Міжнародний туризм Історія стан та перспективи розвитку

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти РФ

Калузький державний педагогічний

університет імені К.Е. Ціолковського

Інститут соціальних відносин

«Рекомендувати до захисту»

Завідувач кафедрою

«Соціальна антропологія та сервіс»

к.філос.н., доц..

Міжнародний туризм: історія, сучасний стан та перспективи розвитку

Дипломна робота студентки

очного відділення групи СТ-51

Науковий керівник:

к. істор. н., доц.

Калуга 2009

Зміст

Введення

Глава 1. Історичні традиції та теоретичні основи організації міжнародного туризму

1.1 Історія розвитку міжнародного туризму

1.2 Місце туризму в сучасному суспільстві

1.3 Сутність і види міжнародного туризму

Глава 2. Сучасний стан та проблеми розвитку міжнародного туризму

2.1 Аналіз світових тенденцій та перспектив розвитку туризму в окремих регіонах світу

2.2 Культурно-історичні пам'ятки Туреччини

2.3 Характеристика національного туристичного продукту в Туреччині

Глава 3. Огляд діючих турів і розробка нового туристичного маршруту по Туреччині

3.1 Діючі в Туреччині туристські маршрути

3.2 Розробка нового туристського маршруту

«Золота Анталья»

Висновок

Список літератури

ВСТУП

Туризм відіграє все більш помітну роль у світовій економіці, тому в багатьох країнах світу ця галузь бурхливо розвивається. На думку експертів, рівень міжнародного туризму по прибуттям в 1999-2010 рр.. може скласти більше 1 трлн. туристів 1, однак окремі вчені вважають, що він буде складати не більше 937 млн. Це, втім, свідчить, що кількість прибуттів до 2010 року істотно зросте. На сферу туризму припадає сьогодні близько 6% світового валового національного продукту, 7% світових інвестицій, кожне 16-е робоче місце, 11% світових споживчих витрат 2.

У зв'язку з тим, що туризм є міжгалузевий сферою економіки, яка охоплює не тільки засоби розміщення, але і транспорт, зв'язок, індустрію харчування, розваг і багато іншого, ця сфера впливає на кожен континент, держава чи місто. Значення туризму для економік різних країн пов'язане, перш за все, з тими перевагами, які він приносить за умови успішного розвитку. Перш за все - це зростання робочих місць в готелях та інших засобах розміщення, в ресторанах та інших підприємствах індустрії харчування, на транспорті і в суміжних обслуговуючих галузях. Іншою важливою перевагою є мультиплікативний ефект від туризму, тобто його вплив на розвиток суміжних галузей економіки. Третя перевага - зростання податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів. Крім цього, туризм надає економічний вплив на місцеву економіку, стимулюючи експорт місцевих продуктів.

Проте в Росії ж у силу ряду причин сфера туристської діяльності у порівнянні з багатьма іншими країнами ще не отримала належного розвитку. На частку Росії разом з усіма країнами СНД припадає лише 2% світового туристського потоку 3.

Сучасний стан туризму в Росії проаналізовано в Концепції розвитку туризму в Російській Федерації на період до 2005 року 4, в якій, зокрема, вказується, що на частку Росії припадає близько 1% світового туристичного потоку. За оцінками СОТ, потенційні можливості Росії дозволяють при відповідному рівні розвитку туристичної інфраструктури приймати до 40 млн. іноземних туристів на рік. Однак на сьогоднішній день кількість приїжджають до Росії іноземних гостей з діловими, туристичними і приватними цілями становить 7,4 млн. чоловік, що не відповідає її туристичному потенціалу.

В якості основних факторів, що стримують розвиток в'їзного туризму, в Концепції, зокрема, названі: образ Росії як країни, несприятливою для туризму, створюваний окремими зарубіжними і вітчизняними засобами масової інформації; діючий порядок видачі російських віз громадянам іноземних держав, безпечних у міграційному відношенні; нерозвинена туристична інфраструктура; невідповідність ціни і якості розміщення в готелях і ін

Разом з тим, з кожним роком зростає кількість російських громадян, що бажають здійснити туристичну поїздку, особливо в зарубіжні країни. Так, в останні роки середня кількість російських туристів, що виїжджають в країни далекого і ближнього зарубіжжя, становить близько 13 мільйонів чоловік 5. Це свідчить про те, що туристична діяльність, переживши період хаотичного розвитку, проходить етап становлення якісної.

Мета даної роботи полягає у вивченні міжнародного туризму та виявленні перспектив розвитку туристичної галузі.

Об'єкт дослідження: міжнародний туризм

Предмет дослідження: Міжнародний туризм: історія, сучасний стан та перспективи розвитку.

У відповідності з поставленою метою, об'єктом і предметом дослідження, необхідно вирішити такі завдання:

 1. Розглянути історію розвитку міжнародного туризму.

 2. Визначити місце міжнародного туризму в сучасному суспільстві.

 3. Розкрити сутність поняття міжнародний туризм, виявити його види.

 4. Проаналізувати перспективи розвитку туризму в окремих регіонах світу.

 5. Охарактеризувати національний туристичний продукт Туреччини, її культурно-історичні пам'ятки.

 6. Описати діючі туристські маршрути Туреччини.

 7. Скласти новий туристський маршрут «Незвідані скарби Туреччині», дати йому економічну оцінку.

Методи дослідження, використані в роботі: аналітичний, статистичний, порівняльний, дедукція, індукція.

Теоретичною основою для написання роботи послужили праці таких авторів, як: Александрова А. Ю., Ананьєв М.А., Г. М. Долматов. Зорін І.В., Зорін А.І., Ірисова Т.А., Квартальнов В.А., Романов А.А., Пиріжник І. І., Пузакова Є.П., Честнікова В.А. та ін

РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНІ ТРАДИЦІЇ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

  1. Історія розвитку міжнародного туризму

Історія туризму - це наука, що вивчає подорожі (походи, екскурсії), починаючи від найпростіших, найбільш елементарних у далекій давнині і до теперішнього часу 6.

Передісторія туризму - період розвитку туризму до початку XIX ст. включає наступні етапи розвитку:

1. Античний туризм - основними мотивами подорожей були освіта, паломництво, торгівля, лікування, спортивні змагання. Розквіт цього туризму був пов'язаний головним чином з Давньою Грецією і Римом: масовий характер в ті часи носили подорожі в релігійних цілях, наприклад, подорожі в Олімпію, пов'язані зі святом на честь Зевса, які проходили кожні 4 роки, починаючи з VII ст. до н.е. Іншою формою туристських подорожей були виїзди в лікувальні місцевості, при мінеральних джерелах, або поблизу святих місць, зводилися об'єкти на зразок сучасних санаторіїв, а лікувальні місця славилися великим комфортом послуг і різноманітністю розваг, крім місць лікування римляни охоче проводили час в горах і біля моря. Вже в стародавньому Римі відзначається двухсезонность туристських виїздів.

2. Туризм середніх століть - основними мотивами подорожей були релігійний туризм, освіта, аристократичні відносини. Середньовіччя відрізнялося значним уповільненням туристського руху, і тільки в VII і VIII ст. н.е. були відновлені активні подорожі в релігійних цілях, поряд з подорожами в релігійних цілях, все більше зазначалося поїздок політичного характеру, особливо вживаються офіційними посланцями глав держав. Розвиток науки і пов'язана з цим організація університетів призвели до появи в Європі подорожей студентів (починаючи з XIII ст.).

3. Туризм нового часу - основні тенденції відпочинку визначила промислова революція.

Міжнародний туризм бере свій початок у середині XIX ст., 7 тобто з часу зміцнення капіталістичного ладу в найбільш розвинених країнах світу. Міжнародний туризм розвивається в тісному взаємозв'язку з іншими сторонами міжнародного життя і реагує не тільки на загальне політичне й економічне становище в світі, але і в окремих країнах. Цим пояснюється нерівномірність розвитку туризму в різні роки.

Стати самостійним і звичайним видом подорожей туризм зміг лише на певному щаблі розвитку суспільних відносин, на базі високорозвиненої і сталого економічного, політичного та культурного спілкування між народами. Це співпадає з періодом формування міжнародного ринку, зростання міжнародної торгівлі і появи засобів транспорту.

Колискою туризму стала Європа, на її частку доводиться майже 2 / 3 кількості іноземних туристів, таку ж частку в світовому туристському потоці складають європейці, які, як правило, мало виїжджають за межі континенту.

Оскільки кожному туристському району необхідно було забезпечити прийом, розміщення та харчування пасажирів - туристів, з'явилася потреба в будівництві туристських об'єктів, що зводилися залізничними управліннями, які взяли на себе фінансування, рекламу та створення фірм, обслуговуючих подорожуючих.

Однією з перших країн, в якій перемогла буржуазна революція, і почав розвиватися капіталізм, була Англія. Саме тут і утворилися перші туристські організації, що розвинули свою діяльність спочатку всередині країни, а потім і за її межами.

Першим відомим туристським агентом був англієць Томас Кук, який на пільгових умовах у червні 1841 закупив оптом 570 квитків для суспільства тверезості на турпоїздку з Лейстера в Лафборо поїздом.

Цій події в більшій мірі сприяв промисловий переворот та пов'язані з ним зростання рухливості населення і поява масового транспортного засобу-залізних доріг. Т. Кук почав активно використовувати можливості, що відкрилися. Коли в 1851 р. у Лондоні відбулася перша Міжнародна промислова виставка, тільки з Йоркшира ним була організована відправка 165 тис. відвідувачів. У 1854 р. в Англії видається перший довідник по готелях, адресований мандрівникам і туристам. в ньому було вказано близько 8 тис. готелів.

Активний розвиток туристського бізнесу всередині країни спонукало Т. Кука до організації закордонних поїздок. Перша з них була здійснена до Франції в 1855 р., 8 та як у Парижі розпочала свою роботу Всесвітня виставка. З 1856 р. він починає організовувати туристичні подорожі в інші європейські держави.

У 50-70 роках англійці становили більшу частину іноземних туристів, які відвідували Європу. Велику роль у розвитку туризму в Європі у другій половині Х IX в.сиграло збільшення протяжності залізниць. У 1888 р. на європейському континенті побувало вже 500 тис. туристів з Англії.

З середини 60-х років починає розвиватися туризм між Англією і США. Заслуга тут також належить Т. Куку, який в 1865 р. організував турпоїздки і з Америки в Англію і з Англії в Америку. У 1866 р. перші групи англійських туристів відвідали США.

З 1867 р. починаються морські туристські подорожі Кука. Не обмежуючись укладанням договорів з залізничними та пароплавними компаніями, власниками готелів і ресторанів, суспільство уважно вивчало попит, складало маршрути поїздок і програми перебування.

Новий бізнес зацікавив багатьох підприємців. Слідом за фірмою Т. Кука в Англії виникають туристські організації Треймза і сера Генрі Ланна, утворюються Велосипедний туристський клуб, політехнічна туристська асоціація, Кооперативна асоціація відпочинку і т.д. Трохи пізніше туристські фірми та агентства з'являються у Франції, Італії, Швейцарії та інших країнах європейського континенту. У 1885 р. в Петербурзі починає свою діяльність перша туристська компанія Л. Липсона.

Про розвиток туризму в Росії в той час слід сказати особливо. У другій половині XIX ст. велика увага тут приділяється екскурсійної діяльності. У цей період отримують широку популярність: Товариство любителів природознавства, яке мало свої філії в ряді міст імперії, в тому числі і в таких, як Петербург, Москва,
Казань, Тіфліс, Єкатеринбург; Кримський гірський клуб. Діяв в Одесі; Кавказьке гірське суспільство, яке перебувало, а П'ятигорську. Починаючи з 1899 р. в Москві при Педагогічному суспільстві працювала комісія з організації загальноосвітніх екскурсій для учнів.

Розвиток екскурсійної діяльності супроводжувалося відкриттям різних виставок, музеїв, історичних і культурних пам'яток.

Незважаючи на елітарний характер і певну роз'єднаність у діяльності, ці організації відіграли важливу позитивну роль у залученні молоді до пізнання історичних, культурних і природних пам'яток.

Друга половина XIX ст. в Росії ознаменувалися поширенням гірського туризму. Кримський гірський клуб, що утворився в 1890 р. в Одесі, відкриває свої філії в Ялті і Севастополі.

Поширення піших походів і велосипедних прогулянок, гірських сходжень та екскурсій, увагу, яка приділялася туризму з боку багатьох навчальних закладів, наукових та професійних товариств, прагнення російської інтелігенції використовувати туризм та екскурсійну діяльність для освіти народу все це сформувало необхідні передумови для об'єднання любителів туризму в спеціалізовані організації. У 1895 р. створюється Російське суспільство туристів, в 1901 р. - Російське гірське товариство. Ці дві організації, що виникли на рубежі століть, до жовтня 1917 р. було провідними туристичними організаціями Росії.

Слід підкреслити, що туризм в Російській імперії в цілому не був масовим, так як у країні був досить високий відсоток бідного й безграмотного населення.

Досягнення в галузі транспорту на початку ХХ ст. відбилися і на розвитку туризму. Для подорожей та екскурсій використовувалися залізні дороги, пароплави, а декілька і автомобільний транспорт. Швидкість, дальність, комфортність пересувань постійно зростали.

Морський транспорт теж вдосконалювався. Збільшувалися водотоннажність, швидкість, підвищувалася комфортабельність кораблів, поліпшувалася їх технічна оснащеність.

Настільки швидкий розвиток судноплавства супроводжувалося збільшенням числа американських туристів.

Перша світова війна 1914-1918 рр.. вкрай негативно відбилася на розвитку міжнародних туристських зв'язків. Можна з упевненістю сказати, що в цей період туризм призупинив свою діяльність. Однак слід зазначити, що військові потреби привели до вдосконалення як залізничного, так і автомобільного транспорту, крім того, для перевезень людей почала використовуватися і авіація.

Закінчення першої світової війни поклало початок новому етапу в розвитку міжнародного туризму. Перш за все це пов'язано із зрослою роллю США на світовій арені й активізацією американського капіталу в Європі. Приплив американців у західноєвропейські країни в цей час значно збільшується і перевершує число англійських туристів. Досить швидко обсяг міжнародного туризму і подорожей досяг передвоєнного рівня, а через три-чотири роки перевершив його в більшості держав.

У 20-ті роки значно розширюється географічний простір іноземного туризму. Так, до війни велика частина туристів прямувала до Італії і Швейцарії, а після її закінчення практично всі держави Європи опинилися залученими в сферу туризму.

У 1925 р. в Гаазі відбувся перший конгрес Міжнародного союзу офіційних організацій з пропаганди туризму. У ньому взяли активну участь представітелі14 європейських країн. Серйозним чинником, що вплинув на розвиток туризму в 20-30 роки, стало бурхливий розвиток нових видів транспорту - автомобільного та авіаційного.

Однак цей же період характеризується низкою чинників, які досить негативно позначилися на міжнародному туризмі, багато в чому затримали його подальший розвиток. Це, перш за все світова економічна криза 1929-1933 рр.. до 1932 р. кількість іноземних туристів, які побували в Англії, скоротилося до рівня початку 20-х років.

Іншою важливою причиною, яка уповільнила темпи зростання іноземного туризму в 30-і роки, стало загострення політичної обстановки в Європі у зв'язку з приходом до влади в Німеччині нацистської партії Гітлера і підготовкою Німеччини до війни.

У зв'язку з цим фактором треба сказати про досить специфічної особливості іноземного туризму як масової форми спілкування людей. При загостренні міжнародної обстановки іноземний туризм привертає увагу різних спецслужб і розвідувальних органів як каналу для збору інформації, а також для проведення політичної та підривної роботи.

9 Друга світова війна різко скоротила обсяг міжнародного туризму. Радість перемоги над фашизмом була затьмарена горем втрат, крім того, багато міст Європи лежали в руїнах. Необхідно було відновлювати зруйновані готелі, бази, дороги, електростанції, вокзали і т.д. в перші післявоєнні роки гостро відчувався дефіцит грошових коштів, паливно-енергетичних ресурсів, продовольства, кваліфікованих кадрів.

Тільки через кілька років після закінчення другої світової війни міжнародний туризм у Європі почав відроджуватися. Довоєнний рівень був досягнутий наприкінці 40-х років. У цей період туристські обміни і подорожі одержали широкий розвиток у США і Канаді. Успішно розвивався туризм у Мексиці, Панамі, на Кубі (основну частину туристів складали американці). У 1950 р. загальне число іноземних туристів, зареєстроване в усьому світі, початок перевищувати довоєнний рівень і досягло 25 млн. чоловік.

Необхідність розвитку через міжнародні туристські зв'язки відносин між державами в політичних, економічних, соціальних і культурних аспектах ще в 20-х роках нашого століття висунула на порядок денний питання про узгодження в цьому напрямку спільних дій між національними туристськими і транспортними організаціями різних країн. Так, в 1925 р. був створений Міжнародний конгрес офіційних асоціацій пропаганди туризму (МКОАПТ), у 1927 р. - Міжнародний конгрес офіційних туристських організацій (МКОТО), а в 1930 р. було засновано Міжнародний союз організацій та пропаганди туризму (МСОПТ).

До цього часу міжнародний туризм, постійно розвиваючись і вдосконалюючись, вже зумів практично перейти від індивідуальних форм до організованих. Це вимагало формування більш досконалої організаційної структури по керівництву світовим туризмом.

50-і роки ознаменувалися підйомом міжнародного туризму. До 1960 р. число туристів, що виїжджають за кордон, досягла 71 млн. чоловік, тобто зросла майже в три рази.

Період з 1961 по 1970 р. супроводжувався подальшим підйомом туристського бізнесу, про що наочно свідчить збільшення кількості іноземних туристів, число яких в 1971 р. досягло 168,4 млн. чоловік.

Зростання значення іноземного туризму в зовнішньополітичній і зовнішньоекономічній діяльності багатьох держав привів до того, що Організація Об'єднаних Націй та її спеціалізовані органи почали більше уваги приділяти цій швидко розвивається сфері міжнародного співробітництва. Так, в 1963 р. в Римі була проведена I Конференція ООН по туризму і подорожам. На ній було розглянуто широкий спектр проблем, що стосуються туризму, та вироблені рекомендації, які сприяють прискореному розвитку цієї форми спілкування людей.

Важливим підсумком Римської конференції стало прийняття офіційного визначення таких понять, як «тимчасовий відвідувач», «турист»,

«Екскурсант», що необхідно, зокрема, для забезпечення певної уніфікації та аналізу статистичного обліку туризму. Увага в роботі конференції було приділено і питанням, які пов'язані зі спрощенням прикордонних і митних формальностей, процедур.

Були порушені і такі питання, як загальний напрямок розвитку туризму, формування для задоволення його все зростаючих запитів відповідної матеріальної бази, системи підготовки кваліфікованих кадрів, а також допомога країнам, що розвиваються у створенні індустрії туризму.

У 1969 р. відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН 10 неурядова організація МСОТО була реорганізована в міжурядову Всесвітню туристську організацію (ВТО). Цей факт з'явився свідченням загального визнання не лише економічного, соціального, культурного, а й політичного значення міжнародного туризму.

СОТ - міжнародна організація спеціальної компетенції відповідно до ст.1 свого Статуту відноситься до категорії організацій міжурядового характеру.

Вся діяльність СОТ спрямована на здійснення міжнародного співробітництва держав у сфері туризму і повністю відповідає принципам сучасного права.

Головна мета СОТ полягає в заохоченні і розвитку туризму з тим, щоб внести внесок в економічний розвиток, міжнародне взаєморозуміння, мир, прогрес і загальну повагу і дотримання прав людини та основних свобод для всіх незалежно від раси, статі, мови і релігії.

80-х років передував період туристичного підйому. За 30 років число учасників міжнародних туристських зв'язків зросла в 11 разів.

Туризм до цього часу отримав розвиток у всьому світі, проте в різних регіонах його зростання було неоднаковим. Збільшення обсягів міжнародного туристичного обміну в Європі, Африці і Латинській Америці було на рівні середньосвітових показників, а в країнах Близького Сходу воно перевищило їх більш ніж в 3 рази, в країнах Південної Азії-більш ніж у 5 разів, у східній Азії-більш ніж 10 разів.

У 80 роки держави Європи і Північної Америки залишилися на лідируючих позиціях, як по прийому іноземних туристів, так і по відправці громадян за кордон. У число країн, які були «постачальниками» туристів, увійшли Японія і Австралія. Держави Північної Африки і Азії стали головними конкурентами південно-європейських країн Середземномор'я, так як вони пропонували туристський продукт (море-сонце-пляж) за більш доступними цінами.

У нашій країні та інших соціалістичних країнах у період 1985-1992 рр.. відбулися важливі демократичні зміни, процеси політичної демократизації, становлення ринкових відносин. Зовнішньополітичний курс радянського керівництва на закінчення «холодної війни» і припинення конфронтації із Заходом, гасла «гласність» і «перебудова» викликали широкий інтерес з боку міжнародної громадськості, що не сповільнило відіб'ється і на такий сфері міжнародних відносин, як туризм.

У 80-ті роки міжнародний туризм став важливою частиною міжнародних економічних зв'язків. У цей час спостерігається зростання доходів від міжнародного туристського обміну.

Сформувалася тенденція до зміни структури туристського попиту, світовий туристичний ринок став більш різноманітним. Можна з упевненістю сказати про його поділі на три частини: молодіжний туризм, дорослий туризм, туризм для людей похилого віку («туризм третього віку»).

У цей період велике значення для розвитку туризму мав зріст міського населення індустріальних країн Заходу. Це сприяло збільшенню обсягів як внутрішнього, так і міжнародного туризму.

У соціальному аспекті для 80-х років характерно підвищення попиту на туристичні послуги з боку тих верств населення, чиї доходи є середніми або навіть невисокими. Таким чином, можна сказати і про зміну структури туристичного попиту.

У ці роки збільшився відсоток групового туризму, так як вартість туру нижче за рахунок знижок за групове послуги, передбачені готельними підприємствами, та пільгових тарифів на транспорті.

1.2 Місце туризму в сучасному суспільстві

Індустрія туризму є однією з найбільш динамічно розвиваються форм у міжнародній торгівлі послугами. Значення туризму у світі постійно зростає, що пов'язано із зростаючим впливом туризму на економіку кожної окремої країни.

В економіці держави міжнародний туризм виконує ряд важливих функцій 11:

1. Міжнародний туризм є джерелом валютних надходжень для країни і засобом для забезпечення зайнятості.

2. Міжнародний туризм розширює внески в платіжний баланс і ВНП країни.

3. Міжнародний туризм сприяє диверсифікації економіки, створюючи галузі, обслуговуючі сфери туризму.

4. З зростанням зайнятості в сфері туризму ростуть доходи населення і підвищується рівень добробуту нації.

Міжнародний туризм входить до числа трьох найбільших експортних галузей, поступаючись нафтовидобувній промисловості і автомобілебудуванню, питома вага яких у світовому експорті 11% і 8,6% відповідно. Міжнародний туризм у світі вкрай нерівномірний, що пояснюється в першу чергу різними рівнями соціально-економічного розвитку країн і регіонів. Найбільший розвиток міжнародний туризм отримав в західноєвропейських країнах і країнах Близького Сходу. На частку цих регіонів припадає понад 70% світового туристичного ринку і близько 60% валютних надходжень. Приблизно 20% доводиться на Америку, менше 10% - на Азію, Африку і Австралію разом узяті.

Туризм займає значне місце в міжнародних відносинах 12. Близько 500 млн. чоловік щорічно відвідують зарубіжні країни в туристичних цілях. Міжнародний туризм є не тільки популярним видом відпочинку, але й активно розвивається сферою світової економіки.

Отже, міжнародний туризм, характерною рисою якого є те, що значна частина послуг проводиться з мінімальними витратами на місці, відіграє все більш помітну роль у світовій економіці. Туристична галузь входить до числа економічних форвардів, що дають значну величину доданої вартості.

Однак інформація про розвиток міжнародного туризму не є абсолютно точною, оскільки досить складно виміряти туристичні потоки. Через відсутність єдиного способу їх обліку значно ускладнюється зіставлення статистичних даних між країнами.

Сьогодні ми сприймаємо туризм як наймасовіший феномен XXI століття, як одне з найяскравіших явищ нашого часу, який реально проникає в усі сфери нашого життя і змінює навколишній світ і ландшафт. Туризм став одним з найважливіших чинників економіки, тому ми розглядаємо його не просто як поїздку або відпочинок. Це поняття набагато ширше і являє собою сукупність відносин і єдність зв'язків і явищ, які супроводжують людину в подорожах.

Високі темпи розвитку туризму, великі обсяги валютних надходжень активно впливають на різні сектори економіки, що сприяє формуванню власної туристської індустрії. У наші дні не можна не помітити того величезного впливу, що надає індустрія туризму на світову економіку.

Важливою особливістю сучасного етапу розвитку туризму і зміни його організаційних форм є проникнення в туристичний бізнес транспортних, торгових, промислових, банківських, страхових та інших компаній. Інтенсивний розвиток міжнародних туристичних зв'язків спричинило за собою створення численних міжнародних організацій, сприяє кращій організації цієї сфери міжнародних економічних відносин.

Виходячи з усього перерахованого вище, можна назвати основні риси розвитку туризму в майбутнє десятиліття:

Подальше зростання показників міжнародної туристської діяльності

Постійне вплив економічної та політичної ситуації в світі на туризм.

Визначальними чинниками туризму стануть социодемографические зміни, електронна інформація і комунікаційні системи

Популяризація діяльності туроператорів, зайнятих як глобальним, так і середнім і малим бізнесом

Одним з найпопулярніших регіонів перебування, мабуть, стане Південна і Південно-Східна Азія. У рамках цього потоку посилюватиметься роль міжнародного сектора Росії як центру транзитного обслуговування із Західної Європи, а також сегмента виїзного туризму з Росії зазначені регіони.

Аналіз світових тенденцій розвитку туризму

Сучасна економічна наука розглядає туризм як складну соціально-економічну систему 13, в якій багатогалузевий виробничий комплекс, званий туристичною індустрією, є лише одним із складових компонентів. Економічні проблеми аналізуються в контексті суспільного та екологічного аспекту життєдіяльності туризму.

Туризм (від фр. Torisme <Тоuг - прогулянка, поїздка) виник у той період розвитку суспільства, коли потреба людини в одержанні інформації про нові місцях, в подорожі як засобі отримання цієї інформації стала об'єктивним законом розвитку людського суспільства. Подорож приносить людині задоволення і дає можливість відпочити.

На певному етапі розвитку економіки, коли потреба в подорожах різко зросла, з'явилися і виробники цих послуг. Це призвело до формування товару особливого типу - туризму, який можна купити і продати на споживчому ринку.

Виробники послуг, призначених для обслуговування туристів (мандрівних людей), об'єдналися в галузь «туризм». Туризм не є товаром першої життєвої необхідності, тому він стає нагальною потребою людини тільки при визначеному рівні його прибутку і при певному рівні багатства суспільства.

В даний час виділяють внутрішній і міжнародний туризм, причому внутрішній туризм за ступенем охоплення домінує над міжнародним. На частку внутрішнього туризму припадає 75-80% загального числа туристів у світі, відповідно за фінансовими результатами у багатьох країнах він значно перевершує іноземний.

Дослідження сучасних експертів показують, що стан світової індустрії туризму, незважаючи на об'єктивні труднощі останніх років, в цілому демонструє стабільність і зберігає позиції найбільшого, високоприбуткового і швидко розвивається світової економіки. Цим пояснюється підвищений інтерес до сфери туризму з боку урядів більшості країн світу, що мають впливові структури виконавчої влади для забезпечення ефективної державної політики його розвитку. У найближчі роки туристські ринки розвинених індустріальних країн будуть стабільно зростати внаслідок збільшення доступності туризму для більш широких верств суспільства і частоти туристських поїздок. Для нових і туристських ринків характерні тенденції збереження динамічного зростання та відповідного збільшення бюджетних доходів у найближче десятиліття 14. Очікується поступове зміщення акцентів у розвитку туризму від традиційних ринків Західної Європи, США, Японії і Канади до альтернативних ринків, таких як Центральна і Східна Європа, включаючи Росію, Китай, Південна Корея, Мексика, а також деякі країни Близького Сходу (див. табл. 1)

Таблиця 1.

Прогноз розподілу обсягів в'їзного туризму по регіонах світу

(Міжнародні туристські прибуття, млн.чол.)

Регіони світу

Прибуття

Прогноз


1985

1990

1995

2000

2010

2020

Всього

327,1

457,2

565,4

667,7

1006,4

1561,1

Африка

9,7

15,0

20,2

27,4

47,0

77,3

Америка (Півн. і Пд.)

64,3

92,8

108,9

130,2

190,4

282,3

Східна Азія

(Тихоокеанський регіон)

31,1

54,6

81,4

92,9

195,2

397,2

Європа

212,0

282,7

338,4

393,4

527,3

717,0

Близький Схід

7,5

9,0

12,4

18,3

35,9

68,5

Південна Азія

2,5

3,2

4,2

5,5

10,6

18,8

На діаграмі 1 зображена частка регіонів у загальносвітовому ринку.

З діаграми 1 видно, що і до 2020 р. згідно з прогнозами свої лідерські позиції збереже Європа, між тим країни Східної Азії стійко прогресують на ринку туризму, частка країн цього регіону з кожним п'ятиріччям зростає.

Однією з найбільш значних тенденцій розвитку світового туризму є різке посилення конкуренції на ринку туристичної пропозиції як наслідок появи дедалі більшої кількості зростаючих країн з амбітними планами залучення туристів, а також перенасичення на ринку однотипного туристського пропозиції. У результаті цього країни, що прагнуть зберегти, або зміцнити свої позиції на міжнародному ринку, здійснюють планування туризму на основі принципів сталого розвитку, передбачають довгострокові інвестиції в дану сферу і мають чіткі державні стратегії розвитку туризму. Основні складові стратегій, які використовуються у світовій практиці: детальний аналіз власних ринків з оцінкою співвідношення традиційних і перспективних напрямів, облік загальносвітових тенденцій і мультиплікативного ефекту від розвитку туризму, проведення щорічних міжнародних кампаній під певними запам'ятовуються девізами, а також широке використання можливостей передових інформаційних технологій як базової платформи спілкування зі споживачами туристських послуг.

Сфера туризму при успішному розвитку може стати одним з ключових елементів 15, що дозволяють створити умови для досягнення стратегічних цілей розвитку країни, а саме, підвищення добробуту населення на основі динамічного і сталого економічного зростання, забезпечення зайнятості населення, підвищення рівня задоволення соціальних і духовних потреб, створення потенціалу для майбутнього розвитку держави та зміцнення міжнародних позицій Росії. За умови проведення ефективної державної політики туристська індустрія забезпечує зростання якості послуг, стимулює розвиток людського капіталу, підвищує якість життя, створює і вдосконалює інфраструктуру.

1 .. 3 Сутність і види міжнародного туризму

В даний час прийнято класифікувати туризм по ряду наступних критеріїв 16 (табл.2):

Таблиця 2

Класифікація туризму

Класифікація

туризму

Коротка характеристика

за цілями

маршрутно-пізнавальний; спортивно-оздоровчий вальний; діловий і конгрес-туризм; курортний, лікувальний; гірськолижний; фестивальний; мисливський; шоп-туризм; релігійний; навчальний і ін

за ступенем

мобільності

пересувний; стаціонарний; змішаний

За формою участі

індивідуальний; груповий; сімейний

за віком

зрілий; молодіжний; дитячий; змішаний

за тривалістю

одноденний; багатоденний; транзитний

з використання ТЗ

автомобільний, залізничний; авіаційний; водяний; велосипедний; кінний; комбінований

по сезонності

активний туристський сезон, міжсезоння, несезон

з географії


міжконтинентальний, міжнародний (міжрегіональний), регіональний, місцевий, прикордонний

за способом

пересування

пішохідний, з використанням традиційних транспортних засобів, з використанням екзотичних видів транспорту (канатна дорога, фунікулер, дирижабль, повітряна куля, дельтаплан)

В якості ознаки, що дозволяє класифікувати подорожі по видах туризму, можна використовувати мотиваційні чинники. При такій класифікації слід виходити з основного мотиву, побудившего людини відправитися в поїздку. Хоча мотиви не завжди визначаються однозначно, все ж можна виділити шість видів туризму в системі його управління.

Туризм з метою відпочинку 17.

Даний вид полягає в короткочасному або більш тривалому відпочинку з метою фізичного або психологічного відновлення організму. Крім того, до цієї групи відноситься і курортний відпочинок, при якому для лікування або відновлення сил використовуються природні властивості грунту, клімату і морської води.

Туризм із метою вивчення культури.

Туризм, орієнтований на пізнання чужої культури, підрозділяється на пізнавальний і паломницький. Пізнавальний туризм характерний відвідуванням історичних, культурних або географічних визначних пам'яток. Туристи, які подорожують з пізнавальною метою, найчастіше цікавляться соціальними і економічними відносинами відвідуваних ними країн. Метою паломницького туризму є відвідування місць, що мають особливе релігійне значення.

Громадський туризм.

Передбачає подорож з метою відвідування родичів, знайомих, друзів (у міжнародній термінології відомий як visiting friends and relatives - VFR), а також клубний туризм. Клубний туризм відрізняється тим, що подорожують свідомо інтегрованої ються в групи. Об'єднання в групи відбувається за наявності цікавить людей розважальної або спортивної програми.

Спортивний туризм.

До спортивного туризму відносяться поїздки з метою активної участі у спортивних заходах, а також поїздки, які носять пасивний характер участі в спортивних змаганнях.

Економічний туризм

Цей вид туризму об'єднує людей, котрі їздять з професійного та комерційного інтересу: відвідування бірж, виставок, ярмарків і т.д.

Конгресовий (політичний) туризм.

Підрозділяється на дипломатичний туризм, участь в конгресах, а також туризм, пов'язаний з політичними подіями і заходами.

Іноді необхідність конкретизації туризму за його формам виникає у зв'язку з різною тривалістю подорожей (тривалі і нетривалі подорожі). У цьому випадку в якості основного критерію такої класифікації обраний термін перебування в подорожі. Якщо подорожі розрізняються за таким зовнішнім критерієм, як тривалість перебування, то можна сказати, що ці подорожі відносяться до різних форм туризму.

Існує багато можливостей, що дозволяють виділити форми туризму за зовнішніми критеріями: за походженням туристів, за організаційною формою, за тривалістю перебування в подорожі, за віком, по транспортним засобам, за часом року або сезону 18.

На перший погляд може здатися, що між формами і видами туризму немає великої різниці. В обох випадках подорожі групуються виходячи з певних точок зору. Різниця полягає в тому, що види туризму розрізняються за мотивацією подорожуючих, тобто по внутрішнім чинникам, а форми туризму - із зовнішніх причин і впливів, що дуже важливо для менеджменту.

Форми туризму у залежність від походження туристів.

Залежно від походження подорожуючих туризм підрозділяється на внутрішній і міжнародний. У даному випадку слово «походження» відноситься не до національності або місця народження людини, а до його місця проживання і роботи.

Форми туризму у залежність від його організації.

Залежно від форм організації розрізняють паушальний (надання комплексу послуг за одну вартість) та індивідуальний туризм. Паушальний тур - це стандартизований, попередньо організований комплекс туристських послуг. Індивідуальний тур має ті особливості, що турист організує і здійснює його самостійно. Подібні тури називаються також одиночними, але це не означає, що потрібно подорожувати поодинці, подорожувати можна родиною, групою, але при цьому подорож буде називатися поодиноким.

Поняття «індивідуальний туризм» найчастіше протиставляється поняттю «масовий туризм». Масовий туризм спочатку означав, що у туризмі беруть участь багато людей. З плином часу це поняття набуло негативного значення. В даний час з масовим туризмом асоціюються негативні впливи, насамперед паушального туризму, через що поняття індивідуальний туризм та масовий туризм більше не підходять для виділення форм туризму за кількістю учасників.

Форми туризму у залежність від тривалості перебування.

Дуже важливою класифікацією форм туризму є їх класифікація залежно від тривалості перебування.

Тривалість подорожі відноситься до часу, який витрачається туристом в ході поїздки або перебування в відвідуваному місці або країні. Одноденні подорожі класифікуються наступним чином: менше трьох годин; три-п'ять годин; шість-вісім годин, дев'ять-одинадцять годин; дванадцять і більше годин 19.

Подорожі з ночівлею можна класифікувати наступним чином: 1-3 ночі; 4-7 ночей; 8-28 ночей; 29-91 ніч; 92 - 365 ночей.

Тривалі подорожі, як правило, доповнюються нетривалими поїздками. До нетривалим поїздкам відносяться транзитні поїздки, одноденні поїздки і короткочасний туризм.

Транзитний туризм - це зупинки туристів по шляху проходження до місця призначення.

Одноденний туризм - це тури тривалістю в світло-вої день: вони не припускають зупинки на нічліг. Особливо важлива форма нетривалого туризму - короткочасний туризм.

Короткочасний туризм включає в себе діловий туризм і поїздки на вихідні дні. Незалежно від того, здійснюються поїздки в ділових або особистих цілях, середня їх тривалість становить 2-4 дні, тобто включають мінімально - один, максимально - три ночівлі.

Форми туризму у залежність від віку подорожуючих.

При класифікації форм туризму враховується також вік подорожуючих. За віковою шкалою визначено такі групи туристів:

 • діти, які подорожують зі своїми батьками;

 • молодь (туристи у віці 15-24 років);

 • відносно молоді, економічно активні люди 25-44 років;

 • економічно активні люди середнього (45 - 64 років) віку (подорожують, як правило, без дітей);

 • пенсіонери (65 років і старше).

Форми туризму у залежність від транспортних засобів.

У залежності від транспортного засобу, який використовується для переміщення туристів з одного місця в інше, різняться такі форми туризму: авиатуризм, автобусний, залізничний, автомобільний та морський.

Форми туризму в залежності від пори року.

У залежності від пори року розрізняється зимовий та літній туризм. Сезонна класифікація форм туризму показує коливання попиту на туристичні послуги протягом року. Час, в який відбувається максимальна кількість поїздок, називається туристським сезоном, період спаду подорожей - міжсезонням. Туристські сезони в різних регіонах можуть не збігатися.

Крім запропонованих шести критеріїв існують й інші точки зору, що дозволяють класифікувати подорожі по формах. Більш повно пропонує класифікувати туризм Всесвітня туристська організація за наступними типами:

 • внутрішній туризм - подорожі жителів якогось регіону по цьому регіону;

 • в'їзний туризм - подорожі по якійсь країні осіб, які не є її жителями;

 • виїзний туризм - подорожі жителів якоїсь країни в іншу країну. Ці основні типи туризму можуть по-різному поєднуватися, створюючи категорії туризму.

Ці категорії туризму можуть відноситися не тільки до якої-небудь країні, але і до регіону; термін «регіон» - до якогось району в межах якої-небудь країни, або групи країн. Визначення «туризм у межах країни» охоплює собою внутрішній і в'їзний туризм; «національний туризм» - внутрішній і виїзний туризм; «міжнародний туризм» - в'їзний і виїзний.

Класифікація туристів 20

При вивченні туристичного бізнесу дуже важливо правильно відповісти на таке запитання: хто і якими туристичними послугами користується? При цьому слід подумати про те, чи будуть представники різних сімей відпочивати однаково і чи співпадуть їхні потреби в туристському продукті. Відповідь однозначна - ні. У зв'язку з цим всіх туристів можна класифікувати за такими ознаками:

 • в залежності від їхньої активності;

 • в залежності від стилю життя.

Традиційно серед туристів по їх активності під час відпустки виділяють шість груп:

Любителі спокійного відпочинку. Його представники відправляються у відпустку для того, щоб звільнитися від повсякденних стресів і відпочити в спокійній і приємній обстановці. Вони бояться сторонніх і великого скупчення людей. Спокійно відпочиваючих відпускників привертають сонце, пісок і море.

Любителі задоволень. Це тип дуже заповзятливих туристів, які під час відпочинку зайняті пошуком різноманітних задоволень і вважають за краще світську атмосферу. Що стосується ним найчастіше вживаються такі слова, як флірт, дальні прогулянки, нічні розваги.

Любителі активного відпочинку. Ці туристи люблять природу і створюють активне навантаження свого тіла. Віддають перевагу розмірений рух і перебування на свіжому повітрі. Їх відпустку можна сумістити з лікуванням.

Любителі спортивного відпочинку. На відміну від активно відпочиваючих в туристів-спортсменів вся увага сконцентрована на змаганнях. Для них дуже важливий спорт - їхнє хобі. Вони не бояться фізичних навантажень.

Відпочиваючі з метою пізнання, вивчення. Даний тип туристів зацікавлений у підвищенні свого освітнього рівня, пізнанні нового.

Любителі пригод. Лише деякі любителі гострих відчуттів відправляються в мандрівку поодинці і при цьому піддають себе дійсно серйозному ризику. До типу шукачів пригод можна віднести таких туристів, які шукають незвичайних вражень з певною часткою ризику. Для них ризик - це можливість випробувати себе.

Класифікація туристів за групами залежно від стилю їхнього життя припускає більш поглиблений підхід до виділення типів, оскільки розглядає людину і його поведінка не ізольовано, а у зв'язку з її життєвою позицією, відношенням до різних речей і його бажаннями.

При виділенні груп туристів в залежності від стилю їхнього життя в основу покладений не якийсь окремий критерій, а загальне ставлення людини до свого життя. Зробити це дуже складно, оскільки тенденції і економічна ситуація в суспільстві піддані дуже сильних змін в часі.

У залежності від стилю життя виділяють чотири групи туристів 21: любителі насолод, тенденційні, сімейні і виключно відпочиваючі туристи. При даній класифікації слід мати на увазі, що виділені групи постійно змінюються і межі між ними дуже розпливчасті.

Любителі насолод. Представники даної групи пред'являють дуже високі вимоги до якості відпочинку. Для них подорож - це спосіб самовираження. Від відпочинку вони бажають отримати задоволення, дозволити собі деякі слабкості або дати собі спортивне навантаження.

Тенденційні туристи. Для туристів, які входять у цю групу, відпочинок - це можливість знайти і проявити себе як особистість. Це відпочиваючі з високими вимогами, але, на відміну від «насолоджуються життям», їм не потрібні умови класу люкс. Вони шукають єднання з природою, тиші і можливості психологічного розвантаження. Вони усвідомлюють проблеми навколишнього середовища, цікавляться політикою і культурою наміченого для відвідування регіону.

Сімейні туристи. У цю групу входять виключно сім'ї з дітьми. Сімейні туристи люблять проводити свою відпустку в колі сім'ї, друзів, родичів. Вони відпочивають в спокійній і зручній обстановці, купують послуги за вигідними цінами, не люблять, щоб їм заважали. Найчастіше обслуговують себе самі.

Цілком відпочиваючі. Найважливішою умовою для туристів цього типу є можливість відпочити. До цієї групи входять порівняно пасивні туристи, які проводять свою відпустку традиційним способом: задовольняються тишею, довго сплять, люблять смачно й добряче поїсти, здійснюють короткі прогулянки або недалекі поїздки. Любителі такого відпочинку радіють, якщо на час відпустки можуть бути збережені їхні улюблені звички, адже вони не люблять експериментувати.

Отже, на підставі викладеного в першому розділі даної роботи можна зробити висновок про те, що з року в рік міжнародний туризм відіграє все більш помітну роль у світовій економіці і стає одним з найважливіших його чинників, він приносить значний дохід у ВВП країни. З кожним роком міжнародний туризм займає все більш лідируючі позиції на світовій арені.

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

2.1 Аналіз світових тенденцій та перспектив розвитку туризму в окремих регіонах світу

Для вивчення розвитку міжнародного туризму та його вплив на світову економіку необхідно розглянути окремі регіони світу. ВТООН, виділяє п'ять основних регіонів світу: США, Африка, Азіатсько-Тихоокеанський регіон, Близький Схід, Європа 22.

Найбільший розвиток міжнародний туризм отримав в західноєвропейських країнах. На частку цього регіону доводиться близько 60% світового туристичного ринку і близько 50% валютних надходжень. Понад 18% світового туристичного ринку і 20% валютних надходжень припадає на Азіатсько-Тихоокеанський регіон, менше 17% ринку і 24% валютних надходжень - на Америку, і близько 8% ринку і 5% валютних надходжень на Африку та Близький Схід разом узятих.

У класифікації ВТООН виділяються країни, які є в першу чергу постачальниками туристів (США, Бельгія, Данія, Німеччина, Голландія, Нова Зеландія, Швеція, Канада, Англія), і країни, що є в першу чергу приймають (Австралія, Італія, Швейцарія, Франція, Кіпр, Греція, Мексика, Португалія, Іспанія, Туреччина) 23.

Франція та Іспанія лідирують за міжнародним туристським прибуттям, складаючи разом більше 18% всіх міжнародних прибуттів. США посідають третє місце. Незважаючи на те, що Китай займає п'яте місце в рейтингу, він підтверджує важливість даної галузі, з щорічним приростом у 5-6%. За доходами від міжнародного туризму лідирують США, для яких цей показник становить 67 млрд. доларів, незважаючи на спад у 2001 - 2004 рр.. Доходи Іспанії, Франції та Італії коливаються від 34 до 27 млрд. доларів.

З 90-x років ХХ століття міжнародний туризм почав бурхливо розвиватися. У цей час феномен туризму набуває широкого розмаху. Таким чином, кількість прибуттів з 1990 по 2009 рік збільшилося майже в 10 разів (див. діаграму 2).

Діаграма 2. Число туристських прибуттів в світі

Доходи країн від продажу послуг туризму виросли в цей період більш ніж у 69 разів, з 6,8 млрд. дол до 473,4 млрд. дол, що зазначено в діаграмі 3.

Діаграма 3. Доходи країн від продажу турслуг

У загальному числі туристичних поїздок у світі 60% складають поїздки у зв'язку з відпочинком, 30% - ділові поїздки.

У туризмі обмін подібними продуктами також існує, наприклад, в секторі культурного туризму. Як правило, відбуваються обміни традиційними видами туризму. Наприклад, жителі північних країн Європи в основному проводять відпустку на курортах країн Середземномор'я, а жителі південних теплих країн віддають перевагу відпочинку на гірськолижних курортах.

Європа міцно утримує перше місце серед інших регіонів світу за кількістю прийнятих іноземних туристів. У 2008 році міжнародні туристські прибуття склали 400 мільйонів чоловік. Доходи від міжнародного туризму зросли до 240 мільярдів доларів, що становить цифру в 600 доларів за одне туристичне прибуття, ці дані ми можемо розглянути в таблиці 3 24. Зниження частки європейського ринку в міжнародному туризмі відбувається на тлі збільшення прибуттів у регіон і надходжень від туризму. Туристські потоки в основному спрямовані в центри відпочинку Західної і Південної Європи.

Таблиця 3.

Міжнародні прибуття і доходи від туризму в Європі.

Країна

Міжнародні туристські прибуття

Доходи від міжнародного туризму


1000

Зміна,%

Частка,%

Млн. дол

Зміна,%

Частка,%


2002

01/00

02/01

2002


01/00

02/01

2002

Європа

399,759

-0,5

2,3

100

240,490

-1,7

6,5

100

Австрія

18,611

1.1

2.4

4.7

11,237

1.9

11.1

4.7

Бельгія

6,724

-0.1

4.2

1.7

6,892

4.7

-0.2

2.9

Хорватія

6,944

12.2

6.1

1.7

3,811

20.9

14.3

1.6

Франція

77,012

-2.6

2.4

19.3

32,329

-2.5

7.8

13.4

Німеччина

17,969

-5.9

0.6

4.5

19,158

-0.3

4.0

8.0

Греція

14,180

7.3

0.9

3.5

9,741

2.4

3.1

4.1

Угорщина

15,870

-1.5

3.5

4.0

3,273

9.4

-13.2

1.4

Ірландія

6,476

-4.4

1.9

1.6

3,089

7.0

10.7

1.3

Італія

39,799

-3.9

0.6

10.0

26,915

-6.2

4.3

11.2

Нідерланди

9,595

-5.0

1.0

2.4

7,706

-6.8

14.6

3.2

Польща

13,980

-13.8

-6.8

3.5

4,500

-21.1

-6.5

1.9

Португалія

11,666

0.6

-4.1

2.9

5,919

4.2

7.5

2.5

Росія

7,943

5.3

7.3

2.0

4,188

3.8

17.6

1.7

Іспанія

51,748

4.6

3.3

12.9

33,609

4.5

2.2

14.0

Швейцарія

10,000

-1.8

-7.4

2.5

7,628

-3.5

4.4

3.2

Туреччина

12,782

12.5

18.5

3.2

9,010

-3.3

22.0

3.7

України

6,326

31.4

9.2

1.6

2,992

23.5

9.8

1.2

Великобританія

24,180

-9.4

5.9

6.0

17,591

-16.7

8.0

7.3

Отже, дослідивши дану таблицю, ми можемо робити висновки про те, що найбільш привабливою для туристів тур метою, все ж залишається Європа. Ймовірно, дана тенденція спостерігається через хорошої інфраструктури і різноманітність пропозицій. У Південній і Західній Європі Франція, Іспанія та Італія є головними туристськими центрами. Великобританія традиційно славиться освітнім туризмом. Північні країни Європи, зокрема Скандинавські країни й Ірландія, спеціалізуються на екотуризм.

Азіатсько-Тихоокеанський регіон продовжує розвиватися швидкими темпами. Він змістив Американський регіон на третє місце і займає майже 19% туристського ринку світу. Через несподівану спалаху атипової пневмонії стале економічне зростання у цьому регіоні на час застопорився, внаслідок чого прибуття в багато турцентрів цього регіону скоротилися більш ніж удвічі від звичайного рівня. Провідними країнами в цьому регіоні є Китай, Гонконг, Корея, Тайвань і Сінгапур

У таблиці 4 25, розглянемо міжнародні прибуття і доходи від туризму в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Таблиця 4.

Міжнародні прибуття і доходи від туризму в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Країна

Міжнародні туристські прибуття

Доходи від міжнародного туризму


1000

Зміна,%

Частка,%

Млн. дол

Зміна,%

Частка,%


2002

01/00

02/01

2002


01/00

02/01

2002

Азіатсько-Тихоокеанський регіон


131,295


5,1


8,4


100


94,697


1,2


7,7


100

Австралія

4,841

-1.5

-0.3

3.7

8,087

-9.8

6.1

8.5

Китай

36,803

6.2

11.0

28.0

20,385

9.7

14.6

21.5

Гонконг (Китай)

16,566

5.1

20.7

12.6

10,117

5.0

22.2

10.7

Індія

2,370

-4.2

-6.6

1.8

2,923

-4.0

-3.9

3.1

Індонезія

5,033

1.8

-2.3

3.8

-

-5.9

-

-

Японія

5,239

0.3

9.8

4.0

3,499

-2.1

6.0

3.7

Корея

5,347

-3.3

3.9

4.1

5,277

-6.4

-17.2

5.6

Макао (Китай)

6,565

12.4

12.4

5.0

4,415

16.8

17.9

4.7

Малайзія

13,292

25.0

4.0

10.1

6,785

39.7

6.4

7.2

Нова Зеландія

2,045

6.9

7.1

1.6

2,918

4.2

25.0

3.1

Філіппіни

1,933

-9.8

7.6

1.5

1,741

-19.3

1.0

1.8

Сінгапур

6,996

-2.8

4.0

5.3

4,932

-15.6

-2.9

5.2

Тайвань

2,726

-0.3

4.2

2.1

4,197

6.7

5.2

4.4

Таїланд

10,873

5.8

7.3

8.3

7,902

-5.5

11.7

8.3

Східна Азія і Тихоокеанський регіон приваблюють іноземних туристів, перш за все своєю унікальною природою, але й не тільки цим. Наприклад, нові індустріальні країни привабливі для ділових подорожей.

Розважальний туризм добре розвинений у Японії, Південній Кореї і Тайвані, причому японська індустрія розваг займає друге місце в світі після США. Гонконг і Сінгапур пропонують відмінний шоппінг - туризм. Однією з важливих туристських країн у регіоні став Таїланд, особливо після того, як почав освоювати нові пляжі на південному узбережжі країни і організовувати культурно-пізнавальні поїздки на північ країни.

Зростання числа міжнародних туристських прибуттів в 2003 році збільшився майже в два рази в порівнянні з попереднім роком і склав 9 мільйонів чоловік. Доходи від міжнародного туризму склали 12 мільярдів доларів або в середньому 405 доларів за туристичну прибуття.

Туристські потоки між африканськими країнами все ще залишаються дуже слабкими і суттєво стримують розвиток туризму в регіоні. Головний турістообразующій регіон - Європа.

Більше половини загальної кількості гостей в регіон приймають країни Північної Африки, такі, як Марокко і Туніс. У Східній Африці лідирують Кенія, Мавританія, Танзанія, Сейшельські острови і Зімбабве, які успішно використовують свої природні ресурси. Деякі з них, наприклад Мавританія, Сейшельські острови, спеціалізуються на чудовому пляжному туризмі й розвивають висококласну готельну індустрію.

Близький Схід не постраждав через несприятливу ситуацію у світі і показав найкращі результати з усіх регіонів, домігшись зростання, який склав, за оцінками Всесвітньої туристської організації 10%.

Таблиця 5 26.

Міжнародні прибуття і доходи від туризму на Близькому Сході

Країна

Міжнародні туристські прибуття

Доходи від міжнародного туризму


1000

Зміна,%

Частка,%

Млн. дол

Зміна,%

Частка,%


2002

01/00

02/01

2002


01/00

02/01

2002

Близький Схід

27,594

-1,3

16,7

100

12,963

-5,2

10,0

100

Бахрейн

3,167

15.2

13.6

11.5

-

9.9

-

-

Єгипет

4,906

-14.8

12.6

17.8

3,764

-12.5

-0.9

29.0

Йорданія

1,622

3.6

9.8

5.9

786

-3.0

12.3

6.1

Ліван

956

12.9

14.2

3.5

956

12.8

14.2

7.4

Саудівська Аравія

7,511

2.1

11.7

27.2

-

-

-

-

Сирія

2,809

-6.9

-

10.2

1,366

-

-

10.5

ОАЕ

5,445

5.8

31.7

19.7

1,328

5.1

24.8

10.2

В цілому регіон у 2002 році отримав 13 мільярдів доларів від міжнародного туризму, що складає приблизно 470 доларів за одне прибуття.

Постійні коливання в розвитку туризму регіону можна пояснити політичною нестабільністю, а загальне скорочення припливу туристів у цей регіон за останні роки стало наслідком війни в Перській затоці, від якої постраждали не тільки Ірак, але і деякі сусідні країни.

Розглядаючи країни з перехідною економікою можна відзначити, що в даний час туристська індустрія в цих країнах переживає період свого становлення як самостійного сектора господарювання.

Країни з перехідною економікою (країни колишнього СРСР) займають величезну територію, шосту частину суші земної кулі. Природно, регіон має величезними природними та рекреаційними ресурсами для розвитку індустрії туризму. Багатюща природа, пам'ятки культури різних народів, що населяють величезну територію і які сповідують різні релігії, історичні місця і монументи, створені народами, що жили в давнину, створюють сприятливі умови для розвитку даної галузі економіки.

В історичному плані, розвиток туризму в колишньому СРСР бере свій початок з дня заснування держави 27. У результаті такої політики дуже мало людей виїжджало з країни, це були в основному дипломати, люди, виїжджаючі за приватними запрошеннями до своїх родичів і друзям, які залишилися за кордоном з різних причин, і обмежена кількість людей, що виїжджають у складі туристичних груп, як правило, в соціалістичні країни. У СРСР прибувало також обмежена кількість зарубіжних туристів (за деякими оцінками, 80%) у складі організованих туристичних груп. Однак необхідно зауважити, що в СРСР розвивався внутрішній, соціальний туризм по лінії профспілок, вартість якого становила майже одну десяту частину ціни, пропонованої іноземним туристам.

Туризм в СРСР не вважався пріоритетною сферою економіки, і йому була призначена роль невиробничої індустрії. Тому капіталовкладення в інфраструктуру міжнародного туризму були дуже низькими, хоча держава субсидувала розвиток внутрішнього туризму, як частини всієї соціальної політики. Наслідком такої політики було обмежене число іноземних туристів, що прибували в країну. Положення почало змінюватися з початком перебудови в 1985 р. У 1986 р., рівень прибуттів скоротився в порівнянні з 1985 р., через чорнобильської аварії. Однак зростання прибуттів в СРСР продовжився до кінця 80-х років, а найбільше число іноземців, що відвідали країну, було в 1989 р.

У 2003 році прибуття туристів з-за кордону в країни з перехідною економікою склало 76,8 млн. чоловік, причому в держави СНД склало більше 21 млн. чоловік 28. Цей показник помітно виріс з 2004 р., коли він становив 43,8 млн. осіб (в 1,7 рази) в країнах з перехідною економікою і 5,9 млн. (в 3,4 рази) у країнах СНД відповідно (Таблиця 6 ).

Таблиця 6.

Міжнародні туристські прибуття.


Міжнародні туристські прибуття (млн. осіб)

Зростання (%)

СР / год.рост (%)


1990

1995

2000

2001

2002

00/99

01/00

02/01

90-00

У світі

456,8

551,7

696,1

692,9

702,6

6,8

-0,5

3,1

4,3

Країни з перехідною економікою

43,8

67,1

76,8

78,0

81,1

4,1

1,6

3,9

5,8

Міжнародні туристські прибуття по країнах з перехідною економікою, в період з 2002 року по 2004 рік, характеризують значне зростання в індустрії туризму.

Діяльність у регіонах ВТООН

Регіональні представники ВТООН проводять прямі акції, спрямовані на зміцнення та підтримку діяльності національних туристських адміністрацій.

Кожен з регіонів світу - Африка, Американський регіон, Східна Азія і Тихоокеанський регіон, Європа, Близький Схід та Південна Азія - знаходяться в центрі уваги відповідних регіональних представників, що базуються в штаб-квартирі Всесвітньої туристської організації у м. Мадриді.

Діяльність спрямована на підвищення статусу національних туристських адміністрацій в їх власних країнах і в той же час на підвищення обізнаності про подальші кроки щодо розвитку туризму і вдосконалення технічних і оперативних навичок.

У контексті особливої ​​уваги до розвитку туризму в країнах тропічної Африки, ВТООН розробила спеціальну програму технічних заходів на період 2003-2004 рр..

Не рідше одного разу на рік ВТООН проводить засідання своїх 6 регіональних комісій для обговорення діяльності Організації та визначення пріоритетів на майбутнє. Приєдналися члени, що представляють регіони, запрошуються до участі у конференціях і семінарах.

Проекти регіонального розвитку 29

Унікальна позиція ВТООН дозволяє їй виконувати спеціальні проекти по просуванню туризму в групах країн-членів Організації.

Проект "Шовковий шлях"

Початок якому було покладено в 1994 р., спрямований на відродження туризму на цьому стародавньому маршруті, по якому пройшов Марко Поло. Шовковий шлях простягається на 12 тис. км від Азії до Європи, і для його здійснення свої зусилля об'єднали 22 країни: Вірменія, Азербайджан, Китай, КНДР, Єгипет, Грузія, Греція, Іран, Італія, Ізраїль, Японія, Казахстан, Киргизстан, Монголія , Пакистан, Корея, Російська Федерація, Сирія, Таджикистан, Туркменістан, Туреччина і Узбекистан.

Проект "Шлях невільників"

Започаткований у 1995 р. в рамках оголошеного Організацією Об'єднаних Націй Міжнародного року терпимості, спрямований на стимулювання розвитку туризму в західно-африканських країнах. Його безпосередніми завданнями є реставрація пам'яток, збагачення історичних музеїв та організація на обраних напрямних ринках спільних рекламних кампаній.

Всесвітній день туризму

Починаючи з 1980 р. члени Всесвітньої туристської організації 30 щорічно 27 вересня відзначають Всесвітній день туризму. Присвячені святкуванню заходи включають паради, концерти, туристські ярмарки, семінари, урочисті обіди, танцювальні вечори та безкоштовне відвідування музеїв, а також інші заходи, які привертають увагу громадськості до важливої ​​ролі туризму в житті місцевих громад.

Робоча група з управління туристськими центрами

Беручи до уваги углубляющуюся децентралізацію туристських адміністрацій, ВТООН сформувала робочу групу, що спеціалізується на вирішенні питань, що стоять перед туристськими центрами. До таких питань, в тому числі, належать: управління перевантаженими туристськими центрами в прибережній зоні, економічний вимір туризму на місцевому рівні, маркетинг міських туристських центрів, управління ризиками та кризовими ситуаціями в окремих туристських центрах. Робоча група з управління туристським центрами проводить регулярні засідання і виконує функції неформального консультативного органу ВТООН, метою якого є заохочення нових ініціатив у цих напрямках і просування поточних проектів ВТООН, що відносяться до діяльності туристських адміністрацій з управління турцентрах.

ВТООН опублікувала прогноз розвитку туризму до 2020 року.

На першому місці за відвідуваністю буде Китай. Найбільш динамічно розвивається туристської країною - Туреччина.

У 2000 році світові доходи від туризму склали 621 млрд. доларів.

У 2020 році вони зростуть до 2 трильйонів доларів.

Перша подорож на Місяць від грецької турфірми «Манос Тревел» відбулося 1 грудня 2001 року з бази Сіетл (США) і коштувало 105 тисяч доларів.

На початку нового тисячоліття кількість туристів на планеті зросла втричі: і становить 1 млрд. 600 млн. чоловік.

Таблиця 7.

Прогноз прибуття міжнародних туристів у світі і по регіонах 31 у 1995-2020 роках (млн. чол)

У% до 1995 р.

Роки

Регіон

1995

2000

2010

2020

2020

Європа

335

390

527

717

214,0

Тихий океан

80

116

231

438

547,5

Америка

111

134

195

285

256,8

Африка

20

27

46

75

375,0

Середній Схід

14

19

37

69

492,9

Південна Азія

4

6

11

19

475,0

Всього

564

692

1047

1602

284,0

Розвиток туризму по регіонах буде нерівномірним. Найвищі темпи приросту очікуються в країнах Азії і Тихого океану, в Європі та Америці вони будуть нижче загальносвітових. Одночасно очікується і зростання доходів від туризму - з 399 млн. дол США в 1995 г до 2 трильйонів дол США в 2020 г, або в п'ять разів. Також збільшаться витрати туриста на одну подорож - з 707 дол США в 1995 р.. до 1248 дол США в 2020 г, або в 1,8 рази.

Таблиця 8 32.

Країни-ліди з прийому туристів у 2020 році, витрати туриста

пп.


Країна


Прибуття туристів в млн. чол

Частка в світовому потоці. %

Середньорічне зростання в 1995 - 2020 рр.. у%

1

Китай

137,1

8,6

8,0

2

США

102,4

6,4

3,5

3

Франція

93,3

5.8

1.8

4

Іспанія

71,0

4,4

2.4

5

Гонконг

59,3

3.7

7.3

6

Італія

52,9

3.3

2.2

7

Великобританія

52,8

3,3

3,0

8

Мексика

48,9

3,1

3,6

9

Росія

47,1

2,9

6,7

10

Чехія

44,1

2,7

4,0

Всього

708,8

44,2

100

Найвідвідуванішою країною стане Китай. Високі темпи зростання очікуються також у Гонконгу і Росії. Частка Китаю та Гонконгу складе 12,3% загальносвітового потоку. Особливо серйозні зміни відбудуться в Росії: в 2020 р кількість в'їжджають туристів буде в 1,54 рази більше, ніж виїжджають за її межі. Великих успіхів серед європейських країн досягне також Чехія.

Таблиця 11.

Країни-лідери по виїзду туристів у 2020 році


Країна

Виїзд туристів в млн чол

Частка в світовому потоці у%

1

Німеччина

163.5

10,2

2

Японія

141.5

8,8

3

США

123,3

7,7

4

Китай

100,0

6,2

5

Великобританія

96,1

6,0

6

Франція

37,6

2,3

7

Нідерланди

35.4

2,2

8

Канада

31.3

2,0

9

Росія

30,5

1.9

10

Італія

29,7

1.9

Всього

788,9

49.2

Найбільша туристська рухливість населення очікується в Нідерландах, Німеччині, Великобританії, Канаді та Японії, де на одного жителя країни буде доводитися по 1,5-2 поїздки за кордон на рік. У більшості інших країн, що входять до десятки, туристська рухливість помітно нижче одиниці.

За останні роки найбільш вражаючих успіхів у розвитку туризму досягла Польща. Ще в 1985 і 1990 рр.. ця країна по прийому туристів займала 17 і 19 місця в Європі. У 1996 р Польща зайняла вже 6 місце, прийнявши 19,4 млн. чоловік. За доходами від туризму Польща перемістилася з 28 місця в 1985 г на 8 місце в 1996 р., отримавши 8,4 млрд. дол США. Для Польщі характерний особливо високий зріст візитерів (туристів та іноземців, не залишаються на нічліг)

З країн, що раніше входили до СРСР Польщу в 1996 р. відвідали 13397,6 тис. осіб, або 15,3% загального потоку візитерів до Польщі, де визначальне значення зберігає Німеччина (53% потоку).

Положення в російському експорті послуг не викликає оптимізму 33. За даними преси, число іноземних туристів, які відвідують щорічно Росію, знаходиться приблизно на рівні 1986 року, коли з-за катастрофи на Чорнобильській АЕС сталася масова ануляція поїздок з-за кордону.

Для залучення туристів на вітчизняний ринок основний акцент необхідно зробити на якості сервісу і ціни. Порівнянність якості та ціни продукту принципово важлива для основного сегмента вітчизняних туристських підприємств - наших співгромадян. Приведення у відповідність ціни і якості послуг російськими туристичним організаціями послуг вимагає перш за все модернізації та вдосконалення існуючої матеріально-технічної бази, а отже і капіталовкладень.

Нинішній стан вітчизняних підприємств туристичного бізнесу свідчить про те, що вони поки не в змозі повністю фінансувати власну модернізацію, реконструкцію і розширення. У цих умовах гостро проявляється необхідність фінансової підтримки з боку держави. В обмін на фінансові вкладення в туризм держава мала б:

швидке повернення коштів (4 - 8 років),

збільшення національного доходу без здійснення сировинних витрат,

збільшення зайнятості населення,

збільшення надходження валюти.

Основні пропоновані заходи державної підтримки туризму наступні:

Звільнення сфери туризму (готелі, санаторії, кемпінги) від сплати мита за обладнання і будматеріали, що ввозяться з-за кордону для ремонтних і будівельних робіт на туристських об'єктах.

Часткове або повне звільнення від сплати всіх федеральних податків при інвестуванні у матеріальну базу туристично-санаторній галузі в залежності від обсягу здійснюваних капіталовкладень.

Надання пільгових кредитів (під 7-10% річних) на вдосконалення та розвиток матеріально-технічної бази туризму, відстрочку платежів по них на термін від 2 до 10 років.

У цьому випадку виграє і держава, і турфірми, адже міжнародний туризм продовжує залишатися самим прибутковим бізнесом у світі.

Дослідження, проведені у другому розділі, дозволяють зробити висновки, що туризм, як явище суспільне, господарське та просторове, має довгу і багату історію, що йде в глибоку старовину. І людині протягом усього його еволюції було властиве прагнення до світопізнання і першовідкриття з метою розвитку торгівлі, завоювання і освоєння нових земель, пошуків ресурсів та нових транспортних шляхів.

Туризм ставав особливою формою пересування людей. Він розвивався на основі подорожей і відкриттів, здійснюваних мореплавцями, дослідниками, істориками, географами і представниками ділового світу, які зібрали численні наукові вишукування, спостереження, описи, літературні, історичні і географічні матеріали, звіти і щоденники.

На мою думку, для розвитку ефективного туризму необхідно:

- Розробка проектів та узгодження їх цілей і завдань у масштабах світової економіки. Є специфіка в розробці таких проектів, оскільки залучаються значні кошти не тільки туристичних фірм, а й державного бюджету;

- Посилення матеріально-технічної бази розміщення, підвищення рівня та культури послуг;

- Гарний розвиток економіки країни в цілому;

- Правильне співвідношення між якістю і розцінками на послуги і т.д.

Туризм виступає як "невидимий" товар. Характерною особливістю і своєрідним достоїнством туристичних послуг як товару є те, що значна частина цих послуг проводиться мінімальними витратами на місці. Останнім часом туризм набув значення соціального явища. Він перейшов з категорії елітного продукту в категорію продукту, доступного споживачеві. На початковому етапі свого розвитку туризм розглядався як елемент соціально-культурного впливу. У наші дні він вважається економічним і масовим соціальним явищем.

У майбутньому прогнозується зростання туризму на 45,8%.

На підставі темпів зростання туристичних маршрутів і бажають брати участь в цьому процесі, можна зробити висновки про те, що туризм буде розвиватися високими темпами, що перевищують темпи розвитку основних галузей національних економік.

Отже, міжнародний туризм пройшов у своєму розвитку довгий шлях і сьогодні є однією з найбільш успішно розвиваються галузей світового господарства.

В даний час на промислово розвинені країни доводиться понад 60% всіх прибуттів іноземних туристів і 70-75% чинених у світі поїздок. При цьому на частку країн, що входять в ЄС припадає близько 40% прибуттів туристів і валютних надходжень.

2.2 Культурно-історичні пам'ятки Туреччини

Як відомо, Туреччина славиться своєю гостинністю, і потік туристів до Туреччини щороку зростає 34. У Туреччині щорічно відпочивають близько 10 млн. іноземців, приносячи їй доходи в 8,5-9 млрд. доларів. Заохочуються інвестиції в індустрію туризму, підвищується якість обслуговування. Надалі передбачається проведення реорганізації державного та приватного сектору у відповідності з глобальними тенденціями розвитку туризму; об'єднання міністерств туризму, культури та охорони навколишнього середовища. Обов'язковою вимогою буде неухильне дотримання місцевими торговцями прав споживачів, планується введення обов'язкового страхування об'єктів сектора туризму, повне дотримання при підготовці туристичних кадрів норм Європейського союзу; щорічне виділення 250 млн. доларів на оновлення туристичної інфраструктури та реклами Туреччини за кордоном.

Крім того, в плани входить створення сприятливих умов для придбання іноземцями нерухомості в курортних районах 35; оновлення транспортної інфраструктури, проведення в Туреччині великих міжнародних змагань, зокрема авторалі з Формули-1.

Міністерство туризму Туреччини у співпраці з представниками туристичного бізнесу мають намір в цьому році запустити новий проект, спрямований на залучення туристів в країну. У загальній складності у розвиток туризму в Туреччині буде вкладено $ 320 мільйонів. Завдяки масштабній рекламній кампанії, до 2012 року планується збільшити турпотік в країну до 60 мільйонів чоловік на рік, а дохід від туризму - до $ 50 мільярдів 36.

Уряд виділить на розвиток цієї сфери $ 120 мільйонів, решта коштів поступить від турецьких туроператорів і власників готелів. Рекламна кампанія буде в основному спрямована на просування країни на нових міжнародних ринках. Також у рамках нового проекту Туреччина буде представлена ​​як цілорічне туристичний напрямок. Крім цього, виділені кошти направлять на утримання ключових позицій Туреччини на сучасному туристичному ринку, відзначає Travel News Gazette. Очікується, що в 2008 році Туреччину відвідають 25 мільйонів туристів, а дохід від туристичної діяльності складе $ 25 мільярдів.

За попередніми підсумками, оприлюдненими аналітиками, російські туристи вперше лідирують за чисельністю на турецькому курорті Анталья, випередивши Німеччину. Про це свідчать дані департаменту культури та туризму Турецької Рив'єри.

З січня по серпень в Антальї відпочили близько 1,7 мільйона росіян - на 23,8% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. З Німеччини на курорт приїхали 1,5 мільйона чоловік, що на 5,8% перевищує показники 2007 року. У цілому з початку року Анталью відвідали 6,6 мільйона іноземних туристів.

Анталья - провідний курортний бренд Туреччини для пляжного відпочинку. Традиційно високий сезон там припадає на серпень - вересень. З 2007 року промоутери прийняли рішення пропагувати Анталію як цілорічний курорт, який взимку може надати умови для відпочинку, нітрохи не поступаються Єгипту або набирає популярність Китаю. У цілому Туреччина (на жаль, помилково сприймається багатьма лише як країна дешевих і не завжди якісних товарів), по кількості визначних пам'яток нічим не уступає Греції. Італії або Іспанії, але через нестачу інформації ще мало відома з цієї точки зренія.Для початку варто відзначити, що територія нинішньої Туреччини по черзі входила до складу Римської, Візантійської, Сельджукської і Османської імперій, унаслідок чого багата пам'ятниками всіх згаданих культур. Незважаючи на те, що державною релігією в країні є іслам, мусульмани прекрасно уживаються з християнами й іудеями. Саме тому, приїжджаючи в Туреччину, ми відчуваємо себе як вдома. В Анталії, наприклад, ви навряд чи з повною упевненістю зможете сказати, що це сугубо ісламська територія, якщо не вважати зрідка трапляються на очі мінарети. 37

Отже, якщо ви не збираєтеся цілу добу лежати на пляжі, рекомендую відправитися в подорож по стародавніх місцях. Все більш популярними стають самостійні поїздки на орендованому автомобілі, так як ви вільні вибрати свій власний маршрут і час для поїздки. (Прокат автомобіля класу "Reno-19" коштує близько $ 50 в добу). Багато туристів, володіють німецькою або англійською мовами, замовляють екскурсії не у гідів, а в місцевих бюро подорожей та екскурсій, де список турів більші, а ціни нижчі.

Якщо ви відпочиваєте на кемерском узбережжі, насамперед варто досліджувати півострів, на різних краях якого знаходяться Кемер і Фетхіє. Відвідайте Демре - місце, освячене Миколою Чудотворцем, багато років служив тут єпископом. Ви побачите церкву. згодом відновлену княгинею Голіциної, і почуєте багато захоплюючих розповідей про життя святого. Зауважте, що саме на території Туреччини, нині країни мусульманської, у минулому сповідалося православне християнство, і пам'ятники близької нам культури становлять великий інтерес для російських туристів.

Поруч з Демре розташоване не менш цікаве місце - Світу. яскравий зразок Лікійській цивілізації, яка існувала на початку нашої ери на південно-заході Малої Азії. Картина, що з'являється погляду вперше потрапив у ці місця мандрівника, спочатку приголомшує, а потім назавжди залишається в пам'яті. Зовсім несподівано прямо перед вами виростає скеля з гробницями найбагатших людей Лікії. Гробниці більше схожі на палаци, ніж на поховання. Стіни з жовто-чорного мармуру з колонами і надгробними написами на портиках викликають у пам'яті картинки про період античності з підручника історії. Відчуття підсилюється побачивши амфітеатру, побудованого древніми греками. Якщо ж ви не захотіли самостійно досліджувати узбережжя, а купили екскурсію в бюро подорожей, то пропонована програма включає в себе не тільки відвідування Демре і Мири, але й морську прогулянку на яхті на острів Кекова. що перекладається з турецького як "будинок сонця". На північному березі острова, у містечку Аполлонія. частина міста в результаті землетрусу сповзла під воду. У штиль крізь бірюзову воду можна побачити древні арки, стіни будинків і стародавні саркофаги. Лікійці займалися кораблебудуванням і мореплавством, тому саркофаги схожі на перевернені човни. На самій вершині надводної частини острова гордо височить замок Калікою. Масивні фортечні стіни нагадують про менш спокійних часів, набіги піратів і кривавих війнах. Прогулянка на яхті тим більш приємна, що перед поверненням робиться зупинка біля одного з островів, і вам відводиться півгодини на купання в кришталево чистій воді. 38

Для особливо допитливих рекомендується поїздка в курортне місто Каш (древній Антіфеллус), розташований неподалік від Міри. Ще не так давно вважався рибальським селищем, за останні роки Каш перетворився на відомий курорт із розвиненою інфраструктурою. По суті, це Бодрум в мініатюрі. Як і в Бодрумі. ви можете побродити по вузьким стародавнім вуличках і базарам, відвідати безліч барів, ресторанів і дискотек, що функціонують цілодобово. Для тих. хто не полінувався добратися до Каша, рекомендуємо з'їздити в Патару. Ксантос і Літун - найдавніші міста Лікії. Ксантос, столиця стародавньої Лікії, розташований у мальовничому зеленому місці. Священний лікійський центр Літун вражає уяву величчям стародавніх руїн. Ви побачите три храми, присвячені богині Літо та її дітям - Аполлону і Артеміді. Патара. розташована на південь від Літун і Ксантоса, була основним портом Лікії. Якщо вірити легенді, у Патарі народився Аполлон. Якщо вірити фактам. Патара - місце народження Миколи Угодника.

Повертаючись із Мири в Кемер, поверніть з основної траси і зійдіть до руїн стародавнього міста Фазеліс - улюбленого місця зимового відпочинку Олександра Македонського. Неподалік на висоті 300 метрів над рівнем моря, знаходиться містечко Янарташ, де. згідно з легендою. лікійський герой Беллерофон, осідлавши Пегаса, вбив вогнедишне чудовисько Химеру. До цих пір в ущелину горить вогонь, у зв'язку з чим візантійці вважали це місце святим.

Не менш цікаві маршрути є на південний схід від Анталії. З Белека або Сіде не складе труднощів дістатися до древнього амфітеатру Аспендос ідеально вцілілого з найдавніших часів. Варто піднятися по високих кам'яних сходах на самий верх, щоб розглянути древні орнаменти і переконатися в тому, що у стародавнього театру досі разюча акустика. Саме тому тут проводяться музичні фестивалі. По дорозі від Аспендоса розташований акведук, побудований у часи римського правління.

Неподалік розташований мертве місто Перзі - ніколи саме велике місто античної держави Памфілії. - Руїни якого дотепер уражають і притягають туристів, подібно єгипетським пірамідам. Ви побачите міські будівлі часів еллінів і римської імперії: амфітеатр, давньоримські лазні, агора. Оглядаючи мальовничий краєвид на тлі величних обрисів стародавнього міста, складно уявити, що на порозі XXI століття.

У Сіде постійно стикаєшся з історією. Білосніжні колони храму Аполлона здаються живою ілюстрацією з книги про давніх міфах, а сам півострів Сіде зі зруйнованим амфітеатром - дивом зберігся шматочок далеко пішов минулого.

Найбільш, відважним мандрівникам настійно рекомендуємо не зупинятися на досягнутому, а витратити ще день і з'їздити в Антакью. де народився Святий Петро, ​​і відвідати там музей мозаїки і античний порт Самандиг.

Серед особливо цікавих двох - триденних поїздок, слід відзначити вже багатьом відомий тур в Памуккале (в перекладі "бавовняний замок"). На схилах древнього міста Іераполіс за багато століть утворилися білосніжні відкладення кальцію зі стікають по них мінеральними водами. Крім прекрасного видовища білосніжних схилів вам доставить невимовне задоволення купання в мінеральних водах одного з численних бірюзових басейнів.

Якщо ви готові витратити три дні на те, щоб побачити унікальне чудо природи, відвідайте Каппадокію 39. Ви потрапите в справжню казку з нагромадження складчастих гірських порід і підземних міст перших християн, що ховалися тут від переслідувань. У горах християни будували підземні церкви разючої краси. Зовні вони були добре замасковані, що дозволяло уберегти їх від розграбування, а всередині стіни прикрашали прекрасними фресками.

Любителі незвіданого не розчаруються, потрапивши на гору Немрут, що на сході країни біля міста Адьяман. Розташований на горі музей під відкритим небом по праву вважається восьмим чудом світу. На висоті 2000 метрів із землі виростають величезні барельєфи, 10-метрові статуї богів, людські і пташині голови з каменю. До цих пір залишається загадкою яким образом ці камені були підняті на таку висоту. Схід і захід сонця підсилюють магнетизм і таємничість цього місця.

На закінчення слід зауважити, що в самому місті Анталия варто оглянути старе місто з вузькими вуличками і базарчиками. Місто Анталия був названий на честь його засновника Атталоса, царя Бергами. Стара фортечна стіна майже не зруйнована, а мінарет Іівлі зберігся в первозданному вигляді. Вночі, коли місто запалює вогні і відкривають двері барів, ресторанів і дискотек, ви зможете повною мірою насолодитися високою якістю їжі, сервісу і розваг.

2.3 Характеристика національного туристичного продукту в Туреччині

За чинним російським законодавством, туристичний продукт - це право на тур, призначене для реалізації туристу. Туристський продукт включає:

тури, об'єднані за цілеспрямованості (пізнавальні, оздоровчі тощо);

туристично-екскурсійні послуги різних видів (розміщення, харчування, транспортні та ін);

товари туристично-сувенірного призначення (карти, листівки, сувеніри, книги, туристське спорядження і т. п.).

Під виробництвом туристичних послуг розуміється формування, просування і реалізація певних програм турів, які включають такі характеристики, як географічний маршрут і порядок його проходження, терміни надання, склад послуг, ціна, що включає належне забезпечення та се необхідні і достатні елементи для задоволення потреб туриста в процесі подорожі (у тому числі спорядження та інвентарю для відпочинку на природі).

Покупці туристських послуг: іноземні та російські туристи, що належать до різних соціальних і вікових групах.

Туреччина - традиційно один з найбільш популярних напрямків відпочинку російських туристів. Якщо не брати до уваги прикордонні обміни з такими країнами, як Польща, Фінляндія і Китай, які займають три перші рядки в цьому рейтинг, то Туреччина виявиться самої "чарівною і привабливою" для туристичних поїздок. І вже ця обставина робить країну об'єктом дослідницького інтересу. Природно-кліматичні умови півдня Росії схожі на середземноморське узбережжя Туреччини, тому вона досить успішно конкурувала з вітчизняними пропозиціями на ринку пляжного відпочинку 40.

У Туреччині - країні цивілізацій є що подивитися. Найдавніше місто в світі знаходиться тут. Два дива світу теж. Самий перший мирний договір на Землі був підписаний в Туреччині. Тут, в центральній частині Анатолії, знаходяться житла ранніх християн. У скелях, де вітер створив природні «димоходи», люди влаштовували не тільки підземні будинку, а й храми.

Тільки в 2000 році Туреччину відвідали 10 млн. туристів і принесли країні дохід в 9 млрд. доларів 41. За деякими прогнозами, до 2020 року кількість охочих відпочити в Туреччині зросте до 25 млн 42.

Туризм - основний сектор турецької економіки, який приносить дохід. Ось чому він не відчуває нестачі в регулярних інвестиціях. Туреччина відносно дешева країна для відпочинку

Що стосується безпеки туристів в цій країні. За стандартами Міжнародної організації цивільної авіації (у тому числі враховує і безпека пасажирів) турецькі аеропорти відповідають першої міжнародної категорії. Не всі розвинені країни можуть похвалитися цим.

Нещодавно уряд Турецької Республіки завершило розробку глобальної економічної програми по виходу з важкої економічної ситуації. У ній названі два сектори, які можуть допомогти країні впоратися з кризою, - туризм і збільшення експорту.

Найбільша група подорожуючих по Туреччині - німецькі туристи, потім французи й американці. У 2001 році країною зацікавилися туроператори Ісландії, Італії та скандинавських країн. Туреччина - постійний об'єкт уваги російських туроператорів.

Туреччина влітку - країна № 1 для російських туристів. І справа не тільки в особливому інтересі до східної екзотики, а насамперед у море і спекотному сонці, низьких цінах, якісному обслуговуванні, професіоналізмі турецьких турфірм, спрощеної візової процедури. Не кажучи вже про незвичайний гостинність турецького народу, достатку розваг, багату культуру. У Туреччині, де перетинаються 12 цивілізацій, є на що подивитися: підземні міста, скельні церкви і монастирі, храми, мечеті, караван-сараї, палаци. У країні збереглися єгипетські, ассірійські, лікійські пам'ятники, споруди римлян, ранніх християн, середньовічні фортеці. Буквально неможливо кроку ступити, щоб не наткнутися на яку-небудь пам'ятку.
Стамбул - це серце Туреччини. Тут - велика кількість мінаретів і збережених пам'яток візантійського мистецтва, таких як церква Айя-Софія (побудована як храм Св. Софії в VI ст., А в XV ст. Перебудована під мечеть, зараз у будинку - музей), палацовий комплекс Топкапи (Сераль) - музей з колекцією султанських коштовностей, палац Долмабахче (XIX ст.), семібашенний замок Єдикуле, палац Гексу, річний султанський палац бейлербеі XIX ст.). По обох берегах Босфору розташовані фортеці - Румелі-хісар (Ремельская фортеця) і Анатолій-хісар (Анатолійське фортеця). Акведук Валентина (IV ст.) Та константинопольська цистерна Базиліки (підземне водосховище) - воістину унікальні. У місті близько 500 мечетей, з яких найбільш відомі - мечеть Сулеймана (XVI ст.), Баязед II, Шах-заде, Селіма (XVI ст.), Султана Ахмеда (Блакитна мечеть, XVII ст.). Золоті ворота, Мармурова вежа (Мармекуле), церква Хора з візантійською мозаїкою (XIV ст., Нині мечеть Перемоги), Гелатського башта і морський музей також прекрасні.

В Анкарі найцікавіше - музей Анатолійських цивілізацій, Старе місто, розташований навколо середньовічної цитаделі, і пам'ятник Кемалю Ататюрку.

Церква золотоглавій Божої Матері і церква Св. Євгенія візантійської архітектури (обидві перероблені в мечеті) і монастир XIV ст. знаходяться в Трабзоні. У Газіантепі можна побачити руїни візантійської фортеці, а в Антакье (Антіохія) - залишки римських храмів, акведуків, театрів і катакомб, відвідати археологічний музей з колекцією мозаїки II - III ст., Грот Св. Петра і церкви XII - XIII ст.

Місто Бурса знаменитий гробницями перший оттоманських султанів і гарячими сірчаними джерелами. Тут же можна ознайомитися з мечетями у візантійському, перською, ісламському стилях.

Троя - легендарне місто (більше десяти поселень різних періодів, починаючи з 3000 року до н.е.) - була знайдена Шліманом в 1873 р. Пляжі узбережжя Егейського і Середземного морів можна віднести до природних пам'яток.

Морські курорти: Анталья, Аланія, Кемер, Кушадаси, Бодрум, Мармарис, Фетхіє і ін

Гірськолижні курорти: Паландокен (біля Ерзурум, сезон з листопада по березень), Улудаг (біля Бурси, сезон з грудня по березень).

Найбільш любимо російськими туристами головне місто турецької Рів'єри - Анталья. Вона заснована в XI столітті до н. е.. Пергамським царем Атталосом І, на честь якого і отримала свою назву. Найцікавіше в Анталії зосереджено в старому місті, за фортечною стіною. Знаменитий архітектурний пам'ятник - «складчастий» мінарет Йівлі - єдиний у своєму роді, що зберігся з часів сельджуків. Враження «складчастості» створюють 8 напівколон. Поруч колишній монастир танцюючих дервішів Мевлевіхане. Танець, званий сема, уособлює собою містичне подорож людського духу через свідомість і любов до Бога. Під час танцю дервіші безперервно кружляють, спочатку прискорюючи темп, а потім сповільнюючи його. У середні століття це був містичний релігійний ритуал, а зараз у нього з'явилося ще одне призначення - розважати публіку.

На схід від Анталії лежить популярний курортне містечко Сіде, де в 42 році н. е.. відбулося романтичне побачення Антонія і Клеопатри. В античні часи місто було важливим портом, куди з'їжджалися купці з усієї Малої Азії, щоб купити на невільницькому ринку раба. В наші дні від стародавнього міста збереглися руїни храму Аполлона і одного з найвідоміших у всій Малій Азії театрів. Він збудований у формі півкола. У ньому могли розташуватися 15 тисяч глядачів. А в давньоримських лазнях зараз знаходиться археологічний музей. В околицях Анталії можна відвідати кілька давньогрецьких міст - Аспендос, Перга, Термес.

РОЗДІЛ 3. ПЕРЕГЛЯД ДІЮЧИХ ТУРІВ, І РОЗРОБКА НОВОГО туристських маршрутів по ТУРЕЧЧИНИ

3.1 Діючі в Туреччині туристські маршрути

На сьогоднішній день можна виділити декілька популярних в Туреччині туристських маршрутів. Серед них - «Фаселіс яхт тур»

Що може бути приємніше поїздки на яхті в спекотний літній день? Яхта відправляється з порту в місті Кемері і пливе до руїн античного міста Фаселіса. Нескінченна гладь моря, змінюється картина прибережних скель, гроти, пляжі, бухти і постійне відчуття свіжості. Вас чекає стоянка і купання в бухті багатого історичним минулим античного міста Фассліса, який розташований біля підніжжя гори Тахтали Олімпос. Тут Ви зможете побачити історичні руїни акведука, постачав водою жителів, pімскіе лазні, амфітеатр і багато інших цікавих місць. Під час кількох зупинок у безлюдних затоках і бухтах Ви зможете викупатися, позасмагати і пообідати на борту яхти, в ідилічною обстановці, а в барі замовити улюблені напої. До Ваших послуг відкриті та закриті спортивні майданчики, де під мелодійний шум хвилі. Вам ніхто не завадить насолодитися сонячними променями або поніжитися в тіні, споглядаючи природне пишність. А також Ви зможете скористатися додатковими послугами, такими, наприклад як катання на''банані "парашуті або водному мотоциклет 43.

«Подорож на яхті по річці Манавгат»

Хочете поїхати на яхті по річці Манавгат? Приєднуйтесь до нас і Ви відчуєте смак насолоди. Досить тільки захотіти, і Ви опинитеся на борту яхти, яка пройде вздовж берегів до гирла річки

Манавгат, одне з найглибших річок в світі. Під час зупинки на пікнік Вам надасться можливість відпочити. За золотистого піску прогулюються верблюди. привертаючи увагу відпочиваючих. Вони викликають захоплення не лише у дітей, а й дорослих. На пляжі також будуть запропоновані всі види водних розваг (за додаткову плату). Ви побачите черепах, які розташувалися на гілках дерев і теж засмагають на сонечку. Після приємно проведеного часу на зворотному шляху на яхті Ви зможете взяти участь в запальному танку східної танцівниці. Прогулянка на яхті по Манавгат - це одна з найпопулярніших, цікавих та екзотичних поїздок, пропонованих нашим туристичним агентством.

«Джип-сафарі»

Знайомство зі звичаями і життям сільських жителів турецьких сіл за кермом джипа "сузукі" пропонуємо Вам в запаморочливий подорожі. День розпочнеться на типовій турецької фермі, де Ви покуштуєте чаю. Після недовгого чаювання Ви зупинитеся на залізничній станції Чамлик. Точкою захоплюючого старту будуть гори, звідки і починається справжнє Сафарі. Дороги, які Вам належить подолати знаходяться не в кращому стані, проте це зробить Вашу подорож більш захоплюючим. Обід Вас буде чекати в старій гірському селі на лоні природи. Протягом дня Ви відчуєте масу приємних відчуттів. Дика природа, прекрасні гори, справжня турецька село, де Ви познайомитеся з побутом, традиціями та кухнею цього краю, буде приємним і пам'ятним спогадом, якщо найцікавіші моменти подорожі Ви запечатайте на кількох фотознімках.

«Памуккале (2-денна екскурсія)»

З задоволенням запрошуємо Вас на незабутню екскурсію в Памуккале-фантастичне місце з багатою і величною історією. Про його унікальності не сперечаються. Памуккале (що в перекладі з турецької означає Бавовняний Замок) не є восьмим чудом світу лише тому, що диво це нерукотворне. Цей курорт, відомий з давніх часів своїми лікувальними властивостями та дійсно неземним пейзажем, існує вже майже дві тисячі років. Вода, збагачена кальцієм сторіччями стікаючи по схилу гори, утворила химерні тераси і маленькі басейни. Проте не тільки краса і незвичність цього місця приваблюють тисячі туристів з усього світу. Термальні джерела володіють дивовижними лікувальними і омолоджують властивостями. Сюди їдуть ті, хто хоче вилікуватися від ревматизму, остеохондрозу, хвороб печінки і нирок, очних, серцевих, шкіряних і інших захворювань. Поряд з цим дивом природи знаходяться руїни стародавнього міста Хіераполіс, що збереглися з часів Пергамського царства. Ви зможете побачити стародавній амфітеатр, найбільший Некрополь на території Туреччини римські лазні, ворота і вулицю Домітіана. У програму нашого перебування і Памуккале також входить відвідування басейну з мінеральною водою, температура якої +35. Кажуть, у цих водах купалася сама Клеопатра ... Ночувати Ви будете в готелі, харчування-сніданок і вечеря. Увечері після чудового вечері Ви зможете насолодитися переглядом танцю живота, взяти участь у розважальній шоу-програмі, викупатися в прісній або термальному басейні або розслабитися на дискотеці. Виберіть для себе екскурсійний тур до Памуккале. Насолоджуйтеся неповторною красою "бавовняний замку", і Ви не пошкодуєте. І ще, турки кажуть "Хто не був в Памуккале, той не бачив Туреччини".

«Турецька ніч в караван-сараї»

У місті Кушадаси є дивовижний Караван-Сарай, побудований в 16 ст. султаном Мехмет Пашею. У стародавні часи тут зупинялися після довгого шляху торгові каравани, мандрівні по Великому шовковому шляху від Чорного моря до середземноморських містах, де віддавалися східним задоволень іноземні купці. Караван-Сарай піддався реставрації в 60 роках нашого часу, де була відтворена первозданна краса цієї споруди. В даний час багатьом туристам та й місцевим жителям надається можливість проводити тут вільний час-відпочити, насолоджуючись тропічної рослинністю внутрішнього дворика, прекрасним фонтаном з якого лунають тихо дзюркотливі звуки води, ніжні трелі птахів, запах східних приправ. Тут можна покуштувати турецьку кухні ", подивитися і послухати розважальну програму, яка складається з народної музики і танців різних: районів Туреччини. Кульмінацією програми, поза сумнівом є "танець живота" у виконанні турецьких красунь-танцівниць.

«Поїздка в Дальян»

Пишність античного Каунос-давня назва Дальян, мальовнича природа, принадністю якої Ви зможете насолодитися, оглядаючи казкові пейзажі з борту яхти. Надасться можливість побачити відомих у всьому світі величезних черепах, перші з яких з'явилися ще 95 млн. років тому, черепашний пляж на якому черепахи відкладають свої яйця в пісок глибиною на 80 см. Пропливаючи по річці, яка називається Дальян, Ви зможете розгледіти загублені серед прибережних скель гробниці лікійських королів 4 століття до н.е.

Зупинка біля стародавнього міста Каунос, Вам надасть можливість оглянути Агору, римські лазні, амфітеатр. церква. Наступна зупинка не менш цікава, ніж попередні-це знамениті грязьові ванни, що містять у собі сірчисті води, дно яких покрите лікувальною гряззю. Поринути в древню цивілізацію, прийняти грязьові ванни цілющих джерел, не тільки побачити гігантських черепах, а й покататися на них - реальна можливість під час цієї незабутньої і дивовижною екскурсії.

«Екскурсія на острів Родос»

Родос - один з головних грецьких островів, відомий з найдавніших часів. Протягом 300 років Родос був під пануванням Османської імперії. Відпочиваючи в Мармарисі. Вам надається можливість потрапити і побачити чудовий острів.

Дивовижна панорама столиці відкривається з вершини гори, яка названа на честь адмірала Сіднея Сміта. На Родосі туристи оглядають гігантський акваріум, амфітеатр, стадіон, де відбулися перші Олімпійські ігри. Прогулянка по мостових Старого Міста, підвісними мостами через рови, огляд Палацу Старого Магістра і інші цікаві визначні пам'ятки цього дивного острова-створить у Вас враження величі і привабливості цього незвичайного краю.

«Дідім»

Зробити крок в історію на кілька тисячоліть тому можливо, якщо Ви побажаєте приєднатися до нашої екскурсії в Дідім, де потрапите в оточення античних храмів і амфітеатрів.

Одним з найцінніших пам'яток античної архітектури є дідімскій храм Апполона еллінської цивілізації, що поступається лише храму Артеміди в Ефесі і храму Гери на острові Самос. Ще два античних міста Прієн і Мілет поповнять Ваше знайомство з античним світом.

3.2 Розробка нового туристського маршруту по країні «Золота Анталья»

На підставі аналізу, проведеного в рамках дипломного дослідження ринку міжнародного туризму та вивчення специфіки маршрутів, що діють на сьогоднішній день в Туреччині, ми пропонуємо проект нового турмаршрути, який, на наш погляд може бути затребуваним туристами різних країн, у тому числі і росіянами.

Паспорт маршруту.

 1. День: прибуття в Анталію зустріч в аеропорту, розміщення в готелі.

 2. День: Відпочинок в Аквапарку.

 3. День: Подорож на яхті з обідом і відпочинком у відокремленій бухті.

 4. День: Джип-сафарі (за кермом або в якості пасажира) по горах Торос.

 5. День: Екскурсія по архітектурних пам'ятників: Пергама, Риму, Візантії та Османської епохи в старій Анталії. Вільний час.

 6. День: Сплав на надувних плотах по гірських річках.

 7. День: прогулянка по річці Манавгат. Нічна Анталья.

 8. День: Сніданок в готелі, від'їзд в аеропорт, виліт до Москви.

Туристські формальності.

Час польоту з Москви до аеропорту Анталії - 3 години.

Різниця в часі - московське час мінус 1 годину.

Віза виходить кожним туристом індивідуально після прибуття в аеропорт Анталії. Вартість візи - 10 $.

Валюта - турецька ліра (TRL), ввезення іноземної валюти не обмежений, поміняти її можна в обмінних пунктах в аеропорту, в місті, в готелі. Не варто обмінювати всю суму відразу, тому що курс турецької ліри схильний до серйозних коливань.

Державна мова - турецька. Широко поширений німецька та англійська.

Харчування в готелі, як правило - «шведський стіл». Ресторани вельми недорогі і славляться різноманітністю і відмінною якістю кухні. З напоїв, крім відомого кави по-турецьки, дуже популярна ракія (ганусова горілка). Прийняті чайові - близько 10% суми рахунку.

Медична допомога платна, тому рекомендується завчасне придбання страхового поліса. Для поїздки до Туреччини ніякі спеціальні щеплення не потрібні.

Готелі побудовані в 80 - 90 роки, розташовані на узбережжі. Ми розміщуємо туристів в 5 * готелі: «Sheraton Voyager Antalya». Це один з кращих готелів, що відкрився у 1990р. має в своєму розпорядженні 409 стандартними номерами і 10 «люксами». Знаходиться в 1 кілометрі від центру Анталії і на відстані 40м від моря. Вигоди номерів: ванна кімната, телефон, супутникове ТБ, кондиціонер, міні-бар, фен, балкон.

Вартість: 270 $. Включаючи авіапереліт.

Опис маршруту.

Серце 1200 кілометрового узбережжя Туреччини - це Анталья, невелике місто з населенням близько 260 тис. чоловік, що вдвічі збільшується під час трехсотдневного літнього сезону. Навряд чи місту є, що побажати на додаток до тих благ, якими забезпечила його природа: прекрасна гавань, старовинні будиночки і м'який стійкий клімат зробили його улюбленим місцем багатьох європейських яхтсменів. Але й ті, хто віддає перевагу тверду землю, так само залишаться задоволені, тому що місто спланований з великим смаком і вельми розумно. На узбережжі багато зручних місць для любителів плавання і стрибків зі скель. Лісопаркові насадження широкою смугою тягнуться по верху обривів на схід і захід від гавані. Тут добре прогулюватися, спостерігаючи з висоти пташиного польоту за життям порту. Місто досить малий, що б оглянути за пару днів всі заслуговують уваги пам'ятки, і досить приємний, що б залишитися тут подовше.

У гавані Анталії серед красот, гідних Рив'єри, сьогодні знаходять укриття найрізноманітніші суду: відливають щегольски глянцем яхти і пошарпані баркаси. Уздовж набережної тягнуться рибні ресторани і кафе під відкритим небом, чергуючись з обов'язковими магазинами сувенірів. Деякі моряки влаштовують для іноземців морські прогулянки. Одноденна екскурсія на судні, включаючи обід на борту, коштує близько 12 $ на людину. Як правило, команда говорить на примітивному англійською або німецькою. На верху обриву стоять давні міські стіни і вали, побудовані греками і відновлюються римлянами і турками-сельджуками, а трохи на схід гавані височить вежа Хидирлик, що була колись римським маяком. В Археологічному музеї виставлені статуї грецьких богів, статуї імператорів Адріана і Септімія Півночі і імператриць.

У перший тиждень жовтня в Антальї проходить щорічне свято кіно і мистецтв «золотий апельсин», міжнародний конкурс пісні «Акденіз, Акденіз» (о, Середземне море, про, Середземне море!) Влаштовується у вересні, і тоді екстравагантні турецькі артисти красуються серед міжнародних знаменитостей .

 • У перший день приїзду туристів зустрічає гід і, туристів розміщують в п'ятизірковому готелі «Sheraton voyager Antalya». Увечері розважальна програма та дискотека.

 • На наступний день туристи відправляються в аквапарк з безліччю морських розваг. У парку багато водних гірок, вишок для стрибання, басейни з штучною хвилею. Вам дуже сподобається ця екскурсія, а Ваші діти проведуть незабутній день.

 • На третій день вам пропонується здійснити подорож на яхті. Це подорож на захід Анталійського узбережжя, під час якого Ви Відведіть чудові бухти і покриті лісами відроги Тороські гір. Ми кинемо якір у Фазелісі, піратському місті часів римської імперії. Бажаючі можуть прогулятися до руїн старої фортеці. Можна викупатися в прозорих водах затоки або поніжитися в тіні вікових сосен. Обід буде запропонований вам на борту яхти. Після обіду Ви відвідаєте групи островів, що носять назву «Три острова». На зворотному шляху Ви зможете викупатися в одній з мальовничих бухт.

 • На четвертий день ви відправитеся в подорож на джипах. Тур Сафарі на джипах по прекрасним околицями гір Торос. Подорож пройде по крутих гірських дорогах вздовж струмка через турецьку гірське село. Ви зможете познайомитися з повсякденним життям сільських жителів, оглянути мечеті і сфотографуватися на тлі цієї екзотики.

 • На п'ятий день вам пропонується екскурсія по визначних пам'ятках Анталії. Анталія - початковий пункт екскурсій до руїн таких міст стародавнього світу, як Перга, Аспендос, Фаселіс і Термесос. Ми відвідаємо Перга, Аспендос і Термесос. Спочатку ми поїдемо в Перзі. Руїни Перзі дуже великі. Це дуже древнє місто, але більша частина сьогоднішнього Перзі відноситься до періоду панування Риму - театр, стадіон, терми і вулиця з колонадою. З усіх стадіонів стародавнього світу цей - один з найкраще збережених. З його 30 зовнішніх приміщень 20 використовувалися як лавки, про що свідчать настінні написи. Одне з імен особливо часто трапляється на постаментах; це ім'я Планка Магна, належали жриці богині-мисливиці Артеміди.

Аспендос. Приблизно в 45 км на схід від Анталії і в 5 км в стороні від головної дороги, лежить Аспендос з його незрівнянним на всьому узбережжі Туреччини театром. Побудоване у II ст. і розраховане приблизно на 20 тис. місць будівля збереглася практично цілком. За 1800 років ні землетруси, ні спустошливі війни, ні час так і не отримали своєї данини. Позаду, лежать руїни акрополя, агори і того, що можна назвати найкраще збереженим зразком римського акведука. У стародавньому театрі влітку влаштовуються концерти.

Термесос розташований високо в горах, на північний захід від Анталії, на величезному акрополі і в оточенні ще більш високих піків з видом на дуже віддалений морський берег. Величезні тесані брили, що складають стіни і чудовий театр, лежать у безладі, як ніби іграшки, розкидані гігантом, - спустошливий землетрус 527г. н.е. зруйнувало більшість міст на прибережній рівнині. Серед інших залишків - агора, гімнасій, Одеон і п'ять видовбаних у скелі величезних цистерн для води.

Всі екскурсії на автобусі. Після повернення в готель і вільний час.

 • На шостий день ми поїдемо на спуск в гумових човнах по річці. Ви отримаєте рятувальні жилети і підніметеся на човні вгору за течією річки. І ось подорож почалася. Казково красиві схили гір Торос не залишать нікого байдужим. Під час спуску буде багато зупинок для купання та огляду живописних околиць. На чудесної лісовій галявині вам запропонують обід. Досвідчені інструктори будуть супроводжувати вас під час усієї подорожі.

 • В останній день ми пропонуємо вам прогулові по річці Манавгат. Ця екскурсія ідеально підходить для любителів позасмагати і викупатися. Ви попливете на яхті по річці Манавгат до її гирла. У ході прогулянки Ви будете насолоджуватися прекрасними прибережними пейзажами, а наприкінці екскурсії Ви зможете викупатися в тому місці, де річкова вода змішується з морською. До вечора Ви повернетеся в готель і після вечері Ви відправитеся на нічну екскурсію. Ви вийдіть на яхті у відкрите море. Протягом приблизно півтори години Ви будете насолоджуватися прогулянкою по нічному морю, слухати турецьку музику. Після цієї освіжаючої прогулянки Ви відправитеся в один з барів, розташованих на березі в гавані, де можна втамувати спрагу прохолодними напоями. І на закінчення вас буде чекати найкраща в Туреччині дискотека.

 • Вранці Ви поснідаєте в готелі, після чого автобус відвезе вас в аеропорт Анталії, і Ви підете додому.

Висновок

Отже, ми запропонували проект нового туристичного маршруту, в ньому ми врахували специфіку турецького туристичного ринку, постаралися враховувати і інтереси туристів і включити об'єкти, ще не порушені масовим туристом. Безумовно, даний маршрут буде привабливим для молодих і активних туристів. Перш за все, через те, що в програму включена прогулянка по горах Торос - Джип-сафарі (за кермом або в якості пасажира), а також сплав на надувних плотах по гірських річках і прогулянка по річці Манавгат. Туристи зможуть насолодитися нічним життям Анталії.

Даний маршрут не підходить для сімейних пар з дітьми або літніх людей, через активне екскурсійного туру.

ВИСНОВОК

Туреччина має об'єктивними передумовами для ще більш активного виходу на світові туристичні ринки. Основним туристичним продуктом Туреччини є різноманітні природні ресурси, історичну та культурну спадщину. А також раніше невідомі райони для туристів. Аналіз статистичних даних свідчить про зростаючий з кожним роком інтерес до туристичних продуктам даного регіону та позитивних тенденціях розвитку туризму.

Головною метою розвитку туризму в Туреччині є формування екологічно та соціально орієнтованої, високорентабельної і конкурентоспроможної туристичної індустрії, здатної забезпечувати потреби туристів у різноманітних туристичних послугах, що приносять доходи країні і нові робочі місця, в тому числі й у суміжних з туризмом галузях економіки.

Крім того, на сьогоднішній день, міністерством туризму Туреччини у співпраці з представниками туристичного бізнесу, робиться все можливе, щоб цього року запустити новий проект, спрямований на залучення туристів в країну. У загальній складності у розвиток туризму в Туреччині буде вкладено $ 320 мільйонів. Завдяки масштабній рекламній кампанії, до 2012 року планується збільшити турпотік в країну до 60 мільйонів чоловік на рік, а дохід від туризму - до $ 50 мільярдів.

Для досягнення поставлених цілей уряд виділить на розвиток цієї сфери $ 120 мільйонів, решта коштів поступить від турецьких туроператорів і власників готелів. Рекламна кампанія буде в основному спрямована на просування країни на нових міжнародних ринках. Також у рамках нового проекту Туреччина буде представлена ​​як цілорічне туристичний напрямок. Крім цього, виділені кошти направлять на утримання ключових позицій Туреччини на сучасному туристичному ринку, відзначає Travel News Gazette.

Для досягнення цілей з розвитку туристичної індустрії необхідно забезпечити:

- Узгодженість політики в галузі туризму на національному та регіональному рівнях і чітке розмежування функцій, повноважень і відповідальності всіх зацікавлених у розвитку туризму сторін: держави, приватного сектору, професійних неурядових організацій та місцевої громади;

- Об'єднання та координацію зусиль та ініціатив держави, міжнародних організацій, які надають технічну допомогу Киргизстану в розвитку туризму, представників приватного сектору та їхніх професійних об'єднань;

- Впровадження горизонтально і вертикально інтегрованого інституту соціального партнерства: держава - приватний сектор і їх професійні асоціації та об'єднання - місцеві спільноти як механізму забезпечення рівноправного діалогу.

Рішення задач ефективного розвитку туризму дозволить значно збільшити потік туристів і приплив грошових надходжень в економіку країни, а також забезпечити, з одного боку, зростання податкових відрахувань до бюджетів різних рівнів та підвищення зайнятості, а з іншого розвиток регіонів і суміжних галузей економіки. Все це буде сприяти збільшенню ролі міжнародного туризму в економіці Туреччини.

Таким чином, вищенаведені дані свідчать про зростаючу роль міжнародного туризму в економіці Туреччини в даний час, а також про перспективи розвитку туризму в найближчому майбутньому.

Список використаної літератури

 1. Агеєва Н.А. Фінансові проблеми туризму в Росії / / Фінанси. - 1995. № 12. - С. 34-45.

 2. Азар В.І. Економіка і організація туризму. - М.: Профиздат, 1993. - 352 с.

 3. Александрова А. Ю. Міжнародний туризм: Учеб. посібник для вузів. - М.: Аспект Пресс, 2001. - 356 с.

 4. Александрова А. Ю. Структура туристського ринку: Учеб. посібник для вузів. - М.: Соло-Прес, 2002. - 321с.

 5. Алтухов І.А., Деветкіна Л.М. Становлення фермерства в Росії / / Аграрна наука. - 2000. - № 8. - С. 15-28.

 6. Ананьєв М.А. Міжнародний туризм. - М.: Міжнародні відносини, 1998. - 258 с.

 7. Балабанов І. Т. Економіка туризму. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 315 с.

 8. Биржаков М. Б. Введення у туризм СПб: Изд. дім "Герда", 2001. - 223 с.

 9. Витерс Д., Випперман К. Як продати свої послуги. - СПб.: Вид-во «Союз», 1994. - 164 с.

 10. Герасименко В.Г. Основи туристичного бізнесу. - Одеса: Чорномор'я, 1997. - 154 с.

 11. Грядов С., Дозорова Т. Моніторинг розвитку фермерських господарств / / Міжнародний с / г журнал. - 2001. - № 2. С. 34-45.

 12. Гуляєв В.Г. Організація туристської діяльності. - М., 1996. - 233 с.

 13. Дмітлевскій Ю.Д. Туристичні райони світу. - М.: Туристичні райони світу. - Смоленськ: СГУ, 2000. - 224 с.

 14. Долженко Г.П. Історія туризму в дореволюційній Росії і СРСР Ростов н / Д, 1998. - 128 с.

 15. Долматов Г.М. Міжнародний туристичний бізнес: історія, реальність і перспективи. - Ростов н / Д: Фенікс, 2001. - 368 с.

 16. Дроздов А.В. Екологічний імператив та рекреаційна географія. / / Известия РАН. Серія географічна. - 1998. - № 4. - С.32-40.

 17. Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризмі. - Мінськ, 1998. - 204 с.

 18. Жукова М.А. Індустрія туризму: менеджмент організації, 2003. -402 С.

 19. Зачіняев П.М., Фалькович Н.С. Географії міжнародного туризму. - М.: Думка, 2002. - 297 с.

 20. Зорін І.В., Зорін А.І., Ірисова Т.А. Туризм і галузеві системи. Підручник для вузів туристичного профілю - М. 2001. - 255 с.

 21. Ільїна Н. І. Економічні функції туризму на сучасному етапі / / Вісник. - 2000. - № 3-4 - 124 с.

 22. Исмаев Д.К. Основи стратегії планування і маркетингу в іноземному туризмі. - М.: ТОВ «Промінь», 1993.

 23. Кабушкин Н.І. Менеджмент туризму. - Мінськ.: БГЕУ, 1999. - 145 с.

 24. Квартальнов В.А., Романов А.А. Міжнародний туризм: політика розвитку. - М.: Фінанси і статистика, 2000. - 146 с.

 25. Квартальнов В. А., Зорін І. В. Економіка туризму. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 168 с.

 1. Квартальнов В.А. Туризм: Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 2000. - 358 с.

 2. Кирилов А.Т., Волкова Л.А. Маркетинг в туризмі. - СПб.: Вид-во СПбГУ, 1996.-215с.

 3. Козирєв В. М. Туристська рента: Навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 325с.

 4. Комісаров В. Проблеми туристичної галузі / / Реформа. - 2003. - № 3. - С. 18-20.

 5. Концепція розвитку туризму в Російській федерації на період до 2005 р. Розпорядження Уряду РФ від 11 липня 2002 р. № 954-р .- Російська газета.-2002 .- 14 липня.

 6. Котлер Ф., Боуен Д., Маркетинг. Гостинність і туризм: Підручник для вузів; пер. з англ, під ред. Р.Б. Ноздревой. - М.: Юніті, 1998.

 7. Кривцов Н. В. Історичний путівник. Кіпр - острів богів і святих. - М.: «Віче», 2001р .- 56с.

 8. Маркова В.Д. Маркетинг послуг. - М., 2006. С. 3.

 9. Менеджмент туризму. Туризм і галузеві системи. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 251с.

 10. Морозов М.А. Економіка та підприємництво в соціально-культурному сервісі і туризмі .- М.: Видавничий центр «Академія», 2004 .- 288с.

 11. Нуртдінова А.М. Туризм та культурну спадщину. Міжвузівський збірник наукових праць. Випуск 3. - 378с.

 12. Основи туристської діяльності "сост. Є. І. Ільїна, Москва, 2000р.-154с.

 13. Папирян Г.А. Міжнародні економічні відносини: Маркетинг в туризмі .- М.: Фінанси і статистика, 2000.

 14. Пиріжник І. І. Міжнародний туризм в світовому господарстві: Учеб. посібник. Мн.: Білдержуніверситету, 1996.

 15. Під ред. Чудновського. Готельний та туристичний бізнес. 1999р.-374с.

 16. Пузакова Є.П., Честнікова В.А. Міжнародний туристичний бізнес. М.: Експертне бюро-М, 1997.

 17. Росія в цифрах: Крат. стат. СБ / Держкомстат Росії. - М., 2004

 18. Сапрунова В.Б. Туризм: еволюція, структура, маркетинг. - М.: «Ось-89», 1997.

 19. Сенін B. C. Введення в туризм. - М., 1993.-254с.

 20. Сенін В. С. Організація міжнародного туризму - М: Фінанси і статистика, 2003.-268с.

 21. Туризм як вид діяльності: Підручник для вузів. Під ред. Зоріна І.В., Каверіна Т.П. М.: Изд-во «Фінанси та статистика», 2001.-287с.

 22. Тези доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції. М. РМАТ, 1997.

 23. Туризм: Нормативно-правові акти. Под.ред.Волошіна Н.Л. М.: Изд-во «Фінанси та статистика», 1998.-430с.

 24. Туризм в 2020 році. / / Туризм: практика, проблеми, перспектіви.-1998 .- № 1

 25. Федеральний Закон. Про основи діяльності в Російській Федерації: ФЗ РФ від 24.11.96г. N 132-ФЗ. Збори законодавства РФ .- 1996 .- (N 49).

 26. Шаповал Г.Ф. "Історія туризму" Мінськ, 1999.

 27. Економіка сучасного туризму / За ред. д. е.. н. Коропової Г.А. / Москва - Санкт-Петербург, 1998. - 412 с.

 28. Економіка туризму: Підручник для вузів. Під ред. Козирєва В.М., Зоріна І.В.М.: Вид-во «Фінанси та статистика», 2001.-312с.

 29. Янкевич Ю.С. Маркетинг у готельній індустрії і туризмі. 2003р.-354С.

Сторінки в Інтернет

 1. http://www. turkei. ru / info

 2. http://www.eatc.ru

 3. http: / / www. helvetas. kg

 4. http: / / www.internews.ru

 5. http://www.mitf.ru

 6. http://www.who.int

 7. http: / / www. world - tourism. org

 8. http://www.world-tourism.org/frameset/silk_road.html

 9. http://wwwextremekg.host.net.kg/raid/18.html

 10. http://maps.yandex.ru

 11. http://www.lawmix.ru/comm.php?id=9077

 12. http://www.volok.ru/Inter_tourism.htm

 13. http://www.intergid.ru/country/8/

1 Биржаков М.Б. Введення в туризм. - М.-СПб.: «Невський фонд», 2000. - С. 23.

2 Маркова В.Д. Маркетинг послуг. - М., 2006. С. 3.

3 Квартальнов В.А. Іноземний туризм. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - С. 251.

4 Концепція розвитку туризму в Російській федерації на період до 2005 р. Розпорядження Уряду РФ від 11 липня 2002 р. № 954-р .- Російська газета. - 2002. - 14 липня.

5 Менеджмент туризму. Туризм і галузеві системи. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - С. 162.

6 Шаповал Г.Ф. Історія туризму. - Мінськ, 1999. С. 7.

7 Сапрунова В.Б. Туризм: еволюція, структура, маркетинг. - М.: «Ось-89», 1997.

8 Квартальнов В.А., Романов А.А. Міжнародний туризм: політика розвитку. - М., 2000. С. 8.

9 Квартальнов В.А., Романов А.А. Міжнародний туризм: політика розвитку. - М., 2000. С. 24.

10 http: / / www. World - tourism. Org; http://www.world-tourism.org/frameset/silk_road.html

11 Сенін В. С. Організація міжнародного туризму - М: Фінанси і статистика, 2003. С. 34.

12 Пузакова Є.П., Честнікова В.А. Міжнародний туристичний бізнес. - М.: Експертне бюро-М, 1997. С. 14.

13 Економіка сучасного туризму / За ред. д. е.. н. Коропової Г.А. М. - СПб., 1998. С. 56.

14 Економіка туризму: Підручник для вузів. Під ред. Козирєва В.М., Зоріна І.В.М.: Вид-во «Фінанси та статистика», 2001.

15 Морозов М.А. Економіка та підприємництво в соціально-культурному сервісі і туризмі. - М.: Видавничий центр «Академія», 2004. С. 67.

16 Ананьєв М.А. Міжнародний туризм. - М.: Міжнародні відносини, 1998. - З 56-62.

17 Александрова А. Ю. Міжнародний туризм: Учеб. посібник для вузів. - М.: Аспект Пресс, 2001. С. 36.

18 Александрова А. Ю. Міжнародний туризм: Учеб. посібник для вузів. - М.: Аспект Пресс, 2001. С. 58.

19 Александрова А. Ю. Структура туристського ринку: Учеб. посібник для вузів. - М.: Соло-Прес, 2002. С. 46.

20 Сенін B. C. Введення в туризм. - М., 1993. - С. 128.

21 Сенін B. C. Введення в туризм. - М., 1993. - С. 156-158.

22 http://www.mitf.ru

23 http://www.who.int

24 http://www.who.int

25 http://www.who.int

26 http://www.who.int

27 Долженко Г.П. Історія туризму в дореволюційній Росії і СРСР. - Ростов н / Д, 1998. - С.

28 Папирян Г.А. Міжнародні економічні відносини: Маркетинг в туризмі .- М.: Фінанси і статистика, 2000. - С. 45.

29 Економіка сучасного туризму / За ред. д. е.. н. Коропової Г.А. М. - СПб., 1998. С. 78.

30 http://www.world-tourism.org.

31 http://www.world-tourism.org.

32 http://www.world-tourism.org.

33 Пиріжник І. І. Міжнародний туризм в світовому господарстві: Учеб. посібник. - Мінськ.: Білдержуніверситету, 2006.

34 http://www. Turkei. Ru / info

35 http://www.eatc.ru

36 Тези доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції. - М. РМАТ, 1997. С. 13.

37 http://www.intergid.ru/country/8/

38 http://www.turkei.ru/info; http://www. turkei. ru / info

39 http://www. Turkei. Ru / info

40 Дмітлевскій Ю.Д. Туристичні райони світу. - М.: Туристичні райони світу. - Смоленськ: СГУ, 2000. С. 45.

41 Дмітлевскій Ю.Д. Указ. соч. С. 47.

42 http: / / www. World - tourism. Org

43 http://www. Turkei. Ru / info

Посилання (links):
 • http://www.turkei.ru/info
  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Спорт і туризм | Диплом
  418.1кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Міжнародний туризм стан та перспективи розвитку
  Туризм в Криму стан і перспективи
  Туризм в Росії Стан і перспективи
  Міжнародний туризм та його роль у розвитку економіки Киргизької Республіки
  Міжнародний туризм структура і роль у розвитку світової економічної системи
  Екологічний туризм можливості та перспективи розвитку в Алтайському краї
  Міжнародний факторинг проблеми та перспективи розвитку в Україні
  Підприємництво в Білорусі стан та перспективи розвитку
  Сучасний стан адвокатури і перспективи її розвитку
 • © Усі права захищені
  написати до нас