Методи управління грошовими потоками 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Б-03059
Новосибірський Державний Аграрний Університет
ІЗОП
Економічний факультет
Кафедра фінансів
Курсова робота
з фінансового менеджменту
на тему:
МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ

Виконала: студентка 5 курсу 1 групи
Агеєва Надія Мухамедовна

Керівник:

Новосибірськ 2007

ЗМІСТ
ВСТУП
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
2. ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛГОСПУ СПК «МАЛОКРАСНОЯРСКІЙ
3. Управління грошовими потоками
3.1. Методика аналізу грошових потоків
3.2. Факторний аналіз грошових потоків
4. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
ВИСНОВОК
Список використаної літератури
ДОДАТКИ

ВСТУП
В умовах повної самостійності та самофінансування основним джерелом існування будь-якого підприємства і його подальшого розвитку стає прибуток. Однак максимізація прибутку дає підприємству можливість зберегти стійке фінансове становище тільки при її підтвердженні реальними ресурсами - грошовими коштами.
Грошові кошти є обмеженим ресурсом, тому важливим є створення на підприємствах механізму ефективного управління їх рухом, який сприяв би забезпеченню господарських процесів необхідним рівнем грошових потоків і підтримання оптимального залишку грошових коштів шляхом регулювання збалансованості їх надходження і витрачання.
Під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів, що забезпечує фінансово-господарську діяльність організації. Управління потоками грошової готівки є одним з ключових об'єктів діяльності фінансового менеджера.
Основною метою даної курсової роботи є оцінка здатності організації управляти грошовими коштами в розмірі і в строки, необхідні для здійснення планованих витрат, виявлення причин дефіциту (надлишку) грошових коштів та визначенні джерел їх надходження та напрямків витрачання для контролю за поточною ліквідністю і платоспроможністю організації.
Виходячи з поставленої мети, були визначені наступні завдання:
1. Обгрунтування актуальності вибраної теми, мети і конкретних завдань для її досягнення.
2. Вивчення проблемних питань методів управління грошовими потоками в економічній літературі.
3. Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності господарства.
4. Вивчення обліку руху грошових коштів.
5. Аналіз потоків грошових коштів.
6. Розробка шляхів вдосконалення методів управління грошовими потоками.
Робота виконана на фактичних матеріалах діяльності СПК «Малокрасноярскій» Киштовськом району Новосибірської області.
Джерелами інформації для аналізу грошових потоків є: бухгалтерський баланс (форма № 1), звіт про прибутки і збитки (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 4), звіт про чисельність і раработной платі працівників організації (форма № 5 ),
Головним інформаційним джерелом є Звіт про рух грошових коштів (форма № 4). Відомості про рух грошових коштів організації відображаються в даному звіті наростаючим підсумком з початку року і подаються у валюті Російської Федерації.
При написанні даної роботи використовувалися річні звіти за 2004 -2006 роки.
У процесі виконання використовувалися такі методи дослідження: економіко-статистичний, розрахунково-конструктивний.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
Реалізація більшості управлінських рішень щодо проведення господарських операцій пов'язана з використанням грошових коштів, що забезпечують підтримання необхідного обсягу оборотного капіталу і спрямовуються на фінансування необоротних активів організації та довгострокові фінансові вкладення в діяльність інших господарюючих суб'єктів.
Багато економічні процеси можуть бути представлені у вигляді розподіленого в часі ряду, що складається з позитивних (надходження) і негативних (виплати) величин. Це отримання та повернення кредитів, погашення різних заборгованостей, виплати страхових премій і т.п.
На думку Чащина С.В. [19] управління фінансами підприємства найбільш ефективно реалізується в системі фінансового контролінгу. Система фінансового контролінгу включає в себе підсистеми: бюджетування та управлінського обліку. Бюджетування є ні що інше, як поточне фінансове планування, що охоплює операційну, інвестиційну та фінансову діяльність підприємства. Облік як функція управління реалізується в підсистемі управлінського обліку.
Як вважає Аванесянц А.Л. [1] для ефективного управління фінансовими ресурсами підприємства, з одного боку, необхідно визначити достатній рівень і раціональну структуру поточних активів, а, з іншого, - величину та раціональну структуру джерел фінансування поточних активів, тобто поточних пасивів.
На думку Ігоніна Л.Л. [9] істотне стиснення реальної грошової маси в ході ринкового реформування економіки обумовлює значне збільшення загальної потреби в грошовій пропозиції. Основними складовими даної потреби є попит на гроші з боку виробничого сектора, пов'язаний із заміщенням реальними грошима звертаються грошових сурогатів, і потреба у збільшенні рублевої маси у разі витіснення з обігу іноземної валюти.
Важливість вивчення грошових потоків на даному етапі розвитку ринкових відносин у Росії не підлягає сумніву. Невирішеними залишаються лише питання реалізації перспективного аналізу грошових потоків. Перспективний аналіз і діагностика банкрутства є по суті однією проблемою знаходження оптимального шляху розвитку організацій.
Гуржієм Н.А. [7] у своїй статті розглядає тир основні підходи до прогнозування фінансового стану з позиції можливого банкрутства: а) розрахунок індексу кредитоспроможності, б) використання системи формалізованих і неформалізованих критеріїв; в) прогнозування показників платоспроможності.
Показники грошового потоку в найбільшій мірі відображають фінансову стійкість і платоспроможність, як з теоретичної, так і з практичної точки зору вважає Бикова О.В. [4].
На погляд Гутова А.В. [8] система управління грошовими потоками на підприємстві - це сукупність методів, інструментів і специфічних прийомів цілеспрямованого, безперервного впливу з боку фінансової служби підприємства на рух грошових коштів для досягнення поставленої мети. Управління грошовими потоками - найважливіший елемент фінансової політики підприємства, воно пронизує всю систему управління підприємства. Важливість і значення управління грошовими потоками на підприємстві важко переоцінити, оскільки від його якості та ефективності залежить не тільки стійкість підприємства в конкретний період часу. Але і здатність до подальшого розвитку, досягнення фінансового успіху на довгу перспективу.
Як вважає Паронян А.С. [15] управління грошовими коштами передбачає не тільки контроль рівня абсолютної ліквідності, а й оптимізацію середнього залишку всіх грошових коштів на основі розрахунків операційного, страхового, компенсаційного та інвестиційного резервів. При цьому контроль за рухом грошових потоків повинен здійснюватися відповідно до бюджету надходжень та витрачання грошових коштів в усуненні касових розривів.
На думку Бондарчук Н.В. [3], управління грошовими коштами на увазі цілеспрямований вплив з боку суб'єкта управління на грошові потоки організації і включає наступні основні аспекти: облік руху грошових коштів, прогнозування та аналіз грошових потоків.
Так само він стверджує, що метою аналізу грошових потоків є підготовка інформації про обсяги, часових параметрах, джерела надходження та напрями витрачання грошових коштів, яка необхідна для обгрунтованого прийняття рішень з управління ними з урахуванням впливу об'єктивних і суб'єктивних, внутрішніх і зовнішніх факторів.
Чернов В.А [20] вважає, що аналіз грошових потоків дозволяє вирішувати завдання оптимальності строків та обсягів позикових коштів, оцінки доцільності залучення кредиту. У цьому аналізі розглядаються 4 групи показників:
- Надходження;
- Витрати (або «платежі»);
- Їх різниця («сальдо» або «баланс»);
- Наявність сальдо («сальдо наростаючим підсумком», «акумульоване сальдо»), відповідне наявності коштів на рахунку.
Виникнення негативного сальдо по четвертому показником означає появу непокритих боргів.
Станіслав Морозов [12] виділяє наступні проблеми, які часто виникають при управлінні грошовими коштами:
- Менеджери не мають повної оперативної інформації про джерела грошових надходжень, про суми і терміни майбутніх платежів;
- Фінансові потоки розрізнені і неузгоджені за часом;
- Бувають випадки втрати платіжних документів, касовий план іноді створюється на основі неповної інформації;
- Рішення про розподіл грошових коштів приймається при потужному лобіюванні з боку різних служб;
- Запити на фінансування часто не відповідають реальним потребам;
- Рішення про залучення кредитів приймаються без належної оцінки їх необхідної величини і термінів погашення.
Відповідно до міжнародних стандартів обліку та практикою для підготовки звітності про рух грошових коштів використовуються два основні методи - непрямий і прямий.
На думку Богатирьова Є.І. [2] непрямий метод більш поширений у світовій практиці як метод складання звіту про рух грошових коштів. Він включає в себе елементи аналізу, тому що базується на складанні змін різних статей бухгалтерського балансу за звітний період, характеризують майновий та фінансовий стан організації, а також включає аналіз руху основних засобів, їх амортизацію та інші показники, які неможливо отримати виключно з даних бухгалтерського балансу . У результаті застосування непрямого методу фінансовий результат (чистий прибуток) організації за період потрібно в різницю між величинами грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні організації станом на початок і кінець звітного періоду. Прямий метод заснований на інформації про всі операції, вироблених в звітному періоді за рахунками банках і з касовою готівкою, згрупованої певним чином.
На думку Станіслава Морозова [14] непрямий метод спрямований на отримання даних, які характеризують чистий грошовий потік підприємства у звітному періоді. Розрахунок чистого грошового потоку підприємства непрямим методом здійснюється за видами господарської діяльності та підприємству в цілому. Прямий метод спрямований на отримання даних, що характеризують як валовий, так і чистий грошовий потік підприємства у звітному періоді. Він покликаний відображати весь обсяг надходження і витрачання грошових коштів у розрізі окремих видів господарської діяльності і по підприємству в цілому.
Однак більшість пропонованих методичних розробок з аналізу грошових потоків підприємства мають ретроспективний характер. На думку Сорокіна О.М. [17] прямий і непрямий методи, які переважно розглядаються в економічній літературі, застосовуються відособлено один від одного. Це не дозволяє виявити спільне вплив прямих і непрямих факторів на грошові потоки підприємства, а також на відхилення чистого залишку грошових коштів від чистого фінансового результату, отриманих підприємством за один і той же період часу. Що, у свою чергу, не дає можливості доводити аналітичне дослідження до конкретних заходів, а, отже, використовувати ці методи при прогнозуванні грошових потоків, при визначенні їх можливого обсягу у разі прийняття того чи іншого управлінського рішення.
Як вважає Г.О. Успенський [18], якщо протягом деякого періоду доходи перевищують витрати, можна говорити про чисті доходи або про позитивних грошових потоках. В іншому випадку говорять про чисті витрати або про негативні грошових потоках. Таким чином, під грошовим потоком Успенський Г.О. увазі всю сукупність розподілених у часі потоків майбутніх доходів і витрат, пов'язаних з досліджуваним об'єктом протягом заданого періоду. При цьому слід пам'ятати, що якщо потік доходів є об'єктом оподаткування, то при побудові грошового потоку він повинен бути представлений таким, яким він буде після сплати податків.
На думку Успенського О.Г. існує два основних види грошових потоків:
- Бездолговой грошовий потік;
- Грошовий потік для власного капіталу.
Грошовий потік для власного капіталу розраховується наступним чином: він дорівнює чистий дохід + балансові нарахування (знос, амортизація) + збільшення довгострокової заборгованості - приріст власного оборотного капіталу капітальні вкладення зниження довгострокової заборгованості.
Бездолговой грошовий потік = чистий дохід (плюс процентні виплати, скориговані на ставку оподаткування) + балансові нарахування (знос, амортизація) - приріст власного оборотного капіталу капітальні вкладення.
Як вважає Парушіна Н.В. [16] для аналізу велике значення має правильний розподіл руху грошових коштів за видами діяльності: поточна, інвестиційна та фінансова. Аналіз звіту про рух грошових коштів може здійснюватися відокремлено за видами діяльності та у взаємозв'язку всіх складових для оцінки ефективності використання грошових коштів і потенційного банкрутства.
Ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансову рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку. Раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню ритмічності операційного процесу підприємства, також дозволяє скоротити потребу підприємства в позиковому капіталі. Управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем забезпечення прискорення обороту капіталу, забезпечує зниження ризику неплатоспроможності підприємства. Таким чином, ефективне управління грошовими потоками сприяє формуванню додаткових інвестиційних ресурсів для здійснення фінансових інвестицій, які є джерелом прибутку. С. Морозов [13].
Однак для цілей фінансового контролю відображення та розкриття валових грошових коштів має істотне значення. Справа в тому, що розкриття у звіті обороту грошових коштів між рахунками і субрахунками дозволяє оцінювати доцільність «холостого обороту» грошей: конвертації валютних коштів, підтримки незнижувального грошового залишку на поточних і спеціальних рахунках організації, перерахування грошей з розрахункового рахунку в касу і навпаки, вважає Хорін О.М. [21].
На думку Макарова В.І. [11] управління грошовими потоками безперервно пов'язано зі стратегією самофінансування, яка в сучасних умовах є найбільш кращою для забезпечення фінансової стійкості і збереження платоспроможності підприємства. Дана стратегія передбачає відшкодування витрат по розширеному відтворенню переважно за рахунок власних джерел, тобто чистого прибутку і амортизаційних відрахувань.2. ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
СПК «МАЛОКРАСНОЯРСКІЙ»
CПК «Малоккрасноярскій» розташований у північній частині Киштовськом району Новосибірської області. Господарство утворено в 1929 році. За даними на 01.01.2007 р. загальна земельна площа становить 8488 га , В т.ч. 8488 га сільськогосподарських угідь, що становить 100% всієї площі закріплених земель.
На території землекористування господарства 2 населений пункт с. Малокрасноярка, с. Мала Скірла. Центральна садиба СВК «Малокрасноярка» знаходиться в с. Малокрасноярка. Відстань від центральної садиби до районного центру с. Киштовка - 60 км, до обласного центру м. Новосибірська - 660 км . Зв'язок з обласними та районними центрами здійснюється по Західно-Сибірської залізниці й автомобільній дорозі всеросійського значення «Байкал».
Пунктами здачі сільськогосподарської продукції є: мясопріемний пункт ТОВ «Лісова галявина», який знаходиться в с. Киштовка, Киштовський район ХПП.
Територія господарства належить до зони помірно-прохолодного, досить зволоженого клімату. Характерними особливостями його є: тривала, холодна зима і коротке, помірно-тепле літо. Весна зазвичай холодна, з частим поверненням пізніх заморозків.
Сума температур вище 10 ˚ С дорівнює 1900 ˚ С.
Безморозний період складає 100 днів.
У середньому за рік випадає 665 мм опадів, з них 62% ( 423 мм ) За вегетаційний період.
Тривалість періоду із стійким сніжним покривом 155-165 днів при середній висоті 27 - 40 см .
За якістю грунтів рілля нерівноцінні. На гривах розташовані чорноземні та лучно-чорноземні грунти. На знижених рівнинних ділянках переважають лугові, солонцюваті, осолоділі, солонмакуватими і солончакової-болотно-лугові грунти і їхні комплекси.
Формуються лугові грунти на великих пониженнях, які використовуються в якості природних кормових угідь.
З болотних грунтів велике поширення отримали торф'янисто-болотні, торфово-болотні та болотні.
За геоботанічного районування територія господарства відноситься до лучно-болотної. Болота займають 15,2% всієї території господарства. Поверхня боліт закочкарена.
З природної рослинності зустрічаються куничник, костриця, мітлиця, тимофіївка, лисохвіст, багаття, пирій, деревій, ковила та інші трави.
Сміттєва рослинність представлена ​​осотом, молочаєм, жабрію, суріпиця, пастушої сумкою, лободою, вівсюг та іншими.
Ліси розміщені по всій території господарства масивами і окремими кілками. Основні деревні породи: береза, осика, тальник. Загальна заселеність господарства становить 16,3%.
Рельєф території представляє слабохвилясту, знижену, сильно заболочену рівнину. Заболочування сприяє відсутність стоку і дренажу, слабка фільтруюча здатність грунтів, низька водопроникність важких за механічним складом порід, що складають поверхневі горизонти господарства.
Річок і струмків на території господарства немає.
Глибина залягання грунтових вод коливається від 0,5 до 3 метрів , На підвищених ділянках від 5 до 7 метрів .
Природно-кліматичні умови господарства дозволяють обробляти основні сільськогосподарські культури.
Далі розглянемо забезпеченість СПК «Малокрасноярскій» основними видами ресурсів та показники виробничо-фінансової діяльності господарства за останні три роки.
Наявність, склад і структура земельного фонду СВК «Малокрасноярскій» відображені в таблиці 1.
Таблиця 1
Динаміка складу, структури земельних угідь СПК «Малокасноярскій»
Види сільськогосподарських
угідь
Роки
2004р.
2005р.
2006р.
Площа,
га
%
Площа,
га
%
Площа,
га
%
1
2
3
4
5
6
7
Загальна земельна площа -
всього
8488
100
8488
100
8488
100
в т.ч.:
всього с.-г. угідь
8488
100
8488
100
8488
100
з них:
рілля
4495
52,9
4495
52,9
4495
52,9
сінокоси
2407
28,4
2407
28,4
2407
28,4
пасовища (без оленячих)
1586
18,7
1586
18,7
1586
18,7
З даних таблиці 1 можна зробити висновок, що за останні три роки загальна площа не змінилася. Частка земель сільськогосподарського призначення у загальній земельній СПК «Малокрасноярскій» протягом аналізованого періоду залишалася на рівні 100%. Структура сільськогосподарських угідь за 3 роки так само не змінилася: частка ріллі залишалася на позначці 52,9%, сінокосів - 28,4% і пасовищ - 18,7%.
На наступному етапі характеристики підприємства розглянемо і проаналізуємо чисельність працівників та розмір фонду оплати праці та їх динаміку. Динаміка складу і структури працівників, а також фонд оплати праці СПК «Малокрасноярскій» відображені в таблиці 2.

Таблиця 2

Динаміка чисельності працівників, розміру фонду оплати праці

Показник
2004
2005
2006
Кількість,
розмір
%
Кількість,
розмір
%
Кількість,
розмір
%
Чисельність працівників
всього, чол.
184
100
173
100
165
100
Чисельність працівників,
зайнятих у сільсько- виробниц-
стве, чол.
163
88,6
152
87,9
148
89,6
Фонд оплати праці,
тис. р..
2888
100
3543
100
3524
100
Фонд оплати праці
працівників, зайнятих у сільсько-
виробництві, тис.р.
2679
92,7
3304
93,3
3274
92,9

 

Чисельність працівників у 2006 р . в порівнянні з 2004 р . скоротилася на 19 осіб або 10,3%. Чисельність працівників, зайнятих в сільськогосподарському виробництві скоротилася на 15 осіб або 9,2%.
На протязі аналізованого періоду з 2004 по 2006 р . Р. фонд заробітної плати збільшився в 1,2 рази, тобто на 636 тис. руб. Аналогічно відбулося збільшення фонду оплати праці по працівникам, зайнятим у с.-г. виробництві. Але таке збільшення фонду заробітної плати відбулося в більшій мірі через інфляційних процесів.
Розмір і структура основних фондів представлена ​​в таблиці 3. Домогтися високих економічних показників можна лише при забезпеченні виробництва основними фондами.
За період з 2004 по 2006 р . Р. розмір і структура всіх основних фондів зазнали деяких змін. У 2004 р . найбільш висока питома вага-29, 7% продуктивна худоба, 26,6% - машини і устаткування.
Позитивною тенденцією є збільшення вартості всіх видів основних фондів: будівель і споруд на 57 тис. руб. або на 12,4%, споруди на 56 тис. руб. або 7,7%, машини та обладнання на 76 тис. руб. або 6,8%, транспортні засоби на 295 тис. руб. або 59%, робоча худоба на 17 тис. руб. або 11,4%, продуктивну худобу на 384 тис. руб. або 30,7%.
Причиною цієї тенденції є те, що господарство за останні роки набувало об'єкти основних засобів.

А Таблиця 3
Розмір і структура основних фондів в СВК «Малокрасноярскій»
Вид основних фондів
2004
2005
2006
Зміни: у 2006 р . в порівнянні
з 2004 р . (Тис. грн.)
тис.р.
%
тис.р.
%
тис.р.
%
Будинки
458
10,9
515
10,7
515
10,1
57
Споруди
728
17,3
784
16,3
784
15,4
56
Машини та обладнання
1119
26,6
1214
25,2
1195
23,5
76
Транспортні засоби
500
11,9
795
16,4
795
15,6
295
Робоча худоба
149
3,6
152
3,2
166
3,3
17
Продуктивна худоба
1249
29,7
1361
28,2
1633
32,1
384
Інші види основних засобів
-
-
-
-
-
-
-
Разом
4203
Х
4821
Х
5088
Х
885

Собівартість продукції є найважливішим показником, що відображає якість роботи всього колективу. Чим краще організовано виробництво і праця, тим розумніше і ефективніше використовується земля, машини і худобу, матеріальні цінності; чим вище врожайність сільськогосподарських культур і продуктивність тваринництва, тим дешевше обходиться господарству 1ц продукції тваринництва та рослинництва.
Собівартість основних видів продукції представлена ​​в таблиці 4.
Таблиця 4
Собівартість основних видів продукції, грн. / Ц.
Вид продукції
2004р.
2005р.
2006р.
Зміни: у 2006р.
в порівнянні з 2004р.,%
Рослинництво:
Зернові та бобові
(Озимі та ярі)
297,25
330,85
550,37
+85,15
Сіно багаторічних трав
26,67
33,33
56,00
+109,97
Сіно природ. сіножатей
16,5
12,77
42,00
+154,54
Зел. маса однолет. трав
8,67
13,74
33,84
+290,31
Сінаж
3,49
11,52
60,20
+1624,93
Тваринництво:
Молоко
498,30
558,65
482,92
-3,09
Приріст ВРХ
2206,94
2476,67
3047,06
+ 38,07
З таблиці 4 випливає, що в 2006 р . в порівнянні з 2006 р . відбулося збільшення собівартості по зернових і зернобобових культур на 85,15%, сіна багаторічних трав - на 109,97%, сіна природних сіножатей - на 154,54%, зеленої маси однорічних трав - на 290,31%, сінажу - на 1624, 93%.
Постійне збільшення собівартості є негативним моментом. На собівартість культур, в першу чергу, впливають такі два фактори: урожайність і витрати на 1 га .
Собівартість молока в 2006 р . в порівнянні з 2004 р . зменшилася в 0,9 рази або на 3,09%, 1 центнера приросту ВРХ збільшилося в 1,4 рази або на 38,07%. Хоча середньодобовий приріст ВРХ зріс, витрати залишаються великі, тому собівартість приросту ВРХ продовжує збільшуватися.
Збільшення собівартості сільськогосподарської продукції також багато в чому залежить від інфляційних процесів у країні.
Урожайність сільськогосподарських культур і продуктивність худоби - найважливіші якісні показники діяльності підприємства. Важливість врожайності, як економічного показника полягає в тому, що вона відбиває ступінь і ефективність використання землі, результати інтенсифікації виробництва.
Урожайність сільськогосподарських культур, відображена в таблиці 5, варіює по роках. Врожайності зернових і зернобобових знизилася в 2006 році на 19,78%, ярих зернових на 26,37%. Це пов'язано з тим, що в 2006 році були дуже сприятливі природні умови. Максимальна врожайність багаторічних трав - 20,0 ц / га була досягнута в 2006 році. У період з 2004 року по 2006 рік збільшилася врожайність сіна (в 1,5 рази або на 4 ц / га).
Таблиця 5
Динаміка врожайності сільськогосподарських культур, ц / га
Найменування
культури
Роки
Зміна: 2006 р .
до 2004 р .,%
2004р.
2005р.
2006р.
Зернові та зернобобові
9,1
9,7
7,3
-19,78
в т.ч.: озимі зернові
-
11,5
21,8
-
ярові зернові
9,1
9,5
6,7
-26,37
Багаторічні трави
12
12,3
20
+66,67
Сіно природних сіножатей
8,0
7,8
12
+50
Далі розглянемо показники господарської діяльності СПК «Малокрасноярскій» у галузі тваринництва. Дані представлені в таблиці 6.

Таблиця 6
Динаміка продуктивності тварин
Показник
Роки
Зміна: 2006р. до 2004р.,%
2004р.
2005р.
2006р.
Середньорічне поголів'я
молочного стада, гол
418
413
421
+0,71
Валовий надій молока, ц
8551
9378
9544
+11,61
Удій на одну середньорічну
корову, кг
2045,69
2270,70
2266,98
+10,82
Середньорічне поголів'я
тварин на вирощуванні та
відгодівлі, гол
813
773
795
-5,90
Валовий приріст ВРХ, ц
865
900
765
-11,56
Середньодобовий приріст
живої маси 1 голови, м
291,50
318,98
263,63
-9,56
Протягом трьох років удій молока на одну середньорічну корову варіювали по роках. І на 2003 р ., В порівнянні з 2004 р ., Удій підвищився в 1,1 рази або на 10,82%, а середньодобовий приріст знизився на 9,56%.
З таблиці 6 видно, що валовий приріст ВРХ в 2005 р . в порівнянні 2004р. збільшився з 865ц в 2004 р . до 900ц в 2005 р . Потім у 2006 р . відбулося значне зменшення у зв'язку зі скороченням поголів'я і загибеллю великої кількості тварин. Середньорічне поголів'я молочного стада, тварин на вирощуванні відгодівлі свого піку досягло в 2006 році і становило 421 голів.
У 2006 році чисельність тварин на вирощуванні та відгодівлі скоротилася в порівнянні з 2005 роком на 48 голів або 5,9%.
Завершальним етапом господарської діяльності сільськогосподарського підприємства є розподіл виробленої продукції, продаж її та відшкодування вартості в грошовій формі. Прибуток (збиток) підприємства в основному визначається результатами реалізації.
Основні показники фінансової діяльності підприємства представлені в таблиці 7. З таблиці видно, що у звітному році господарство отримало прибуток у сумі 2089 тис.руб. У порівнянні з 2004 роком сума прибутку збільшилася на 1034,15%. Виручка від продажу продукції, робіт і послуг у порівнянні з 2004 роком збільшилася в 1,4 рази. Собівартість проданих товарів, продукції, робіт і послуг зросла в 1,1 рази. Операційних доходів і витрат у 2004 році не було. Сума операційних витрат у 2006 році склала 298 тис.р.

Таблиця 7

Фінансові результати діяльності СПК «Малокрасноярскій», тис. р..

Показник
Роки
Зміни: 2006 р .
до 2004 р .
2004р.
2005р.
2006р.
тис.р.
%

Виручка від продажу

продукції, робіт, послуг
6254
8457
9000
2746
+43,1
Собівартість реалізованих
товарів, робіт, послуг
8813
9507
10015
1202
+13,64
Прибуток (збиток) від продажу
-2559
-1050
-1015
1544
+39,66
Операційні доходи
-
80
3402
3402
-
Операційні витрати
-
27
298
298
-
Позареалізаційні доходи
2396
2863
-
-2396
-
Позареалізаційні витрати
39
-
-
-39
-
Прибуток (збиток) від звичайних
видів діяльності
-202
1866
2089
2291
+1034,15
Надзвичайні доходи
-
-
-
-
Надзвичайні витрати
-
-
-
-
Чистий прибуток
-202
1866
2089
2291
+1034,15
Одним з важливих критеріїв фінансового положення підприємства є його платоспроможність, під якою прийнято розуміти здатність розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Платоспроможним вважається те підприємство, у якого сума активів більше, ніж його сумарні зовнішні зобов'язання.
Здатність підприємства розраховуватися за своїми боргами називається ліквідністю, інакше кажучи, підприємство вважається ліквідним, якщо воно в стані виконати короткострокові зовнішні зобов'язання, реалізуючи поточні активи. У таблиці 8 наведено показники платоспроможності.
Таблиця 8
Оцінка платоспроможності підприємства
Показник
Роки
2004р.
2005р.
2006р.
Грошові кошти, тис. р..
79
18
23
Короткострокові фінансові вкладення, тис.р.
-
-
-
Дебіторська заборгованість, тис.р.
1505
1364
1213
Запаси, тис.р.
5596
7424
8769
ПДВ, тис.р.
-
-
-
Кредиторська заборгованість, тис.р.
5970
4946
3884
Короткострокові кредити і позики, тис.р.
704
132
72
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,01
0,004
0,01
Коефіцієнт термінової ліквідності
0,23
0,27
0,31
Коефіцієнт поточної ліквідності
1,08
1,73
2,53

Коефіцієнти ліквідності використовуються для аналізу поточної платоспроможності підприємства. До найважливіших з них відносяться:

1) Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень до всієї суми короткострокових фінансових боргів підприємстві (розділ V пасиву балансу).
Цей коефіцієнт показує, яку частину короткострокової заборгованості підприємство може погасити найближчим часом. Це найбільш жорсткий критерій ліквідності. Значення коефіцієнта визнається достатнім, якщо він перевищує 0,2.
У господарстві даний коефіцієнт занадто низький. При нормативі мінімум 0,2 - значення цього коефіцієнта показують, що господарство у розглянутий період не здатне найближчим часом погасити свою короткострокову заборгованість за рахунок найбільш ліквідних активів.
2) Коефіцієнт термінової ліквідності розраховується як відношення суми грошових коштів, короткострокових вкладень та дебіторської заборгованості до короткострокових зобов'язань. Значення коефіцієнта визнається достатнім, якщо воно більше 0,6.
За всі роки цей коефіцієнт низький.
З даних таблиці 8 можна зробити висновок, що протягом останніх років підприємство мало можливість погасити свої короткострокові зобов'язання за рахунок грошових коштів, короткострокових вкладень та дебіторської заборгованості.
3) Коефіцієнт поточної ліквідності, що розраховується як відношення оборотних коштів підприємства до його короткострокової заборгованості. Відбиває прогнозовані платіжні можливості підприємства за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.
Згідно з діючими Методичних положень з оцінки фінансового стану підприємств і встановленню незадовільною структури балансу, затвердженим Федеральною службою з фінансового оздоровлення підприємств, підприємство може бути визнано неплатоспроможним, якщо значення коефіцієнта поточної ліквідності нижче або дорівнює 2. Цей коефіцієнт показує, яка частина заборгованості підприємства може бути погашена не тільки за рахунок грошових коштів, але і за рахунок очікуваних надходжень за відвантажену продукцію, роботи і послуги.
Аналізуючи дані показники коефіцієнта, і прогнозуючи платіжні можливості підприємства за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами, можна зробити висновок про неможливість погашення заборгованості своєчасно.
Даний коефіцієнт за аналізований період коливається по роках, досягаючи максимуму 2,53 у 2006 році.
Але і в інші роки даний коефіцієнт зізнавався достатнім. Значить, господарство було здатне погасити свої короткострокові зобов'язання за рахунок оборотних активів.

3. Управління грошовими потоками
3.1. Методика управління грошовими потоками
Аналіз руху потоків грошових коштів дозволяє вивчити їх динаміку, зіставити суму надходжень із сумою платежів (відрахувань), зробити висновок про можливості внутрішнього фінансування, сприяє забезпеченню стійкості і платоспроможності в поточному та майбутніх періодах.
Суми надходжень грошових коштів називають позитивним грошовим потоком. Здійснення платежів (витрачання грошових коштів) називають негативним грошовим потоком.
Різниця між позитивним і негативним грошовими потоками називають чистим потоком грошових коштів. Перевищення позитивних потоків над негативними (позитивне сальдо) утворює резерв готівки, а перевищення негативних потоків над позитивними (негативне сальдо) призводить до дефіциту грошових коштів.
У разі перевищення позитивних потоків над негативними організація отримує конкурентні переваги, необхідні для поточного та перспективного розвитку. Наявність вільних грошових коштів збільшують поточну платоспроможність.
Аналіз руху грошових коштів дозволяє встановити, де у організації генеруються готівка, а де витрачається.
Аналіз руху грошових коштів суттєво доповнює методику оцінки платоспроможності та ліквідності і дозволяє реально оцінити фінансово-економічний стан господарюючого суб'єкта.
В аналізі руху грошових коштів використовують прямий і непрямий методи.
Прямий метод розкриває абсолютні суми надходження та витрачання грошових коштів. Вихідний елемент - виручка від продажів. Тобто звіт про прибутки і збитки (форма № 2) аналізується за допомогою даного методу зверху вниз. Тому прямий метод іноді називають «верхнім».
Непрямий метод полягає у коригуванні чистого прибутку або збитку на суму операцій негрошового характеру, операцій, пов'язаних з вибуттям довгострокових активів. На величину зміни оборотних активів або поточних пасивів. Розрахунок грошових потоків у ньому ведеться від показника чистого прибутку з відповідними коригуваннями на статті, що не відображають рух реальних грошових коштів. Він базується на вивченні звіту про прибутки і збитки (форма № 2) знизу вгору. Тому його ще називають «нижнім».
При проведенні аналітичної роботи прямий і непрямий методи доповнюють один одного і дають реальне уявлення про рух потоку грошових коштів організації за розрахунковий період.
Аналіз руху грошових коштів прямим методом розглянемо на прикладі СВК «Малокрасноярскій». Аналіз грошових потоків проводимо за видами діяльності (поточної, інвестиційної, фінансової). Для цього скористаємося таблицею 9.
У даній таблиці досліджуємо структуру позитивних і негативних грошових потоків з організації в цілому. При аналізі прямим методом вихідні дані для заповнення таблиць беруться зі звіту про рух грошових коштів (форма № 4) за відповідними статтями.
Сальдо (залишок) грошових коштів на кінець періоду можна визначити додатком до сальдо грошових коштів на початок періоду підсумкового чистого зміни грошових коштів.
Таблиця 9
Рух грошових коштів СПК «Малокрасноярскій»
за видами діяльності, тис.р.
Показники
2004 р .
2005 р .
2006 р .
Посту-
пило
Викорис-
користані
Чистий
потік
(+, -)
Посту-
пило
Викорис-
користані
Чистий
потік
(+, -)
Посту-
пило
Викорис-
користані
Чистий
потік
(+, -)
Сальдо грошових
коштів на початок періоду
1
79
18
Рух коштів по
поточної діяльності
4796
4718
+78
6813
6874
-61
9639
9634
+5
Рух коштів по
інвестиційної діяльності
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Рух коштів по
фінансової діяльності
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Разом чисте зміна грошових коштів
4796
4718
+78
6813
6874
-61
9639
9634
+5
Сальдо грошових коштів на кінець періоду
79
18
23
З таблиці 9 слід, що залишок грошових коштів за аналізований період збільшився на 22 тис.руб.
Відсутність коштів від інвестування покривається чистими грошовими потоками від поточної діяльності, що дозволяє здійснювати необхідні витрати по всіх видах діяльності.
При цьому наявність позитивного чистого потоку з поточної діяльності найбільш важливо для перспективної фінансової стійкості і платоспроможності організації, так як цей вид діяльності є основним.
Позитивним моментом є збільшення залишку грошових коштів за 2004 рік - на 78 тис.руб. У 2005 році залишок грошових коштів знизився на 61 тис.руб.
У таблиці 10 визначимо питому вагу кожної статті надходження і витрачання коштів відношенням величини за відповідною статтею до суми всіх надходжень грошових коштів.
Таблиця 10
Вертикальний аналіз надходження і витрачання грошових коштів
Показники
2004 р .
2005 р .
2006 р .
тис.р.
%
тис.р.
%
тис.р.
%
Надходження грошових коштів - лише
в тому числі:
4796
100
6813
100
9639
100
виручка від продажу товарів, продукції,
робіт, послуг
4796
100
6631
97,33
6193
64,25
виручка від продажу основних засобів
та іншого майна
аванси, отримані від покупців (замовників)
бюджетні асигнування і інше цільове фінансування
3230
33,51
безоплатно
кредити отримані
позики отримані
дивіденди, відсотки по фінансових вкладеннях
інші надходження
182
2,67
216
2,24
Витрачання коштів
в тому числі:
4718
98,37
6874
100,90
9634
99,95
на оплату придбаних товарів, робіт, послуг
3400
70,89
4521
66,36
5462
56,67
на оплату праці
1260
0,26
2075
30,46
2151
22,32
відрахування в державні позабюджетні фонди
на видачу підзвітних сум
на видачу авансів
на оплату пайової участі в будівництві
на оплату машин, обладнання та транспортних засобів
на фінансові вкладення
на виплату дивідендів, відсотків по цінних паперах
на розрахунки з бюджетом
на оплату відсотків і основної суми за отриманими кредитами, позиками
інші виплати, перерахування та т.п.
58
0,01
278
4.08
2021
20,97
Зміна грошових коштів
+78
+1,63
-61
-0,90
+5
+0,05
З таблиці 10 випливає, що джерелом надходження до 2004 р . є виручка від продажів 100%.
Основним джерелом позитивних потоків в 2005 і 2006 р . Р. є виручка від продажів (відповідно 97,33% і 64,25%) та інші надходження (2,67% і 2,24%).
У 2006 році ситуація змінилася: надходження грошових коштів збільшилася за рахунок бюджетні асигнування та інше цільове фінансування становить 33,51%.
Чистий грошовий потік (перевищення надходжень над витрачанням) в 2004 році і в 2006 році склав відповідно 1,63% і 0,05% в загальній сумі надходжень, а в 2005 році була інша ситуація: чистий грошовий відтік (перевищення видатків над надходженням) склав 0,90%.
Результати 2006 року засвідчили, що організація здатна генерувати позитивні потоки, достатні для покриття необхідних витрат. Вона здатна створювати грошові резерви (чистий грошовий потік).
Непрямий метод спрямований на отримання дених, що характеризують чистий грошовий потік підприємства у звітному періоді. Джерелом інформації для розробки цим методом звітності про рух грошових коштів підприємства є звітний баланс і звіт про фінансові результати.
Розрахунок чистого грошового потоку підприємства непрямим методом здійснюється за видами господарської діяльності та підприємству в цілому.
За операційної діяльності базовим елементом розрахунку чистого грошового потоку підприємства непрямим методом виступає його чистий прибуток, отриманий у звітному періоді. Шляхом внесення коректив чистий прибуток перетвориться потім у показник чистого грошового потоку.
Формула, за якою здійснюється розрахунок даного показника по операційній діяльності, у загальному вигляді виглядає таким чином:
ЧДПо = ПП + А - ΔКФВ - ΔДЗ - ΔЗ + ΔКЗ, де:
ЧДПо - сума чистого грошового потоку підприємства по операційній діяльності в розглянутому періоді;
ЧП - сума чистого прибутку підприємства;
А - сума амортизаційних відрахувань;
ΔКФВ - зміна суми короткострокових фінансових вкладень;
ΔДЗ - зміна суми дебіторської заборгованості;
ΔЗ - зміна суми запасів;
ΔКЗ - зміна суми кредиторської заборгованості.
За інвестиційної діяльності сума чистого грошового потоку визначається як різниця між сумою реалізації окремих видів необоротних активів і сумою їх придбання у звітному періоді.
Розрахунок цього показника з інвестиційної діяльності здійснюється за формулою:
ЧПДі = - ΔОС - ΔНА - ΔНКЗ - ΔДФВ - ΔПр, де:
ЧПДі - сума чистого грошового потоку підприємства по інвестиційній діяльності в розглянутому періоді;
ΔОС - зміна суми основних засобів;
ΔНА - зміна суми нематеріальних активів;
ΔНКЗ - зміна суми незавершених капітальних вкладень;
ΔДФВ - зміна суми довгострокових фінансових вкладень;
ΔПр - зміна суми інших необоротних активів.
За фінансової діяльності сума чистого грошового потоку визначається як різниця між сумою фінансових ресурсів, залучених з зовнішніх джерел, і сумою основного боргу, а також дивідендів (відсотків), виплачених власникам підприємства.
Формула, за якою здійснюється розрахунок даного показника з фінансової діяльності:
ЧДПф = ΔСК + ΔДК + ΔКК, де:
ЧДПф - сума чистого грошового потоку підприємства по фінансовій діяльності в розглянутому періоді;
ΔСК - зміна суми власного капіталу;
ΔДК - зміна суми довгострокових кредитів і позик;
ΔКК - зміна суми короткострокових кредитів і позик.
Сума грошових потоків за зазначеними трьома напрямками діяльності підприємства утворює чистий грошовий потік. Величину чистого грошового потоку можна розглядати як потенційний обсяг грошових коштів, якими має у своєму розпорядженні підприємство за результатами своєї діяльності.
Цей показник розраховується за формулою:
ЧДП = ЧДПо + ЧДПі + ЧДПф.
Використання непрямого методу розрахунку руху грошових коштів дозволяє визначити потенціал формування підприємством основного внутрішнього джерела фінансування свого розвитку - чистого грошового потоку з операційної та інвестиційної діяльності, а також виявити динаміку всіх факторів, що впливають на його формування.
Розрахуємо для СПК «Малокрасноярскій» чистий грошовий потік непрямим методом. Для цього скористаємося допоміжними таблицями для розрахунку чистого грошового потоку за видами діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової).
Таблиця 11
Розрахунок чистого грошового потоку по основний діяльності, тис.р.
Показник
Позначення
2004р.
2005р.
2006р.
Сума чистого прибутку
ПП
-202
1866
2089
Сума амортизаційних відрахувань
А
528
326
409
Зміна суми короткострокових фінансових вкладень
ΔКФВ
-
-
-
Зміна суми дебіторської заборгованості
ΔДЗ
-16
-141
-151
Зміна суми запасів
ΔЗ
+388
+1828
+1255
Зміна суми кредиторської заборгованості
ΔКЗ
+4331
-1024
-1062
Сума чистого грошового потоку
ЧДПо
+4285
-519
+332
З таблиці 11 видно, що в 2004 році в порівнянні з 2005 і 2006 р . Р. сума чистого грошового потоку була значно вищою і становила 4285 тис.руб., за рахунок високої кредиторської заборгованості 4331 тис. руб.
У 2005 сума чистого грошового потоку була негативною і становила 519 тис. руб.
У 2006 році спостерігається помітне зменшення сум дебіторської та кредиторської заборгованості. Це значним чином вплинуло на суму чистого грошового потоку за даний рік.
Рух грошових коштів з інвестиційної та фінансової діяльності в СВК «Малокрасноярскій» немає.
На основі даних таблиць 11 чистий грошовий потік по підприємству в цілому.
Таблиця 12
Розрахунок чистого грошового потоку по підприємству, тис.р.
Показник
2004р.
2005р.
2006р.
ЧДПо
+4285
-519
+332
ЧДПі
-
-
-
ЧДПф
-
-
-
ЧДП
+4285
-519
+332
Дані таблиці 12 показують, що чистий грошовий потік, розрахований непрямим методом, на 2006 рік склав 332 тис.руб. Якщо порівняти з 2004 роком, чистий грошовий потік знизився на 3953 тис.руб., А в порівнянні з 2005 роком - зріс на 851 тис.руб. Слід мати на увазі, що в 2005 році сума чистого грошового потоку була негативною і склала 519 тис.руб.
3.2. Факторний аналіз грошових потоків
Крім прямого і непрямого методів аналізу грошових потоків в роботах вітчизняних аналітиків пропонується використання факторного аналізу грошових потоків, побудованого на основі коефіцієнтного методу. У рамках даного методу пропонується вивчати динаміку різних коефіцієнтів. Передбачається, що це дозволить виявити позитивні і негативні тенденції, що відображають якість управління грошовими коштами організації, а також розробити необхідні заходи для оптимізації ними.
У зв'язку з цим пропонуються наступні коефіцієнти:
- Достатності чистого грошового потоку;
- Рентабельність витрачених коштів;
- Рентабельність поступили коштів;
- Рентабельність середнього залишку грошових коштів.
Коефіцієнт достатності грошового потоку (Кд) розраховується за формулою:
Кд = П / Р * 100%, де:
П - сума грошових припливів (надходження);
Р - сума грошових відтоків (платежів).
Коефіцієнт рентабельності витрачених коштів (Ер) розраховується за наступною формулою:
Ер = Ф / Р * 100%, де:
Ф - фінансовий результат діяльності підприємства;
Р - сума грошових відтоків (платежів).
Коефіцієнт рентабельності поступили коштів (Еп) розраховується за наступною формулою:
Еп = Ф / П * 100%, де:
Ф - фінансовий результат діяльності підприємства;
П - сума грошових припливів (надходжень).
Коефіцієнт рентабельності залишку грошових коштів (Ео) розраховується за наступною формулою:
Ео = Ф / Вср * 100%, де:
Ф - фінансовий результат діяльності підприємства;
Вср - середній залишок грошових коштів.
Розрахуємо дані показники для СПК «Малокрасноярскій». Для цього складемо наступну таблицю.
Таблиця 13
Розрахунок коефіцієнтів рентабельності для СПК «Малокрасноярскій»
Показник
Позначення
2004р.
2005р.
2006р.
Сума грошових припливів (надходження), тис.р.
П
4796
6813
9639
Сума грошових відтоків (платежів), тис.р.
Р
4718
6874
9634
Фінансовий результат діяльності підприємства, тис.р.
Ф
-202
1866
2089
Середній залишок грошових коштів, тис.р.
Вср
79
18
23
Коефіцієнт достатності грошового потоку
Кд
101,65
99,11
100,05
Коефіцієнт рентабельності витрачених коштів
Ер
-
27,15
21,68
Коефіцієнт рентабельності поступили коштів
Еп
-
27,39
21,67
Коефіцієнт рентабельності залишку грошових коштів
Ео
-
10366,67
9082,61
Аналізуючи дані таблиці, можна зробити наступні висновки. Коефіцієнт достатності грошового потоку характеризує віддачу на вкладені кошти. У 2004 і 2006 р . Р. надходження покривають витрати на 100,65% і 100,05% відповідно, а в 2005 році лише на 99,11%.
Коефіцієнти рентабельності характеризують рівень віддачі грошових коштів у фінансових результатах. Слід зазначити, що стосовно до 2004 року коефіцієнти рентабельності розрахувати неможливо через від'ємного фінансового результату.
Сума витрат грошових коштів у прибутку на 2005 рік становила 27,15%, а в 2006 році - 21,68%.
Сума доходів грошових коштів у сумі прибули також знижується. У порівнянні з 2005 роком у 2006 році відбулося зниження на 5,72%. Аналогічна ситуація відбувалася і з сумою залишків грошових коштів.

4. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
Активні форми управління грошовими потоками дають змогу підприємству отримувати додатковий прибуток, генеруючи безпосередньо його грошовими активами. Мова йде в першу чергу про ефективне використання тимчасово вільних залишків грошових коштів у складі оборотних активів, а також накопичуються інвестиційних ресурсів для здійснення фінансових інвестицій. Високий рівень синхронізації надходжень і виплат грошових коштів за обсягом і в часі дозволяє знижувати реальну потребу підприємства в поточному та страховому залишках грошових активів, а також резерв інвестиційних ресурсів, що формується в процесі здійснення реального інвестування.
Управління грошовими потоками особливо важливо для організації з точки зору необхідності:
- Управління оборотним капіталом (оцінки короткострокових потреб в готівкових коштах і управління запасами);
- Планування часових параметрів капітальних витрат;
- Управління капітальними потребами (фінансування за рахунок власних коштів або кредитів банку);
- Управління витратами та їх оптимізації з точки зору більш раціонального розподілу ресурсів підприємства в процесі виробництва;
- Управління економічним зростанням.
В управлінні грошовими коштами можливі наступні проблеми:
- Відсутність повної оперативної інформації за джерелами грошових надходжень, про суми і терміни майбутніх платежів;
- Фінансові потоки розрізнені і неузгоджені в часі;
- Запити на фінансування часто не відповідають реальним потребам;
- Рішення про залучення кредитів приймаються без необхідної оцінки.
Таким чином, ефективне управління грошовими потоками підприємства сприяє формуванню додаткових інвестиційних ресурсів для здійснення фінансових інвестицій, які є джерелом прибутку.

ВИСНОВОК
Застосування фінансового менеджменту в аграрному секторі економіки дозволяє значно скоротити виробничі втрати, ліквідувати збиткові галузі та збільшити випуск конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції головним чином за рахунок власних коштів.
Будучи найбільш ліквідним активом, грошові кошти в будь-який момент можуть бути спрямовані на погашення кредиторської заборгованості (наприклад, оплату рахунків постачальників), закупівлю матеріалів або обладнання. Іншими словами, грошові кошти легко можуть бути переведені в інші активи або направлені на погашення зобов'язань.
У ході проведеного аналізу визначили грошові потоки підприємства двома методами: прямим і непрямим. У результаті проведеного аналізу прямим методом на 2006 рік отримали чистий грошовий потік у розмірі 5 тис.руб., А в результаті непрямого методу отримали чистий грошовий потік у розмірі 332 тис.руб.
У ході проведеного факторного аналізу можна зробити висновок, що в 2006 році спостерігається позитивна тенденція, тому що в порівнянні з попередніми роками аналізованими доходи покривають витрати на 100,05%.
Слід особливо підкреслити, що грошові потоки не залежать від методу розрахунку, і при прямому і при непрямому методі вони відображають зв'язок фінансового результату, зміна активів і пасивів балансу зі зміною касової позиції, простіше кажучи, дозволяють відповісти на питання, на що пішли гроші.

Список використаної літератури
1. Аванесянц А.Л. Вибір політики комплексного управління поточними активами і поточними пасивами підприємства / / Економіка і фінанси .- 2003. № 28.
2. Баканов М.І., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. - М: Фінанси і статистика, 2006.С.373-375
3. Богатирьова Є.І. Складання і консолідація звіту про рух грошових коштів / / Бухгалтерський облік .- 2002. № 5.
4. Бондарчук Н.В. Аналіз грошових потоків від поточної, інвестиційної та фінансової діяльності організації / / Аудиторські ведомості.-2002. № 3.-С.56-61.
5. Бикова О.В. Показники грошового потоку в оцінці фінансової стійкості підприємства / / Фінанси .- 2000. № 2.
6. ВальтерО.Е., ПонеделковЕ.Н., КорнілінД.А. Фінансовий менеджмент .- М.: Колос, 2002.176с.
7. ГрафовА.В. Оцінка фінансово-економічного стану підприємства / / фінанси.-2001. № 7.-С.64-67.
8. ГуржіевА.Н. Перспективний аналіз грошових потоків і його взаємозв'язок з діагностикою банкрутства / / Економіка сільськогосподарських і переробних предприятий.-2002 .- № 9. -С.49-54.
9. Гутова А.В. Управління грошовими потоками: теоретичні аспекти / / Фінансовий менеджмент .- 2004. № 4.
10. Зимін Н.Є. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства. Підручник .- М: Колос С, 2005. С.234-245.
11. Ігоніна Л.Л. Про механізми переорієнтації грошових потоків у реальний сектор економіки. / / Фінанси .- 2000. № 10.
12. Кудіна М.В. Фінансовий менеджмент. -М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2004.256с.
13. Макарова В.І., Реп'єв С.В. Управління грошовими потоками підприємства / / Економіка і виробництво .- 2003. № 4.
14. Морозов С. Управління активами / / Аудит і оподаткування .- 2003 .- № 8 .- С.22-26.
15. Морозов С. Грошові потоки підприємства / / Аудит і налогообложеніе.-2003 .- № 1.-С.14-17.
16. Морозов С. Аналіз грошових потоків підприємства / / Аудит і налогообложеніе.-2003 .- № 3.-С.24-27.
17. Паронян А.С., Іваченкова Т.І. Управління оборотними активами в організаціях АПК. / / Фінансовий менеджмент .- 2004. № 5.
18. Парушіна Н.В. Аналіз руху грошових коштів / / Бухгалтерський облік .- 2004. № 5.
19. Побегуц І. Фінансовий чи статистичний аналіз / / Аудит і налогообложеніе.-2004 .- № 4.-С.36-37.
20. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємств АПК .- К.: знання, 2005.С.472-481.
21. Сорокіна О.М. Оцінка та прогнозування грошових потоків підприємств / / Аудит і фінансовий аналіз.-2003 .- № 2.-С.105-113.
22. Успенський О.Г. Про метод дисконтування грошових потоків / / фінанси.-2001 .- № 1.-С.57-58.
23. Чащин С.В. Функції управління фінансами реалізуються в системі фінансового контролінгу / / Економіка і фінанси .- 2003. № 27.
24. Чернов В.А. Аналіз ризику банкрутства на основі інтегральної оцінки фінансової стійкості і грошових потоків / / Аудит і фінансовий аналіз.-2002 .- № 3.-С.119-126.
25. Хорін О.М. Звіт про рух грошових коштів. / / Бухгалтерський облік .- 2002. № 5.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Курсова
343.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Управління вхідними і вихіними грошовими потоками їх характеристика Планування грошовими потоками
Методи управління грошовими потоками
Економіко-математичні методи управління грошовими потоками
Управління грошовими потоками 2
Управління грошовими потоками
Антикризове управління грошовими потоками
Управління грошовими потоками на підприємстві
Управління грошовими потоками на підприємстві 2
Основи управління грошовими потоками на підприємстві
© Усі права захищені
написати до нас