Методи оподаткування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

ВСТУП

1. Методи оподаткування.

2. Рівне оподаткування.

3. Пропорційне оподаткування.

4. Прогресивне оподаткування.

а) проста поразрядное прогресія.

б) проста відносна прогресія.

в) складна поразрядное прогресія.

г) прихована система прогресії.

5. Регресивне оподаткування.

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Податки виступають джерелом формування доходів бюджету держави, тому вони нерозривно пов'язані з функціонуванням самої держави і, відповідно, безпосередньо залежать від рівня розвитку самої держави. За допомогою податків держава вилучає і привласнює собі частину виробленого національного доходу, і тому податки і податкова система безпосередньо залежать від рівня розвитку державного механізму.

В умовах ринкових відносин і особливо в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. Від того, наскільки правильно побудована система оподаткування, залежить ефективне функціонування всього народного господарства.

Саме податкова система на сьогоднішній день виявилася, мабуть, головним предметом дискусій про шляхи і методи реформування, так само як і гострої критики.

На даний момент існує маса всілякої літератури по оподаткуванню в західних країнах, накопичений величезний багаторічний досвід по оподаткуванню. Але у зв'язку з тим, що податкова система Росії створюється практично заново, сьогодні мало монографій вітчизняних авторів по оподаткуванню, в яких можна було б знайти грамотні, глибоко продумані, прораховані пропозиції щодо створення саме російської податкової системи, що відповідає нашим російським реаліям.

Щоб підвищити ефективність оподаткування та зменшити приховування серед платників податків доходів, кожен платник податків повинен бути впевнений у справедливості і правильності справляння податків. Для цього держава використовує різні методи оподаткування, які будуть розглянуті в даній курсовій роботі.

  1. Методи оподаткування

Існування будь-якого сучасного держави нерозривно пов'язане з податками. Кожна людина в якійсь мірі відчуває це на собі. Бенджамін Франклін писав, що «платити податки і померти повинен кожен». Даний принцип закладений і в російському законодавстві: «Кожен зобов'язаний сплачувати законно встановлені податки і збори».

Згідно з ідеями А. Сміта, при формуванні податкової системи необхідно керуватися такими принципами:

 • принципом справедливості, яка стверджує загальність оподаткування податком і рівномірність розподілу його між громадянами пропорційно їхнім доходам. Розуміння справедливості залежить від історичного етапу розвитку, економічного устрою суспільства, соціального статусу людини, його політичних поглядів. У додатку до сучасності застосування даного правила означає, що платники податків законодавчо зобов'язані брати участь у фінансуванні громадських (державних) структур та заходів, причому розподіл податкового тягаря проводиться з урахуванням рівня отриманих доходів;

 • принципом визначеності, які вимагають, щоб сума, спосіб і час платежу були точно заздалегідь відомі платникові. Невизначеність оподаткування, з одного боку, призводить до того, що платник може потрапити під владу контролюючих інстанцій, а з іншого - створює умови ухилення від оподаткування. Крім того, в умовах неоднозначності тлумачення нормативних документів, нестабільності та непередбачуваності системи оподаткування в цілому важко приймати рішення і будувати стратегію бізнесу;

 • принципом зручності, який передбачає, що при створенні податкової системи повинні в першу чергу враховуватися інтереси платника: мінімум формальностей, максимальна простота процедури перерахування коштів, збіг у часі моменту отримання доходу та вилучення податку тощо;

 • принципом економії, що полягає в скороченні витрат справляння податку, в раціоналізації і здешевлення системи оподаткування в цілому. Сьогодні цей принцип розглядається як чисто технічний: витрати по стягуванню податку повинні бути мінімальними у порівнянні з доходом, який приносить цей податок.

Особливу увагу в умовах федеративного чи конфедеративного устрою суспільства приділяється принципу суворого поділу податків і зборів за рівнями бюджету від нижчого (населений пункт або район) до вищої (загальнодержавний). Виконання даного правила повинне регулюватися нормами як місцевого, так і федерального законодавства.

Для стимулювання розвитку підприємницької діяльності та запобігання соціальної напруженості має велике значення застосування принципу наукового підходу до встановлення конкретної величини ставки податку. Суть цього правила полягає в тому, що масштаб податкового навантаження на платника повинен дозволити йому після вилучення всіх встановлених виплат мати дохід, що забезпечує задоволення життєвих потреб і зберігає можливість розширення відтворення. Неприпустимо при встановленні ставок податку виходити із одномоментних інтересів поповнення державної скарбниці в збиток розвитку економіки та інтересам платників податків.

Принципи оподаткування на практиці реалізуються через методи оподаткування. Під цим терміном розуміються способи побудови податкових ставок у їх співвідношенні з податковою базою і виділяють чотири основні методи оподаткування: рівне, пропорційне, прогресивне і регресивне оподаткування.

2. Рівне оподаткування

Рівне оподаткування передбачає встановлення фіксованої суми податку, що стягується з платника податків, що зумовлено використанням податкової ставки в твердому розмірі, рівному для всіх платників податків. У цьому випадку взагалі немає залежності між податковими ставками і податковою базою.

Даний вид оподаткування - це найпростіший і примітивний, але зручний вид оподаткування. Використовувався в якості цільових тимчасових або надзвичайних податків, які встановлювалися додатково до постійних. Прикладом такого рівного оподаткування може служити подушний податок, історично один з найбільш ранніх. Його платили ще в Китаї у XII ст. У Росії подушне оподаткування було введено за Петра I в 1724 р. Цей метод не враховує ні майнового стану, ні розміру доходу платника податків. Виняток може становити застосування різних податкових ставок до душ чоловічої і жіночої статі, а також залежно від звання і чину.

Економіст М. І. Тургенєв писав, що подушне податки, зібрані з кожного порівну - суть сліди неосвіченості попередніх часів, коли потреби громадські були малозначащі і коли Уряду, не знаючи витончених способів поділу податків, брали з кожного порівну.

Таким чином, при рівному оподаткування бідні несуть податковий тягар в більшому розмірі, ніж багаті. Якщо розмір податку складе 1 000 руб., То при річному доході 10 000 руб. розмір податкового вилучення складе 10% (10 000 руб. / 1 ​​000 руб.), а при річному доході 100 000 руб. - 1% (100 000 руб. / 1 ​​000 руб.).

Використання методу рівного оподаткування пояснюється тим, що дані податки орієнтовані не на здатність платника до сплати податку, а на задоволення будь-якої конкретної потреби платника податків як члена суспільства. Загальна потреба задовольняється загальними рівними зусиллями платників податків. Це означає, що ніхто не повинен бути звільнений від сплати податку.

В даний час рівне оподаткування вважається економічно неефективним і не відповідає принципу справедливості. Але, тим не менше, воно існує в такій сверхцівілізованной країні як Японія: стягується 3200 ієн в рік з кожного жителя. Також, у Франції цей податок задіяний в якості одного з джерел формування місцевих бюджетів:

  • податок на прибирання територій;

  • мито на утримання Торгово-промислової палати, що вноситься тими, хто сплачує професійний податок;

  • мито на утримання Палати ремесел, що сплачується підприємствами, які зобов'язані бути включеними до реєстру підприємств та ремесел;

  • місцеві збори на освоєння рудників;

  • збори на установку електроосвітлення;

  • мито на обладнання;

  • мито на автотранспортні засоби, що накладається на всі автотранспортні засоби;

  • податок на озеленення, внесений до бюджетів департаментів і т.д.

3. Пропорційне оподаткування

Пропорційне оподаткування передбачає встановлення для кожного платника податків фіксованої ставки у долях або відсотках, яка не змінюється в залежності від динаміки податкової бази. При такому методі оподаткування податок зростає пропорційно зростанню податкової бази.

Принцип справедливості вже протягом більше 230 років є орієнтиром будь-якій цивілізованій системи оподаткування. Даний принцип грунтується на висловлюванні Адама Сміта, що «піддані держави повинні по можливості, відповідно до своєї здатності і силам брати участь в утриманні уряду, тобто відповідно доходу, яким вони користуються, під заступництвом і захистом держави». Адам Сміт, шотландський економіст і філософ, вважав, що принципом справедливості відповідає пропорційне оподаткування, коли особи з рівними доходами вносять до бюджету однакову частку своїх доходів.

Принцип пропорційного оподаткування був остаточно закріплений у податковій практиці французькою революцією і базувався на проголошеній нею ідеї рівності: «З ідеї рівності випливало не тільки загальне, але і рівне оподаткування, рівномірний разверстиваніе податків між усіма платниками, по засобам кожного, інакше кажучи, кожен зобов'язаний віддати однакову частину свого майна державі ». Хоча деякі вважали, що ідея рівності має вести до встановлення рівного оподаткування, більшість все ж погоджувалася з тим, що податки повинні сплачуватися за коштами кожного, по економічним можливостям, платоспроможності. Платоспроможність визначалася в той час доходами особи.

Більшість російських податків будуються на основі пропорційного методу. Так, податок на прибуток передбачає встановлення єдиної ставки (що не залежить від величини отриманого прибутку): 2% - федеральна складова і 18% - максимально можлива ставка суб'єктів Федерації. По ПДВ встановлено три ставки - 18, 10 і 0%. Причому жодна не залежить від обсягів податкової бази. З 2001 р. податок на доходи фізичних осіб у Росії також стягується на основі пропорційного методу оподаткування за ставкою 13%.

У Європі ставки центральних податків на прибуток юридичних осіб, як правило, також є пропорційними, їх рівень залежно від застосування систем заліків коливається від 28% у Швеції до 53,2% в Італії.

4. Прогресивне оподаткування

Прогресивне оподаткування - це метод оподаткування, за якого з ростом податкової бази зростає ставка податку.

В даний час вибір прогресивного оподаткування у великій мірі заснований на понятті дискреційного доходу, тобто доходу, який використовується на власний розсуд. Теоретично дискреційний доход являє собою різницю між сукупним доходом і доходом, який витрачається на задоволення першочергових, життєво-необхідних потреб. Саме дискреційний, а не сукупний дохід визначає справжню платоспроможність особи.

Природно, що зі зростанням доходів зменшується частка всіх життєво необхідних витрат (на продукти харчування, покупку одягу, інших товарів першої необхідності, на транспорт і т.п.) і зростає частка дискреційного доходу. Неважко помітити, що при пропорційному оподаткування сукупного доходу менше заможний платник несе більш важкий податковий тягар, чим більш заможний, оскільки частка вільного доходу у нього менше, а частка податку, що виплачується за рахунок цього вільного доходу, вище. Тому необхідна градація податку з урахуванням потреб людини.

І хоча різні платники податків будуть платити різні за розмірами податки, принципи рівності і справедливості оподаткування будуть витримуватися. Інакше кажучи, багаті, як особи, що володіють великими платіжними можливостями, повинні нести податковий тягар у більшому розмірі, ніж бідні, що володіють низьким дискреційним доходом і, відповідно, низькими платіжними можливостями.

Існує 4 види прогресії.

а) проста поразрядное прогресія.

При простій порозрядної прогресії виділяються щаблі, або розряди, оподатковуваної бази і для кожного розряду встановлюється податковий оклад у твердій сумі. Наприклад, перший розряд складає від 1 до 1000 руб., Другий - від 1001 до 5000 руб., Третій - від 5001 до 10 000 руб., Четвертий - від 10 001 до 15 000 руб. і т.д. Для кожного з названих розрядів встановлюється сума податку. Наприклад, для першого розряду - 1 крб., Для другого - 100 руб., Для третього - 500 руб. і т.д.

Зручністю такого методу є простота обчислення суми податку. Досить визначитися з податковим розрядом і сума податку буде відома.

Незручність цієї системи очевидно - чим ширше кордону розрядів, тим більше нерівномірність у оподатковуванні осіб, які отримують доходи, прилеглі до різних кордонів розряду. А трохи розрізняються доходи, що входять в різні розряди (наприклад, 4999 крб. І 5001 руб.), Мають значну різницю в оподаткуванні. Ця система широко застосовувалася в минулому.

У сучасних умовах така система практично не використовується, оскільки при її побудові неможливо забезпечити прогресивність в рамках розрядів. Більш того, чим ширше рамки розрядів, тим менш справедлива дана схема, тому що порушується принцип рівності при оподаткуванні.

б) проста відносна прогресія.

При простій відносної прогресії встановлюють розряди і фіксовані пропорційні (як тверді, так і процентні) ставки за цими розрядами, застосовувані до всієї суми податкової бази по кожному розряду і збільшуються в розмірі при переході від нижчого розряду до вищого.

Проста відносна прогресія використовується в транспортний податок. Відповідно до Податкового Кодексу РФ при потужності двигуна автобуса "до 200 к.с. включно" транспортний податок сплачується за ставкою 10 руб. з кожної кінської сили, а при потужності двигуна "понад 200 к.с." - 20 руб. Власник автобуса з двигуном потужністю 200 к.с., таким чином, сплачує податок у розмірі 2000 руб. (200 к.с. * 10 руб.). Власник автобуса з двигуном потужністю 201 к.с. сплачує податок у розмірі 4020 руб. (201 к.с. * 20 руб.): Даний автобус входить у другій розряд ("понад 200 к.с."). Підвищена ставка застосовується до всієї зрослої базі, а не до її частини.

На відміну від простої порозрядної прогресії для доходу або майна, що входить в один розряд, при використанні методу простий відносної прогресії податок зростає пропорційно, однак зберігається той же недолік - різкість переходів. У розглянутому прикладі при збільшенні бази оподаткування на 0,5% сума податку зросла у 2,01 рази. Відомі приклади, коли в результаті застосування цього методу оподаткування у платника з більш високим доходом після сплати податку залишалося менше коштів, ніж у платника з більш низьким доходом.

в) складна поразрядное прогресія.

Найбільшою мірою завданням прогресивного оподаткування відповідає система складної прогресії. Саме ця система поширена найбільш широко в даний час. Як і в інших системах прогресії, в системі складної прогресії податкова база розділена на податкові розряди, але ставки по цих розрядів повинні відноситися лише до частини отриманого доходу, яка відповідає даному розряду. Тобто, підвищена ставка застосовується не до всього збільшеному доходу, а тільки до його частини, що перевищує певний рівень.

Складну прогресію називають також прогресією терасами або каскадної прогресією, хоча вона і забезпечує набагато більшу плавність оподаткування, ніж інші види прогресії. Ця плавність залежить від кількості податкових розрядів і поступовості зростання ставки.

Яскравим прикладом цього виду прогресії в російській податковій системі була що діяла до 2001 р. шкала оподаткування фізичних осіб прибутковим податком. Вся сума річного сукупного оподатковуваного податком доходу громадян була розділена на 3 частини. Перша частина (до 50 000 руб.) Оподатковувалися за ставкою 12%. Друга частина (від 50 001 до 150 000 руб.) - За ставкою 20% і третя частина - (понад 150 000 руб.) - За ставкою 30%. В даний час у вітчизняній податковій системі немає податків і зборів, що стягуються на основі складної прогресії.

г) прихована система прогресії.

У ряді випадків фактична прогресія в оподаткуванні досягається не шляхом встановлення прогресивних ставок податку, а іншими методами. Наприклад, для доходів, що входять в різні розряди, можуть встановлюватися неоднакові суми відрахувань - великі для низьких доходів і менші для високих. У цьому випадку непропорційно буде змінюватися база оподаткування, а значить, і податок. Також прогресія може досягатися шляхом надання податкових пільг низькооплачуваним верствам населення, різних вирахувань з податкової бази або, навпаки, введенням в додатку до прибуткового деяких інших податків (додаткового, пропорційного та ін.) Як приклад можна привести схеми, що діють у ряді канадських провінцій, де за рахунок додаткових податків посилюється номінальна прогресивність основної сітки прибуткового оподаткування (з доходу, що перевищує 10000 канадських доларів, береться додатковий податок у розмірі 10%).

5. Регресивне оподаткування

У рамках моделей оподаткування самостійний напрям представляє регресивне оподаткування. Строго кажучи, регресивне оподаткування можна розглядати як різновид прогресивного, але припускає негативний коефіцієнт прогресії. При регресивному оподаткування податкова ставка не росте в міру росту податкової бази, а, навпаки, знижується. У чистому вигляді даний метод в сучасній економічній практиці зустрічається вкрай рідко. Тим не менш, російська податкова система, починаючи з 2001 р., використовує регресивний метод оподаткування при встановленні єдиного соціального податку. Принципове значення має встановлення для всіх платників податків - роботодавців єдиного порядку обчислення податкової бази за цими платежами, у якості якої передбачається загальна сума доходів у вигляді виплат, винагород та інших доходів, нарахованих на користь найманих працівників. Передбачене Кодексом зниження сум податків, що обчислюються від обсягу витрат на оплату праці, спрямоване в першу чергу на стимулювання легалізації реальних витрат організацій на оплату праці працівників, і розширення на цій основі бази оподаткування податком на доходи фізичних осіб та соціальним податком.

Однак якщо розглядати не номінальні (граничні) податкові ставки, зазначені у відповідних законодавчих актах, а економічні, тобто відношення всієї суми сплаченого податку до всього отриманого доходу платника податків, то серед сучасних податків можна знайти багато регресивних, в тому числі практично всі непрямі податки - акцизи, податок на додану вартість, митні збори.

Розглянемо наступний приклад. Перший платник податків має прибуток 15 000 руб. і повністю витрачає його на придбання товарів і послуг. Доходи другого - 50 000 руб., З яких тільки на 35 000 руб. купуються товари і послуги, а інші 15 тис. руб. надсилаються їм на заощадження (наприклад, на рахунок в Ощадбанку). У процесі придбання товарів і послуг першому сплачує ПДВ у розмірі 2 700 руб. (Будемо вважати, що ставка ПДВ на всі товари становить 18%). Другий сплачує істотно більше - 6 300 руб. Однак якщо ми визначимо економічну ставку податку та співвіднесемо суму сплаченого податку з загальною величиною отриманого доходу, то для першого платника податків вона складе 18%, а для другого - всього лише 12,6%.

Строго кажучи, регресивність оподаткування непрямими податками має місце у відношенні не платників податків (якими є підприємства та інші юридичні особи), а носія податків - населення, тобто споживачів товарів. За інших рівних умов, чим нижче рівень доходів того чи іншої людини, тієї чи іншої соціальної групи, тим більшу частку в його доходах становлять непрямі податки.

Ще одним прикладом регресивного оподаткування є ПДВ в Німеччині: якщо підприємець отримує в календарному році доход не вище 60 тис. марок, то він має право на регресивний оподаткування та вносить до бюджету лише 80% розрахункової суми ПДВ.

Також регресивний метод оподаткування застосовується при встановленні шкали ставок державного мита за подачу позовних заяв майнового характеру в судові інстанції. Таким чином, чим вище сума позову, то менший відсоток мита.

ВИСНОВОК

Податки є обов'язковим атрибутом існування будь-якої держави. Ще У. Петті писав, що платити податки повинно бути так само природно, як їсти або пити. Досвід розвитку цивілізації показує, що платити законно встановлені і обгрунтовані податки - це дійсно природно, платити "ненормальні" податки - це неприродно.

Вся проблема полягає у визначенні тієї межі, за якою "нормальні" податки стають "ненормальними". В даний час економісти оперують кривої А. Лаффера, яка досить схематично, але дуже наочно демонструє цю проблему. Однак чітких розрахунків, які обгрунтовують саму криву і її чисельні характеристики, економічна наука поки що не дала. Крива А. Лаффера характеризує загальний податковий гніт, загальну тенденцію, не даючи можливості перейти на рівень конкретних податків. Для того щоб забезпечити дотримання принципів оподаткування і підвищити податкову мораль суспільства держава змушена застосовувати різні методи оподаткування.

Рівне оподаткування - найпростіше і примітивне, зручне оподаткування, але не враховує здатність платника до сплати податку (тобто малозабезпечені несуть більшу податковий тягар), але тим не менше зустрічається в такій сверхцівілізованной країні як Японія.

При пропорційному оподаткування сукупного доходу менше заможний платник несе більш важкий податковий тягар, чим більш заможний, оскільки частка вільного доходу у нього менше, а частка податку, що виплачується за рахунок цього вільного доходу, вище. Більшість російських податків будуються на основі пропорційного методу.

Простій людині дуже приємна ідея прогресивного оподаткування. Так, Нова Зеландія має високорозвинену систему соціального забезпечення, яку доповнюють безкоштовну освіту, медичне обслуговування та інші послуги. Законом про соціальне забезпечення 1938 передбачений захист громадян у разі їх непрацездатності по старості або хвороби, виплата пенсій вдовам і сиротам і допомоги з безробіття. Ця система фінансується за рахунок прогресивного прибуткового податку.

Дана схема (прогресивне оподаткування) виглядає справедливо - чим багатша людина, тим більше платиш. Регресивне ж оподаткування бачиться взагалі "моторошним свавіллям".

А на практиці прогресивна шкала - це ні що інше, як потужний стимул до приховування доходів. Регресивна ж - навпаки, з нею декларувати багатство вигідно. І якщо відволіктися від відсотків, то виявляється, що при регресивною шкалою, незважаючи на як би менший відсоток, багаті в абсолютному обчисленні платять набагато більше, ніж платили б за прогресивною шкалою.

У 2000 р. була проведена реформа прибуткового податку, або податку на доходи фізичних осіб, найважливішим елементом якої стало встановлення єдиної процентної ставки податку на рівні 13%. Основною метою реформи було зниження номінального податкового тягаря (граничної ставки оподаткування доходів) з метою скорочення масштабів ухилення від сплати податку.

Результат реформи - збільшення надходжень прибуткового податку в 2001 р. більш ніж на 45% (23% у реальному вираженні) у порівнянні з 2000 р. У 2002 р. надходження зросли ще приблизно на 40% (близько 20% у реальному вираженні). Серед причин цього можна відзначити: зростання номінальних доходів населення у зв'язку із загальним підвищенням цін; збільшення реальних доходів в умовах економічного зростання, підвищення ставки оподаткування доходів для платників податків з низькими доходами з 12 до 13%; можливе перенесення частини доходів 2000 р. на 2001 р . для сплати прибуткового податку за нижчою ставкою; перехід до стягування прибуткового податку з доходів військовослужбовців та ін Однак, згідно з нашою гіпотезою, значна частина збільшення надходжень була викликана зростанням бази оподаткування внаслідок скорочення масштабів ухилення від сплати прибуткового податку і збільшення обсягу декларованих доходів.

Формальний перехід від прогресивної до плоскої ставки оподаткування повинен був привести до зниження прогресивності прибуткового податку. Але в умовах, коли платники податків з високими доходами мають більш широкі можливості для ухилення від сплати прибуткового податку, що діяла до 2001 р. формально прогресивна шкала прибуткового податку могла бути фактично регресивною. Якщо припустити, що зростання надходжень у 2001 р. в чималому ступені був викликаний скороченням масштабів ухилення платників податків з високими доходами від сплати податку, то перехід до плоскої ставки повинен супроводжуватися збільшенням фактичної прогресивності прибуткового податку. Іншими словами, "вертикальна справедливість" прибуткового податку повинна була підвищитися.

У вищесказаному нічого дивного немає, це давно відомо. Дивно тільки те, що кількість лютих фанатів прогресивної шкали від цього не зменшується.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Кулишер І.М. Нариси фінансової науки .- Петроград, 1919-С. 186.

 2. Черкай Д. Основні принципи системи оподаткування та зборів Росії. - ПіЖ 2000 № 29.

 3. «Податки і оподаткування в Росії», Л. М. Ликова, «Дело», Москва, 2006р.

 4. «Податки та оподаткування», О. В. Мандрощенко, М. Р. Пінська, «Дашков і К о», Москва, 2006р.

 5. «Податки та оподаткування» А. В. Перов, Л. В. Толкулін, «Юрайт», Москва, 2007р.

 6. Шапкова Є.Ю. Податки і оподаткування: Навчальний посібник. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і Ко», 2007.

 7. Лекції Бондаревої Н.А. з дисципліни «Методологія, методика і практика обчислення податків»

 8. http://www.ur-library.info/articles/10/12/495/extra/1.html

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Реферат
61.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Сутність і методи оподаткування
Методи антиiнфляцiйного оподаткування
Подвійне оподаткування та міжнародні акти про уникнення подвійного оподаткування
Оподаткування доходів фізичних осіб Спрощена система оподаткування субєктів малого підприємництва
Оподаткування доходів фізичних осіб Спрощена система оподаткування суб єктів малого підприємництва
Спрощена система оподаткування в системі оподаткування Росії
Оподаткування підприємств застосовують спрощену систему оподаткування
Податки і оподаткування 2 Принципи оподаткування
Методи прояви системної ідеї Евристичні методи дослідження систем управління
© Усі права захищені
написати до нас