Механізм адміністративно правового регулювання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Механізм адміністративно-правового регулювання
/ Курсова робота /
ЗМІСТ
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
1. Поняття і структура предмета адміністративно-
правового регулювання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5

2. Поняття і види методів адміністративно-правового
регулювання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15
3. Предмет і метод правового регулювання як
підстави розподілу права на галузі й інститути ... ... ... ... .... 31

Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36

Бібліографія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38

Введення

Суспільство об'єктивно потребує встановлення певної організованості в системі суспільних відносин. Ця організованість суспільства повідомляється йому дією різних закономірностей і факторів об'єктивного і суб'єктивного порядку.
Категорія адміністративно-правового регулювання дозволяє глибше пізнати юридичну частину політичної надбудови, розкрити органічну єдність всіх правових явищ і одночасно визначити місце кожного з них у системі юридичного впливу. Крім того, категорія адміністративно-правового регулювання дає можливість зосередити увагу на таких правових явищах, які за звичайних умов стану науки знаходяться як би в тіні усталених понять, іноді виконують роль допоміжних, додаткових факторів. До таких понять належать, наприклад, предмет адміністративно-правового регулювання, метод адміністративно-правового регулювання, які зазвичай використовувалися лише як інструменти наукового побудови системи права. Далі, категорія адміністративно-правового регулювання дозволяє ввести в юридичну науку нові поняття, як, наприклад, механізм адміністративно-правового регулювання, структура адміністративно-правового регулювання і т. д.
У цілому ж категорія адміністративно-правового регулювання в самій узагальненій формі відображає соціальне призначення, службову роль права як одного з найважливіших організують факторів у системі соціального управління суспільними процесами. У юридичній літературі досягнуто майже одностайне розуміння адміністративно-правового регулювання як сукупності різних форм і засобів юридичного впливу держави на поведінку учасників суспільних відносин, що здійснюється в інтересах всього суспільства або певного колективу з метою підпорядкувати поведінку окремих суб'єктів встановленому в суспільстві правопорядку.
Загальне призначення адміністративно-правового регулювання суспільних відносин полягає в тому, що з його допомогою досягається встановлення і організація процесу реалізації прав і юридичних обов'язків різними суб'єктами суспільних відносин. Таким шляхом правове регулювання надає суспільним відносинам визначеність і стійкість, оскільки встановлене правило, з одного боку, вказує найбільш доцільна поведінка суб'єктів при обставинах, що склалися, а з іншого боку, це правило гарантується сприянням, підтримкою і охороною держави з метою неодмінного досягнення переслідуваного результату в врегульованих правом суспільних відносинах. [1]
Кожна галузь права має свої юридичні засоби впливу на суспільні відносини, які визначаються предметом, а також метою адміністративно-правового регулювання. Сукупність цих коштів юридичного впливу на суспільні відносини складає метод адміністративно-правового регулювання, властивий тій чи іншій галузі права.
Взаємозв'язок предмета і методу регулювання суспільних відносин - питання, без якого неможливо дати аналіз правової системи і виявити особливості, притаманні правовому впливу в кожній її галузі. [2]

1. Поняття і структура предмета адміністративно-правового регулювання
Питання про предмет адміністративно-правового регулювання належить до числа дискусійних. Основні розбіжності зводяться до того, на які саме суспільні відносини (виробничі, ідеологічні, вольові і т. д.) і на що безпосередньо в самих суспільних відносинах може надавати що регулює вплив норма права.
Деякі автори стверджують, що право безпосередньо регулює навіть виробничі відносини, різновидом яких, на їхню думку, є майнові відносини, позбавлені будь - якого вольового змісту. [3]
З поведінки людей, їх різних і численних вчинків складаються індивідуальні або, як прийнято говорити, конкретні суспільні відносини, які у свою чергу утворюють в якості «рівнодіючої» систему суспільних відносин. У ній сукупність виробничих. відносин становить основу будь-якої соціальної формації. Важливо з'ясувати, що ж піддається безпосередньому правовому регулюванню: окремі конкретні відносини, види конкретних відносин або вся сукупність суспільних відносин в цілому.
Правові норми прямо передбачають порівняно безпосередні результати людської діяльності, а не її кінцевий об'єктивно складається підсумок, оскільки ці норми визначають той чи інший варіант поведінки при відповідних умовах і обставинах. Тому, безпосереднім предметом нормативно - адміністративно-правового регулювання є конкретні суспільні відносини, а не вся їх сукупність.
Так, конституційне право безпосередньо регулює конкретні відносини, що складаються в області організації і діяльності органів державної влади. Одночасно воно встановлює ряд принципових положень, які служать юридичною базою всього російського законодавства. Зокрема, Конституція України закріплює факт захисту в нашій країні всіх форм власності. Вичерпується цим правове опосередкування відносин власності? Зрозуміло, немає. Зазначене положення Конституції РФ носило б декларативний характер, якщо б не було його деталізації в поточному законодавстві, безпосередньо регулює відносини власності.
Разом з тим, юридичні норми є правилами загального характеру, мають на увазі не одиничне, поведінка людей в усьому його своєрідності й неповторності, а лише типові варіанти поведінки; регулює вплив надає в кінці кінців не одинична норма, а групи норм (інститути, галузі права).
Регулюючи відносини купівлі - продажу між окремими громадянами, норми цивільного кодексу визначають найбільш типові особливості цих відносин в суспільстві, аж ніяк не маючи на увазі у всіх випадках казуїстично встановлювати зміст договорів, час і форму їх укладення, термін виконання зобов'язань і інші моменти, які відрізняють будь-який даний акт купівлі - продажу від іншого. З цього випливає, що предметом нормативно - адміністративно-правового регулювання є певні види конкретних суспільних відносин. У самому справі, предметом регулювання норм адміністративного права є вигляд конкретних суспільних відносин, які виникають у сфері виконавчо - розпорядчої діяльності державних органів, - управлінські відносини, предметом регулювання цивільного права - конкретні майнові відносини, що утворюються в сфері дії закону вартості, і т. п. [4]
Регулюючи ті або інші види конкретних суспільних відносин, закони та інші нормативні акти відображають у кінцевому рахунку потреби всієї існуючої системи виробничих відносин і роблять на всю сукупність цих відносин зворотний вплив, охороняючи економічний базис, створюючи умови для його зміцнення, сприяючи розвитку про народного господарства.
Зворотне вплив права на спосіб виробництва опосередковується у регулюванні окремих видів конкретних суспільних відносин, які законодавець здатний активно упорядковувати і вводити в певні рамки.
У реальному житті конкретні відносини перебувають у тісному взаємозв'язку і взаємозалежності, органічно між собою переплетені. Потрібна була величезна сила наукової абстракції, щоб зуміти виділити з цієї маси відносин ті, які є визначальними. Тільки пояснення всього різноманіття суспільних відносин характером виробничих відносин, а цих останніх - рівнем розвитку продуктивних сил дозволило визначити розвиток суспільних формацій як природно - історичний процес, не залежний від того, усвідомлюють його люди чи ні, хочуть вони цього розвитку або воліють збереження старого, порядку відносин. Певні види конкретних суспільних відносин у своїй сукупності утворюють економічний базис суспільства, інші - його надбудову.
Механізм адміністративно-правового регулювання ідеологічних відносин досить ясний, якщо ці відносини залежать від вольового поведінки людей. Впливаючи на свідомість і волю їх учасників, право організує розвиток ідеологічних відносин у напрямку, бажаному народу і державі.
Є громадські ідеологічні відносини, які виникають безпосередньо у зв'язку з правовим регулюванням і зникають при припиненні дії тієї чи іншої правової норми. В існуванні таких відносин безпосередньо визначальну роль відіграє державно-правове регулювання, хоча і ці відносини в кінцевому рахунку повинні відображати існуючі економічні відносини, повинні бути так. чи інакше пов'язані з фактичними відносинами, органічно притаманними даному способу виробництва, інакше вони втрачають свій сенс і своє значення.
Надбудовні відносини залежать від базису, але все ж мають відомої самостійністю. Це дає порівняно широкі можливості для правового впливу, бо тут об'єктивно можливі вельми різноманітні варіанти вольових дій і вчинків людей.
Очевидно, що в державно організованому суспільстві є велика кількість надбудовних відносин, які інакше як у правовій формі існувати не можуть (наприклад, певна частина адміністративно - правових відносин і процесуальні відносини) і, отже, в значній мірі безпосередньо залежать від характеру адміністративно-правового регулювання , хоча вони і не можуть бути відірвані від своєї матеріальної основи.
Слід погодитися з тими, хто вказує на існування двох видів юридичних відношенні: правовідносин, опосредствующих існували до них фактичні відносини, і таких відносин, які інакше як у правовій формі існувати не можуть.
У першому випадку юридичні відносини зазвичай не вичерпують опосредствуемих ними фактичних відносин, у другому - відносини виступають не інакше як у вигляді правових відносин.
Не слід думати, пише М. С. Строгович, що суспільні відносини завжди існують самі по собі, а норми права лише оформляють вже існуючі відносини. Є ідеологічні відносини, які існують тільки як правові відносини.
Це не означає, що у другому випадку правовідносини витікають тільки з правової норми, що предметом адміністративно-правового регулювання виявляються самі юридичні відносини. Для виникнення другого виду правових відносин необхідно, крім юридичних норм, існування певних життєвих потреб і фактів, спираючись на які держава створює нові правового характеру відносини.
Складніше йде справа з з'ясуванням механізму адміністративно-правового регулювання економічних відносин.
Економічні відносини, що складаються як безпосередньо в процесі виробництва, так і в процесі розподілу та обміну, є відносинами матеріальними. Матеріальний характер економічних відносин визначається тим, що їх змістом є діяльність з виробництва і розподілу матеріальних благ, яка безпосередньо залежить від рівня розвитку продуктивних сил і обумовленого ним характеру поділу праці. Економічні відносини являють собою форму діяльності, спрямовану на підтримку свого існування.
Сукупність економічних відносин не залежить від волі людей. Кожен учасник виробничої діяльності змушений рахуватися з тими умовами виробництва, які склалися при даному рівні знарядь праці і навичок трудової діяльності і до яких він неминуче повинен пристосуватися, щоб підтримувати своє існування. Він не може повністю усвідомити тих суспільних результатів, до яких призведе те чи інше вдосконалення техніки виробництва, тобто не може передбачити всіх суспільних результатів своєї діяльності. Це не означає, що людина не в змозі усвідомити існуючих виробничих відносин, що ні за яких умов не можна свідомо регулювати виробничу діяльність, що люди не можуть зрозуміти економічні закони розвитку суспільства і направити свою діяльність на зміну матеріальних умов свого існування. Але підтримуючи і розвиваючи спосіб виробництва матеріальних благ, будучи від нього залежними, люди не в змозі скасувати закономірностей виробництва і організувати його за своїм уподобанням, незалежно від досягнутого рівня розвитку суспільних продуктивних сил.
Деякі юристи вважають, що право здатне регулювати тільки ідеологічні суспільні відносини і не може регулювати відносин економічних. При цьому зазвичай посилаються на незалежність економічних відносин від свідомості і волі людей. Прихильники цієї точки зору змішують два питання - здійсненність адміністративно-правового регулювання окремих сторін економічних відносин з дійсною неможливістю шляхом правового впливу довільно створювати той чи інший тип виробничих відносин, не рахуючись з досягнутим рівнем розвитку продуктивних сил, характером поділу праці та існуючими формами власності. Право регулює економічні відносини остільки, оскільки воно опосередковується у свідомості людей. Акти виробництва, які потрапляють під вплив права, являють собою акти вольової поведінки, хоча й обумовлені рівнем виробництва і характером виробничих відносин [5]. Представляється, що ці положення важко оспоріма і повністю відповідають тому, що Ф. Енгельс говорив про роль громадянського права, яке «санкціонує існуючі, за даних обставин нормальні, економічні відносини між окремими особами» [6].
Система виробничих відносин, що грунтується на певному рівні розвитку продуктивних сил, об'єктивно зумовлена, але окреме економічне відношення, що виступає як окремий акт об'єктивного процесу виробництва, розподілу або обміну, необхідно пов'язано з волею учасників цього відношення. Поза конкретних вольових актів людей процес виробничої діяльності, розподілу і обміну нездійсненний.
При дії норм права на волю індивіда, що бере участь в конкретному економічному відношенні, виникає в цілому ряді випадків специфічна форма, опосредствующих це відношення, - юридичне відношення, Це ставлення аж ніяк не вичерпує існуючого фактичного відношення ні з точки зору його економічного змісту, ні навіть з точки зору всіх вольових дій його учасників. Що виникає при правовому регулюванні економічних відносин нове громадське ставлення ідеологічного характеру (відношення юридична) лише опосередковує певні сторони виробничої діяльності. Виробничі відносини регулюються в напрямку, зумовленому об'єктивними економічними законами. У результаті такого врегулювання матеріальні (економічні) відносини повністю зберігаються, але вдягаються у нову форму - форму ідеологічного (правового) відносини [7].
При правовому регулюванні конкретних економічних відносин виникають правовідносини як форма, що обволікає суспільно - виробничі відносини, але не зливається з ними по своєму безпосередньому змісту. Впливаючи безпосередньо на окремі вольові акти учасників виробництва і обміну, на конкретні економічні відносини, норми права впливають тим самим і на всю систему виробничих відносин, забезпечуючи її охорону і сприяючи її вдосконаленню.
Таким чином, предметом адміністративно-правового регулювання є окремі види конкретних суспільних відносин як ідеологічного, так і економічного характеру.
Разом з тим слід зазначити, що правове регулювання майнових (конкретних економічних) відносин має більш жорсткі об'єктивні рамки, ніж регулювання інших суспільних відносин.
Проілюструємо це положення на двох простих прикладах. Постачання продукції одного підприємства іншому регулюється юридичними нормами. Складаються тут правовідносини, що опосередковують обмін, найтіснішим чином пов'язані з типом виробництва і розподілу, з системою виробничих відносин. Право регулює діяльність, яка безпосередньо включена в існуючу систему виробничих відносин. Правове регулювання обмежується тими рамками, які безпосередньо ставляться економічними законами. Деякі з юристи вважають, що право здатне регулювати тільки ідеологічні суспільні відносини і не може регулювати відносин економічних. При цьому зазвичай посилаються на незалежність економічних відносин від свідомості і волі людей. Прихильники цієї точки зору змішують два питання - здійсненність адміністративно-правового регулювання окремих сторін економічних відносин з дійсною неможливістю шляхом правового впливу довільно створювати той чи інший тип виробничих відносин, не рахуючись з досягнутим рівнем розвитку продуктивних сил, характером поділу праці та існуючими формами власності. Право регулює економічні відносини остільки, оскільки воно опосередковується у свідомості людей. Акти виробництва, які потрапляють під вплив права, являють собою акти вольової поведінки, хоча й обумовлені рівнем виробництва і характером виробничих відносин [8]. Представляється, що ці положення важко оспоріма і повністю відповідають тому, що Ф. Енгельс говорив про роль громадянського права, яке «санкціонує існуючі, за даних обставин нормальні, економічні відносини між окремими особами» [9].
Система виробничих відносин, що грунтується на певному рівні розвитку продуктивних сил, об'єктивно зумовлена, але окреме економічне відношення, що виступає як окремий акт об'єктивного процесу виробництва, розподілу або обміну, необхідно пов'язано з волею учасників цього відношення. Поза конкретних вольових актів людей процес виробничої діяльності, розподілу і обміну нездійсненний.
При дії норм права на волю індивіда, що бере участь в конкретному економічному відношенні, виникає в цілому ряді випадків специфічна форма, опосредствующих це відношення, - юридичне відношення. Це ставлення аж ніяк не вичерпує існуючого фактичного відношення ні з точки зору його економічного змісту, ні навіть з точки зору всіх вольових дій його учасників. Що виникає при правовому регулюванні економічних відносин нове громадське ставлення ідеологічного характеру (відношення юридична) лише опосередковує певні сторони виробничої діяльності. Виробничі відносини регулюються в напрямку, зумовленому об'єктивними економічними законами. У результаті такого врегулювання матеріальні (економічні) відносини повністю зберігаються, але вдягаються у нову форму - форму ідеологічного (правового) відносини [10].
При правовому регулюванні конкретних економічних відносин виникають правовідносини як форма, що обволікає суспільно - виробничі відносини, але не зливається з ними по своєму безпосередньому змісту. Впливаючи безпосередньо на окремі вольові акти учасників виробництва і обміну, на конкретні економічні відносини, норми права впливають тим самим і на всю систему виробничих відносин, забезпечуючи її охорону і сприяючи її вдосконаленню.
Таким чином, предметом адміністративно-правового регулювання є окремі види конкретних суспільних відносин як ідеологічного, так і економічного характеру.
Разом з тим слід зазначити, що правове регулювання майнових (конкретних економічних) відносин має більш жорсткі об'єктивні рамки, ніж регулювання інших суспільних відносин.
Проілюструємо це положення на двох простих прикладах. Постачання продукції одного підприємства іншому регулюється юридичними нормами. Складаються тут правовідносини, що опосередковують обмін, найтіснішим чином пов'язані з типом виробництва і розподілу, з системою виробничих відносин. Право регулює діяльність, яка безпосередньо включена в існуючу систему виробничих відносин. Правове регулювання обмежується тими рамками, які безпосередньо ставляться економічними законами. Економічні закони, що визначають діяльність підприємств, обумовлюють основні особливості цього виду обміну. Інший приклад - процесуальні відносини, що опосередковують діяльність судових органів. Тут право має справу з вольовими відносинами, пов'язаними зі способом виробництва тільки через багато опосередковують ланки. Можливість вибору тієї чи іншої юридичної форми тут значно більшою мірою залежить від держави, хоча в кінцевому рахунку і визначається об'єктивною основою політичної організації суспільства.
Ні постачання продукції як певна форма обміну товарами, ні процесуальні відносини не можуть здійснюватися поза правової форми, однак не можна не бачити відмінності в цих, врегульованих правом суспільних відносинах з точки зору характеру їх обумовленості об'єктивним чинником.
Розходження цих відносин полягає також і в тому, що ліквідація адміністративно-правового регулювання процесуальної діяльності ліквідує сам судовий процес, у той час як скасування адміністративно-правового регулювання поставок не може скасувати обміну продуктами виробництва, так як він органічно пов'язаний із самим характером виробництва засобів, необхідних для підтримання людського існування. [11]
Визнання предметом правового регулювання вольових суспільних відносин в основному правильно, але по суті своїй все-таки виглядає дещо спрощено. Тому не випадково окремі вчені йдуть далі в пошуках безпосереднього об'єкта впливу права. Одні припускають, що безпосередній предмет адміністративно-правового регулювання становить поведінка людини, бо «суспільні відносини, що регулюються правом, існують у певному поведінці людей, яке є головним предметом адміністративно-правового регулювання». Інші не задовольняються визнанням як предмета регулювання поведінки людини.
Наприклад, Л. С. Явич стверджує, що «право звернена головним чином до волі людини, оскільки саме ця сторона психічної діяльності індивіда отримує безпосереднє вираження в його свідомої діяльності» [12]. Таким чином, він вважає безпосереднім "об'єктом правового впливу не поведінка людини, а більш істотне в самій поведінці - волю.
Видається, що дане уточнення не позбавлене підстав. Якщо погодитися з тим, що право саме по собі - категорія вольова, то, мабуть, і об'єктом його впливу - має бути явище, якісно однорідне з ним. Висновок про те, що право має справу з вольовими вчинками людей, з об'єктивізацією волі в їх діях, підкріплюється і затвердженням К. Маркса, що «крім своїх дій я абсолютно не існую для закону, абсолютно не є його об'єктом».
Отже, предметом адміністративно-правового регулювання слід вважати не суспільні відносини взагалі (це свого роду спільний предмет регулювання). У самих суспільних відносинах повинен виділятися головний об'єкт,. безпосередньо приймає на себе правовий вплив і реагує на нього. Таким головним, безпосереднім об'єктом і є воля учасників регульованого суспільних відносин.
Характеристика суспільних відносин як загального предмета адміністративно-правового регулювання, в силу того, що вони представляють собою складні багатосторонні явища об'єктивного світу, дається іноді в нашій літературі при розкритті їх елементів або сторін. Такого роду спроби вдався, наприклад, чеський учений В. Кнапп [13]. Він вважає, що суспільні відносини як предмет адміністративно-правового регулювання включають наступні елементи: «I) поведінка окремих людей або діяльність організацій людей у ​​певних суспільних відносинах, 2) суб'єкти (визначення суб'єктів права), 3) факти (кваліфікація юридичних фактів), 4 ) предмет правовідносин (визначення предмета правовідносин) ... »
Приблизно однакову позицію в цьому питанні займають І. А. Ребане та І. Л. Брауде. [14] До елементів регульованих правом суспільних відносин вони відносять особливі суб'єкти прав і обов'язків, предмет, юридичні факти і поведінку людини, необхідної правової формою якого виступають правовідносини . Я. М. Брайнін крім зазначених елементів включає до складу громадської відносини ще й такий самостійний елемент, як «інтереси суб'єктів суспільних відносин» [15]. Плідність цього Розширення стає очевидною, якщо врахувати висновки ряду вчених щодо того, що розуміється під інтересом у суспільних відносинах. Наприклад, В. П. Грибанов правильно визначає інтерес як потреба, яка прийняла, форму свідомого спонукання і виявляється в життя у вигляді бажань, намірів, прагнень [16].
Більш змістовного і конструктивно певного уявлення про елементи суспільних відносин дотримується С. С. Алексєєв. Він не тільки формулює окремі елементи суспільних відносин, до числа яких належать суб'єкти відносин, зміст суспільних відносин, об'єкти суспільних відносин і зовнішні умови виникнення та утворення суспільних відносин, але водночас розкриває поняття, сенс самої категорії «елементи суспільних відносин». Під елементами (сторонами) суспільних відносин маються на увазі властивості, які притаманні, громадському відношенню як явищу об'єктивної реальності і які знаходять своє вираження не тільки безпосередньо в поведінці людей, по і в положенні учасників даного суспільних відносин, його об'єктах і зовнішніх умовах його руху. Отже, термін «елементи» (сторони) суспільних відносин «слід вживати, в специфічному сенсі: вони позначають такі явища об'єктивної реальності, в яких виражаються властивості суспільних відносин» [17].

2. Поняття і види методів Адміністративно-
правового регулювання
Право регулює суспільні відносини, впорядкування яких необхідно з метою охорони, зміцнення і вдосконалення суспільного і державного устрою, здійснення господарсько - організаторської та культурно - виховної діяльності держави, з метою захисту життя, здоров'я, матеріальних та інших інтересів громадян і юридичних осіб. Це регулювання здійснюється за допомогою самих різних юридичних засобів впливу на суспільні відносини.
Вивчення практики здійснення права переконує у великому розмаїтті засобів його впливу на суспільні відносини. В одному випадку закон передбачає встановлення прав і обов'язків суб'єктів у силу укладеного між ними угоди (договори поставки продукції), в іншому - ці права та обов'язки зв'язуються з актом застосування права (акт органу державного управління про передачу обладнання), в третьому - права і обов'язки прямо випливають із закону (особисті права). Правові норми можуть надати можливість більш-менш самостійно вирішувати питання про обсяг правомочностей та обов'язків (купівля - продаж) і про використання наданого права (право громадянина на віндикаційний позов). Вони можуть також вичерпно визначити обсяг суб'єктивного права (право власності) і встановити, що надані права є разом з тим юридичними обов'язками (компетенція посадових осіб). Сторони, які беруть участь у конкретному правовідношенні, можуть згідно з нормами права перебувати або в таких відносинах, коли одна зі сторін підвладна інший, або в рівному становищі (відносини між вищим і нижчим держорганом). Особи, наділені правами і обов'язками, можуть перебувати в конкретній зв'язку між собою, але цей зв'язок може носити і абстрактний характер - зв'язок «всіх з усіма», не утворює між ними правовідносини. Нарешті, різні шляхи і засоби захисту встановлених прав.
Між зазначеними вище юридичними засобами впливу є певний взаємозв'язок. Так, у разі, коли норма права передбачає виникнення правомочностей і обов'язків з договору, часто допускається «автономність» дій сторін і передбачається судовий шлях захисту прав.
Але неправильно вважати, що юридичні засоби поєднуються один з одним тільки в одному певному порядку. Так, ступінь «автономності» дій сторін правовідносин, що випливають з договору поставки і з договору дарування, різна так само, як різні шляхи і засоби захисту встановлених у цих різних випадках прав. Хоча більшість трудових правовідносин і встановлюється за угодою, правомочності та юридичні обов'язки сторін тут значно більше визначені, ніж, наприклад, при договорі купівлі - продажу, укладеному між громадянами, а вирішення спорів здійснюється для деяких категорій працівників у позасудовому порядку. До того ж у ряді випадків трудові правовідносини зв'язуються, безпосередньо з адміністративним актом (направлення на роботу особи, що закінчив навчальний заклад), що не тягне особливостей ні в взаимоположение сторін такого трудового правовідносини, ні в шляхах і засобах захисту права працівника. Норми адміністративного права, що регулюють відносини між органами державного управління і громадянами, в ряді випадків передбачають судові, а не адміністративні гарантії.
З цього випливає, що метод адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, властивий тій чи іншій галузі права, не можна зводити до якого - небудь одному з юридичних засобів впливу.
Метод регулювання, який розуміється як поєднання юридичних засобів впливу на суспільні відносини, розкриває:
а) порядок визначення прав та обов'язків;
б) ступінь визначеності наданих прав і «автономності» дій їх суб'єктів;
в) взаимоположение суб'єктів правовідносини;
г) наявність або відсутність конкретної юридичної зв'язку між суб'єктами прав і обов'язків;
д) шляхи і засоби забезпечення встановлених, суб'єктивних прав.
У кожній галузі права це поєднання юридичних засобів більш-менш міцно і стійко зцементовано єдиним предметом і єдиної спільної метою адміністративно-правового регулювання суспільних відносин. [18]
Метод регулювання включає як найбільш характерні для даної галузі права юридичні засоби впливу на поведінку людей і діяльність організацій, так і менш характерні .. Наприклад, штраф є типовою адміністративно - правовою санкцією, але він. Застосовується іноді і в інших галузях права. Більш того, близькі один одному галузі права можуть мати ряд ідентичних засобів юридичного впливу, однаковою мірою властивих їх методів, в іншому дуже різних. Так, підвладне становище однієї із сторін характерно не тільки для адміністративно - правових, а й для кримінально - правових відносин.
Складний склад юридичних засобів, що утворюють метод регулювання, пояснюється складністю і різноманіттям суспільних відносин, їх тісним переплетенням і рухливістю існуючих між ними граней.
Метод адміністративно-правового регулювання визначається предметом, тобто характером суспільних відносин, які підлягають правовому впливу.
Так, майнові відносини, що підпадають під, вплив закону вартості, можуть бути врегульовані тільки за допомогою специфічних цивільно-правових засобів впливу, а управлінські відносини - адміністративно - правовими засобами. Сімейні стосунки неможливо регулювати за допомогою методів правового впливу на процесуальні відносини і т. п.
Однак предмет регулювання механічно не детермінує методу; не обумовлює за всіх обставин одне єдине можливе і незмінне юридичний засіб правового впливу на суспільні відносини. Вибір тих чи інших засобів впливу здійснює держава відповідно до стоять перед ним завданнями і об'єктивними можливостями їх вирішення тим чи іншим шляхом.
Метод адміністративно-правового регулювання суспільних відносин має певною часткою самостійності по відношенню до предмета юридичного впливу в силу наступних причин:
1. Дані суспільні відносини в рамках існуючих можливостей може бути врегульовано по-різному. Про це свідчать, зокрема, зміни в правовому режимі оборотних коштів держпідприємств, в області методу заготівлі сільськогосподарської продукції і порядку планування сільськогосподарського виробництва.
2. Залежно від своїх цілей держава здійснює правове регулювання різних сторін одного і того ж виду суспільних відносин відмінними один від одного методами. Відомо, наприклад, що різні сторони майнових відносин можуть піддаватися різним методам адміністративно-правового регулювання. Досить згадати, що охорона власності здійснюється заходами адміністративно - правового, цивільно-правового та кримінально - правового характеру. [19]
Визначаючи мету і методи адміністративно-правового регулювання. законодавець керується і виходить не тільки з даного ставлення, але і враховує всю сукупність існуючих суспільних відносин і які у них зміни.
Так, характер трудових відносин, з якими пов'язане надання житлового приміщення у відомчому будинку на період трудової зв'язку члена сім'ї з даними відомством, сам по собі не змінився. Однак зміна інших відносин призвело до обмеження адміністративного порядку виселення, тобто до частковій зміні правових методів, що забезпечують нині використання відомчої житлоплощі колишніми працівниками даної установи плі підприємства. Метод адміністративно-правового регулювання завжди залежить в кінцевому рахунку від предмета, зміна методу завжди обумовлено зрушеннями в суспільних відносинах, хоча і зовсім не обов'язково, щоб ці зрушення безпосередньо торкнулися те ставлення, яке стало регулюватися іншим методом.
При вивченні та розробці методів правової регламентації суспільних відносин мають завжди на увазі залежність методу від предмета впливу, оскільки даний вид суспільних відносин допускає лише певні можливості для варіювання методів його регулювання. Але це безперечне і цілком доведене юристами положення необхідно уточнити в тому сенсі, що предмет не в такій мірі визначає метод, щоб законодавець не мав можливості вибору юридичних засобів адміністративно-правового регулювання, він вибирає залежно від поставленого ним в даних конкретних умовах мети.
Такий підхід до питання випливає з положення про активне, класово цілеспрямованому характері права. Класова спрямованість права проявляється, зокрема, у виборі різних засобів юридичного впливу на суспільні відносини, хоча самі можливості цього вибору в кінцевому рахунку матеріально обумовлені існуючими економічними відносинами і заснованої на них класової структурою суспільства.
Розглянемо види методів адміністративно-правового регулювання.
Суспільство об'єктивно викликає потребу в розумному поєднанні переконання і примусу, а не взаємовиключає одного з них.
Певне місце в системі засобів впливу на поведінку людей, використовуваних управлінням, займає метод заохочення, що представляє собою публічне визнання заслуг, нагородження, надання суспільної пошани членам суспільства, які проявили зразкову поведінку при виконанні свого - громадського обов'язку. Призначення методу заохочення полягає в тому, щоб викликати певні стимули до такої поведінки, яке сприяло б досягненню результатів, що виходять за рамки ординарних уявлень про можливості людини.
Цим властивістю службова роль заохочення істотно відрізняється від службової ролі примусу. Останнє, висловлюючи себе осуд від імені суспільства і встановлюючи певні позбавлення для людини, відступити від встановлених правил, ставить перш за все завдання підняти його до рівня переважної більшості сумлінних членів суспільства, акуратно виконують свій громадський обов'язок, і одночасно загрозою настання несприятливих наслідків запобігти неправомірну поведінку окремих нестійких громадян. У цьому виявляється свого роду «очисне» якість примусу, що дозволяє витіснити з товариства все шкідливе і чуже йому. Заохочення ж, будучи високою оцінкою особливих досягнень, переважаючих звичайні, і надаючи громадський шану людині, яка досягла високих показників своєї поведінки, ставить завдання спонукати інших членів суспільства наслідувати приклад поощряемого і, отже, сприяє виникненню нових, більш високих за своїм характером суспільних відносин.
Використовувані в сфері управління суспільством методи переконання, заохочення і примусу є найбільш загальними і поширеними активними способами впливу на громадян суспільства. Вони застосовуються в діяльності всіх організацій та колективів, набуваючи самі різні організаційні форми. Наукові категорії методів переконання, примусу і заохочення відображають тільки загальні можливості взаємовідносин по вертикалі між тими, хто управляє, і тими, хто виступає в ролі керованих, тобто вони позбавлені конкретності у встановленні поведінки керованих в певних життєвих умовах, не деталізують взаємовідносин між керованими, не визначають характеру та змісту, а також результату складаються між ними відносин. У цьому сенсі міркування про методи переконання, заохочення і примусу являють собою лише загальний, початковий матеріал для дослідження організаційних способів впливу на людей у ​​сфері адміністративно-правового регулювання. Зазначені організаційні способи характеризуються перш за все тим, що вони передбачають певних адресатів впливу, типові зв'язку між ними та належні результати їх взаємин.
Однією з найбільш дієвих організаційних форм використання загальних способів впливу на поведінку людей є правове регулювання, що представляє собою нормативне закріплення (регламентацію) державою загальних, фактичних способів організації членів суспільства. Приблизно так само розуміє зв'язок загальних методів управління з їх правовим опосредованием Ю. М. Козлов. Він вважає, що методи управління, як правило, вдягаються у правову форму і суть «співвідношення методів управління та відповідних форм полягає в тому, що якщо метод відображає зміст управлінської діяльності, то форма є спосіб вираження цього змісту».
Стосовно до правового регулювання загальні способи впливу на поведінку конкретизуються в такий наукової категорії, як способи (методи) адміністративно-правового регулювання.
Дослідження способів адміністративно-правового регулювання в юридичній літературі зазвичай пов'язуються з пошуками класифікаційного підстави, критерію наукової побудови системи права, коли поряд з предметом пропонується також враховувати значення і так званого методу адміністративно-правового регулювання. Незважаючи на те, що з даного питання окремими авторами висловлені цікаві міркування, все ж таки плідних результатів наукового обгрунтування власне методу або способу адміністративно-правового регулювання в плані його самостійного значення та місця в механізмі впливу права на суспільні відносини поки що не досягнуто. Це, перш за все виявилося в ході дискусії про систему права. У ході дискусії виявилися суттєві розбіжності в розумінні самого методу адміністративно-правового регулювання. С. І. Вільнянський з цього приводу справедливо зазначив, що в саме поняття «метод регулювання» вкладається різний зміст і прихильники даного критерію не тільки по - різному розуміють «метод регулювання», але і неясно уявляють собі, що відноситься до методу, а що - до предмета. Так, багато цивілісти один і той же стан відносять або до методу, або до предмету регулювання. Наприклад, така якість цивільного права, як «рівність сторін», окремі автори відносять до методу адміністративно-правового регулювання, а інші - до предмета.
Як специфічний спосіб, за допомогою якого держава на основі даної сукупності юридичних норм забезпечує потрібне йому поведінку, розуміють метод адміністративно-правового регулювання багато вчених - юристи.
Висловлювання вчених - юристів дозволяють скласти загальне уявлення про метод адміністративно-правового регулювання як, по - перше, специфічному способі впливу держави на волю учасників соціальних зв'язків, по - друге, що знаходить закріплення (вираз) в чинних нормах права і, по - третє, з допомогою якого забезпечується - потрібне всьому суспільству упорядкування суспільних відносин.
Отже, більшість авторів, міркували про метод адміністративно-правового регулювання як додатковому класифікаційному критерії побудови наукової системи права, вкладають такий зміст у його визначення, який дає більше підстав відносити цю наукову категорію до самостійної галузі наукових досліджень, а саме до області вивчення різних способів впливу права на суспільні відносини.
Категорія методу в тому сенсі, як це розуміється більшістю учених, мабуть, взагалі неприйнятна в якості додаткового класифікаційного підстави для наукового побудови системи права. Видається, що тільки міркування С. С. Алексєєва відповідають потребам пошуку додаткового критерію в побудові системи права. Він, наприклад, справедливо писав, що методи «адміністративно-правового регулювання характеризують одне з властивостей предмета регулювання». У даному міркуванні звертається увагу па специфіку суспільних відносин, які викликають необхідність нормативного регулювання, бо в розумінні С. С. Алексєєва метод є властивість предмета, тобто певних суспільних відносин. Звідси випливає, що особливості методу лежать в самих суспільних відносинах, є якістю цих відносин. Пошуки саме такого роду специфічних ознак суспільних відносин і полегшують рішення задачі по встановленню точних меж предмету адміністративно-правового регулювання, який становить об'єктивну і єдину основу кожної галузі права.
Слід зазначити, що спроба дослідити метод регулювання як самостійної категорії, не ставлячи її в залежність від пошуків класифікаційного заснування в побудові системи права, вже була зроблена в нашій літературі. Наприклад, Б. В. Шейндлін не пов'язував дослідження методу регулювання з системою права, а розглядав його як самостійне правове явище. Він "цілком правильно зазначав, що метод адміністративно-правового регулювання є виключно властивість самого права" як специфічного регулятора суспільних відносин, а не властивість регульованих суспільних відносин, що метод регулювання обумовлений не тільки властивостями регульованих суспільних відносин, але і принципами адміністративно-правового регулювання, характерними для даної системи і визначаються інтересами, потребами, цілеспрямованою діяльністю держави, в кінцевому рахунку-матеріальними умовами панування.
Цікавим є визначення поняття методу - адміністративно-правового регулювання, що дається Б. В. Шейндлін: «Метод адміністративно-правового регулювання - це. Заснований на принципах даної системи права спосіб впливу держави за допомогою інститутів права на певні види вольових, суспільних відносин» [20] .
. Правильно підкреслюючи, що метод регулювання є спосіб впливу держави за допомогою певної сукупності норм права (інститутів права), автор одночасно занадто розширює правову сферу вираження (об'єктивізації) державою самого методу регулювання.
Треба мати на увазі, що визначальною формою вираження точних державних розпоряджень служить окрема норма права. Інститут ж права, що представляє собою сукупність норм, по - видимому, повинен виражати не один, а стільки конкретних методів, скільки він об'єднує норм права. Тому твердження про те, що метод є спосіб впливу держави за допомогою інституту права, не можна визнати вдалим, воно
не допомагає виявити безпосередній зміст і загальне призначення методу адміністративно-правового регулювання.
Оскільки ще не вироблено єдиного розуміння методу адміністративно-правового регулювання і не з'ясовано, що конкретно ховається за даним поняттям, слід підкреслити, що методи (способи) адміністративно-правового регулювання розташовані в сфері наукового управління і є одним з найважливіших компонентів у системі різних способів впливу на волю членів суспільства. Вони як би «лежать» над фактичними суспільними відносинами і роблять вплив, на встановлення меж, напрями і цілей, вольових вчинків суб'єктів у різних соціальних зв'язках. У такому плані під методом адміністративно-правового регулювання слід розуміти своєрідний спосіб впливу на суспільні відносини з метою їх врегулювання, який виражається у встановленні за допомогою норми права певного (можливого і належного) стану волі суб'єктів у їх стосунках один з одним, а також щодо бажаних результатів їхньої поведінки. [21]
При характеристиці методу адміністративно-правового регулювання абсолютно необхідно вказати його безпосереднє призначення, тобто яка якість він повинен надати волі учасників відносин. У нашій літературі при розкритті якості методу зазвичай відзначається, що він проявляється, наприклад, або в «автономності», або в «співпідпорядкованості» суб'єктів врегульованого правом відносини.
«Автономність» і «підпорядкованість» є певні стану волі суб'єктів, що виражаються в тому, що їх здатність свідомо і цілеспрямовано керувати своїми вчинками має певні рамки свободи поведінки і не залежить від хвиль інших, суб'єктів даного відносини, або ця здатність керувати своїми діями обмежена, залежна від об'єктивувати (вираженою зовні) волі інших суб'єктів, і тому вони повинні визначити свої вчинки у межах строго встановленого порядку. Таким чином, метод безпосередньо покликаний організувати волю суб'єктів, визначити її стан так, щоб вона відповідала інтересам суспільства або певного колективу. Саме ж фактичний стан хвиль суб'єктів може бути надзвичайно різним в залежності від різних обставин. Наприклад, в залежності від становища суб'єктів ст. Процесі розвитку сформованого (або складається) між. Ними суспільних відносин може, бути встановлено різний стан волі щодо конкретного способу виникнення їх прав та обов'язків. Іноді права та обов'язки суб'єктів виникають тільки завдяки попередньому актом (рішенням) органу держави, а іноді з взаємної угоди обох сторін правовідносини (абсолютна більшість трудових відносин виникає за взаємною згодою працівника і адміністрації установи, підприємства).
Суттєвою особливістю методу адміністративно-правового регулювання на відміну, наприклад, від таких спільних способів впливу, як примус, переконання і заохочення, є те, що він характеризується конкретністю нормативного розпорядження: з його допомогою встановлюється не взагалі стан хвиль, а. Таке, яке переслідує наступ результату з певним видом і певною мірою об'єктивувати поведінки. Якщо, наприклад, за допомогою методу встановлюється заохочення, то одночасно передбачається вид заохочення - грошова премія, і міра заохочення .. Так само конкретизується і загроза покаранням, де передбачається вид покарання - позбавлення волі і відповідна міра - п'ять років.
Метод адміністративно-правового регулювання в усьому механізмі впливу права є фактором, що безпосередньо впорядкує суспільні відносини. Саме вольовий момент поведінки учасників суспільних відносин і являє собою той рецепторний відросток, через який безпосередньо державна воля переводиться в площину упорядкованого суспільних відносин і де учасники досягають бажаного для суспільства результату адміністративно-правового регулювання. Це ще раз підтверджує справедливість висновку про те, що право впливає безпосередньо не на суспільні відносини і навіть не на поведінку учасників даних відносин, а на волю сторін, їх здатність свідомо і цілеспрямовано керувати своєю поведінкою, направити його до досягнення потрібного результату. У цьому сенсі категорія методу адміністративно-правового регулювання являє собою безпосередньо сполучна ланка між державною волею - волею керуючого та індивідуальної волею - волею керованих суб'єктів.
Конкретні методи адміністративно-правового регулювання отримують своє вираження в нормах права. Держава, фіксуючи в нормі права певний варіант поведінки учасників врегульованого суспільних відносин, одночасно передбачає, який стан волі має бути обрано для організації взаємовідносин сторін і досягнення результату адміністративно-правового регулювання. Причому, зрозуміло, сам зміст методу, як правило, не формулюється чітко. Подання про метод, укладеному в нормі, можна отримати тільки при аналізі всіх структурних частин норми права та специфіки суб'єктного складу, поведінка якого норма права повинна врегулювати. Вказівка ​​на використовуваний державою метод регулювання міститься не в усіх структурних частинах норми, а тільки в диспозиції і санкції. У гіпотезі є лише вказівка ​​на фактичні обставини, при наявності яких повинна виконуватися або застосовуватися дана норма права. Тому гіпотеза служить тим об'єктивним підгрунтям, яке надає, визначальний вплив на вибір державою конкретних методів, які укладаються в. даній нормі права, так як від характеру обставин і змісту суспільних відносин перш за все залежить спосіб організації волі учасників цих відносин ..
Різноманіття методів знаходить відображення в диспозиціях норм права, де формулюється саме правило поведінки. У тому, як описується, формулюється в диспозиції правило поведінки, і виявляється конкретний метод регулювання, тобто певний стан волі сторін, передбачена нормою права. Причому окремі різновиди гіпотез більш-менш чітко виявляють метод регулювання, в інших же гіпотезах виявити конкретний метод регулювання значно складніше. Наприклад, у диспозиціях заборонних, заохочувальних та рекомендаційних норм права. Метод регулювання виступає цілком чітко: це або конкретний заборона вчиняти зазначений вчинок, і тоді стан волі суб'єкта виражається в тому, що він свідомо утримується від забороненого вчинку; або вказівка ​​заохочення у випадку вибору суб'єктом кращого варіанта поведінки, і тоді стан волі суб'єкта виражається в тому, що він стурбований пошуком найбільш сприятливих умов, які сприяють вчиненню поощряемого вчинку.
Складніше знайти метод адміністративно-правового регулювання в нормах права, що містять у диспозиції дозвіл. У таких диспозиціях зазвичай укладені такі методи, як «автономність» стану волі суб'єктів, «підпорядкованість», «рівність» і т. д. Причому якості вказаних. методів проявляються в самому характері диспозиції. Наприклад, в абсолютно - певної диспозиції, коли точно вказані права і обов'язки, безсумнівно, укладений метод «імперативності». Він виражається в такому стані волі суб'єктів, коли воно точно окреслено і не допускається жодних відхилень. У відносно - певних, диспозиціях вказівку на права і обов'язки зазвичай супроводжується можливістю для сторін самим уточнити права та обов'язки в кожному конкретному випадку. Це свідчить про наявність у цій нормі методу «автономності», т. е. щодо вільного стану волі суб'єктів у визначенні характеру взаємовідносин між ними і вибору шляхів досягнення бажаного результату.
Набагато випукліше виявляються методи адміністративно-правового регулювання у санкціях норм права, що містять вказівки на загрозу настання невигідних (несприятливих) наслідків у разі порушення припису, сформульованого у диспозиції. Це пояснюється тим, що методи, що містяться в санкціях, мають головним чином примусовий характер і являють собою встановлене стан волі, значно ущемляє свободу суб'єктів, що заподіює їм певні позбавлення благ, або вже знаходяться у розпорядженні даних суб'єктів, або очікуваних ними. До таких методів, наприклад, відносяться різні заходи кримінального покарання, відшкодування матеріального збитку, заходи адміністративного та дисциплінарного стягнення, визнання недійсними тих актів суб'єктів, які були спрямовані на досягнення певних юридичних результатів і т. д.
Слід звернути увагу на те, що в кожній нормі права можна виявити не один, а кілька методів і, насамперед, у таких її частинах, як диспозиція і санкція. Однак за своїм характером методи регулювання, укладені в диспозиції і санкції, відрізняються один від одного своїм безпосереднім призначенням. Оскільки включення певних методів регулювання в диспозицію норми права має на меті добитися позитивного результату, остільки і самі методи носять безпосередньо - позитивний характер і наводяться, в дію завжди в нормальних умовах життя. Масштаб їх використання практично не обмежений у межах сфери адміністративно-правового регулювання, вони виступають в якості звичного явища і не викликають відчутною реакції з боку людей, тобто у певній, ступеня залишаються непоміченими. Навпаки, методи регулювання, включені в санкції норм права, розраховані на використання лише у виняткових випадках, тобто коли в наявності можливість порушення або реальний факт порушення встановленого порядку. Тому зазначені методи переслідують в першу чергу мету витіснити із загального вжитку такі вчинки, які несумісні з інтересами суспільства. У цьому сенсі вони мають негативний і евентуальний характер, а масштаб їхнього використання обмежений сферою виникають у суспільстві юридичних ексцесів, що робить ці методи дуже відчутними.
Наведені міркування про те, що методи адміністративно-правового регулювання головним чином укладені в нормах права, підтверджують зайвий раз ту думку, що вони є надбанням самого права, а не регулюються правом суспільних відносин. Отже, безпосереднім об'єктом при дослідженні різних методів адміністративно-правового регулювання є норми права. Отже, методи адміністративно-правового регулювання вельми різноманітні. Однак вони перебувають у певній системі і тому піддаються класифікації в залежності від обраного класифікаційного підстави. Як і багато інших явищ, класифікацію методів можна проводити з точки зору найбільш загальних, приватних і конкретних підстав.
Для аналізу спеціального правового аспекту наукового управління суспільством методи адміністративно-правового регулювання слід класифікувати насамперед з позицій загальної підстави, що підкреслювало б різне місце, методів у механізмі адміністративно-правового регулювання. Сукупність методів адміністративно-правового регулювання, що використовуються для упорядкування «організованих» громадських відносин, що складаються в самих різних сферах життя, можна умовно назвати методами матеріально - правового характеру. До групи методів адміністративно-правового регулювання, що використовуються в сфері управління для упорядкування своєрідних організаційних відносин, назвемо методами процесуально - правового характеру. Ці групи методів можна виявити в нормах матеріального і процесуального права.
Найбільш важливими з точки зору впливу на поведінку учасників відносин і переслідуваного результату є методи матеріально - правового характеру. Вони охоплюють саму велику область відносин, спрямовані на досягнення результатів розвитку всього суспільства в цілому і тому мають, визначальне значення по відношенню до методів процесуального характеру.
Приватна класифікація методів матеріального характеру можлива, наприклад, в залежності від такої підстави, як функції адміністративно-правового регулювання (інакше - соціальне призначення), тобто від таких обставин, які безпосередньо визначають зміст конкретних груп методів адміністративно-правового регулювання.
Для адміністративно-правового регулювання в суспільстві характерні три основні функції: дві позитивного порядку - статична і динамічна, і одна негативна. Кожна з них може бути обрана підставою для об'єднання методів матеріально - правового характеру у відповідні групи:
а) методи, що гарантують стійкість суспільних відносин;
б) методи стимулюючого призначення;
в) методи примусового впливу.
Держава за допомогою права ставить за мету впорядкувати часто повторювані варіанти поведінки людей в різних сферах життя і відповідні інтересам поступального розвитку суспільства. Така спрямованість адміністративно-правового регулювання покликана створити стійкість і відому визначеність у суспільних відносинах. Тому норми права, призначені здійснювати даний напрямок, об'єднують в собі головним чином методи, що гарантують стійкість волі суб'єктів у реалізації встановлених нормативних приписів і в досягненні так званого юридичного результату (ефекту). Такого роду методи притаманні, зокрема, нормам адміністративного, фінансового, цивільного та ряду інших галузей права, де в якості суб'єктів виступають як окремі громадяни, так і державні органи і громадські організації. До даної категорії методів відносяться, наприклад, «автономність», «підпорядкованість», «плановість» і т. д.
За допомогою адміністративно-правового регулювання не тільки закріплюються часто повторювані суспільні відносини. Для права характерна і така функція регулювання, як сприяння зміні, і вдосконалення існуючих відносин, а також виникненню нових суспільних відносин, для яких дозріли об'єктивні передумови.
Названа функція адміністративно-правового регулювання викликає до життя і спеціальні методи регулювання стимулюючого властивості, безпосереднє призначення яких зводиться до того, щоб спонукати вольові вчинки окремих членів або колективів суспільства, що відповідають новим суспільним відносинам. Приватними різновидами методів стимулюючого властивості служать, наприклад, рекомендаційний і заохочувальний методи.
Сутність рекомендаційного методу полягає в тому, що в нормативних приписах міститься, рада без прямої зобов'язуючої регламентації щодо бажаної поведінки, дотримання якого дозволить найбільш ефективно досягнути результату, вигідного конкретного колективу або всьому суспільству. Крім того, рекомендаційний метод, як правило, передбачає встановлення певних умов підтримки, які забезпечують реалізацію обраного поведінки.
Особливість рекомендаційного методу полягає в тому, що, наказуючи суб'єктам певну поведінку, він одночасно надає їм право самостійно вирішувати питання про обсяг, форми і шляхи реалізації цієї поведінки. У зв'язку з цим П. Є. Недбайло зазначає, що в одних випадках рекомендація надає право суб'єктам вибирати те чи інше рішення, в інших - зобов'язує прийняти певне рішення, але дозволяє конкретизувати положення норми виходячи з реальних можливостей даного суб'єкта. [22]
Безсумнівно, стимулюючим властивістю володіє і заохочувальний метод, який встановлює такий стан волі суб'єкта, при якому останній вільний вибирати приписувані покращене поведінку з розрахунком отримати певні пільги, - блага у разі досягнення передбачуваного результату. Особливість заохочувального методу полягає в тому, що в нормах права містяться вказівки на певний варіант поведінки, слідування якому бажано для всього суспільства, але не обов'язково для кожного окремого суб'єкта. Однак вибір такої поведінки підкріплюється обіцянкою наділити суб'єкта благами понад загальноприйнятих норм.
Заохочувальний метод виражається в різноманітних заохочувальних нормах і особливо широко застосовується при регулюванні трудових відносин. Конкретне втілення заохочувальний метод знаходить у встановленні різноманітних заохочувальних заходів матеріального і морального характеру.
Рекомендаційний і заохочувальний методи, маючи загальне призначення стимулювати вдосконалення, поліпшення суспільних відносин, відрізняються безпосереднім характером визначення стану волі суб'єктів. Якщо рекомендація, формулюючи рада щодо бажаного правила, вказує лише на те, що обраний варіант поведінки сам по собі обіцяє певні переваги в порівнянні зі звичайним, то заохочення поруч із зазначенням бажаного поведінки встановлює певні блага в якості винагороди за вибраного покращене поведінку і досягнутий результат. Тому заохочувальний метод характеризується більшою визначеністю стану волі суб'єктів, ніж це має місце в рекомендаціях.
Важливою функцією адміністративно-правового регулювання є витіснення певних суспільних відносин. Зазначена функція виражається головним чином у тому, що в нормах права встановлюються заборони окремих вчинків, із зазначенням невигідних наслідків, які можуть настати в разі порушення заборони. Здійсненню цієї функції сприяють особливі методи регулювання - способи примусового впливу. Їх суть полягає в тому, що вони містять загрозу настання невигідних наслідків у результаті неправомірної поведінки. Тим самим викликається такий стан волі суб'єктів, при якому останні усвідомлюють необхідність дотримання встановленого порядку і утримуються від його порушення, щоб не викликати осуду суспільства, колективу. У такому випадку способи примусового впливу виступають в якості превентивного засоби впливу.
Коли ж заборона не дотриманий і припис порушено, способи примусового впливу виражаються у заподіянні порушнику певних поневірянь, які викликають переживання винного, спонукають, його до критичної оцінки своєї поведінки, до висновків на майбутнє. Тут способи примусового впливу виступають в якості реального кошти встановлення належного стану волі того суб'єкта, який самостійно не бажає підкорятися встановленому порядку і отримує з боку суспільства відповідне відплата, випробовуючи на собі справедливу кару.
У цілому способи примусового впливу як превентивного, так і реального характеру розраховані на те, щоб направити волю суб'єктів у відповідність з інтересами суспільства, колективу, хоча самостійно дані суб'єкти бажають вести себе інакше, всупереч встановленому правопорядку.
Способи примусового впливу різноманітні за своєю природою і конкретного призначенням. - Право виходячи з характеру і ступеня небезпеки правопорушень передбачає наступні види способів. Примусу: кримінальне покарання, адміністративні, дисциплінарні та майнові, стягнення, а також заходи громадського впливу. Кожна з зазначених різновидів має свої спеціальні підрозділи. Наприклад, кожна стаття Особливої ​​частини Кримінального кодексу РФ передбачає поряд з видом покарання також і його певну міру. Відповідні підрозділи мають і всілякі заходи адміністративного, дисциплінарного і майнового стягнень.
Наведена вище класифікація способів адміністративно-правового регулювання так званого матеріального характеру не претендує на вичерпну повноту. Можна знайти інші класифікаційні підстави і згрупувати методи по - іншому. Крім того, не можна вважати повним і весь обсяг зазначених способів адміністративно-правового регулювання.
Методи процесуального характеру використовуються головним чином при застосуванні норм матеріального права. До методів процесуального характеру слід віднести також і методи, використовувані в сфері правотворчості. Специфіка методів процесуального характеру полягає в тому, що вони в якості свого безпосереднього об'єкта мають волю особливих суб'єктів, таких, які володіють офіційними повноваженнями створювати і застосовувати в тій чи іншій сфері державної діяльності норми права.
У своїй переважній більшості - ця група методів полягає відповідних нормах процесуального права. Методи процесуального характеру досить різноманітні і можуть бути класифіковані за різними підставами. Наприклад, в якості класифікаційного підстави можна взяти структуру адміністративно-правового регулювання, тобто систему організаційно - правових форм діяльності органів держави. Дане підставу дозволяє розрізняти методи правотворчості і методи правозастосування.
Методи правотворчості використовуються в діяльності органів держави і окремих посадових осіб щодо встановлення норм права. Призначення цих методів зводиться до того, щоб встановити певний стан волі суб'єктів, на яких покладено функції безпосереднього правотворення. До методів правотворчості можна віднести такі методи, як субординація, делегація, санкціонування, кожен з яких має свою природу і призначення. Наприклад, метод субординації виражається у встановленні такого стану волі правотворящіх суб'єктів, при якому один з них зобов'язується конституційними нормами завжди керуватися у своїй діяльності з правотворчості загальними нормативними приписами, встановленими іншим суб'єктом - вищим органом.
Метод санкціонування виражається, наприклад, в тому, що окремі правотворящіе органи в силу своєї правової природи зобов'язуються остаточно визначити юридичну силу норм, прийнятих підзвітними органами.
Методи правозастосування більш різноманітні і розрізняються залежно від того, в якій конкретній організаційно - правову форму діяльності вони використовуються. Наприклад, при регулюванні правонаделітельной діяльності широко застосовуються такі методи як візування, затвердження, узгодження. Наприклад, розрахунок по заробітній платі бухгалтерія підприємства не може зробити без відповідного затвердження розрахунків керівником даного підприємства.
Своєрідні методи адміністративно-правового регулювання використовуються при регламентуванні правоохоронної діяльності. Наприклад, в стадії попереднього розслідування при регулюванні взаємовідносин слідчого і прокурора використовується метод попереднього санкціонування (слідчий не може зробити обшук без санкції прокурора), метод затвердження (обвинувальний висновок слідчого в справі може бути передана до суду тільки після затвердження його прокурором) і т. д . При регулюванні взаємовідносин між слідчим, з одного боку, і свідком, експертом - з іншого, використовується, наприклад, метод попередження про відповідальність за неправдиві свідчення, укладання і т. Д. Особливою природою і змістом відрізняються методи інших організаційних форм правоохорони-наглядової, правообеспечітельной, реалізації заходів державного примусу. [23]

3. Предмет і метод правового регулювання як підстави розподілу права на галузі та інститути
Система права - це обумовлене в кінцевому рахунку економічним ладом суспільства внутрішню єдність права і його поділ на різні взаємопов'язані галузі (і юридичні інститути). У диференціації правової системи відображаються як особливості предмета регулювання, так і особливості юридичних засобів (методів) впливу на суспільні відносини.
Система права визначається системою економічних відносин. Але оскільки право-суб'єктивний фактор суспільного розвитку, остільки його система не може бути зведена до економічній структурі суспільства. Не можна її зводити і до структури інших суспільних відносин, якщо право являє собою класово цілеспрямоване вираження суспільних відносин, а не їх пасивне відображення.
З цього, однак, не випливає, що система права у систематика законодавства можуть бути відірвані від існуючої системи суспільних відносин.
Система права складається історично в міру розвитку законодавства, опосредствующее економічні та інші суспільні відносини. Створюючи ті чи інші нормативні акти, в тому числі і кодекси, держава ставить завдання регулювання певних видів суспільних відносин, а не всієї системи фактичних відносин, одночасний облік яких в усьому їх різноманітті та рух практично для законодавця є неможливим. Кодифікація здійснюється періодично, в той час як суспільні відносини розвиваються безперервно.
Таким чином, можна цілком свідомо створити норму права. Або навіть групу норм (кодекс), але немає практично можливості з сьогодні на завтра побудувати повністю всю систему чинного права. Завдання полягає не в штучному побудові правової системи, а в тому, щоб усвідомити закономірності її розвитку і проводити кодифікацію окремих галузей права (систематизувати чинне законодавство) на основі аналізу існуючих суспільних відносин та особливостей їх правової регламентації. [24]
Об'єктивні властивості системи права, якщо враховувати її діалектичну зв'язок із суспільною свідомістю, обумовлені наступними чинниками:
1. Система права складається аж ніяк не довільно, а під впливом певних об'єктивних закономірностей, в кінцевому рахунку економічних законів. Якщо об'єктивна причина, то логічно припустити, що об'єктивно і наслідок. Предметом системи права є суспільні відносини, що виступають як її об'єктивна основа. Ці громадські, відносини складаються під впливом економічних об'єктивних законів, і в даному суспільно - економічному ладі вони можуть бути тільки причинно обумовленими. Отже, об'єктивність системи права означає не довільність її конструкції, а її обумовленість закономірностями даної суспільно - економічної формації.
2. Об'єктивність системи права в тому, що вона не може бути сконструйована плі побудована законодавцем довільно, незалежно від діючих у даному суспільстві закономірностей. Розвиток, та вдосконалення системи права може йти лише в певному напрямі, найменше відхилення від якого дає про себе знати. Право, незважаючи на обширність своєї системи, являє собою досить чуйний соціальний інструмент, дія якого має бути збалансовано як усередині системи права (співвідношення між галузями права в регулюванні суспільних відносин, наступність і раціональне співвідношення діючих законів і т. д.), так і зовні (співвідношення права з іншими, не правовими засобами впливу на поведінку людей в суспільстві).
3. Об'єктивний характер системи права полягає також у тому, що право являє собою волю не окремого індивіда, а волю панівного класу. [25]
Зрозуміло, проведення науково обгрунтованої кодифікації законодавства серйозно сприяє формуванню правової системи, найбільш адекватної існуючим суспільним відносинам та завданням адміністративно-правового регулювання, поставленим державою. Теоретичні основи проводиться державою систематизації юридичних норм покликана виробляти правова наука, для чого першорядне значення має встановлення класифікаційних
ознак диференціації правової системи на окремі галузі. Ось чому слід погодитися з думкою М. С. Строгович, що мова може йти не про побудову тієї чи іншої схеми правової cсістеми, а про встановлення тих суттєвих властивостей, які притаманні кожній галузі права і характеризують цю галузь (М. С. Строгович, Кримінально - процесуальне право в системі радянського права, «. Радянська держава і право» 1957 р. № 4, стор 102).
В основі поділу права на галузі й інститути лежать два критерії:
1) предмет адміністративно-правового регулювання;
2) метод адміністративно-правового регулювання.
Вони і виступають системоутворюючими факторами.
Предмет є головним, матеріальним критерієм розмежування норм права за галузями, оскільки він має об'єктивний зміст, зумовлений самим характером суспільних відносин і не залежить у принципі від волі законодавця. Метод ж служить додатковим, юридичним критерієм, так як зроблено від предмета. Самостійного значення він не має. Однак у поєднанні з предметом сприяє більш суворою й точної градації права на галузі та інститути. Адже наявність різних видів суспільних відносин ще не створює само по собі системи права, не породжує автоматично його галузей.
Саме предмет перш за все диктує необхідність виділення тієї чи іншої галузі, а коли галузь виділяється, з'являється і відповідний метод регулювання, який значною мірою залежить від волі законодавця. Останній, перебуваючи в рамках необхідності та враховуючи характер регульованих відносин, може обирати той чи інший спосіб правового впливу на них. Він може варіювати ці способи, використовуючи їх у різних комбінаціях. У цьому полягає суб'єктивність методу, що відрізняє його від предмету. Але обидва вони грають важливу роль до побудові системи права, тісно взаємодіють один з одним.
Слід пам'ятати, що право регулює не все, а лише найбільш принципові з точки зору інтересів держави відношення. І того ж такі, які об'єктивно потребують правового опосередкування. Держава не ставить своєю метою тотальної юридичної регламентації суспільного життя, тому багато взаємини між людьми регулюються іншими соціальними нормами - мораллю, звичаями, традиціями і т.д. До того ж не будь-які стосунки право здатне врегулювати, а тільки такі, які піддаються зовнішньому контролю. Відносини, піддані правовому регулюванню, здобувають правову форму і виступають як правові.
Угруповання норм по галузях і інститутам залежить перед цим від видового різноманіття суспільних відносин, їх якісної специфіки. Однак не завжди за одним лише предметній ознаці можна відрізнити одну галузь права іншої, так як існують такі відносини, які опосередковуються нормами ряду галузей.
Наприклад, відносини власності у всіх її формах регулюються громадянським правом, кримінальним, адміністративним, конституційним. У таких випадках на допомогу приходить метод регулювання, тому що кожна правова галузь має свій, характерний для неї спосіб впливу на поведінку суб'єктів (або їх поєднання).
Таким чином, одного матеріального орієнтира недостатньо: якщо керуватися тільки ним, то важко було б розмежувати суміжні галузі й інститути. Тим більше що в праві не існує абсолютно незалежних галузей, так як вони - частини єдиної системи. Якщо б підставою для поділу права служив тільки предмет, то галузей виявилося б занадто багато. У загальне поняття методу адміністративно-правового регулювання (як збиральної категорії) входять наступні компоненти, що дають уявлення про те, яким чином держава за допомогою права впливає на події, соціальні процеси:
а) встановлення меж регульованих відносин, що в свою чергу залежить від ряду об'єктивних і суб'єктивних факторів (особливості цих відносин, економічні та інші потреби, державна зацікавленість та ін);
б) видання відповідних нормативних актів, що передбачають права та обов'язки суб'єктів, приписи про належне і можливе їх поведінці;
в) наділення учасників суспільних відносин (громадян та юридичних осіб) правоздатністю і дієздатністю, що дозволяють їм вступати в різноманітні правовідносини;
г) визначення мір відповідальності (примусу) на випадок порушення цих встановленні.
У цілому правовий метод являє собою відомий набір юридичного інструментарію, за допомогою якого державна влада надає необхідний вплив на вольові суспільні відносини в цілях надання їм бажаного розвитку.
Зазначена специфіка відрізняє даний вид соціального упорядкування від інших форм нормативного регулювання суспільного життя. Значення описаного правового механізму полягає в тому, що він багато в чому визначає ефективність і результативність дії права.
Однак поряд із загальним існують конкретні методи адміністративно-правового регулювання, характерні для тих чи інших галузей права і опосредуемих ними відносин. До них відносяться:
Імперативний і діапозитивна методи, використовувані головним чином у кримінальному та цивільному праві (відповідно). Різною мірою вони притаманні й іншим галузям. Адже будь-яка правова норма - це владне розпорядження, веління держави; в той же час вона дає суб'єктам відому альтернативну можливість вибору варіантів поведінки в рамках закону. Зазначені методи в якій - то мірі носять універсальний характер.
Таке ж наскрізне значення мають дозволу, зобов'язування і заборона, властиві в різних комбінаціях всьому правовому регулюванню. Вирішуючи (дозволяючи) одні дії, наказуючи в обов'язковому порядку інші, забороняючи під загрозою санкції треті, право тим самим надає поведінці суб'єктів строго цілеспрямований характер, вводить суспільні відносини в потрібне русло.
В адміністративному праві діє метод субординації і владного наказу, що дозволяє ефективно регулювати управлінську, службову, оперативну та іншу діяльність державних органів і посадових осіб. Виконавська дисципліна, строга підпорядкованість одних суб'єктів іншим, обов'язковість рішень і розпоряджень вищих ланок держапарату для нижчестоящих - характерні риси зазначеного методу.
Заохочення властиві основному трудовому праву, де діють різного роду преміальні системи, направлені на стимулювання моральної та матеріальної зацікавленості в зростанні продуктивності праці, підвищення працівниками своєї кваліфікації, придбання нових професій і т.д. Норми, що встановлюють порядок нагородження громадян орденами і медалями, присвоєння почесних звань, також вважаються заохочувальними, але вони відносяться до адміністративного права.
Метод автономії та рівності сторін типовий для процесуальних галузей права, де позивач і відповідач, інші учасники судового розгляду знаходяться в однаковому процесуальному становищі один перед одним, законом та судом, їх відносини характеризуються самостійністю. Рівністю суб'єктів відрізняються також багато цивільні відносини.
В якості особливих методів адміністративно-правового регулювання використовуються переконання та примус, характерні як для права в злам, так і окремих його галузей, зрозуміло, в різних поєднаннях.
Останнім часом у зв'язку з розвитком ринкових відносин підприємництва все більшого поширення набуває індивідуальний метод регулювання (або метод вільного волевиявлення), під яким розуміється форма самостійної юридичної діяльності суб'єктів, спрямованої на впорядкування одиничних суспільних відносин за допомогою правових засобів, що не володіють якістю юридичної загальнообов'язковості. Наприклад, шляхом прийняття ненормативних актів, укладання різних договорів, угод, угод, добровільного встановлення зобов'язань і т.д. Всі розглянуті вище методи тісно взаємопов'язані, переплетені, діють не ізольовано, а в поєднанні один з одним. Разом з тим вони відносно самостійні, мають свої особливості, що і дозволяє їх класифікувати. [26]


Висновок
Отже, ми розглянули питання про механізм адміністративно-правового регулювання. Предметом адміністративно-правового регулювання є конкретні види суспільних відносин.
Предмет адміністративно-правового регулювання - це суспільні відносини, що є об'єктом впливу права. Тому дані відносини повинні відповідати певним вимогам:
- Бути стійкими і характеризуватися повторюваністю подій і дій людей;
- Мати здатність сприймати правові вимоги;
- Допускати можливість правового контролю за ними;
- В їх правовому регулюванні повинна бути зацікавлена ​​певна соціальна спільність (держава).
Структуру предмета адміністративно-правового регулювання складають такі елементи:
а) суб'єкти суспільних відносин;
б) зміст суспільних відносин (поведінка людей);
в) об'єкти суспільних відносин (предмети об'єктивного світу, з якими пов'язане поведінку людей);
г) соціальні факти (різні події і життєві обставини).
Метод адміністративно-правового регулювання - сукупність засобів і прийомів, за допомогою яких держава регулює суспільні відносини.
Фактори, що визначають зміст методу:
а) загальна взаимоположение суб'єктів (рівноправне - підвладне);
б) порядок виникнення прав та обов'язків (із закону, договору, акта застосування права);
в) ступінь визначеності наданих прав;
г) шляху забезпечення прав та обов'язків суб'єктів (кримінальне покарання, матеріальна відповідальність тощо) [27].
Предмет і метод адміністративно-правового регулювання є матеріальним і юридичним критеріями поділу права на галузі. Кожна галузь характеризується предметом регулювання та найбільш характерними для неї методами. Так, загальновизнано, що цивільне право регулює майнові та пов'язані з ними особисті немайнові відносини, засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності їх учасників (ч. 1 ст. 2 ГК РФ). У той же час громадянське право використовує й імперативний метод, наприклад, при обмеженні в публічних інтересах принципу свободи договору положень ЦК РФ.
Це обумовлено тим, що свобода договору взагалі і свобода укладення конкретного договору не може бути абсолютною, тому що людина, живучи в суспільстві, не може бути абсолютно вільний. Він повинен дотримуватися правил цього товариства, за якими свобода одного не повинна порушувати свободи іншого. Людина відчужує свою свободу, як писав Руссо, за благо жити в суспільстві. Беззаконня в договірному праві неминуче призвів би до зловживань правами, до анархії в економіці, а в кінцевому результаті - до підриву державності.
Тому закон встановлює межі вільного волевиявлення учасників цивільного обороту, бажаючих вступити один з одним у договірні відносини. Слід вважати, що підставою для втручання держави в регулювання договірних відносин можуть бути положення ч.2 п.2 ст.1 ЦК РФ, а саме: необхідність захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення обороноздатності країни і безпеки держави.
У той же час, встановлюючи рамки дозволеного поведінки учасників договірних правовідносин, держава повинна обмежити своє довільне втручання у приватні справи, щоб уникнути повернення до існували раніше командно - адміністративних методів управління економікою. [28]
Питання про предмет і методи адміністративно-правового регулювання в даний час особливо актуальне, оскільки, по-перше, відхід від адміністративно - командної система передбачає перегляд методів впливу на суб'єктів правовідносин, по - друге, побудова правового, демократичного суспільства з соціальною ринковою економікою передбачає досить складний механізм збалансування публічних і приватних інтересів; а по - третє, відбувається процес формування нових галузей російського права (податкового, муніципального і т. д.). Представляється, що необхідно, з урахуванням специфіки підприємницьких відносин, виділити підприємницьке право з підгалузі цивільного права в особливу галузь.

Бібліографія
1. А. П. Альохін, А. А. Кармолицкий, Ю. М. Козлов. Адміністративне право Російської Федерації. М.: «Зерцало», ТЕИС, 1996.
2. Алексєєв С.С. Загальні теоретичні проблеми системи радянського права, Госюріздат, 1961.
3. Горшеньов В.М. Способи та організаційні форми адміністративно-правового регулювання в соціалістичному суспільстві. М.: «Юридична література», 1973.
4. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частини перша і друга. - М.: Видавництво «Спарк», 1996.
5. Денисов С.А. Переважне право на укладення договору як інститут, що встановлює межі свободи укладення договору. / / "Законодавство", 1997, N 2, стор 34.
6. Конституція Російської Федерації. М.: ИНФРА * М - НОРМА, 1996.
7. Кулапов В.Л. Основи теорії держави і права: Методичні рекомендації для повторення курсу. - Саратов: СГАП, 1999.
8. Манохін А. Д., Адушкін Ю. С., Багішаев З. А. Російське адміністративне право. / Підручник. М.: МАУП, 1996.
9. Сорокін В.Д. Метод адміністративно-правового регулювання. Теоретичні проблеми. М.: «Юридична література», 1976.
10. Теорія держави і права. Курс лекцій / За ред. Н.І. Матузова і А.В. Малько. - М.: МАУП, 1997.
11. Явич Л.С. Проблеми адміністративно-правового регулювання радянських соціалістичних відносин. М.: Госюріздат, 1961.


[1] Горшеньов В.М. Способи та організаційні форми правового регулювання в соціалістичному суспільстві. М.: «Юридична література», 1973 С. 19 - 20.
[2] Явич Л.С. Проблеми правового регулювання радянських соціалістичних відносин. М.: Госюріздат, 1961 С. 70.
[3] Горшеньов В.М. Способи та організаційні форми правового регулювання в соціалістичному суспільстві. М.: «Юридична література», 1973 С. 22.
[4] Явич Л.С. Проблеми правового регулювання радянських соціалістичних відносин. М.: Госюріздат, 1961 С. 76.
[5] Александров Н. Г., Правові до виробничі відносини, «Питання філософії» 1957 р. № 1, стор 14.
[6] К. Маркс, Ф. Енгельс, Вибрані твори, т. II. 1955, стор 376.
[7] О. С. Іоффе, Спірні питання вчення про правовідносинах, «Нариси з цивільного права. Збірник статей », Л., 1957, стор 23-25.
[8] Александров Н. Г., Правові до виробничі відносини, «Питання філософії» 1957 р. № 1, стор 14.
[9] К. Маркс, Ф. Енгельс, Вибрані твори, т. II. 1955, стор 376.
[10] О. С. Іоффе, Спірні питання вчення про правовідносинах, «Нариси з цивільного права. Збірник статей », Л., 1957, стор 23-25.
[11] Явич Л.С. Проблеми правового регулювання радянських соціалістичних відносин. М.: Госюріздат, 1961 С. 66.
[12] Л. С. Явич, Проблеми правового регулювання радянських соціалістичних відносин, стор 47.
[13] В. Кнапп. З приводу дискусії про систему права («Радянська держава і право» 1957 р. № 5, стор 115).
[14] Брауде, До питання про об'єкт правовідносини («Радянська держава н право» 1951 р. № 3, стор 57-58.
[15] Я. М. Брайнін Кримінальна відповідальність і її підстави в радянському кримінальному праві, Госюріздат, 1963, стор 167.
[16] «Радянська держава і право» 1967 р. № 1, стор 53.
[17] С. С. Алексєєв, Загальні теоретичні проблеми системи радянського права, Госюріздат, 1961, стор 40-41.
[18] Явич Л.С. Проблеми правового регулювання радянських соціалістичних відносин. М.: Госюріздат, 1961 С. 89.
[19] Явич Л.С. Проблеми правового регулювання радянських соціалістичних відносин. М.: Госюріздат, 1961 С. 91.
[20] Б. В. Шейндлін, Сутність радянського права, стор 110.
[21] Горшеньов В.М. Способи та організаційні форми правового регулювання в соціалістичному суспільстві. М.: «Юридична література», 1973 С.80.
[22] П.Є. Недбайло. Застосування радянських правових норм, стор 81-85.
[23] Горшеньов В.М. Способи та організаційні форми правового регулювання в соціалістичному суспільстві. М.: «Юридична література», 1973 С. 92.
[24] Явич Л.С. Проблеми правового регулювання радянських соціалістичних відносин. М.: Госюріздат, 1961 С. 95.
[25] Сорокін В.Д. Метод правового регулювання. Теоретичні проблеми. М.: «Юридична література», 1976 С. 65
[26] Теорія держави і права. Курс лекцій / За ред. Н.І. Матузова і А.В. Малько. - М.: МАУП, 1997 С. 357
[27] Кулапов В.Л. Основи теорії держави і права: Методичні рекомендації для повторення курсу. - Саратов: СГАП, 1999 С. 64.
[28] Денисов С.А. Переважне право на укладення договору як інститут, що встановлює межі свободи укладення договору. / / "Законодавство", 1997, N 2, стор 34.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Курсова
166.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Механізм адміністративно правового регулювання 2
Механізм адміністративно-правового регулювання
Механізм адміністративно-правового регулювання Поняття і
Механізм адміністративно правового регулювання суспільних відноси
Метод адміністративно правового регулювання
Метод адміністративно-правового регулювання
Механізм правового регулювання
Механізм правового регулювання
Проблеми адміністративно правового регулювання в сучасних ум
© Усі права захищені
написати до нас