Методи управління грошовими потоками

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення
В умовах ринкової економіки головною метою господарюючих суб'єктів є досягнення більш високих фінансових результатів на основі раціонального використання виробничих ресурсів. Це відносяться до підприємств всіх організаційно-правових форм і напрямів діяльності, у тому числі і сільськогосподарського профілю. В умовах багатоукладної економіки колективні сільськогосподарські підприємства можуть бути представлені відкритими і закритими акціонерними товариствами (ВАТ і ЗАТ), товариствами з обмеженою відповідальністю (ТОВ), сільськогосподарськими виробничими кооперативами (СПК), іншими колективними підприємствами. У всіх у них приватна форма власності. Крім того, деяка кількість сільськогосподарських підприємств функціонує у формі державних унітарних підприємств, в яких форма власності або федеральна, яких суб'єктів Федерації (республік, країв, областей).
Кожна організація по-своєму формує виробничі ресурси: земельні угіддя, основні та оборотні фонди, обліковий склад працівників, фінансові кошти. Загальним напрямком використання зазначених ресурсів є виробництво відповідних видів сільськогосподарської продукції (зерна, різних видів кормів, молока, живої маси худоби і птиці, а також продуктів їх переробки), виробництво деяких видів промислової продукції (будівельні матеріали, лісопереробка і т. п.), виконання на стороні за плату якихось робіт або надання послуг, а також закупівля на стороні з метою перепродажу якихось товарів. На все це господарюючі суб'єкти витрачають відповідні ресурси, вимірювані в грошовій формі за діючими в період виробничого циклу цінами і тарифами.
В результаті подальшої реалізації товарної продукції господарства відшкодовують понесені витрати, намагаючись отримувати прибуток.
Всі колективні сільськогосподарські підприємства представляють у вищестоящі координаційні органи, передбачені «Положеннями» ведення обліку, відповідні форми звітності за встановлені періоди діяльності. Найбільш важливими з них є річні звіти, які з 2006 року називаються «Форми звітності про фінансово-економічний стан товаровиробників агропромислового комплексу». У цих формах отримують відображення всі виробничо-фінансові операції за звітний період. На їх основі можливі розрахунки відповідних економічних показників, що характеризують рівень використання виробничо-фінансових ресурсів за аналізований період, тобто проведення економічного аналізу.
Головною метою економічного аналізу, як відомо, є виявлення резервів підвищення ефективності діяльності підприємств та їх структурних підрозділів на основі ретельного аналізу досягнутих результатів у ретроспективі та розробка конкретних заходів щодо освоєння виявлених резервів.

1. Природна та організаційно-економічна характеристика господарства СВК «Малокрасноярскій»
1.1. Природно-кліматичні, грунтові та територіально-просторові умови.
CПК «Малоккрасноярскій» розташований у північній частині Киштовськом району Новосибірської області. Господарство утворено в 1929 році. За даними на 01.01.2007р. загальна земельна площа становить 8488га, в т.ч. 8488га сільськогосподарських угідь, що становить 100% всієї площі закріплених земель.
На території землекористування господарства 2 населений пункт с. Малокрасноярка, с. Мала Скірла. Центральна садиба СВК «Малокрасноярка» знаходиться в с. Малокрасноярка. Відстань від центральної садиби до районного центру с. Киштовка - 60км, до обласного центру м. Новосибірська - 660км. Зв'язок з обласними та районними центрами здійснюється по Західно-Сибірської залізниці й автомобільній дорозі всеросійського значення «Байкал».
Пунктами здачі сільськогосподарської продукції є: мясопріемний пункт ТОВ «Лісова галявина», який знаходиться в с. Киштовка, Киштовський район ХПП.
Територія господарства належить до зони помірно-прохолодного, досить зволоженого клімату. Характерними особливостями його є: тривала, холодна зима і коротке, помірно-тепле літо. Весна зазвичай холодна, з частим поверненням пізніх заморозків.
Сума температур вище 10 ˚ С дорівнює 1900 ˚ С.
Безморозний період складає 100 днів.
У середньому за рік випадає 665мм опадів, з них 62% (423мм) за вегетаційний період.
Тривалість періоду із стійким сніжним покривом 155-165 днів при середній висоті 27-40см.
За якістю грунтів рілля нерівноцінні. На гривах розташовані чорноземні та лучно-чорноземні грунти. На знижених рівнинних ділянках переважають лугові, солонцюваті, осолоділі, солонмакуватими і солончакової-болотно-лугові грунти і їхні комплекси.
Формуються лугові грунти на великих пониженнях, які використовуються в якості природних кормових угідь.
З болотних грунтів велике поширення отримали торф'янисто-болотні, торфово-болотні та болотні.
За геоботанічного районування територія господарства відноситься до лучно-болотної. Болота займають 15,2% всієї території господарства. Поверхня боліт закочкарена.
З природної рослинності зустрічаються куничник, костриця, мітлиця, тимофіївка, лисохвіст, багаття, пирій, деревій, ковила та інші трави.
Сміттєва рослинність представлена ​​осотом, молочаєм, жабрію, суріпиця, пастушої сумкою, лободою, вівсюг та іншими.
Ліси розміщені по всій території господарства масивами і окремими кілками. Основні деревні породи: береза, осика, тальник. Загальна заселеність господарства становить 16,3%.
Рельєф території представляє слабохвилясту, знижену, сильно заболочену рівнину. Заболочування сприяє відсутність стоку і дренажу, слабка фільтруюча здатність грунтів, низька водопроникність важких за механічним складом порід, що складають поверхневі горизонти господарства.
Річок і струмків на території господарства немає.
Глибина залягання грунтових вод коливається від 0,5 до 3метров, на підвищених ділянках від 5 до 7метров.
Природно-кліматичні умови господарства дозволяють обробляти основні сільськогосподарські культури.
Аналіз складу і структури виручки за реалізацію продукції (спеціалізації)
Таблиця 1.1
Вид продукції
2003
2004
2005
сума,
тис.руб
%
сума,
тис.руб
%
сума,
тис.руб
%
відхилення пунктів від
2003р.
2004р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Зернові та зернобобові, всього
У т.ч. пшениця
Інша продукція рослинництва
Продукція рослинництва власного виробництва, реалізована в переробленому вигляді
Разом продукція рослинництва
Худоба та птиця у живій масі:
Великої рогатої худоби
Свині
Разом
Молоко цільне
Інша продукція тваринництва
Продукція тваринництва власного виробництва, реалізована в переробленому вигляді
У т.ч. молочні продукти (в перерахунку на молоко)
М'ясо худоби та птиці (у перерахунку на живу масу
Разом продукція тваринництва

Переробка покупної продукції, всього
У т.ч.: рослинництва
тваринництва
Інша продукція, роботи та послуги
Усього виручка від продажу товарів, продукції, робіт, послуг
100
100
100
---
---


Динаміка показників розміру
Таблиця 1.2
Показники
2003р.
2004р.
2005р.
показники
% До
2003р.
2004р.
1.Загальна земельна площа, га
У т.ч.: с.-г. угіддя
з них рілля
2. Середньорічна чисельність працівників,
всього чол.
У т.ч. : Працівники, зайняті у с.-г. виробництві
3.Среднегодовая вартість всіх основних засобів, тис. грн.
4.Поголовье ВРХ на початок року, усього голів
У т. ч.: корови, бики-виробники і нетелі
Всього продуктивної худоби в перекладі на умовні голови
5. Валове виробництво основних видів продукції в натурі, ц
зерна, в масі після доробки
молока
живої маси худоби і птиці
Динаміка показників рівня інтенсивності сільськогосподарського виробництва
Таблиця 1.3
Показники
2003р.
2004р.
2005р.
У середньому по району
показники
% До
2003р.
2004р.
1.В розрахунку на 100 га с.-г. угідь припадає:
-Середньорічних працівників, зайнятих у сільсько- виробництві, чол.
-Середньорічних основних засобів, тис. грн.
-Великої рогатої худоби, все, голів
У т.ч. : Основного стада
-Всього продуктивної худоби в перерахунку на умовні голови
2. У розрахунку на 100га ріллі вироблено зерна, ц
3. У розрахунку на 100га с.-г. угідь вироблено:
-Молока, ц
-Живої маси худоби і птиці, ц
Основні якісні показники діяльності господарства
Таблиця 1.4
Показники
2003р.
2004р.
2005р.
кількість
темп зміни,% до
2003р.
2004р.
Урожайність, ц / га:
зернові і бобові
кукурудза на силос і зел. корм
сіно багаторічних трав
сіно однорічних трав
Продуктивність тварин
удій на 1 корову
приріст за рік живої маси на 1 голову молодняку ​​кр. ріг. худоби на вирощуванні та відгодівлі, ц
середньодобовий приріст на 1 голову молодняку ​​кр. рог.скота на вирощуванні та відгодівлі, грубий
Маса прибутку (+), збитку (-) продажів, тис.руб
Маса чистого прибутку (+), збитків (-), тис.руб
Витрати на виробництво і реалізацію продукції, тис.руб (020 +030 +040 ф. № 2)
Рівень рентабельності (+), збитковості (-) сукупної діяльності,%

2. Аналіз фінансових результатів і рентабельності економічної діяльності господарства СВК «Малокрасноярскій»
2.1. Аналіз сукупних фінансових результатів діяльності господарства.
Використовуючи дані форми № 2 по ОКУД «Звіт про фінансові результати», побудуємо аналітичну таблицю і послідовно розглянемо формування загальних фінансових результатів діяльності аналізованого сільськогосподарського підприємства за 2004 - 2006 рр..
Таблиця 9
Загальні фінансові результати діяльності організації, тис. руб.
Показники
2003р.
2004р.
2005р.
1
2
3
4
Доходи і витрати по звичайних видах діяльності
1. Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних платежів)
5485
6254
8457
У т.ч.: від продажу
а) сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки
4897
5199
7841
б) промислової продукції, товарів, робіт і послуг (1-1а)
588
1055
616
2. Собівартість проданих товарів, продукції, робіт і послуг
7002
8813
9507
У т.ч.: проданих
а) сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки
6338
7321
8724
б) промислової продукції, товарів, робіт і послуг (2-2а)
664
1492
783
3. Валовий прибуток (+), збиток (-) (1-2)
-1517
-2559
-1050
У т.ч.: від продажу
а) сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (1а-2а), (+,-)
-1441
-2122
-883
б) промислової продукції, товарів, робіт і послуг (1б-2б), (+,-)
-76
-437
-167
4. Рівень рентабельності (+), збитковості (-) всієї проданої продукції (3: 2 х 100),
-21,67
-29,04
-11,04
У т.ч.: від продажу
а) сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (3а: 2а х 100), (+,-)
-20,58
-28,99
-10,12
б) промислової продукції, товарів, робіт і послуг (3б: 2б х 100), (+,-)
-11,45
-29,29
-21,33
5. Комерційні та управлінські витрати
6. Всього витрат на продану продукцію
7002
8813
9507
7. Прибуток (+), збиток (-) від продажу, всього (1 - 6)
-1517
-2559
-1050
8. Рівень рентабельності (+), збитковості (-) від продажу, всього (7: 6 х 100),%
-21,67
-29,04
-11,04
Інші доходи і витрати
9. Відсотки до отримання, доходи від участі в інших організаціях, інші операційні доходи, позареалізаційні доходи
2117
2396
2943
У т.ч.: з позареалізаційних доходів, субсидій з бюджетів усіх рівнів
2076
2396
2863
з них: субсидії з фед. Бюджету
16
10. Відсотки до сплати, інші операційні витрати, позареалізаційні витрати
188
39
27
11. Прибуток (+), збиток (-) до оподаткування (7 + 9 - 10)
412
-202
1866
12. Рівень рентабельності (+), збитковості (-) до оподаткування (11: 6 х 100),%
5,88
-2,29
19,63
13. Різниця між податковими зобов'язаннями та податковими активами
14. Поточний податок на прибуток, єдиний с.-г. податок, інші обов'язкові платежі з прибутку
226
15. Прибуток (+), збиток (-) від діяльності (11 + 13 - 14)
186
-202
1866
16. Рівень рентабельності (+), збитковості (-) звичайної діяльності, (15: 6 х 100)%
2,66
-2,29
19,63
Надзвичайні доходи і витрати
17. Надзвичайні доходи
694
1
2
3
4
У т.ч.: субсидії з бюджетів з надзвичайних ситуацій
18. Надзвичайні витрати
У т.ч.: по стихійним лихам
19. Чистий прибуток (+) (нерозподілений прибуток), збиток (-) звітного періоду (15 + 17 - 18)
880
-202
1866
20. Рівень рентабельності по чистому прибутку або збитковості за сукупною діяльності, (19: 6 х 100)%
12,57
-2,29
19,63
Загальна сума виручки від продажу віх видів продукції за аналізовані роки значною мірою підвищилася. Вона виросла в 2005 р . на 35,2% і в 2006 р . виросла на 6,5%. Аналогічні зміни відбувалися і за обсягом виручки за реалізовану сільськогосподарську продукцію власного виробництва та продуктів її переробки, збільшилася в 2005 р . на 50,8% і в 2006 р . на 5,8%, і збільшившись у порівнянні з 2004 р . 59,6%.
Собівартість реалізованої продукції також має тенденцію зростання. У 2005 р . в цілому вона збільшилася в порівнянні з 2004 р . на 7,9%, і в 2006 р . збільшилася на 5,3%, і збільшилася в порівнянні з 2004 р . на 13,6%. Аналогічні зміни відбувалися і за витратами на сільськогосподарську продукцію зростання в 2005 р . на 19,2%, в 2006 на 5,6%, у порівнянні з 2004 вище на 25,8%. Певні зміни відбувалися і за розмірами виручки і витратам промислової продукції, товарів, робіт і послуг.
Всі ці зміни суттєво вплинули на суми отриманого валового прибутку та рівні рентабельності. Загальні суми валового прибутку, у тому числі від реалізованої сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки давали збиток, знижуючи загальні позитивні показники.
Представляє інтерес походження інших доходів і витрат. Частка надходження з федерального бюджету у вигляді різних субсидій з року в рік збільшувалася.
У результаті цього рівень рентабельності сукупної виробничо-фінансової діяльності, тобто рентабельність по чистому прибутку, перевищував рівень рентабельності від продажу.
2.2. Фінансові результати реалізації основних видів продукції, продукції галузей їх рентабельності (збитковості) або
окупність витрат.
Загальний аналіз фінансових результатів економічної діяльності показав, що головним джерелом формування прибутку сільськогосподарського підприємства виступала реалізація сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки. На її частку в загальній сумі валового прибутку доводилося: у 2004р. -, А в 2005р. і в 2006р. - І% відповідно, оскільки реалізація промислової продукції, товарів, робіт і послуг в ці роки була збитковою.
З метою виявлення ступеня впливу продажу конкретних видів продукції сільського господарства на загальну суму валового прибутку галузі розглянемо фінансові результати реалізації головних їх видів. Джерелом інформації для цього є дані форми № 7-АПК за 2004р. і розділ II форм 9 та 13-АПК за 2005 і 2006 рр.. На їх основі побудуємо аналітичну таблицю (табл. 10).
Таблиця 10
Фінансові результати від реалізації основних видів продукції,
продукції галузі, їх рентабельності, тис. руб.,%
Види продукції та показники
2003р.
2004р.
2005р.
1
2
3
4
Зернові та зернобобові культури, всього
Повна собівартість реалізованої продукції
2097
1937
1151
Виручка від реалізації
1255
1213
795
Прибуток (+), збиток (-)
-842
-724
-356
Рівень рентабельності, збитковості
-40,2
-37,4
-30,93
У т.ч. пшениця
Повна собівартість реалізованої продукції
1426
1658
374
Виручка від реалізації
855
941
320
Прибуток (+), збиток (-)
-571
-717
-54
Рівень рентабельності, збитковості
-40,04
-43,2
-14,44
Продукція рослинництва власного виробництва, реалізована в переробленому вигляді
Повна собівартість реалізованої продукції
405
530
749
Виручка від реалізації
296
448
493
Прибуток (+), збиток (-)
-109
-82
-256
Рівень рентабельності, збитковості
-26,91
-15,5
-34,2
Разом реалізовано продукції рослинництва
Повна собівартість реалізованої продукції
2105
2488
1902
Виручка від реалізації
1270
1679
1290
Прибуток (+), збиток (-)
-835
-89
-612
Рівень рентабельності, збитковості
-39,67
-32,5
-32,2
Велика рогата худоба в живій масі, всього
Повна собівартість реалізованої продукції
1145
1542
2226
Виручка від реалізації
1170
1513
2728
Прибуток (+), збиток (-)
25
-29
502
Рівень рентабельності, збитковості
2,18
-1,88
22,6
Коні в живій масі
Повна собівартість реалізованої продукції
27
291
Виручка від реалізації
59
285
Прибуток (+), збиток (-)
32
-6
Рівень рентабельності, збитковості
118,5
-2,1
Молоко цільне
Повна собівартість реалізованої продукції
2037
3315
3995
Виручка від реалізації
1526
2005
3163
Прибуток (+), збиток (-)
-511
13,10
-832
Рівень рентабельності, збитковості
-25,08
-14,8
-20,8
Інша продукція тваринництва
Повна собівартість реалізованої продукції
20
21
10
Виручка від реалізації
30
17
9
Прибуток (+), збиток (-)
10
-4
-1
Рівень рентабельності, збитковості
50
-19
-10
Продукція тваринництва власного виробництва, реалізована в переробленому вигляді
Повна собівартість реалізованої продукції
1004
263
344
Виручка від реалізації
842
214
401
Прибуток (+), збиток (-)
-162
-49
57
Рівень рентабельності, збитковості
-16,13
-18,6
16,6
М'ясо та м'ясопродукти (у перерахунку на живу масу), всього
Повна собівартість реалізованої продукції
1004
263
344
Виручка від реалізації
842
214
401
Прибуток (+), збиток (-)
-162
-49
57
Рівень рентабельності, збитковості
-16,13
-18,6
16,6
Разом власна продукція тваринництва
Повна собівартість реалізованої продукції
4233
5157
6866
Виручка від реалізації
3627
3771
6586
Прибуток (+), збиток (-)
-606
-1386
-280
Рівень рентабельності, збитковості
-14,32
-15,7
-4,1
Всього з обліку
Повна собівартість реалізованої продукції
6338
7645
8768
Виручка від реалізації
4897
5450
7876
Прибуток (+), збиток (-)
-1441
-2195
-892
Рівень рентабельності, збитковості
-22,74
-28,7
-10,2
У цілому реалізація продукції галузі рослинництва була нерентабельною. Від її реалізації господарство отримало лише збитки. І тільки в 2006р. отримано прибуток від реалізації продукції рослинництва власного виробництва, реалізована в переробленому вигляді, вона склала 61 тис. руб.
Тваринницька галузь даного господарства також нерентабельна. Від реалізації великої рогатої худоби, в живій масі в 2005 і 2006р. отримано прибуток. Від реалізації живої маси коней прибуток отримали лише в 2006р. Від реалізації молока господарство також не отримала ні будь-який прибуток.
Причини такого стану має бути виявлено в подальшому аналізі.
2.3. Основні причини, що вплинули на зміну маси прибутку (збитків) від реалізації основних видів продукції.
Відомо, що сума прибутку від реалізації в цілому по підприємству або від реалізації конкретного набору видів продукції залежить від чотирьох факторів першого порядку співпідпорядкованості: обсягу реалізації, собівартості одиниці продукції, рівня среднесложівшіхся цін реалізації та структури реалізованих видів продукції.
Обсяг реалізації конкретних видів продукції може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку. Збільшення реалізації рентабельної продукції обумовлює зростання суми прибутку. Якщо ж збільшується кількість реалізованої збиткової продукції, то сума прибутку в сукупності знижується.
Рівень собівартості (повної) одиниці реалізованої продукції і сума прибутку від її продажу знаходяться в обернено пропорційній залежності: зниження собівартості при незмінності ціни призводить до відповідного зростання суми прибутку, і навпаки.
Зміна рівня средньореалізаціоних цін і величини прибутку знаходиться в прямо пропорційній залежності одиниці продукції, сума прибутку зростає, і навпаки.
Структура товарної продукції також може здійснювати як позитивний, так і негативний вплив на суму прибутку. Якщо збільшується частка більш рентабельного виду продукції в загальному обсязі реалізації, то сума прибутку зростає, і навпаки, при збільшенні питомої ваги менш рентабельною або збиткової продукції загальна сума прибутку знижується.
Таблиця 11
Виявлення основних причин, що вплинули на зміну маси прибутку (збитків) від реалізації головних видів продукції за порівнювані роки
Показники
Зерно
Молоко
ВРХ
2003р.
2005р.
2003р.
2005р.
2003р.
2005р.
1
2
3
4
5
6
7
1. Реалізовано продукції, ц
4954
1130
6194
7056
667
994
2. Повна собівартість
а) всієї продукції, тис. руб.
1426
374
2037
3995
1145
2226
б) 1ц, руб.
287,85
330,97
566,18
2239,40
3. Виручка від реалізації
а) всієї продукції, тис. руб.
855
320
1526
3163
1170
2728
б) 1 ц, крб.
283,19
448,30
2744,50
4. Повна собівартість реалізованої у звітному році продукції за собівартістю попереднього року
х
х
х
5. Виручка від реалізації продукції звітного року в цінах попереднього року, тис.руб.
х
х
х
6. Маса прибутку фактична, тис.руб. (3а-2а) (+,-)
7. Умовна прибуток у звітному році (+,-) при
а) звітному кол-ве реалізованої продукції за цінами і собівартості попереднього року (5-4), тис. руб.
х
х
х
б) звітному кол-ве реалізованої продукції за звітній ціною, за собівартістю попереднього року (3а - 4 непарні колонки), тис. руб.
х
х
х
в) звітному кол-ве реалізованої продукції звітної собівартості, за цінами попереднього року (5 - 2а непарні колонки), тис.руб.
х
х
х
8. Відхилення маси прибутку звітного року, всього, тис. руб. (+,-) (6 непарні колонки - 6 парні колонки)
х
х
х
У т.ч. за рахунок змін (+,-)
а) кількості реалізованої продукції (7а непарні колонки - 6 парні колонки)
х
х
х
б) собівартості продукції
(6 - 7б непарні колонки)
х
х
х
в) цін реалізації
(6 - 7в непарні колонки)
х
х
х
продукції у 2006р. в порівнянні з 2005р. у розрахунку на 1 ц на 854 руб. зумовив скорочення прибутку Кількість реалізованого зерна до звітних 2005, 2006 роки в порівнянні з попередніми по-різному впливало на зміну суми прибутку. Так, в результаті реалізації зерна за ці роки господарство отримало збиток. Зростання собівартості виробництва і витрат на реалізацію зерна в 2005р. у розрахунку на 1 ц на 56,81 руб. зумовив скорочення суми прибутку в 2006р. У 2006р. у порівнянні з 2005р. це зниження склало 639 тис. руб.
Від реалізації незбираного молока господарство також отримує збитки. Зниження собівартості виробництва і витрат на реалізацію молока в 2006р. у розрахунку на 1 ц на 83,28 руб. у порівнянні з 2005р. зумовив зниження збитку на 799 тис. руб.
Реалізація живої маси великої рогатої худоби в звітні роки господарство отримало прибуток. Збільшення собівартості виробництва і витрат на реалізацію на 438 тис. руб.
2.4. Аналіз надходження та витрачання грошових коштів.
Дане питання прямого відношення до формування фінансових результатів діяльності організації не має. Проте, регулярне надходження грошових коштів від реалізації продукції, робіт і послуг, а також інших джерел створює сприятливі умови господарювання, оскільки дозволяє своєчасно купувати необхідні для виробничої діяльності матеріали (ПММ, добрива, насіння, корми, хімічні і лікарські препарати і т.п. ), здійснювати розрахунки з податкових та інших платежів, виплачувати заробітну плату, зводити капітальні споруди та набувати сільськогосподарську техніку, здійснювати фінансові операції. Одним словом, у напрямку руху грошових потоків можна судити про економічну активності діяльності господарюючого суб'єкта.
Відомості про рух грошових коштів міститися у формі № 4 по ОКУД «Звіт про рух грошових коштів». У ньому наростаючим підсумком за звітний період показуються надходження грошових коштів та їх еквівалентів та витрачання за трьома напрямками діяльності: поточної, інвестиційної та фінансової. При цьому необхідно мати на увазі:
- Поточною діяльністю вважається діяльність організації, що передбачає одержання прибутку як основної мети, або не має мети збільшення прибутку як такої у відповідності з предметом і цілями діяльності, тобто виробництвом промислової продукції, виконанням будівельних робіт, сільським господарством, продажем товарів, наданням послуг громадського харчування, заготівлею сільськогосподарської продукції, здачею майна в оренду та ін;
- Інвестиційною діяльністю вважається діяльність організації, пов'язана з капітальними вкладеннями організації у зв'язку з придбанням земельних ділянок, будівель і нерухомості, устаткування, нематеріальних активів та інших необоротних активів, а також їх продажем та здійсненням довгострокових фінансових вкладень в інші організації, випуском облігацій та інших цінних паперів довгострокового характеру і т.п.;
- Фінансовою діяльністю вважається діяльність організації, пов'язана із здійсненням короткострокових фінансових вкладень в інші організації, випуском облігацій та інших цінних паперів короткострокового характеру, вибуттям раніше придбаних на строк до 12 місяців акцій, облігацій і т. п.
Метою аналізу надходження і витрачання грошових коштів є розгляд складу, структури та динаміки їх надходження, а також витрачання за напрямами діяльності. Для цього побудуємо аналітичну таблицю і проведемо відповідні розрахунки (табл. 12).
Таблиця 12
Аналіз надходження та витрачання грошових коштів, всього, тис. руб.
Показники
2003 р .
2005 р .
Темп зраді-ния,%
Сума,
тис.руб.
%
Сума,
тис.руб.
%
Залишок коштів на початок року
х
х
Рух грошових коштів по поточній діяльності
Кошти, отримані від покупців, замовників
З них: у погашення дебіторської заборгованості
Отримані бюджетні субсидії
Отримані страхові відшкодування
Інші надходження
Разом
Грошові кошти, спрямовані:
на оплату придбаних товарів, робіт і послуг, сировини та інших оборотних активів
на оплату праці
на виплату дивідендів, відсотків
на розрахунки з податків і зборів
на витрати на відрядження
на навчання кадрів
на інші витрати
Разом
Чисті грошові кошти від поточної діяльності
Чисті грошові кошти від інвестиційної діяльності (+,-)
Чисті грошові кошти від фінансової діяльності (+,-)
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
Залишок грошових коштів на кінець звітного року
Найбільший потік грошових коштів, як і повинно бути, має місце щодо поточної діяльності. При цьому найбільша сума їх надходить від покупців і замовників, на частку яких припадає від 97,3 до 64,2% всіх надходжень цього напрямку діяльності. Причому питома вага їх за аналізований період зменшується. Незначними були інші надходження.
У той же час значними були бюджетні субсидії.
Що ж до загальної суми надходження грошових коштів, то значного зростання не спостерігається, у 2006 р . в порівнянні з 2005 р . загальна сума надходження грошових коштів по поточній діяльності зросла 41,5%.
Відповідно до приходом змінюється і витрата коштів. Загальний витрата в 2006р. збільшився на 40,2%. Найбільшу питому вагу витрат оприбутковується на оплату придбаних товарів, робіт і послуг, сировини та інших оборотних активів. Ця стаття витрат грошових коштів поглинає від 50,7% до 76,5%. Другий за розмірами статтею є витрати на оплату праці. При цьому в 2005, 2006 роки суми, витрачені на оплату праці, залишалися практично незмінними. У той же час інфляція скорочує ступінь винагороди працівників за таких темпів зміни витрат на оплату праці, тому що темпи зміни цих сум не компенсують навіть інфляційні процеси. Тому питома вага цих витрат має бути більш значним. Помітне збільшення по статті витрати на відрядження, в 2006р. вони збільшилися на 647,9% в порівнянні з 2005р.
Залишки грошових коштів на кінець періоду за звітні роки незначні. Це ускладнило можливості вкладення грошових коштів на початку 2007р.

Висновок
Ретельний аналіз фінансових результатів виробничо-фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств дозволить зробити оцінку напрямів використання наявних у розпорядженні господарюючого суб'єкта ресурсів, їх ефективності. Стійке фінансове становище підприємства є не подарунком долі чи щасливим випадком, а результатом вмілого, прорахованого управління усією сукупністю виробничо-господарських факторів, постійного пошуку, мобільності та готовності до впровадження нововведень. Благополуччя і комерційний успіх підприємства цілком залежить від того, наскільки ефективна його діяльність.
Відновлення фінансової стійкості буде досягнуто у разі, коли рівень генерування власних фінансових ресурсів (позитивного грошового потоку) буде не менше рівня споживання фінансових ресурсів (від'ємного грошового потоку) в процесі розвитку.
Для досягнення фінансової рівноваги необхідно реалізувати наступні заходи:
· Зростання чистого доходу за рахунок проведення ефективної цінової політики, застосування системи знижок і методів просування продукції на ринок,
· Здійснення дивідендної політики, адекватної кризовому розвитку підприємства, з метою збільшення чистого прибутку, що направляється на виробничий розвиток,
· Реалізація зношеного та невикористаного обладнання,
· Здійснення ефективної емісійної політики при збільшенні власних коштів підприємства,
· Залучення необхідних основних і оборотних коштів на умовах спільної діяльності, об'єднання капіталу.
На основі цього створюється можливість розробки відповідних напрямів діяльності господарюючого суб'єкта на черговий календарний період з метою досягнення більш високих економічних показників. У цьому полягає основна мета економічного аналізу.

Список використаної літератури
1. Балабанов І. Т. Аналіз і планування фінансів господарюючого суб'єкта. - М.: Фінанси і статистика, 2000.
2. Бердникова Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Учеб. Посібник. - М., 2001.
3. Цивільний кодекс Російської Федерації. (СЗ РФ, 2002, № 43, ст. 4190).
4. Цивільний кодекс Російської Федерації. (СЗ РФ, 2002, № 46, ст. 4532).
5. Зимін Н.Є. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства. Підручник .- М: Колос С, 2005. С.234-245.
6. Золотарьова В. С. Фінансовий менеджмент. - Ростов-на-Дону, 2000.
7. Ілясов Г.Г. «Як покращити фінансовий стан підприємства» / / Фінанси, № 10, 2004.
8. Ковальов А.І., Привалов В.П. Аналіз фінансового стану підприємства. - М.: Центр економіки і маркетингу, 2004.
9. Лук'яненко В.М. Управлінський облік в сільськогосподарських підприємствах (організаціях). Навчальний посібник.-Новосибірськ: 2003.
10. Мазуріна Т.Ю. «Про оцінку фінансової стійкості підприємств» / / Фінанси, № 10, 2005.
11. Побегуц І. Фінансовий чи статистичний аналіз / / Аудит і налогообложеніе.-2004 .- № 4.-С.36-37.
12. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації: Наказ Мінфіну РФ от29.07.1998 р. № 34н.
13. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємств АПК. Учеб. посібник. - Мінськ: Нове видання, 2005.
14. Савицька Л. А. Аналіз господарської діяльності підприємства: Навч посібник / 6-е вид., Переробці. і доп.-М.: Нове знання, 2004.704с.
15. Стражева В.І. Аналіз господарської діяльності в промисловості: Учеб. посібник.-Мінськ, 2003.
16. Економіка підприємства: Підручник / За ред. проф. Н.А. Сафронова. - М.: «МАУП», 2000.-548 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Курсова
413.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Управління вхідними і вихіними грошовими потоками їх характеристика Планування грошовими потоками
Методи управління грошовими потоками 2
Економіко-математичні методи управління грошовими потоками
Управління грошовими потоками 2
Управління грошовими потоками
Антикризове управління грошовими потоками
Управління грошовими потоками на підприємстві
Управління грошовими потоками на підприємстві 2
Основи управління грошовими потоками на підприємстві
© Усі права захищені
написати до нас