Методи пошуку відмов

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Мiнiстерство Освiта I НАУКИ УКРАЇНИ
Харкiвська НАЦІОНАЛЬНИЙ унiверситетах РАДIОЕЛЕКТРОНIКІ
Кафедра ТАВР
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дісціпліні
"ТЕХНІЧНА діагностика, КОНТРОЛЬ ТА випробуваного ЕЗ"
МЕТОДИ ПОШУКУ ВІДМОВ
Харків 2009

Пошук, відмови - діагностування, метою якого є визначення місця і при необхідності причини та виду відмови об'єкта.
Стан S кожного об'єкта в даний момент часу визначається значеннями ряду незалежних величин (параметрів) , Які є заходами його якостей. У сукупності однакових об'єктів значення параметрів кожного об'єкта завжди дещо відрізняються від заздалегідь визначених номінальних еталонних значень   внаслідок допусків виробництва, неоднорідності елементів, старіння і зношування, впливу умов експлуатації і, нарешті, внаслідок дефектів елементів.
Отже, параметри кожного конкретного об'єкта є випадковими величинами, якщо розглядати всю сукупність об'єктів даного типу.
Технічне діагностування, тобто процес визначення технічного стану об'єкта, зводиться до проведення елементарних перевірок, що представляють собою експеримент (не підлягає розчленуванню в даних конкретних умовах) над об'єктом діагностування, що характеризується певною вхідною впливом, що надходять на об'єкт, і складом контрольних точок, з яких знімається відгук об'єкта на цей вплив - результат елементарної перевірки, і до зіставлення випадкових значень параметрів конкретного об'єкта з їх номінальними значеннями. Висновок про стан об'єкта (діагноз) робиться на основі результатів цього зіставлення. Процес технічного діагностування по відношенню до об'єкта є пасивним актом і ніякого впливу на стан самого об'єкта не надає. (Тут не розглядаємо випадки, коли в процесі технічного діагностування відбуваються зміни стану, зумовлені недосконалістю самого процесу.).
Природно, що процес технічного діагностування не є самоціллю і необхідний лише для того, щоб на основі його результатів можна було зробити необхідні активні дії на об'єкт: регулювання, заміну дефектних елементів, ремонт і т. п. До числа активних впливів можна віднести і облік результатів діагнозу при подальшому використанні об'єкта.
Безпосереднє визначення параметрів стану об'єкт і зіставлення їх з еталонними значеннями можливо лише в деяких окремих випадках (для таких параметрів, як лінійні розміри, маса і т. п.). Як правило, діагностування зводиться до вимірювання деяких величин - діагностичних ознак які пов'язані з параметрами певними залежностями, до порівнянні значень   або обчислених значень з номінальними, до аналізу результатів порівняння з метою отримання висновку про стан.
Якщо при визначенні стану встановлено, що об'єкт діагностування непрацездатний, то виникає необхідність пошуку місця відмови.
Досвід експлуатації складних систем показує, що час пошуку відмов істотно більше часу усунення їх. Тому така велика увага приділяється розробці методів їх виявлення і пошуку, на основі яких можна вручну або автоматично в найбільш короткий термін визначити відмовив елемент системи.
Наявність відмов в системі виявляється у зміні її параметрів і, отже, діагностичних ознак. Вимірювання діагностичних ознак, пли, як їх прийнято називати, перевірки, та аналіз їх результатів дозволяють встановити місце відмови.
Одна з основних задач технічного діагностування - складання алгоритмів пошуку, для порівняння яких використовують деякі критерії ефективності: середні витрати на пошук відмови, середній час пошуку відмови і т. п. Складання алгоритмів пов'язане з рішенням задачі оптимізації - знаходженням алгоритму, критерій оцінки якого має мінімальне (максимальне) або близьке до нього значення. Знаходження такого алгоритму пов'язано з великими труднощами, тому для вирішення завдання оптимізації запропоновано ряд методів, доцільність застосування яких обумовлена ​​характером вихідної інформації і складністю об'єкта.
При описі стану методами математичної логіки не враховують ймовірності появи відмов у системі. У таблиці станів на рівних правах представлені як найбільш ймовірні стану системи, так і такі, в яких практично система ніколи не перебуває (з великим числом відмов). Для того щоб виключити цей недолік, таблицю доповнюють даними, що характеризують ймовірності стану p (s i), використовуючи для цього експериментальні дані ( -Характеристики елементів). В якості об'єктивної характеристики невизначеності стану системи для спостерігача до початку процесу діагностування можна прийняти ентропію системи:
,
де N - кількість можливих станів системи;

Інформацію про стан отримують в процесі діагностування, проводячи перевірки об'єкта, тобто вимірюючи деякі ознаки. Кількість інформації, яка містить кожна перевірка , Щодо стану системи S,

,
де - Усереднене значення ентропії за умови проведення перевірки .
Кожну перевірку , тобто процес отримання кожного діагностичної ознаки, можна характеризувати рядом показників, до числа яких належать: - Час, необхідне для вимірювання даної ознаки із заданою точністю; - Додаткова маса встановлюваного на літак обладнання, необхідного для знімання, перетворення і нормалізації діагностичної ознаки; - Вартість цього додаткового обладнання.
Як правило, при розробці системи діагностування оптимізація системи проводиться по одному з цих факторів, а на інші накладаються обмеження. В якості критерію оптимальності приймається мінімум середніх втрат (наприклад, мінімум середнього часу пошуку дефектних станів):
, (1.1)
де C (s t) - витрати, пов'язані з проведенням перевірок, що вимагаються при пошуку s t стану;
p (s t) - ймовірність стану s t.
Якщо відомі тільки витрати C (s t), а відомості про ймовірність наявності дефектних елементів відсутні, то можна використовувати мінімаксний критерій. Максимально можливі витрати, пов'язані з проведенням необхідних перевірок, повинні бути мінімальними:

, (1.2)
Для випадку, коли всі стани системи різновірогідні, а вартості визначення діагностичних ознак однакові, може бути використаний найбільш загальний спосіб відшукання всіх ненадлишкових, в тому числі мінімальних, сукупностей діагностичних ознак. Спосіб полягає у визначенні логічних функцій від станів. Запис проводиться у кон'юнктивній-диз'юнктивної формі, а потім перетвориться в диз'юнктивно-кон'юнктивні.
Таблиця 1.1

Для отримання всіх наборів діагностичних ознак (тестів), що дозволяють розрізняти відмови, з таблиці станів попарним зіставленням виписують перевірки, значеннями яких вони розрізняються. Так, для об'єкта діагностування, заданого табл. 1.1, стани відрізняються ознаками:
;
;
;
;
.
Знайдемо кон'юнктивній-діз'юнктівную форму функцій від станів

і після логічного множення цих сум у формі диз'юнкції кон'юнкція ЄП знайдемо всі ненадлишковим набори ознак:
.
При розгляді безумовного алгоритму пошуку (метод час-ймовірність) елементи об'єкта контролю з'єднані довільно і перевіряються по одному в певної, заздалегідь заданій послідовності. Якщо перевіряється елемент виявляється справним, то проводиться перевірка наступного, якщо несправним, то пошук припиняється і об'єкт відновлюється. Якість алгоритму оцінюється середнім часом пошуку несправного елемента.
Припустимо, що є ОД, що складається з n елементів, один з яких має відмову. Умовні ймовірності відмов елементів позначимо , , А час, необхідний для перевірки стану i-го елемента, - .
Для довільного алгоритму діагностування П 1, складеного, наприклад, у відповідності з нумерацією елементів, математичне сподівання часу пошуку
.
Якщо змінити порядок перевірок (наприклад, і ), То для другого алгоритму пошуку

Різниця математичних очікувань часу пошуку за алгоритмами П 1 і П 2
.
Очевидно, що алгоритм П 1 ефективніше алгоритму П 2, якщо
.
Таким чином, упорядкувавши перевірки відповідно до відношення отримаємо алгоритм, при здійсненні якого математичне сподівання часу пошуку мінімально. У цьому випадку, якщо після проведення n-1-й перевірки, відмовив елемент не виявлено, то внаслідок слідує за відмовив елемент прийняти останній і можна не витрачати часу на його перевірку. Врахування цього факту (так званий кінцевий ефект) дає додаткове зменшення середніх втрат при пошуку елемента, що відмовив на .
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Комунікації, зв'язок, цифрові прилади і радіоелектроніка | Контрольна робота
25.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Методи інформаційного пошуку
Оптимізація Методи багатовимірного пошуку
Методи пошуку інформації в Інтернеті
Методи пошуку та аналізу інформації
Евристичні методи пошуку способу розв`язання завдань
Методи збору і пошуку інформації застосовуються в сучасній етнології
Методи впливу електропрогона і простукування для пошуку неісп
Методи пошуку інформації в мережі інтернет Інформаційно-пошукові системи
Методи впливу електропрогона і простукування для пошуку несправностей РЕЗ
© Усі права захищені
написати до нас