Моніторинг діяльності органів управління освітою з організації інноваційної діяльності

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Моніторинг діяльності органів управління освітою з організації інноваційної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах Автономної Республіки Крим

І. Загальна характеристика дослідження

В умовах постійно мінливого світу сучасна школа покликана цілеспрямовано орієнтуватися на підготовку молоді до соціальної інтеграції, реалізації життєвих планів і програм з урахуванням регіональних соціально-економічних, етнічних, культурних та інших особливостей.
Розвиток світового і, зокрема, європейського освітнього простору об'єктивно вимагає від сучасної української школи адекватної реакції на процеси реформування середньої школи, яке здійснюється в провідних країнах світу.
Впровадження інноваційних освітніх технологій є одним із шляхів оновлення змісту та форм організації навчально-виховного процесу, забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, реалізації Національної доктрини розвитку освіти.
Рішення завдань інноваційного розвитку галузі освіти неможливе без вивчення ефективності впровадження освітніх інновацій. Протягом серпня - листопада 2006 року Центром проблем освіти Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим проведено республіканський моніторинг діяльності органів управління освітою з організації інноваційної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах Автономної Республіки Крим.

Мета і основні завдання дослідження

Основними цілями і завданнями даного дослідження є визначення:
загальних тенденцій розвитку інноваційних процесів у системі загальної середньої освіти, управлінської діяльності районних, міських відділів та управлінь освіти, загальноосвітніх навчальних закладів;
напрямів інноваційної діяльності, стадій їх реалізації;
ефективності взаємодії з науковими організаціями, міжнародними фондами;
рівня інвестицій в інноваційні процеси розвитку загальноосвітніх навчальних закладів;
результативності впровадження інноваційних освітніх технологій.

Об'єкти та інструментарій моніторингу

Об'єктами досліджень були визначені:
впровадження інноваційних технологій в управлінську діяльність органів управління освітою, адміністрацій загальноосвітніх навчальних закладів;
система формування кадрового, навчально-методичного ресурсів;
організація інноваційної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах автономії.
Інструментарієм моніторингу є:
вивчення діяльності управління освіти Алуштинського (Огнєва Г. І), відділу освіти Вірменського (Кузнєцова Є. Д) міських рад, підвідомчих загальноосвітніх навчальних закладів з організації інноваційної освітньої діяльності;
квалиметрической оцінювання ефективності інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів зазначених регіонів (діаграма 1);
Діаграма 1
\ S
анкетування респондентів (відповідно до вибірки по регіонах);
аналіз статистичної інформації.

Результати моніторингу

У ході моніторингу вивчені матеріали, що надійшли з 21 регіону Автономної Республіки Крим.
Проведено анонімне анкетування, узагальнені результати опитування наступних категорій респондентів:
керівники органів управління освітою - 17 осіб (68% від запланованої кількості);
завідувачі районними (міськими) методичними кабінетами (центрами) - 22 (88%);
керівники загальноосвітніх навчальних закладів-137 (84%);
практичні психологи - 40 (85%);
вчителя - 257 (103%);
учні 10-11 класів - 1393 (94%).
За даними моніторингових досліджень у 2006/2007 навчальному році в Автономній Республіці Крим освітні інновації впроваджуються в 309 загальноосвітніх навчальних закладах, що становить 60,5% від їх загальної кількості. Збільшення їх кількості за останні 3 роки становить 49%.
У поточному навчальному році тільки в 29 (58%) з 50 загальноосвітніх навчальних закладів нового покоління впроваджуються освітні інновації, що в цілому відповідає висновкам республіканського моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів нового покоління про недостатню роботу адміністрації більшості подібних навчальних закладів щодо впровадження інноваційних освітніх та управлінських технологій (рішення колегії МОН АРК від 26 .04. 20 06г. № 2 / 6 «Про підсумки республіканського моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів нового покоління»).
За останні три навчальні роки на 57% збільшилася кількість загальноосвітніх навчальних закладів, в яких інноваційні технології впроваджуються на всеукраїнському та республіканських рівнях (з 47 у 2004/2005 уч. Р. до 82 в 2006/2007 уч. Г).
За рівнями впровадження інноваційних технологій загальноосвітні навчальні заклади розподіляються таким чином:
всеукраїнський рівень - 14,2% загальноосвітніх навчальних закладів;
республіканський (регіональний) - 31,2%;
локальний - 54,6%.
У 2006/2007 навчальному році в 51 (16,5%) загальноосвітньому навчальному закладі інноваційна діяльність перебуває на стадії експерименту, однак статус експериментального, затверджений у встановленому порядку, мають лише 27.
Збільшилася кількість загальноосвітніх навчальних закладів, в яких розроблені та впроваджуються власні інноваційні проекти - 17 у 2004/2005 навчальному році, 44 у 2006/2007 навчальному році, в т. ч .9 і 27 міських, 8 і 17 загальноосвітніх навчальних закладів сільських регіонів відповідно .
Спостерігається збільшення кількості учнів усіх ступенів навчання, охоплених інноваційними процесами. За останні два роки цей показник збільшився на 14% і в середньому складає 51,4% учнів, у т. ч. I ступеня - 42,7%, II ступеня - 55,7%, III ступеня - 55,8%.
За напрямками впровадження інноваційних технологій загальноосвітні навчальні заклади розподілилися наступним чином:
навчання (дидактичні інновації) - 55,6% загальноосвітніх навчальних закладів;
виховання - 38,5%;
управління - 5,9%.
Дані показники по автономії в цілому відповідають статистикою впровадження педагогічних інновацій в загальноосвітніх навчальних закладах України.
Серед впроваджуваних педагогічних інновацій найбільшого поширення в загальноосвітніх навчальних закладах отримали активні та інтерактивні форми і методи навчання та виховання, розвиваючі, модульно-розвивальні, диференційовані, інформаційні, комп'ютерні, особистісно орієнтовані технології.
Результати анкетування учнів 10-11-х класів свідчать про те, що впровадження інноваційних технологій, як правило, тягне за собою:
зміна форм і методів навчально-виховної роботи (61,5% респондентів);
зменшення навчального навантаження (14,0%);
збільшення навчального навантаження (29,5% респондентів).
Проте 13,3% респондентів відзначають відсутність будь-яких змін у навчально-виховному процесі.
Починаючи з 2004/2005 навчального року, спостерігається незначне збільшення кількості загальноосвітніх навчальних закладів, в яких впроваджуються управлінські інновації з 3,1% до 5,9% у 2006/2007 навчальному році. Разом з тим, темпи впровадження залишаються недостатніми. Управлінські інновації мають місце лише у 8 з 21 регіонах автономії, а саме: м. м. Армянськ, Євпаторія, Керч, Сімферополь, Бахчисарайський, Кіровський, Ленінський, Сакський райони.
У ході моніторингу проведено аналіз якісного складу педагогічних кадрів, які займаються реалізацією інноваційних освітніх технологій у загальноосвітніх навчальних закладах:
52,5% вчителів мають вищу кваліфікаційну категорію;
24,1% - кваліфікаційну категорію «Спеціаліст I категорії»;
10,1% - кваліфікаційну категорію «Спеціаліст II категорії»;
13,1% - кваліфікаційну категорію «Спеціаліст»;
0,2% - вчені звання.
Спостерігається збільшення числа вчителів з недостатнім педагогічним досвідом, які беруть участь у реалізації інноваційних освітніх технологій (на 2,1%), разом зі зменшенням кількості вчителів, які мають високу професійну компетентність (на 2,0%).
У цілому педагогічні кадри мають достатній рівень теоретичної та науково-методичної підготовки для впровадження освітніх інновацій (діаграма 2).

\ S
Психологічний супровід інноваційних процесів, як необхідна умова їх реалізацію на належному рівні, не забезпечено внаслідок нестачі кадрів. Забезпеченість загальноосвітніх навчальних закладів автономії практичними психологами в даний час складає 54,5%. Оцінка роботи регіональних психологічних служб з організації психологічного супроводу інноваційних процесів відображена в діаграмі 3.
\ S

За період з 2004 по 2006р. р. активізувалася співпраця загальноосвітніх навчальних закладів з вищими навчальними закладами та науковими організаціями. Якщо в 2004/2005 навчальному році наукове супроводження інноваційних процесів забезпечувалося в 78 загальноосвітніх навчальних закладах, то в 2006р. - В 135, що складає 26,4% від їх загальної кількості (дані про організацію наукового супроводу представлені у діаграмі 4).
\ S
Ступінь участі вищих навчальних закладів, що надають сприяння в організації інноваційної діяльності загальноосвітнім навчальним закладам, наступна:
Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти - 9,7% респондентів;
Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет», Таврійський національний університет ім.В.І. Вернадського - 7%;
Харківський авіаційний інститут - 5,4%;
Севастопольський національний технічний університет - 3,5%;
Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський інженерно - педагогічний університет» - 0,7%.
Районними, міськими відділами та управліннями освіти, як правило, здійснюється вивчення та оцінювання результатів інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. Поширеними формами є анкетування, спостереження, творчий звіт, тематична перевірка, тестування, рідше застосовуються рейтингова система, моніторингові дослідження (діаграма 5).
\ S
Темпи впровадження інноваційних процесів у загальноосвітніх навчальних закладах напряму залежать від інвестування. За період 2004 - 2006р. р. інвестиції в інноваційні процеси загальноосвітніх навчальних закладів склали 4213,99 тис. грн. (Кошти місцевих бюджетів - 61,5%, залучені кошти - 38,5%), у т. ч.:
2004/2005 навчальний рік - 1055,72 тис. грн.;
2005/2006 навчальний рік - 1791,45 тис. грн.;
2006/2007 навчальний рік - 1366,82 тис. грн.
Спостерігається скорочення інвестицій в освітні інновації у 2006/2007 навчальному році в порівнянні з попереднім навчальним роком. Разом з тим, навчально-методичне забезпечення інноваційної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах автономії в середньому становить 52% (у 2004р. - 43%). При цьому, має місце як 100% навчально-методичне забезпечення інноваційної діяльності в м. м. Алушта, Саки, так повна його відсутність в Червоногвардійському районі.
Матеріально-технічне оснащення інноваційних процесів по автономії в середньому становить 38% (2004р. - 22%). За оцінкою респондентів ступінь навчально-методичного забезпечення, матеріально-технічного оснащення складає 3,5 і 2,5 бали відповідно (діаграми 6,7).
\ S
\ S

Належна увага приділяється інвестицій в Сакському районі, де з 2004р. по 2006р. на розвиток інноваційних процесів виделено1430, 0 тис. грн як за рахунок коштів місцевого бюджету, так і залучених коштів, що становить 33,9% від загальної суми інвестицій в Автономній Республіці Крим.
У 2006/2007 навчальному році збільшився обсяг інвестицій на розвиток інноваційної освітньої діяльності в м. м. Джанкої, Євпаторії, Керчі, Сімферополі, Бахчисараї, Радянському районах.
У м. Алушті, Білогорському, Джанкойському, Кіровському, Красногвардійському, Красноперекопському, Ленінському, Первомайському, Сімферопольському районах у місцевих бюджетах взагалі не передбачені кошти на інвестиції.
Результати проведеного моніторингу свідчать про наявність певної системи в діяльності органів управління освітою р. м. Алушти, Армянська з організації інноваційної діяльності в підвідомчих загальноосвітніх навчальних закладах, а саме:
вирішені питання нормативно-правового та організаційного забезпечення інноваційної діяльності;
організовано участь педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у розробці авторських програм спецкурсів, навчально-методичних посібників, у проведенні республіканських та міжнародних семінарів, конкурсів з інноваційної діяльності;
здійснюється реалізація освітніх програм, в тому числі: «Культура добросусідства», «Рівний - рівному», «Громадянська освіта», «Кримський віночок», «Школа проти СНІДу», «Партнерство шкіл», «Економіка і екологія», «Моє майбутнє - Україна »та ін
У ході моніторингу виявлені фактори, що негативно впливають на організацію інноваційної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах Автономної Республіки Крим у цілому, і недоліки в діяльності органів управління освітою:
відсутність у повному обсязі умов, необхідних для розвитку інноваційних процесів в загальноосвітніх навчальних закладах, а саме:
зміни стилю управління з боку керівників як органів управління освітою, так загальноосвітніх навчальних закладів;
цільових інвестицій в інноваційні процеси;
зміцнення і розвитку навчально-матеріальної бази;
теоретичної та науково-методичної підготовки педагогічних і керівних кадрів;
наукового супроводження інноваційної освітньої діяльності з боку вищих навчальних закладів та наукових організацій;
широкої пропаганди серед учнів і батьків наявних педагогічних інновацій;
недостатнє впровадження в практику роботи органів управління освітою, методичних кабінетів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів управлінських педагогічних інновацій;
відсутність у практиці роботи органів управління освітою проведення моніторингових досліджень інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів;
недостатня ефективність діяльності регіональних психологічних служб у психологічному супроводу інноваційних процесів;
відсутність координації роботи навчальних закладів з питань апробації та впровадження освітніх інновацій у навчально-виховний процес;
недостатня організація роботи з впровадження освітніх інновацій у загальноосвітніх навчальних закладах нового покоління;
відсутність у повному обсязі документації, що підтверджує статус експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів.
\ S
\ S

\ S
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Стаття
32.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Моніторинг діяльності органів управління освітою з організації інноваційної діяльності 2
Методика проведення моніторингу результативності управлінської діяльності органів управління освітою
Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної
Моніторинг інноваційної діяльності компаній конкурентів
Управління організацією інноваційної діяльності
Діяльність органів управління освітою
Конституційні засади організації та діяльності органів прокуратури в Росії
Поділ влади як принцип організації та діяльності державних органів Росії
Принципи державного управління у діяльності прикордонних органів
© Усі права захищені
написати до нас