Методи дослідження у віковій психології

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Глава 1. Предмет, методи дослідження в психології психологічного розвитку

1.1 Предмет вікової психології

1.2 Методи дослідження у віковій психології

1.3 Особливості застосування методів дослідження у віковій психології

Глава 2. Розвиток вікової психології в світі

2.1 Розвиток вітчизняної вікової психології

2.2 Питання вікової психології в працях зарубіжних психологів

Висновок

Список використаної літератури

Введення

Вікова психологія - це одна з найбільш розвинених галузей сучасної психології, найтіснішим чином пов'язана із загальною психологією, яка розкриває природу і закономірності психологічного життя людини.

Вікова психологія вивчає особливості психологічного розвитку людини в онтогенезі. Предметом її дослідження є вікова динаміка, закономірності та провідні фактори розвитку психологічних процесів і властивостей особистості людини на різних етапах його життя. Основні характеристики галузей вікової психології: дитяча психологія, психологія молодшого школяра, психологія підлітка, психологія юності, психологія дорослої людини.

З курсу загальної психології відомо, що в міру ускладнення людської діяльності і накопичення наукових даних у структурі психологічної науки, як і інших наук, йде безперервний процес змін, обумовлений різними, і, насамперед соціальними чинниками. Ці зміни виражаються, з одного боку, в диференціації її окремих галузей і напрямків, з іншого - в інтеграції різних галузей і напрямків досліджень як усередині даної науки, так і на стику її з іншими, суміжними науками. Вікова психологія, як більш-менш відокремлена галузь психологічної науки, що виникла наприкінці XIX століття, спрямована на виявлення вікових особливостей та динаміки процесу психічного розвитку особистості протягом життя. Міра дроблення вікових періодів і їх порівняльних характеристик послідовно зростала. До теперішнього часу, всередині самої вікової психології чітко позначилися підрозділи: психологія дошкільника, психологія молодшого школяра, психологія підлітка, психологія старшого школяра (або: ранньої юності), психологія дорослої людини і, нарешті, психологія похилого віку. Природно, що якщо в рамках окремого вікового періоду представляється можливим більш детально виявити і проаналізувати характеристики саме цього віку, то загальна вікова динаміка вимагає охоплення ряду етапів, виявлення порівняльних характеристик кількох вікових "зрізів".

З моменту виникнення вікової психології (кінець XIX-початок XX століть) рамки вікових меж об'єкта досліджень істотно розсунулися.

Дослідження психології дорослих людей поступово поширювалися, з одного боку, на юнаків, підлітків, молодших школярів і потім дошкільнят. Ці дослідження дозволили виявити раніше невідомі потенційні можливості дітей, а головне - розкрити ті періоди життя дитини, які є найбільш сприятливими для розвитку різних функцій, інтелектуальних можливостей, формування моральних якостей особистості.

У психології давно відомо, що навчання і виховання - процес єдиний і неподільний. Разом з тим питання про те, як оптимізувати процес гармонійного розвитку особистості, як і на якому етапі можна і потрібно досягати максимального розквіту розумових здібностей і моральних якостей, розвитку емоційної і вольової сфер людини, залишається поки що далеко не вирішеним. Пошуки вирішення цього питання - одна з найважливіших завдань сучасної вікової та педагогічної психології.

У результаті психологічних досліджень встановлено, що індивідуальний розвиток людини і формування її особистості відбувається в першу чергу в результаті активної взаємодії з навколишнім середовищем. У різні періоди життя людини співвідношення між соціальним і біологічним неоднозначно. З віком вплив соціального фактору на психологічний розвиток людини посилюється.

Мета курсової роботи розглянути методи дослідження у віковій психології.

Завдання:

- Вивчити предмет і метод дослідження в психології психологічного розвитку:

- Розкрити тему розвиток вікової психології у світі.

Глава 1. Предмет, методи дослідження в психології психологічного розвитку

1.1 Предмет вікової психології

Вікова психологія це особлива область психічних знань, що акцентує увагу на психологічних особливостях особистості людей різного віку.

Головний принцип - принцип розвитку психіки в діяльності, отже вікову психологію не можна уявити поза розвитку (генезису) поза розгортання.

На будь-якій ступені досліджень дана область ніколи не виступає як щось незмінне.

Предмет вікової психології - вивчення і представлення у вигляді наукових фактів і відповідних наукових теорій основних особливостей психологічного розвитку людей, причому при їх переході від одного віку до іншого.

У предмет вивчення завжди включаються розгорнуті, науково обгрунтовані психологічні характеристики індивідів з різних вікових груп.

Вікова психологія відзначає два види змін, що відбуваються в людині:

грунтовні, якісні і стабільні якісні характеристики (зміни), які відбуваються у двох сферах - як у психіці, так і в поведінці. Наприклад, дітей при їх переході з однієї вікової групи в іншу. 1

Вони, ці зміни:

Охоплюють значні періоди життя (від кількох місяців [для немовлят], до декількох років [для індивідів старшого віку]).

Залежать від постійно діючих факторів:

біологічне дозрівання;

психофізіологічного стану організму;

місце дитини в системі людських соціальних відносин;

досягнутий рівень інтелектуального і уявного розвитку.

Повільні, кількісні і якісні перетворення завжди пов'язані з еволюційним віковими змінами, як в психології, так і в поведінці індивіда.

Революційні зміни, більш глибокі, відбуваються швидко і за порівняно короткий термін. Вони приурочені і збігаються з усіма кризами вікового розвитку, які виникають завжди на межі двох певних вікових груп, між відносно спокійно протікають періодами інших - еволюційних змін психіки та поведінки. 2

Наявність криз вікового розвитку і відповідних їм революційних перетворень психіки та поведінки - це і є підставою для поділу дитинства на періоди вікового розвитку (на віку).

Третій вид змін - особливий - він називається ситуаційні зміни - це такий особливий ознака розвитку, який пов'язаний з впливом конкретної ситуації, що склалася (в сім'ї, в колективі та суспільстві взагалі).

Ситуаційні зміни включають те, що відбувається у психіці та поведінці дитини під впливом організованого і стихійного навчання і виховання.

Висновок: Перші два види, тобто вікові еволюційні та революційні зміни психіки та поведінки дуже стійкі, необоротні і не вимагають систематичного підкріплення так як, одного разу сформувавшись, залишаються назавжди. Їх функція - перетворення психології людини як особистості в бік прогресу. Ситуаційні - навпаки, дуже нестійкі, оборотні і передбачається, що їх закріплення обов'язково відбувається в наступних вправах з допомогою тренування. Їх особливість - вони залишають особистість без видимих ​​змін і витрачають лише форми поведінки - знання, вміння, навички. Всі три описаних виду змін є першою складовою предмета вікової психології.

Друга складова предмета вікової психології.

У блок вивчення входять наступні проблеми:

специфічні поєднання психології та поведінки, позначені поняттям вік;

в кожному віці людина має унікальне, характерне тільки для нього поєднання психічних і поведінкових особливостей, яке за межами цього віку вже ніколи більше не повторюється;

поняття вік в психології асоціюється виключно з особливостями психології та психіки, а також поведінки, але не в якому разі не з кількість прожитих років. Так існує два види: паспортний і інтелектуальний. Наприклад, дитина може виглядати не по роках дорослим і розвиненим, причому в своїх судженнях і вчинках (вундеркінд) і навпаки підліток або навіть юнак можуть проявляти себе як діти, тобто поводитися інфантильно;

вікові особливості мають навіть пізнавальні процеси людини, тому що загальний план розвитку психіки безпосередньо впливає на сприйняття, пам'ять, мислення і мова;

будь-які характеристики віку виявляються насамперед в особливостях особистості, а саме в інтересах, судженнях, поглядах, мотивах поведінки;

поняття вік, яке психологічно вірно визначено для даного періоду часу - це основа для встановлення всіх вікових норм в інтелектуальному і особистісному розвитку;

поняття вік широко використовується в тестах разом зі своїми критеріями як точка відліку, для встановлення планки (рівня) психологічного розвитку дитини в цілому.

Третя (головна) складова предмета - рушійні сили, умови і закони психологічного і поведінкового розвитку людини.

Рушійні сили - це ті чинники, які визначають собою поступальний розвиток дитини, є його причинами, містять у собі енергетичні спонукальні джерела розвитку і завжди направляють його (розвиток) в потрібне русло.

Умови психологічного розвитку визначають собою внутрішні і зовнішні постійно діючі фактори, які не є рушійними силами але сильно впливають на розвиток самі, поступово направляючи його хід, що істотно формує динаміку і головне визначає кінцевий результат.

Закони визначають загальні та приватні закономірності за допомогою яких описується психологічний розвиток людини. Спираючись на ці закони, розвитком можна управляти.

1.2 Методи дослідження у віковій психології

Комплекс методів дослідження якими користуються досліджуючи процес вікового розвитку дитини складається з трьох блоків і відповідних ним методик. Одна третина методів запозичена із загальної психології; Друга третина методів - з диференціальної психології (порівняльної); Третя третина методів - з соціальної психології.

Перша третина методів - це методи, які використовуються для вивчення когнітивних (пізнавальних) процесів з одного боку й особистості дитини з іншого, вони обов'язково адаптовані до даного віку дитини і спрямовані на вивчення найважливіших психічних функцій: сприйняття, увага, пам'ять, мислення, мовлення та уяву.

За допомогою цих методів вирішуються завдання: витягується вичерпна інформація про вікові особливості у пізнавальних процесах дітей, а також інформація про перетворення цих процесів, що відбуваються при переході дитини з одного віку до іншого.

Друга третина методів - це методи, які використовуються для вивчення індивідуальних і вікових відмінностей дітей. Особливе місце займає метод «Близнюків» - за допомогою якого досліджуються подібності та відмінності між гомозиготними і гетерозиготними близнюками і робляться висновки, які дозволяють наблизиться до вирішення проблеми номер один (про органічну, тобто гіпотонічній і средовой зумовленості психіки та поведінки дитини).

Третя третина методів - це методи за допомогою яких досліджуються всі міжособистісні відносини в різних дитячих групах, а також взаємини між дітьми і дорослими людьми в суспільстві. Вони обов'язково адаптовані до віку дітей. Це адаптовані спостереження, опитування, інтерв'ю, соціометричні методи та соціально-психологічний експеримент.

Класифікація методів

Психічна діяльність (а мислення є однією зі складових психічної діяльності) завжди отримує своє об'єктивне вираження в тих чи інших діях, мовних реакціях. Дуже важливо вивчати психічне життя в процесі діяльності людини, спостерігаючи його вчинки, поведінку. І.М. Сєченов писав: "Психічна діяльність людини виявляється, як відомо, зовнішніми ознаки, і звичайно всі люди, і прості, і вчені, і натуралісти, і люди, що займаються духом, судять про першу (тобто про психічної діяльності) за останнім, тобто за зовнішніми, ознаками ". Таким чином, пізнання психічної діяльності досягається головним чином через вивчення його дій, вчинків, мовної поведінки.

У психології виділяються чотири групи методів.

До першої групи методів, які можна назвати організаційними, відносяться: порівняльний, лонгітюдний і комплексний.

а) Порівняльний метод в даний час широко застосовується в загальній психології (зіставлення різних груп досліджуваних або "вибірок"), в соціальній психології (зіставлення різних типів малих груп тощо).

У віковій психології порівняльний метод виступає у вигляді методу вікових, або "поперечних" зрізів. Порівняльно-вікової метод являє собою зіставлення окремих особливостей по віку з метою виявлення динаміки досліджуваного психічного процесу. Одним з досліджень такого роду є робота А.А. Смірнова та його співробітників з проблеми пам'яті, де зіставлялися особливості деяких розумових процесів у дошкільнят, школярів та дорослих людей.

б) Паралельно з порівняльним методом у віковій психології розроблявся лонгітюдний метод. Він передбачає багаторазові обстеження одних і тих самих осіб протягом досить тривалого відрізка часу, вимірюваного іноді десятками років. Безпосереднім результатом застосування цього методу є індивідуальна монографія про хід психічного розвитку. Наприклад, французький психолог Р. Заззо протягом ряду років досліджував одні й ті ж пари одно-лицьових близнюків, що дозволило пояснити формування особистісних відмінностей між ними впливами соціального середовища. 3

в) У сучасних умовах психологічного дослідження все частіше включаються в комплексні дослідницькі програми, в яких беруть участь представники інших наук. Ці програми створюються, як правило, для вирішення великих практичних задач. У комплексному дослідженні при одному досліджуваному об'єкті має місце поділ функцій між окремими підходами. Такого роду дослідження дозволяє встановлювати зв'язки і залежності між явищами різного роду (наприклад, фізичного, фізіологічного, психічного, соціального розвитку особистості і т.п.).

Другу, саму велику групу методів становлять емпіричні методи добування наукових даних. До цієї групи методів належать: спостереження і самоспостереження; експериментальні методи; психодіагностичні методи (тести, анкети, опитувальники, соціометрія, інтерв'ю і бесіда); аналіз процесів і продуктів діяльності (учнівських робіт різного роду); біографічні методи (аналіз подій життєвого шляху людини, документації, свідоцтв і так далі).

Третю групу складають методи обробки даних. До цих методів належать кількісний (статистичний) і якісний (диференціація матеріалу по групах, варіантів, опис випадків, як найбільш повно виражають типи та варіанти, так і є винятками) аналізи.

Четверта група - інтерпретаційні методи. Сюди відносяться генетичний і структурний методи.

Генетичний метод дозволяє інтерпретувати весь оброблений матеріал дослідження в характеристиках розвитку, виділяючи фази, стадії, критичні моменти становлення психічних новоутворень. Він встановлює "вертикальні" генетичні зв'язки між рівнями розвитку.

Структурний метод встановлює "горизонтальні" структурні зв'язки між усіма вивченими характеристиками особистості. 4

Будь-який етап - підготовчий. Зібрані попередні відомості дають можливість висунути гіпотезу-припущення про будь-яких психологічних закономірностях, що перевіряється на наступному етапі.

Другий етап - власне дослідження. На цьому етапі шляхом використання різних конкретних методик отримують дані, які визначаються характером поставленого завдання. Для збору даних використовується, як правило, декілька методів у їх поєднанні.

На третьому етапі дані обробляються. Проводяться кількісний і якісний аналізи даних дослідження, які дають можливість виявити існуючі зв'язки та закономірності.

В обробці матеріалу виділяють наступні моменти: первинний аналіз, тобто аналіз кожного окремо зафіксувати факту;

первинний аналіз, тобто аналіз кожного окремо зафіксованого факту;

первинний синтез, тобто встановлення зв'язків між даними первинного аналізу та висунутої раніше гіпотезою;

порівняльний (вторинний) аналіз, тобто виділення тих фактів, які стійко повторюються;

вторинний синтез, тобто об'єднання цих фактів зіставлення їх з гіпотезою і знаходження істотних закономірностей.

Четвертий етап включає використання інтерпретаційних методів, що дозволяє витлумачити отримані дані на основі психологічної теорії, виявити правильність або помилковість гіпотези дослідження. Найчастіше на практиці використовуються емпіричні методи дослідження, особливо метод спостереження.

Науково-психологічне спостереження вимагає значних знань і підготовки. Щоб успішно вивчати психічне життя підлітка, потрібно виробити вміння точно спостерігати всі зовнішні прояви (дії, рухи, мова, міміку), а головне, навчитися правильно, тлумачити психологічне значення цих зовнішніх проявів.

Спостереження звичайно проводиться в природних умовах, без втручання в хід діяльності дитини. Вчинки і слова докладно записуються, а потім піддаються аналізу.

Експериментальний метод. Експеримент - вивчення психічного явища, умови прояву й розвитку якого створюються штучно, спеціально, тому вони можуть суворо враховуватися і при необхідності відтворити. Експерименту, як правило, передує вироблення гіпотези, за допомогою якої визначається задум експерименту і його мета. Експеримент, особливо проведений в лабораторних умовах, дозволяє вивчити явище в чистому вигляді, відчленований його від інших явищ і звівши до мінімуму вплив неконтрольованих умов.

У залежності від того, що є завданням експерименту - якісна чи кількісна характеристика психічного явища або отримання даних для характеристики певної особи (групи осіб), експеримент ділиться на дослідницький та випробувальний. Випробувальний експеримент називають тестом.

Тести - це короткі експериментальні прийоми, застосовувані для виявлення рівня психічного розвитку особистості або рівня розвитку мислення.

Для вивчення учнів часто використовують розмову, яка може дати цінний матеріал для пізнання підлітка. Успішність бесіди залежить від ступеня її підготовленості (наявність чіткого плану бесіди, врахування вікових та індивідуальних особливостей учня і т.д.) і від щирості дають ответов.

У системі методів психологічного дослідження суттєве місце займає вивчення продуктів діяльності, або, точніше, вивчення психічних особливостей на підставі продуктів діяльності.

Пізнання психічних особливостей підлітка допомагає і біографічний метод - збирання та аналіз даних і життєвий шлях особистості. Знаючи основні віхи життя, можна зрозуміти в результаті яких обставин сформувалися ті чи інші риси особистості.

1.3 Особливості застосування методів дослідження у віковій психології

Спостереження - один з головних методів у віковій психології, оскільки зазвичай використовується в психолого-педагогічному дослідженні (в навчально-виховній роботі з дітьми) має безліч варіантів (до 6). Зазвичай в сукупності вони дозволяють отримати досить різноманітну і дуже достовірну інформацію.

Спостереження педагогу-психологу необхідно вести цілеспрямовано, за певним планом і програмою, розробленими заздалегідь. Перш ніж почати спостерігати необхідно, встановити мету спостереження (заради чого воно здійснюється); вибрати об'єкт (одна людина або група); зробити попередній прогноз, які результати він повинен дати. Для того, щоб отримати ці результати, необхідні для узагальнення, спостереження має вестися регулярно, і систематично (діти ростуть, змінюється їхня психіка і поведінка і якщо, наприклад, пропустити без спостереження один місяць в дитинстві, а 2-3 місяці в ранньому дитинстві, то вийде дуже відчутний прогалину в історії індивідуального розвитку дитини.

Інтервали, з якими повинно проводитися спостереження за дітьми, знаходиться в прямій залежності від їх віку.

У період від народження до 2-3 місяців (новорожденность) спостереження необхідно проводити щоденно з фіксацією даних.

2-3м. до 1 року (дитинство) - один раз на тиждень.

1г.-3 років (раннє дитинство) - один раз на місяць.

3г.-6, 7 років - раз на півроку, за участю психолога.

6,7-11,12 років (молодший шкільний) раз на рік, з участю психолога.

Чим більш ранній вік ми беремо у дитини для спостереження, тим менше повинен бути інтервал часу між черговими спостереженнями, тому що чим молодша дитина, тим більш інтенсивно відбувається його психічний розвиток.

Поточні спостереження повинні бути науковими і супроводжуватися веденням систематичних записів, аналізом та узагальненням результатів спостереження.

З одного боку вести за дітьми спостереження простіше, ніж за дорослими, тому що дитина під наглядом зазвичай більш природний, спонтанний в прояві своєї поведінки. Результати найбільш адекватні, тому, що він не грає ніяких соціальних ролей, які властиві дорослим.

З іншого боку, діти (дошкільнята) мають підвищену абстрагованістю, переключенню, увагою їх увагу завжди недостатньо стійко для того, щоб якийсь процес, або виконується справу, були доведені до кінця.

Тому в дослідницькій роботі з дітьми рекомендується застосовувати приховане спостереження - воно розраховане на те, щоб дитина під час спостереження не бачив спостерігача.

Значні труднощі можуть бути тоді, коли в роботі з дітьми застосуються метод опитування. Опитування - він має дві форми: усну та письмову, але при проведенні будь-якої з них ці ​​труднощі можуть бути пов'язані з тим, що дитина майже завжди не розуміє до кінця правильного адресовані йому запитання, справа в тому, що система понять і форми мислення, які використовують діти аж до підліткового віку суттєво відрізняються від тієї системи, яку використовують дорослі.

Глава 2. Розвиток вікової психології в світі

2.1 Розвиток вітчизняної вікової психології

Задовго до виникнення дитячої психології як самостійної науки питання пізнання психіки дитини, її навчання і виховання займали уми кращих представників світової культури.

В історії становлення та розвитку вікової та педагогічної психології в Росії чільне місце займають праці К.Д. Ушинського (1824-1871), великого російського педагога і психолога, який присвятив велику кількість досліджень психології молодшого школяра.

У своїх роботах К.Д. Ушинський показав, яке значення в навчальної діяльності мають пам'ять, увага, мова, мислення, почуття та інші психічні процеси. Центральної психолого-педагогічною проблемою вчений вважав розвиток мислення, від якого, на його думку, залежить результат навчання.

Заслуга К.Д. Ушинського полягає в тому, що на основі наукових знань, які мали його сучасники, вчений зумів зробити не тільки психолого-педагогічні висновки, а й висунув цілісну психологічну концепцію людини.

На подальший розвиток вікової та педагогічної психології справила вирішальний вплив Велика Жовтнева соціалістична революція. На порядок денний було поставлено завдання здійснення громадського виховання дітей з раннього віку.

Велику роль у розгортанні конкретних досліджень з вікової психології та розробці об'єктивних методів вивчення розвитку особистості дитини зіграли в цей період П.Ф. Лессафт, А.Ф. Лазурський, А.П. Нечаєв, М.М. Рибников, Н.А. Сікорський та ін

У 20-ті-на початку 30-х рр.. у віковій психології були представлені як биологизаторское, так і социогенетическим напрямки і боротьба за її перебудову носила досить гострий характер. У грудні 1927 - січні 1928 р. відбувся Всеросійський психологічний з'їзд, на якому критикувалося биологизаторское напрямок, а дещо пізніше і социогенетический підхід до розуміння психіки.

Спроби підійти до проблем вікової та педагогічної психології зробив П.П. Блонський (1884-1941). У своїх роботах "Психологічні нариси", "Пам'ять і мислення", "Розвиток мислення школяра він не зупинявся на поясненні психологічних явищ, а прагнув дати їм педагогічний вихід.

П.П. Блонський звертає увагу на збільшення запасу понять у дитячому мисленні, починаючи з перших років навчання в школі. Він показує, які можливості в плані розширення обсягу мислення і зміни його якостей таять в собі різні шкільні предмети. У процесі розвитку мислення дедалі більше відволікається від наочності, відокремлюється від сприйняття.

Розглядаючи різні боки розуміння як результат розумової діяльності, П.П. Блонський робить висновки, пов'язані з шкільній практиці.

Цінність робіт П.П. Блонського полягає в тому, що, використовуючи спеціальну методику дослідження уявлень, пам'яті і мислення, він робить цінні для вчителя висновки про особливості цих процесів на різних вікових етапах.

На початку 30-х рр.. відбулися великі досягнення у формуванні теоретичних основ вітчизняної психології. До їх числа, насамперед, належить розроблена Л.С. Виготським (1896-1934), за участю А.Р. Лурія (1902-1977) та А. Н. Леонтьєва (1903-1979), теорія культурно-історичного розвитку психіки, яка стала протистояти биологизаторскому напрямку, який мав глибоке коріння в зарубіжних дослідженнях.

Народження дитини, стверджував учений, є кінцем біологічного типу його існування і є якісний перехід до нового типу розвитку - соціального. Умовою життя дитини при цьому є діяльність інших людей, взаємодіють з ним. Діяльність дитини та її спілкування з дорослими Виготський включив в число рушійних сил розвитку і визначив їх як чинники, що формують психічне життя людини.

Виготський намагався зрозуміти вплив впливів навколишнього середовища на формування психіки. Вирішуючи цю проблему, він виходив з положення, що умови життя безпосередньо не здатні визначити психічний розвиток дитини. Її розвиток, перш за все, залежить від того, в яких взаємовідносинах із середовищем знаходиться сама дитина. Середа, говорив Виготський, по-різному впливає на дитину.

Відповідно до його теорії розвитку вищих психічних функцій, "будь-яка функція в культурному розвитку дитини з'являється на сцену двічі, в двох планах, спершу - соціальному, потім - психологічному, спочатку для людей, як категорія интерпсихическая, потім - усередині дитини, як категорія інтрапсіхіческая."

На відміну від механістичних концепцій, що розглядали розвиток дитини як результат впливу "зовнішньої", соціального середовища, Виготський підкреслював, що середу треба розглядати не як "обстановку розвитку", яка ззовні визначає розвиток дитини; впливу середовища самі змінюються кількісно і якісно, ​​в залежності від того, через які раніше виниклі психологічні властивості, включаючи вікові особливості дитини, вони переломлюються.

Становлення людини як індивіда й особистості, за Виготському, передбачає діалектичну взаємодію двох відносно автономних, але нерозривно пов'язаних один з одним рядів розвитку, - натурального і соціального.

"Слід визнати, що до початку кожного вікового періоду складається зовсім своєрідне, специфічне для даного віку, виняткове, єдине і неповторне відношення між дитиною і навколишньою його дійсністю, насамперед соціальної. Це ставлення ми і назвемо соціальною ситуацією розвитку являє собою вихідний момент для всіх динамічних змін, що відбуваються в розвитку протягом даного періоду. Вона визначає цілком і повністю ті форми і той пут, слідуючи по якому дитина набуває нових і нових властивостей особистості, черпаючи їх із соціальної дійсності, як з основного джерела розвитку, той шлях, по якому соціальне стає індивідуальним.

Тут виникають 2 головних питання психології розвитку: 1) яка конкретно соціальна ситуація розвитку до початку даного віку і 2) які психологічні новоутворення виникають у дитини до кінця даного віку?

Головне новоутворення перехідного віку, за Виготському, - те, що тепер "у драму розвитку вступає нова діюча особа, новий якісно своєрідний фактор - особистість самого підлітка. У зв'язку з виникненням самосвідомості для підлітка стає можливим і незмірно більш глибоке і широке розуміння інших людей. Соціальний розвиток, що приводить до утворення особистості, набуває у самосвідомості опору для свого подальшого розвитку ".

Ідеї ​​А.С. Виготського зробили сильний вплив, як на загальну, так і на вікову психологію. (А. І. Божович, В. В. Давидов, О. М. Леонтьєв, А. В. Петровський, Д. Б. Ельконін та ін.)

2.2 Питання вікової психології в працях зарубіжних психологів

В кінці XIX-початку XX ст. як у Європі, так і в Америці при вивченні теоретичних проблем розвитку психіки дитини переважав биологизаторского напрямки стверджували, що доля дитини визначається вродженими особливостями, і пояснювали розвиток психіки биогенетическим законом.

У його основу була покладена ідея спонтанності (самопроизвольности) психічного розвитку дитини, тобто незалежності від виховання. Виховання вони розглядали лише як зовнішній чинник, здатний або загальмувати, або прискорити процес виявлення деяких природних, спадково обумовлених психічних якостей.

Американський психолог С. Холл (1844-1924), спираючись на біогенетичний закон, стверджував, що кожна дитина в своєму індивідуальному розвитку повторює етапи історії людського роду. Тому потрібно дати йому можливість безперешкодно зживати первісні інстинкти. Використовуючи великий фактичний, С. Холл написав низку робіт про вікові особливості дітей. Йому належала ідея створення особливої ​​комплексної дисципліни, куди, на думку Холла, повинні включатися психологічні, фізіологічні, а також педагогічні знання про дитину. Впоследствііета дисципліна, яка виникла на початку XX ст., Отримала назву педології.

Багато психологів належали до биологизаторскому напрямку в психології. Розвиток вони розглядали лише як кількісне зміна. Розумовий розвиток розумілося ними як дозрівання здібностей, особливостей характеру, інтересів, схильностей, з якими людина народилася. Розвиток, таким чином, це пасивне, від волі людей не залежне визрівання, так що для кожної людини зумовлений межа його розвитку.

На розвиток спадково переданих здібностей та рис характеру, на думку, педологів, діє і середовище, під якою розумілася, перш за все, сім'я, яка розглядалася поза історією, відірвано від життя суспільства. Взаємодія спадковості і середовища досліджувався незалежно від конкретних умов життя, від навчання та активності самої дитини.

Проблемами розвитку вікової психології займався швейцарський психолог Е. Клапаред (1873-1940). Він надавав великого значення в поведінці дитини інтересам, мотивів потребам. Вчений глибоко вивчив особливості дитячого мислення, виділивши низку закономірностей, зокрема положення про синкретичності (неподільності) початкових узагальнень, про співвідношення усвідомлення дитиною відмінності і схожості.

Багато робіт Е. Клапаред присвятив впровадження психології в педагогічну практику. У книзі "Психологія дитини та експериментальна педагогіка" він вказує на те, що вчителю необхідно знання педагогічної психології, завдання якої полягають у тому, щоб навчити дитину вчитися, розвинути його характер, любов до праці, сприяти формуванню позитивних якостей особистості.

В кінці XIX-початку XX ст. значно загострилися соціальні суперечності в капіталістичному світі. Цей період характеризується підвищеним інтересом до вивчення соціальних явищ і розвитком теорій так званого соціологічного напрямку в психології. У соціологічних теоріях розвиток дитини розглядається як результат прямих впливів навколишнього його середовища. До цього напрямку можна віднести таких французьких психологів, як Г. Тард, Е. Дюркгейм, Ш. Блондель, П. Жане та ін

Родоначальником французького соціологічного напрямку в психології прийнято вважати соціолога Е. Дюркгейма (1858-1917). На його думку, психічний розвиток - це виховування, засвоєння вірувань, почуттів інших людей. Сприйняті ззовні думки та емоції визначають характер душевної діяльності дітей. Розвиваючись, дитина повинна засвоїти накопичений людський досвід, традиції і звичаї. Це відбувається завдяки наслідуванню, яке у суспільстві має таке ж значення, як спадковість в біології. Зі здатністю до наслідування дитина народжується.

П. Жане (1859-1947) цікавило питання про співвідношення біологічного та соціального в розвитку психіки. Він вважав, що психіка людини соціально обумовлена ​​і що її розвиток полягає у формуванні системи різноманітних зв'язків з природою і суспільством. Під зв'язками П. Жане розумів дії, які є не що інше, як форми ставлення людини до світу. Серед них найбільш значимі соціальні дії, що виражаються у відносинах співпраці. Зовнішні взаємовідносини між людьми є, на думку вченого, принципом розвитку психіки кожної людини. Грунтуючись на цих положеннях, П. Жане виділяє 4 рівні психічного розвитку дитини.

Перший рівень характеризується розвитком моторних реакцій, де значущими для подальшого розвитку є не самі реакції, а їх соціальна зумовленість.

Другий рівень - розвиток перцептивних дій. Тут формується стійкість сприйняття предметної дійсності. Третій рівень - соціально-особистісний, тобто такою, коли дитина може узгоджувати свої дії з діями іншої людини. Цьому моменту П. Жане надавав великого значення. Якщо на більш ранніх етапах поведінка обмежується простими формами взаємодопомоги, то тепер воно стає соціальним. Четвертий рівень - інтелектуально-елементарне поведінку. На цьому рівні розвивається мова дитини, за допомогою якої він промовляє скоєних дії, оскільки оточуючі вимагають від нього звіту. Оволодіння мовою дає умови для розвитку мислення дітей.

Характеризуючи соціологічний напрямок в зарубіжній психології, вітчизняної психології відзначають, що воно є ідеалістичним навіть у тому випадку, якщо його представники виходять з тези про соціально-історичному розвитку психіки. Причина цього, згідно С.Л. Рубінштейну, полягає в тому, що соціологічне напрям "або психологізуються суспільну свідомість, помилково трактуючи його як результат впливу окремих індивідуальних свідомостей, або, навпаки, являє зміст індивідуальної свідомості просто як проекцію в психіку людини об'єктивного змісту колективних уявлень, ідеології, понять, що склалися в внаслідок суспільно-історичного розвитку. "

У цілому ні биологизаторское, ні соціологічне напрям в психології не змогли забезпечити правильного вирішення проблем психічного розвитку.

Спробу зняти їх однобічність зробив німецький психолог В. Штерн (1871-1938). У книзі "Психологія раннього дитинства" він розкриває основні теоретичні положення психічного розвитку дитини: "Душевне розвиток не є просте виступ природжених властивостей і не просте сприйняття зовнішніх впливів, а результат" конвергенції "внутрішніх даних із зовнішніми умовами розвитку". Відповідно до теорії конвергенції, процес розвитку психіки визначається взаємодією двох факторів - спадковості і середовища. При цьому спадковості відводиться визначальна роль а середовищі - лише роль умов, що реалізують спадково зумовлені особливості психіки, що в принципі не виходило за рамки традиційного протиставлення двох факторів і не вирішувало проблему.

Швейцарський психолог Ж. Плаже (1896-1980) є творцем женевської школи психологів з вивчення інтелектуального розвитку дитини. Дослідження дитячого інтелекту він будує на основі спостережень і вивчення дій дітей.

Розвиток мислення дітей в теорії Ж. Плаже ділиться на досоціальний і соціальний періоди. Спочатку в дитини є ряд особливостей, що відрізняють його егоцентричне мислення від раціонального мислення дорослої людини, що визначається біологічними властивостями дитячої природи.

У своїх роботах Ж. Плаже неодноразово вказує вплив соціальних факторів на структуру і функціонування мислення дитини. Вчений відзначає, що воно не може бути виведено тільки з вроджених психологічних факторів і з впливу фізичного середовища, а має бути зрозуміло з відносин дитини та навколишнього його соціального середовища, показуючи вплив якої Плаже використовує такі поняття, як примус, тиск і т.д. Але роль соціальних впливів, на думку вченого, незначна. 5

Він не враховує тієї обставини, що діяльність дитини вже в ранньому дитинстві набуває соціальний характер, здійснюється у спілкуванні з іншими людьми, які ставлять перед ним все нові й нові завдання і від яких він засвоює вироблені суспільством способи їх вирішення.

Перехідний вік (12-15 років) характеризується, по Плаже, тим, що у підлітка дозріває здатність абстрагувати розумові операції від об'єктів, над якими ці операції проводяться. Ускладнення розумових дій надає важливий вплив на всі інші сторони життя, включаючи емоції. Плаже вказує на два таких моменти. Перш за все, досягнення його мисленням фази формальних операцій викликає в підлітка і юнаки особливе тяжіння до загальних теорій, формул і т.д. Схильність до теоретизування стає, у відомому сенсі, вікової особливістю. Загальне рішуче переважає над приватним. Створюються власні теорії політики, філософії, формули щастя і любові.

Друга особливість юнацької психіки, пов'язаної з формально-операційним мисленням, - зміни категорій можливості і дійсності. Дитина мислить, перш за все, про дійсність, у юнака на перший план виступає категорія можливості. Це пояснюється не тільки його емоційними властивостями і особливостями становища, але й тим, що формальна думка за самою своєю природою бачить в дійсності тільки частина сфери можливого. Оскільки логічне мислення оперує не тільки реальними, але й уявними об'єктами, освоєння цього стилю мислення неминуче породжує інтелектуальне експериментування, своєрідну гру в поняття, формули і т.д. Звідси - своєрідний егоцентризм юнацького мислення: асимілюючи всь навколишнього світ у свої універсальні теорії, юнак, за словами Плаже, веде себе так, як якщо б світ повинен був підкорятися системам, а не системи - дійсності.

Концепція Плаже отримала широке наукове визнання. Але соціальний світ виступає у Плаже головним чином як фон розвитку інтелекту, а розумові операції розглядаються практичні поза зв'язку з предметною діяльністю дитини, характером його спілкування і т.д. 6

Прогресивний напрямок у сучасній зарубіжній психології представлено Дж. Брунер (нар. 1915). У своїх роботах ("Психологія пізнання", "До теорії навчання" та ін) він ставить питання про співвідношення навчання і формування особистості. Вчений стверджує, що навчання не залежить від розвитку, тому будь-якій дитині на будь-якій стадії розвитку можна викласти будь-який предмет у досить повноцінної формі.

Вчений прагне з'ясувати роль шкільного навчання у формуванні інтелекту дітей. Розвиток кожної дитини він обумовлює зміною його місця в системі соціальних відносин - вступом до школи, де дитині пред'являють певні і жорсткі вимоги до пізнавальної діяльності. Поза школою, зазначає Дж. Брунер, інтелектуальний розвиток припиняється після 10 років.

У своїх експериментах психолого-педагогічних дослідженнях вчений з'ясовує роль вироблюваних суспільством способів дій ("підсилювачів") у розвитку дитячого інтелекту, а також ставить завдання їх створення і найбільш ефективного використання. Дж. Брунер провів фундаментальне порівняльне дослідження інтелектуального розвитку дітей в умовах різних культур і зробив висновок, що його рівень і специфіка залежать від культури суспільства, в якому дитина живе.

Таким чином, розвиток зарубіжної вікової та педагогічної психології характеризується зміною численних теорій, що відрізняються різними методологічними принципами. Зарубіжні психологи виявляють значний інтерес до філософської основі вітчизняної психології та все зростаюче прагнення до пояснення накопиченого експериментального матеріалу.

Висновок

З вище розглянутого можна зробити висновок, що на формування мислення і поведінку сучасного підлітка велику роль надає безліч соціальних факторів. Соціальні чинники роблять позитивний так і негативний вплив. Позитивно і негативно кожен соціальний фактор розглядати не можна, так як підліток за індивідуальним адаптується до певного середовища.

Соціальне середовище включає в себе:

а) сім'я

б) школа

в) друзі

г) інформація телебачення і радіо і т.д.

Оскільки мислення підлітка будується на його індивідуальності. Індивідуальність виявляється в ролі "фільтру" сприймають інформації надходить із навколишнього середовища. Усвідомлення одержуваної інформації, під впливом індивідуальності підлітка, є пізнавальним вищим процесом. Підліток у період формування мислення і особистості створює свій світогляд. Соціальна середовище також впливає на мотиви і мету життя. До теперішнього часу уявлення про постійне коефіцієнті інтелекту сильно похитнулося, і в науковій психології ім практично не користуються. За допомогою методу тестів у віковій психології проведено дуже багато досліджень, але вони постійно піддаються критиці за те, що в них завжди представлений усереднений дитина як абстрактний носій психологічних властивостей, характерних для більшої частини популяції відповідного віку, виявлених за допомогою методу "поперечних" зрізів. 7

При такому вимірі процес розвитку виглядає як рівномірно зростаюча пряма лінія, де всі якісні новоутворення приховані. Помітивши недоліки методу зрізів для вивчення процесу розвитку, дослідники доповнили його методом лонгітюдного ("подовжнього") вивчення одних і тих же дітей протягом тривалого часу. Це дало деяку перевагу - з'явилася можливість обчислити індивідуальну криву розвитку кожної дитини та встановити, чи відповідає його розвиток вікової норми або ж воно вище або нижче середнього рівня. Лонгітюдний метод дозволив виявити на кривій розвитку переломні точки, в яких відбуваються різкі якісні зрушення. Однак, і цей метод не вільний від недоліків. Отримавши дві точки на кривій розвитку, все одно не можна відповісти на запитання, що ж між ними відбувається. Цей метод також не дає можливості проникнути за феномени, зрозуміти механізм психічних явищ. Факти, здобуті цим методом, можуть бути пояснені різними гіпотезами. Відсутня необхідна точність в їх інтерпретації. Таким чином, при всіх тонкощах експериментальної методики, які забезпечують надійність експерименту, стратегія констатації не дає відповіді на головне питання: що відбувається між двома точками на кривій розвитку? На це питання може відповісти тільки стратегія експериментального формування психічних явищ. Введенням в дитячу психологію стратегії формування ми зобов'язані Л. С. Виготському. Він застосував свою теорію про опосередкований будову вищих психічних функцій для формування власної здатності запам'ятовування.

Генезис вищих психічних функцій пов'язані з вживанням знаку двома людьми в процесі їх спілкування, без виконання цієї ролі знак не може стати засобом індивідуальної психічної діяльності.

Завдяки стратегії формування психічних процесів вдається проникнути в суть психічного розвитку. Але це не означає, що іншими методами дослідження можна знехтувати. Будь-яка наука йде від феномена до розкриття його природи.

Список використаної літератури

 1. Бодальов А.А. Особистість і спілкування. М., 1978, стор 237-240.

 2. Вікова та педагогічна психологія / За ред. А. В. Петровського. -М., 1996.

 3. Виготський Л. З Зібрання творів. Т.3, М., 1983, с. 641

 4. Гальперін П Я. Метод "зрізів" та метод поетапного формування в дослідженні дитячого мислення / / Питання психології, 1966, No 4.

 5. Гамезо М.В., Герасимова В.С., Горєлова Г.Г., Орлова Л.М. Вікова психологія: особистість від молодості до старості. - М., 2001.

 6. Заззо Р. Психічний розвиток дитини й вплив середовища / / Питання психології 1967 № 2. Стор. 8-10.

 7. Калугіна І.Ю., Колюцкий В.М. Вікова психологія. - М., 2001.

 8. Кулагіна І.Ю. "Вікова психологія" Москва, 1998 р.

 9. Майерс, Соціальна психологія (6-е міжнародне видання). вчителя., М 1994.

 10. Немов Р.С., Загальні основи психології., М 1994.

 11. Обухів Л.Ф. Концепція Шана Плаже: за і проти - М., 1981. (Інтелект: стор 108-110).

 12. Обухова Л.Ф. Вікова психологія. - М., 2000.

 13. Загальна психологія - М., 1986 (мислення 322-330).

 14. Плаже Ш. Роль дій у формуванні мислення / / Питання психології. 1965 № 6 стор 6.

 15. Поливанова К.Н. Психологія вікових криз. - М., 2000.

 16. Рибалко Є.Ф. Вікова і диференціальна психологія. - М., 2001.

1 Кулагіна І.Ю. "Вікова психологія" Москва, 1998 р.

2 Поливанова К.Н. Психологія вікових криз. - М., 2000.

3 Заззо Р. Психічний розвиток дитини й вплив середовища / / Питання психології 1967 № 2. Стор. 8-10.

4 Гамезо М.В., Герасимова В.С., Горєлова Г.Г., Орлова Л.М. Вікова психологія: особистість від молодості до старості. - М., 2001.

5 Плаже Ш. Роль дій у формуванні мислення / / Питання психології. 1965 № 6 стор 6.

6 Обухів Л.Ф. Концепція Шана Плаже: за і проти - М., 1981. (Інтелект: стор 108-110).

7 Гальперін П Я. Метод "зрізів" та метод поетапного формування в дослідженні дитячого мислення / / Питання психології, 1966, No 4.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Курсова
112.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Методи дослідження в психології
Методи дослідження вікової психології
Методи дослідження педагогічної психології
Галузі методи дослідження задачі психології
Психологія як наука об`єкт предмет методи дослідження Місце психології в системі наук
Кабінетні дослідження і методи збору вторинних даних Дослідження переваг студентів
Методи дослідження сечовивідної системи Дослідження в гінекології і акушерстві
Методи психології 2
Методи психології
© Усі права захищені
написати до нас