Моделювання бізнес-процесів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

);;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;; ;; o;; ;; ;; o;; ;; ;; o ;; ;;;);;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;; -;; o;; ;; ;; o;;  ;; ;; o;; ;;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;; ;; o;; ;;  ;; ;; ;; ;; ;; ;;;);;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;;.;;. ;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;.;;; ;; o;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ; ;; ;; o;; ;; ;; o;; ;; ;; o;; ;;; ;; o;; ;; ;; ;; ;; ; ; ;; ;;; ;; o;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;;; ;; o;; ;; ;; ; ; ;; ;; ;; ;;; Зміст

Введення

1 Сутність і значення моделювання бізнес-процесів

2 Методика проведення моделювання бізнес-процесів

3 Історія розвитку методологій моделювання бізнес-процесів

Висновок

Список використаних джерел

Введення

Моделювання бізнес-процесу - процес відображення суб'єктивного бачення потоку робіт у вигляді формальної моделі, що складається з взаємопов'язаних операцій.

Метою моделювання є систематизація знань про компанію та її бізнес-процесах в наочній графічній формі більш зручною для аналітичної обробки отриманої інформації.

В даний час на ринку комп'ютерних технологій представлені кілька спеціальних програм, що дозволяють обстежувати підприємство і побудувати модель. Вибір методології та інструментів, за допомогою яких проводиться моделювання бізнес-процесів, основоположного значення не має. Існують стандартизовані, випробувані часом методології та інструментальні засоби, за допомогою яких можна обстежити підприємство і побудувати його модель. Ключове їх перевага - простота і доступність до оволодіння.

Основу багатьох сучасних методологій моделювання бізнес-процесів склала методологія SADT. В даний час найбільш широко використовувана методологія опису бізнес-процесів - стандарт США IDEF.

Головне достоїнство ідеї аналізу бізнес-процесів підприємства за допомогою створення його моделі - її універсальність. По-перше, моделювання бізнес-процесів це відповідь практично на всі питання, що стосуються вдосконалення діяльності підприємства і підвищення його конкурентоспроможності. По-друге, керівник або керівництво підприємства, що впровадили у себе конкретну методологію, буде мати інформацію, яка дозволить самостійно вдосконалювати своє підприємство і прогнозувати його майбутнє.

1 Сутність і значення моделювання бізнес-процесів

Моделювання бізнес-процесів дозволяє проаналізувати не тільки, як працює підприємство в цілому, як воно взаємодіє із зовнішніми організаціями, замовниками та постачальниками, але і як організована діяльність на кожному окремо взятому робочому місці.

Існує кілька підходів до визначення поняття «моделювання бізнес-процесів»:

моделювання бізнес-процесів - це опис бізнес-процесів підприємства дозволяє керівнику знати, як працюють рядові співробітники, а рядовим співробітникам - як працюють їхні колеги і на який кінцевий результат спрямована вся їх діяльність [3];

моделювання бізнес-процесів - це ефективний засіб пошуку можливостей поліпшення діяльності підприємства;

моделювання бізнес-процесів - це засіб дозволяє передбачати і мінімізувати ризики, які виникають на різних етапах реорганізації діяльності підприємства;

моделювання бізнес-процесів - це метод, що дозволяє дати оцінку поточній діяльності підприємства по відношенню до вимог, що пред'являються до його функціонування, управління, ефективності, кінцевими результатами діяльності і ступеня задоволеності клієнта [3];

моделювання бізнес-процесів - це метод, що дозволяє дати вартісну оцінку кожному процесу, взятому окремо, і усіх бізнес-процесів на підприємстві, узятим у сукупності;

моделювання бізнес-процесів - це завжди вірний спосіб виявлення поточних проблем на підприємстві та передбачення майбутніх.

Сучасні підприємства змушені постійно займатися покращенням своєї діяльності. Це вимагає розробки нових технологій і прийомів ведення бізнесу, підвищення якості кінцевих результатів діяльності і, звичайно, впровадження нових, більш ефективних методів управління та організації діяльності підприємств.

Бізнес-процес - це логічний, послідовний, взаємозалежний набір заходів, який споживає ресурси виробника, створює цінність і видає результат споживачу. Серед основних причин, що спонукають організацію оптимізувати бізнес-процеси, можна виділити необхідність зниження витрат або тривалості виробничого циклу, вимоги, що пред'являються споживачами та державою, впровадження програм управління якістю, злиття компаній, внутрішньоорганізаційні протиріччя та ін [2].

Моделювання бізнес-процесів - це ефективний засіб пошуку шляхів оптимізації діяльності компанії, засіб прогнозування і мінімізації ризиків, що виникають на різних етапах реорганізації підприємства. Цей метод дозволяє дати вартісну оцінку кожному окремому процесу і усіх бізнес-процесів організації в сукупності.

Рішення з моделювання бізнес-процесів звичайно приймається з причин, представленим на малюнку 1.

Малюнок 1 - Причини, за якими приймається рішення з моделювання бізнес-процесів

Моделювання бізнес-процесів зачіпає багато аспектів діяльності компанії:

зміна організаційної структури;

оптимізацію функцій підрозділів та працівників;

перерозподіл прав і обов'язків керівників;

зміна внутрішніх нормативних документів та технології проведення операцій;

нові вимоги до автоматизації виконуваних процесів і т. д.

Метою моделювання є систематизація знань про компанію та її бізнес-процесах в наочній графічній формі більш зручною для аналітичної обробки отриманої інформації. Модель повинна відображати структуру бізнес-процесів організації, деталі їх виконання і послідовність документообігу.

Моделювання бізнес-процесів організації включає два етапи структурне і детальне.

Структурне моделювання бізнес-процесів організації може виконуватися в нотації IDEF0 з використанням інструментарію BPwin або мовою UML з використанням інструментарію Rational Rose. Детальне моделювання виконується на мові UML.

На етапі структурного моделювання в моделі повинні бути відображені:

існуюча організаційна структура;

документи й інші сутності, що використовуються при виконанні модельованих бізнес-процесів і необхідні для моделювання документообігу, з описами їх основного змісту;

структуру бізнес-процесів, яка відображає їх ієрархію від більш загальних груп до приватних бізнес-процесів;

діаграми взаємодії для кінцевих бізнес-процесів, що відображають послідовність створення та переміщення документів (даних, матеріалів, ресурсів тощо) між дійовими особами.

Підготовлена ​​модель повинна бути узгоджена архітекторами і провідними програмістами, підтверджуючи, що структура бізнес-процесів зрозуміла.

Детальне моделювання бізнес-процесів виконується в тій же моделі і має відображати необхідну деталізацію і повинна забезпечити однозначне уявлення про діяльність організації.

Детальна модель бізнес-процесу повинна включати:

набір прецедентів відображають можливі варіанти виконання бізнес-процесів «як є»;

діаграми дій, детально описують послідовність виконання бізнес-процесів;

діаграми взаємодії, що відображають схеми документообігу.

Моделі повинні бути узгоджені з провідними фахівцями організації, що володіють необхідними знаннями.

У разі якщо після побудови моделей узгодження не було досягнуто - в модель повинні бути внесені необхідні уточнення та корективи. Процес ітерації (узгодження, внесення коректив та уточнень) повинен повторюватися до моменту повного підтвердження, що модель зрозуміла і однозначно представляє деталі бізнес-процесів.

2 Методика проведення моделювання бізнес-процесів

Під методологією (нотацією) створення моделі (опису) бізнес-процесу розуміється сукупність способів, за допомогою яких об'єкти реального світу і зв'язку між ними представляються у вигляді моделі. Будь-яка методологія (методика) включає три основні складові:

- Теоретична база;

- Опис кроків, необхідних для отримання заданого результату;
-Рекомендації щодо використання як окремо, так і в складі групи методик [2].

Моделювання бізнес-процесів можна виконувати з застосуванням різних підходів, методологій, нотацій та інструментальних засобів - залежно від вимог до моделі в кожному конкретному випадку. Чим визначаються ці вимоги? Багато в чому - процесом створення системи автоматизації в цілому, в рамках якого проводиться моделювання предметної області. Цей процес визначає, яким чином буде будуватися, уточнюватися і використовуватися модель.

Як правило, система створюється колективом людей. Ці люди мають різні спеціальності, досвід, звички, освіта, уподобання та особисті якості. Модель бізнес-процесів будується для того, щоб ці люди могли ефективно обмінюватися знаннями і спільно приймати рішення по ходу створення системи. Модель є мовою спілкування між сторонами, які беруть участь у створенні системи автоматизації, - замовниками, експертами, архітекторами і т. д. Вона повинна бути організована таким чином, щоб кожна сторона, яка сприймає модельовану систему з власної точки зору, могла ефективно вносити свій внесок у загальне розуміння предметної області.

Процес створення автоматизованої системи часто виявляється ітеративним, тому модель повинна допускати послідовні уточнення. В ідеалі модель повинна будуватися таким чином, щоб при її деталізації не змінювалися раніше побудовані більш загальні елементи моделі, а тільки додавалися б нові [2].

Модель повинна бути стійка до змін предметної області. Це означає, що вона повинна бути організована таким чином, щоб при змінах предметної області змінювався тільки деякий мінімально необхідний набір елементів моделі. Більше того, модель сама повинна бути інструментом реорганізації бізнес-процесів у рамках створення системи автоматизації.

Необхідно враховувати важливі характеристики моделювання бізнес-процесів. Зокрема, до п реімуществам моделювання бізнес-процесів відносять: підвищення якості та швидкості виробництва продукції з одночасним зниженням витрат, зростання професіоналізму співробітників; підвищення конкурентоспроможності компанії. Недоліки, у свою чергу: посилення експлуатації співробітників і пов'язані з цим проблеми соціально-психологічного характеру; необхідність проведення цілеспрямованої роботи по зміні корпоративної культури.

3 Історія розвитку методологій моделювання бізнес-процесів

Основу багатьох сучасних методологій моделювання бізнес-процесів склала методологія SADT (Structured Analysis and Design Technique - метод структурного аналізу і проектування) та алгоритмічні мови, застосовувані для розробки програмного забезпечення.

У стислому вигляді історія розвитку методологій моделювання бізнес-процесів представлена ​​на малюнку 2. Для наочності паралельно наведена історія розвитку підходів до управління якістю [2].

Малюнок 2 - Історія розвитку методологій моделювання бізнес-процесів

В даний час для опису, моделювання та аналізу бізнес-процесів використовуються декілька типів методологій. До числа найбільш поширених типів належать такі методології:

моделювання бізнес-процесів (Business Process Modeling);

опису потоків робіт (Work Flow Modeling);

опису потоків даних (Data Flow Modeling).

Методології моделювання бізнес-процесів (Business Process Modeling). Найбільш широко використовувана методологія опису бізнес-процесів - стандарт США IDEF0. З моменту розробки стандарт не зазнав істотних змін. В даний час розвиток методології IDEF0 пов'язане з удосконаленням підтримують її інструментів - програмних продуктів для моделювання бізнес-процесів (наприклад, BPWin 4.0, ProCap, IDEF0/EM Tool та ін.) Методологія IDEF0 надає аналітику широкі можливості для опису бізнесу організації на верхньому рівні з акцентом на управління процесами. Нотація дозволяє відображати в моделі процесу зворотні зв'язки різного типу - за інформацією, управління, руху матеріальних ресурсів [2].

За допомогою методології сімейства IDEF можна ефективно відображати і аналізувати моделі діяльності широкого спектру складних систем в різних розрізах. При цьому широта і глибина обстеження процесів в системі визначається самим розробником, що дозволяє не перевантажувати створювану модель зайвими даними. На даний момент до сімейства IDEF можна віднести такі стандарти:

IDEF0 - методологія функціонального моделювання. За допомогою наочного графічного мови IDEF0, вивчається постає перед розробниками та аналітиками у вигляді набору взаємозалежних функцій. Як правило, моделювання засобами IDEF0 є першим етапом вивчення будь-якої системи;

IDEF1 - методологія моделювання інформаційних потоків усередині системи, що дозволяє відображати і аналізувати їх структуру та взаємозв'язку;

IDEF1X (IDEF1 Extended) - методологія побудови реляційних структур. IDEF1X відноситься до типу методологій "Сутність-взаємозв'язок" (ER - Entity-Relationship) та, як правило, використовується для моделювання реляційних баз даних;

IDEF2 - методологія динамічного моделювання розвитку систем. У зв'язку з дуже серйозними труднощами аналізу динамічних систем від цього стандарту практично відмовилися, і його розвиток призупинився на самому початковому етапі;

IDEF3 - методологія документування процесів, що відбуваються в системі, яка використовується, наприклад, при дослідженні технологічних процесів на підприємствах. За допомогою IDEF3 описуються сценарій та послідовність операцій для кожного процесу. IDEF3 має прямий взаємозв'язок з методологією IDEF0 - кожна функція може бути представлена ​​у вигляді окремого процесу засобами IDEF3;

IDEF4 - методологія побудови об'єктно-орієнтованих систем. Засоби IDEF4 дозволяють наочно відображати структуру об'єктів і закладені принципи їх взаємодії, тим самим дозволяючи аналізувати й оптимізувати складні об'єктно-орієнтовані системи;

IDEF5 - методологія дослідження складних систем [2].

Система ARIS являє собою комплекс засобів аналізу і моделювання діяльності підприємства. Її методичну основу становить сукупність різних методів моделювання, що відображають різні погляди на досліджувану систему. Одна і та ж модель може розроблятися з використанням декількох методів, що дозволяє використовувати ARIS фахівцям з різними теоретичними знаннями і налаштовувати його на роботу з системами, що мають свою специфіку [1].

ARIS підтримує чотири типи моделей, що відображають різні аспекти досліджуваної системи:

організаційні моделі, що представляють структуру системи - ієрархію організаційних підрозділів, посад і конкретних осіб, зв'язку між ними, а також територіальну прив'язку структурних підрозділів;

функціональні моделі, що містять ієрархію цілей, що стоять перед апаратом управління, з сукупністю дерев функцій, необхідних для досягнення поставлених цілей;

інформаційні моделі, що відображають структуру інформації, необхідної для реалізації всієї сукупності функцій системи;

моделі управління, що представляють комплексний погляд на реалізацію бізнес-процесів у межах системи.

Для побудови перерахованих типів моделей використовуються як власні методи моделювання ARIS, так і різні відомі методи і мови моделювання - ERM, UML, OMT та ін

У процесі моделювання кожен аспект діяльності підприємства спочатку розглядається окремо, а після детального опрацювання всіх аспектів будується інтегрована модель, що відображає всі зв'язки між різними аспектами.

Моделі в ARIS представляють собою діаграми, елементами яких є різноманітні об'єкти - "функція", "подія", "структурний підрозділ", "документ" і т.п. Між об'єктами встановлюються різноманітні зв'язки. Кожному об'єкту відповідає певний набір атрибутів, які дозволяють ввести додаткову інформацію про конкретний об'єкт. Основна бізнес-модель ARIS - eEPC (extended Event Driven Process Chain - розширена модель ланцюжка процесів, керованих подіями). По суті, вона розширює можливості IDEF0, IDEF3 і DFD, володіючи усіма їх достоїнствами і недоліками. Застосування великої кількості різних об'єктів, пов'язаних різними типами зв'язків, може значно збільшити розмір моделі і зробити її погано читається [1].

На закінчення короткого опису існуючих методологій слід зазначити, що бізнес-процеси підприємства можуть бути представлені за допомогою стандартних блок-схем, які, по суті, засновані на ідеології нотації IDEF3, але при цьому містять деякі додаткові спеціальні графічні об'єкти. Використання цих об'єктів дозволяє зробити блок-схеми процесів більш наочними та зрозумілими для виконавців.

Зведена інформація про основні існуючих сьогодні методологіях представлена ​​на малюнку [2].

Малюнок 4 - Методології моделювання бізнес-процесів

Таким чином, компанія, що зважилася на оптимізацію бізнес-процесів, може вибрати методологію з декількох стандартних, використовувати найпростіші блок-схеми або, нарешті, розробити власну форму опису. Вибір методологій повинен базуватися на розумінні їх можливостей і недоліків, а також цілей використання створюваних моделей бізнес-процесів.

Розглянемо методології опису потоків даних DFD. Мета такого подання - продемонструвати, як кожен процес перетворює вхідні дані у вихідні. Може відображати не тільки інформаційні, але й матеріальні потоки.

Основними компонентами діаграм потоків даних є:

зовнішні сутності (матеріальний об'єкт або фізична особа, що є джерелом або приймачем інформації, наприклад, замовники, персонал, постачальники, клієнти, склад);

системи і підсистеми (наприклад, підсистема по роботі з фізичними особами);

процеси (перетворення вхідних потоків даних у вихідні відповідно до певного алгоритму; фізично це може бути, наприклад, підрозділ організації (відділ), що виконує обробку вхідних документів і випуск звітів, програма, вбудоване логічне пристрій і т.д.);

накопичувачі даних (абстрактні пристрої для зберігання інформації);

потоки даних.

Необхідно розміщувати на кожній діаграмі від 3 (менше немає сенсу) до 7 (більше - не сприймані) процесів, не захаращуючи діаграми несуттєвими на даному рівні деталями.

Першим кроком при побудові ієрархії DFD є побудова контекстних діаграм. Зазвичай при проектуванні щодо простих систем будується єдина контекстна діаграма із зіркоподібною топологією, в центрі якої знаходиться так званий головний процес, сполучений з приймачами та джерелами інформації. Для складних систем (десять і більше зовнішніх сутностей, розподілена природа і багатофункціональність системи) будується ієрархія контекстних діаграм. При цьому контекстна діаграма верхнього рівня містить не єдиний головний процес, а набір підсистем, з'єднаних потоками даних.

Кожен процес на DFD може бути деталізований за допомогою DFD або (якщо процес елементарний) специфікації. Специфікації представляють собою описи алгоритмів завдань, що виконуються процесами. Мови специфікацій можуть варіюватися від структурованого природної мови або псевдокоду до візуальних мов моделювання.

Висновок

Моделювання бізнес-процесів дозволяє проаналізувати не тільки, як працює підприємство в цілому, як воно взаємодіє із зовнішніми організаціями, замовниками та постачальниками, але і як організована діяльність на кожному окремо взятому робочому місці.

Моделювання бізнес-процесів організації включає два етапи структурне і детальне.

Під методологією (нотацією) створення моделі (опису) бізнес-процесу розуміється сукупність способів, за допомогою яких об'єкти реального світу і зв'язку між ними представляються у вигляді моделі.

Основу багатьох сучасних методологій моделювання бізнес-процесів склала методологія SADT (Structured Analysis and Design Technique - метод структурного аналізу і проектування) та алгоритмічні мови, застосовувані для розробки програмного забезпечення. За допомогою методології сімейства IDEF можна ефективно відображати і аналізувати моделі діяльності широкого спектру складних систем в різних розрізах. Система ARIS являє собою комплекс засобів аналізу і моделювання діяльності підприємства. Її методичну основу становить сукупність різних методів моделювання, що відображають різні погляди на досліджувану систему.

Необхідно враховувати важливі характеристики моделювання бізнес-процесів. Зокрема, до п реімуществам моделювання бізнес-процесів відносять: підвищення якості та швидкості виробництва продукції з одночасним зниженням витрат, зростання професіоналізму співробітників; підвищення конкурентоспроможності компанії. Недоліки, у свою чергу: посилення експлуатації співробітників і пов'язані з цим проблеми соціально-психологічного характеру; необхідність проведення цілеспрямованої роботи по зміні корпоративної культури.

Список використаних джерел

Войнов І. В., Пудовкіна С. Г., Телегін О. І. Моделювання економічних систем і процесів. Досвід побудови ARIS-моделей: Монографія. - Челябінськ: Вид. ЮУрГУ, 2002. - 392 с.

Волков О. Стандарти та методології моделювання бізнес-процесів. Режим доступу: http://www.connect.ru/article.asp?id=5710. - Загл. з екрану.

Григор'єв Д. Моделювання бізнес-процесів підприємства. Режим доступу: http://www.valex.net/articles/process.html. - - Загл. з екрану.

Калянов Г.М. Моделювання, аналіз, реорганізація та автоматизація бізнес-процесів / / М.: Фінанси і статистика, 2006.

Менеджмент процесів / Под ред. Й. Беккера, Л. Вілкова, В. Таратухін, М. Кугелера, М. Роземанна; [пер. з нім.]. - М.: Ексмо, 2007. - 384 с. - (Якісний менеджмент).

Пінаєв Д., Веретенников Д. Моделювання бізнес-процесів: доступно про складне / Д. Пінаєв / / 2003.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Реферат
57.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Аналіз та моделювання бізнес-процесів компанії
Забезпечення якості моделювання бізнес-процесів
Моделювання фізичних процесів
Моделювання фізичних процесів 2
Моделювання технологічних процесів в рибництві
Моделювання процесів мислення та творчості
Особливості моделювання соціальних процесів
Моделювання динаміки соціальних процесів
Моделювання політичних і соціально-економічних процесів
© Усі права захищені
написати до нас