Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міжнародна гармонізація

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бєлгородський державний технологічний університет

Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

Затверджено

науково-методичною радою

університету

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Методичні вказівки

з вивчення курсу навчальної дисципліни і

виконання курсової роботи

для студентів спеціальності

080109 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит»:

IV курсу очної форми навчання;

III курсу очної прискореної форми навчання;

V курсу заочної форми навчання;

IV курсу заочної прискореної форми навчання;

II курсу заочної форми навчання (II-е вища освіта)

Білгород 2005

УДК 657 (075)

ББК 65. 052 я 7

Б94

Укладач Стаханов А. Ю., канд. екон. наук, доц.

Рецензент Стаханов Ю.О., канд. екон. наук, проф.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності: Методичні вказівки до виконання курсової роботи .- Б94 Білгород: Вид-во БГТУ ім. В. Г. Шухова, 2005. -?? с.

Методичні вказівки, складені відповідно до навчального плану, містять програму вивчення курсу навчальної дисципліни і тематику теоретичної частини курсової роботи з дисципліни «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності», а також умови для виконання розрахункових завдань практичної частини роботи.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 080109 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».

УДК 657 (075)

ББК 65. 052 я 7

© Білгородський державний

технологічний університет ім. В. Г. Шухова

2005

Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Методичні вказівки складені з урахуванням положень робочої програми з вивчення зазначеної дисципліни, а також у відповідності з Державним освітнім стандартом вищої професійної освіти підготовки економіста за спеціальністю 060500 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит».

1. Цілі і завдання дисципліни, її місце в навчальному процесі.

Мета викладача - навчити теоретичним основам і прищепити практичні навички формування фінансової звітності відповідно до локальних (директиви Ради ЄС) та міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

Мета студента - вивчити теоретичні основи та набути практичних навичок формування фінансової звітності відповідно до локальних (директиви Ради ЄС) та міжнародними стандартами фінансової звітності.

Завдання викладача:

 • показати роль і можливості МСФЗ у забезпеченні користувачів достовірною і порівнянною інформацією; їх значення в умовах глобалізації економіки взагалі і для Росії, зокрема, у зв'язку з переходом до ринкових відносин, її інтегруванням у світовий економічний простір і реформуванням вітчизняної системи бухгалтерського обліку та звітності;

 • розкрити принципи та структуру побудови МСФЗ;

 • розкрити Концепцію (Принципи) підготовки та подання фінансової звітності відповідно до МСФО;

 • розкрити основні положення кожного стандарту, порядок і техніку його застосування, приділивши увагу взаємозв'язку окремих стандартів і найбільш складним аспектам практики їх застосування;

 • представити порівняльну характеристику МСФЗ і відповідних документів російської системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку та звітності, а так само діючими правилами ведення бухгалтерського обліку та формування звітності в інших країнах;

 • відобразити порядок формування звітності відповідно до МСФЗ шляхом використання прийому трансформації форм звітності і за допомогою ведення паралельних систем обліку;

 • показати подальший напрям розвитку міжнародної стандартизації формування фінансової звітності, гармонізації національних систем фінансового обліку, координації бухгалтерської професії на глобальному рівні.

2. Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни.

Студенти повинні:

 • вільно орієнтуватися в правилах застосування найважливіших теоретичних положень і принципів міжнародних стандартів на практиці, вміти простежувати взаємозв'язок принципів, обгрунтовувати їх використання в різних ситуаціях;

 • засвоїти положення всіх стандартів, розуміти причини встановлення в стандартах тих чи інших правил відображення у звітності об'єктів обліку;

 • навчитися самостійно працювати з МСФЗ для цілей формування звітності як за допомогою ведення паралельних систем обліку, так і шляхом трансформації), а так само при управлінні організацією та аналізі її фінансового стану

3. Обсяг дисципліни і види навчальної роботи


Форми навчання

Вид навчальної роботи

очна

очна прискорена

заочна

Заочна прискорена

2-е вищу освіту

Загальна трудомісткість дисципліни (в академічних годинах)

60

60

60

60

60

Аудиторні заняття

34

34

22

18

16

Лекції

17

17

12

8

8

Практичні заняття (ПЗ)

13

13

8

8

6

Семінари (С)

4

4

2

2

2

Лабораторні роботи (ЛР)


Самостійна робота

26

26

34

42

44

Курсовий проект (робота)

*

*

*

*

*

Розрахунково-графічні роботи


Реферат і (або) інші види самостійної роботи


Вид підсумкового контролю (залік, іспит)

іспит

іспит

іспит

іспит

іспит

4. Зміст дисципліни

п / п

Зміст розділів навчальної дисципліни

Форми навчанняОчна

очна прискорена

Заочна

Заочна прискорена

2-е вищу освітуЛЗ

ПЗ

ЛЗ

ПЗ

ЛЗ

ПЗ

ЛЗ

ПЗ

ЛЗ

ПЗ

1

Глобалізація економіки та міжнародна гармонізація стандартів фінансового обліку та звітності. Роль і призначення МСФЗ [IAS - IFRS], історія їх створення. Міжнародна координація бухгалтерської професії

2

2

2

2

3

1

1

1

1

1

2

Принципи підготовки та подання фінансової звітності МСФЗ і 4-ая Директива ЄС [Framework & 4 EEC Fourth Directive]

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3

Принципи, склад і порядок формування та подання фінансових звітів:

IAS 1 Подання фінансових звітів;

IAS 8 Чистий прибуток або збиток за період, Фундаментальні помилки та Зміни облікової політики

IFRS 1 Застосування МСФЗ вперше.

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4

Звіт про прибутки та збитки:

IAS 18 Доходи;

IAS 11 Договори підряду

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0,5

5

Звіт про фінансовий стан. Активи:

IAS 2 Запаси;

IAS 16 Основні засоби;

IAS 20 Урядові субсидії: облік та розкриття інформації;

IAS 23 Витрати на позики;

IAS 17 Оренда;

IAS 38 Нематеріальні активи;

IAS 40 Інвестиційна власність;

IAS 41 Сільське господарство;

IAS 36 Зменшення корисності активів;

IFRS 5 Вибуття необоротних активів, призначених для продажу, і що припиняється.

3

3

3

3

2

2

2

2

2

1

6

Звіт про фінансовий стан.

Зобов'язання:

IAS 37 Резерви, умовні зобов'язання і активи;

IAS 19 Виплати працівникам;

IFRS 2 Виплати пайовими інструментами;

IAS 26 Облік і звітність щодо програм пенсійного забезпечення;

IAS 12 Податки на прибуток;

IAS 32 Фінансові інструменти: розкриття та подання;

IAS 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка


3

3

3

3

1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

7

Фінансова звітність Групи організацій. Принципи консолідованої звітності; консолідований баланс, наступні коригування; консолідований звіт про прибутки і збитки;

IAS 27 Консолідована фінансова звітність та облік інвестицій у дочірні компанії;

IFRS 3 Об'єднання бізнесу;

IAS 28 Облік інвестицій в асоційовані компанії;

IAS 31 Фінансова звітність про участь у спільних підприємствах;

IAS 21 Вплив змін валютних курсів.

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0,5

8

Розкриття і аналіз інформації.

IAS 33 Прибуток на акцію;

IAS 7 Звіти про рух грошових коштів;

IAS 14 Сегментарная звітність;

IAS 35 Діяльність, що припиняється;

IAS 10 Події, що відбулися після звітної дати;

IAS 24 Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін;

IAS 34 Проміжна фінансова звітність;

IAS 15 Інформація, що відображає вплив зміни цін

IAS 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції

IAS 30 Розкриття інформації у фінансових звітах банків та фінансово-кредитних установ;

IFRS 4 Договори страхування;

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0,5

9

МСФЗ та національні стандарти фінансового обліку (звітності). Підходи до формування звітності відповідно до МСФЗ російськими організаціями.

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5


Разом

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4. Зміст розділів дисципліни

Тема 1. Глобалізація економіки та міжнародна гармонізація стандартів фінансового обліку та звітності. Роль і призначення МСФЗ, історія їх створення. Міжнародна координація бухгалтерської професії

  1. Фактори, що впливають на формування моделей фінансового обліку та звітності

 • Інформаційні зв'язки організації та інвесторів (власників) та кредиторів;

 • Правове регулювання бухгалтерського обліку;

 • Облік і міжнародні соціально-економічні відносини;

 • Інфляція та методики формування фінансової звітності;

 • Облік і соціально-економічний прогрес.

  1. Класифікація моделей фінансового обліку та звітності

 • Англосаксонська (Британо - Американо - Голландська) модель;

 • Континентально-європейська модель;

 • Південноамериканська модель;

 • Ісламська модель;

 • Міжнародна модель;

  1. Роль і призначення МСФЗ

 • історія створення МСФЗ. Причини та умови виникнення МСФЗ. Переваги використання єдиних МСФЗ;

 • МСФЗ та національні стандарти. Організації, що розробляють національні стандарти фінансового обліку та звітності;

 • Комітет з розробки МСФЗ: історія створення та склад. Цілі та пріоритети Правління з розробки МСФЗ з 2000 р.;

 • Порядок розробки і прийняття МСФЗ. Правовий статус і типова структура МСФЗ.

  1. Міжнародна координація бухгалтерської професії

 • Історія координації бухгалтерської професії на міжнародному рівні;

 • Діяльність російських (ІПБР), зарубіжних (ACCA, AICPA) та міжнародних (IFAC) професійних бухгалтерських організацій.

Тема 2. Концепція (Принципи) підготовки та подання фінансової звітності МСФЗ і 4-ая Директива Комісії ЄС.

2.1. Мета, статус і сфера застосування Концепції (Принципів) підготовки та подання фінансової звітності. Склад фінансової звітності

2.2. Користувачі фінансової звітності та їх інформаційні потреби. Корисність інформації, що розкривається у фінансовій звітності для обгрунтування економічних рішень

2.3. Мета фінансової звітності:

 • Фінансове становище;

 • Результати діяльності;

 • Зміни у фінансовому становищі.

2.4. Основоположні допущення при веденні фінансового обліку і формуванні фінансової звітності

 • метод нарахування доходів і витрат;

 • безперервність діяльності організації.

2.5. Якісні характеристики інформації, що розкривається у фінансовій звітності

 • Зрозумілість;

 • Доречність;

  • Суттєвість;

 • Надійність;

  • Правдиве уявлення;

  • Переважання сутності над формою;

  • Нейтральність;

  • Обачність;

  • Повнота;

 • Порівнянність;

 • Обмеження доречності та достовірності інформації;

  • Своєчасність;

  • Баланс між вигодами і витратами;

  • Баланс між якісними характеристиками

 • Достовірне об'єктивне уявлення.

2.6. Елементи фінансової звітності [визначення]:

  • Активи;

  • Зобов'язання;

  • Капітал;

  • Дохід;

  • Витрати;

сутність та відмінності в їх трактуванні від вітчизняної практики.

2.7. Визнання елементів фінансової звітності

2.8. Вимірювання (оцінка за вартістю) елементів фінансової звітності:

 • по фактичній вартості придбання;

 • за відновною (поточної) вартості;

 • за можливою ціною продажу / вартості погашення;

 • за дисконтованою (приведеної, справжньої) вартості

 • сутність та особливості застосування оцінки за справедливою вартістю (fair value)

2.9. Концепції капіталу і підтримки капіталу на рівні незнижуваної величини з метою визнання прибутку організації

 • підтримку фінансового капіталу;

 • підтримку фізичного капіталу).

2.10. Огляд положень четвертого Директиви Комісії ЄС

Тема 3. Принципи, склад і порядок формування та подання фінансових звітів

IAS 1 Подання фінансових звітів;

IAS 8 Чистий прибуток або збиток за період, Фундаментальні помилки та Зміни облікової політики

IFRS 1 Застосування МСФЗ вперше.

3.1. IAS 1 Подання фінансових звітів

3.1.1. Вступна інформація [IAS 1]:

3.1.1.1. Мета і сфера застосування стандарту.

3.1.1.2. Призначення фінансової звітності.

3.1.1.3. Відповідальність за фінансову звітність.

3.1.1.4. Компоненти фінансової звітності.

3.1.2. Загальні аспекти [представлення фінансових звітів]:

3.1.2.1. Достовірне представлення і відповідність МСФЗ;

3.1.2.2. Облікова політика;

3.1.2.3. Припущення про безперервність діяльності організації;

3.1.2.4. Метод нарахування;

3.1.2.5. Послідовність подання;

3.1.2.6. Суттєвість та об'єднання статей;

3.1.2.7. Взаємозалік статей;

3.1.2.8. Порівняльна інформація.

3.1.3. Склад і зміст [фінансових звітів]:

3.1.3.1. Визначення форм [компонентів] фінансової звітності;

3.1.3.2. Звітний період;

3.1.3.3. Своєчасність.

3.1.4. Бухгалтерський баланс:

3.1.4.1. Поділ на [оборотні] короткострокові \ [необоротні] довгострокові активи \

зобов'язання;

3.1.4.2. Короткострокові [оборотні] активи;

3.1.4.3. Короткострокові зобов'язання;

3.1.4.4. Інформація, що підлягає поданням в бухгалтерському балансі;

3.1.4.5. Інформація, що підлягає поданням в бухгалтерському балансі або в примітках;

3.1.5. Звіт про прибутки та збитки:

3.1.5.1. Інформація, що підлягає поданням у звіті про прибутки та збитки;

3.1.5.2. Інформація, що підлягає поданням у звіті про прибутки та збитки або в примітках;

3.1.6. Зміни в капіталі та звіт про рух грошових коштів

3.1.7. Примітки до фінансової звітності:

3.1.7.1. Структура приміток;

3.1.7.2. Подання облікової політики;

3.1.7.3. Інші розкриття інформації;

3.1.8. Ілюстративна структура форм фінансової звітності.

3.2. IAS 8 Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці

3. 2 .1. Мета, статус і сфера дії стандарту

3. 2 .2. Визначення:

 • Результати надзвичайних обставин;

 • Звичайна діяльність;

 • Припинена діяльність;

 • Істотні помилки;

 • Облікова політика.

3. 2 .3. Чистий прибуток або збиток за період:

 • Результати надзвичайних обставин;

 • Прибуток або збиток від звичайної діяльності;

 • Припинена діяльність;

 • Зміни в облікових оцінках.

3. 2 .4. Істотні помилки:

 • Рекомендований Стандартом спосіб;

 • Допустимий альтернативний спосіб.

3. 2 .5. Зміни в обліковій політиці:

 • Прийняття [твердження] нового або оновленого МСФЗ;

 • Інші зміни в обліковій політиці:

 • Рекомендований Стандартом спосіб;

 • Допустимий альтернативний спосіб.

3.3. IFRS 1 Застосування МСФЗ вперше.

3.3.1. Передмова

3.3.1.1. Необхідність даного стандарту;

3.3.1.2. Мета і сфера застосування стандарту;

3.3.1.3. Визначення:

 • Перша фінансова звітність відповідно до МСФЗ;

 • Компанія, яка застосовує МСФЗ вперше;

 • Вхідні залишки в балансі згідно з МСФЗ;

 • Раніше застосовувалися правила обліку (GAAP);

 • Звітна дата;

 • Дата переходу;

 • Передбачувана вартісна оцінка статті звітності;

3.3.1.4. Етапи переходу на МСФЗ

 • Облікові політики;

 • Вхідні залишки в балансі згідно з МСФЗ;

 • Оцінки;

 • Представлення і розкриття інформації;

3.3.2. Вхідні залишки в балансі згідно з МСФЗ

3.3.2.1. Принципи визнання та оцінки;

3.3.2.2. Винятки з вимог інших МСФЗ;

3.3.2.3. Оцінка основних засобів;

3.3.2.4. Об'єднання компаній, IAS 22 і IFRS 3:

 • Вибір не застосовувати IAS 22 і IFRS 3;

 • Наслідки не застосування IAS 22 і IFRS 3 ретроспективно;

 • Коригування Goodwill;

 • Виняток з консолідованої звітності;

 • Відкладений податок і частка меншості;

3.3.2.5. Виплати працівникам;

3.3.2.6. Сукупна різниця від перерахунку звітності з однієї валюти в іншу;

3.3.2.7. Складні фінансові інструменти;

3.3.2.8. Активи та зобов'язання дочірніх компаній;

3.3.2.9. Обов'язкові винятки з ретроспективного застосування:

 • Припинення визнання фінансових активів та фінансових зобов'язань;

 • Облік при хеджуванні;

3.3.3. Представлення і розкриття інформації

3.3.3.1. Роз'яснення наслідків переходу на МСФЗ;

3.3.3.2. Погодження статей власного капіталу і прибутків / збитків;

3.3.3.3. Інші розкриття інформації.

Тема 4. Звіт про прибутки та збитки.

IAS 18 Дохід

IAS 11 Договори підряду

4.1. IAS 18 Дохід.

4.1.1. Мета, статус і сфера дії стандарту.

4.1.2. Визначення:

 • Дохід (виручка, продажу) - Revenue;

 • Справедлива вартість - Fair value.

4.1.3. Оцінка доходу;

4.1.4. Ідентифікація операції

4. 1 .5. Продажі товарів - Sales of goods

4. 1 .6. Надання послуг - Rendering of Services

4.1.7. Відсотки, платежі за користування авторськими правами (ліцензійні платежі), дивіденди - Interest, Royality, Di vidends

4.1.8. Розкриття інформації про доходи у фінансовій звітності організації.

4.2. IAS 11 Договори підряду.

4.2.1. Мета, статус і сфера дії стандарту

4.2.2. Визначення:

 • Договір підряду;

 • Контракт з фіксованою ціною;

 • Контракт «витрати плюс».

4.2.3. Об'єднання і поділ договорів підряду

4.2.4. Доходи за договором підряду

4.2.5. Витрати за договором підряду

4.2.6. Визнання доходів і витрат за договором підряду

4.2.7. Визнання [ймовірних] очікуваних збитків

4.2.8. Зміни в оцінках доходу або витрат за договорами підряду

4.2.9. Розкриття інформації про діяльність за договорами підряду у фінансовій звітності організації

Тема 5. Звіт про фінансовий стан. Активи:

IAS 2 Запаси;

IAS 16 Основні засоби;

IAS 20 Урядові субсидії: облік та розкриття інформації;

IAS 23 Витрати на позики;

IAS 17 Оренда;

IAS 38 Нематеріальні активи;

IAS 40 Інвестиційна власність;

IAS 41 Сільське господарство;

IAS 36 Зменшення корисності активів;

IFRS 5 Вибуття необоротних активів, призначених для продажу, і що припиняється.

5.1. IAS 2 Запаси

5.1.1. Мета, статус і сфера дії стандарту

5.1.2. Визначення товарно-матеріальних запасів (ТМЗ) і Чистої вартості реалізації (ЧСР - Net realisable value)

5.1.3. Оцінка ТМЗ за собівартістю [придбання]:

 • витрати на придбання та переробку ТМЗ;

 • інші витрати, що включаються до собівартості ТМЗ;

 • собівартість ТМЗ компанії, що надає послуги.

5.1.4. [Подальша] Оцінка ТМЗ по:

 • методом нормативних витрат, і

 • методом роздрібних цін.

5.1.5. Формули розрахунку собівартості ТМЗ, що відпускаються у виробництво і на складі:

 • основний спосіб - FIFO або за середньозваженою вартістю;

 • допустимий альтернативний - LIFO.

5.1.6. Чиста вартість реалізації ТМЗ:

 • оцінка ТМЗ за найменшим з показників: собівартості і чистої вартості реалізації (LCM - method).

5.1.7. Визнання ТМЗ як витрати звітного періоду

5.1.8. Розкриття інформації про ТМЗ у фінансовій звітності організації

5.2. IAS 16 Основні засоби (Власність на землю, будівлі та обладнання)

5.2.1. Мета, статус і сфера дії стандарту

5.2.2. Визначення:

 • Основні кошти (ОС);

 • Амортизація;

 • Амортизаційна вартість;

 • Строк корисного використання;

 • Фактична вартість придбання;

 • Продажна (ліквідаційна) вартість;

 • Справедлива (правдива) вартість;

 • Балансова (облікова, книжкова) вартість;

 • Сума очікуваного відшкодування.

5.2.3. Визнання об'єкта обліку як актив - об'єкта основних засобів

5.2.4. Первісна (історична) оцінка ОС:

 • Елементи фактичної вартості придбання;

 • Обмін активами.

5.2.5. Подальші витрати, пов'язані з вже визнаному об'єкту ОС

5.2.6. Подальша оцінка ОС:

 • Рекомендований Стандартом спосіб;

 • Допустимий альтернативний спосіб;

 • Переоцінки об'єктів ОЗ.

5.2.7. Амортизація об'єктів ОЗ:

 • Перегляд терміну корисного використання;

 • Перегляд методу нарахування амортизації.

5.2.8. Відшкодування балансової вартості:

 • Зниження балансової вартості об'єктів ОЗ;

 • Подальше збільшення очікуваного відшкодування вартості:

   • Рекомендований Стандартом спосіб;

   • Допустимий альтернативний спосіб;

5.2.9. Вибуття та реалізація об'єктів ОЗ

5.2.10. Розкриття інформації про об'єкти ОС у фінансовій звітності організації

5.3. IAS 20 Облік урядових субсидій та розкриття інформації про урядової допомоги

5.3.1. Сфера застосування;

5.3.2. Визначення:

 • Уряд;

 • Урядова допомога;

 • Урядові субсидії;

 • Субсидії, пов'язані з активами;

 • Субсидії, пов'язані з доходу;

 • Умовно-безповоротні позики;

5.3.3. Урядові субсидії:

5.3.3.1. Негрошові урядові субсидії;

5.3.3.2. Представлення інформації про гранти, пов'язані з активами;

5.3.3.3. Представлення інформації про гранти, пов'язані з доходу;

5.3.3.4. Повернення урядових субсидій;

5.3.4. Урядова допомога;

5.3.5. Розкриття інформації у фінансовій звітності.

5.4. IAS 23 Витрати на позики.

5.4.1. Мета, статус і сфера дії стандарту.

5.4.2. Визначення:

 • Витрати на позики;

 • Кваліфікується актив.

5.4.3. Витрати на позики: рекомендований Стандартом спосіб:

 • Визнання;

 • Розкриття інформації у звітності.

5.4.4. Витрати на позики: допустимий альтернативний спосіб:

 • Визнання;

 • Витрати на позики, які підлягають капіталізації;

 • Перевищення балансової (облікову) вартість кваліфікованого активу над сумою очікуваного відшкодування сумою;

 • Початок капіталізації витрат на позики;

 • Припинення капіталізації

 • Розкриваються итіе інформації у звітності

5.5. IAS 17 Оренда

5.5.1. Мета, статус і сфера дії стандарту

5.5.2. Визначення:

 • Оренда;

 • Фінансова оренда;

 • Операційна оренда;

 • Чи не анулюється оренда;

 • Початок терміну оренди;

 • Термін оренди;

 • Мінімальні орендні платежі;

 • Термін економічної служби;

 • Сік корисної служби;

 • Гарантована залишкова вартість

 • Негарантована залишкова вартість

 • Валові інвестиції в оренду;

 • Отриманий фінансовий дохід;

 • Чисті інвестиції в оренду;

 • Ставка відсотка, мається на увазі в договорі про оренду;

 • Приростная ставка відсотка на позиковий капітал (орендаря)

 • Умовна орендна плата.

5.5.3. Класифікація оренди;

5.5.4. Оренда у фінансовій звітності орендарів:

 • Фінансова оренда;

 • Операційна оренда;

  5.5.5. Оренда у фінансовій звітності орендодавця:

  • Фінансова оренда;

  • Операційна оренда;

  5.5.6. Продаж з подальшою орендою

  5.5.7. Умови перехідного періоду, додатки

  5.6. IAS 38 Нематеріальні активи

  5.6.1. Мета, статус і сфера дії стандарту. Історія розробки та обговорення стандарту

  5.6.2. Визначення:

  • Нематеріальний актив (НМА);

  • Дослідження;

  • Розробки;

  • Активний ринок;

  • Збиток від знецінення.

  5.6.3. Ідентифікованість НМА:

  5.6.4. Визнання та первісна оцінка НМА:

  • Купівля окремого об'єкта;

  • Купівля об'єкта як частина об'єднання компаній;

  • Покупка з використанням урядової субсидії;

  • Придбання в результаті обміну на інший актив;

  • Внутрішньо створена ділова репутація організації;

  • Внутрішньо створений НМА;

  • Стадія досліджень;

  • Стадія розробки;

  • Собівартість внутрішньо створеного НМА.

  5.6.5. Визнання витрат, пов'язаних з НМА як витрати звітного періоду:

  • Витрати, пов'язані з НМА і спочатку визнані як витрати у минулих звітних періодах.

  5.6.6. Витрати, пов'язані з НМА, наступні після його покупки або створення

  5.6.7. Оцінка об'єктів НМА після їх первісного визнання:

  • Рекомендований Стандартом спосіб;

  • Допустимий альтернативний спосіб.

  5.6.8. Амортизація:

  • Період амортизації об'єктів НМА;

  • Метод амортизації об'єкта НМА;

  • Ліквідаційна вартість об'єкта НМА;

  • Перегляд періоду і методу амортизації;

  5.6.9. Відшкодування балансової вартості - збитки від зниження вартості об'єктів НМА

  5.6.10. Усунення і вибуття об'єктів НМА

  5.6.11. Умови перехідного періоду

  5.6.11. Розкриття інформації про НМА у фінансовій звітності організації.

  5.7. IAS 40 Інвестиційна власність.

  5.7.1. Мета, статус і сфера дії стандарту.

  5.7.2. Визначення:

  • Інвестиційна власність;

  • Власність, що використовується власником.

  5.7.3. Визнання [об'єктів] інвестиційної власності

  5.7.4. Первісна оцінка інвестиційної власності

  5.7.5. Подальші витрати, пов'язані з інвестиційною власністю

  5.7.6. Оцінка інвестиційної власності після первісного визнання:

  • Модель обліку за справедливою вартістю;

  • Неможливість достовірної оцінки справедливої ​​вартості відносно інвестиційної власності;

  • Модель обліку за первісною вартістю.

  5.7.7. Переклад об'єкта в категорію «інвестиційна власність» або виключення з даної категорії.

  5.7.8. Вибуття інвестиційної власності

  5.7.9. Розкриття інформації про інвестиційну власності у фінансовій звітності організації.

  5.8. IAS 41 Облік в сільському господарстві

  5.8.1. Сфера застосування;

  5.8.2. Визначення:

  • Біологічний актив;

  • Сільськогосподарська продукція;

  5.8.3. Оцінка біологічних активів і сільськогосподарської продукції;

  5.8.4. Облік сільськогосподарських угідь;

  5.8.5. Особливості визнання державних субсидій у сільському господарстві.

  5.9. IAS 36 Зменшення корисності активів (зниження [облікової] вартості активів - Impairment of Assets)

  5.9.1. Мета, статус і сфера дії стандарту.

  5.9.2. Визначення:

  • Сума очікуваного відшкодування величина (сума) - Recoverable amount;

  • Експлуатаційна цінність, (вартість у вживанні, цінність використання - Value in use);

  • Чистий ціна продажу - Net selling price;

  • Витрати на реалізацію або вибуття;

  • Збиток від зниження вартості активу;

  • Одиниця, яка генерує грошові кошти-cash generating unit;

  • Goodwill і корпоративні активи;

  5.9.3. Активи, до яких вживано зниження вартості. Ознаки зниження вартості активу

  Частота проведення перевірок на зниження вартості активів

  5.9.4. Вимірювання очікуваного відшкодування (суми)

  5.9.5. Одиниця, яка генерує грошові кошти

  5.9.6. Трансферні ціни

  5.9.7. Goodwill і корпоративні активи

  5.9.8. Перевірка «знизу вгору» (bottom up) і «зверху вниз» (top down)

  5.9.9. Розподіл збитку у разі зниження вартості активу

  5.9.10 Повернення збитку, розподіленого в разі зниження вартості активу (Reversal of impairment loss)

  5.9.11. Розкриття інформації про зниження вартості активів у фінансовій звітності організації

  5. 10. IFRS 5 Вибуття необоротних активів, призначених для продажу, і що припиняється.

  Тема 6. Звіт про фінансовий стан.

  Зобов'язання.

  IAS 37 Резерви, умовні зобов'язання і активи;

  IAS 19 Виплати працівникам;

  IFRS 2 Виплати пайовими інструментами;

  IAS 26 Облік і звітність щодо програм пенсійного забезпечення;

  IAS 12 Податки на прибуток;

  IAS 32 Фінансові інструменти: розкриття та подання;

  IAS 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка

  6.1. IAS 37 Резерви, Непередбачені активи та непередбачені зобов'язання

  6.1.1. Вступна інформація:

  • Резерви (включаючи специфічне застосування);

  • Умовні зобов'язання;

  • Умовні активи;

  6.1.2. Мета, статус і сфера дії стандарту

  6.1.3. Визначення:

  • Резерви;

  • Зобов'язання;

  • Зобов'язує подія (обов'язок);

  • Зобов'язання, обумовлене правом (договором або законом);

  • Традиційне зобов'язання (зобов'язання, обумовлене звичаями ділового обороту);

  • Умовне зобов'язання;

  • Умовний актив;

  • Реструктуризація.

  6.1.4. Критерії визнання резервів

  6.1.5. Критерії визнання активів, зобов'язань і умовностей відповідно до принципу - вимогою обачності

  6.1.6. Оцінка резервів, умовних зобов'язань і непередбачених активів

  6.1.7. Відшкодування: визнання в якості окремого активу та оцінка:

  • Зміни в резервах;

  • Використання резерву;

  6.1.8. Застосування правил визнання та оцінки

  6.1.9. Розкриття інформації про резерви, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи у фінансовій звітності організації.

  6.2. IAS 19 Виплати працівникам.

  6.2.1. Сфера застосування.

  6.2.2. Визначення:

  • Виплати працівникам;

  • Короткострокові виплати працівникам;

  • Виплати працівникам по закінченні трудової діяльності;

  • Плани виплат по закінченні трудової діяльності;

  • Пенсійні плани з встановленими внесками;

  • Пенсійні плани з встановленими виплатами;

  • Пенсійні плани групи роботодавців;

  • Інші довгострокові виплати працівникам;

  • Виплати при звільненні;

  • Компенсаційні виплати інструментами власного капіталу;

  • Плани компенсаційних виплат інструментами власного капіталу;

  • Гарантовані пенсії;

  • Активи плану;

  • Дохід на активи плану;

  • Актуарні прибутки і збитки;

  6.2.3. Короткострокові виплати працівникам;

  6.2.4.Прізнаіе та оцінка:

  10.2.3.1. Всіх короткострокових виплат працівникам;

  10.2.3.2. Короткострокових оплачуваних відпусток;

  10.2.3.3. Планів участі в прибутку та премії;

  6.2.5. Вимоги до розкриття інформації;

  6.2.6. Виплати по закінченні трудової діяльності: відмінність між пенсійними планами з встановленими внесками та пенсійними планами з встановленими виплатами:

  6.2.6.1. Пенсійні плани групи роботодавців;

  6.2.6.2. Державні пенсійні плани;

  6.2.6.3. Страхування пенсійних виплат;

  6.2.7. Виплати по закінченні трудової діяльності: пенсійні плани з встановленими внесками:

  9 .2.7.1. Визнання та оцінка;

  9.2.7.2. Вимоги до розкриття інформації;

  6.2.8. Виплати по закінченні трудової діяльності: пенсійні плани з встановленими внесками:

  6.2.8.1. Визнання та оцінка:

  6.2.8.1.1. Облік традиційних зобов'язань;

  6.2.8.1.2. Бухгалтерський баланс;

  6.2.8.1.3. Звіт про прибутки та збитки;

  6.2.8.2. Визнання та оцінка: дисконтована вартість зобов'язань за пенсійним планом з встановленими виплатами і вартість поточних послуг працівників;

  6.2.8.3. Визнання та оцінка: активи плану;

  6.2.8.4. Об'єднання компаній [в контексті обліку виплати по закінченні трудової діяльності];

  6.2.8.5. Секвестори і остаточний розрахунок за планом;

  6.2.8.6. Представлення інформації;

  6.2.8.7. Вимоги до розкриття інформації;

  6.2.9. Інші довгострокові виплати працівникам: визнання та оцінка, вимоги до розкриття інформації;

  6.2.10. Вихідна допомога: визнання, оцінка, вимоги до розкриття інформації;

  6.2.11. Компенсаційні виплати інструментами власного капіталу: визнання та оцінка, вимоги до розкриття інформації.

  6.3. IFRS 2 Виплати пайовими інструментами

  6.4. IAS 26 Облік і звітність за програмами пенсійного забезпечення (пенсійними планами).

  6.4.1. Сфера застосування;

  6.4.2. Визначення:

  • Пенсійні плани;

  • Пенсійні плани з встановленими внесками;

  • Пенсійні плани з встановленими виплатами;

  • Відрахування до пенсійного фонду;

  • Учасники;

  • Чисті активи пенсійного плану;

  • Актуарна дисконтована вартість належних пенсій;

  • Гарантовані пенсії;

  6.4.3. Пенсійні плани з встановленими внесками;

  6.4.4. Пенсійні плани з встановленими виплатами:

  6.4.4.1. Актуарна дисконтована вартість належних пенсій;

  6.4.4.2. Частота актуарних оцінок;

  6.4.4.3. Зміст звітності;

  6.4.5. Всі плани:

  6.4.5.1. Оцінка активів пенсійного плану;

  6.4.5.2. Розкриття інформації.

  6.5. IAS 12 Податок на прибуток.

  6.5.1. Мета, статус і сфера дії стандарту.

  6.5.2. Визначення:

  • Обліковий прибуток;

  • Оподатковуваний прибуток;

  • Витрати по податку (відшкодування податку);

  • Поточні податки;

  • Відкладені податкові зобов'язання;

  • Відкладені податкові вимоги;

  • Тимчасові різниці: оподатковувані і віднімаються;

  • Податкова база.

  6.5.3. Податкова база.

  6.5.4. Визнання короткострокових податкових зобов'язань та короткострокових податкових вимог.

  6.5.5. Визнання відстрочених податкових зобов'язань і відстрочених податкових вимог:

  • Оподатковувані тимчасові різниці:

  • Об'єднання компаній [в контексті оподаткування прибутку];

  • Активи, враховані за справедливою вартістю [в контексті оподаткування прибутку];

  • Ділова репутація організації [в контексті оподаткування прибутку];

  • Первісне визнання активу або зобов'язання [в контексті оподаткування прибутку];

  • Тимчасові різниці [в контексті оподаткування прибутку]:

  • Негативна ділова репутація [в контексті оподаткування прибутку];

  • Первісне визнання активу або зобов'язання [в контексті оподаткування прибутку].

  • Не прийняті податкові збитки та невикористані податкові пільги;

  • Переоцінка невизнаних відкладених податкових вимог;

  • Інвестиції в дочірні та асоційовані компанії, філії і частки участі в спільній діяльності [в ​​контексті оподаткування прибутку].

  6.5.6. Оцінка податкових зобов'язань і вимог.

  6.5.7. Визнання поточного і відкладеного податку:

  • У звіті про прибутки та збитки;

  • Статті, що кредитуються, та дебетуемого безпосередньо на рахунок капіталу;

  • Відкладений податок, що виникає в результаті об'єднання компаній.

  6.5.8. Представлення інформації:

  • Податкові вимоги і податкові зобов'язання: взаємозалік;

  • Витрати по податку (відшкодування податку), пов'язані з прибутком або збитком від звичайної діяльності;

  • Курсові різниці за відкладеним податковим зобов'язаннями вимогам.

  6.5.9. Вимоги до розкриття інформації про податкові зобов'язання та вимоги у фінансовій звітності організації.

  6.6. IAS 32 Фінансові інструменти: розкриття та подання інформації.

  6.6.1. Мета і сфера застосування стандарту;

  6.6.2. Визначення

  • Фінансовий інструмент;

  • Фінансовий актив;

  • Фінансове зобов'язання;

  • Пайовий інструмент;

  • Грошові фінансові активи та фінансові зобов'язання;

  • Справедлива вартість;

  • Ринкова вартість;

  6.6.3. Представлення інформації:

  6.6.3.1. Зобов'язання і капітал;

  6.6.3.2. Класифікація складних інструментів емітентом;

  6.6.3.3. Відсотки, дивіденди, збитки і прибутки;

  6.6.3.4. Залік фінансових активів і фінансових зобов'язань;

  6.6.4. Розкриття інформації:

  6.6.4.1. Умови договору і облікова політика;

  6.6.4.2. Ризик ставки відсотка;

  6.6.4.3. Кредитний ризик;

  6.6.4.4 Особливі вимоги. Справедлива вартість;

  6.6.4.5. Фінансові активи, що обліковані за вартістю, що перевищує справедливу вартість;

  6.6.4.6. Хеджування передбачуваних в майбутньому операцій;

  6.6.4.7. Інші вимоги до розкриття інформації.

  6.7. IAS 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка.

  6.7.1. Мета і сфера застосування стандарту;

  6.7.2. Визначення [Додаткові до IAS 32]:

  • Похідний [фінансовий] інструмент;

  • Вбудовані похідні фінансові інструменти

  • Фінансові активи або зобов'язання, призначені для торгівлі;

  • Інвестиції, утримувані до погашення;

  • Позики і дебіторська заборгованість, надані компанією;

  • Фінансові активи, наявні для продажу;

  • Амортизовані витрати на придбання фінансового активу чи фінансового зобов'язання;

  • Метод ефективної ставки відсотка;

  • Витрати на операції;

  • Тверде угоду;

  • Контроль над активом;

  • Припинення визнання;

  • Хеджування для цілей бухгалтерського обліку;

  • Хеджування;

  • Інструмент хеджування для цілей обліку при хеджуванні;

  • Ефективність хеджування;

  • Сек'юритизація;

  • Договір РЕПО

  6.7.3. Визнання фінансових інструментів у звітності:

  6.7.3.1. Первісне визнання фінансових інструментів;

  6.7.3.2. Дата укладення угоди проти Терміни розрахунків

  6.7.4. Припинення визнання фінансових інструментів:

  6.7.4.1. Припинення визнання фінансового активу;

  6.7.4.2. Облік застави;

  6.7.4.3. Припинення визнання частини фінансового активу;

  6.7.4.4. Припинення визнання фінансового зобов'язання;

  6.7.5. Оцінка фінансових інструментів:

  6.7.5.1. Первісна оцінка фінансових активів і фінансових зобов'язань;

  6.7.5.2. Подальша оцінка фінансових активів

  6.7.5.3. Інвестиції, утримувані до погашення;

  6.7.5.4. Подальша оцінка фінансових зобов'язань;

  6.7.5.5. Розгляд оцінки за справедливою вартістю;

  6.7.5.5.1. Прибутки та збитки при переоцінці за справедливою вартістю;

  6.7.5.5.2. Прибутки та збитки за фінансовими активами та зобов'язаннями, які не переоцінюються за справедливою вартістю;

  6.7.5.5.3. Знецінення і безнадійна заборгованість за фінансовими активами;

  6.7.5.5.4. Фінансові активи, що обліковуються за амортизованим витрат;

  6.7.5.5.5. Процентний дохід після визнання зниження вартості знецінення

  6.7.5.5.6. Фінансові активи, переоцінюємо за справедливою вартістю;

  6.7.5.5.7. Облік за справедливою вартістю в ряді галузей фінансового ринку;

  6.7.6. Хеджування;

  6.7.6.1. Інструменти хеджування

  6.7.6.2. Хеджований статті;

  6.7.6.3. Облік при хеджуванні;

  6.7.6.4. Оцінка ефективності хеджування;

  6.7.6.5. Хеджування справедливої ​​вартості;

  6.7.6.6. Хеджування грошових потоків;

  6.7.6.7. Хеджування чистих інвестицій в закордонну компанію;

  6.7.6.8. Облік хеджування у разі незастосовності спеціального порядку обліку при хеджуванні;

  6.7.7. Розкриття інформації про визнання та оцінки фінансових інструментів.

  Тема 7. Фінансова звітність Групи організацій.

  Принципи консолідованої звітності; консолідований баланс, наступні коригування; консолідований звіт про прибутки і збитки;

  IAS 27 Консолідована фінансова звітність та облік інвестицій у дочірні компанії;

  IFRS 3 Об'єднання бізнесу;

  IAS 28 Облік інвестицій в асоційовані компанії;

  IAS 31 Фінансова звітність про участь у спільних підприємствах;

  IAS 21 Вплив змін валютних курсів.

  7.1. IAS 27 Консолідована фінансова звітність та облік інвестицій у дочірні компанії.

  7.1.1. Мета, статус і сфера дії стандарту.

  7.1.2. Визначення:

  • Контроль [над компанією];

  • Дочірня компанія;

  • Материнська компанія;

  • Група [компаній];

  • Зведена фінансова звітність [групи компаній]

  • Частка меншості (minority interest)

  7.1.3. Подання зведеної фінансової звітності.

  7.1.4. Сфера застосування зведеної фінансової звітності.

  7.1.5. Процедури відомості [показників фінансових звітів компаній, що входять до Групи].

  7.1.6. Облік інвестицій у дочірні компанії в окремих фінансових звітах материнської компанії.

  7.1.5. Розкриття інформації.

  7.2. IAS 22 Об'єднання компаній.

  7.2.1. Мета, статус і сфера дії стандарту.

  7.2.2. Визначення:

  • Об'єднання компаній;

  • Купівля [компанії];

  • Об'єднання інтересів;

  • Контроль [над компанією];

  • Материнська компанія;

  • Дочірня компанія;

  • Частка меншості;

  • Справедлива вартість;

  • Дата покупки.

  7.2.3. Характер об'єднання компаній:

  • Купівля;

  • Зворотній купівля;

  • Об'єднання інтересів.

  7.2.4. Купівля [компаній]:

  7.2.4.1. Облік купівлі;

  7.2.4.2. Дата покупки;

  7.2.4.3. Вартість покупки;

  7.2.4.4. Визнання ідентифікованих активів і зобов'язань;

  7.2.4.5. Розподіл первісної вартості покупки:

  • Рекомендований Стандартом спосіб;

  • Допустимий альтернативний спосіб;

  7.2.4.6. Послідовні купівлі акцій;

  7.2.4.7. Визначення справедливої ​​вартості придбаних активів і зобов'язань;

  7.2.4.8. Ділова репутація (Goodwill), що виникає при покупці [компаній].

  7.2.4.9. Негативна ділова репутація, що виникає при купівлі.

  • Рекомендований Стандартом спосіб;

  • Допустимий альтернативний спосіб;

  7.2.4.10. Коригування відшкодування при купівлі, обумовлена ​​майбутніми подіями.

  7.2.4.11. Наступні зміни первісної вартості покупки [компаній].

  7.2.4.12. Подальше встановлення або зміни вартості активів або зобов'язань.

  7.2.5. Об'єднання інтересів:

  7.2.5.1. Облік об'єднання інтересів.

  7.2.6. Усі об'єднання компаній:

  • Податки на прибуток.

  7.2.7. Розкриття інформації у фінансовій звітності організації.

  7.2. IFRS 3 Об'єднання бізнесу

  7.3. IAS 28 Облік інвестицій в асоційовані [залежні] компанії

  7.3.1. Мета, статус і сфера дії стандарту.

  7.3.2. Визначення:

  • Асоційована компанія;

  • Істотний вплив;

  • Контроль [над компанією];

  • Дочірня компанія;

  • Метод обліку по пайовій участі;

  • Метод обліку за собівартістю.

  7.3.3. Істотний вплив.

  7.3.4. Метод обліку по пайовій участі.

  7.3.5. Метод обліку за собівартістю.

  7.3.6. Зведена фінансова звітність.

  7.3.7. Окремі форми фінансової звітності інвестора.

  7.3.8. Застосування методу обліку по пайовій участі.

  7.3.9. Податки на прибуток.

  7.3.10. Умовні події.

  7.3.11. Розкриття інформації.

  7.4. IAS 31 Фінансова звітність про участь у спільній діяльності.

  7.4.1. Мета, статус і сфера дії стандарту.

  7.4.2. Визначення:

  • Спільна компанія;

  • Контроль [над компанією або діяльністю];

  • Спільний контроль;

  • Значний вплив;

  • Підприємець;

  • Інвестор;

  • Пропорційне зведення [показників звітності];

  • Метод обліку по пайовій участі.

  7.4.3. Форми спільної компанії.

  7.4.4. Договірне угоду.

  7.4.5. Спільно контрольовані операції.

  7.4.6. Спільно контрольовані активи.

  7.4.7. Спільно контрольовані компанії.

  7.4.8. Зведена фінансова звітність підприємця:

  • Нормативний метод - пропорційне зведення;

  • Допустимий альтернативний метод - Метод обліку по пайовій участі;

  • Винятки з нормативного та допустимого альтернативного методу.

  • Окремі форми фінансової звітності підприємця.

  • Операції між підприємцем і спільною компанією.

  7.4.9. Відображення частки участі в спільних компаніях у фінансовій звітності інвестора.

  7.4.10. Керівники спільних компаній.

  7.4.11. Розкриття інформації.

  Дуже важливо! Компанії спеціального призначення - Special Purpose Entities - в контексті подій з ENRON та WorldCom.

  7.5. IAS 21 Вплив змін валютних курсів.

  7.5.1. Мета, статус і сфера дії стандарту.

  7 .5.2. Визначення:

  • Закордонна діяльність;

  • Зарубіжна компанія;

  • Валюта звітності;

  • Іноземна валюта;

  • Валютний курс;

  • Курсова різниця;

  • Кінцевий курс;

  • Грошові статті [звітності];

  • Справедлива вартість.

  7 .5.3. Операції в іноземній валюті:

  • Первинне визнання;

  • Звітність після звітної дати;

  • Визнання курсової різниці;

  • Чисті інвестиції у закордонну компанію;

  • Альтернативний метод, дозволений Стандартом

  7.5.4. Фінансова звітність про зарубіжної діяльності:

  • Класифікація зарубіжної діяльності;

  • Операції за кордоном, складові невід'ємну частину діяльності звітує організації;

  • Закордонні компанії;

  • Реалізація (продаж) закордонної компанії;

  • Зміна класифікації зарубіжної діяльності.

  7.5.5. Всі зміни валютних курсів: Вплив курсової різниці на податки.

  7.5.6. Розкриття інформації про зміну валютних курсів у фінансовій звітності організації.

  Тема 8 Розкриття і аналіз інформації.

  IAS 33 Прибуток на акцію;

  IAS 7 Звіти про рух грошових коштів;

  IAS 14 Сегментарная звітність;

  IAS 35 Діяльність, що припиняється;

  IAS 10 Події, що відбулися після звітної дати;

  IAS 24 Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін;

  IAS 34 Проміжна фінансова звітність;

  IAS 15 Інформація, що відображає вплив зміни цін

  IAS 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції

  IAS 30 Розкриття інформації у фінансових звітах банків та фінансово-кредитних установ;

  IFRS 4 Договори страхування;

  8.1. IAS 33 Прибуток на акцію.

  8.1.1. Мета, статус і сфера дії стандарту.

  8.1.2. Визначення:

  • Звичайна акція;

  • Контракт, конвертований у звичайні акції;

  • Варранти або опціони

  Відповідно до IAS 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання інформації»:

  • Фінансовий інструмент;

  • Пайовий інструмент;

  • Справедлива вартість.

  8.1.3. Оцінка:

  • Базовий прибуток на акцію;

  • Показник «прибуток» у розрахунках базового прибутку на акцію;

  • Показник «на акцію» в розрахунках базового прибутку на акцію;

  • Разводнения прибуток на акцію;

  • Показник «прибуток» у розрахунках розбавлений прибуток на акцію;

  • Показник «на акцію» у розрахунках розбавлений прибуток на акцію;

  • Конвертовані в звичайні акції контракти з разводняющие ефектом.

  8.1.4. Перерахунок.

  8.1.5. Подання інформації.

  8.1.6. Розкриття інформації про прибуток на акцію у фінансовій звітності організації.

  8.2. IAS 7 Звіт про рух грошових коштів

  8.2.1. Мета, сфера застосування стандарту та переваги розкриття інформації про рух

  грошових коштів

  8.2.2. Визначення:

  • Грошові кошти;

  • Еквівалент грошових коштів;

  • Потоки грошових коштів;

  • Операційна діяльність;

  • Інвестиційна діяльність;

  • Фінансова діяльність.

  8.2.3. Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів

  8.2.4. Подання звіту про рух грошових коштів [за напрямками діяльності]:

  3.2.4.1. Операційна діяльність;

  3.2.4.2. Інвестиційна діяльність;

  3.2.4.3. Фінансова діяльність.

  8.2.5. Представлення потоків грошових коштів від операційної діяльності:

  3.2.5.1. Формування звіту за методом прямого відображення надходження і витрачання грошових

  коштів

  3.2.5.2. Формування звіту непрямим методом.

  8.2.6. Представлення потоків грошових коштів від інвестиційної та фінансової діяльності:

  3.2.6.1. Представлення потоків грошових коштів за нетто-методом

  8.2.7. Грошові потоки в іноземній валюті

  8.2.8. Грошові потоки за окремими напрямками:

  3.2.8.1. Результати надзвичайних подій;

  3.2.8.2. Потоки грошових коштів від отриманих і виплачених відсотків і дивідендів;

  3.2.8.3. Податок на прибуток.

  8.2.9. Потоки грошових коштів у зв'язку з інвестиціями, купівлею, продажем компаній

  8.2.9.1. Інвестиції в дочірні, асоційовані та спільні компанії [в контексті подання
  потоків грошових коштів];

  8.2.9.2. Придбання та продажу дочірніх компаній та інших сегментів бізнесу (підприємств) [у контексті подання потоків грошових коштів];

  8.2.10. Не грошові операції [в контексті подання потоків грошових коштів]

  8.2.11. Компоненти грошових коштів та їх еквівалентів

  8.2.12. Інші розкриття інформації

  8.2.13. Додатки:

  8.2.13.1. ЗРГК для компанії, відмінною від фінансової установи;

  8.2.13.2. ЗРГК про рух грошових коштів для фінансової установи.

  8.3. IAS 14 Сегментарная звітність

  8.3.1. Мета і сфера застосування стандарту

  8.3.2. Визначення:

  • Господарський сегмент;

  • Географічний сегмент;

  • Звітний сегмент;

  • Доходи сегмента;

  • Витрати сегмента;

  • Результати сегмента;

  • Активи сегмента;

  • Зобов'язання сегмента;

  • Облікова політика сегмента.

  8.3.3. Визначення звітного сегмента:

  3.3.3.1. Первинний і вторинний формати сегментарної звітності;

  3.3.3.2. Господарський і географічний сегменти;

  3.3.3.3. Звітні сегменти;

  3.3.3.4. Облікова політика сегмента.

  8.3.4. Розкриття інформації:

  4.3.4.1. Первинний формат звітності;

  4.3.4.2. Вторинна сегментарна інформація, інші питання розкриття інформації за сегментами.

  8.3.5. Додатки:

  4.3.5.1. Схема рішення щодо визначення сегмента;

  4.3.5.2. Демонстраційні сегменти розкриття інформації;

  4.3.5.3. Перелік необхідних аспектів розкриття інформації за сегментами.

  8.4. IAS 35 Діяльність, що припиняється.

  8.4.1. Мета, статус і сфера дії стандарту.

  8.4.2. Визначення:

  • Діяльність, що припиняється;

  • Подія первісного розкриття інформації

  8.4.3. Визнання та оцінка щодо діяльності, що припиняється.

  8.4.4. Резерви [в контексті діяльності, що припиняється]

  8.4.5. Збитки від зниження вартості активів [в контексті діяльності, що припиняється]

  8.4.6. Представлення і розкриття інформації:

  • Первісне розкриття інформації;

  • Інші вимоги до розкриття інформації;

  • Оновлення інформації, що розкривається;

  • Роздільне розкриття інформації по кожній діяльності, що припиняється;

  • Вимоги до подання інформації про діяльності, що припиняється

  • У самої фінансової звітності або примітках до неї;

  • Відмінні від подання результатів надзвичайних подій

  8.4.7. Обмежене застосування терміна «що припиняється»

  8.4.8. Перерахунок звітності попередніх періодів.

  8.4.9. Розкриття інформації про діяльності, що припиняється у проміжній фінансовій звітності

  8.5. IAS 10 Умовні події та події, що відбулися після звітної дати.

  8.5.1. Сфера застосування

  8.5.2. Визначення:

  • Умовне подія;

  • Подія, що відбувається після звітної дати.

  8.5.3. Умовні події.

  8.5.4. Умовні збитки.

  8.5.5. Умовні прибутку.

  8.5.6. Вимірювання умовних подій.

  8.5.7. Розкриття інформації про умовні події у фінансовій звітності організації.

  8.5.8. Події, що відбулися після звітної дати.

  8.5.9. Розкриття інформації про події, що відбулися після звітної дати у фінансовій звітності організації.

  8.6. IAS 24 Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін.

  Серпня .6.1. Сфера застосування.

  Серпня .6.2. Визначення:

  • Пов'язана сторона;

  • Операція між пов'язаними сторонами;

  • Контроль [над компанією];

  • Значний вплив [на компанію].

  Серпня .6.3. Аспекти, що стосуються пов'язаних сторін.

  Серпня .6.4. Розкриття інформації.

  8.7. IAS 34 Проміжна звітність

  8.7.1. Мета і сфера застосування стандарту

  Визначення:

  • Проміжний період;

  • Проміжна фінансова звітність.

  8.7.2. Склад проміжної фінансової звітності:

  8.7.2.1. Мінімальні компоненти проміжної звітності;

  8.7.2.2. Форма і зміст проміжних фінансових звітів;

  8.7.2.3. Вибіркові пояснювальні примітки і розкриття факту відповідності МСФЗ;

  8.7.2.4. Розкриття відповідності проміжної звітності організації рекомендаціям МСФЗ;

  8.7.2.5. Періоди, для яких вимагається подання проміжної фінансової звітності;

  8.7.2.6. Суттєвість [в контексті формування проміжної фінансової звітності].

  8.7.3. Розкриття інформації в річних фінансових звітах [в контексті формування проміжної фінансової звітності]

  8.7.4. Визнання та оцінка елементів фінансових звітів [в контексті формування проміжної фінансової звітності]:

  • Елементи облікової політики, як частина річної політики

  • Доходи, які отримують циклічно, сезонно, або випадково;

  • Витрати, які були понесені нерівномірно протягом фінансового року;

  • Застосування принципів визнання та оцінки, використання оцінок.

  8.7.5. Повторне подання раніше представлених у звітності проміжних періодів.

  8.7.6. Додатки:

  • Ілюстрація періодів, що вимагають подання;

  • Приклади застосування принципів визнання та оцінки;

  • Приклади та використання оцінок.

  8.8. IAS 15 Інформація, що відображає вплив зміни цін.

  8.8.1. Сфера застосування.

  8.8.2. Пояснення.

  8.8.3. Реакція на зміну цін:

  • Підхід, заснований на загальній купівельної спроможності;

  • Підхід, заснований на поточних витратах;

  • Поточний стан справ.

  8.8.4. Розкриття інформації про вплив зміни цін у фінансовій звітності організації.

  8.9. IAS 29 Фінансова звітність в умовах гіперінфляції.

  8.9.1. Сфера застосування.

  8.9.2. Перерахунок [показників] фінансової звітності.

  8.9.3. Фінансова звітність, підготовлена ​​на основі фактичної вартості придбання:

  • Бухгалтерський баланс;

  • Звіт про прибутки та збитки;

  • Прибутки та збитки за чистим грошовим статтям.

  8.9.4. Фінансова звітність, підготовлена ​​на основі відновної вартості:

  • Бухгалтерський баланс;

  • Звіт про прибутки та збитки;

  • Прибутки та збитки за чистим грошовим статтям.

  8.9.5. Податки;

  8.9.6. Звіт про рух грошових коштів;

  8.9.7. Відповідні показники за попередній звітний період;

  8.9.8. Зведена фінансова звітність;

  8.9.9. Вибір та використання загального індексу цін;

  8.9.10. Економіка, що виходить з періоду гіперінфляції.

  8.9.11. Розкриття інформації у фінансовій звітності організації.

  8.10. IAS 30 Розкриття інформації у фінансовій звітності банків та подібних фінансових інститутів.

  8.10.1. Сфера застосування;

  8.10.2. Облікова політика;

  8.10.3. Звіт про прибутки та збитки;

  8.10.4. Бухгалтерський баланс;

  8.10.5. Потенційні зобов'язання та непередбачені події, включаючи позабалансові рахунки;

  8.10.6. Терміни погашення активів і зобов'язань;

  8.10.7. Концентрація активів, пасивів та позабалансових статей;

  8.10.8. Збитки за позиками та авансами;

  8.10.9. Основні банківські ризики;

  8.10.10. Активи, закладені в якості забезпечення;

  8.10.11. Трастові операції:

  8.10.12. Операції з пов'язаними сторонами.

  8.11. IFRS 4 Договори страхування

  Тема 9. МСФЗ та національні стандарти фінансового обліку (звітності).

  Застосування МСФЗ вперше. Підходи до формування звітності відповідно до МСФЗ російськими організаціями.

  9.1. Основні відмінності між US GAAP, UK SSAP (FRS) та МСФЗ. Перспективи уніфікації зазначених систем.

  9.2. Підходи до формування звітності відповідно до МСФЗ російськими організаціями:

  • проблеми, що виникають у керівництва російських організацій при формуванні звітності відповідно до МСФЗ.

  • поняття трансформації звітності у формат МСФО

  • паралельний облік та засоби його ведення.

  Література до курсу: «Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності»

  а) основна:

  1. Кутер М. І. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2002;

  2. Мюллер Г., Гернон Х., Мііке Г. Облік: міжнародна перспектива. - М.: Фінанси і статистика, 1993 р.

  3. Палій В. Ф. Міжнародні стандарти фінансової звітності. - М.: Инфра-М, 2004

  б) додаткова:

  1. Бернстайн Л. А. Аналіз фінансової звітності. - М.: Фінанси і статистика, 1996 р.

  2. Блейк Джон, Амат Оріолі Європейський бухгалтерський облік. Довідник. - М: Філін, 1997 р.

  3. Вступний курс по МСФО. Навчальний посібник / під. Ред. Горбатова Л. В. - М.: ICAR Publishing 2002

  4. Газета «Фінансова газета» - тижневик, рубрика Міжнародні стандарти фінансової звітності. Новини. Консультації 1998 - 2004 рр..

  5. Німецьке право. Частина II. Торгове укладення та інші закони: Пер. з нім. / Серія: Сучасне зарубіжне та міжнародне приватне право. - М.: Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку, 1996 р.

  6. Директиви ЄЕС (у двох томах) - Бєлгород: КОМЕК, 1993 р.

  7. Димова І. А. Бухгалтерська звітність та принципи її складання відповідно до міжнародних стандартів. Методика трансформації. - М.: Сучасна економіка і право, 2001 р.

  8. Щорічні фінансові звіти зарубіжних і російських компаній (складені відповідно до зарубіжними і міжнародними стандартами);

  9. Журнал «Головбух» 1998 р., цикл статей під рубрикою «Міжнародні стандарти фінансової звітності»

  10. Журнал Бухгалтерський облік 1996 - 2001.

  11. Качалін В. В. Фінансовий облік і звітність відповідно до стандартів GAAP. - М.: Справа, 2000 р.

  12. Малькова Т. Н. Теорія і практика міжнародного бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. - СПб.: Видавничий дім «Бізнес-преса», 2003 р.

  13. Міжнародні стандарти фінансової звітності 1999. - М.: Аскер - АССА, 1999 р.

  14. Міжнародні стандарти фінансової звітності. Практичний посібник / За ред. Хенні Ван Грюнінг, Маріус Коен - М.: ICAR Publishing 200 0 р.

  15. Миколаєва С. А. Міжнародні і російські стандарти бухгалтерського обліку: Порівняльний аналіз, принципи трансформації, напрями реформування. - М.: Аналітика-Прес, 2001 р.

  16. Нідлз Б., Андерсон Х., Колдуелл Дж. Принципи бухгалтерського обліку. - М.: Фінанси і статистика, 1994 р.

  17. Миколаєва О. Є. Тлумачний англо-російський словник основних термінів управлінського і фінансового обліку. Вид. 2-е, испр. і додатк. - М.: Едіторіал УРСС, 2002 р.

  18. Палій В. Ф. Коментар до Міжнародних стандартів фінансової звітності. - М.: Аскер, 1999 р.

  19. Реформа бухгалтерського обліку. Російські та міжнародні стандарти. Практика застосування. / Соколов Я. В., Палій В, Ф., Ремізов Н. А. и др. - М.: Книжковий світ, 1998 р.

  20. Соколов Я. В. Бухгалтерський облік: від витоків до наших днів. - М.: ЮНИТИ, 1996 р.

  21. Соловйова О. В. МСФЗ та ГААП: облік і звітність. - М.: ІД ФБК-ПРЕС, 2003 р.

  22. Стаханов А. Ю. Бухгалтерський баланс. Міжнародні та російські стандарти. - М.: Бізнес-Інформ, 1999 р

  23. Терехова В. А. Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку та звітності: Практичний посібник - М.: Перспектива, АКДИ Економіка і життя, 2000 р.

  24. Облік за міжнародними стандартами: Учеб. Посібник. - 3-е вид. / Под ред. Горбатова Л. В. - М.: Фонд розвитку Бухгалтерського обліку, Видавничий дім «Бухгалтерський облік», 2003 р.

  25. Хахонова М. М. Міжнародні стандарти фінансової звітності: Навчальний посібник. Серія «Економіка та управління». - Ростов - на - Дону: Видавничий центр «МарТ», 2002 р.

  26. Хендріксен Є. С., ВанБреда М. Ф. Теорія бухгалтерського обліку. - М.: Фінанси і статистика, 1995 р.

  1. Шнейдман Л. З. Як користуватися МСФЗ. - М.: Вид.-во «Бухгалтерський облік», 2003 р.

  2. Ентоні Р., Рис Дж. Облік: ситуації і приклади. - М.: Фінанси і статистика, 1994 р.

  3. Accounting Report. - Інформаційний бюлетень Міжнародного центру реформи системи бухгалтерського обліку 1998-2003

  4. IASB `s annual Bound Volume of International Accounting Standards. - London: IASB, (eg 2005).

  Internet-ресурси з вивчення курсу навчальної дисципліни

  Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності

  Організації, що займаються розробкою стандартів фінансової звітності (по країнах)

  Міжнародні організації

  International Accounting Standards Board (IASB) http://www.iasb.org/
  (Правління з розробки міжнародних стандартів фінансової звітності)
  Com m ission of the European Communities http://www.eur.ru/ru/index.htm
  (Комісія ЄС з гармонізації законів про компанії)

  США

  Financial Accounting Standards Board (FASB) http://www.fasb.org/
  (Бюро по стандартах фінансової звітності США)

  Governmental Accounting Standards Board (GASB) http: / / www. fasb. org /
  (Те ж, але для урядових організацій)

  Великобританія

  UK Accounting Standards Board http://www.asb.org.uk/

  Financial Reporting Council (FRC) http://www.frc.org.uk/

  Accounting Standards Board http://www.asb.org.uk/

  Urgent Issues Task Force (UITF) http://www.asb.org.uk/uitf

  The Financial Reporting Review Panel (FRRP) http://www.frrp.org.uk/

  Німеччина

  German Accounting Standards Committee (Deutsches Rechnungslegungsstandards Committee or DRSC) http://www.drsc.de/eng/index.html

  Франція

  Commission des Operations de Bourse (COB) французькою: http://www.cob.fr/

  англійською (скорочений варіант): http://www.cob.fr/index_uk.htm

  Канада

  Canadian Institute of Chartered Accountants http://www.cica.ca/

  Іспанія

  Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC) http://www.icac.meh.es/

  Asociacion Espaсola de Contabilidad y Administracion de Empresas (AECA) Or Spanish Association of Accounting & Business Administration http://www.aeca.es/

  Сінгапур

  Institute of Certified Public Accountants of Singapore's (ICPAS) http://www.accountants.org.sg/

  Професійні організації

  Auditing Practices Board (APB) http://www.apb.org.uk/

  International Federation of Accountants (IFAC) http://www.ifac.org/
  (Міжнародна федерація бухгалтерів)
  Найбільш "глобальна" організація, що представляє більш 2 мільйонів бухгалтерів по всьому світу.

  Міжнародна організація комісій з цінних паперів і бірж http://www.iosco.org/iosco.html

  The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) http://www.acca.co.uk/ http://www.acca.org.uk/
  (Асоціація дипломованих бухгалтерів)

  The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) http://www.aicpa.org/

  Association of International Accountants (AIA)

  British Accounting Association (BAA)

  Association of Chartered Accountants in the US (ACAUS)

  The Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS)

  International Association of Book-keepers (IAB)
  (Міжнародна Асоціація Бухгалтерів - рахівників)

  Електронні періодичні видання

  Financial Times
  Електронна версія газети доступна в 3-ох виданнях:

  • Global edition

  • UK edition

  • US edition

  Дана газета є електронною версією глобального видання, що охоплює як новини і аналіз різних галузей промисловості, фінансових ринків, компаній, так і різноманітні питання в галузі фінансів, законодавства, бухобліку, бізнесу, інформаційних технологій, кар'єри й освіти. Архів газети містить близько 8.5 мільйони статей з 3000 різних джерел. Є можливість отримання новин шляхом підписки на розсилку SMS-повідомлень або просту розсилку по електронній пошті.


  Електронна версія журналу доступна в 3-ох виданнях:

  • The Asian Wall Street Journal

  • The Wall Street Journal Europe

  • US Wall Street Journal

  Електронна версія одного із самих великих і серйозних періодичних видань в області бізнесу і фінансів. Є можливість підписки на будь-яке видання. Для доступу до публікацій потрібно платна підписка. Є можливість безкоштовної місячної пробної передплати.

  Journal of Accountancy
  Електронна версія журналу Міжнародної організації дипломованих бухгалтерів (AICPA), в якому висвітлюються різноманітні питання з таких областей як бухоблік, корпоративні фінанси, планування, оподаткування, аудит, консалтинг та інших суміжних областей. Англійською мовою. Виходить 1 раз на місяць. Весь архів знаходиться у вільному доступі.

  Konwledge @ Wharton
  електронний журнал бізнес-школи Wharton, однієї з найвідоміших і "просунутих". Англійською мовою. Виходить 1 раз на 2 тижні, є можливість підписки.

  McKinsey Quarterly
  електронна версія журналу, видаваного однією з найбільших і авторитетних консалтингових компаній McKinsey. Містить розподіл по галузях бізнесу та видами діяльності. Англійською мовою. Виходить 1 раз на 3 місяці, але весь архів знаходиться у вільному доступі.

  Accountancy International
  електронна версія англійського журналу, присвяченого фінансового обліку та суміжних тем. Англійською мовою. Виходить 1 раз на місяць. Для доступу до повної версії вимагає безкоштовної реєстрації.

  Big 5 / Web-сайти компаній "Великої П'ятірки"

  PriceWaterhouseCoopers

  Deloitte & Touche Tomatsu

  Deloitte & Touche CIS

  Ernst & Young

  KPMG Europe

  KPMG Russia

  Цікаві ресурси в мережі російською мовою

  МСФЗ російською мовою (потрібна проста реєстрація) у pdf форматі http://www.ifrs.ru/

  Рада з фінансової звітності в РФ (СФО) http://frcouncil.ru/frc/

  Проект Реформа бухгалтерського обліку II http://www.accountingreform.ru/

  Сервер GAAP. Ru http://www.gaap.ru

  Представництво Європейської Комісії в Росії http://www.eur.ru/ru/index.htm

  Рада з Фінансової звітності (Росія) http://frcouncil.ru/frc/

  Тижневик CONSULTING.RU http://www.consulting.ru/

  Сайт "Корпоративні фінанси" http://www.cfin.ru/


  Інтернет-каталог річних звітів російських компаній, де будь-яка компанія може безкоштовно свій річний звіт розмістити і будь-який зацікавлений користувач безкоштовно цією інформацією скористатися.

  6. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи

  Курсова робота з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності є звітом студента, що виконує її, про проведений науково - практичному дослідженні. Виконання курсової роботи спрямовано на придбання практичних навичок формування системи внутрішньофірмових стандартів бухгалтерської (фінансової) звітності та її реалізації при складанні щорічної бухгалтерської звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Метою виконання курсової роботи є навчання студента самостійно застосовувати отримані теоретичні знання для вирішення практичних завдань в частині формування фінансової звітності сучасної комерційної організації відповідно до МСФЗ. Виконання роботи передбачає розв'язання студентом ситуаційних завдань із застосування окремих МСФЗ в процесі формування фінансової звітності умовних комерційних організацій. У цих Методичних вказівках наведено умови ситуаційних завдань за такими темами програми вивчення курсу:

  4 Принципи, склад і порядок формування та подання фінансових звітів

  5 Матеріальні та нематеріальні активи, оренда, інвестиційна власність, знецінення активів, резерви, непередбачені активи і зобов'язання

  6 Фінансовий результат діяльності, витрати на позики, договори підряду, прибуток на акцію, що припиняється

  7 Податки на прибуток

  8 Фінансова звітність в умовах зміни цін, інфляції та гіперінфляції

  9 Інвестиції в асоційовані організації, пов'язані сторони, участь у спільній діяльності, об'єднання організацій, консолідована звітність

  10 Події, що відбулися після звітної дати, винагороди працівникам, урядові субсидії, програми пенсійного забезпечення, звітність фінансово-кредитних установ, фінансові інструменти, сільське господарство

  11 Формування звітності відповідно до МСФЗ російськими організаціями

  Виконану курсову роботу студент представляє викладачу на перевірку з наступною її усній захистом.

  Курсова робота складається з двох частин:

  I - теоретичної-виклад розглянутих у процесі наукового дослідження способів використання МСФЗ, Директив Ради Міністрів ЄС, зарубіжних правил і стандартів фінансового обліку та звітності про такі теми. Студент має право самостійно вибрати тему теоретичної частини своєї роботи. Допускається не більше двох повторів вибору теми в одній групі студентів за умови використання різних джерел інформації;

  II - практичної - рішення ситуаційних завдань відповідно до наведених у цих методичних вказівках умовами.

  Курсову роботу слід виконувати в письмовому вигляді вручну або на персональному комп'ютері. При виконанні останнім способом студентові необхідно використовувати засоби електронної таблиці (MS EXCEL; Quattro Pro by Borland або ін) і разом з роздрукованим примірником виконаної роботи представити її електронну версію.

  Роботу (на паперовому носії) необхідно виконувати на аркушах білого паперу формату А4 (210х297мм), текст слід розташовувати на одній стороні кожного аркуша. Виконану роботу перед поданням викладачеві необхідно зшити в папку - швидкозшивач.

  Обсяг теоретичної частини - близько 20 сторінок машинописного (або еквівалентним зазначеному кількості рукописного) тексту, виконаного шрифтом Times New Roman (Cyr), розмір - 12, міжрядковий інтервал - 2, поля: вгорі і внизу - 25 мм, зліва - 30 мм, справа - 10 мм. Кожна сторінка роботи повинна бути пронумерована в правому верхньому куті. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють.

  ТЕМИ теоретичної частини курсової роботи:

  1. Принципи, склад і порядок формування та подання фінансових звітів.

  2. Матеріальні та нематеріальні активи, оренда, інвестиційна власність.

  3. Знецінення активів, резерви, непередбачені активи і зобов'язання.

  4. Фінансовий результат діяльності, витрати на позики, договори підряду, прибуток на акцію, що припиняється.

  5. Фінансова звітність в умовах зміни цін, інфляції та гіперінфляції.

  6. Інвестиції в асоційовані організації, пов'язані сторони, участь у спільній діяльності, об'єднання організацій, консолідована звітність.

  7. Виплати працівникам та програми пенсійного забезпечення.

  8. Урядові субсидії та звітність фінансово-кредитних установ.

  9. Фінансові інструменти: розкриття та подання інформації, визнання і оцінка.

  10. Трансформація фінансової звітності російських організацій відповідно до МСФЗ.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Бухгалтерія | Методичка
  261.5кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Міжнародні стандарти фінансової звітності та гармонізація національних систем бухгалтерського
  Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності
  Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності 2
  Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності
  Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності 2 Вимога МСФЗ
  Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової отчетнос
  Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової отчетнос 2
  Міжнародні стандарти фінансової звітності як основа реформування національного обліку
  Перехід Російських банків на міжнародні правила ведення бухгалтерського обліку та стандарти фінансової
  © Усі права захищені
  написати до нас