Механізм адміністративно-правового регулювання

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ВСТУП 3

1. ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 4

2. ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 8

3. ЗАВДАННЯ 10

ВИСНОВОК 13

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14

ВСТУП

Ефективність правового впливу на суспільні відносини в галузі державного управління залежить не тільки від самої їх природи та особливостей, правильно знайденого методу регулювання, але і від успішного використання всіх елементів (важелів, приводів, частин цього механізму, за допомогою якого державно-нормативна воля перекладається у фактичне поведінка суб'єктів суспільних відносин).

Тема контрольної роботи: «Механізм адміністративно-правового регулювання».

Мета роботи: проаналізувати і розкрити тему роботи.

Завдання контрольної роботи зумовлюються метою і полягають у тому, щоб:

- Дати поняття механізму адміністративно-правового регулювання;

- Розглянути джерела адміністративного права.

При вирішенні поставлених завдань для досягнення мети дослідження використовувалися наступні методи: формально-юридичний метод, метод системного аналізу, комплексного дослідження, порівняльного правознавства.

Структура контрольної роботи включає: титульний лист, зміст, вступ, два питання, завдання, висновок, список використаних джерел. Контрольна робота виконана на 14 сторінках комп'ютерного тексту.

1. ПОНЯТТЯ МЕХАНІЗМУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Механізм адміністративно-правового регулювання - це сукупність правових засобів, а також процесів і станів, які настають у вольових суспільних відносинах у галузі державного управління в результаті впливу на них адміністративно-правових норм.

Категорія механізму адміністративно-правового регулювання вироблена наукою для показу права в розвитку, виявлення закономірностей його функціонування, підвищення ефективності правового регулювання.

У структуру цього механізму входять наступні елементи:

1. норми адміністративного права і його принципи, об'єктивно виражені в законах, указах та інших нормативних актах;

2. акти тлумачення норм адміністративного права, що видаються уповноваженими на те органами;

3. акти застосування норм адміністративного права;

4. адміністративно-правові відносини;

5. правосвідомість, юридичні факти, законність.

Кожен елемент механізму адміністративно-правового регулювання виконує специфічну роль у регулюванні поведінки людей і які виникають на його основі суспільних відносин. Отже, ці елементи механізму одночасно виступають в якості юридичних засобів адміністративно-правового регулювання. При цьому адміністративно-правові засоби включаються в процес регулювання у певній послідовності.

Таким чином, адміністративно-правове регулювання представляє собою процес послідовного використання адміністративно-правових засобів для досягнення цілей регулювання поведінки учасників суспільних відносин.

В адміністративно-правовій науці і в практиці державного апарату велике значення надається чіткому правового регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері державного управління, усунення дублювання, переходу від адміністративних методів до економічних, зміцнення порядку, дисципліни, законності.

Найважливішими засобами механізму адміністративно-правового регулювання є нормативні та індивідуальні акти. Акти застосування норм адміністративного права включаються в механізм адміністративно-правового регулювання як засіб індивідуалізації прав, обов'язків і мір відповідальності.

В адміністративно-правовому відношенні як елемент правового регулювання індивідуалізуються положення тієї чи іншої норми адміністративного права, визначаються характер, права та обов'язки учасників відносини.

Найбільш важливими в механізмі адміністративно-правового регулювання є норми і відносини.

Норми - це встановлені або санкціоновані державою правила, що регулюють суспільні відносини у сфері державного управління, реалізація яких, як і норм інших галузей права, при невиконанні забезпечується державним примусом.

В адміністративно-правових нормах безпосередньо виражається регулятивна роль адміністративного права, що виявляється в наступному:

1. адміністративно-правові норми мають на меті забезпечення належної упорядкованості і функціонування, як всієї системи виконавчої влади (державного управління), так і її окремих ланок, раціонального їх взаємодії;

2. адміністративно-правові норми визначають той чи інший варіант належної, тобто відповідного інтересам правової держави, поведінки усіх осіб та організацій, що діють безпосередньо в сфері державного управління, і виконують той чи інший обсяг функцій (наприклад, виконавчий комітет області, міста). Тим чи іншим чином зачіпають своїми діями інтереси цієї сфери (наприклад, громадські об'єднання громадян);

3. адміністративно-правові норми, діючи в сфері державного управління, перш за все, призначені для забезпечення виконавчої влади, тобто виконання, проведення в життя вимог законів Республіки Білорусь, висловлюючи тим самим сутність виконавчої гілки державної влади;

4. адміністративно-правові норми, визначаючи межі належної поведінки в сфері державного управління, служать для встановлення та забезпечення міцного режиму законності і державної дисципліни в суспільних відносинах, що виникають у державно-управлінської діяльності.

Крім того, адміністративно-правові норми мають свої особливості. Перш за все, адміністративно-правові норми є актом правотворчості, елементом компетенції відповідних суб'єктів виконавчої влади.

Адміністративно-правові відносини - це врегульовані адміністративно-правовою нормою управлінські суспільні відносини, в яких сторони виступають як носії взаємних обов'язків і прав, встановлених і гарантованих адміністративно-правовою нормою.

Адміністративно-правові відносини мають ряд особливостей.

1. Адміністративно-правові відносини складаються безпосередньо у зв'язку із здійсненням органами державного управління завдань виконавчо-розпорядчої діяльності.

2. Характерна риса адміністративно-правових відносин полягає в тому, що їх учасникам можуть бути різноманітні суб'єкти: органи державного управління, підприємства, установи, посадові особи, громадські організації, громадяни та інші особи, чиї інтереси пов'язані зі здійсненням виконавчо-розпорядчої діяльності.

3. Для адміністративно-правових відносин необхідний обов'язковий суб'єкт. Обов'язковим суб'єктом адміністративно-правових відносин є орган державного управління.

4. Адміністративно-правові відносини не можуть виникати без участі органу державного управління або іншого суб'єкта, наділеного юридично владними повноваженнями. Другою стороною можуть бути всі інші можливі суб'єкти (учасники) цих правовідносин.

5. В адміністративно-правових відносинах сторона, яка є обов'язковою, завжди діє владно, в своєму розпорядженні повноважень юридично-владного характеру.

6. Адміністративно-правові відносини виникають з ініціативи будь-якого суб'єкта адміністративного права, а також за ініціативою однієї зі сторін, однак згода другої сторони не є обов'язковою умовою їх виникнення. Відповідні дії тут здійснюються сторонами в силу вимог закону.

7. Спори між сторонами адміністративно-правових відносин вирішуються, як правило, в адміністративному (позасудовому) порядку, тобто шляхом безпосереднього юридично владного розпорядження уповноваженого на те органу управління (посадової особи). Як виключення чинним законодавством встановлено судовий порядок вирішення деяких адміністративно-правових спорів.

8. У разі порушення однією із сторін вимог адміністративно-правових норм ця сторона несе юридичну відповідальність перед державою в особі її органів.

Адміністративно-правові відносини, як і всі інші правовідносини, мають структуру, а саме системну сукупність взаємопов'язаних обов'язкових елементів: суб'єкти правовідносин; їх суб'єктивні права і обов'язки; заохочення і відповідальність суб'єктів; юридичний факт (факти).

2. ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

У спеціальному юридичному сенсі джерела адміністративного права - це конкретні форми вираження норм відповідної галузі.

Норми адміністративного права міститися в різних за своїм характером і значенням юридичних актах. Різноманіття адміністративно-правових норм передбачає і різноманіття джерел адміністративного права Республіки Білорусь. У їх числі нормативні акти законодавчих і розпорядчих органів, виконавчих, а також затверджуються цими органами правила, положення, статути і т. п.

До числа джерел адміністративного права відносяться, по-перше, Конституція Республіки Білорусь 1994 року (зі змінами та доповненнями). Багато з містяться в ній загальних норм мають пряму адміністративно-правову спрямованість, наприклад конституційні норми, що визначають основи формування діяльності органів виконавчої влади, закріплюють основні права і свободи громадян у сфері державного управління.

По-друге, адміністративно-правові норми містяться також в законодавчих актах. Найбільш важливе значення при цьому мають закони Республіки Білорусь, прийняті Парламентом - національними зборами, наприклад закон Республіки Білорусь від 26 лютого 1991 року «Про міліцію»; Закон Республіки Білорусь від 23 листопада 1993 року «Про санітарно - епідеміологічне благополуччя населення»; Закон Республіки Білорусь «Про місцеве управлінні і самоврядування в Республіці Білорусь»; Закон Республіки Білорусь від 21 лютого 1995 року «Про Президента Республіки Білорусь», а також постанови Палати представників, Ради республіки Національних Зборів Республіки Білорусь. Джерелом адміністративного права є також нормативні укази і розпорядження президента, що мають обов'язкову силу на всій території Республіки Білорусь, а також декрети, які мають силу законів.

Принципове значення мають, наприклад, декрети Президента: від 5 лютого 1997 ода № 1 «Про заходи із забезпечення порядку при здійсненні валютних операцій»; від 12 лютого 1997 року № 2 «Про декларування доходів та майна фізичних осіб в Республіці Білорусь», укази Президента Республіки Білорусь: від 7 лютого 1997 року № 136 «Про утворення Комітету з організованої злочинності та корупції при Міністерстві внутрішніх справ»; від 27 жовтня 1997 року № 545 «Про затвердження Положення про порядок та умови присвоєння класів службовців державного апарату і розміри надбавок за класи службовців державного апарату »і ін

До числа джерел адміністративного права відносяться також постанови Уряду Республіки Білорусь, наприклад постанову Кабінету Міністрів Республіки Білорусь від 4 січня 1996 року № 11 «Про обов'язкове страхування пасажирів».

У міжгалузевому і галузевому масштабі в якості джерел адміністративного права служать нормативні акти державних комітетів, міністерств. Джерелами адміністративного права є також нормативні акти представницьких і виконавчих органів місцевого управління та самоврядування.

Нарешті, джерелами адміністративного права внутріорганізаційного характеру можна назвати нормативні акти керівників державних корпорацій, концернів, об'єднань, підприємств та установ (або акти їхніх колективних органів).

3. ЗАВДАННЯ

Кузавко в громадському місці, в кінотеатрі, приставав до дівчини. На зауваження громадян не реагував, на настійні вимоги Сидорик припинити безпричинне чіпляння до дівчини, завдав Сидорик удар в обличчя. Співробітником міліції Кузавко був складений протокол про дрібне хуліганство, на підставі, якого начальником РВВС, Кузавко був, підданий адміністративному арешту строком на 15 діб. 1. Чи правильно Кузавко підданий адміністративному арешту? 2. Складіть протокол про адміністративне правопорушення, а також постанову про притягнення до адміністративної відповідальності.

РІШЕННЯ ЗАДАЧІ:

Дане правопорушення кваліфікується за статтею 156 «Дрібне хуліганство» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

«Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі до двох мінімальних заробітних плат або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, а в разі, якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування цих заходів буде визнано недостатнім, - адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб ».

Таким чином, Кузавко правомірно підданий арешту.

ПРОТОКОЛ № 25-5

про адміністративне правопорушення

15 вересня 2005р. м.Брест

Співробітником міліції при розгляді, матеріалів виявив наступне, що Кузавко Сергій Валерійович народився 9 жовтня 1977 року. Одружений. Білорус. Працює на підприємстві «Газоапарат» вантажником. Проживає за адресою м. Брест вул. Смирнова д. 23. Паспорт АВ № 0203985, виданий Ленінським РВВС міста Бреста 20.04.2001 року, в громадському місці, в кінотеатрі, приставав до дівчини. На зауваження громадян не реагував, на настійні вимоги Сидорик Валентина Івановича припинити безпричинне чіпляння до дівчини, завдав Сидорик В.І. удар в обличчя. Дії зазначеної особи кваліфікуються за статтею 156 «Дрібне хуліганство» Кодексу України про адміністративні правопорушення та тягне за собою накладення штрафу в розмірі до двох мінімальних заробітних плат або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку, а в разі, якщо за обставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування цих заходів буде визнано недостатнім, - адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб ».

Таким чином, Кузавко Сергій Валерійович народився 9 жовтня 1977 року. Одружений. Білорус. Працює на підприємстві «Газоапарат» вантажником. Проживає за адресою м. Брест вул. Смирнова д. 23. Паспорт АВ № 0203985, виданий Ленінським РВВС міста Бреста 20.04.2001 року, вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 156 «Дрібне хуліганство» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Враховуючи викладене, в присутності вищевказаного особи склав цей протокол про адміністративне правопорушення.

Протокол мною прочитано. Доповнення та зауваження до протоколу не надійшли.

Молодший лейтенант Іванов Іван Іванович (підпис).

ПОСТАНОВА

Про притягнення до адміністративної відповідальності № 349-9

«20» вересня 2005р. м. Брест

Начальник РОВД Сидоров Андрій Петрович, розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення № 25-5 щодо Кузавко Сергія Валерійовича, народився 9 жовтня 1977 року. Одружений. Білорус. Працює на підприємстві «Газоапарат» вантажником. Проживає за адресою м. Брест вул. Смирнова д. 23. Паспорт АВ № 0203985, виданий Ленінським РВВС міста Бреста 20.04.2001 року встановив, що, Кузавко Сергій Валерійович в громадському місці, в кінотеатрі, приставав до дівчини. На зауваження громадян не реагував, на настійні вимоги Сидорик Валентина Івановича припинити безпричинне чіпляння до дівчини, завдав Сидорик В.І. удар в обличчя.

На підставі викладеного та керуючись КпАП Республіки Білорусь

ПОСТАНОВИВ:

Визнати Кузавко Сергія Валерійовича, народився 9 жовтня 1977 року. Одружений. Білорус. Працює на підприємстві «Газоапарат» вантажником. Проживає за адресою м. Брест вул. Смирнова д. 23. Паспорт АВ № 0203985, виданий Ленінським РВВС міста Бреста 20.04.2001 року винним у вчиненні адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена статтею 156 КпАП Республіки Білорусь, і залучити вказана особа до адміністративної відповідальності, призначивши йому покарання у вигляді адміністративного арешту терміном на 15 діб.

Відповідно до статті 266 КпАП Республіки Білорусь постанову по справі про притягнення до адміністративної відповідальності може бути оскаржено в порядку, передбаченому законодавством Республіки Білорусь.

Начальник РОВД Сидоров Андрій Петрович.

ВИСНОВОК

Написавши контрольну роботу на тему «Механізм адміністративно-правового регулювання», зробимо висновки.

- Механізм адміністративно-правового регулювання - це сукупність правових засобів, а також процесів і станів, які настають у вольових суспільних відносинах у галузі державного управління в результаті впливу на них адміністративно-правових норм;

- Норми - це встановлені або санкціоновані державою правила, що регулюють суспільні відносини у сфері державного управління, реалізація яких, як і норм інших галузей права, при невиконанні забезпечується державним примусом;

- Адміністративно-правові відносини - це врегульовані адміністративно-правовою нормою управлінські суспільні відносини, в яких сторони виступають як носії взаємних обов'язків і прав, встановлених і гарантованих адміністративно-правовою нормою;

- Джерела адміністративного права - це конкретні форми вираження норм відповідної галузі;

- До числа джерел адміністративного права відносяться, по-перше, Конституція Республіки Білорусь 1994 року (зі змінами та доповненнями). По-друге, адміністративно-правові норми містяться також в законодавчих актах. Джерелом адміністративного права є також нормативні укази і розпорядження президента, що мають обов'язкову силу на всій території Республіки Білорусь, а також декрети, які мають силу законів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Конституція Республіки Білорусь 1994 року. Прийнята на республіканському референдумі 24 листопада 1996 року. Мінськ «Білорусь» 1997р.

  2. Кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення: Текст із змінами і доповненнями станом на 1 лютого 2000р. - Мн.: Амалфея, 2000. - 304 с.

  3. Бахрах Д.Н. Адміністративна відповідальність. - М., Юриспруденція, 1999.

  4. Бєльський К., Козлов Ю.М., та ін Адміністративне право / Под ред. Ю.М. Козлова і Л.Л. Попова. - М., Юрист, 1999.

  5. Постнікова О. А., Сухаркова А. І. Адміністративне право Республіки Білорусь: Навч. посіб. Мн.: Академія МВС Республіки Білорусь, 1998. - 127с.

  6. Сухаркова А. І.. Адміністративне право Республіки Білорусь. - Могилів: «Могилевська обласна друкарня», 1999. - 172с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Контрольна робота
47.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Механізм адміністративно правового регулювання 2
Механізм адміністративно правового регулювання
Механізм адміністративно-правового регулювання Поняття і
Механізм адміністративно правового регулювання суспільних відноси
Метод адміністративно правового регулювання
Метод адміністративно-правового регулювання
Механізм правового регулювання
Механізм правового регулювання
Проблеми адміністративно правового регулювання в сучасних ум
© Усі права захищені
написати до нас