Мораль і моральність 3

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАДІІ

ДЕПАРТАМЕНТ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОСКОВСЬКИЙ ЕКОНОМІКО-ФІНАНСОВИЙ ІНСТІНУТ
Спеціальність:
"Фінанси та кредит"
Курсова робота
З дисципліни:
"Ділове спілкування"
тема:
"Мораль і моральність"
Виконала: студентка
Заочного відділення
Бельдій Ольга Борисівна
ПІБ
Перевірив: _______________
Оцінка :_______________
м. Уфа-2008р.

Зміст

Введення
Сутність і структура моралі
Для чого потрібна мораль?
Людина і мораль
Релігійна мораль
Моральні принципи та їх роль у керівництві моральним
поведінкою людини
Про єдину моралі і моральності
Норма - елементарна клітинка моральності
Моральні аспекти суспільної поведінки і активність
особистості
Ідеали і цінності: верхній ярус моральної свідомості
Мислення, мораль, моральність
Єдність мислення, моралі і моральності
Висновок
Список використаної літератури

Введення
Етимологічно термін "мораль" походить від латинського слова "mos" (множинне число "mores"), що означає "характер". Інше значення цього слова - закон, правило, розпорядження. У сучасній філософській літературі під мораллю розуміється моральність, особлива форма суспільної свідомості і вид суспільних відносин; один з основних способів регуляції дій людини в суспільстві за допомогою норм.
Мораль виникає і розвивається на основі потреби суспільства регулювати поводження людей у ​​різних сферах їх життя. Мораль вважається одним із самих доступних способів осмислення людьми складних процесів соціального буття. Корінною проблемою моралі є регулювання взаємин і інтересів особистості і суспільства.
Моральні ідеали, принципи і норми виникли з представлень людей про справедливість, гуманності, добро, суспільне благо і т.п. Поведінка людей, яке відповідало цим уявленням, оголошувалося моральним, протилежне - аморальним. Іншими словами, морально те, що, на думку людей, відповідає інтересам суспільства та індивідів. Те, що приносить найбільшу користь. Природно, що ці уявлення мінялися від століття до століття, і, крім того, вони були різні в представників різних шарів і груп. Звідси ж виникає специфічність моралі в представників різних професій. Все сказане дає підставу говорити, що мораль має історичний, соціально-класовий і професійний характер.
Сфера діяльності моралі широка, але, тим не менш, багатство людських відносин можна звести до відносин:
ü індивіда і суспільства;
ü індивіда і колективу;
ü колективу і суспільства;
ü колективу і колективу;
ü людини і людини;
ü людини до самої себе.
Таким чином, у рішенні питань моралі правомочним не тільки, колективне, але й індивідуальна свідомість: моральний авторитет кого-небудь, залежить від того, наскільки правильно він усвідомлює загальні моральні принципи й ідеали суспільства і відбиту в них історичну необхідність. Об'єктивність підстави саме і дозволяє особистості самостійно, у міру власної свідомості, сприймати і реалізовувати суспільні вимоги, приймати рішення, виробляти для себе правила життя й оцінювати що відбувається. Тут постає проблема співвідношення свободи і необхідності. Правильне визначення загальної підстави моралі ще не означає однозначного виведення з нього конкретних моральних норм і принципів або безпосереднього проходження індивіда "історичної тенденції". Моральна діяльність включає не тільки виконання, але і творчість нових норм і принципів, перебування найбільш відповідають сучасності ідеалів і шляхів їх здійснення.

Сутність і структура моралі
Безцільно шукати точне визначення сутності моралі, це безуспішно намагалися зробити ще в давнину. Можна лише позначити основний каркас понять, які "складають" цю науку:
Моральна діяльність - найважливіший компонент моралі, що виявляється у вчинках. Вчинок, або сукупність вчинків, що характеризує поведінку особистості, дає уявлення про її справжньої моральності. Таким чином, тільки діяльність і реалізація моральних принципів і норм дають особистості право на визнання у неї справжньої моральної культури. Вчинок у свою чергу містить три компоненти:
1. Мотив, - морально усвідомлене спонукання зробити вчинок або ж мотивація, - сукупність мотивів, що означає перевагу тих чи інших цінностей у моральному виборі, індивіда коїть вчинок. Наприклад, ... Два приятелі, працівники Кисневого заводу, сиділи у випарника. Стояло спекотне літо. Один з них сказав: "Добре було б зараз охолодитися!". Інший швидко відвернув заслінку, у результаті чого сказав, був заживо заморожений, вирвалися парами кисню ...
Здавалося б, в даному випадку немає прямих спонукань до здійснення злочину, і тут злочинний результат не збігається з мотивами і цілями дії. Тут мотивація, є на перший погляд, неадекватної скоєного діяння. Це діяння, скоріше можна назвати безмотивних, проте "згорнутість мотиву", його ситуативна обумовленість не означає його відсутності. У даному імпульсному дії не було злочинної мети та відповідного мотиву, але тут спрацювала стереотипна готовність діяти легковажно, бездумно, під впливом окремих ізольованих уявлень ...
2. Результат - матеріальні чи духовні наслідки вчинку, що мають певне значення.
3. Оцінка оточуючими, як самого вчинку, так і його результату і мотиву. Оцінка вчинку виробляється в співвіднесенні з його соціальною значимістю: його значенням для тієї чи іншої людини, людей, колективу, суспільства і т.д.
Отже, вчинок це не будь-яка дія, але дія суб'єктивно мотивоване.
• Моральні (моральні) відносини - відносини, в які вступають люди, роблячи вчинки. Моральні відносини являють собою діалектику суб'єктивного (спонукання, інтереси, бажання) і об'єктивного (норми, ідеали, звичаї) з якими доводиться рахуватися, і які мають для індивідів імперативний характер. Вступаючи в моральні відносини, люди покладають на себе певні моральні зобов'язання і разом з тим покладають на себе моральні права.
Моральна свідомість - містить у собі пізнання, знання, вольове спонукання і визначальне вплив на моральну діяльність, і моральні відносини. Сюди також відносять: моральна самосвідомість, моральну самооцінку. Моральна свідомість завжди аксиологічна, бо в кожному своєму елементі воно укладає оцінку з позиції виробленої системи цінностей і спирається на певну сукупність моральних норм, зразків, принципів традицій та ідеалів. Моральна свідомість як система оцінок із знаками плюс або мінус, відбиває дійсність крізь призму схвалень і засуджень, через протилежність добра і зла, відношення і діяльність, наміри - ці категорії в питаннях етики мають першорядне значення. Аристотель, вперше в європейській етиці всебічно розглянув поняття "намір", розумів його саме як підставу чесноти і свідомо протиставляв, відрізняв від волі і представлення. Намір не має справу з тим, що неможливо здійснити, а спрямоване на те, що у владі людини, воно стосується засобів досягнення мети (не можна сказати: я маю намір бути блаженним) на відміну від волі взагалі, яка може мати справу з неможливим (бажання безсмертя , наприклад), і направляти на те, що поза нашої влади (бажання перемоги тому чи іншому атлету в змаганні), стосується цілей людини. Раціональне зерно думки Аристотеля, згідно якої намір стосується засобів, а воля - цілей людської діяльності, полягає в тому, що змістом наміру можуть бути, як правило, цілі здійсненні, реальні, узяті в єдності із засобами їх досягнення. Намір також не є уявлення. Перше завжди практично орієнтовано, виділяє у світі тільки те, що у владі людини, друге простирається на все: і на вічне, і на неможливе: перший розрізняється добром і злом, друге - істинністю і хибністю; перше є вказівка ​​до дії, говорить про те , чого домагатися і чого уникати, що робити з предметом, друге аналізує, що таке сам предмет і чим він корисний: перший хвалять, коли воно узгоджується з боргом, друге - коли воно правдиве перше стосується того, що відомо, друге того, що нам невідомо. До того ж, завершує свою порівняльну характеристику Аристотель, кращі наміри і кращі вистави зустрічаються не в одних і тих же людей. Власний суттєва ознака наміру Аристотель вбачає в тому, що йому передує попередній вибір, зважування мотивів, під якими він, перш за все, розуміє різну побуждающую роль розуму і задоволень: "Воно є щось, що обирається переважно перед іншими".

Для чого потрібна мораль?

Для того щоб розкрити природу моралі, потрібно спробувати з'ясувати, як, якими способами вона погодить особистий і громадський інтереси, на що вона спирається, що взагалі спонукає людину бути моральним.
Якщо право, наприклад, спирається, перш за все, на примус, на силу державної влади, то мораль - на переконання, на силу свідомості, громадського та індивідуального. "Можна сказати, що мораль тримається як би на трьох" китах ".
По-перше, це - традиції, звичаї, звичаї, які склалися в даному суспільстві, в середовищі даного класу, соціальної групи. Формирующаяся особистість засвоює ці звичаї, традиційні форми поведінки, які входять у звичку, стають надбанням духовного світу особистості.
По-друге, мораль спирається на силу громадської думки, яке з допомогою схвалення одних вчинків і засудження інших регулює поведінку особистості, привчає її дотримуватися моральні норми. Знаряддями громадської думки є, з одного боку, честь, добре ім'я, суспільне визнання, які стають наслідком сумлінного виконання людиною своїх обов'язків, неухильного дотримання ним моральних норм цього суспільства, з іншого боку, сором, присоромлені людини, що порушила норми моралі.
Нарешті, по-третє, мораль грунтується на свідомості кожної окремої особистості, на розумінні нею необхідності узгодження особистих та суспільних інтересів. Цим визначається добровільний вибір, добровільність поведінки, що має місце тоді, коли міцною основою моральної поведінки особистості стає совість.
Таким чином, я можу зробити висновок, що для особистісного ставлення до моралі істотно не тільки те, що від її засвоєння залежать сам склад особистості і поведінку людини, а, отже, ставлення до нього інших людей у ​​суспільстві, його становище серед них, а й те, що засвоєння людиною моралі, тип його моральності у величезній мірі залежать від нього самого, від його активності, від його життєвої позиції.
Людина моральний відрізняється від аморального, від того, у якого "ні сорому, ні совісті", не тільки і навіть не стільки тим, що його поведінка набагато легше регулювати, підпорядковувати існуючим правилам і нормам. Сама особистість неможлива без моралі, без цього самовизначення своєї поведінки. Мораль із засобу перетворюється на мету, на самоціль духовного розвитку, в одне з найнеобхідніших умов становлення і самоствердження людської особистості. Але потрібно сказати і про тих, які зневажливо відгукуються про мораль. Та й зверхність ця не так безмежна, як може здатися. По-перше, відкидаючи одні моральні цінності, та чи інша людина, навіть не завжди те, усвідомлюючи, приймає інші, орієнтується на них. Адже "нерідкий феномен" неусвідомленого свідомості "- свідомості, яку людина має і яким керується на практиці, не відбиваючи цього в своїй свідомості". По-друге, порушення будь-яких моральних норм відбуваються не кожного разу, коли ситуація ставить його перед вибором, а лише час від часу і в цілому в рамках "терпимого" для оточуючих. Вихід за межі "терпимого" веде до розриву соціальним середовищем зв'язків з цією особою, до його остракізму, вигнання з середовища. По-третє, порушуючи моральність, людина зазвичай не сприймає її порушень іншими, особливо по відношенню до нього самого, і таким чином залишається під її впливом, визнає її, відчуває її необхідність.
Зміст духовно-моральних шукань людини - тема вічно актуальна. І треба пам'ятати, що висока мораль важка, але також радісна і надихаюча для світосприйняття, жізнеощущенія людини і розуміння їм його власного місця серед людей.

Людина і мораль

Людина - істота суспільна. Тому неодмінною умовою "допуску" в життя суспільства є процес соціалізації індивіда, тобто освоєння їм специфічно людського способу життя, основних цінностей матеріальної та духовної культури. А по-друге, тому, що сучасне індустріальне суспільство спирається на найширше поділ праці (матеріального і духовного), що породжує найтісніший взаємозалежність людей. Адже саме звичайне, нормальне існування кожного з нас виявляється залежним від того, як сотні і тисячі абсолютно незнайомих нам людей (виробників товарів, їхніх продавців, транспортників, вчителів, лікарів, військових і т. д.) виконують свою звичайну, рутинну роботу.
Таким чином, можна сказати, що сам спосіб людського існування необхідно породжує потребу людей одне в одному. Виникаюча в цьому випадку громадська зв'язок індивідів мимоволі містить в собі їх апріорне (додосвідні) довіра, доброзичливість, співчуття один одному - адже без цього початкового довіри до незнайомих людей (лікарям, кухарям, водіям, правителям і т. д.) ніяка громадська життя неможливе . Ось ця громадська зв'язок і взаємозалежність людей, що виникає з простого факту їхнього спільного життя, і є об'єктивною основою моралі - провідного духовного регулятора життя суспільства.
Під мораллю звичайно розуміють певну систему норм, правил, оцінок, що регулюють спілкування і поведінку людей з метою досягнення єдності суспільних і особистих інтересів. У моральній свідомості виражений якийсь стереотип, шаблон, алгоритм поведінки людини, що визнається суспільством як оптимальний на даний історичний момент. Існування моралі можна інтерпретувати як визнання суспільством простого факту, що життя і інтереси окремої людини гарантовані тільки в тому випадку, якщо забезпечено міцне єдність суспільства в цілому.
Зрозуміло, здійснюючи моральний або аморальний вчинок, індивід рідко замислюється про "суспільстві в цілому". Але в моральних установленнях як готових шаблонах поведінки громадські інтереси вже передбачені. Звичайно, не слід думати, що ці інтереси кимось свідомо прораховуються і потім оформляються в моральні кодекси. Норми і правила моралі формуються природно - історичним шляхом, здебільшого стихійно. Вони виникають з багаторічної масової життєвої практики поведінки людей.
Моральні вимоги до індивіда в моральному свідомості беруть найрізноманітніші форми: це можуть бути прямі норми поведінки ("не бреши", "Шануй старших" і т.д.), різні моральні цінності (справедливість, гуманізм, чесність, скромність і т. д .), ціннісні орієнтації, а також морально-психологічні механізми самоконтролю особистості (борг, совість). Усе це елементи структури моральної свідомості, що володіє цілим рядом особливостей. Серед них варто відзначити: всеосяжний характер моралі, її поза інституційність, імперативність.
ВСЕОБ'ЕМЛЮЩІЙХАРАКТЕР МОРАЛІ означає, що моральні вимоги та оцінки проникають в усі сфери людського життя і діяльності. Будь-яка політична декларація не пропустить нагоди апелювати до моральних цінностей, будь-який твір красного письменства обов'язково містить в собі моральну оцінку, ніяка релігійна система не знайде послідовників, якщо не включає в себе досить сувору мораль, і т. д. Будь-яка життєва ситуація має свій "моральний зріз ", який дозволяє перевірити дії учасників на" людяність ".
ВНЕІНСТІТУЦІОНАЛЬНОСТЬ моралі означає, що на відміну від інших проявів духовного життя суспільства (наука, мистецтво, релігія) вона не є сферою організованої діяльності людей. Простіше кажучи, немає в суспільстві таких установ і організацій, які забезпечували б функціонування і розвиток моралі. У розвиток моралі навіть коштів вкласти не можна - нікуди вкладати. Мораль всеосяжна і в той же час невловима!
Третя особливість моралі - імперативні - полягає в тому, що більшість моральних вимог апелює не до зовнішньої доцільності (роби так-то і доб'єшся успіху або щастя), а до морального обов'язку (роби так-то, тому що цього вимагає твій борг), т . тобто носить форму імперативу, прямого і безумовного веління. Причому, добро слід творити не заради відповідної подяки, а заради самого добра як такого. У цьому заклику, думається, є цілком раціональний сенс - адже загальний баланс твореного добра і відплати за нього зводиться тільки на рівні суспільства. Чекати ж відповідної подяки за свої добрі справи в кожному конкретному випадку, право, не варто.
Серед безлічі виконуваних мораллю ФУНКЦІЙ основними прийнято вважати: регулятивну, оціночно-імперативну, пізнавальну.
ГОЛОВНА ФУНКЦІЯ МОРАЛІ, звичайно, регулятивна. Мораль виступає, передусім, як спосіб регулювання поведінки людей у ​​суспільстві і саморегулювання поведінки індивіда, має можливість віддати перевагу один вчинок іншому.
Моральний спосіб регуляції, на відміну від інших (правових, адміністративних та ін), унікальний. По-перше, тому, що не потребує ні в яких установах, каральних органах і т. д. По-друге, тому, що моральне регулювання передбачає засвоєння індивідами відповідних норм і принципів поведінки в суспільстві. Інакше кажучи, дієвість моральних вимог визначається внутрішнім переконанням окремої людини. Такий регулятор поведінки, безумовно, є самим надійним зі всіх можливих. Проблема тільки в тому, як його сформувати. Це поки що мало кому вдавалося.
Сутність моралі не менш ясно виявляється і в іншій її функції - оцінно-імперативний. Вона передбачає поділ усіх соціальних явищ на "добро" і "зло". Власне, за допомогою цих основних категорій моралі і дається оцінка будь-якого прояву суспільного життя і відповідно оформляється наказ (імператив) індивіду: роби таким-то конкретним чином, бо це добро, і, навпаки, утримуйся від таких-то вчинків, тому що це зло .
Пізнавальна функція моралі у відомій мірі спричинена оціночної. Моральне схвалення чи обурення яких-небудь стилем поведінки часто є найбільш вірний показник того, що та чи інша форма життя застаріла, втратила своє історичне виправдання, або, навпаки, знаменує собою хоча і незвичний, але цілком перспективний, новий уклад життя. Стан звичаїв у кожну конкретну епоху є самодіагностика суспільства, тобто його самопізнання, виражене мовою моральних оцінок, вимог та ідеалів.
Сукупність названих та інших (виховної, орієнтує, прогностичної, комунікативної і т.д.) функцій визначає СОЦІАЛЬНУ РОЛЬ МОРАЛІ.
Будь-яка мораль соціально - історично обумовлена. Її конкретний вигляд в ту чи іншу епоху визначається багатьма чинниками: типом матеріального виробництва, характером соціального розшарування, станом державно-правового регулювання, умов спілкування, засобів комунікації, системою прийнятих суспільством цінностей і т. д.. Іншими словами, якісно різноманітні типи суспільства викликають появу різних типів моральних систем, у т. ч. релігійних.
З усіх релігійних моральних систем краще інших нам відома, мабуть, ХРИСТИЯНСЬКА. Вона запропонувала принципово нову шкалу людських цінностей, рішуче засудила звичайну для кінця минулого ери жорстокість, насильство, пригноблення і звеличила "страждущих", незаможних, пригноблених. Саме християнство центр ваги у моральній регуляції фактично перенесло з зовнішніх, примусових її форм на внутрішні, що підкоряються велінням совісті. Тим самим воно визнало відому моральну автономію і відповідальність особистості.
Релігійне обрамлення моралі як її основна ознака характерно в основному для епохи середньовіччя, феодалізму. Мораль буржуазної епохи - зовсім інша. Її відрізняють різко виражена індивідуалістична спрямованість моралі, їх значною мірою егоїстичний характер (егоїзм, на відміну від індивідуалізму, є прагнення людини не просто самостійно реалізувати себе, а зробити це неодмінно за рахунок іншого). Смисловим ж стрижнем моральних систем буржуазної епохи слід визнати нав'язаний ще філософією Просвітництва культ розуму, згідно з яким тільки розум здатний подолати анархію зла, скувати його своєю активністю, з'єднати хаотичні устремління людей в гармонійне ціле.
XX століття стало свідком спроб створення ще одного типу моралі - СОЦІАЛІСТИЧНОЇ. Задум його творців, в общем-то, успішно вписувався в теорію моралі: якщо звичаї людей, в кінцевому рахунку, визначаються матеріальними умовами їх життя, то, отже, щоб породити нову мораль, потрібно, перш за все, змінити ці умови. Що й було зроблено (спочатку в Росії), причому найбільш радикальним чином.
Були рішуче переглянуті відносини власності, виробництва в цілому, політики, права і т. д.. Змінилися і звичаї, як в силу "природного ходу речей", так і під впливом масованого "морального" або "комуністичного виховання". Цінності колективізму, інтернаціоналізму, ідеологія загальної рівності Сталіна насправді внутрішніми переконаннями безлічі людей, реальними регуляторами їхньої поведінки.
Однак, незважаючи на колосальні зусилля величезного державного та ідеологічного апарату, реальна моральність так і не змогла дотягнутися до рівня "офіційної моралі", системи норм, зафіксованої хоча б у відомому "Моральний кодекс будівника комунізму".
Для того, щоб розібратися в суті цього своєрідного феномену, необхідно пояснити сам механізм, спосіб саморозвитку моралі. Як же розвивається мораль?
Будь-які зміни в матеріальних відносинах породжують нову спрямованість інтересів людей. Існуючі моральні норми перестають відповідати їх новим інтересам і, отже, оптимально регулювати суспільні відносини. Їх виконання вже не дає бажаного результату.
Наростання невідповідності між масової моральної практикою і офіційно закріпленими нормами завжди свідчить про неблагополуччя в суспільному житті. Причому, неблагополуччя це може бути сигналом необхідності двоякого роду змін:
а) або загальноприйняті моральні норми застаріли і вимагають заміни;
б) або розвиток матеріальних суспільних відносин, що відображаються у моральних нормах, пішло зовсім не в ту сторону, в яку очікувалося, і порядок треба наводити саме в цій сфері.
Така ситуація склалася в нашому суспільстві в останні десятиліття. Глибока криза в економіці, не працюючий господарський механізм, безсилля керівництва змінити положення формували практику поведінки, яка суперечила офіційно проголошеним моральним вимогам. Знаменита за часів соціалістичної економіки формула "план - закон діяльності підприємства" діяла в дуже своєрідних умовах.
Відомо, що багато галузей народного господарства країни, особливо ті, що випускали товари народного споживання, ніколи не отримували фондованим матеріалів під стовідсоткове виконання плану. І це не могло не штовхати господарських керівників на різного роду зловживання в ім'я виконання встановлених понад завдань, причому, навіть без будь-якої особистої користі, а лише в інтересах підприємства.
Так вже на стадії планування у господарські відносини закладалися явний обман, невідповідність слова і діла. А чого коштувало практика складання фактично двох різних державних бюджетів - благополучного для загального огляду і дефіцитного для вузького кола втаємничених.
У кінцевому рахунку, моральну кризу нашого суспільства був лише симптомом кризи більш глибокого - в економічних основах нашого соціалістичного буття. Їх черговий радикальний поворот до старого, основному руслу розвитку європейської цивілізації торкнеться, звичайно, і мораль. Оздоровить чи він її? У перспективі - безумовно, так, у найближчому майбутньому - навряд чи. Адже нові економічні, політичні та ін реальності перевертають систему цінностей, що склалася протягом життя багатьох поколінь людей.
У нових умовах приватна власність виявляється не менш священної, ніж суспільна; затаврована злочинної спекуляція часто обертається чесним бізнесом, а "рідний" колектив кидає людини напризволяще, радячи спиратися на власні сили і не займатися утриманством.
Настільки "крута" зміна ціннісних установок і орієнтирів не може пройти для моралі безболісно. Це нагадує хірургічну операцію без анестезії: боляче, звичайно, але потерпіть, можливо, стан покращиться.
Поки ж криза моралі продовжує поглиблюватися. Надію на його подолання можна бачити, почервонівши мірі, в наступному:
по-перше, в простих загальнолюдських нормах моралі (типу "не убий", "не вкради", "Шануй батька свого" тощо), яких все-таки більшість нормальних людей дотримується незважаючи ні на що;
по-друге, в механізми саморегуляції моралі, що по самій суті своїй призначена для дотримання загального, родового інтересу в хаосі індивідуальних пристрастей і пороків. Реальна загроза цьому спільному інтересу може стабілізувати звичаї, зупинити їх деградацію. Моральний інстинкт рідко підводить людство.
Нагадаємо ще раз, що ніяка мораль по самій природі цього суспільного феномену не може бути впроваджена, нав'язана "зверху", з висоти теоретичного рівня (як це можливо, наприклад, в науці). Вона повинна вирости "знизу", скластися і оформитися на емпіричному рівні, який теоретична мораль може лише коригувати, служити йому зразком, ідеалом.
Реальною ж основою поліпшення моралі, тобто практично складаються моральних відносин і емпіричного моральної свідомості, може бути тільки наведення порядку в матеріальній та інших сферах життя нашого суспільства.
Релігійна мораль
Поняття релігійна мораль зустрічається в нашому житті досить часто. До цього поняття давно звикли, його широко використовують вчені, публіцисти, письменники та пропагандисти.
Найчастіше під "релігійної мораллю" розуміють систему моральних понять, норм, цінностей, які обгрунтовані релігійними ідеями і уявленнями.
Мораль і релігія - це соціальні явища, кожне з яких має якісну своєрідність. Говорячи про "релігійної моралі", необхідно співвіднести це поняття і з релігією і з моральністю як формами суспільної свідомості, з властивим кожній з них специфічним способом регулювання соціальної поведінки людини.
Найбільш розширене тлумачення "релігійної моралі" зводиться до того, що під нею розуміють взагалі моральну свідомість віруючого. Так, В.М. Шердаков, наприклад, зауважує: "Релігія в повному сенсі слова органічно включає в себе вчення про те, як слід жити, що вважати добром і що злом; мораль становить істотну сторону будь-якої релігії". Але ж за вчинками, намірами, думками віруючого далеко не завжди стоять саме релігійні мотиви. Тому я згодна з думкою багатьох вчених, що близькість моралі і релігії по ряду зовнішніх ознак не дає ще повного підстави говорити про доцільність використання в науковій та пропагандистської літератури поняття "релігійна мораль" як внутрішньо логічного й теоретично адекватно відображає в собі відоме явище.
Для того щоб краще зрозуміти сенс тлумачення "релігійної моралі" спробуємо з'ясувати значення "релігійної заповіді" і "моральності".
Релігійні заповіді припускають у віруючого міркування тільки зовнішньої доцільності, які виступають як мотиви релігійної поведінки. Зрозуміло, що такого роду мотивація суперечить самому духу моральності. Так, відношення до добра в релігії є досить суперечливим. З одного боку, добро оголошується вищою цінністю, і добро відбувається заради нього самого. І в цьому мимовільний крок назустріч моралі, мимовільне її напівпризнання, яке, однак, не може бути визнано релігією цілком, так як тоді самої релігії не залишилося б місця.
У моралі ж у специфічному характері мотивації прямування моральної нормі і полягає своєрідність власне морального моменту.
Таким чином, обумовленість так званої "релігійно-моральної" норми ідеєю бога, надприродна санкція "релігійної моралі" позбавляє її власне морального змісту. "Тому слід погодитися з думкою В. В. Клочкова, що" норми, які зазвичай розглядаються в нашій атеїстичної літературі як "релігійно-моральні", насправді є нормами специфічно релігійними ". Іншими словами, мова йде про те, що одні й ті ж суспільні відносини можуть регулюватися різними видами соціальних норм, кожна з яких впливає на них своїми, тільки їй властивими способами ".
Санкції і критерії релігійної та моральної норм відрізняються, так само як і спонукання до їх здійснення. Обгрунтування правомірності вживання поняття "релігійна мораль" не може будуватися лише на констатації низки ознак зовнішньої схожості між мораллю і релігією. "Поняття" релігійна мораль "не можна визнати вдалим, бо в ньому змішується те, що саме має відрізнятися. Не випадково Г. В. Плеханов брав поняття" релігійна мораль "в лапки, а А. Бебель стверджував, що" мораль не має рівно ніякого відношення ні до християнства, ні до релігії взагалі ".
Моральні принципи та їх роль у керівництві етичною поведінкою людини
Принципи - це найбільш загальне обгрунтування існуючих норм і критерій вибору правил. У принципах виражаються універсальні формули поведінки. Якщо цінності, ідеали - явища, перш за все, емоційно-образні, а норми взагалі не можуть усвідомлюватися і діють на рівні моральних звичок і несвідомих установок, то принципи - феномен раціональної свідомості. Наприклад, принципи справедливості, рівноправності, співчуття, рефлексивності моралі, взаєморозуміння та інші є умовами нормального гуртожитку всіх людей.
Ось ще одне коротке визначення:
Моральний принцип - всякий принцип, який повинен визначати моральну волю, як, наприклад, радість (гедонізм), щастя (евдемонізм), користь (утилітаризм), задоволення природних спонукань (етичний натуралізм), досконалість (евфонізм), гармонія і т.д.
Інтерес представляє структура моралі з точки зору ступеня складності регулятивного впливу, що чиниться тими чи іншими моральними уявленнями. Найпростіша форма моральних тверджень - це норма: "не убий", "не вкради", "роби те - то". Норма визначає поведінку в деяких типових ситуаціях, що повторюються тисячоліттями. Способи їх вирішення повідомляються нам з дитинства, зазвичай ми користуємося ними легко і не замислюючись. І тільки порушення норми привертає увагу як кричуще неподобство. Крім зовнішнього дотримання правил, мораль повинна проникати в душу людини, він повинен придбати моральні якості: розсудливість, щедрість, доброзичливість та інше. Давньогрецькі мудреці виділяли чотири основні чесноти людини: мудрість, мужність, помірність і справедливість. Кожне з якостей проявляється різноманітне в самих різних вчинках. Оцінюючи людини, ми найчастіше й перераховуємо ці якості. Але ясно, що кожен з людей не є втіленням всіх досконалостей, а одна перевага може не спокутувати купи недоліків. Мало мати окремі позитивні риси, вони повинні доповнювати один одного, утворюючи загальну лінію поведінки. Зазвичай людина визначає її для себе, формулюючи деякі моральні принципи. Такі, наприклад, як колективізм або індивідуалізм, егоїзм або альтруїзм. Вибираючи принципи, ми вибираємо моральну орієнтацію в цілому. Це принциповий вибір, від якого залежать приватні правила, норми і якості. Вірність обраній моральній системі (принциповість) здавна вважалася гідністю особистості. Вона означала, що в будь-якій життєвій ситуації людина не зійде з морального шляху. Однак принцип абстрактний; раз намічена лінія поведінки, іноді починає затверджуватися як єдино правильна. Тому свої принципи треба постійно перевіряти на гуманність, звіряти їх з ідеалами. Ідеал - це кінцева мета, до якої направлено моральний розвиток це або образ морально досконалої особистості або більш абстрактне позначення всього "морально вищого". Втілимо чи ідеал насправді? Адже наближаючись до нього, ми бачимо, що як і раніше далекі від досконалості. Однак не слід впадати у відчай: ідеал - це не еталон, з яким треба збігатися, а узагальнений образ. Ідеал надихає наші дії, показуючи в сьогоднішньому дні, в нашій сьогоднішній душі те, якими вони повинні бути. Удосконалюючись, ми вдосконалюємо і свої ідеали, прокладаючи до них свій власний шлях. Так ідеал розвиває людину. Втрата ж ідеалу або зміна його виявляється важким випробуванням, бо це означає втрату моральної перспективи.
По відношенню до всіх цих рівнів моральної свідомості верховним регулятором служать поняття про вищі цінності моралі як такої. До них зазвичай відносять свободу, сенс життя і щастя. Ціннісні поняття складають основу нашої моральної орієнтації, вони зачаровують свідомість, пронизують його зверху до низу. Отже, компоненти моралі зв'язуються між собою примхливими способами. У залежності від виконуваних моральних завдань вони складаються у все нові структури. Мораль є нашим очам не нерухомим предметом, а функціональним утворенням. Мораль народжена рухом суспільства і особистості, тому саме в своїх функціях вона розкривається по-справжньому.
Вірність обраній моральній системі (принциповість) здавна вважалася гідністю особистості. Однак сам принцип абстрактний, тому на наступному ступені моральної структури стоять цінності та ідеали як кінцева мета, до якої направлено моральний розвиток.

Про єдину моралі і моральності

Нове суспільство майбутнього має характеризуватися і новим типом життєдіяльності. На зміну "буття визначає свідомість" повинна прийти концепція "свідомість визначає буття". Очевидно, що нове суспільство породить і Нової людини. Але можна сказати й інакше, що Новий людина сформує і Нове суспільство.
Людина Нового, це людина з іншим мисленням, що живе в іншому, більш високому, вимірі свідомості, бо він озброєний знанням Єдиного закону. Він свідомістю. Він не позбавлений знання, накопиченого попередніми поколіннями. Його розум (єдиний розум) є цілісним, єдиним. Буття і свідомість у такої людини живуть в гармонії. Його індивідуальна свідомість, будучи самодостатнім, живе в гармонії з суспільною свідомістю. Тому у нього немає потреби в особливій моралі, якщо він живе за Єдиним законом, бо норми моралі збігаються з нормами буття. Але можна сказати і так, що людина Нового сповідує мораль Єдиного закону. Основні властивості такої моралі описані в енциклопедії:
"У соціалістичному суспільстві проблема морального виховання мас і особистості, боротьби з аморалізм, будівництва суспільних відносин у всіх сферах на основі моральних почав стала однією з найважливіших. Міститься в Програмі КПРС моральний кодекс будівника комунізму формулює найважливіші загальні принципи комуністичної моралі. Відповідаючи корінним інтересам людини, комуністична мораль у своєму дійсному здійсненні спирається на власну свідомість людей, ворожа всякому формалізму і догматизму, передбачає глибоке переконання кожного в справедливості і гуманності сповідуваних ним принципів ".
Але Єдиний закон в ці висловлювання вносить новий смисли. Так, не моральний кодекс будівників комунізму формує найважливіші принципи комуністичної моралі, а принципи вищої демократії, принципи нового мислення, в основі яких лежать принципи самоорганізації: самодостатність, саморегуляція, самовідтворення, саморозвиток і самонорміровка (Про нове мислення).
Знання єдиних законів природи вивільняє пам'ять для осягнення все нових і нових законів природи, які є специфічною копією Єдиного закону в тій чи іншій сфері прикладання, перетворюючи розум в розум (Єдиний Розум).
Незнання Єдиного закону розбещують, розкладають розум, і, підвищуючи ентропію розуму, перетворюють розум в безумство, сенс в безглуздя, живе у мертве. Так відбувається самознищення Розуму. Ось як характеризується "мудрість" сучасного розуму в біблії:
(1Кор.3: 19) "Бо мудрість світу цього є безумство перед Богом, як написано: Він ловить премудрих у хитрощах їхніх".
Знання Єдиного закону, навпаки, сприяє формуванню Єдиного Розуму, Єдиної Волі та Єдиного Духа, а, отже, і Єдиної моралі, як релігії Єдиного закону.
Людина Нового не керується мораллю. Він керується Єдиним законом світобудови і живе з ним в гармонії, як єдина самодостатня "частка" всього сущого. Єдиний закон відображає в собі вищі норми моралі і моральності.
Це означає, що поняття мораль і моральність повинні бути взамімодополнітельнимі.
Мораль має визначати вектор неузгодженості "буття" з Єдиним законом еволюції людини і суспільства, а моральність повинна характеризувати вектор духовної складової еволюції людини і суспільства.
Закони завжди несли в собі відбиток моралі і моральності суспільства, тобто закони були наслідком моралі і моральності, а це означає, що між законами суспільства, мораллю і моральністю на всіх етапах еволюції існували "ножиці", що характеризують "дефект" їх мас, зі знаком плюс, або мінус.
Якщо цей "дефект" мас буде дорівнює нулю, то це і буде означати, що людина живе в гармонії з Єдиним законом, з його нормами моралі і моральності.
Мораль і моральність людини і суспільства, правила взаємовідносин будуть мінятися відповідно до Єдиного законом, суперечності на кожному етапі еволюції між законами і нормами моралі просто не буде, тому що вони будуть вирішуватися самим природним чином.

Норма - елементарна клітинка моральності
Отже, з'явилася мораль - прояв колективної волі людей і навичок узгодження інтересів окремих індивідів один з одним і інтересами суспільства в цілому, через систему норм, правил і оцінок. Мораль це норми поведінки.
Для того щоб існувати в соціальному світі, людині потрібне спілкування і співпраця з іншими людьми. Але істотним для реалізації спільного та цілеспрямованого дії повинно бути таке становище, при якому люди мають загальне уявлення про те, як їм слід чинити, в якому напрямку спрямовувати свої зусилля. При відсутності такого подання не можна добитися узгоджених дій. Таким чином, людина, як істота соціальна, повинен створювати безліч загальноприйнятих шаблонів поведінки, для того щоб успішно існувати в суспільстві, взаємодіючи з іншими індивідами. Подібні шаблони поведінки людей в суспільстві, що регулюють цю поведінку в певному напрямі, називають культурними нормами. У виникненні останніх велику роль грають традиційні і навіть підсвідомі моменти. Звичаї і способи складалися тисячоліттями і передавалися з покоління в покоління. У переробленому вигляді культурні норми втілені в ідеології, етичних навчаннях, релігійних концепціях.
Так норми моральності виникають у самій практиці масового взаємного спілкування людей. Моральні норми виховуються щодня силою звички, громадської думки, оцінок близьких людей. Вже маленька дитина за реакцією дорослих членів сім'ї визначає межі того, що "можна", а що "не можна". Величезну роль у формуванні норм культури, характерних для даного суспільства, відіграють схвалення і засудження, висловлені оточуючими, сила особистого і колективного прикладу, наочні зразки поведінка (як описані у словесній формі, так і у вигляді зразків поведінки). Нормативність культури підтримується в ході міжособистісних, масових взаємовідносин людей і в результаті функціонування різних соціальних інститутів. Величезну роль у передачі духовного досвіду від покоління до покоління відіграє система освіти. Індивід, що вступає в життя, засвоює не тільки знання, але також принципи, норми поведінки і сприйняття, розуміння і ставлення до навколишньої дійсності.
Норми культури мінливі, сама культура носить відкритий характер. Вона відображає ті трансформації, яких зазнає суспільство при спільній діяльності людей. У результаті деякі норми перестають відповідати задоволенню потреб членів суспільства, стають незручними або марними. Більш того, застарілі норми служать гальмом подальшого розвитку людських відносин, синонімом рутини і відсталості. Якщо в суспільстві або в будь-якої групі з'являються подібні норми, люди прагнуть їх змінити, щоб привести у відповідність зі зміненими умовами життя. Перетворення культурних норм відбувається по-різному. Якщо деякі з них (напр., норми етикету, повсякденної поведінки) можуть бути перетворені відносно легко, то норми, які направляють найбільш значущими для суспільства сферами людської діяльності (напр., державні закони, релігійні традиції і т.д.), змінити вкрай складно і прийняття їх у зміненому вигляді членами суспільства може протікати вкрай болісно.
Різні соціальні групи і суспільство в цілому поступово формують набір "працездатних" зразків поведінки, що дозволяють їхнім членам найкращим чином взаємодіяти як з навколишнім середовищем, так і один з одним. Нараховуються тисячі загальноприйнятих зразків поведінки. Кожного разу з величезного числа варіантів можливої ​​поведінки вибираються самі "працездатні" і зручні. Шляхом проб і помилок, в результаті впливу з боку інших груп і навколишньої дійсності соціальна спільність вибирає один або кілька варіантів поведінки, повторює, закріплює їх і приймає для задоволення окремих потреб у повсякденному житті. На основі успішного досвіду такі варіанти поведінки стають способами життя народу, повсякденної, повсякденною культурою, або звичаями. Таким чином, звичаї - це просто звичні, нормальні, найбільш зручні і досить широко поширені способи групової діяльності.
Можна виділити два типи звичаїв: зразки поведінки, яких дотримуються як наприклад хорошим манер і ввічливості, і зразки поведінки, яким ми повинні слідувати, бо вони вважаються істотними для благополуччя групи або суспільства і їх порушення вкрай небажано. Такі ідеї щодо того, що буде справляти, а що не повинно, які з'єднані з певними суспільними способами існування індивідів, називаються моральними нормами, або звичаями. Отже, моральні норми - це ідеї про правильне і неправильне поведінці, які вимагають виконання одних дій і забороняють інші. Люди в соціальних групах намагаються реалізувати свої потреби спільно і шукають для цього різні способи. У ході суспільної практики вони знаходять різні прийнятні зразки, шаблони поведінки, які поступово, через повторення і оцінку перетворюють на стандартизовані звичаї і звички. Через деякий час ці шаблони та зразки поведінки підтримуються громадською думкою, приймаються і узаконюються. На цій основі розробляється система санкцій. Процес визначення і закріплення соціальних норм, правил, статусів і ролей, приведення їх у систему, яка здатна діяти в напрямку задоволення деякої суспільної потреби, називається інституціоналізацією. Без інституціоналізації, без соціальних інститутів, не одне сучасне суспільство існувати не може. Інститути, таким чином, є символами порядку і організованості в суспільстві.
У той час як моральні норми базуються в основному на моральних заборон і дозволів, існує сильна тенденція їх об'єднання і реорганізації в закони. Люди підкоряються етичним нормам, автоматично вважаючи, що чинять правильно. При такій формі підпорядкування у деяких виникає спокуса порушити моральні норми. Подібних індивідів можна підпорядкувати існуючим нормам загрозою узаконеного покарання. Отже, закон - це посилені і формалізовані моральні норми, що вимагають неухильного виконання. Виконання норм входять до законів, забезпечується спеціально створеними для цієї мети інститутами (міліція, суд і т.д.)
Моральні аспекти суспільної поведінки і активність особистості
На основі поєднання низки ознак є сенс розрізняти суспільну та індивідуальну поведінку, з одного боку, суспільна і антигромадське - з іншого. У першому випадку зовнішньою ознакою суспільної поведінки стає його масовидність, свого роду многосуб'ектівность. Але це тільки зовнішня ознака. Головним же є те, що термін "суспільне" вказує на ставлення до соціальних норм, звичаїв, традицій, системі цінностей. У другому випадку термін "суспільне", як і "антигромадську", вказує на відповідність чи невідповідність поведінки об'єктивно існуючих систем норм, цінностей, тобто береться в позитивному або негативному сенсі слова. Таким чином, під суспільною поведінкою розуміються такі типові масовидність людські дії, які характеризуються соціальною значимістю, їх ставленням до соціальних інститутів, норм, моральних цінностей і в той же час обумовлені певними економічними, політичними та іншими соціальними мотивами.
Якщо зосередити увагу на залежності загального від одиничного, то тут, перш за все, впадає в очі неодмінна залежність між практичними діями індивідів та їх свідомістю або його підструктурами: знаннями, переконаннями, почуттями, звичками. Поведінка складається з вчинків, хоча це вірно лише в самому загальному теоретичному сенсі. Що стосується масовидної поведінки, то воно може розглядатися як одна з істотних рис конкретно-історичного способу життя.
Досить часто поділяють і протиставляють засоби соціального контролю і механізми внутрішнього самосвідомості індивідів на тій підставі, що перші виявляються зовнішніми по відношенню до самовизначення людини, сковують її свободу і забезпечують тільки адаптивно-пристосувальне поведінку. Таке положення має місце, але воно не є загальним, особливо в соціалістичному суспільстві.
Що стосується соціальної активності особистості, то вона є специфічною властивістю форми руху матерії; з одного боку, вона є родове поняття по відношенню до діяльності, з іншого - означає міру інтенсивності соціальної діяльності, міру її реального здійснення.
Надзвичайно важливою умовою якісної оцінки соціальної діяльності є її спрямованість. З етичної точки зору це може бути колективістська або індивідуалістична спрямованість, що виступає одночасно найбільш загальною характеристикою суспільної поведінки і його суб'єктів.
У цілому, моральними побудниками суспільно-політичної активності мас, звичайно ж, є: свідомість громадського обов'язку, почуття відповідальності, віра в справедливість.
Ідеали і цінності: верхній ярус моральної свідомості
Моральний ідеал - ідеальний образ чи кінцева мета морального розвитку. В якості ідеалу може виступати як образ морально досконалої особистості, так і морально узагальнений образ усього "морально досконалого, прекрасного, вищого". Моральний ідеал вказує напрям на вищу мету, надихає людину в його діях, дозволяє обгрунтувати свій власний шлях до самовдосконалення та саморозвитку.
Моральна цінність - не найскладніше для розуміння явище цінності. Принаймні, тут ясно видно його суспільна природа. Лише релігійна свідомість може наділяти явища природи моральним змістом, бачити в них дію злих сил або прояв божественної кари. Ми ж знаємо, що область моралі цілком вичерпується сферою дії соціальних законів.
Однак звідки могло виникнути уявлення про те, що моральна оцінка є акт безпосереднього розсуду, удаваного "самоочевидним". Таким може представитися акт оцінки повсякденному моральному свідомості. Вчений-теоретик підходить до аналізу моральних явищ і оцінює їх з точки зору їх соціального значення. Людина, яка зазнає емоції на предмет певного вчинку, може і не підозрювати про тих соціальних умовах і складному переплетенні громадських зв'язків, які роблять оцінюваний їм вчинок добром чи злом.
Очевидний вельми певний підхід до людини в умовах приватновласницьких інтересів, властивих епосі сучасного капіталізму. Оскільки індивід досягає своїх приватних цілей лише шляхом служіння "суспільному інтересу" фірми, остільки приватновласницький егоїзм повинен всіляко ховатися, зовні повинно бути видно тільки його службову запопадливість, відданість зацікавленість у процвітанні не належить йому справи. Індивід тепер не егоїст, а "беззавітний служитель спільній справі". Ця загальнопоширених і неофіційна узаконена в буржуазному суспільстві брехня стає мораллю особистості. Вона витає у вигляді загальновживаних фраз, схвалення начальства, лицемірних запевнень у своїй власній лояльності та спорадичних наклепів на інших, такої лояльності не виявляють.
Звідси, цінності - це зразки поведінки і світовідношення, визнані в якості орієнтира, які затверджуються в нормах. Коли кажуть "будь чесний", мають на увазі, що чесність-цінність. Людські цінності мають ієрархію, тобто існують цінності більш низького і більш високого рівня. По відношенню до всіх цих рівнів верховним регулятором служать поняття про вищі цінності (ціннісні орієнтації) моралі (свобода, сенс життя, щастя).
Предметом дослідження, на якому засновані викладаються висновки, стали наступні категорії моральної свідомості:
1. Аксіологія (теорія моральних цінностей) - займає ключове місце в системі філософських концепцій моральної свідомості. На думку А.І. Титаренко: "Ціннісна орієнтація забезпечує функціональну єдність всієї структури моральної свідомості". Іншими словами, в психологічних термінах, є системоутворюючим фактором.
В історії філософії та етики на роль критеріальних вищих цінностей висувалися краса, прогрес, соціальна справедливість, суспільна користь, інтереси народу, класу і т.д. Цим критеріям відповідають різні - нерідко ворожі один одному - кодекси моралі, різні системи конкретних приписів і оцінок.
2. Моральні принципи або максими в певній мірі можуть нести в собі ціннісну модальність, але часто розкривають тільки особливості способу виконання моральних вимог. Класичний приклад - Золоте правило. До моральним принципам також можна віднести релятивізм, догматизм. Хоча ці принципи не обгрунтовують жодних норм поведінки, вони, тим не менш, визначають ступінь обов'язковості дотримання вимог.
3. Аморалізм (зло в моральному самосвідомості). Методологічний принцип всебічного вивчення моральної свідомості передбачає дослідження морально-негативних проявів особистості не в меншій мірі, ніж позитивних.
Таким чином, оскільки ми в якості основи дослідження беремо моральні цінності, як обов'язковий елемент повинні включити і антипод - проблему аморалізму.
"Аморалізм" у "філософському виконанні" дуже різноманітний. Досить багато "аморальною" аргументації можна знайти в історії етики.
Наприклад: Ф. Ніцше: людина за природою вільний. Арістіпп: насолода є благо, навіть якщо породжується потворними речами. Калликл (софіст): мораль вигадана представниками влади для своєї користі. І той, хто сильний, встати вище законів, той має на це право. Фрасімах (софіст): справедливо те, що корисно більш сильному (відносини типу інститут - товариство).
Таким чином, використовувалися описані в літературі і самостійно сформульовані обгрунтування аморалізму.
4. Моральний конфлікт і вибір. Ця проблема стоїть особняком у філософських концепціях моральної свідомості. Особливий інтерес дослідників привертає вибір рішення, коли "добра" мета повинна досягатися "злими" засобами, ставлення до компромісу добра і зла, цілі та засоби.
Наприклад, чи можна вкрасти ліки для вмираючого? Катувати терориста, щоб дізнатися про місце закладеної бомби? Або, як Гліб Жеглов, засунути доказ в кишеню злодієві, якого важко зловити за руку "?
Проблема. Що вважати системоутворюючим чинником? Якийсь чинник, який визначає всю структуру в цілому. Наприклад, можна було б припускати, що людина, найвищою цінністю якого є благо суспільства, буде прагнути жити для інших у термінах танатології, вважати чеснотами самовідданість, в моральних конфліктах буде вибирати вчинок, який вважає важливим для блага суспільства. Наприклад, буде катувати терориста, і підсуне гаманець злочинцеві.
Мислення, мораль, моральність
З історії відома, в принципі, тривіальна істина - кожен народ протягом певного історичного етапу має власні уявлення про мораль і моральність. Те, що в одних народів вважається непристойним, в інших народів, навпаки, вважається пристойним. І ці "пристойності" і "непристойності" знаходять своє відображення в народних традиціях, забобони, і навіть нести свій відбиток у релігійних вченнях.
Але сьогодні, коли сучасна цивілізація стала на шлях глобалізму, відбуваються процеси формування єдиного простору - часу Життя сучасної цивілізації в планетарному масштабі.
У сучасної цивілізації вже склався єдиний тип життєдіяльності:
"Узяв ресурси - повернув відходи".
Це патологічний тип життєдіяльності. Він породжує екологічні проблеми у всіх сферах життєдіяльності людини, засмічуючи своїми "відходами" не тільки навколишнє людини природу, але і самої людини (свідомість, розум, соціум ,..).
При цьому головна ланка такої життєдіяльності породжується економікою. Відомо, що виробництво будь-якого товару характеризується ланцюжком виду
"... Товар-гроші-товар ...".
У цьому ланцюжку гроші виконують роль посередника, вони є мірою вартості товару. Сьогодні ж цей ланцюжок вивернута навиворіт
".... Гроші-товар-гроші .. "
У цьому ланцюжку гроші є товаром, а товар стає мірою вартості грошей. І гроші починають всі цінності, до яких вони торкаються перетворювати на лжецінності, на порох.
У загальному випадку взаємини старого і нового мислення відбивається в наступних тотожностях
З першого тотожності видно, що в ньому виробництво (творення, творіння, ..) як таке відсутнє.
У рамках цього мислення еволюцію взаємин бізнесу і моралі можна відобразити таким тотожністю, в якому символом "*" позначені взаємодоповнюючі категорії. І чим "крутіше" бізнес, тим меншу частку в ньому займає мораль, моральність, етика, гуманізм, законність і т.д. Це тотожність відображає сутність "вищих цінностей" сучасної демократії.
На противагу цьому типу мислення другу тотожність характеризує нове мислення, що визначає тип життєдіяльності
"Узяв ресурси - поверни з відсотком",
або
"Щоб отримати більше (від суспільства), треба спочатку віддати більше (суспільству)".
У цьому тотожність взаємини бізнесу і моралі вже інші.
З цих тотожностей видно, що кожен їхній вищенаведених типів мислення характеризується власною мораллю. У першому тотожність мораль-категорія "здається", "віртуальна". Вона прислуговує бізнесу. У другому тотожність - вона є самодостатньою, вона є творцем зовсім іншого бізнесу, бізнесу, який працює на благо більшості суспільства, а не на благо олігархів, які виробляють символи ресурсів і скуповують за них реальні ресурси, щоб потім їх знову продати, але вже набагато дорожче ... Тут мораль, моральність, етика, закони, є товаром, який можна купити і продати.

Єдність мислення, моралі і моральності
Єдиний закон еволюції дозволяє усвідомити призначення і призначення моралі і моральності. Мораль і моральність становлять єдину двоїсту монаду "мораль-моральність". Якщо ця монада буде характеризуватися внутрішньої двоїстістю, то це буде означати, що мораль і моральність характеризуються досконалим єдністю.
Якщо ця монада характеризується зовнішньою двоїстістю, то це означає, що між мораллю і моральністю є відмінності. Якщо ці відмінності будуть носити антагоністичний характер, то ми будемо мати фактично монаду "мораль-антиморален", а монада "моральність-антінравственность" будуть характеризувати взаємодоповнюючі монаду, що характеризує духовну складову.
Але якщо монада і моральність не антагоністичні, а взаємодоповнюючі, то ми отримаємо вже інше сімейство "моральних частинок". Всі ці частки будуть характеризувати властивості всіх можливих взаємин між мораллю і моральністю.
Взаємодоповнюючі між мораллю і моральністю означає, що ми маємо дві взаємодоповнюючі тріади, синтез яких породжує частки тріадного сімейства.
У цьому випадку, групуючи вершини отриманої гексади по три, ми отримаємо наступні частинки.
1 - вихідна монада "мораль-моральність", як єдина "частка" з внутрішньої двоїстістю, тобто а позицій зовнішнього спостерігача така частка буде здаватися безструктурної, єдиною;
2-нейтральна тріадні частка (8 +1 +2) = (6 +7 +2);
3-негативно заряджена частинка (1 +2 +3);
4-негативно заряджена частинка (2 +3 +4);
5-нейтральна частинка (3 +4 +5);
6-позитивно заряджена частинка (4 +5 +6);
7-позитивно заряджена частинка (5 +6 +7);
8 - нейтральна частинка з внутрішньої двоїстістю (6 +7 +8).
З властивостей сімейств видно, що вершини різнойменних тріад при об'єднанні в гексаду завжди розташовуються один проти одного, як би демонструючи свою взаємодоповнюючі.
Ототожнив одну тріаду з свідомістю, а іншу з підсвідомістю. Будемо вважати, що підсвідомість визначає буття людини, а свідомість його духовну складову.
Оскільки вище ми вже пов'язали мораль з буттям людини, а моральність з його духовною складовою, то тепер ми отримуємо природну залежність між буттям і моральністю.
Уявімо, що тріада "0,618 +0,618 +0,618" пов'язана з буттям, а тріада "0,382 +0,382 +0,382" - з свідомістю, ми отримаємо тип життєдіяльності "Буття визначає свідомість", бо самодостатністю (2/3от 1) має тріада підсвідомості. Вона домінує у взаєминах буття і свідомості. Природно, що при такому типі життєдіяльності норми моралі панують над нормами моральності.
А тепер припустимо, що тріада свідомості є самодостатньою ("0,618 +0,618 +0,618"). Тоді тріада підсвідомості буде характеризуватися значеннями ("0,382 +0,382 +0,382"). І ми отримаємо вже діаметрально протилежний тип життєдіяльності. Тут вже "свідомість визначає буття", тобто тут вже норми моральності домінують над нормами моралі.
Як відбувається таке домінування моральності в процесі еволюції норм моралі і моральності? Самодостатня моральність служить людині, як маяк, вказуючи і висвітлюючи дорогу на його Шляху. Це ідеал, до якого треба прагнути "підтягти" протилежний полюс монади. Але "підтягування" моралі до моральності призведе до того, що моральність знову підвищиться, формуючи якісно новий ідеал, до якого знову буде підтягуватися мораль. Тому можна сказати, що певною мірою якість моралі, досягнуте людиною, суспільством, завжди нижче якості моральності, до якої він (вони, воно) має прийти в ході своєї еволюції.
Але оскільки еволюція відбувається відповідно до Єдиного законом, то еволюція моралі і моральності відбувається синхронно з еволюцією суспільства і тому еволюція монади "мораль-моральність" буде визначати і еволюцію свідомості суспільства.
Якщо ентропія монади буде підвищуватися, то це буде означати, що еволюція моралі і моральності суспільства йде по низхідній лінії (регрес). Якщо ж еволюція відбувається по зростаючій лінії, то має місце будівництво більш прогресивного суспільства, а якщо ентропія монади буде дорівнює нулю, то це означає, що мораль і моральність єдині, що досягнута досконала форма монади. Так, вважаючи, що сума значень тріадних вершин, що стоять на діагоналі гексади буде дорівнює 9, а значення вершин 1 і 8 рівні 9, то ми отримаємо такий досконалий код
"666-333-99"
Це і є той самий "код Звіра", про який так багато написано "страшилок" (Число Звіра), але який, виявляється, характеризується найбільш досконалою формою Єдиного закону.
Тільки цей код може мати, як це ми з'ясували вище, різні смисли.
Якщо тип життєдіяльності буде визначатися формулою "буття визначає свідомість", то люди дійсно породять ЗВІРА, який їх і знищить, що, втім, не так вже й далеко від істини. Якщо ж цей код буде визначати самодостатнє свідомість людей, то цей код звіра буде в душі кожної людини народжувати гармонію веселки, гармонію Єдиного закону.

Висновок
Отже, розглянувши структуру моральної свідомості, послідують наступні умовиводи. Моральна свідомість породжується потребою у регулюванні суспільних відносин і виконує це своє призначення за допомогою вироблення духовних цінностей, що утворюють в сукупності ідеальну модель належної поведінки і стосунків. Моральна свідомість не є предметно локалізованим, бо будь-які сфери життєдіяльності людини - матеріальне і духовне виробництво, політика, взаємини між людиною і державою, наука і мистецтво, побут і особисті взаємини між людьми, - все це є об'єктом його відображення, надаючи моральному свідомості характер скрізь сутності.
Моральні принципи мають загальне значення, охоплюють всіх людей, закріплюють основи культури їх взаємовідносин, створювані в тривалому процесі історичного розвитку суспільства. Кожен вчинок, поведінка людини може мати різноманітне значення (правове, політичне, естетичне та ін), але його моральний бік, моральний зміст оцінюють за єдиною шкалою. Моральні норми повсякденно відтворюються в суспільстві силою традиції, владою загальновизнаної і підтримуваної усіма дисципліни, громадською думкою. Їх виконання контролюється всіма. "Золотим правилом" моралі, відомим із найдавніших часів, є наступне: "(не) роби по відношенню до інших так, як ти (не) хотів би, щоб вони поступали по відношенню до тебе".
Відповідальність в моралі має духовний, ідеальний характер (осуд чи схвалення вчинків), виступає в формі моральних оцінок, які людина повинна усвідомити, внутрішньо прийняти і згідно з цим спрямовувати та коректувати свої вчинки та поведінку. Така оцінка повинна відповідати загальним принципам і нормам, прийнятим усіма поняттями про належне і не належному, достойному і негідну і т.д.
Мораль залежить від умов людського буття, сутнісних потреб людини, але визначається рівнем суспільної та індивідуальної свідомості. Поряд з іншими формами регулювання поведінки людей у ​​суспільстві мораль служить узгодження діяльності безлічі індивідів, перетворенню її в сукупну масову діяльність, підпорядковану певним соціальним законам.
Проводилося декілька досліджень за різними процедурами. Розглянувши етнічні особливості моральної свідомості, можна зробити деякі висновки.
Етнічні особливості моральної свідомості.
Китай. Майже скрізь китайці категоричніше заперечують досягнення доброї мети злими засобами. Вони проти (тоді як росіяни - за) частковостей в цьому питанні: не хочуть вести себе аморально з негідниками, застосовувати до них силу. При цьому вони за більш суворе (ніж прийнято в Росії) покарання в разі серйозних наслідків, і в покарання можуть занизити учневі оцінку за погану поведінку. Очевидно, не випадково китайці заперечують (при сумнівах росіян), прощення образ і виступають за помсту за завдані збитки.
Моральна свідомість росіян, таким чином, неоднорідне. Моральна свідомість перебуває під сильним впливом культури (релігійних, соціальних факторів, традицій і т.д.). Хоча російських відрізняє певний анархізм і одночасно конформізм в моралі, він все ж дотримуються принцип прощення образ, не хочуть мстити.
США. Тендерні відмінності. Моральна свідомість відмінно у жінок і чоловіків. Наприклад, жіночий образ гідного людини набагато більше орієнтований на природність і невимушеність у відносинах. Жіночий образ "втіленої чесноти" також схильний більше проявляти щиру турботу про людей, однаково до всіх ставиться, у відносинах безкорисливіше і чужі слабкості для своєї вигоди не використовує. Він менш злопам'ятний, і не прагне бути ні екстравагантним, ні виставляти напоказ своїх достоїнств і заслуг.
Філогенез моральної свідомості. За 5 років (з 1996-2001) у студентів значно зменшилася значимість мети жити для інших людей. Впала важливість широкого кола спілкування, хорошої сім'ї, хоча в абсолютних значеннях вона залишається на дуже високому рівні.
Китай. З іншого боку, підвищилася значимість матеріального достатку; стати дуже багатим хочуть більше, хоча і на рівні тенденції. Також підвищилася власна цінність; набагато більше побоюються деградації себе як особистості.
Таким чином, очевидні дві явні тенденції. По-перше, значущість соціальних контактів і альтруїзму у відносинах значимо падає. По-друге, намічається протилежна тенденція - у певному сенсі егоїзм як самозбереження (що, по суті, і непогано), але і егоїзм прагматичного типу (матеріальний). У термінах танатології (змістів життя) йде індивідуалізація моральної свідомості.

Список використаної літератури
1.Разін А.В. Етика: Підручник для вузів / А.В. Разін, Москва, Академ. проект, 2004.-622с.
2.Прокофьева Г.П., Етика, курс лекцій / Г.П. Прокоф'єва. Хабаровськ: Видавництво ДВГУПС, 2007.-110с.
3.Гусейнов А.А Етика: Учеб. Посібник для вузів / А.А. Гусейнов, Р.Г. Апресян .- М.: Гардарика, 1999.-472с.
4.Золотухіна-Аболина, Є.В. Сучасна Етика: Витоки і проблеми: Учеб. Для ВНЗ / Є.В. Золотухіна - Аболина. - Ростов н / Д.: МарТ, 1998.-448с.
5.Шрейдер, Ю.А. Етика: Учеб. Посібник / Ю.О. Шрейдер .- М.: Текст, 1998.-271с.
6.Зеленкова, І.Л. Етика: Учеб. Посібник для студентів вузів / І.Л. Зеленкова, Є.В. Бєляєва. - Мн.: Тетра Сістемс, 2000.-268с.
7.Блюмкін В.А. Етика і життя. - М.: Політвидав, 1987. - 111с.
8.Боголюбов Л.М. Людина і суспільство. - 7-е вид. - М.: Просвещение, 2001. - 414с.
9.Головко Н.А. Мораль: свідомість і поведінку. - М.: Наука, 1986. - 208с.
10.Кучінскій С.А. Людина моральний. - 2-е вид. - М.: Політвидав, 1987. - 303с.
11. Www.milogiya2007.ru
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Етика і естетика | Курсова
132.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Мораль і моральність
Мораль і моральність 2
Моральність і мораль школярів
Політика і мораль Моральність політики
Вчення про мораль і моральність
Співвідношення понять етика мораль моральність
Співвідношення понять етика мораль моральність 2
Співвідношення понять етика мораль моральність 2
Функції культури Мораль і моральність в культурі
© Усі права захищені
написати до нас