Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності 2 Вимога МСФЗ

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки Російської Федерації

Федеральне агентство з освіти

Державна освітня установа

Вищої професійної освіти

Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут

Філія в м. Барнаулі

Факультет: Обліково-статистичний

Кафедра: Бух. облік, аналіз і аудит

Контрольна робота

Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності

Студентка Блінова Марина Павлівна

Спеціальність Бух. облік, аналіз і аудит

№ особової справи 04убд 14831

Освіта Першу вищу

Група 6БКП-2

Викладач Левічева С.В.

Барнаул 2010

Зміст

Введення

1. Вимоги МСУі ФО щодо розкриття інформації про ОС у фінансовій звітності

2. Особливості побудови бухгалтерського балансу відповідно до МСФЗ

3. Завдання

Список літератур

Введення

Вимога МСФЗ щодо розкриття інформації про основні засоби у фінансовій звітності.

Особливості побудови бухгалтерського балансу відповідно до МСФЗ.

Є такі дані про запаси компанії в у. е. За станом на 31.12.2010 р. (1у. тобто = 1 дол. США)

За якою вартістю запаси будуть відображені у фінансовій звітності компанії за 2010 рік?

Найменування матеріалу

З / С запасів

Можлива реалізація

Витрати на реалізацію

Чистий ціна реалізації

гіпсокартон

50000

53000

350

52650

труби

45000

42000

120

41880

цемент

67000

56000

100

55900

шпалери

43000

48000

200

47800

ламінат

34000

35000

500

34500

Разом:

239000

234000

1270

232730

1. Вимоги МСУі ФО щодо розкриття інформації про ОС у фінансовій звітності

Класифікація об'єктів основних засобів згідно з МСФЗ проводиться організацією самостійно по вигляду і специфіку використання, наприклад: земля, будівлі, обладнання.

Згідно МСФО 16 біологічні активи сельхоз. діяльності, а також права на мінеральні копалини не належать до об'єктів ОС.

МСФЗ встановлює 2 критерію визнання об'єктів ОЗ:

вартість активу організацією надійно оцінена.

Високий відсоток отримання від даного активу економічних вигод.

Об'єкт ОЗ, визнаний активом оцінюється за фактичною с / с, що складається з покупної ціни, імпортних мит, невідшкодовуваний податків, а так само прямих витрат: витрат на доставку, установку і додаткових послуг згідно з МСФЗ 37

Основними вимогами щодо розкриття інформації про об'єкти ОС згідно МСФЗ у фінансовій звітності будуть:

Розкриття кожної категорії ОС, це:

а) валова балансова вартість та сума накопичення амортизації на початок і кінець звітного періоду.

б) ув'язка балансової вартості на початок і кінець звітного періоду, що відображає такі зміни за період:

1. надходження;

придбані ОС в рамках угод з об'єднання бізнесу;

збільшення або зменшення вартості ОС, який виник у результаті переоцінок, що проводяться відповідно до пп 31, 39 і 40 МСФЗ 16

зменшення вартості, що виникло у зв'язку зі збитками від зменшення корисності, визнані у складі власного капіталу відповідно до МСФЗ 36.

збільшення вартості у зв'язку з відновленням збитків від знецінення, відбите згідно МСФЗ 36 у складі власного капіталу;

збитки від зменшення корисності, а також відновлені, у звіті про прибутки та збитки відповідно до МСФЗ 36;

амортизація за період методом рівномірного нарахування, зменшуваного залишку, списання вартості пропорційно якому-небудь критерію;

інші зміни.

По кожному виду активу потрібно вказати, з яких рядках звіту про прибуток і збитки відображені збитки від знецінення та відновлені суми від цих збитків.

Необхідно розкрити інформацію про:

а) існування і балансової вартості ОЗ, права на які обмежені і об'єктах ОС, переданих у заставу як забезпечення зобов'язань;

б) величиною, прийнятих на себе за договором зобов'язань з придбання об'єктів ОЗ;

в) сумі капіталізованих в балансовій вартості об'єкта ОЗ витрат, понесених при будівництві.

Якщо підприємство використовує у своєму вступному бух. балансі за МСФЗ справедливу вартість як умовно-первісної вартості об'єкта ОЗ то в першій фін. Звітності за МСФЗ має бути розкрито:

1. загальна сума справедливої ​​вартості зазначених об'єктів;

2. загальна величина коригування балансової вартості цих об'єктів.

3. Необхідність переоцінки ОЗ пов'язано зі зміною їх ринкових цін. Згідно МСФО16 переоцінці підлягає вся група основних засобів двома способами: основним, де ОЗ відображається у звітності за первісною вартістю за вирахуванням накопичених амортизації і збитків від обесценеія, і допустимим альтернативним, де ОС повинні переоцінюватися до справедливої ​​вартості - суми грошових коштів, достатньої для придбання активу , при здійсненні операції незалежними сторонами.

Тут МСФЗ вимагає:

розкриття фактичної дати переоцінки ОЗ;

залучався незалежний оцінювач;

резерв з переоцінки із змінами в його величиною за звітний період;

по кожному переоціненого виду об'єктів в бух. балансі ОС балансову вартість активів як якщо б вони не переоцінювалися.

Методи і допущення при визначенні оцінки справедливої ​​вартості.

Об'єкт ОС має бути списаний з балансу при його вибутті або за неможливістю його подальшого використання.

Розкриття іншої інформації у фінансовій звітності на розсуд самої організації.

Дотримання всіх вимог МСФЗ забезпечує об'єктивне уявлення фінансової інформації у фінансовій звітності.

2. Особливості побудови бухгалтерського балансу відповідно до МСФЗ

Баланс (Balance Sheet) - фінансовий звітний документ, що відображає вартість активів, зобов'язань і власного капіталу за станом на певний період часу (останній день звітного періоду) відповідно до універсального бухгалтерським рівнянням.

В основі побудови балансу лежить наступна формула:

Активи = Зобов'язання + Власний (акціонерний) капітал.

МСФЗ 1 не містить обов'язкової формату балансу, але згідно з ним повинні бути виділені такі особливості при побудові:

1. Класифікація активів і зобов'язань згідно МСФЗ:

Активи у бухгалтерському балансі представляються як необоротні та оборотні. Можливо подання активів і зобов'язань у порядку ліквідності (убування ліквідності - за активами, збільшення термінів погашення - за зобов'язаннями) (п.51 МСФЗ 1).

МСФЗ передбачає можливість компаній групувати активи та зобов'язання як довгострокові і короткострокові, з урахуванням внутрішньої групування їх за ступенем ліквідності.

2. Розкриття інформації про капітал:

Організація повинна розкривати або у складі бухгалтерського балансу, або в поясненнях до нього розшифровку акціонерного капіталу за видами прав участі акціонерів (п.76 МСФЗ 1). Згідно МСФЗ 1 у фінансовій звітності слід розкривати таку інформації як: існуючі права та обмеження щодо кожного типу акцій; опис економічної суті та призначення кожного виду створеного резерву у складі капіталу організації.

3. Інформація, яка надається в бухгалтерському балансі

Як вже зазначалося раніше, у міжнародних облікових стандартах немає жорстко регламентованих форм балансу та інших форм звітності. Визначається загальна форма і порядок розташування статей, а також мінімум інформації, необхідний для розкриття у звітності.

Спосіб опису та послідовність статей (або сукупності аналогічних статей) у звітності можуть бути змінені відповідно до характеру діяльності організації, специфікою її операцій, що дозволить відобразити інформацію у формі, більш зручною для формування уявлень про фінансовий стан організації.

4. Вказується інформація загального характеру:

а) назва підприємства;

б) країна знаходження;

в) дата складання балансу;

г) звітний період (вибирається на розсуд, але повинен бути постійним з року в рік);

д) короткий опис діяльності підприємства;

е) організаційно-правова форма;

ж) валюта, в якій представлена ​​фінансова звітність.

5. Безпосередньо у складі бухгалтерського балансу повинні бути представлені як мінімум наступні статті:

1) основні засоби;

2) інвестиційна нерухомість;

3) нематеріальні активи;

4) фінансові активи;

5) інвестиції, відображені на основі пайової методу;

6) біологічні активи (тварини та рослини);

7) запаси;

8) дебіторська заборгованість покупців та інші види заборгованості;

9) грошові кошти та еквівалентні грошових коштів;

10) кредиторська заборгованість постачальникам і підрядникам, а також інші види заборгованості;

11) резерви;

12) фінансові зобов'язання;

13) зобов'язання і активи, пов'язані з поточним податків (відповідно МСФЗ (IAS) 12 "Податки на прибуток");

14) активи і зобов'язання з відкладеним податків (відповідно до положень МСФЗ (IAS) 12);

15) частка меншості, представлена ​​в капіталі;

16) акціонерний капітал, випущений компанією, а також фонди (резервний капітал), пов'язані з власникам капіталу материнської компанії.

Згідно МСФЗ 1 інформацію потрібно надавати або в бухгалтерському балансі, або в примітках до фінансової звітності.

Виділені в даному питанні особливості дуже чітко дають уявлення про бухгалтерський балансі, просуваючи Росію на міжнародний рівень, і істотно відрізняються від російських стандартів бухгалтерського обліку.

3. Завдання

Є такі дані про запаси компанії в у.о. За складання на 31.12.2010 р.

Таблиця1.

Найменування матеріалу

З / С запасів

Можлива реалізація

Витрати на реалізацію

Чистий ціна реалізації

гіпсокартон

50000

53000

350

52650

труби

45000

42000

120

41880

цемент

67000

56000

100

55900

шпалери

43000

48000

200

47800

ламінат

34000

35000

500

34500

Разом:

239000

234000

1270

232730

За якою вартістю запаси будуть відображені у фінансовій звітності компанії за 2010 рік?

Рішення:

1. додаємо нову графу - балансова вартість, згідно з другим стандарту:

а) вибираємо найменшу з величин між с / с запасів і чистою ціною реалізації і вносимо вибрані значення графу "балансова вартість".

Таблиця 2

Найменування мате-ріалу

З / С запасів

Можлива реалізація

Витрати на реалізацію

Чистий ціна реалізації

Балансова вартість

-

Гіпсо-картон

50000

53000

350

52650

50000

прибуток

труби

45000

42000

120

41880

41880

збиток

цемент

67000

56000

100

55900

55900

збиток

шпалери

43000

48000

200

47800

43000

прибуток

ламінат

34000

35000

500

34500

34000

прибуток

Разом:

239000

234000

1270

232730

232730

-

Відкоригуємо вартість запасів по Дт і збиток від знецінення по Кт за допомогою суми різниць від чистої ціни і с / р за статтями:

Таблиця 3

Чистий ціна реалізації

З / С запасів

52650

50000

41880

45000

55900

67000

47800

43000

34500

34000

232730

239000

За Дт буде: (52650 - 50000) + (47800-43000) +500 = 7950 (прибуток на підприємстві);

По Кт буде: (41880-45000) + (55900-67000) = - 7800 (збиток від зменшення корисності)

У кінці звітного року запаси переоцінюються, сума знецінення списується з рахунків резервів, і далі поточною вартістю запасів вважають вартість запасів, визначену на кінець попереднього року (п.5 розділу 4 ARB 43).

Якщо за результатами переоцінки в кінці року з'ясовується, що вартість запасів знизилася, то сума резерву під знецінення запасів списується наступною проводкою:

Д-т Резерв під знецінення запасів

К-т Матеріальні запаси

Якщо величина знецінення запасів перевищує суму раніше нарахованого резерву, зазначене перевищення відображається в обліку додаткової проводкою:

Д-т Збитки від знецінення запасів

К-т Матеріальні запаси

Для всіх видів запасів норма прибутку становить 10% від вартості. Розрахунок ринкової вартості запасів представлений в табл.3. вартість. ринковою вартістю є різниця між чистою реалізаційною вартістю і нормою прибутку.

Список літератур

1. МСФЗ 16 "Основні засоби" (ред. 1998 р.)

2. Методичні вказівки з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну Росії від 13.10.2003 р. № 91н.

3. Бродський Д.Л. Облік і оцінка основних засобів відповідно до МСФЗ та російськими стандартами / / Аудитор, № 7, 2003 р.

4. Жоголєв А.А. Облік вибуття основних засобів / / Нове в бухгалтерському обліку та звітності, № 4, 2003 р.

5. Булатов М.О. Стандарти бухгалтерського обліку в схемах - М.: Іспит, 2003 - 240 с.

6. Палій В.Ф. Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності - М.: ИНФРА-М, 2003 - 472 с.

7. Пучкова С.І. Бухгалтерська (фінансова) звітність - М.: ІД ФБК-ПРЕС, 2002 - 272 с.

8. "Фінансова газета. Регіональний випуск", N 35, серпень 2003 Г.18 с.

9. "Податковий вісник", N 12, грудень 2002 Г.10 с.6. Морозова Ж.А. Міжнародні стандарти фінансової звітності. - М.: Бератор-Прес, 2002р. - 256с.

10. Палій В.Ф. Коментарі до міжнародних стандартів фінансової звітності. М.: Аскер, 2006г.140 с.11. Палій В.Ф. Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності російськими організаціями. Наукові праці Міжнародної академії менеджменту. Випуск 1.М., 2007г.287. з

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Контрольна робота
45.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності
Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності 2
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міжнародна гармонізація
Міжнародні стандарти фінансової звітності як основа реформування національного обліку
Міжнародні стандарти фінансової звітності 2 Стандарти з
Міжнародні стандарти фінансової звітності 4
Міжнародні стандарти фінансової звітності 7
Міжнародні стандарти фінансової звітності 6
© Усі права захищені
написати до нас