Методи спортивного тренування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Реферат
з дисципліни: Теорія спорту
тема: методи спортивного тренування
2008

План
1. Загальнопедагогічні методи спортивного тренування.
2. Практичні методи спортивного тренування.
3. Взаємозв'язок закономірностей і принципів спортивного тренування.

1. Загальнопедагогічні методи спортивного тренування
У спортивному тренуванні під терміном метод слід розуміти спосіб застосування основних засобів тренування і сукупність прийомів і правил діяльності спортсмена і тренера.
У процесі спортивного тренування використовуються дві великі групи методів: 1) загальнопедагогічні, що включають словесні та наочні методи; 2) практичні, включають метод строго регламентованого вправи, ігровий і змагальний методи.
До словесних методів, що застосовуються у спортивному тренуванні, ставляться розповідь, пояснення, бесіда, аналіз, обговорення та ін Вони найбільш часто використовуються в лаконічній формі, особливо в процесі підготовки кваліфікованих спортсменів, чому сприяють спеціальна термінологія, поєднання словесних методів з наочними. Ефективність тренувального процесу багато в чому залежить від умілого використання зазначень, команд, зауважень, словесних оцінок і роз'яснень.
До наочним методам, які використовуються в спортивній практиці, відносяться: 1) правильний в методичному відношенні показ окремих вправ і їх елементів, який зазвичай проводить тренер або кваліфікований спортсмен, 2) демонстрація навчальних фільмів, відеозапису техніки рухових дій займаються, тактичних схем на макетах ігрових майданчиків і полів та ін; 3) застосування найпростіших орієнтирів, які обмежують напрямок рухів, долає відстань і ін; 4) застосування світлових, звукових і механічних лідируючих пристроїв, в тому числі і з програмним управлінням і зворотним зв'язком. Ці пристрої дозволяють спортсмену отримати інформацію про темпорітмових, просторових і динамічних характеристиках рухів, а іноді й забезпечити не тільки інформацію про рухи і їх результати, а й примусову корекцію рухової дії.
2. Практичні методи спортивного тренування
До методів строго регламентованого вправи відносяться методи, переважно спрямовані на освоєння спортивної техніки, і методи, спрямовані переважно на виховання фізичних якостей.
Серед методів, спрямованих переважно на освоєння спортивної техніки, виділяють методи розучування вправ у цілому (цілісно-конструктивні) і по частинах (расчлененно-конструктивні). Розучування руху в цілому здійснюється при освоєнні відносно простих вправ, а також складних рухів, поділ яких на частини неможливо. Однак при освоєнні цілісного руху увагу спортсменів акцентують послідовно на раціональному виконанні окремих елементів цілісного рухового акту.
При розучуванні більш-менш складних рухів, які можна розділити на відносно самостійні частини, освоєння спортивної техніки здійснюється по частинах. Надалі цілісне виконання рухових дій призведе до інтеграції в єдине ціле раніше освоєних складових складного вправи.
При застосуванні цілісно-конструктивного і розчленовано-конструктивного методів велика роль відводиться подводящим і імітаційним вправам. В імітаційних вправах зберігається загальна структура основних вправ, проте при їх виконанні забезпечуються умови, які полегшують освоєння рухових дій.
Серед методів, спрямованих переважно на вдосконалення фізичних якостей, виділяють дві основні групи методів - безперервні та інтервальні. Безперервні методи характеризуються однократним безперервним виконанням тренувальної роботи. Інтервальні методи передбачають виконання вправ як з регламентованими паузами, так і з мимовільними паузами відпочинку.
При використанні цих методів вправи можуть виконуватися як в рівномірному (стандартному), так і у змінному (варіативної) режимі. При рівномірному режимі інтенсивність роботи є постійною, при змінному - варьирующей. Інтенсивність роботи від вправи до вправи може зростати (прогресуючий варіант) або неодноразово змінюватися (варіююча варіант).
Безперервні методи тренування, що застосовуються в умовах рівномірної і змінної роботи, в основному використовуються для підвищення аеробних можливостей, виховання спеціальної витривалості до роботи середньої та великої тривалості. Як приклад можна навести веслування на дистанціях 5000 і 10000 м з постійною і змінною швидкістю, біг на дистанціях 5000 і 10000 м як з рівномірною, так і зі змінною інтенсивністю. Зазначені вправи будуть сприяти, як правило, підвищенню аеробної продуктивності спортсменів, розвитку їх витривалості до тривалої роботи, підвищення її економічності.
Можливості безперервних методів тренування в умовах перемінної роботи значно різноманітніші. У залежності від тривалості частин вправ, виконуваних з більшою чи меншою інтенсивністю, особливостей їх поєднання, інтенсивності роботи при виконанні окремих частин, можна домогтися переважного впливу на організм спортсмена в напрямку підвищення швидкісних можливостей, розвитку різних компонентів витривалості, вдосконалення приватних здібностей, що визначають рівень спортивних досягнень у різних видах спорту.
У разі застосування варьирующего варіанта можуть чергуватися частини вправи, що виконуються з різною інтенсивністю або ж з різною інтенсивністю і мінливих тривалістю. Наприклад, при пробегание на ковзанах дистанції 8000 м (20 кіл по 400 м ) Одне коло проходиться з результатом 45 с, наступний - вільно, з довільною швидкістю. Така тренувальна робота буде сприяти вихованню спеціальної витривалості, становленню змагальної техніки. Прогресуючий варіант навантаження пов'язаний з підвищенням інтенсивності роботи у міру виконання вправи, а низхідний - з її зниженням. Так, пропливаніе дистанції 500 м (Перший стометровий відрізок пропливає за 64 с, а кожен наступний - на 2 з швидше, тобто за 62, 60, 58 і 56 с) є прикладом застосування прогресуючого варіанту. Прикладом низхідного варіанту є пробегание на лижах 20 км (4 кола по 5 км ) З результатами відповідно 20, 21, 22 і 23 хв.
Широко застосовуються в спортивній практиці та інтервальні методи тренування (у тому числі повторні і комбіновані). Виконання серії вправ однакової і різної тривалості з постійної і змінної інтенсивністю і строго регламентованими паузами відпочинку є типовим для даних методів. В якості прикладів можна навести типові серії, спрямовані на вдосконалення спеціальної витривалості: 10х400; 10х1000 м - в бігу і бігу на ковзанах, у веслуванні. Прикладом варьирующего варіанту можуть служити серії для вдосконалення спринтерських якостей у бігу: 3х60 м з максимальною швидкістю, відпочинок - 3-5 хв, 30 м - З ходу з максимальною швидкістю, повільний біг - 200 м . Прикладом прогресуючого варіанта є комплекси, які передбачають послідовне проходження відрізків зростаючої довжини (пробегание серії 400 м + 800 м + 1200 м + 2000 м ) Або стандартної довжини при зростаючій швидкості (шестиразове пропливаніе дистанції 200 м з результатами - 2 хв 14 с; 2 хв 12 с; 2 хв 10 с; 2 хв 08 с; 2 хв 06 з, 2 хв 04 с). Спадний варіант припускає зворотне сполучення: послідовне виконання вправ зменшується довжини або виконання вправ однією і тією ж тривалості з послідовним зменшенням їх інтенсивності.
В одному комплексі можуть також поєднуватися прогресуючий і спадний варіанти.
Вправи з використанням інтервальних методів можуть виконуватись за одну або декілька серій.
У режимах безперервної і інтервальної роботи на спортивному тренуванні використовується і круговий метод, спрямований на виборче або комплексне вдосконалення фізичних якостей.
Ігровий метод використовується в процесі спортивного тренування не тільки для початкового навчання рухам або виборчого на окремі здібності, скільки для комплексного вдосконалення рухової діяльності у складних умовах. Найбільшою мірою він дозволяє удосконалювати такі якості та здібності, як спритність, винахідливість, швидкість орієнтування, самостійність, ініціатива. У руках умілого педагога він служить також досить дієвим методом виховання колективізму, товариства, свідомої дисципліни та інших моральних якостей особистості.
Не менш важлива його роль як засобу активного відпочинку, перемикання займаються на інший вид рухової активності з метою прискорення і підвищення ефективності адаптаційних і відновних процесів, підтримки раніше досягнутого рівня підготовленості.
Ігровий метод найчастіше втілюється у вигляді різних рухливих і спортивних ігор.
Змагальний метод передбачає спеціально організовану змагальну діяльність, яка в даному випадку виступає в якості оптимального способу підвищення ефективності тренувального процесу. Застосування даного методу пов'язане з високими вимогами до техніко-тактичним, фізичним і психічним можливостям спортсмена, викликає глибокі зрушення в діяльності найважливіших систем організму і тим самим стимулює адаптаційні процеси, забезпечує інтегральне вдосконалення різних сторін підготовленості спортсмена.
При використанні змагального методу слід широко варіювати умови проведення змагань, з тим щоб максимально наблизити їх до тих вимог, які найбільшою мірою сприяють вирішенню поставлених завдань.
Змагання можуть проводитися в ускладнених або полегшених умовах порівняно з офіційними.
В якості прикладів ускладнення умов змагань можна навести такі:
Ø змагання в умовах середньогір'я, жаркого клімату, при поганих погодних умовах (сильний зустрічний вітер в бігу на короткі дистанції, у велосипедному спорті тощо);
Ø змагання в спортивних іграх на полях і майданчиках менших розмірів, при більшій чисельності гравців у команді суперників;
Ø проведення серії сутичок (у боротьбі) або боїв (в боксі) з відносно невеликими паузами відпочинку проти кількох суперників;
Ø змагання в іграх і єдиноборствах з «незручними» супротивниками, що застосовують незвичні техніко-тактичні схеми ведення боротьби.
Полегшення умов змагань може бути забезпечено:
Ø плануванням змагань на дистанціях меншою протяжністю в циклічних видах;
Ø зменшенням тривалості боїв, сутичок в єдиноборствах;
Ø спрощенням змагальної програми в сложнокоордінационниє видах;
Ø використанням полегшених снарядів у легкоатлетичних метаннях;
Ø зменшенням висоти сітки у волейболі, висоти кільця в баскетболі;
Ø застосуванням «гандикапу», при якому слабшому учаснику надається певна перевага - він стартує кілька попереду (або раніше) інших учасників, одержує перевагу в покинутих шайб або м'ячах (у спортивних іграх) і т.п.
Слід зазначити, що всі перераховані вище методи спортивного тренування застосовуються в різних поєднаннях. Кожен метод використовують не стандартно, а постійно пристосовують до конкретних потреб, обумовленим особливостями спортивної практики. При підборі методів необхідно стежити за тим, щоб вони строго відповідали поставленим завданням, віковим і статевим особливостям спортсменів, їх кваліфікації і підготовленості, загальнодидактичних принципах, а також спеціальним принципам спортивного тренування.
3. Взаємозв'язок закономірностей і принципів спортивного тренування
Процес досягнення результатів, які відповідають сучасним спортивним вимогам, відображає вкрай складну систему. Керуючи нею, тренер робить вибір величин і спрямованості тренувальних навантажень, засобів і методів підготовки для зміни стану спортсмена в бік поліпшення його підготовленості. Прийняття ефективних рішень пов'язане з чітким уявленням мети і принципів професійної діяльності, заснованої на об'єктивних закономірностях спортивного тренування, які в першу чергу пов'язані з особливостями формування змагального потенціалу спортсмена. Педагогічний аналіз виявлених в ході численних наукових досліджень і практичної діяльності провідними фахівцями закономірностей формування рухових умінь і навичок, протікання адаптаційних процесів, становлення вищої спортивної майстерності та ін дозволяють сформулювати принципи роботи тренера:
Øнаправленності до максимуму досягнень та індивідуальному максимальному результату;
Øуглубленной спортивної спеціалізації та індивідуалізації;
Øедінства загальної та спеціальної підготовки;
Øнепреривності тренувального процесу;
Øедінства поступовості збільшення і тенденції до граничних навантажень;
Øволнообразності та варіативності навантажень;
Øціклічності тренувального процесу;
Øедінства і взаємозв'язку змагальної діяльності і підготовленості.
Таким чином, основу специфічних принципів спортивного тренування як педагогічного процесу складають:
Ø загальні принципи дидактики, характерні для будь-якого процесу навчання і виховання: науковість, виховує характер навчання, свідомість і активність, наочність, міцність, систематичність і послідовність, доступність, індивідуальний підхід при колективній роботі;
Ø формування змагального потенціалу спортсмена за допомогою зміни його стану у бік поліпшення підготовленості;
Ø закономірні зв'язки між тренувальними впливами і реакцією організму, а також між різними компонентами спортивного тренування.

Література
1. Виноградов М.І. 1965. СБ «Досягнення собр.фізіол.нервной і м'язової системи». - М., стор.129.
2. Максименко А.М. Основи теорії та методики фізичної культури. - М., 1999.
3. Матвєєв Л.П. Теорія і методика фізичної культури: Учеб. для ін-тів фіз.культ. - М., 1991.
4. Теорія і методика фізичного виховання: Учеб. для ін-тів фіз.культ.: У 2 т. / За общ.ред. Л.П. Матвєєва, А.Д. Новікова. - 2-е вид., Испр. і доп. - М., 1976.
5. Теорія і методика фізичного виховання том 1 / Под ред. Т. Ю. Круцевич. - К.: Олімпійська література, 2003. - 424 с.
6. Теорія і методика фізичної культури / За ред., Ю.Ф. Курамшина, В.І. Попова. - СПб.: СПбГАФК ім. П. Ф. Лесгафта, - 1999. - 374 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Спорт і туризм | Реферат
29.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Основи спортивного тренування
Основні принципи спортивного тренування
Мета завдання і принципи спортивного тренування легкоатлета
Методи діагностики і тренування пам`яті у школярів
Про методи тренування м`язів кистей і передпліч у гирьовому спорті
Історія спортивного туризму
Історія спортивного автомобілебудування
Діяльність спортивного арбітражного суду
Організація прокату спортивного інвентарю
© Усі права захищені
написати до нас