Методи фінансового планування на підприємстві

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

У сучасних умовах ринкових відносин виникає об'єктивна необхідність фінансового планування. Без фінансового планування неможливо домогтися справжніх результатів на ринку.

Фінансове планування безпосередньо пов'язане з плануванням виробничої діяльності підприємства. Всі фінансові показники базуються на показниках об'єк ма виробництва, асортименту продукції, собівартості продукції.

Планування фінансових показників дозволяє знаходити внутрішні резерви підприємства, дотримуватися режиму економії. Отримання планового розміру прибутку та інших фінансових показників можливо лише за умови дотримання планових норм витрат праці і матеріальних ресурсів. Об'єк м фінансових ресурсів, розрахованих на основі фінансових планів, усуває надмірні запаси матеріальних ресурсів, непродуктивні витрати, позапланові фінансові інвестиції. Завдяки фінансовому плануванню створюються необхідні умови для ефективного використання виробничих потужностей, підвищення якості продукції.

Фінансове планування являє собою процес розробки системи заходів щодо забезпечення розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищенню ефективності фінансової діяльності в майбутньому періоді.

Планування допомагає запобігати помилкові дії в галузі фінансів, а також зменшує число невикористаних можливостей.

Основні завдання фінансового планування на підприємстві:

забезпечувати необхідними фінансовими ресурсами виробничої, інвестиційної та фінансової діяльності;

визначати шляхи ефективного вкладення капіталу, оцінки ступеня раціонального його використання;

виявляти внутрішньогосподарські резерви збільшення прибутку за рахунок економічного використання грошових коштів;

встановлювати раціональні фінансові відносини з кредиторами, бюджетом, банками та іншими контрагентами;

дотримуватися інтереси акціонерів та інших інвесторів;

контролювати фінансовий стан, платоспроможність і кредитоспроможність підприємства.

Планування фінансових показників здійснюється за допомогою певних методів. Методи планування - це конкретні способи і прийоми розрахунків показників. При плануванні фінансових показників можуть застосовуватися наступні методи: нормативний, розрахунково-аналітичний, балансовий, метод оптимізації планових рішень, економіко-математичне моделювання.

Метод економічного аналізу використовується для визначення основних закономірностей, тенденцій в русі натуральних і вартісних показників, внутрішні резерви підприємства

Нормативний метод. Сутність нормативного методу планування фінансових показників полягає в тому, що на основі заздалегідь встановлених норм і техніко-економічних нормативів розраховується потреба господарюючого суб'єкта у фінансових ресурсах і в їх джерелах. Такими нормативами є ставки податків, ставки тарифних внесків та зборів, норми амортизаційних відрахувань, нормативи потреби в оборотних коштах і ін У фінансовому плануванні застосовується ціла система норм і нормативів, яка включає: федеральні нормативи; республіканські (крайові, обласні, автономних утворень) нормативи ; місцеві нормативи; галузеві нормативи; нормативи господарюючого суб'єкта. Федеральні нормативи є єдиними для всієї території Російської Федерації, для всіх галузей і господарюючих суб'єктів. До них відносяться ставки федеральних податків, норми амортизації окремих видів основних фондів, ставки тарифних внесків на державне соціальне страхування та ін Республіканські (крайові, обласні, автономних утворень) нормативи, а також місцеві нормативи діють в окремих регіонах Російської Федерації. Мова йде про ставки республіканських і місцевих податків, тарифних внесків і зборів та ін

Галузеві нормативи діють в масштабах окремих галузей або по групах організаційно-правових форм суб'єктів господарювання (малі підприємства, акціонерні товариства тощо). Сюди входять норми граничних рівнів рентабельності підприємств-монополістів, граничні норми відрахувань до резервного фонду, норми пільг з оподаткування, норми амортизаційних відрахувань окремих видів основних фондів та ін

Нормативи господарюючого суб'єкта - це нормативи, розроблені безпосередньо господарюючим суб'єктом і використовуються ним для регулювання виробничо-торговим процесом та фінансовою діяльністю, контролю за використанням фінансових ресурсів, інших цілей з ефективного вкладення капіталу. До цих нормативів належать норми потреби в оборотних коштах, норми кредиторської заборгованості, які постійно перебувають в розпорядженні господарюючого суб'єкта, норми запасів сировини, матеріалів, товарів, тари, нормативи розподілу фінансових ресурсів і прибутку, норматив відрахувань в ремонтний фонд та ін Нормативний метод планування є найпростішим методом. Знаючи норматив і об'ємний показник, можна легко розрахувати плановий показник.

Метод грошових потоків є універсальним при складанні фінансових планів та служить інструментом для прогнозування розмірів та строків надходження необхідних фінансових ресурсів. Теорія прогнозу грошових потоків грунтується на очікуванні надходження коштів на певну дату і бюджетуванні всіх витрат і витрат. Цей метод дає на багато більше корисної інформації, ніж метод балансової смети.Метод багатоваріантності розрахунків полягає в розробці альтернативних варіантів планових розрахунків, для того щоб вибрати з них оптимальний, при цьому критерії вибору можуть бути різними. Наприклад, в одному варіанті може бути врахований триваючий спад виробництва, інфляція національної валюти, а в іншому - ріст відсоткових ставок і, як наслідок, уповільнення темпів зростання світової економіки та зниження цін на продукцію.

Розрахунково-аналітичний метод. Сутність розрахунково-аналітичного методу планування фінансових показників полягає в тому, що на основі аналізу досягнутої величини фінансового показника, прийнятого за базу, та індексів його зміни у плановому періоді розраховується планова величина цього показника. Даний метод планування широко застосовується в тих випадках, коли відсутні техніко-економічні нормативи, а взаємозв'язок між показниками може бути встановлена ​​побічно, на основі аналізу їх динаміки і зв'язків.

Розрахунково-аналітичний метод широко застосовується при плануванні суми прибутку і доходів, визначенні величини відрахувань від прибутку у фонди накопичення, споживання, резервний, за окремими видами використання фінансових ресурсів і т. п.

Балансовий метод. Сутність балансового методу планування фінансових показників полягає в тому, що шляхом побудови балансів досягається ув'язка наявних фінансових ресурсів та фактичної потреби в них. Балансовий метод застосовується насамперед при плануванні розподілу прибутку та інших фінансових ресурсів, плануванні потреби надходжень коштів у фінансові фонди - фонд накопичення, фонд споживання та ін

Метод оптимізації планових рішень. Суть методу оптимізації планових рішень полягає в розробці декількох варіантів планових розрахунків, з тим щоб вибрати з них найбільш оптимальний. При цьому можуть застосовуватися різні критерії вибору: мінімум приведених витрат; максимум наведеної прибутку; мінімум вкладення капіталу при найбільшій ефективності результату; мінімум поточних витрат; мінімум часу на оборот капіталу, тобто прискорення оборотності коштів; максимум доходу на карбованець вкладеного капіталу; максимум прибутку на карбованець вкладеного капіталу; максимум збереження фінансових ресурсів, тобто мінімум фінансових втрат (фінансового чи валютного ризику).

Економіко-математичне моделювання. Сутність економіко-математичного моделювання у плануванні фінансових показників полягає в тому, що воно дозволяє знайти кількісне вираження взаємозв'язків між фінансовими показниками та факторами, їх визначальними. Цей зв'язок виражається через економіко-математичну модель. Економіко-математична модель представляє собою точний математичний опис економічного процесу, тобто опис факторів, що характеризують структуру та закономірності зміни даного економічного явища за допомогою математичних символів і прийомів (рівнянь, нерівностей, таблиць, графіків і т.д.). У модель включаються тільки основні (визначальні) чинники. Модель може будуватися за функціональною або кореляційного зв'язку. Функціональний зв'язок виражається рівнянням виду: Y = f (х), де У - показник; х - фактори.В економіко-математичну модель повинні включатися тільки основні чинники.

Фінансове планування, в залежності від вмісту призначення і завдань, можна класифікувати на перспективне, поточне (річне) і оперативне.

У фінансовій стратегії використовуються кілька методів. (Перспективне фінансове планування)

Евристичний метод - заснований на усередненні відомостей, отриманих при інтерв'юірованіі різних ділянок ринку: працівників торгівлі, фахівців маркетингових служб, покупців. Позитивною рисою цього методу є те, що він представляє досить точну інформацію про потреби споживача. Однак він не враховує високу ймовірність зміни ринкової кон'юнктури.

Метод аналізу часових рядів використовується для уч та тимчасових коливань об'єк ма продажів продукції, робіт і послуг. Включає в себе метод екстраполяції, аналіз сезонності, аналіз циклічності.

Метод екстраполяції полягає в поширенні висновків, отриманих в результаті спостережень за об'єк мом продажів протягом обраного періоду часу, на майбутнє.

Метод економетричних моделей. За допомогою цих моделей визначається кореляція розміру продажів від змін зовнішнього середовища підприємства, в тому числі і макроекономічних змінних (темпи зростання ВВП, темпу інфляції і т.д.), а також від галузевих показників (стану галузі, рівня конкуренції в ній, мкості галузевого ринку).

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
21.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Форми і методи фінансового планування на підприємстві
Ціноутворення в системі фінансового планування та фінансового контролю на підприємстві
Організація фінансового планування на підприємстві
Основи фінансового планування на підприємстві
Етапи фінансового планування на підприємстві
Фінансове планування на підприємстві Роль фінансового
Заходи щодо вдосконалення фінансового планування на підприємстві
Удосконалення фінансового планування на підприємстві на прикладі ТОВ Техноавіа
© Усі права захищені
написати до нас