Моніторингова система оцінювання якості допрофільної підготовки в загальноосвітніх навчальних

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МОНІТОРИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ допрофільної підготовки в загальноосвітніх НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
(Методичні рекомендації)
Мазалова Є.Г. здобувач інституту педагогіки АПН України

Запропоновані рекомендації розроблені відповідно до Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженої рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 25.09.2003р. № 10/12-2, Концепцією загальної середньої освіти (12-річна школа), затвердженої Постановою спільного засідання колегії Міністерства освіти і науки України та президії Академії педагогічних наук України від 22.11.2001г. № 12/5-2.
Їх метою є надання практичної допомоги керівникам органів управління освітою, завідувачем районними (міськими) методичними кабінетами (центрами), керівникам загальноосвітніх навчальних закладів з впровадження системи моніторингу оцінювання якості допрофільної підготовки як на регіональному, так і на інституційному рівнях.
Однією з пріоритетних завдань модернізації сучасної освіти є розробка та впровадження системи профільного навчання у старшій школі.
Профілізація навчання - перш за все засіб диференціації та індивідуалізації освіти. При такій формі організації навчальної діяльності максимально враховуються інтереси, схильності і здібності учнів. Профільне навчання сприяє формуванню індивідуальних освітніх маршрутів учнів, створенню педагогічних умов для розвитку їх пізнавального інтересу, профорієнтаційних устремлінь учнів, цілеспрямованому вибору ними професії.
Профільного навчання передує допрофільна підготовка, метою якої є формування стійкого інтересу до пізнання, перевірка можливостей учнів у різних областях пізнавальної та професійної діяльності.
При розробці системи моніторингу оцінювання якості допрофільної підготовки в загальноосвітніх навчальних закладах доцільно використовувати наступний алгоритм:
Підготовчий етап:
· Розробка програми, робочого плану моніторингового дослідження (орієнтовна програма дослідження представлена ​​в додатку 1).
Робочий план складається після розробки програми, але затверджуються вони одночасно. Зазвичай план є організаційним розділом програми дослідження. Робочий план призначається для впорядкування, узгодження, координації основних етапів дослідження та робіт його учасників. У ньому відображаються всі види робіт, терміни, виконавці, ресурсне забезпечення та кінцева продукція;
· Розробка інструментарію моніторингового дослідження (анкети для батьків, вчителів, учнів представлені в додатках 2,3,4);
· Створення на базі районного (міського) методичного кабінету (центру), навчального закладу інформаційного центру, концентрація в ньому інформації з теми дослідження;
· Аналіз соціально-економічної ситуації (вивчення економічних показників району (міста), наявність підприємств і робочих місць для працевлаштування випускників, чисельності та вікового складу населення, демографічної ситуації);
· Вивчення ресурсів освіти (викладацького складу, матеріальних ресурсів і т.д.);
· Взаємодія зі службою зайнятості (збір даних про робочі місця, затребуваних професіях і т.п.).
Проведення оцінювання:
Оцінювання якості допрофільної підготовки на регіональному та інституційному рівнях здійснюється, як правило, один раз на календарний рік, з використанням в основному кількісних показників, факторів, індикаторів, критеріїв і т.д. Перш за все, мова йде про приватних показниках.
Приватні показники - це показники, в яких стан системи оцінюється за допомогою даних звітно-статистичної інформації. Умовно таку оцінку ефективності функціонування системи можна назвати об'єктивною.
При цьому:
· Набір і форма показників моніторингу повинні бути обмеженими і постійними протягом встановленого періоду часу;
· Показники повинні адекватно відображати стан справ і носити оціночний характер;
· Періодично повинна здійснюватися корекція використовуваного набору показників.
На додаток до об'єктивної оцінки існує суб'єктивна оцінка, яку дає соціологічна складова моніторингу (анкетування, тестування, інтерв'ювання, експертне оцінювання і т.д.).
Всі показники об'єктивної оцінки характеризуються безліччю індикаторів, які виражаються у відносній формі - у вигляді питомої ваги (відсотка).
Індикатори, що характеризують процес і результати впровадження допрофільної підготовки на регіональному рівні, схема отримання даних про стан індикаторів, стан індикаторів, перерахунок індикаторів у наведені бали представлені в додатках 5,6,7,8.
Аналіз результатів:
· Аналіз та обробка інформації, отриманої на попередніх етапах;
· Вироблення рекомендацій щодо реалізації допрофільної підготовки і профільного навчання на регіональному та інституційному рівнях;
· Доведення отриманих результатів до відома зацікавлених сторін (вчителів, учнів, батьків і т.д.);
· Обговорення підсумків оцінювання якості допрофільної підготовки на засіданні колегії відділу, управління освіти, нараді керівників навчальних закладів.

ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
Додаток 1
ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА Моніторингові дослідження
Тема: допрофільна підготовка та профільне навчання: погляд очима батьків, учнів, вчителів.
Проблема: В більшості випадків рішення про те, яку професію вибрати, приймається молодими людьми, як правило, з урахуванням думки батьків. Проте батьки далеко не завжди володіють повною і достовірною інформацією в питаннях професійних вимог суспільства. Крім того, даючи поради, батьки далеко не завжди враховують можливості, а часом і бажання своїх дітей. Все це призводить до того, що значна частина випускників ВНЗ, як правило, не задоволені своєю професією і не збираються в майбутньому працювати за фахом.
Обгрунтування проблеми: Батьки у житті дитини відіграють визначальну роль, особливо на початковому етапі життя. Але й надалі їх вплив на долю дітей переоцінити складно. Без їх участі (ради) не приймається жодне важливе рішення, тим більше рішення про вибір професії. Тому, говорячи про допрофільної підготовки та профільному навчанні, як основі вибору майбутньої професії, необхідно враховувати думку батьків.
Об'єкт дослідження: Батьки учнів 8-9-х класів, учні, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів.
Предмет: Ставлення батьків, учнів, вчителів до допрофільної підготовки на другому ступені і профільного навчання на третьому ступені навчання.
Мета дослідження: Виявити ставлення батьків, учнів, вчителів до допрофільної підготовки на другому ступені і профільного навчання на третьому ступені навчання.
Завдання дослідження полягають у визначенні:
· Інформованості батьків про шкільні справи і проблеми;
· Відносини батьків, вчителів, учнів до модернізації освіти;
· Ступінь участі батьків у житті дітей, зокрема, шкільної;
· Оцінки допрофільної підготовки та профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів;
· Думка батьків щодо майбутнього їхніх дітей (майбутнього місця проживання, навчання, роботи).
Метод дослідження: анкетування.

ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
Додаток 2
АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 8-9-Х КЛАСІВ
ВАШЕ СТАВЛЕННЯ ДО допрофільної підготовки та профільного навчання у школах
1) Ваша стать: Ч Ж (обведіть потрібний варіант)
2) Ваш вік: (напишіть) __________ років
3) Ваша освіта:
· Загальна середня
· Початкове професійне
· Середня спеціальна
· Вища
4) Скільки у Вас дітей?
· Один
· Два
· Три
· Чотири і більше
5) Які Ваші житлові умови:
· Власний будинок без зручностей
· Власний будинок із зручностями
· Квартира
· Інше (напишіть )________
6) Які з перерахованих факторів найбільшою мірою визначають становище людини в сучасному українському суспільстві? Виберіть не більше 3-х найбільш важливих факторів.
· Освіта
· Професія
· Здібності, талант
· Гроші
· Праця
· Культура, виховання
· Наявність зв'язків
· Особисті ділові якості (активність, підприємливість, уміння спілкуватися з людьми)
· Сфера, галузь праці (промисловість, сільське господарство, торгівля, фінанси та ін)
· Місце роботи (приватне, державне підприємство)
· Інше (напишіть )______________________
· Важко відповісти
7) Які з перерахованих елементів життя для Вас найбільш важливі? Виберіть не більше 3-х найбільш важливих елементів.
· Матеріальне благополуччя
· Хороші друзі
· Цікава робота
· Досягнення професійної майстерності
· Душевна гармонія
· Хороша, міцна сім'я
· Здоров'я
· Безпека
· Важко відповісти
8) Які проблеми, на Ваш погляд, сьогодні найбільш гострі у Вашому населеному пункті?
· Соціальний захист малозабезпечених верств населення
· Житлова проблема
· Злочинність
· Пияцтво, алкоголізм
· Проблеми безробіття, зайнятості населення
· Погані дороги
· Проблеми охорони здоров'я
· Проблеми освіти
· Стан навколишнього середовища, екологія
· Національні проблеми
· Політична нестабільність
· Інше (напишіть) ____________________________________
9) У яких класах навчаються Ваші діти ?___________________________________________
10) Хотіли б Ви, щоб Ваші діти в майбутньому залишилися жити у Вашому населеному пункті?
· Так, я б хотів (а), щоб він (і) продовжило жити разом зі мною
· Я б хотів (а), щоб він (і) переїхали в сільську місцевість
· Я б хотів (а), щоб він (і) переїхали до районного центру
· Я б хотів (а), щоб він (і) поїхали в один з великих міст України
· Я б хотів (а), щоб він (і) поїхали в одне з міст АРК (наприклад, Сімферополь)
· Мені все одно, це їхня справа
· Важко відповісти
11) Чи хочете Ви, щоб Ваша дитина після закінчення школи продовжив навчання?
· Так, однозначно
· Скоріше так, ніж ні
· Скоріше ні, ніж так
· Немає, однозначно
· Це його особиста справа, мене це мало цікавить
· Важко відповісти
12) Як Ви думаєте, яку освіту має отримати Ваша дитина?
· Базова загальна середня (9 кл.)
· Повна загальна середня (11 - (12) кл.)
· Професійно-технічне
· Вища
· Мені все одно, це його особиста справа
· Важко відповісти
13) Як Ви вважаєте, чи необхідно проведення в школі допрофільної підготовки?
· Так, звичайно
· Так, для тих, хто хотів би її отримати
· Немає
14) З якого класу її необхідно здійснювати ?__________________________________
15) У чому, на Вашу думку, думку вона повинна полягати?
· Розповідь про різних професіях
· Психологічні тести
· Проведення спецкурсів, курсів за вибором
· Організація поглибленого вивчення предметів
· Навчальні ігри
· Зустрічі з фахівцями служби зайнятості
· Зустрічі з відомими представниками різних професій
· Інше (Що саме ?)____________ Чи хочете Ви, щоб Ваша дитина в старших класах школи здобув початкову професійну освіту?
· Так, звичайно
· Можливо
· Це його справа, хай сам вирішує
· Немає, йому це не треба
· Важко відповісти
16) Як Ви думаєте, чи зможе Ваша дитина вчитися у ВНЗ?
· Так, без проблем
· Зможе, але деякі труднощі у нього будуть
· Зможе, але з великими труднощами
· Немає
· Важко відповісти
17) Чи готові Ви платити за навчання?
· Так, звичайно
· Ще подумаю
· Немає
· Інше (напишіть) _____________
· Важко відповісти
18) Чи часто Ви цікавитеся тим, що відбувається у Вашої дитини в школі?
· Так, кожний день
· Не дуже часто: 1-2 на тиждень
· Коли підходить кінець семестру (року)
· Коли мене викликають в школу або щось відбувається
· Інше (напишіть )____________ Як часто Ви самі є ініціатором бесід з дитиною?
· Дуже часто
· Рідко
· Дуже рідко
· Ніколи
19) Як часто дитина є ініціатором цих бесід?
· Дуже часто
· Рідко
· Дуже рідко
· Ніколи
20) Які проблеми зазвичай зачіпаються в ході цих бесід, розмов?
· Особисте життя
· Шкільні справи
· Матеріальні питання
· Інше (напишіть) ___________
· Важко відповісти
21) Яке загальне положення школи, в якій вчитися Ваша дитина сьогодні?
· Перебуває в глибокій кризі і потребує докорінних змін
· Потребує часткові зміни, реформи
· Задовольняє освітнім потребам суспільства
· Змінювати нічого не треба (переходьте до питання 26)
· Важко відповісти
22) У чому конкретно, на Вашу думку, проявляється кризове становище школи?
(Позначте до 3 найбільш важливих варіантів):
· Недостатнє фінансування та матеріальне забезпечення школи
· Відсутність уваги до проблем вчителів з боку владних структур
· Низький престиж учительської професії
· Падіння дисципліни учнів
· Інше (будь ласка, напишіть що саме): ________________
· Важко відповісти
23) Як Ви думаєте, в чому основні причини цієї кризи? Позначте не більше 3 головних причин:
· Послаблення дисципліни і порядку в країні
· Самоусунення сім'ї від виховання дітей
· Негативний вплив на дітей обстановки в сім'ї
· Загальний економічний (політичний) криза в країні
· Корупція у владних структурах
· Падіння престижу освіти в країні в цілому
· Консерватизм частини вчителів, їх небажання і нездатність істотно оновлювати методи роботи
· Інше (напишіть, що саме): _______
· Важко відповісти Як Ви зазвичай реагуєте на невдачі своєї дитини у навчанні?
· Ніяк, це його (їх) особисті проблеми
· Підтримую його (їх), допомагаю вирішити виниклі проблеми
· Інше (напишіть) _______________________________________________________
24) З чим зазвичай пов'язані ці проблеми?
· Погані оцінки
· Розбіжності з однокласниками
· Розбіжності з вчителями
· Організаційні проблеми
· Інше (напишіть) ___________
· Важко відповісти
25) стимулюєте Ви якось успішне навчання своєї дитини?
· Ні, ніколи (переходьте до питання № 30)
· Іноді
· Так, часто
26) Які методи стимулювання Ви використовуєте найбільш часто?
· Моральне стимулювання (похвала і т.п.)
· Матеріальне стимулювання
· Інше (напишіть) ____________________________________________________
27) Чи чули Ви про проведення незалежного зовнішнього оцінювання якості освіти випускників 11-х загальноосвітніх навчальних закладів?
· Так, я знаю про це
· Начебто дещо чув (а), але подробиці не знаю
· Перший раз чую про це
28) Чи чули ви про профільному навчанні в школі?
· Так, звичайно
· Щось чула в загальних рисах
· Перший раз про це чую
· Інше (напишіть )_______________
29) Як Ви ставитеся до проведення незалежного зовнішнього оцінювання якості освіти випускників 11-х загальноосвітніх навчальних закладів? (Позначте варіант, який найближче відображає Вашу думку):
· Це зовсім марна ідея
· Ідея хороша, але її реалізація навряд чи буде успішною
· Сама ідея потребує деякому коректуванні
· Ідея прекрасна і дасть хороші практичні результати
· Інше (напишіть, що саме): ______
· Важко відповісти
· Нічого про це не знаю, перший раз чую
30) Як Ви вважаєте, всі ці нововведення підвищать або знизять шанс, Ваших дітей при вступі до ВНЗ?
· Ці нововведення допоможуть «вирівняти» можливості всіх випускників
· Все залишиться по-старому (напишіть, як саме) _____________
· Вони опиняться в менш вигідному положенні
· Важко відповісти
31) Яка, на Вашу думку, головна мета сучасної школи?
· Дати певний обсяг знань
· Підготувати до навчання у вузі
· Розвивати особистість
· Підготувати до вибору професії
· Підготувати до життя в умовах ринку
· Інше (напишіть) _____________
· Важко відповісти
32) Як Ви вважаєте, школа, в якій зараз навчається Ваша дитина, дає знання, достатні (в повному обсязі) для продовження навчання в подальшому?
· Та
· Скоріше так, ніж ні
· Скоріше ні, ніж так
· Немає
· Важко відповісти
33) У школі, в якій навчається Ваша дитина, вивчають усі предмети?
· Ні, не викладаються 1-2 навчальних предмета
· Ні, не викладаються 3 і більше навчальних предметів
· Думаю, що всі, але точно не знаю
· Вивчають усі предмети
· Поняття не маю
· Важко відповісти
34) Ким, на Вашу думку, повинен стати Ваша дитина? (Напишіть професію, спеціальність )_________________________________________________________________
35) Чи намагаєтеся Ви якось вплинути на свою дитину, допомогти йому вибрати майбутню професію?
· Так, я раджу йому (їй), яку професію варто вибрати
· Це особиста справа дитини
36) Як Ви думаєте, дитина, вибираючи свою майбутню професію, повинен продовжувати справу батьків (ля)?
· Так, звичайно
· Не завжди
· Думаю, що немає
· Важко відповісти
37) Чи ведуться у школі Вашої дитини спеціальні заняття, що допомагають йому (їй) вибрати свою майбутню професію?
· Немає, нічого не чув (а) про це
· Начебто щось колись було
· Так, у нього (неї) в школі займаються цим питанням
38) Як Ви вважаєте, чи потрібні для учнів профорієнтаційні заняття, що допомагають їм вибрати професію, спеціальність?
· Так, звичайно
· Комусь потрібні, а комусь - ні
· Навряд чи, думаю, що немає
· Важко відповісти
39) Що б Ви порадили керівництву школи для підвищення якості роботи з допрофільної підготовки та профільного навчання ?___________________________
Дякуємо за співпрацю!

ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
Додаток 3
АНКЕТА ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ
УЧИТЕЛЬ І ЙОГО ОЦІНКА допрофільної підготовки та профільного навчання учнів ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
1) Ваш вік: (напишіть) ______________________________________________________
2) Ваша стать: Ч Ж (обведіть потрібний варіант)
3) Ваша освіта:
· Середня спеціальна
· Вища
· В даний момент вчуся (напишіть, в якому навчальному закладі ):_________________________
4) За якою формою навчання Ви вчилися (у навчальному закладі, який Ви закінчили останнім)?
· Заочна
· Очна (денна форма)
5) Яка у Вас категорія?
· Фахівець
· Друга
· Перша
· Вища
6) Який навчальний заклад Ви закінчили? (Напишіть) _____________________________
7) Стаж роботи вчителем: (напишіть )___________ років
8) Який (які) предмет (и) Ви викладаєте? Будь ласка, напишіть все: ____________
9) У яких класах Ви викладаєте дані предмети? Напишіть: ___________________
10) Чи є у Вас діти?
· Та
· Немає
11) Які Ваші житлові умови:
· Власний будинок без зручностей
· Власний будинок зі зручностями, котедж
· Квартира
· Інше (напишіть )_____
12) Які з перерахованих факторів найбільшою мірою визначають становище людини в сучасному українському суспільстві? Виберіть не більше 3-х найбільш важливих факторів.
· Освіта
· Професія
· Здібності, талант
· Гроші
· Праця
· Культура, виховання
· Наявність зв'язків
· Особисті ділові якості (активність, підприємливість, уміння спілкуватися з людьми)
· Сфера, галузь праці (промисловість, сільське господарство, торгівля, фінанси та ін)
· Місце роботи (приватне, державне підприємство)
· Інше (напишіть )_______________
· Важко відповісти
13) Які з перерахованих елементів життя для Вас найбільш важливі?
Виберіть не більше 3-х найбільш важливих елементів
· Матеріальне благополуччя
· Хороші друзі
· Цікава робота
· Досягнення професійної майстерності
· Душевна гармонія
· Хороша, міцна сім'я
· Здоров'я
· Безпека
· Важко відповісти
14) Які проблеми, на Ваш погляд, сьогодні найбільш гострі у Вашому регіоні?
· Соціальний захист малозабезпечених верств населення
· Житлова проблема
· Злочинність
· Пияцтво, алкоголізм
· Проблеми безробіття, зайнятості населення
· Погані дороги
· Проблеми охорони здоров'я
· Проблеми освіти
· Стан навколишнього середовища, екологія
· Національні проблеми
· Політична нестабільність
· Розвал сільського господарства
· Інше (напишіть) _______Каково загальне положення Вашої школи сьогодні?
· Перебуває в глибокій кризі і потребує докорінних змін
· Потребує часткові зміни, модернізації
· Задовольняє освітнім потребам суспільства,
· Змінювати нічого не треба (переходимо до № 18)
· Важко відповісти
15) У чому конкретно проявляється кризове становище школи? Відзначте до 3 найбільш важливих варіантів:
· Недостатнє фінансування та матеріальне забезпечення школи
· Відсутність уваги до проблем вчителів з боку владних структур
· Низький престиж учительської професії
· Падіння дисципліни учнів
· Зниження інтелектуальних здібностей учнів
· Інше (будь ласка, напишіть що саме): ___________
· Важко відповісти
16) Як Ви думаєте, в чому основні причини кризи школи? Позначте не більше 3главних причин:
· Послаблення дисципліни і порядку в країні
· Самоусунення сім'ї від виховання дітей
· Негативний вплив на дітей обстановки в сім'ї
· Загальний економічний (політичний) криза в країні
· Корупція у владних структурах
· Падіння престижу освіти в країні в цілому
· Консерватизм частини вчителів, їх небажання і нездатність істотно оновлювати методи роботи
· Інше (напишіть, що саме): ________
· Важко відповісти
17) Як Ви ставитеся до проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти випускників 11-х класів ЗНЗ? (Позначте варіант, який найближче відображає Вашу думку):
· Це зовсім марна ідея
· Ідея хороша, але її реалізація навряд чи буде успішною
· Сама ідея потребує деякої коригування, після якої її можна втілювати
· Ідея прекрасна і дасть хороші практичні результати
· Інше (напишіть, що саме): _____
· Важко відповісти
· Нічого про це не знаю, перший раз чую
18) Як Ви ставитеся до ідеї запровадження допрофільної підготовки на другому ступені навчання?
· Нічого про це не чув (а)
· Повністю підтримую: це вирішить багато проблем школи
· Ідея загалом не погана, але її необхідно кілька підкоригувати
· Навряд чи це вирішить проблеми школи
· Запровадження профільного навчання тільки погіршить становище школи
· Важко відповісти
19) Як Ви ставитеся до ідеї запровадження профільного навчання?
· Нічого про це не чув (а)
· Повністю підтримую: це вирішить багато проблем школи
· Ідея загалом не погана, але її необхідно кілька підкоригувати
· Навряд чи це вирішить проблеми школи
· Запровадження профільного навчання тільки погіршить становище школи
· Важко відповісти
20) Як Ви вважаєте, чи слід учням шкіл у старших класах давати початкову професійну освіту?
· Так, обов'язково і всім
· Можна за бажанням самих учнів, хоча навряд чи кому-то це буде треба
· Слід, але за бажанням учнів, тим більше що бажаючих буде багато
· Ні, це ні до чого
· Це вже практикується в нашій школі
· Важко відповісти
21) У чому, на вашу думку, полягає профорієнтаційна робота в школі? Напишіть, що конкретно, повинно здійснюватися в рамках професійної орієнтації школярів __________________________________________________________________
22) Як Ви вважаєте, в якому класі оптимально починати заняття з профорієнтації?
· В 5 класі
· В 6 класі
· В 7 класі
· У 8 класі
· У 9 класі
· В 10 класі
23) Хто має займатися допрофільної підготовкою учнів?
· Класний керівник
· Вчитель-предметник
· Шкільний психолог
· Соціальний педагог
· Фахівці служби зайнятості
· Інше ____________________В якій формі мають проводитися ці заняття?
· Лекцій
· Інтерактивних форм
· Бесід з представниками служби зайнятості
· Перегляду відповідних відеоматеріалів
· Факультативних занять
· Спецкурсів, курсів за вибором
· Інше _____________________
24) Чи існує у Вашій школі допрофільна підготовка?
· Та
· Немає
· З'явилася зовсім недавно
· Важко відповісти
25) Хто у Вашій школі займається проблемами допрофільної підготовки?
· Класні керівники
· Вчителі-предметники
· Шкільний психолог
· Соціальний педагог
· Фахівці служби зайнятості
· Інше ______________________
26) Які форми допрофільної підготовки реалізуються у Вашій школі?
· ______________________
· ______________________
27) Беріть участь Ви у профорієнтаційній роботі у Вашій школі?

· Та
· Немає
28) Чи хотіли б Ви професійно займатися професійною орієнтацією, якщо б отримали відповідну професійну підготовку?
· Так, обов'язково
· Скоріше так
· Скоріше ні
· Ні, мені цього не треба
· Важко відповісти
29) Чи існує практика початкового професійного навчання у вашій школі?
· Та
· Немає
30) Які професії можуть отримати учні Вашої школи? _______________________
31) взаємодіє Ваша школа зі службою зайнятості Вашого району?
· Так, часто
· Іноді
· Немає
· Важко відповісти
32) У чому проявляється дана взаємодія? ____________________________________
33) Яка, на Вашу думку, головна мета сучасної школи?
· Дати певний обсяг знань
· Підготувати до навчання у вузі
· Розвивати особистість
· Підготувати до вибору професії
· Підготувати до життя в умовах ринку
· Інше (напишіть) _____________
· Важко відповісти
34) Як Ви можете оцінити привабливість професії вчителя для молоді (молодих кадрів)?
· Висока (вище, ніж більшість інших професій)
· Середня (як і інші професії)
· Низька (нижче, ніж більшість інших професій)
· Важко відповісти
35) Якими головними якостями, на Ваш погляд, повинен мати сучасний учитель? Прохання зазначити не більше 3-х варіантів
· Строгість
· Широкий кругозір
· Доброзичливість, чуйність
· Гарне здоров'я
· Почуття гумору
· Вимогливість до себе
· Вимогливість до учнів
· Терпимість по відношенню до інакомислення
· Вміння керувати учнями
· Готовність до перегляду своїх поглядів і сприйняття нового
· Товариськість, уміння налагодити відносини
· Інше (напишіть) __________________
· Важко відповісти
36) Якими з цих якостей Ви маєте? Можете вибрати будь-яку кількість варіантів, що відображають Ваші особисті якості:
· Строгість
· Широкий кругозір
· Доброзичливість, чуйність
· Гарне здоров'я
· Почуття гумору
· Вимогливість до себе
· Вимогливість до учнів
· Терпимість по відношенню до інакомислення
· Вміння керувати учнями
· Готовність до перегляду своїх поглядів і сприйняття нового
· Товариськість, уміння налагодити відносини
37) Як Ви думаєте, профільне навчання у навчальних програмах, формах і методах навчання має більшою мірою спиратися на ...: Виберіть варіант, який більшою мірою відбиває Вашу думку
· Традиційні, перевірені часом підходи до навчання
· На все нове, що з'являється в сфері освіти
· Інше (напишіть, що саме) ____
· Важко відповісти Чи є у Вас можливість втілювати в освітньому процесі нові авторські програми і методи навчання?
· Так, у мене немає з цим труднощів (переходьте до питання № 42)
· У загальному можливість є, але є й значні труднощі
· У мене немає такої можливості
· Важко відповісти
38) Що Вам заважає?
· Вважаю, що традиційні методи більш ефективні
· Немає досвіду, побоююся зробити помилку
· Немає знань, літератури
· Немає підтримки з боку колег - їм це байдуже
· Перешкоди з боку колег - вони проти нововведень
· Немає підтримки з боку керівництва
· Просто немає бажання, стимулу
· Інше (напишіть) ___________
· Важко ответітьКакіе в основному методи навчання та виховання Ви застосовуєте у своїй педагогічній діяльності?
· Намагаюся користуватися традиційними і перевіреними методиками
· В основному схильні застосовувати традиційні методи, але іноді використовуєте інновації, якщо вважаєте їх розумними
· Намагаюся застосовувати все нове, що з'являється в педагогічній науці та практиці
· Важко відповісти
39) Які способи підвищення кваліфікації Ви використовуєте?
· Читання нової літератури за своїм фахом
· Читання спеціальних педагогічних видань (журнали, газети)
· Самостійно розробляю навчальні програми спецкурсів, методики
· Відвідування відкритих уроків досвідчених вчителів
· Курси підвищення кваліфікації
· Вчуся заочно у вузі, аспірантурі
· Здобуваю другу вищу освіту
· Інше (напишіть )_______________
· Нічого з вишеперечісленногоКогда Ви в останній раз відвідували курси підвищення кваліфікації?
· Ніколи не відвідував (а) такі курси
· Протягом останнього року
· Протягом останніх 5 років
· Протягом останніх 10 років
· Більше, ніж 10 років тому
· Важко відповісти
40) Як би Ви могли оцінити зацікавленість учнів у навчанні?
· Більшість навчаються без бажання
· Багато хто не проявляє бажання вчитися, прагнуть до навчання не так вже й багато
· Не зацікавлених у навчанні досить багато, але більшість все-таки навчаються з бажанням
· Більшість учнів щиро бажають вчитися
· Важко відповісти
41) Що, на Ваш погляд, заважає учням вчитися краще, з інтересом?
· Власна лінь
· Складна навчальна програма
· Проблеми в сім'ї
· Низькі інтелектуальні здібності
· Відсутність стимулу, перспективи застосувати в майбутньому свої знання
· Інше (напишіть, що саме ):______ Як би Ви могли в цілому оцінити інтелектуальний розвиток учнів Вашої школи? Будь ласка, напишіть частку учнів (у% від їх загального числа), які б, по-вашому, думку, в принципі змогли вчитися у ВНЗ в силу своїх інтелектуальних здібностей:
· Напишіть: __________%
· Важко відповісти
42) Як би Ви самі могли оцінити свій професіоналізм?
· Я - справжній професіонал своєї справи
· Достатньо високо, хоча в моїй роботі є недоліки
· Середньо - не можу себе назвати відмінним фахівцем, але і є такі вчителі, які працюють значно гірше за мене
· Навряд чи можу претендувати на звання хорошого фахівця
· Важко ответітьКак Ви вважаєте, яке місце в системі освіти займає учень? Виберіть один варіант, який найбільшою мірою відбиває Вашу думку.
· Учень - це учень: він повинен знати своє місце, поважати і в усьому слухатися вчителя, сумлінно виконувати всі свої обов'язки
· Учень - це активний суб'єкт освітнього процесу: його думка завжди необхідно враховувати, він має повне право на свою думку
· Учень - це «колега» вчителя: його думка і позиція повинні враховуватися, але якщо тільки вони не суперечать сформованими правилами
· Інше (напишіть, що саме): ______
· Важко відповісти
43) Як би Ви могли переважно охарактеризувати свої відносини з колегами-вчителями?
· Переважно дружні
· Переважно формальні
· Переважно конфліктні
· Інші (напишіть, які саме): __
· Важко відповісти
44) Як Ви можете в цілому охарактеризувати свої відносини з керівництвом школи?
· Переважно нейтральні
· Переважно формальні
· Переважно конфліктні
· Нестабільні, постійно мінливі
· Важко відповісти
45) Хотіли б Ви приймати участь у прийнятті важливих рішень, що стосуються життя школи?
· Так, обов'язково
· Можливо в деяких випадках
· Ні, мені це не потрібно
· Важко відповісти
46) Чи приймаєте Ви участь у прийнятті цих рішень?
· Так, в силу необхідності
· Так, без проблем
· Так, але мені доводиться пробиватися крізь стіну нерозуміння і незацікавленості
· Немає, у мене не виходить домогтися того, щоб мене почули
· Немає, і мені це не надоВипісиваете Ви періодичну літературу?
· Та
· Немає
47) Яку саме?
· Журнали (напишіть, які саме ):_________________________________________
· Газети (напишіть, які саме ):___________________________________________
48) Чи хотіли б Ви отримувати літературу з допрофільної підготовки, в т.ч. з профорієнтації?
· Та
· Іноді
· Немає
· Важко відповісти
49) Які, на вашу думку, професії сьогодні найбільш затребувані у Вашому регіоні? Відзначте ті професії, працевлаштування за якими не викличе особливих труднощів:
· Економісти, бухгалтери
· Менеджери
· Юристи
· Програмісти
· Психологи
· Вчителя
· Працівники сфери послуг
· Працівники торгівлі, продавці
· Інженери
· Робочі
· Інше (напишіть, які саме): _____
· Важко відповісти
50) Які, на вашу думку, професії сьогодні найбільш затребувані в регіонах АРК? Відзначте ті професії, працевлаштування за якими не викличе особливих труднощів:
· Економісти, бухгалтери
· Менеджери
· Юристи
· Програмісти
· Психологи
· Вчителя
· Працівники сфери послуг
· Працівники торгівлі, продавці
· Інженери
· Робочі
· Інше (напишіть, які саме): _____
· Важко відповісти
51) Які, на Ваш погляд, професії сьогодні найбільш престижні? Будь ласка, зазначте не більше 4 варіантів:
· Економісти, бухгалтери
· Менеджери
· Юристи
· Програмісти
· Психологи
· Вчителя
· Працівники сфери послуг
· Працівники торгівлі, продавці
· Інженери
· Робочі
· Інше (напишіть, які саме): _____
· Важко відповісти
52) Чи знайомі Ви з Концепцією профільного навчання в старшій школі?
· Так, я її добре знаю
· Бачив (а) як те, знаю загальну ідею, але не деталі
· Знаю про її існування, а не зміст
· Перший раз про неї слишуВ чому полягає основна суть цієї Концепції, її головна ідея? (Напишіть, будь ласка )________________________________________________________
53) Як Ви вважаєте, наскільки ефективно дана Концепція реалізується на практиці у Вашій школі?
· Ніяк не впроваджується
· Дещо реалізується, але головне її завдання - ні
· Основні напрями Концепції реалізуються цілком успішно, необхідно доопрацювати деталі
· Концепція успішно реалізується
· Важко відповісти
УВАГА!
Шановні вчителі! Велике прохання як можна докладно і змістовно відповісти на наступні два питання. Ваша думка і конкретні пропозиції будуть дуже корисні.
54) Що б Ви могли запропонувати районному (міському) відділу, управлінню освіти для ефективного вирішення проблем допрофільної підготовки та профільного навчання?
_____________________________________________________________
55) Що б Ви могли запропонувати керівництву своєї школи для поліпшення допрофільної підготовки і профільного навчання?
_____________________________________________________________
Дякуємо за співпрацю!

ЦЕНТР ПРОБЛЕМ ОСВІТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ
Додаток 4
АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ
ДОРОГИ, ЯКІ МИ ВИБИРАЄМО
1. У якому класі Ви вчитеся? Напишіть: ____________________________________
2. Пол
· Чоловічий
· Жіночий
3. Склад сім'ї
· Мама
· Тато
· Сестри (скільки: _________)
· Брати (скільки: _________)
· Бабуся
· Дідусь
· Інші члени сім'ї
4. Успішність у школі
· Вчуся на високому рівні
· Як правило - достатній і високий рівень навчальних досягнень
· Найчастіше я отримую бали середнього рівня
· Початковий рівень навчальних досягнень з більшості навчальних предметів
· Інше (напишіть): __________ Чи подобається вчитися в школі?
· Так, дуже подобається (переходьте до питання № 7)
· Загалом, подобається, лише іноді бажання пропадає
· Можна сказати, що подобається, але бажання пропадає досить часто
· Ні, мені не подобається вчитися в школі
· Інше (напишіть): ________________
· Важко відповісти
5. Чому Ваше бажання вчитися пропадає?
· Занадто складно
· Нудно і нецікаво
· Не подобаються вчителі
· Погані відносини з однокласниками
· Інше (напишіть): _____________
· Важко відповісти
6. Чим Вам найбільше подобається займатися в школі?
· Відвідувати уроки, вчитися і отримувати знання
· Спілкуватися з друзями
· Нічого
· Інше (напишіть): ________________________________________________
· Важко відповісти
7. Які навчальні предмети Вам подобаються найбільше? Напишіть :_________________________________________________________
8. Які навчальні предмети Вам найбільше не подобаються? Напишіть :_________________________________________________________
9. Втомлюєтеся Ви після школи?
· Так, дуже втомлююся
· Втомлююся досить сильно, хоча сили ще залишаються
· Так, але не сильно
· Не втомлююся зовсім
· Важко відповісти
10. Скільки уроків повинно бути в день, щоб Ви не втомлювалися? Напишіть кількість: _____ уроків
11. Чи збираєтеся Ви після школи продовжити навчання?
· Так, відразу після школи я збираюся продовжити навчання в професійно-технічному навчальному закладі
· Продовжу навчання у ВНЗ
· Так, але не відразу після школи
· Немає
· Поки не вирішив (а)
12. Як Ви вважаєте, в чому причина тих проблемах, які виникають у Вас у навчанні? Позначте не більше трьох основних причин:
· Вчителя недостатньо добре викладають матеріал
· Вчителя упереджено (необ'єктивно) до мене ставляться
· Я сам (а): лінь
· Я сам (а): у мене не вистачає здібностей
· Брак літератури, навчального матеріалу в школі
· Інше (напишіть) _______________
· У мене не виникає жодних проблем під час навчання
· Важко відповісти
13. Ви вчитеся в повну силу?
· Так, я повністю «викладаюся» у навчанні (переходьте до питання № 16)
· Не на повну, але зусиль прикладаю багато
· Я приділяю навчанні лише незначну частину моїх зусиль
· Я зовсім «не напружуюся»
· Важко відповісти
14. Що Вам заважає вчитися в повну силу?
· Немає бажання
· Немає стимулу
· Не можу зрозуміти матеріал, і від цього опускаються руки
· Занадто велике навантаження в школі
· Мені це не треба
· Інше (напишіть, що саме): ______
· Важко відповісти
15. Чи подобається Вам відвідувати курси за вибором, спецкурси?
· Та
· Так, хоча іноді бажання пропадає
· В загальному так, хоча часто роблю це проти бажання
· Немає, я це роблю в силу необхідності
· Інше (напишіть): _____________
· Важко відповісти
16. Що Вам дають ці заняття?
· Просто цікаво проводжу час
· Отримую корисні навички, які знадобляться в житті
· Допомагають мені визначитися з майбутньою професією
· Інше (напишіть): ___________
· Нічого
· Важко відповісти
17. Яку професію Ви хочете придбати в майбутньому?
· Напишіть: ___________________________________________________________
· Поки не знаю
18. Що для Вас найголовніше при виборі майбутньої професії? Виберіть не більше 2-х найважливіших причин вибору професії
· Схвалення друзів
· Інтерес до того, чим я буду займатися
· Схвалення батьків
· Висока зарплата
· Можливість кар'єрного росту
· Інше (напишіть): ____________
· Важко відповісти
19. Як Ви думаєте, які професії сьогодні вважаються найпривабливішими для молоді? Напишіть: _________________________________________________________________
20. Як Ви думаєте, представників, яких професій сьогодні не вистачає найбільше?
Напишіть: ___________________________________________________________________
21. Як Ви думаєте, по якій професії сьогодні найважче знайти роботу? Напишіть :________________________________________________________________
22. Яку професію Ви не виберіть ніколи в житті? Напишіть:
________________________________________________________
· Немає такої професії
· Важко відповісти
23. Чому?
· Низька зарплата
· Мені не цікаво цим займатися
· Робота надто важка
· Занадто складно для мене
· Інше (напишіть): _______________Хотелі б Ви в 10-11 (12) класах проходити навчання за профільними програмами, тобто з ухилом на той чи інший предмет?
· Так, обов'язково
· Скоріше, так
· Швидше, немає
· Ні, мені цього не треба
· Я не збираюся продовжувати навчання у 10-11 (12) класах
· Інше (напишіть): _________________
· Важко ответітьКакое профільний напрям Ви б обрали?
· Природно-математичне
· Філологічне
· Суспільно-гуманітарний
· Технологічне
· Універсальне
· Спортивне
· Художньо-естетичне
· Не визначився з вибором
· Не збираюся продовжувати навчання у 10-11 (12) класах
· Інше (напишіть ):___________ Як Ви ставитеся до проведення зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти випускників 11-х класів ЗНЗ? Позначте варіант, який найближче відображає Ваша думка:
· Це зовсім марна ідея
· Ідея хороша, але її реалізація навряд чи буде успішною
· Сама ідея потребує деякої коригування, після якої її можна буде втілювати
· Ідея хороша і дасть хороші практичні результати
· Інше (напишіть) _____________
· Важко відповісти
· Нічого про це не знаю, в перший раз про це чую
24. Що б Ви більше вважали за краще: зовнішнє незалежне оцінювання або традиційні вступні іспити, як було раніше?
· Зовнішнє незалежне оцінювання
· Традиційні вступні іспити
· Важко відповісти
25. Хотіли б Ви придбати в старших класах школи якусь професію?
· Так, обов'язково
· Можливо
· Ні, мені цього не треба
· Важко відповісти
26. Наскільки Ви впевнені у своєму майбутньому працевлаштуванні?
· Я впевнений (а), що у мене не буде проблем з працевлаштуванням
· Буде складно, але, думаю, нездоланних труднощів не буде
· Моє майбутнє працевлаштування викликає у мене великі побоювання
· Ще не думав (а) про це
· Важко відповісти
Дякуємо за участь в анкетуванні!

Додаток 5
Індикатори, що характеризують процес і результати впровадження допрофільної підготовки на регіональному рівні

Індикатори
Основні індикатори, що характеризують впровадження допрофільної підготовки
Індикатори процесу
Кількість і питома вага загальноосвітніх навчальних закладів, які організовують допрофільної підготовки учнів 8-9-х класів
Кількість і питома вага учнів, які отримують допрофільної підготовки
Кількість і питома вага загальноосвітніх навчальних закладів, що залучають матеріально-технічні та кадрові ресурси професійно-технічної, вищої освіти, науки, виробництва та інших сфер діяльності для організації допрофільної підготовки
Кількість і питома вага учнів 8-9-х класів, які навчаються за програмами елективних курсів (предметних, міжпредметних і т.д.) в загальноосвітніх навчальних закладах
Кількість і питома вага загальноосвітніх навчальних закладів, що використовують ресурси позашкільної освіти для організації гуртків, клубів, студій, з метою професійної орієнтації школярів, «наближення» їх до можливого вибору профілю, задоволенню їх індивідуальних освітніх інтересів
Кількість і питома вага загальноосвітніх навчальних закладів, що використовують сучасні інформаційні та комунікаційні технології (Інтернет, CD-диски, дистанційні форми тощо) для організації допрофільної підготовки учнів
Кількість і питома вага загальноосвітніх навчальних закладів, які організовують психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки
Кількість і питома вага загальноосвітніх навчальних закладів, в яких впроваджуються сучасні освітні технології (семінари, проектна, дослідницька діяльність, практичні заняття, інтерактивні технології і т.п.)
Кількість і питома вага загальноосвітніх навчальних закладів, в яких організовано роботу профорієнтаційного центру (кабінету) з проведення екскурсій, «круглих столів», конференцій тощо
Індикатори результативності допрофільної підготовки
Кількість і питома вага учнів 9-х класів, які успішно пройшли державну підсумкову атестацію
Кількість і питома вага учнів 8-9-х класів, які пройшли психологічну діагностику рівнів сформованості їх професійної спрямованості
Кількість і питома вага випускників 9-х класів, які обрали подальший профіль навчання відповідно до результатів діагностики їх здібностей
Кількість і питома вага випускників 9-х класів, які продовжують освіту за одного з профільних напрямів
Кількість і питома вага учнів 9-х класів, які висловили побажання навчатися в класі з універсальним профільним напрямком
Успішність участі учнів 8-9-х класів у предметних олімпіадах і конкурсах (шкільних, регіональних, республіканських, всеукраїнських, міжнародних)
Кількість і питома вага учнів 8-9-х класів, задоволених допрофільної підготовкою
Додаткові індикатори
Поширеність основних форм організації допрофільної підготовки
Створення регіонального банку даних за програмами спецкурсів, курсів за вибором

Індикатори готовності
Нормативно-правове забезпечення, що регламентує організацію допрофільної підготовки і профільного навчання
Наявність системи нормативних актів МОНУ, МОН АРК, розпорядчих документів районних, міських органів управління освітою, що регламентують:
· Загальні питання організації допрофільної підготовки і профільного навчання
· Зміст, технології і методичну підтримку впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання
· Створення освітніх округів, мережевого взаємодії загальноосвітніх навчальних закладів з організації допрофільної підготовки і профільного навчання
· Питання транспортування, забезпечення харчування, безпеки і охорони здоров'я учнів під час мережевий міжшкільної моделі допрофільної підготовки і профільного навчання
· Питання кадрового забезпечення допрофільної підготовки та профільного навчання
· Питання управлінського супроводу допрофільної підготовки та профільного навчання.
Дієвість нормативних актів, розпорядчих документів
Готовність до використання наявної освітньої мережі, створення нових моделей організації допрофільної підготовки і профільного навчання
Кількість і питома вага навчальних закладів з достатньою навчально-методичної, матеріально-технічною базою для організації допрофільної підготовки і профільного навчання відповідно до обраними в регіоні моделями організації допрофільної підготовки і профільного навчання
Наявність міжшкільних форм мережевої взаємодії для організації допрофільної підготовки і профільного навчання
Кількість і питома вага опорних навчальних закладів для організації допрофільної підготовки і профільного навчання у регіональній освітньої мережі
Кількість і відсоток учнів, яким надана транспортна доступність для отримання допрофільної підготовки і профільного навчання
Готовність програмно-методичних ресурсів регіональної освітньої системи для організації допрофільної підготовки
Наявність у загальноосвітніх навчальних закладах навчальних планів, що включають організацію допрофільної підготовки
Наявність у загальноосвітніх навчальних закладах Концепції (програми) розвитку навчального закладу, що включає заходи щодо введення допрофільної підготовки
Кількість і відсоток від потреби навчальних програм для організації допрофільної підготовки (в цілому)
Кількість і відсоток від потреби навчальних програм елективних курсів (в цілому)
Кількість і відсоток від потреби навчально-методичних комплектів для допрофільної підготовки (в цілому)
Наявність методичних посібників та рекомендацій для вчителів з окремих навчальних предметів
Наявність методик діагностики навченості учнів у системі допрофільної підготовки
Готовність кадрових ресурсів, системи роботи з кадрами
Кількість і питома вага педагогічних працівників, що пройшли курсову підготовку для роботи в системі допрофільної підготовки і профільного навчання (в цілому)
Кількість і питома вага керівників навчальних закладів, які пройшли курсову підготовку для роботи в системі допрофільної підготовки і профільного навчання (в цілому)
Кількість і питома вага педагогічних кадрів, які мають досвід роботи в системі допрофільної підготовки і профільного навчання (у тому числі - досвід розробки авторських програм спецкурсів і елективних курсів)
Кількість і відсоток від потреби фахівців психологічної служби системи освіти, які здійснюють відповідний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання
Кількість і відсоток від потреби фахівців регіональної методичної служби, які здійснюють відповідний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання
Наявність системи методичної роботи з педагогічними кадрами з супроводу введення допрофільної підготовки і профільного навчання (програми, форми і методи організації навчання, навчальні матеріали)
Кількість і питома вага педагогічних кадрів, що працюють в системі допрофільної підготовки та профільного навчання, які пройшли відповідну курсову підготовку
Дієвість роботи з кадрами
Готовність матеріально-технічних ресурсів
Кількість і відсоток від потреби навчальних кабінетів, оснащених обладнанням та засобами навчання, необхідними для організації допрофільної підготовки і профільного навчання
Кількість і відсоток від потреби транспортних засобів, що використовуються для підвезення учнів при мережевий формі організації допрофільної підготовки і профільного навчання
Готовність інформаційного супроводу
Кількість і питома вага учасників освітнього процесу, досить поінформованих про цілі, завдання допрофільної підготовки
Наявність інформаційних ресурсів систематично займаються інформаційним супроводом введення допрофільної підготовки і профільного навчання
Дієвість інформаційного супроводу
Готовність фінансових ресурсів
Наявність розрахунку потреб у фінансових ресурсах на впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання, яка враховує всі основні статті витрат
Наявність затвердженої схеми фінансування основних витрат по впровадженню допрофільної підготовки і профільного навчання з урахуванням можливостей бюджету та позабюджетних коштів
Включеність питань фінансування організації допрофільної підготовки та профільного навчання в регіональну програму впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки
Обсяги і відсоток від потреби фінансових ресурсів, необхідних для впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання (в цілому)
Управлінська готовність
Наявність регіональної системи управління моделями організації допрофільної підготовки і профільного навчання
Наявність системи мотивації, стимулювання та підтримки педагогічних і керівних кадрів до впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання
Володіння системою індикаторів, що характеризують процес і результати впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання, використання цієї системи
Наявність системи моніторингу якості допрофільної підготовки і профільного навчання

Додаток 6
Схема отримання даних про стан індикаторів, що характеризують процес і результати впровадження допрофільної підготовки на регіональному рівні

індикатори
одиниці виміру
джерела даних про стан індикаторів
способи одержання даних про стан індикаторів
Основні індикатори, що характеризують введення допрофільної підготовки
Кількість і питома вага загальноосвітніх навчальних закладів, які організовують допрофільної підготовки учнів 8-9-х класів
Одиниці / відсотки
інформація ЗНЗ
Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ
Кількість і питома вага учнів, які отримують допрофільної підготовки
Одиниці / відсотки
інформація ЗНЗ
Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ
Кількість і питома вага загальноосвітніх навчальних закладів, що залучають матеріально-технічні та кадрові ресурси професійно-технічної, вищої освіти, науки, виробництва та інших сфер діяльності для організації допрофільної підготовки
Одиниці / відсотки
інформація ЗНЗ
Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ
Кількість і питома вага учнів 8-9-х класів, які навчаються за програмами елективних курсів (предметних, міжпредметних і т.д.) в загальноосвітніх навчальних закладах
Одиниці / відсотки
інформація ЗНЗ
Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ
Кількість і питома вага загальноосвітніх навчальних закладів, що використовують ресурси позашкільної освіти для організації гуртків, клубів, студій, з метою професійної орієнтації школярів, «наближення» їх до можливого вибору профілю, задоволенню їх індивідуальних освітніх інтересів
Одиниці / відсотки
інформація ЗНЗ
Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ
Кількість і питома вага загальноосвітніх навчальних закладів, що використовують сучасні інформаційні та комунікаційні технології (Інтернет, CD-диски, дистанційні форми тощо) для організації допрофільної підготовки учнів
Одиниці / відсотки
інформація ЗНЗ
Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ
Кількість і питома вага загальноосвітніх навчальних закладів, які організовують психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки
Одиниці / відсотки
інформація ЗНЗ
Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ
Кількість і питома вага загальноосвітніх навчальних закладів, в яких впроваджуються сучасні освітні технології (семінари, проектна, дослідницька діяльність, практичні заняття, інтерактивні технології і т.п.)
Одиниці / відсотки
інформація ЗНЗ
Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ
Кількість і питома вага загальноосвітніх навчальних закладів, в яких організовано роботу профорієнтаційного центру (кабінету) з проведення екскурсій, «круглих столів», конференцій тощо
Одиниці / відсотки
інформація ЗНЗ
Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ
Індикатори результативності допрофільної підготовки
Кількість і питома вага учнів 9-х класів, які успішно пройшли державну підсумкову атестацію
Одиниці / відсотки
інформація ЗНЗ
Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ
Кількість і питома вага учнів 8-9-х класів, які пройшли психологічну діагностику рівнів сформованості їх професійної спрямованості
Одиниці / відсотки
інформація ЗНЗ
(Результати діагностики)
Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ
Кількість і питома вага випускників 9-х класів, які обрали подальший профіль навчання відповідно до результатів діагностики їх здібностей
Одиниці / відсотки
інформація ЗНЗ
Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ
Кількість і питома вага випускників 9-х класів, які продовжують освіту за одного з профільних напрямів
Одиниці / відсотки
інформація ЗНЗ
Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ
Кількість і питома вага учнів 9-х класів, які висловили побажання навчатися в класі з універсальним профільним напрямком
Одиниці / відсотки
інформація ЗНЗ
Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ
Успішність участі учнів 8-9-х класів у предметних олімпіадах і конкурсах (шкільних, регіональних, республіканських, всеукраїнських, міжнародних)
Кількість учасників та переможців / відсотки
Статистика участі учнів в олімпіадах і конкурсах, дані про переможців і призерів
Аналіз статистики участі та перемог учнів в олімпіадах і конкурсах
Кількість і питома вага учнів 8-9-х класів, задоволених допрофільної підготовкою
Одиниці / відсотки
інформація ЗНЗ
(Підсумки анкетування)
Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ
Додаткові індикатори
Поширеність основних форм організації допрофільної підготовки
Одиниці / відсотки
інформація ЗНЗ
Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ
Створення регіонального банку даних за програмами спецкурсів, курсів за вибором
Є / Ні
база даних, (картотека)
аналіз бази даних (картотеки), в т.ч. дотримання порядку затвердження авторських програм

Індикатори готовності
Нормативно-правове забезпечення, що регламентує організацію допрофільної підготовки і профільного навчання
Наявність системи нормативних актів МОНУ, МОН АРК, розпорядчих документів районних, міських органів управління освітою, що регламентують:
Є / Ні
Тексти документів
Аналіз документів
· Загальні питання організації допрофільної підготовки і профільного навчання
· Зміст, технології і методичну підтримку впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання
· Створення освітніх округів, мережевого взаємодії загальноосвітніх навчальних закладів з організації допрофільної підготовки і профільного навчання
· Питання транспортування, забезпечення харчування, безпеки і охорони здоров'я учнів під час мережевий міжшкільної моделі допрофільної підготовки і профільного навчання
· Питання кадрового забезпечення допрофільної підготовки та профільного навчання
Є / Ні
Тексти документів
Аналіз документів
· Питання управлінського супроводу допрофільної підготовки та профільного навчання.
Дієвість нормативних актів, розпорядчих документів
Висока /
низька
Експертиза діяльності ЗНЗ
Експертна оцінка
Готовність до використання наявної освітньої мережі, створення нових моделей організації допрофільної підготовки і профільного навчання
Кількість і питома вага навчальних закладів з достатньою навчально-методичної, матеріально-технічною базою для організації допрофільної підготовки і профільного навчання відповідно до обраними в регіоні моделями організації допрофільної підготовки і профільного навчання
Одиниці / відсотки
інформація ЗНЗ
Узагальнення та аналіз інформації ЗНЗ
Наявність міжшкільних форм мережевої взаємодії для організації допрофільної підготовки і профільного навчання
Є / ні
Тексти документів
Аналіз текстів документів
Кількість і питома вага опорних навчальних закладів для організації допрофільної підготовки і профільного навчання у регіональній освітньої мережі
Одиниці / відсотки
Тексти документів
Аналіз текстів документів
Кількість і відсоток учнів, яким надана транспортна доступність для отримання допрофільної підготовки і профільного навчання
Одиниці / відсотки
Дані обліку
Аналіз даних обліку
Готовність програмно-методичних ресурсів регіональної освітньої системи для організації допрофільної підготовки
Наявність у загальноосвітніх навчальних закладах робочих навчальних планів, що включають організацію допрофільної підготовки
Одиниці / відсотки
Робочі навчальні плани
Аналіз
робочих навчальних планів
Наявність у загальноосвітніх навчальних закладах Концепції (програми) розвитку навчального закладу, що включає заходи щодо впровадження допрофільної підготовки
Є / ні
Тексти
документів
Аналіз текстів документів
Кількість і відсоток від потреби навчальних програм для організації допрофільної підготовки (в цілому)
Одиниці / відсотки
Контрольний список необхідних програм, список наявних програм
Співвіднесення списків
Кількість і відсоток від потреби навчальних програм елективних курсів (в цілому)
Одиниці / відсотки
Контрольний список необхідних програм елективних курсів, список наявних програм електівов
Співвіднесення списків
Кількість і відсоток від потреби навчально-методичних комплектів для допрофільної підготовки (в цілому)
Одиниці / відсотки
Контрольний список необхідних навчально-методичних комплектів, список наявних УМК
Співвіднесення списків
Наявність методичних посібників та рекомендацій для вчителів з окремих навчальних предметів
Одиниці / відсотки
Контрольний список необхідних методичних посібників і рекомендацій, список наявних
Співвіднесення списків
Наявність методик діагностики навченості учнів у системі допрофільної підготовки
Одиниці / відсотки
Контрольний список необхідних методик діагностики, список наявних методик
Співвіднесення списків
Готовність кадрових ресурсів, системи роботи з кадрами
Кількість і питома вага педагогічних працівників, що пройшли курсову підготовку для роботи в системі допрофільної підготовки і профільного навчання (в цілому)
Одиниці / відсотки
Дані обліку проходження курсової підготовки
Аналіз даних обліку
проходження курсової підготовки
Кількість і питома вага керівників навчальних закладів, які пройшли курсову підготовку для роботи в системі допрофільної підготовки і профільного навчання (в цілому)
Одиниці / відсотки
Дані обліку проходження курсової підготовки
Аналіз даних обліку
проходження курсової підготовки
Кількість і питома вага педагогічних кадрів, які мають досвід роботи в системі допрофільної підготовки і профільного навчання (у тому числі - досвід розробки авторських програм спецкурсів і елективних курсів)
Одиниці / відсотки
Інформація ЗНЗ, дані співбесід, інтерв'ю, опитувань
Співбесіда, інтерв'ювання, анкетування, експертна оцінка
Кількість і відсоток від потреби фахівців психологічної служби системи освіти, які здійснюють відповідний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання
Одиниці / відсотки
Штатний розклад ЗНЗ
Аналіз відповідності структури психологічної служби нормативним вимогам
Кількість і відсоток від потреби фахівців регіональної методичної служби, які здійснюють відповідний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання
Одиниці / відсотки
Штатний розклад Р (Г) МК (Ц)
Аналіз відповідності структури методичної служби нормативним вимогам
Наявність системи методичної роботи з педагогічними кадрами з супроводу введення допрофільної підготовки і профільного навчання (програми, форми і методи організації навчання, навчальні матеріали)
Є / ні
Документація з методичної роботи
Аналіз документації
Кількість і питома вага педагогічних кадрів, що працюють в системі допрофільної підготовки та профільного навчання, які пройшли відповідну курсову підготовку
Одиниці / відсотки
Дані обліку проходження курсової підготовки
Аналіз даних обліку
проходження курсової підготовки
Дієвість роботи з кадрами
Висока /
низька
Дані співбесід, інтерв'ю, опитувань
Співбесіда, інтерв'ювання, анкетування, експертна оцінка
Готовність матеріально-технічних ресурсів
Кількість і відсоток від потреби навчальних кабінетів, оснащених обладнанням та засобами навчання, необхідними для організації допрофільної підготовки і профільного навчання
Одиниці / відсотки
Положення про навчальні кабінети ЗНЗ
Аналіз потреб
Кількість і відсоток від потреби транспортних засобів, що використовуються для підвезення учнів при мережевий формі організації допрофільної підготовки і профільного навчання
Одиниці / відсотки
Розрахунок потреби в транспорті, дані про наявність транспорту
Аналіз відповідності
Готовність інформаційного супроводу
Кількість і питома вага учасників освітнього процесу, досить поінформованих про цілі, завдання допрофільної підготовки
Одиниці / відсотки
Дані співбесід, інтерв'ю, опитувань
Співбесіда, інтерв'ювання, анкетування, експертна оцінка
Наявність інформаційних ресурсів систематично займаються інформаційним супроводом введення допрофільної підготовки і профільного навчання
Одиниці / відсотки
Дані про сайт відділу (управління) освіти, сайтах ЗНЗ, інших ресурсах
Аналіз даних
Дієвість інформаційного супроводу
Висока /
низька
Тексти інформаційних повідомлень, дані опитувань
Співбесіда, інтерв'ювання, анкетування, експертна оцінка
Готовність фінансових ресурсів
Наявність розрахунку потреб у фінансових ресурсах на впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання, яка враховує всі основні статті витрат
Є / ні
Розрахунок потреб
Аналіз потреб
Наявність затвердженої схеми фінансування основних витрат по впровадженню допрофільної підготовки і профільного навчання з урахуванням можливостей бюджету та позабюджетних коштів
Є / ні
Схема фінансування
Аналіз схеми
Включеність питань фінансування організації допрофільної підготовки та профільного навчання в регіональну програму впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки
Одиниці / відсотки
Є / ні
Регіональна програма впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки
Аналіз програми
Обсяги і відсоток від потреби фінансових ресурсів, необхідних для впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання (в цілому)
Тисячі гривень / Відсотки
Кошториси доходів і витрат
Аналіз кошторисів
Управлінська готовність
Наявність регіональної системи управління моделями організації допрофільної підготовки і профільного навчання
Є / ні
Опис системи
Аналіз системи, експертна оцінка
Наявність системи мотивації, стимулювання та підтримки педагогічних і керівних кадрів до впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання
Є / ні
Опис системи
Аналіз системи, експертна оцінка
Володіння системою індикаторів, що характеризують процес і результати впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання, використання цієї системи
Є / ні
Система індикаторів, використовувана ЗНЗ та районним (міським) органом управління освітою
експертна оцінка
Наявність системи моніторингу якості допрофільної підготовки і профільного навчання
Є / ні
Дані моніторингу та оцінки
Аналіз даних моніторингу та оцінки

Додаток 7
Стан індикаторів, що характеризують процес і результати впровадження допрофільної підготовки на регіональному рівні

Індикатори
Одиниці виміру
Фактичні значення індикаторів
(200___год)
Цільові значення індикаторів
(200___год)
Основні індикатори, що характеризують введення допрофільної підготовки
Кількість і питома вага загальноосвітніх навчальних закладів, які організовують допрофільної підготовки учнів 8-9-х класів
Одиниці / відсотки

Додаток 8
Перерахунок індикаторів у наведені бали
Наведені значення індикаторів, що характеризують процес і результати впровадження допрофільної підготовки на регіональному рівні
Бали
Індикатори / значення
Перерахунок індикаторів у наведені бали
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основні індикатори, що характеризують введення допрофільної підготовки
(Максимальне значення по даній підгрупі індикаторів - 45 балів)
Питома вага загальноосвітніх навчальних закладів, які організовують допрофільної підготовки учнів 8-9-х класів (%)
0
1-20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
-
-
-
-
-
Питома вага учнів, які отримують допрофільної підготовки (%)
0
1 -20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
-
-
-
-
-
Питома вага загальноосвітніх навчальних закладів, що залучають матеріально-технічні та кадрові ресурси професійно-технічної, вищої освіти, науки, виробництва та інших сфер діяльності для організації допрофільної підготовки (%)
0
1 -20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
-
-
-
-
-
Питома вага учнів 8-9-х класів, які навчаються за програмами елективних курсів (предметних, міжпредметних і т.д.) в загальноосвітніх навчальних закладах (%)
0
1 -20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
-
-
-
-
-
Питома вага загальноосвітніх навчальних закладів, що використовують ресурси позашкільної освіти для організації гуртків, клубів, студій, з метою професійної орієнтації школярів, «наближення» їх до можливого вибору профілю, задоволенню їх індивідуальних освітніх інтересів (%)
0
1 -20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
-
-
-
-
-
Питома вага загальноосвітніх навчальних закладів, що використовують сучасні інформаційні та комунікаційні технології (Інтернет, CD-диски, дистанційні форми тощо) для організації допрофільної підготовки учнів (%)
0
1 -20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
-
-
-
-
-
Питома вага загальноосвітніх навчальних закладів, які організовують психолого-педагогічний супровід допрофільної підготовки (%)
0
1 -20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
-
-
-
-
-
Питома вага загальноосвітніх навчальних закладів, в яких впроваджуються сучасні освітні технології (семінари, проектна, дослідницька діяльність, практичні заняття, інтерактивні технології і т.п.) (%)
0
1 -20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
-
-
-
-
-
Питома вага загальноосвітніх навчальних закладів, в яких організовано роботу профорієнтаційного центру (кабінету) з проведення екскурсій, «круглих столів», конференцій тощо (%)
0
1 -20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 100
-
-
-
-
-
Індикатори результативності допрофільної підготовки
(Максимальне значення -23 бали)
Питома вага учнів 9-х класів, які успішно пройшли державну підсумкову атестацію (%)
0 - 80
81 - 90
91 - 95
96 - 100
-
-
-
-
-
-
-
Кількість і питома вага учнів 8-9-х класів, які пройшли психологічну діагностику рівнів сформованості їх професійної спрямованості
0 - 40
41 - 60
61 - 75
76 - 90
91 - 100
-
-
-
-
-
-
Кількість і питома вага випускників 9-х класів, які обрали подальший профіль навчання відповідно до результатів діагностики їх здібностей
0 - 40
41 - 60
61 - 75
76 - 90
91 - 100
-
-
-
-
-
-
Кількість і питома вага випускників 9-х класів, які продовжують освіту за одного з профільних напрямів
0 - 65
66 - 70
71 - 85
86 - 100
-
-
-
-
-
-
-
Кількість і питома вага учнів 9-х класів, які висловили побажання навчатися в класі з універсальним профільним напрямком
76 - 100
51 - 75
25 - 50
0 - 25
-
-
-
-
-
-
-
Успішність участі учнів 8-9-х класів у предметних олімпіадах і конкурсах (рівня вище регіонального - республіканських, всеукраїнських, міжнародних) (% переможців, призерів від загального числа учасників від регіону)
0
10 - 30
40 - 60
70 і бо-леї
-
-
-
-
-
-
-
Питома вага учнів 8-9-х класів, задоволених допрофільної підготовкою
0 - 65
66 - 70
71 - 85
86 - 100
-
-
-
-
-
-
-
Додаткові індикатори (не оцінюються)
Нормативно-правове забезпечення, що регламентує організацію допрофільної підготовки і профільного навчання
(Максимальне значення -16 балів)
Наявність системи нормативних актів МОНУ, МОН АРК, розпорядчих документів районних, міських органів управління освітою, що регламентують:
По 1 балу за кожну з 6 позицій
-
-
-
-
· Загальні питання організації допрофільної підготовки і профільного навчання
-
-
-
-
· Зміст, технології і методичну підтримку впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання
-
-
-
-
· Створення освітніх округів, мережевого взаємодії загальноосвітніх навчальних закладів з організації допрофільної підготовки і профільного навчання
-
-
-
-
· Питання транспортування, забезпечення харчування, безпеки і охорони здоров'я учнів під час мережевий міжшкільної моделі допрофільної підготовки і профільного навчання
-
-
-
-
· Питання кадрового забезпечення допрофільної підготовки та профільного навчання
-
-
-
-
· Питання управлінського супроводу допрофільної підготовки та профільного навчання.
-
-
-
-
Дієвість нормативних актів, розпорядчих документів
Експертна оцінка від 0 до 10
Готовність до використання наявної освітньої мережі, створення нових моделей організації допрофільної підготовки і профільного навчання
(Максимальне значення -20 балів)
Питома вага навчальних закладів з достатньою навчально-методичної, матеріально-технічною базою для організації допрофільної підготовки і профільного навчання відповідно до обраними в регіоні моделями організації допрофільної підготовки і профільного навчання (%)
0 - 25
26 - 50
51 - 70
71 - 80
81 - 90
1991 - 100
-
-
-
-
-
Наявність міжшкільних форм мережевої взаємодії для організації допрофільної підготовки і профільного навчання
0
-
-
0,5
-
1,0 *
-
-
-
-
-
Питома вага опорних навчальних закладів для організації допрофільної підготовки і профільного навчання у регіональній освітньої мережі (%)
0
1-9
10-20
21-35
36-49
50 і бо-леї
-
-
-
-
-
Відсоток учнів, яким надана транспортна доступність для отримання допрофільної підготовки і профільного навчання
0 - 25
26 - 50
51 - 70
71 - 80
1981 - 90
91 - 100
-
-
-
-
-
Готовність програмно-методичних ресурсів регіональної освітньої системи для організації допрофільної підготовки
(Максимальне значення -16 балів)
Наявність у загальноосвітніх навчальних закладах робочих навчальних планів, що включають організацію допрофільної підготовки
0
0,5
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
Наявність у загальноосвітніх навчальних закладах Концепції (програми) розвитку навчального закладу, що включає заходи щодо впровадження допрофільної підготовки
0
0,5
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
Відсоток від потреби навчальних програм для організації допрофільної підготовки (в цілому)
0 - 80
81 - 100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Відсоток від потреби навчальних програм елективних курсів (в цілому)
0 - 70
71 - 100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Відсоток від потреби навчально-методичних комплектів для допрофільної підготовки (в цілому)
0 - 70
71 - 100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Наявність методичних посібників та рекомендацій для вчителів з окремих навчальних предметів (%)
0 - 60
61 - 100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Наявність методик діагностики навченості учнів у системі допрофільної підготовки (%)
0 - 90
91 - 100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Готовність кадрових ресурсів, системи роботи з кадрами
(Максимальне значення -33 бали)
Питома вага педагогічних працівників, що пройшли курсову підготовку для роботи в системі допрофільної підготовки і профільного навчання (% в цілому)
0 - 10
11 - 25
26 - 50
51 - 100
-
-
-
-
-
-
-
Питома вага керівників навчальних закладів, які пройшли курсову підготовку для роботи в системі допрофільної підготовки і профільного навчання (в цілому)
0 - 80
81 - 90
1991 - 95
96 - 100
-
-
-
-
-
-
-
Питома вага педагогічних кадрів, які мають досвід роботи в системі допрофільної підготовки і профільного навчання (у тому числі - досвід розробки авторських програм спецкурсів і елективних курсів)
0 - 33
1934 - 66
67 - 100
-
-
-
-
-
-
-
-
Відсоток від потреби фахівців психологічної служби системи освіти, які здійснюють відповідний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання
0 - 50
51 - 70
71 - 90
91 - 100
-
-
-
-
-
-
-
Відсоток від потреби фахівців регіональної методичної служби, які здійснюють відповідний супровід допрофільної підготовки та профільного навчання
0 - 50
51 - 70
71 - 90
91 - 100
-
-
-
-
-
-
-
Наявність системи методичної роботи з педагогічними кадрами з супроводу впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання:
· Програми,
· Форми і методи організації навчання,
· Навчальні матеріали
По кожній з трьох позицій:
0 - +0 балів
0,5 - 1 бал
1,0 - 2 бали
-
-
-
-
Питома вага педагогічних кадрів, що працюють в системі допрофільної підготовки та профільного навчання, які пройшли відповідну курсову підготовку
0 - 80
81 - 90
91 - 95
96 - 100
-
-
-
-
-
-
-
Дієвість роботи з кадрами
Експертна оцінка від 1 до 10 балів
Готовність матеріально-технічних ресурсів
(Максимальне значення -20 балів)
Відсоток від потреби навчальних кабінетів, оснащених обладнанням та засобами навчання, необхідними для організації допрофільної підготовки і профільного навчання
0 - 15
16 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
1971 - 80
1981 - 85
86 - 90
91 - 95
96 - 100
Відсоток від потреби транспортних засобів, що використовуються для підвезення учнів при мережевий формі організації допрофільної підготовки і профільного навчання
0 - 15
16 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
1981 - 85
86 - 90
91 - 95
96 - 100
Готовність інформаційного супроводу
(Максимальне значення -20 балів)
Питома вага учасників освітнього процесу, досить поінформованих про цілі, завдання допрофільної підготовки
0 - 25
26 - 50
51 - 60
61-70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
-
-
-
-
Наявність інформаційних ресурсів систематично займаються інформаційним супроводом впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання
Експертна оцінка від 0 до 4 балів
-
-
-
-
-
-
Дієвість інформаційного супроводу
Експертна оцінка від 0 до 10 балів
Готовність фінансових ресурсів
(Максимальне значення -20 балів)
Наявність розрахунку потреб у фінансових ресурсах на впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання, яка враховує всі основні статті витрат
0
-
-
-
-
1,0
-
-
-
-
-
Наявність затвердженої схеми фінансування основних витрат по впровадженню допрофільної підготовки і профільного навчання з урахуванням можливостей бюджету та позабюджетних коштів
0
-
-
-
-
1,0
-
-
-
-
-
Включеність питань фінансування організації допрофільної підготовки та профільного навчання в регіональну програму впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки
0
-
-
-
-
1,0
-
-
-
-
-
Відсоток від потреби фінансових ресурсів, необхідних для впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання (в цілому)
0 - 30
31 - 50
51 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
-
-
-
-
-
Управлінська готовність
(Максимальне значення -20 балів)
Наявність регіональної системи управління моделями організації допрофільної підготовки і профільного навчання
Експертна оцінка від 0 до 5 балів
-
-
-
-
-
Наявність системи мотивації, стимулювання та підтримки педагогічних і керівних кадрів до впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання
0
-
0,5
-
-
1,0
-
-
-
-
-
Володіння системою індикаторів, що характеризують процес і результати впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання, використання цієї системи
Експертна оцінка від 0 до 5 балів
-
-
-
-
-
Наявність системи моніторингу якості допрофільної підготовки і профільного навчання
0
-
0,5
-
-
1,0
-
-
-
-
-
Оцінка: К = , Де N - максимально можлива кількість балів; n - сума балів, виставлених експертами.
Максимально можлива кількість балів N = ________ (складається з максимальних значень по кожній підгрупі індикаторів)
Сума балів, виставлених експертами n = _____
Оцінка: До = _______
Високий рівень - 0,95 ≤ До 1
Достатній рівень - 0,65 ≤ До 0,95
Середній рівень - 0,5 ≤ До 0,65
Початковий рівень - 0 До 0,5
Загальний висновок експертів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       __________________________


* Умовні позначення якісних рівнів готовності:
1,0 - повна готовність
0,5 - неповна готовність
0 - нульова готовність
- Позиція не задіяна
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Методичка
460.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Методика організації допрофільної підготовки учнів II ступеню в загальноосвітніх навчальних закладах
Моніторинг в загальноосвітніх навчальних закладах
Місце географії у навчальних планах загальноосвітніх закладів
Професійне самовизначення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів
Критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти
Моніторинг діяльності спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням
Комплексний моніторинг ефективності функціонування загальноосвітніх навчальних закладів реалізують 3
Нетрадиційні інструменти есе портфоліо тощо оцінювання навчальних результатів
Комплексний моніторинг ефективності функціонування загальноосвітніх навчальних закладів реалізують 2
© Усі права захищені
написати до нас