Мислення людини

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
1. Введення.
1.1 Глава 1: Мислення як поняття в психології
1.2 Види мислення
1.3 Базові розумові операції
1.4 Форми мислення
2.1 Глава 2: Рішення розумових завдань. Інтелект
2.2 Особистість і її інтереси
2.3 Рішення розумових завдань
2.4 Індивідуальні якості мислення
2.5 Інтелект
3. Висновок

1. Введення
Мислення - психолого-пізнавальний процес відображення у свідомості людини складних зв'язків і відношення між предметами і явищами навколишнього світу. Завдання мислення - розкриття відносин між предметами, виявлення зв'язків відділення їх від випадкових збігів. Мислення оперує поняттями і бере на себе функції узагальнення й планування. Поняття мислення є вищим пізнавальним процесом, що істотно відрізняє його від інших процесів, які допомагають людині орієнтуватися в навколишньому середовищі; так як в даному понятті простежується сукупність всіх пізнавальних процесів. Мислення є процесом, причому складним, що протікають в свідомості людини і можливо без прояву видимих ​​дій.
Відмінність мислення від інших психічних процесів пізнання полягає в тому, що воно завжди пов'язане з активним зміною умов, в яких знаходиться людина. Мислення завжди спрямоване на вирішення якої-небудь задачі. У процесі мислення проводиться цілеспрямоване і доцільне перетворення дійсності. Процес мислення безперервний і протікає протягом всього життя, попутно трансформуючись, у зв'язку з впливами таких факторів як вік, соціальний стан, стабільність середовища проживання. Особливість мислення - його опосередкований характер. Те, що людина не може пізнати прямо, безпосередньо, він пізнає побічно, опосередковано: одні властивості через інші, невідоме - через відоме. Мислення розрізняють за видами, що протікають процесів та операцій. З поняттям мислення нерозривно пов'язане поняття інтелект. Інтелект - загальна здатність до пізнання і вирішення проблем без спроб і помилок тобто «В умі». Інтелект розглядається як досягнутий до певного віку рівень психічного розвитку, який проявляється в стійкості пізнавальних функцій, а так само в ступені засвоєння умінь і знань (за сл. Зінченко, Мещерякова). Інтелект як невід'ємна частина мислення, його складова частина і в своєму роді узагальнююче поняття.

Глава 1.
1.1 Мислення як поняття в психології
У процесі відчуття і сприйняття людина пізнає навколишній світ у результаті безпосереднього, чуттєвого його відображення, саме це поняття трактується як мислення. Мислення - процес відображення у свідомості людини реальної дійсності шляхом синтезу і аналізу всіх пізнавальних процесів. На практиці мислення як психічний процес не існує, воно присутнє у всіх пізнавальних процесах: у сприйнятті, увазі, уяві, пам'яті, мови. Мислення це єдиний психічний пізнавальний процес, але він реалізується за допомогою ряду підпроцесів, кожен з яких представляє собою самостійний і, в той же час, інтегрований з іншими пізнавальними формами процес. Вищі форми цих процесів обов'язково пов'язані з мисленням, і ступінь його участі визначає рівень їх розвитку. Жодна закономірність не може бути сприйнята безпосередньо органами почуттів. Прикладом може служити будь-яка свідома діяльність людини; дивлячись у вікно ми можемо визначити по мокрій даху або калюжах, що був дощ, стоячи на світлофорі, очікуємо зелене світло, бо усвідомлюємо, що саме цей сигнал служить спонукою до дії. У тому і іншому випадку ми здійснюємо розумовий процес, тобто відображаємо істотні зв'язки між явищами зіставляючи факти. Для пізнання недостатньо лише помітити зв'язок між явищами, необхідно встановити, що цей зв'язок є загальною властивістю речей. На цій узагальненій основі людина вирішує конкретні завдання. Мислення дає відповідь на питання, які неможливо отримати шляхом простого чуттєвого відображення. Завдяки мисленню людина правильно орієнтується в навколишньому світі, використовуючи раніше отримані узагальнення в новій, конкретній обстановці. Діяльність людини розумна завдяки знанню законів, взаємозв'язків об'єктивної дійсності. Основним завданням, з якої починається розумовий процес є постановка завдання й визначення шляхів її вирішення. Для того щоб в результаті розумового процесу дозволити завдання, потрібно прийти до більш адекватного пізнання. До такого все більш адекватного пізнання свого предмета і вирішенню що стоїть перед ним завдання мислення йде за допомогою різноманітних операцій, які становлять різні взаємопов'язані і один в одного перехідні боку розумового процесу.
Встановлення загальних взаємозв'язків, узагальнення властивостей однорідної групи явищ, розуміння сутності конкретного явища як різновиду певного класу явищ - така сутність людського мислення. У визначення мислення найчастіше включають наступні ознаки:
1. Психічний процес, який забезпечує орієнтування суб'єкта в міжпредметних зв'язках і відносинах, шляхом впливу предметами один на одного, шляхом використання гарматних засобів та засобів вимірювання, шляхом включення в організацію мислення знаків і символів.
2. Процес, початково виникає на основі практичних дій і безпосередньо-чуттєвого пізнання.
3. Процес, в міру свого розвитку виходить за межі практичних дій.
4. Процес, результатом якого є узагальнене відображення дійсності на основі міжпредметних зв'язків і відносин.
5. Процес, завжди протікає з опорою на наявні знання.
6. Виходить з живого споглядання, але не зводиться до нього.
7. Процес, пов'язаний з практичною діяльністю людини.
Всі вищевказані пункти безпосередньо пов'язані і більш зрозуміло трактуються при розгляді таких структурних одиниць як види мислення.
1.2 Види мислення
1. Теоретичне - пізнання законів і правил. Користуючись цим видом мислення, людина в процесі виконання завдання звертається до понять, готовим знанням, отриманим іншими людьми, як правило, сам не маючи досвіду у вирішенні даного завдання.
2. Практичне - розробка засобів до рішення, постановка мети, створення плану, схеми послідовності дій. Матеріалом, який використовує людина при практичному мисленні, не є поняття, судження і умовиводи, а образи. Вони беруться з пам'яті або творчо відтворюються уявою. У результаті рішення розумових завдань відповідні образи подумки перетворюються так, щоб людина в результаті маніпулювання ними зміг безпосередньо побачити рішення цікавить його завдання.
3. Наочно-дієве - основним завданням цього виду є сприйняття предметів і перетворення їх в реальній дійсності, правильні дії з даними предметами спрямовані на вирішення завдання. Результатом є створення будь-якого матеріального продукту. При дії предметів один на одного в ході маніпулятивної активності людина спирається на ряд універсальних операцій: практичного аналізу предметів і явищ (пізнання і використання фізичних якостей предметів); практичного синтезу (при перенесенні навичок). Таке мислення обмежено індивідуальним сенсомоторним досвідом і рамками ситуацій в яких воно формується і протікає.
4. Наочно-образне - при протіканні цього виду мислення, людина прив'язана до дійсності, використовує конкретні образи для вирішення виниклої ситуації, а самі необхідні для мислення образи представлені в його короткочасної і оперативної пам'яті. Характерно для прояву в сьогочасних ситуаціях, безпосередньо в реальності, якої знаходиться людина в даний проміжок часу.
5. Словесно-логічне - це вид мислення опосередкований знаками, з яких безпосередньо складаються поняття. Словесно-логічне мислення здійснюється шляхом умоглядної логічного зв'язку конкретних предметів, об'єктів, процесів і явищ зі звуками, з мовними звуками, зі словами та словосполученнями, з поняттями, вираженими у мові у вигляді слів і знаків, і які позначають дані предмети і об'єкти. Тут доречно зауважити, що мислення об'єктивно пов'язано не тільки з уявою, пам'яттю, сприйняттям, але і з промовою, в якій мислення реалізується і з допомогою якої воно здійснюється. Направлено в основному на знаходження загальних закономірностей в природі і людському суспільстві. При такому виді мислення важливо зрозуміти різницю, вона полягає в тому, що людина сприймає не образ, а буквене відбиття або відбувається звуковий контакт (мова); на основі даних видів сприйняття людина зіставляє отриману інформацію в образ, або координує свої подальші дії для вирішення задачі .
У психології існує різна класифікація видів мислення, тому розглянемо ще декілька видів або як їх класифікують «основоположні типи» мислення.
· Аутістіческое мислення - даний тип мислення спрямований на задоволення власних інтересів. Потреби в даному випадку більш особистісно орієнтовані. У багатьох відносинах аутістіческое мислення протилежно реалістичного. При аутістіческое типі мислення актуальні, загальноприйняті асоціації гальмуються, як би відсуваються на другий план, особистісні орієнтири у свою чергу домінують, в окремих випадках переважають афекти. Таким чином, особисті інтереси отримують простір для асоціацій, навіть якщо породжують логічні невідповідності. Аутістіческое мислення породжує ілюзії, а не істини.
· Реалістичне мислення - правильно відображає дійсність, робить поведінку людини в різних ситуаціях розумним. Метою операцій реалістичного мислення є створення правильної картини світу, знаходження істини.
· Егоцентричного мислення - характеризується як правило тим, що людина не здатна прийняти точку зору не збігається з його «его». Як правило, логічні принципи дотримуються, але вони не ведуть до раціонального вирішення завдання, суперечать загальноприйнятим законам, не відповідають тимчасовим тенденціям. Такі люди сприймають картину світу, як «все залежить від моєї думки і рішення, причому іншого як правило не дано. В окремих яскраво виражених випадках може призвести до відхилень: манія величі, роздвоєння особистості (рідше).
· Репродуктивне - специфіку цього типу мислення можна охарактеризувати як пошук і встановлення зв'язків і відносин між готовими продуктами розумової діяльності, які фіксовані в знаковій формі. Даний тип передбачає інтенсивну розумову діяльність. Часто зустрічається в педагогічній практиці, коли знакові форми, що фіксують зміст і ставлення понять дані і зрозумілі для сприйняття, а розуміння та логічне зіставлення відсутня, в наслідок різних особистісних аспектів нерозуміння.
Викладені вище класифікації мислення можуть бути сформульовані у вигляді ряду закономірностей розумового процесу.
- Основна функція процесів мислення - орієнтування суб'єкта в навколишньому світі за допомогою встановлення міжпредметних зв'язків і відносин, на основі різних засобів і способів.
- Процеси встановлення зв'язків і відносин протікають на декількох взаємопов'язаних рівнях заснованих на логічних зіставленнях наочно-образного, словесно-логічного, наочно-образного чи наочно-дієвого мислення.
- На кожному рівні мислення встановлення міжпредметних зв'язків і відносин реалізується за допомогою низки універсальних взаємопов'язаних оборотних операцій: аналізу і синтезу; узагальнення та конкретизації. Такі операції можуть об'єднуватися у функціональні схеми, психологічні механізми, що забезпечують виконання розумових дій при вирішенні різних завдань. Характеристика цих операцій наведена нижче.
1.3 Базові розумові операції
Розумова діяльність людини є рішенням різноманітних розумових завдань, спрямованих на розкриття суті чого-небудь. Розумова операція - це один із способів розумової діяльності, за допомогою якого людина вирішує розумові завдання.
Аналіз - уявне розділення предметів, предметів або ситуацій для виділення складових; уявне виділення з цілого його сторін, дій, відносин. Слід зауважити, що для спонукання даної операції можливо як поділ вихідного поняття на частини, так і вихідним матеріалом може бути частина будь-якого поняття, здійснюючи розумові операції над якою можна прийти до вирішення завдання.
Синтез - зворотний аналізу операція, при якому відбувається відновлення цілого, знаходження зв'язків і закономірностей, об'єднання частин, властивостей, дій, відносин в одне ціле.
Аналіз і синтез у мисленні взаємозв'язані. Ці операції сформувалися в практичній діяльності людини. У трудовій діяльності люди постійно взаємодіють з предметами і явищами. Практичне освоєння їх і привело до формування розумових операцій аналізу і синтезу. Аналіз і синтез, як правило, виступають в єдності, одне без іншого не можливо за визначенням. Саме такі закономірності класифікують мислення як найскладніший процес пізнання, що протікає несвідомо, збуджується ситуаціями і залежить від таких аспектів як: генетична інформація і філософія світогляду людини.
Абстракція - це процес уявного відволікання від деяких ознак, сторін конкретного, виділення якого-небудь одиничного ознаки. Це виділення будь-якої сторони чи аспекти явища, які в дійсності як самостійні не існують. Здійснюється на основі операцій аналізу, синтезу і порівняння. Результатом цієї операції нерідко виступає формування понять.
Узагальнення або гнералізація - це відкидання одиничних ознак, при збереженні загальних, з розкриттям істотних зв'язків. Відбувається зв'язування з класом предметів і явищ, дозволяє оперувати не окремими предметами, а їх певними класами; фіксувати способи досягнення цілей; замінювати знання безлічі випадків знанням одного принципу.
1.4. Форми мислення
Пізнання реальності, і об'єктивне її відображення, це складний багаторівневий процес, однією із структурних одиниць якого є поняття. Результати пізнавальної діяльності людей фіксують у формі понять. Пізнати предмет - значить, розкрити його сутність.
Поняття - є віддзеркалення істотних ознак і властивостей предметів і явищ. При цьому - унікальні характеристики кожного явища збираються воєдино, синтезуються. Щоб цей процес зрозуміти, відобразити, потрібно всебічно вивчити предмет, встановити його зв'язки з іншими предметами. Поняття про предмет виникає на основі багатьох суджень і умовиводів про нього. Освіта понять - результат тривалої, складної і активної розумової, комунікативної і практичної діяльності людей, процесу їх мислення. Поняття - засвоєна кінцева характеристика, навіть абстрактна або узагальнена. При виникненні нового поняття відбувається його засвоєння. Засвоїти поняття - це значить усвідомити його зміст, уміти виділяти істотні ознаки, точно знати його межі (об'єм), його місце серед інших понять з тим, щоб не плутати з подібними поняттями; вміти користуватися даним поняттям в пізнавальній і практичній діяльності.
Ще однією формою мислення прийнято називати умовивід. Умовивід - виведення суб'єктивно нового судження з вже відомих суджень, що є на даний момент у суспільно-історичному досвіді людства і особистому практичному досвіді суб'єкта розумової діяльності. Умовивід як форма отримання знання можливо тільки при дотриманні законів логіки. Умовиводи бувають індуктивні, дедуктивні та за аналогією.
Судження - це форма мислення, яка відображає об'єкти дійсності в їх зв'язках і відносинах. Кожне судження є окрема думка про що-небудь. Судження утворюються двома основними способами:
безпосередньо, коли в них висловлюють те, що сприймається;
опосередковано - шляхом умовиводів або міркувань. Судження можуть бути:
істинними;
помилковими;
загальними;
приватними;
поодинокими.
Послідовна логічний зв'язок декількох суджень, необхідна для того, щоб вирішити будь-яку розумову задачу, зрозуміти що-небудь, знайти відповідь на питання, називається міркуванням.
Міркування - має практичний сенс лише тоді, коли воно призводить до певного висновку, умовиводу. Умовивід і буде відповіддю на питання, підсумком пошуків думки. Міркування, в якому думка рухається у зворотному напрямі, називають дедукцією, а висновок - дедуктивним. Дедукція є висновок окремого випадку із загального положення, перехід думки від загального до менш загального, до приватного або одиничного. При дедуктивному міркуванні ми, знаючи загальне положення, правило або закон, робимо висновок про окремі випадки, хоча їх спеціально і не вивчали.

Глава 2
2.1 Рішення розумових завдань. Інтелект
Пізнаючи світ, людина узагальнює результати чуттєвого досвіду, відображає загальні властивості речей. Для пізнання навколишнього світу недостатньо лише помітити зв'язок між явищами, необхідно встановити, що цей зв'язок є загальною властивістю речей. На цій узагальненій основі людина вирішує конкретні пізнавальні задачі. Завдяки мисленню людина правильно орієнтується в навколишньому світі, використовуючи раніше отримані узагальнення в новій, конкретній обстановці. Діяльність людини розумна завдяки знанню законів, взаємозв'язків об'єктивної дійсності. У мисленні встановлюється відношення умов діяльності до її мети, здійснюється перенесення знань з однієї ситуації в іншу, перетворення даної ситуації у відповідну узагальнену схему. Встановлення загальних властивостей, виділення узагальненого критерію оцінки, перенесення ознак однієї групи на іншу - це і є основна функція мислення. Але мислення, виходячи за межі відчуттів і сприйняття, завжди залишається нерозривно пов'язаним з чуттєвим відображенням дійсності. Узагальнення формуються на основі сприйняття одиничних об'єктів, а їх істинність перевіряється практикою. Кожна людина трактує поняття зі своєї точки зору, спирається на особисті забобони й усталені стереотипи, але в той же час всі розуміють один одного і знаходять компроміс. У процесі генезису людині необхідне постійне спілкування і свобода прийняття рішень, при цьому кожен враховує свою точку зору і застосовує свій оцінний критерій, але, тим не менш, розуміє неможливість свого існування без урахування загальноприйнятих норм, понять та ідеалів.
На наш погляд на процеси мислення кожного індивіда в новому часі впливають такі аспекти повсякденного життя й історично сформовані стереотипи як:
Національні традиції та ментальність.
Цей критерій діє на рівні історично закладених принципів, сформованих в таких науках як: історія, політологія, релігія.
Суспільно-політичні норми.
Даний критерій продиктований існуючим політичним ладом, ідеологією та спрямованістю до розвитку. Слід врахувати, що критерій залежить від форми правління в державі, і його лідерів. Мислення соціально обумовлене, воно виникає лише в суспільних умовах існування людини, воно грунтується на знаннях, тобто на суспільно-історичному досвіді людства. У процесі історичного розвитку розумові дії стали підкорятися певним логічним правилам; постійно повторюючись і перевіряючись на практиці, ці правила закріплювалися у свідомості людини і придбали для нього аксіоматичний характер.
Два вищевказаних пункту більш широко розкривають окремі науки - політологія, соціальна психологія.
Особистісні потреби та інтереси кожного.
Самий узагальнений критерій, певну трактування дати неможливо, оскільки неможливо врахувати інтереси кожного в конкретній ситуації.
Таким чином, процес мислення, так чи інакше, пов'язаний з операціями аналізу і синтезу. Людина виділяє для себе будь-які риси чи узагальнює отриману інформацію відповідно до названої вище класифікацією.
Психологія у класичному її розумінні розглядає особистісний критерій, оскільки він найбільш пов'язаний з конкретними, орієнтованими на даний суб'єкт потребами, що виникають незалежно і різнобічно, відповідно до ситуації.

2.2 Особистість і її інтереси
На питання, що таке особистість, психологи відповідають по-різному. Кожне з визначень особистості, що є в літературі, заслуговує на те, щоб врахувати його у пошуках глобального визначення особистості. Розглянемо кілька визначень. Для більшої ефективності візьмемо визначення з різних сфер психології.
1. Особистість - особлива якість людини, що купується їм у соціально-культурному середовищі в процесі спільної діяльності і спілкування.
2. Особистість - це автономний (певною мірою незалежний від суспільства) людина, яка вміє панувати собою, що володіє самосвідомістю, що має активну життєву позицію, свій погляд на речі.
3. Особистість - це людина, узята у системі таких її психологічних характеристик, що соціально обумовлені, виявляються в суспільних за природою зв'язках і стосунках, є стійкими, визначають моральні вчинки людини, мають важливе значення для нього самого і оточуючих.
Всі перераховані вище визначення характеризують особистість з різних сторін, що дозволяє сформувати конкретне поняття для кожного. При формуванні поняття особистість, необхідно враховувати основний параметр: особистість кожної людини наділена тільки їй властивим поєднанням психічних рис та особливостей, що становлять своєрідність кожної людини, його несхожість на інших людей. Така своєрідність психіки і особистості індивіда, їх неповторність називається індивідуальністю.
У нашому випадку, при трактуванні процесу мислення поняття особистість є невід'ємним. Кожен з нас індивідуальний і гарний по-своєму, розумовий процес протікає в кожному з нас автономно і орієнтований на потреби і реальні можливості.
2.3 Рішення розумових завдань
Розумова діяльність людини виявляється в розумінні об'єктів мислення і в рішенні на цій основі різноманітних розумових завдань. Мислення носить цілеспрямований характер і необхідно лише в тих ситуаціях, де виникає нова мета, а старі колишні кошти вже недостатні для її досягнення. Такі ситуації називаються проблемними.
Проблемна ситуація - це невизначена ситуація, яка змушує шукати нові рішення.
Проблемні ситуації виникають протягом усього життя кожного, і рішення приходить по-різному. Велику роль відіграє ситуація вимагає рішення. Вона може бути пов'язана з повсякденним життям, робочої діяльністю, орієнтована на сімейну сферу кожного суб'єкта. Від цих параметрів залежить швидкість прийняття рішення. Слід враховувати таке поняття як розуміння, оскільки воно є однією з основних фаз при протіканні процесу мислення. Розуміння - процес проникнення думки в сутність чого-небудь. Об'єктом розуміння може бути будь-який предмет, явище, факт, ситуація, дія, мова людей, твір літератури і мистецтва, наукова теорія і т.д. Розуміння може бути включено в процес сприйняття об'єкта і виражатися в пізнаванні, усвідомленні його, воно може здійснюватися і поза сприйняття. Розуміння є обов'язковою умовою рішення розумових завдань. Всякий розумовий процес є актом, спрямованим на вирішення певної задачі, постановка якої включає в себе мету й умови. Мислення починається з проблемної ситуації, потреби зрозуміти. При цьому дозвіл завдання є природним завершенням розумового процесу, а припинення його за недостигнутой мети буде сприйнято суб'єктом як зрив або невдача. З динамікою розумового процесу пов'язано емоційне самопочуття суб'єкта, напружене на початку і задоволене в кінці.
Діючи, людина вирішує різноманітні завдання. Завдання являє собою ситуацію, яка визначає дію людини, що задовольняє потребу шляхом зміни цієї ситуації. Сутність завдання полягає в досягненні мети. Складні задачі людина вирішує у декілька етапів. Усвідомивши мету, питання, виниклу потребу, він потім аналізує умови завдання, складає план дій і діє. Одні задачі людина вирішує безпосередньо, шляхом виконання звичних практичних і розумових дій, інші завдання вирішує опосередковано, шляхом придбання знань, необхідних для аналізу умов завдання. Завдання останнього типу називаються розумовими. Рішення розумових задач проходить кілька етапів.
Перший етап - усвідомлення питання завдання і прагнення знайти на нього відповідь. Без питання немає завдання, немає взагалі діяльності мислення. Перша ознака мислячої людини - вміння побачити проблему там, де вона є. Виникнення питань (що характерно у дітей) є ознакою що розвивається роботи думки. Людина бачить тим більше проблем, чим більше коло його знань. Таким чином, мислення передбачає наявність якихось початкових знань.
Другий етап рішення розумових задач - це аналіз умов завдання. Не знаючи умов, не можна вирішити ні одного завдання, ні практичної, ні розумової. Від усвідомлення проблеми думка переходить до її дозволу. Рішення завдання здійснюється різними способами. Є особливі завдання (завдання наочно-дієвого і сенсомоторного інтелекту), для вирішення яких достатньо лише по-новому співвіднести вихідні дані і переосмислити ситуацію. (Представники гештальтпсихології помилково намагалися звести до такої схеми вирішення всіх завдань.)
Третій етап рішення розумової задачі - саме рішення. Процес рішення здійснюється за допомогою різних розумових дій з використанням логічних операцій. Розумові дії утворюють певну систему, послідовно змінюючи один одного.
Останнім етапом рішення розумових задач є перевірка правильності рішення. Перевірка правильності рішення дисциплінує розумову діяльність, дозволяє осмислити кожен крок її, знайти непомічені помилки і виправити їх.
Уміння вирішувати розумові завдання характеризує розум людини, особливо, якщо людина може вирішувати їх самостійно і найбільш економними способами. Отже, ми з'ясували, що протягом всього життя вирішуємо завдання різної складності, але чому кожен мислить по-різному і вирішення однієї задачі може бути досягнуто різними способами і мати різний тимчасової поріг у кількох людей.
Мислення конкретної людини притаманні індивідуальні особливості. Ці особливості в різних людей виявляються, перш за все, в тому, що у них по-різному складається співвідношення взаємодоповнюючих видів і форм розумової діяльності. Виділяють три типи розумових дій, характерних для процесу розв'язання задач.
1. Орієнтовні дії - починаються з аналізу умов, на основі якого виникає головний елемент розумового процесу - гіпотеза. Вона виникає на основі отриманої інформації, аналізу умов і сприяє подальшому пошуку, направляє рух думки, у результаті переходить у план рішення. Усвідомлення гіпотези породжує потребу в перевірці, коли закінчується перевірка розумовий процес переходить до остаточної фази - судженню з даного питання.
2. Виконавчі дії - зводяться в основному до вибору прийомів вирішення завдання. Відбувається розрахунок різних дій необхідних для вирішення задачі і відсіювання неактуальних або нелогічних одиниць дії.
3. Знаходження відповіді - полягає в звірці рішення з вихідними умовами задачі. Якщо в результаті звірення результат узгоджується з вихідними умовами, процес припиняється.
2.4 Індивідуальні якості мислення
Наведемо приклад кількох індивідуальних якостей, притаманних кожній людині.
Самостійність мислення - вміння побачити і поставити нове питання чи проблему, а потім вирішити його власними силами. Творчий характер мислення чітко виражається саме в такій самостійності. Цими якостями наділені люди творчих професій. Чітко простежується при суто індивідуальних видах діяльності.
Гнучкість мислення - здатність змінювати аспекти розгляду предметів, явищ, їх властивостей і відносин, уміння змінити намічений шлях рішення задачі, якщо він не задовольняє, що змінилися. Це здатність розуміти і усвідомлювати, що будь-яка задача має безліч шляхів вирішення. Здатність трансформувати вихідні дані і використовувати їх відносність. З розвитком інтелектуальної діяльності варіативність, пластичність поведінки істотно збільшується, набуваючи як би новий вимір. Істотно змінюється співвідношення між послідовними - попередніми і наступними - актами поведінки і разом з тим і співвідношення акту поведінки і ситуації, в якій він відбувається.
Інертність мислення - якість мислення, що виявляється в схильності до шаблону, до звичних ходів думки, у труднощі перемикання від однієї системи дій до іншої.
Темп розвитку розумових процесів - мінімальне число вправ, необхідних для узагальнення принципу рішення. Це якість включає в себе поняття швидкості мислення, тобто швидкість протікання розумових процесів. Від цієї якості прямо-пропорційно залежить час, затрачений на вирішення завдання і ефективність самого процесу мислення. Притаманне людям, які мають динамічний спосіб життя і рід діяльності.
Економічність мислення - число логічних ходів (міркувань), за допомогою яких засвоюється нова закономірність. Це здатність відсікання зайвих дій і думок, необхідних для вирішення задачі або прийняття рішення.
Широта розуму - уміння охопити широке коло питань у різних областях знаннях та практиці. Цей критерій має на увазі під собою поняття кругозору людини, здатність застосовувати знання з різних областей.
Глибина мислення - уміння вникати в сутність, розкривати причини явищ, передбачати наслідки; проявляється в ступені істотності ознак, які людина може абстрагувати при оволодінні новим матеріалом, і в рівні їх узагальненості.
Послідовність мислення - уміння дотримувати строгий логічний порядок у розгляді того чи іншого питання.
Критичність мислення - якість мислення, що дозволяє здійснювати строгу оцінку результатів розумової діяльності, знаходити в них сильні і слабкі сторони, доводити істинність висунутих положень. Критичність - ознака зрілого розуму. Некритичний розум легко приймає будь-який збіг за пояснення, перше подвернувшееся рішення за остаточне.
Стійкість мислення - якість мислення, що виявляється в орієнтації на сукупність виділених раніше значущих ознак, на вже відомі закономірності. Це є здатністю зіставити дану ситуацію з уже відомими з теорії та практиці.
Всі вказані якості індивідуальні, змінюються з віком, піддаються корекції. Ці індивідуальні особливості мислення необхідно спеціально враховувати, щоб правильно оцінити розумові здібності і знання.
2.5 Інтелект
Сукупність усіх критеріїв оцінки розумового процесу породжує таке поняття як інтелект. Розглянемо деякі визначення інтелекту.
1) Інтелект - загальна здатність до пізнання і вирішення проблем, що визначає успішність будь-якої діяльності і лежить в основі інших здібностей.
2) Інтелект - досягнутий до певного віку рівень психічного розвитку, який проявляється у сформованості пізнавальних функцій, а також у ступені засвоєння умінь і знань.
Виходячи з цих визначень, зробимо висновок, що інтелект є поняттям, узагальнюючим мислення і всі пізнавальні процеси. Поняття є абстрактним і неможливо судити про інтелектуальні здібності людини з конкретної діяльності або ситуації. Необхідно взяти до уваги певний період життєдіяльності людини, який включає в себе: ситуації, дії, сфери життєдіяльності. Інтелект пов'язаний з поняттям розумового розвитку.
Під розумовим розвитком розуміється сукупність як знань, умінь, так і розумових дій, які сформувалися в процесі придбання цих умінь і знань. Найбільш загальною характеристикою рівня розумового розвитку є підготовленість функціонування мислення в межах вікового соціально-психологічного нормативу (СПН). Тобто рівень розумового розвитку має відображати найбільш типові, загальні, характерні для даного соціуму особливості розумової діяльності, що стосуються як обсягу та якості знань і умінь, так і запасу певних розумових дій.
При дослідженні структур інтелекту до уваги беруть такі підстави:
· Впізнання і розуміння пред'явленого матеріалу за різними ознаками;
· Конвергентна продуктивність - пошук рішення в одному напрямку з метою отримання єдиної правильної відповіді;
· Дивергентна продуктивність - пошук рішення в різних напрямках з метою одержання декількох в рівній мірі правильних відповідей;
· Контроль і оцінка - судження про правильність, логічності заданої ситуації;
· Конкретні предмети або їх зображення;
· Поведінки, дії, вчинки іншої людини і свої власні;
· Одиниці об'єктів, на які спрямована інтелектуальна діяльність людини;
· Класи об'єктів на яких спрямована інтелектуальна діяльність людини;
· Трансформація і перетворення заданого матеріалу;
· Прогноз результату або імплікація: що станеться, якщо ...
Інтелект у психології як: система психологічних механізмів, які зумовлюють можливість побудови "всередині" індивіда суб'єктивної картини відбувається. Інтелект, як поняття дуже широке і вимагає окремого тлумачення з точки зору інтелектуальної психології.
Процес формування розумових дій, за П.Я. Гальперіну.
1. Ознайомлення зі складом майбутньої дії в практичному плані, а також з вимогами, яким вона має відповідати. Є орієнтовною основою майбутньої дії.
2. Виконання заданого дії у зовнішній формі в практичному плані з реальними предметами або їх замінниками. Освоєння цього зовнішнього дії йде по всіх основних параметрах з певним типом орієнтування в кожному.
3. Виконання дії без безпосередньої опори на зовнішні предмети або їх замінники. Перенесення дії із зовнішнього плану в план гучного мовлення. Мова - суб'єктивне уявлення про дію у вигляді мови. Є як би безпредметним виконанням дії.
4. Перенесення мовного дії у внутрішній план. Особливістю внутрішньої мови є її стислість, конспективність, згорнутість. Але при виникненні розумових труднощів внутрішня мова бере розгорнуту форму і нерідко переходить в шепотную або гучну мова. Це дозволяє краще аналізувати і закріплювати абстрактний мовний матеріал: формулювання, умови задач і т.п.
Мова є засобом абстрагування, відволікання істотних ознак предметів, засобом фіксації і збереження знань, засобом передачі знань іншим людям. Тільки завдяки мові суспільно-історичний досвід усього людства стає надбанням окремого індивідуума. Знаряддям мислення є значення слова.
5. Виконання дії в плані внутрішньої мови з відповідними його перетвореннями і скороченнями, з відходом дії, його процесу і деталей виконання зі сфери свідомого контролю і переходом на рівень інтелектуальних умінь і навичок.

3. Висновок
Таким чином, процес мислення є самостійним і генеральним за функціями, протягом всієї життєдіяльності людини. Мислення потребує досконалого розгляду при педагогічної та керівної діяльності. Мислення є направляючої функцією поведінки людини, що відбиває справжню картину світу даного суб'єкта. При педагогічної діяльності слід приймати до уваги вікову психологію. При керівної діяльності, слід брати до уваги індивідуальність кожної людини і в той же час відповідність нормам цього підприємства. Якості мислення у всіх розвинені по-різному, але не слід відступати від традицій і сформованих норм поведінки. Науково-технічна революція постійно змінює структуру сучасної свідомості, спрощуючи розумові операції і представляючи на загальний розгляд нові гіпотези. Сукупність всього перерахованого відкриває нові інтелектуальні сфери діяльності для пізнання світу і дослідження можливостей людської свідомості.

Список літератури
1. Психологія. Немов Р.С. вид. "Валдос" 2003 р .
2. Психологічні механізми мислення людини. Маланов С.В. вид. "Московський психолого-соціальний інститут" 2003 р .
3. Загальна психологія. Маклаков А.Г. вид. "Пітер" 2006 р .
4. Психологія і педагогіка в запитаннях і відповідях. Петерс В.А. вид. "Проспект" 2004 р .
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Реферат
73.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Пам ять людини Образне мислення
Формування образного мислення творчої уяви розвитку інтелекту та логічного мислення
Мислення його властивості та якості Різновиди та механізми мислення Психологія особистості прав
Поняття про мислення Форми логічного мислення
Мислення тварин Деякі здібності мислення Вранова
Мислення Теорії мислення
Права людини у Загальній декларації прав людини 1948 р та їх розвиток
Специфіка філософського розгляду людини Природа і сутність людини Тілесне і духовне індивідуальне
Мислення 6
© Усі права захищені
написати до нас