і закордонних компаній стали порівняними ".
Пристосування не є негативною стороною економіки Білорусі. Цей же шлях був вибраний і багатьма європейськими країнами, на прикладі яких можна переконатися у дієвості даного шляху реформування. Для Білорусі найбільш раціональний спосіб застосування МСФЗ - адаптація.
На думку Ірини Мацокина, директора міжнародного об'єднання "Економічні дослідження та освіта", кандидата економічних наук, "розвиток має відбуватися у тісному зв'язку із змінами економічної ситуації в країні і відповідати характеру і рівню господарського механізму. Реформа бухобліку - системний процес, який повинен переслідувати, щонайменше, кілька цілей: підвищення якості інформації, що формується в бухгалтерській звітності, створення інфраструктури застосування МСФЗ, зміна системи регулювання бухгалтерського обліку, підготовку та підвищення кваліфікації кадрів (...)
Склалася парадоксальна ситуація: більшість білоруських підприємств складають звітність, яка не знаходить зацікавлених користувачів.
Підприємства отримують кілька серйозних переваг при переході на МСФЗ:
зниження витрат підприємств на ведення "потрійний" звітності;
розкриття у фінансовій звітності економічної сутності бізнес-процесів, найбільш адекватних для прийняття ефективних управлінських рішень в жорсткому конкурентному середовищі;
надання зарубіжним інвесторам зрозумілою їм інформації, що полегшує доступ до світових ринків капіталу;
підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності як окремих підприємств, так і економіки країни в цілому.
У Білорусі сьогодні, ймовірно, тільки 150-200 підприємств, дійсно зацікавлених в поданні фінансової звітності в повній відповідності з МСФЗ. Але ті організації, які хочуть складати, таку фінансову звітність, потрібно звільнити від необхідності вести паралельний облік і складати звітність по білоруських правилами (за виключення податкової звітності). Всім іншим доведеться вести облік за вітчизняними правилами, які поступово наближатимуться до МСФЗ ".
Загальна стратегія трансформації на конкретному підприємстві, на думку І. Мацокина, може бути такою:
розробити облікову політику, засновану на принципах і методах МСФЗ;
створити робочий план рахунків, передбачивши складання відповідних коректувань і реклассіфіцірующіх бухгалтерських записів;
розробити методику корегування порядку відображення окремих елементів бухобліку (основних засобів, нематеріальних активів, фінансових вкладень, запасів, зобов'язань, капіталу) у фінансовій звітності за МСФЗ, з урахуванням галузевої та індивідуальної специфіки підприємства;
скоригувати зміст форм фінансової звітності для даного підприємства з урахуванням вимог МСФЗ;
автоматизувати процес трансформації.
Фахівцями міжнародного об'єднання "Економічні дослідження та освіта" розробляється методика трансформації білоруської звітності в МСФЗ, яка допоможе нашим бухгалтерам і аудиторам проводити такі процедури самостійно ".
На відміну від усіх наведених вище думок, Бугайов AB має своє відмінне від інших. Він вважає стан білоруської бухгалтерської звітності досить плачевним і говорить наступне: "Перехід на МСФЗ в нашій країні залежить від дій уряду, саме яка за законодавством відповідає за методологічне керівництво бухгалтерським обліком в країні. Як у більшості розвинених країн, почати слід із консолідованої фінансової звітності основних комерційних організацій Білорусі. Потрібно прийняти закон про консолідованої звітності за міжнародними стандартами, які передбачають обов'язкове її складання, аудит і публікацію.
Професійне ж спільнота бухгалтерів має забезпечити підготовку кадрів для застосування МСФЗ. При тісній співпраці та об'єднання зусиль зацікавлених сторін років так через 100 відбудеться реальний перехід білоруського бізнесу на загальноприйнятий у світі мова фінансової звітності згідно МСФЗ ".
Однак, незважаючи на такі песимістичні прогнози, запропонована Бугаєвим А.В. методика трансформації фінансової звітності білоруських організацій у звітність згідно з МСФЗ є, на наш погляд, найвдалішою та відповідної для Білорусі, так як вона більш деталізована і аргументована, ніж наведені вище. Дана методика складається з дев'яти етапів:
1 Етап: Аналіз облікової політики та стану бухгалтерського обліку на підприємстві.
При здійсненні аналізу визначається невідповідності окремих елементів діючої облікової політики компанії положенням міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і намічаються основні напрямки роботи для подальших етапів трансформації.
2 Етап: Складання пробних балансів на початок і кінець звітного Пробні баланси компанії на початок і кінець звітного періоду складаються на основі даних оборотно-сальдової відомості підприємства. На даному етапі залишки по рахунках бухгалтерського обліку заносяться в робочі таблиці з трансформації звітності.
3 Етап: Аналіз рахунків оборотно-сальдової відомості і підготовка робочих документів.
На основі аналізу рахунків оборотно-сальдової відомості заповнюються робочі документи. Робочі документи складаються з основних напрямків аналізу майна підприємства: облік основних засобів, нематеріальних активів, кредитів і позик, фінансових вкладень і т.д. У робочих документах зазвичай вказуються зауваження на розбіжності між МСФЗ та білоруським законодавством, які будуть використані при складанні коректувальних проводок.
4 Етап: Складання коректувальних проводок.
Коректувальні проводки складаються на основі вивчення поданої підприємством бухгалтерської інформації з метою приведення фінансової звітності у відповідність до МСФЗ.
5 Етап: Включення коректувальних проводок в робочі таблиці.
Коректувальні проводки заносяться в початковий пробний баланс, після чого складається перетворений баланс з урахуванням коригуючих проводок на кінець звітного періоду.
6 Етап: Рекласифікація рахунків відповідно до МСФЗ.
Проводиться рекласифікація залишків з очікуваного до прийняття (тобто можливого до застосування з 2004р. І на 99% списаного з російського) білоруського Плану рахунків на пропонований нами піан рахунків бухгалтерського обліку, який відповідає вимогам організації бухгалтерського обліку відповідно до МСФЗ. Проведення за рекласифікації об'єднуються в 5 основних груп майна і зобов'язань підприємства: поточні активи; довгострокові активи; поточні зобов'язання; довгострокові зобов'язання; власний капітал. На даному етапі складається оборотно-сальдова відомість в плані рахунків МСФЗ, на підставі якої готується бухгалтерський баланс компанії відповідно до МСФЗ.
7 Етап: Підготовка звіту про прибутки та збитки у відповідності з МСФЗ.
Робочі таблиці з розподілу доходів і витрат компанії складені на основі аналізу інформації про доходи та витрати компанії. Доходи і витрати коригуються з урахуванням впливу коректувань проводок і готується звіт про прибутки та збитки у відповідності з МСФЗ.
8 Етап: Складання звіту про рух грошових коштів.
Звіт про рух грошових коштів складається на основі порівняльного балансу на початок і кінець звітного періоду непрямим методом відповідно до вимог МСФЗ.
9 Етап: Підготовка форм фінансової звітності та пояснення до них.
На даному етапі остаточно формуються фінансові звіти (звіт про прибутки і збитки, бухгалтерський баланс, звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни в капіталі), проводиться звірка суми нерозподіленого прибутку, складаються пояснення фінансової звітності.
Таким чином, сам процес перекладання / фінансової звітності на МСФЗ можна розбити на три блоки:
аналіз бухгалтерської інформації (первинні документи і регістри обліку) підприємства, складання пробних балансів (включає 1,2 і 3 етапи);
складання коректувальних проводок і рекласифікація рахунків перетвореної оборотно-сальдової відомості на МСФЗ (включає з 3 по 6 етапи);
підготовка фінансових звітів компанії відповідно до вимог МСФЗ (включає з 7 по 9 етапи).
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
108.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Міжнародні стандарти фінансової звітності 2 Стандарти з
Міжнародні стандарти фінансової звітності 5
Міжнародні стандарти фінансової звітності 2
Міжнародні стандарти фінансової звітності
Міжнародні стандарти фінансової звітності 7
Міжнародні стандарти фінансової звітності 4
Міжнародні стандарти фінансової звітності 2 Поняття і
Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності
Міжнародні стандарти фінансової звітності 2 Поняття і
© Усі права захищені
написати до нас