Методи впливу в інформаційно-виховної роботи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


ЗМІСТ

1 Вступ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

2 Призначення, основні завдання та структура

інформаційно-виховної роботи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5

3 Методи впливу в практиці

інформаційно-виховної роботи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 15

4 Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30

5 Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 31

ВСТУП

У вирішенні актуальних завдань військово-соціального управління і виховання особового складу частин і з'єднань поряд з процесами збору, обробки і передачі інформації особлива роль у системі інформаційного забезпечення належить інформаційному впливу на психіку і поведінку військовослужбовців.

Науково доведеним є положення про те, що поведінка військовослужбовців у будь-якій обстановці обумовлено взаємодією інформаційних зв'язків між їх духовним світом і зовнішнім середовищем.

Інформаційні процеси лежать в основі найважливіших функцій психіки воїнів - сприйняття навколишньої дійсності, мислення, пам'яті, роботи апаратів емоцій і почуттів. З психічної переробкою інформації пов'язаний механізм оцінки та передбачення (прогнозу), яким володіє кожна людина. Причому це відбувається на рівні свідомості (аналіз, синтез), підсвідомості (стереотипи, навички) і надсвідомості (інтуїція, передчуття). Іншими словами, зміст і спрямованість інформаційних процесів, що відповідають системі домінуючих потреб особистості, виступають свого роду регуляторами її поведінки.

Існує безліч різних методів у тій чи іншій сфері діяльності. Деяка сукупність методів, що застосовується у певній послідовності і призначена для реалізації цілей дослідження або виконання будь-якої іншої роботи є методикою. У ній розрізняються організаційні процедури і технічні прийоми, спрямовані на ефективну реалізацію того чи іншого методу. У практиці інформаційно-аналітичної роботи, наприклад, виділяють групи методів збору і обробки, аналізу та оцінки соціальної інформації. А в процесі виховання особового складу широко застосовуються різні методи та методики проведення інформаційно-виховної роботи та іншого роду інформаційних заходів. Для досягнення ж цілей інформаційно-виховної роботи доцільно використовувати деякі методи інших наук. Зокрема психологічні методи впливу.

Таким чином на підставі вищесказаного метою даної роботи ставитися:

Розкрити поняття інформаційно-виховної роботи та конкретні методи психологічного впливу, в її процесі.

Досягнення мети вбачається у вирішенні наступних завдань:

- Висвітлити поняття інформаційно-виховної роботи, призначення завдання та структуру;

- Розкрити форми інформаційно-виховної роботи;

- Розглянути методи психологічного впливу в практиці інформаційно-виховної роботи.

ПРИЗНАЧЕННЯ, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Інформаційно-виховна робота - це найважливіший напрям виховної роботи, особливий вид діяльності командирів (начальників), посадових осіб органів виховної роботи з формування в особового складу Збройних сил Російської Федерації високого морального духу, військово-професійних навичок і вмінь розвитку морально-психологічних і бойових якостей за допомогою інформації.

Інформаційно-виховна робота є однією з форм прояву єдності навчання і виховання особового складу. У ній органічно поєднуються мета, завдання, а також взаємопов'язані форми і методи процесів навчання і виховання військовослужбовців.

Основними цілями інформаційної роботи в Збройних силах є:

 • Формування громадян-патріотів, готових до захисту Вітчизни;

 • Розвиток духовного обличчя військовослужбовців, вироблення переконань системи виховної роботи.

Інформаційно-виховна робота в мирний час покликана вирішувати такі завдання:

 • формування в особового складу наукового світогляду, системи моральних якостей, норм, принципів і переконань воїнів, розвиток моральних мотивів свідомого і сумлінного виконання військового обов'язку;

 • озброєння всіх категорій особового складу знаннями і розумінням сутності, змісту, характеру, типів і причин сучасних війн, особливостей і способів ведення сучасних бойових дій, застосування новітніх озброєнь і бойової техніки;

 • вивчення з особовим складом військово-політичної обстановки у світі, і суміжних регіонах, внутрішньополітичної обстановки в країні, а також оперативне роз'яснення і проведення у військах державної політики в галузі забезпечення безпеки та збройного захисту країни па основі Конституції, чинних законів і іншим центральним;

 • виховання патріотизму, почуття обов'язку та особистої відповідальності за
  безпеку країни, готовності до самопожертви в ім'я її захисту;

 • виховання воїнів на героїчних традиціях минулого і сьогодення, вироблення таких якостей, як честь, доблесть, мужність, дружба, військове товариство;

 • виховання поваги до законів, вимогам статутів і командирів у дусі високої старанності і дисциплінованості.

У воєнний час завдання інформаційно-виховної роботи набувають більш конкретний характер, у них посилюється політична складова, зростає роль мобілізації на самовіддане професійне виконання бойових завдань.

Система інформаційно-виховної роботи постійно розвивається і вдосконалюється. Основними формами, активно використовуються командуванням у діяльності з виховання особового складу частин (кораблів), є:

 • суспільно-державна підготовка;

 • інформації з особовим складом;

 • єдині дні інформування;

 • інші колективні форми інформаційно-виховної роботи:
  загальні збори, тематичні вечори і ранки, диспути, вечори запитань і відповідей, відвідування тематичних виставок і т.д.

 • доведення інформації через засоби масової інформації та наочної агітації.

Організація інформаційно-виховної роботи.

Основними документами, що визначають організацію та проведення інформування у Збройних Силах, є Статут внутрішньої служби ЗС РФ, накази Міністра оборони РФ 1993 р. № 250 "Про організацію суспільно-державної підготовки особового складу Збройних Сил Російської Федерації", 1995 р. № 235 "Про вдосконаленні системи виховної роботи в Збройних силах Російської Федерації ", Концепція виховання особового складу Збройних Сил Російської Федерації, Концепція військово-патріотичного виховання молоді, інструкції та методичні рекомендації начальника Головного управління виховної роботи Збройних Ся РФ.

Інформаційно-виховна робота з військовослужбовцями всіх категорій, цивільним персоналом, членами сімей військовослужбовців ЗС РФ вбирає в себе всі напрямки виховання особового складу: державно-патріотичне, військове, моральне, правове, естетичне, фізичне та інші і здійснюється постійно під час планових занять в системі суспільно-державної, командирської, методичної та інших видів підготовки, бойового чергування, виконання бойових (навчально-бойових) завдань, несення вартової і внутрішньої служб, повсякденної діяльності частин (кораблів).

В даний час інформаційна система військової частини (корабля,) складається з кількох рівнів:

1-ий рівень - засоби масової інформації (телебачення, радіо, газети, журнали);

2-ий рівень - спеціальні служби (прес-центри, органи виховної роботи, психологічної боротьби і ін);

3-й рівень - командування, офіцери виховних структур частини (корабля), сполуки;

4-й рівень - несистемні (випадкові) джерела (офіцери органів військового управління, керівники територіальних органів управління, громадських організацій і рухів та ін.)

Головний зміст 1 рівня становлять значущі події у світі, країні, республіці, місті. Порядок подачі інформації відповідає загальноприйнятому порядку. Особливість сприйняття інформації цього рівня в тому, що частина її засвоюється суб'єктом самостійно, частина повідомляється командирами, офіцерами органів виховної роботи, частина відбивається в стінній друку, частина передається на міжособистісному рівні. Як показують спостереження, близько 60% засвоєної інформації, що надходить з комунікацій першого рівня, виходять суб'єктом самостійно, 20% доводяться командирами і офіцерами органів виховної роботи.

Другий рівень представлений у вигляді спеціальних узагальнених повідомлень, висновків за підсумками обробки інформації першого рівня, спеціальних військових, суспільно-політичних друкованих та усних матеріалів (прес-релізи, контент-аналізи ...). Їх зміст несе на собі інформаційно-пізнавальну або агітаційно-призовну навантаження у військовому, суспільно-політичному спектрі. Особливість сприйняття інформації цього рівня в тому, що вона засвоюється суб'єктом самостійно не більше 15%, решта ж повідомляється командирами і офіцерами органів виховної роботи.

Інформація третього рівня існує більш ніж на 90% у вигляді усних повідомлень від суб'єкта до об'єкта управління. У змістовному плані вона носить роз'яснювально-агітаційний характер. Особливість даного рівня полягає в тому, що практично вся інформація повідомляється суб'єктом управління. Саме на цьому рівні найактивніша зв'язок між суб'єктом і об'єктом управління.

На четвертому рівні пізнавальні усні повідомлення, як правило, керуючого ефекту не мають, а якщо мають, то дуже короткочасний. Особливість цієї інформації полягає в тому, що вона носить нерегулярний і несистемний характер.

В інформаційно-виховної роботи розрізняють 2 способи отримання інформації:

 • первинний;

 • вторинний.

  На первинному (фактологічному) рівні військовослужбовець отримує інформацію із загальнодоступних джерел радіо, телебачення і почату видань. Її внутрішній керуючий елемент однаковий для всіх людей, і реакція на нього військовослужбовців, об'єднаних єдиними цілями і завданнями, практично однакова.

  Носіями вторинної інформації, яка містить аналіз, синтез, узагальнення, можуть бути елементи (фахівці) різних сфер загальної системи інформування:

  Перша сфера - загальнодержавна (керівники, прес-центри).

  Друга сфера - загальнонаукова (науковці).

  Третя сфера - інформаційно-популярна (оглядачі, коментатори, кореспонденти).

  Четверта сфера - контактна (лектори, керівники військових колективів, офіцери органів виховної роботи).

  П'ята сфера - внутрішня - оціночно-психологічна.

  Всі п'ять сфер кожна по-своєму впливають на військовослужбовців. Причому перші три не піддаються регулюванню з боку командування та органів військового управління, а можуть лише бути враховані в ході формування четвертої сфери. Отже, основний керуючий елемент формується в четвертій інформаційній сфері.

  П'ята сфера - внутрішньоколективних, після отримання інформації набуває оціночно-психологічний стан, який згодом перетворюється на колективну поведінкову реакцію особистостей і сприяє виробленню усередненого стереотипу поведінки. Не можна не враховувати, що п'ята сфера точно також впливає на будь-яку інформацію у вигляді чуток, вигадок і т.д.

  Організація та проведення інформаційно-виховної роботи з військовослужбовцями та цивільним персоналом грунтується на наступних принципах:

  • підпорядкованість інформаційно-виховної роботи інтересам підтримання бойової готовності військ, безумовного виконання поставлених перед з'єднаннями і частинами бойових, навчальних завдань;

  • спрямованість інформаційно-виховної роботи на сталий морально-психологічний стан військовослужбовців;

  • пріоритетність у змісті інформаційно-виховної роботи державної політики, в першу чергу в галузі оборони та безпеки;

  • облік в організації, змісті та методиці інформаційно-
   виховної роботи реальної суспільно-політичної ситуації в світі, країні, регіоні дислокації з'єднань і частин (кораблів);

  • оперативність і достовірність інформації.

  Відповідальність за стан інформаційно-виховної роботи в полку (на кораблі) несе заступник командира з виховної роботи частини і офіцер з суспільно-державної підготовки п інформування.

  Методи інформаційно-виховної роботи.

  Головною особливістю методів інформаційно-виховної роботи є те, що вони надають виховний вплив в основному за допомогою словесної інформації. У зв'язку з цим необхідно відзначити деякі фактори, що допомагають правильно зрозуміти і оцінити інформаційно-виховну роботу в частині (на кораблі).

  По-перше, методи інформаційно-виховної роботи необхідно розглядати насамперед, як різновид методів соціально-комунікативної діяльності органів військового управління та виховної роботи у військах.

  По-друге, оскільки методи інформаційно-виховної роботи засновані на використанні соціальної інформації переважно у мовній формі і, отже, зводяться до технологій словесного впливу на свідомість і поведінку військовослужбовців, то в їх реалізації важливо враховувати особливості мови різних категорій військовослужбовців.

  По-третє, в мовному впливі як особливому способі та формі передачі соціальної інформації виділяють змістовну і формальну сторону.

  характерис-тики

  Мовний вплив  Змістовна сторона

  Формальна сторона  Інформативність - кількість нової,

  корисної інформації, цінність відомостей, фактів у мовленні

  Виразність - виразність і ясність

  вимови, правильна інтонація і наголоси,

  образність виразів  Зрозумілість - відповідність смислового

  змісту рівнем знань, розвитку,

  інтересам і мовних

  можливостям аудиторії

  Доступність - однозначність, конкретність

  і чіткість уживаних слів,

  лаконічність фраз

  Облік зазначених у таблиці характеристик у поєднанні з гарним знанням предмету є основною умовою ефективності мовного впливу на особовий склад. З цього випливає, що культура мови військових кадрів повинна служити показником їх професійної підготовки та інформаційної культури в цілому. Вона дає можливість вміло користуватися великим арсеналом методів інформаційно-виховної роботи з особистим досвідом, які в сукупності дають відповідь на питання - як краще, яким чином за допомогою соціальної інформації вирішувати актуальні завдання патріотичного виховання?

  З метою систематизації методів доцільно дати загальну класифікацію, що вказує на їх ієрархічність. Дана класифікація носить, ілюстративний, відносний характер і не є вичерпною. (Див. таблицю № 2).

  Таблиця № 2.

  Групи методів

  Основні види методів

  Деякі різновиди методів

  Організаційні

  методи передачі

  інформації

  Ілюстративні методи,

  проблемні методи

  Демонстрація, показ,

  порівняння, аналогія, аналіз

  Методи усній передачі

  інфор-мації

  Монологовие методи,

  д іалоговие методи

  Розповідь, виступ, бесіда,

  дискусія

  Методи воздейст-нічні умови на

  мировоз-зір

  Метод переконання

  Повідомлення, виклад,

  доказ, наочність

  Методи спонукання до

  діям

  Метод пропаганди, м етод

  агітації

  Звернення, заклик

  Общеобразова тільні

  методи

  Метод навчання, м етод

  освіти

  Опис, роз'яснення

  Серед методів викладу інформації найбільш поширеними є:

  • пояснювально-ілюстративний;

  • проблемний.

  Пояснювально-ілюстративний метод (нерідко його називають описовим) являє собою такий спосіб викладу інформації (матеріалу), в ході якого особлива увага приділяється розкриттю сутності об'єктів, явищ і процесів, їх структури (змісту), причинно-наслідкових зв'язків між їх компонентами і умовами існування . При цьому виклад матеріалу будується за певним сценарієм, підпорядковується законам логіки, супроводжується роз'ясненнями, показом і демонстрацією. Іншими словами, основна мета полягає тут у передачі повідомленні військовослужбовцям деякої суми готових знань, або попо інформації, розрахованої на розширення світогляду, кругозору.

  На підтвердження сказаного наводяться переконливі аргументи і факти, які ілюструють головні ідеї, думки, положення розглянутої проблеми. Головна особливість цього методу полягає і активізації репродуктивного мислення особового складу, яке характеризується спогляданням, пасивністю і слабо вираженим творчістю.

  Безумовно, даний метод незамінний, коли мова йде про вивчення накопичених історичних, психолого-педагогічних та інших знань, керівних документів, досвід військової служби, армійських і флотських традицій.

  Проблемний метод в інформаційно-виховної роботи використовується і метою активізації пізнавальної діяльності особового складу. Практично даний метод реалізується за допомогою створення і вирішення в ході проведення інформування 2-3 проблемних ситуацій, тобто постановкою теоретичних чи практичних завдань, які вимагають свого вирішення при відсутності готових відповідей. Структурно проблемна ситуація включає в себе:

  • прийоми створення проблемної ситуації;

  • виявлення і формування проблеми;

  • припущення, гіпотези;

  • доказ або спростування;

  • пошук варіантів відповідей;

  • висновки і рішення.

  Оволодіння офіцерами проблемним методом викладу становить важливу грань їх професійної компетентності в інформаційно-виховної роботи.

  Підводячи підсумок першого питання необхідно зробити наступні висновки:

  - Інформаційно-виховна робота - це найважливіший напрям виховної роботи, особливий вид діяльності командирів (начальників), посадових осіб органів виховної роботи з формування в особового складу Збройних сил Російської Федерації високого морального духу, військово-професійних навичок і вмінь розвитку морально-психологічних і бойових якостей за допомогою інформації.

  - Система інформаційно-виховної роботи постійно розвивається і вдосконалюється.

  - Головною особливістю методів інформаційно-виховної роботи є те, що вони надають виховний вплив в основному за допомогою словесної інформації.

  МЕТОДИ ВПЛИВУ У ПРАКТИЦІ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ.

  Базовими методами впливу, які можна застосовувати в практиці інформаційно-виховної роботи, є переконання і навіювання.

  1. Специфіка застосування переконання

  Переконання - це метод впливу на свідомість людей, звернений до їх власного критичного сприйняття.

  Використовуючи метод переконання, психологи виходять з того, що воно орієнтоване на інтелектуально-пізнавальну сферу людської психіки. Його суть в тому, щоб за допомогою логічних аргументів спочатку добитися від людини внутрішнього згоди з певними висновками, а потім на цій основі сформувати і закріпити нові установки (або трансформувати старі), відповідні поставленої мети.

  Переконуючи, необхідно дотримуватися певних правил:

  - Логіка переконання повинна бути доступною інтелекту військовослужбовців;

  - Переконувати треба доказово, спираючись на факти, відомі військовослужбовцям;

  - Крім конкретних фактів і прикладів (без них не можна переконати тих, кому бракує широти кругозору, розвиненого абстрактного мислення), інформація повинна містити й узагальнені положення (ідеї, принципи);

  - Переконуюча інформація повинна виглядати максимально правдоподібною;

  - Повідомляються факти і загальні положення повинні бути такими, щоб викликати емоційну реакцію об'єкта.

  Критерієм результативності переконливого впливу є переконання. Це глибока упевненість в істинності засвоєних ідей, уявлень, понять, образів. Вона дозволяє приймати однозначні рішення і здійснювати їх без коливань, займати тверду позицію в оцінках тих чи інших фактів і явищ. Завдяки переконаності формуються установки військовослужбовців, що визначають їх поведінку як в мирний, так і воєнний час.

  Важлива характеристика переконаності - її глибина. Вона прямо пов'язана з попереднім вихованням людей, їх поінформованістю, життєвим досвідом, здатністю аналізувати явища навколишньої дійсності. Глибока впевненість характеризується великою стійкістю. Досвід психологів свідчить, що переконуюче вплив доцільно здійснювати в таких випадках:

  1. Тоді, коли об'єкт впливу в змозі сприйняти отриману інформацію. Наприклад на заняттях з ОГП, і при інформуванні особового складу, нездатними сприймати інформацію можуть бути люди повернулися з навчань, різних видів чергування і т.п.

  2. Якщо об'єкт психологічно здатний погодитися з нав'язуються йому думкою. Тому одно важливі правильний вибір об'єкта психологічного впливу і зміст переконливого впливу. Тут необхідно для кожної групи військовослужбовців підбирати притаманну їм специфіку інформаційного матеріалу.

  3. Якщо об'єкт здатний зіставляти різні точки зору, аналізувати систему аргументації. Іншими словами, переконуюче вплив ефективно лише за тієї умови, що його об'єкт в змозі зрозуміти і оцінити те, що йому подається.

  4. Якщо логіка мислення суб'єкта впливу, використовувана ним аргументація близька особливостям мислення об'єкта. Звідси - важливість врахування національно-психологічних особливостей військовослужбовців, всього комплексу соціальних, національно-релігійних, культурних факторів, що впливають на сприйняття їм змісту інформаційного матеріалу.

  5. Якщо є час переконувати. Для того, щоб переконати людей в чомусь, як правило, потрібен час. Можна припустити, що одноразові спроби в цьому випадку є малоефективними. Зміни у сфері раціонального мислення людей відбуваються лише після зіставлення й обмірковування фактів, що передбачає значні тимчасові витрати. Крім цього, різноманітне зміст переконливого впливу вимагають багаторазового підтвердження різними аргументами і фактами, що також «розтягує» процес.

  Структура переконливого впливу

  Переконуюче вплив зазвичай включає:

  - Вплив джерела інформації;

  - Вплив змісту інформації;

  - Вплив ситуації інформування.

  Вплив джерела інформації. Ефективність переконання в певній мірі залежить від того, як люди, його сприймають, відносяться до джерела інформації.

  У ході проведення занять з ОГП та інших інформаційно-виховних форм, джерелами інформації можуть виступати:

  а) уряд і командування збройних сил країни;

  б) особи, авторитетні для військовослужбовців;

  в) органи виховних структур.

  Уряд і військове командування використовуються в якості джерел інформації тоді, коли треба повідомити урядові заяви, ультиматуми або іншу важливу офіційну інформацію.

  Практика показує, що вплив таких джерел інформації ефективно в тому випадку, якщо інформаційно-пропагандистські матеріали доставляються вчасно. Авторитетними джерелами інформації можуть виступати різні люди. Наприклад, церковні ієрархи, популярні журналісти, і т.д.

  Ще більший ефект дають звернення високопоставлених офіцерів.

  Вплив змісту інформації.

  По-перше, вплив змісту інформації багато в чому залежить від того, наскільки воно доказово і переконливо.

  Доказовість грунтується на логічності, правдоподібності і несуперечності викладеного матеріалу. Інакше кажучи, важливо не тільки те, що повідомляється, а й те, яким чином це робиться.

  Переконливість залежить великою мірою від обліку властивих військовослужбовцям установок, переконань, інтересів, потреб, його способу мислення, національно-психологічних особливостей. Таким чином, щоб домогтися переконливості, потрібно враховувати значна кількість факторів, знати особовий склад, мати постійну повну, об'єктивну інформацію про військовослужбовців.

  Має значення навіть тембр голосу. А так же зовнішній вигляд. Вплив переконливого впливу багато в чому залежить і від того, як підібрана, побудована і подана його аргументація.

  Переконання в жодному разі не може зводитися до простого викладу тієї інформації, в істинності якої прагнуть переконати військовослужбовців, і до подальшого приведення доводів на її підтвердження, як того вимагають правила формальної логіки. Існує набагато більше способів переконувати людей.

  Можна виділити три основні категорії аргументів для переконання:

  1. Справжні факти. Міститься в тексті повідомлення незаперечна інформація налаштовує людей на оцінку всього тексту (в тому числі його рекомендацій) як правильного.

  2. Аргументи, що дають свого роду «психологічне задоволення», оскільки вони апелюють до позитивних очікуванням.

  3. Аргументи, що апелюють до негативних очікувань.

  Все це в сукупності призводить до формування мотиваційної бази поведінки військовослужбовців, морально-психологічних якостей необхідних для вирішення поставлених завдань, а так само повсякденній діяльності військ.

  Механізм переконання реалізується за допомогою передачі повідомлення від суб'єкта об'єкту. Повідомлення може бути одностороннім і двостороннім.

  «Одностороннє повідомлення» - це текст, який містить аргументи тільки джерела інформації. Такі повідомлення більш ефективні тоді, коли об'єкт психологічного впливу не відчуває ворожих почуттів по відношенню до джерела інформації і, додатково, відрізняється низьким рівнем освіти. Об'єкт в цьому випадку здатен відносно легко прийняти точку зору джерела інформації. «Одностороннє повідомлення» можна також використовувати для переконливого впливу на военнслужащіх, що мають різний освітній рівень.

  "Двосторонній повідомлення" містить аргументи як джерела інформації, так і контраргументи, які належить викрити. Така побудова тексту служить спонукальним мотивом до активної розумової діяльності військовослужбовців, в результаті чого відбувається перегляд раніше сформованих у нього суджень.

  «Двостороннє повідомлення» орієнтоване переважно на людей з високим рівнем освіти, які відчувають потребу в зіставленні різних поглядів, точок зору, думок, оцінок. «Двостороннє повідомлення» актуально при необхідності формування нової мотиваційної бази на зміну старої (наприклад, при переході строковиків на службу за контрактом, або при надходженні на службу офіцерів-випускників військових кафедр, «двухгодічніков»).

  Разом з тим, недостатньо продумане використання «двосторонніх повідомлень" іноді дає результати, зворотні завданням психологічного впливу.

  Порядок розташування аргументів теж має значення. Зокрема, доцільно розташовувати інформацію, безпосередньо орієнтовану на зміну установки («сильні аргументи»), перед будь-який інший, не пов'язаної з вирішенням цього завдання. У більшості випадків найбільш дієвим вважають розташування «сильних аргументів» в середині тексту повідомлення (так звана «пірамідальна модель» впливу).

  Вплив ситуації інформування.

  Під ситуацією інформування психологи розуміють ті умови, в яких воно здійснюється, а також характер реакції об'єкта на зміст повідомлення. Зазвичай ситуацію інформування з метою переконання ділять на індивідуальну і масову.

  Індивідуальна ситуація складається тоді, коли вплив вдається здійснити на якусь конкретну аудиторію, з урахуванням її психологічних характеристик.

  В індивідуальній ситуації впливу з метою переконання легше визначити прийнятний стиль подачі інформації, легше вибудувати аргументацію, легше підібрати необхідну лексику і т.д. Тому ефективність впливу в цьому випадку значно вище, ніж в масовій ситуації.

  Масова ситуація має місце тоді, коли інформування з метою переконання здійснюється одночасно на численну різнорідну аудиторію. У цьому випадку забезпечити належну адресність впливу дуже складно.

  Здійснення переконливого впливу

  Вимоги до організації переконливого впливу.

  Для отримання максимального ефекту переконуюче вплив у процесі проведення занять з ОГП і інформування має відповідати певним вимогам:

  1. Бути правильно зорієнтованим і плановим. Переконуюче вплив треба проводити у відповідності з цілями ОГП та інформаційно-виховної роботи в цілому, на основі ретельно продуманих планів.

  2. Бути спрямованим на конкретний об'єкт. Переконуюче вплив має готуватися і здійснюватися на певні групи військовослужбовців, з урахуванням їх найважливіших індивідуальних, соціальних, релігійних, національних та культурних характеристик.

  3. Бути орієнтованим переважно на інтелектуально-пізнавальну сферу психіки військовослужбовця. Переконуюче вплив має будуватися шляхом логічного викладу матеріалу, переконливої ​​аргументації, з опорою на достовірні факти.

  4. Бути спрямованим на ініціювання певної поведінки. Кінцевою метою переконуючого впливу є провокування такої поведінки, яка відповідає цілям формування особистості військовослужбовця.

  Досвід психологічного впливу показує, що основними принципами здійснення переконливого впливу мають бути:

  1. Принцип повторення. Багаторазове повторення повідомлення дає такий ефект, який неможливо отримати при одноразовому впливі. Завдяки повторення в процесі як ОГП так і інших форм інформування, вдається збільшити кількість людей, що сприйняли і засвоїли міститься в ньому інформацію. Однак повторення не повинно бути стереотипним, пропагандистська теза необхідно підкріплювати різними аргументами.

  Але повторення не дає ефекту при відсутності достатнього інтересу адресата повідомлення до міститься в ньому інформації. Воно також виявляється безрезультатним, якщо повідомляються ідеї викликають різкий протест через їх розбіжності з установками населення і військ.

  2. Принцип досягнення первинності впливу. Якщо об'єкт отримав якесь важливе повідомлення, то в його свідомості виникає готовність до сприйняття подальшої, більш детальної інформації, підтверджує перше враження.

  3. Принцип забезпечення довіри до джерела інформації.

  Даний принцип зводиться до наступних чотирьох положень:

  1. Якщо немає серйозних причин приховувати факти або подавати тільки під строго певним кутом зору, то їх слід адекватно повідомляти аудиторії.

  2. Крім міркувань військової таємниці, серйозними причинами приховування або спотворення фактів може бути лише припущення, що аудиторія їм не повірить.

  3. Кожного разу, коли аудиторія розуміє, що пропагандист бреше, опускає важливі деталі або додає їх довільно, відбувається серйозне ослаблення впливу пропаганди.

  4. З цієї причини пропаганда ніколи не повинна оперувати свідомо фальсифікованими даними, які можуть бути викриті аудиторією.

  Інформування з метою переконання передбачає, крім іншого, «підштовхування» військовослужбовців до більш «широкому» погляду на його найближчі та подальші перспективи. Треба, щоб він в кінцевому результаті вибрав такий шлях, який був би вигідний особисто йому і в той же час відповідав цілям інформаційно-виховної роботи.

  Намагаючись переконати в чомусь аудиторію, неможливо досягти позитивного результату, якщо в зверненні до неї протягає явне неповагу.

  Своєрідність використання навіювання на практиці інформаційно-виховної роботи.

  Навіювання - це метод психологічного впливу на свідомість особи чи групи людей, заснований на некритичному (і часто неусвідомленому) сприйнятті інформації.

  При навіювання спочатку відбувається сприйняття інформації, яка містить готові висновки, а потім на її основі формуються мотиви і установки певної поведінки. У процесі навіювання інтелектуальна (аналітико-синтезуюча) активність свідомості або відсутня, або вона значно ослаблена, а сприйняття інформації, настроїв, почуттів, шаблонів поведінки базується на механізмах зараження і наслідування.

  Основні характеристики навіювання

  Фахівці виходять з того, що навіюванню повинні бути притаманні такі характеристики:

  1. Цілеспрямованість і плановість. Вселяє вплив здійснюється на основі конкретних цілей і завдань, відповідних планів і тим умовам, в яких вони проводяться.

  2. Конкретність об'єкта навіювання. Вселяє вплив ефективно у відношенні суворо визначених військовослужбовців, з обов'язковим урахуванням їх найважливіших соціально-психологічних, національних та інших особливостей.

  3. Некритичне сприйняття інформації об'єктом навіювання. Вселяє вплив припускає дуже низький рівень критичності і свідомості об'єкта. На відміну від переконання, навіювання грунтується не на логіці і розумі людини, а на його здатності сприймати слова іншої особи як належне, як інструкцію до дії. Тому воно не потребує ні в системі логічних доказів, ні в активної розумової діяльності.

  4. Визначеність ініційованого поведінки. Кінцевою метою навіювання є провокування певних реакцій, певних вчинків військовослужбовців.

  Ефективність внушающего впливу зазвичай залежить від:

  а) здібностей суб'єкта до навіювання, пов'язаних з такими його якостями як:

  - Інтелект і винахідливість;

  - Воля і впевненість у собі;

  - Кругозір і компетентність;

  - Доброзичливість до об'єкта;

  - Власна переконаність у тому, що нав'язується.

  б) змісту навіювання, що залежить від:

  - Характеру вселяється інформації;

  - Її місця в інформаційному потоці (якщо навіювана інформація розташована на його початку, то сприйнятливість до навіювання умовно можна оцінити в 50%, в середині - у 30%, наприкінці - у 70%).

  в) сугестивності об'єкта впливу, пов'язаної з відношенням об'єкта до суб'єкта. Об'єкт навіювання завжди вивчає суб'єкт (так, як правило військовослужбовець завжди оцінює офіцера проводить заняття, так само як і всіх командирів).

  Тактичні принципи використання навіювання зводяться до наступного:

  1) треба використовувати такі способи і прийоми навіювання, які здатні викликати специфічний інтерес конкретних груп військовослужбовців;

  2) треба використовувати такі способи і прийоми навіювання, які здатні нейтралізувати небажані ідеї і настрої у більшості представників цих груп;

  3) треба використовувати такі способи і прийоми навіювання, які не будуть вимкнені до тих пір, поки не досягнуто мети ОГП та інформаційно-виховної роботи в цілому.

  Характеристика видів навіювання.

  Навіювання можна класифікувати по різних підставах:

  - За способом внушающего впливу;

  - За коштами впливу;

  - По інтервалу часу між впливом і відповідною реакцією;

  - За тривалістю ефекту впливу;

  - За змістом впливу.

  1. За способом впливу навіювання буває відкритим або закритим. Відкрите (пряме) навіювання - це навіювання з конкретною, чітко окресленої метою. Наприклад, закликають військовослужбовців до здійснення певних дій та недопущення вчинення негативних дій. Відкрите навіювання відрізняється прямий спрямованістю на конкретний об'єкт впливу.

  Закрите (непряме) навіювання характеризується замаскованості мети, або вона не має прямої спрямованості на того, хто є справжнім об'єктом впливу.

  2. По засобах впливу навіювання може бути контактним або дистантних.

  Контактна вплив здійснюється в умовах безпосереднього спілкування з об'єктом, головним чином під час проведення заходів інформаційно-виховної роботи. Контактна вплив найбільш ефективно, оскільки має місце зворотній зв'язок з аудиторією, але в бойовій обстановці воно застосовується дуже рідко.

  Дистантное вплив здійснюється за допомогою засобів усної та друкованої пропаганди, радіо і телебачення. У цьому випадку зворотний зв'язок між суб'єктом і об'єктом внушающего впливу виключена.

  3. За інтервалу часу між вселяє впливом і відповідною реакцією об'єкта розрізняють безпосередню і відстрочене навіювання. При безпосередньому уселянні відповідна реакція об'єкта відбувається відразу після сприйняття внушающего впливу. При відстроченому уселянні між впливом і відповідною реакцією об'єкта існує той чи інший часовий розрив (створюється установка на спрацьовування навіювання в майбутньому).

  4. По тривалості вселяє вплив може бути короткочасним і тривалим. Короткочасне навіювання характеризується невеликим періодом ефективності впливу. Тривалий навіювання характеризується збереженням впливу протягом досить тривалого часового проміжку.

  5. За змістом вселяє вплив може бути специфічним і неспецифічним. Специфічне - це навіювання об'єкту певних, дуже конкретних ідей, установок, мотивів певної поведінкової реакції.

  Під неспецифічним навіюванням розуміється провокування в об'єкта певних психічних станів. Наприклад використовують такий метод неспецифічного навіювання як залякування (тобто доведення до військовослужбовців покарання за конкретні проступки). У результаті особовий склад засвоює вимоги командирів, і знає про можливе покарання у випадках невиконання вимоги.

  Сугестивність.

  Навіювання засноване на використанні сугестивності (суггестивности) людей. Це властивість психіки, що виявляється в її податливості психологічному впливу. Воно пов'язане з віковими (18 літні більше схильні до навіювань ніж мають більший життєвий досвід військовослужбовці), статевими (жінки більше схильні до навіювань, ніж чоловіки), індивідуальними психічними особливостями людей, з їх силою волі, життєвим досвідом, а також з широтою кругозору, компетентністю і низкою інших чинників. У міру накопичення життєвого досвіду, наукових та професійних знань сприйнятливість людини до навіювання знижується, проте і в зрілому віці люди в тій чи іншій мірі схильні до нього.

  Загальна сугестивність обумовлена ​​особливостями психічного розвитку конкретної особистості, вона властива всім людям, хоча у різного рівня. Ситуативна сугестивність виникає як наслідок аномальних станів психіки, дефіциту інформації і т.д.

  Сугестивність також поділяють на індивідуальну та групову. Групова сугестивність забезпечується взаімовнушеніем (зараженням) між членами групи. Під психічним зараженням розуміють процес передачі емоційного стану від одного індивіда до іншого на психофізіологічному рівні контакту - крім смислового впливу або додатково до нього.

  У процесі зараження на кожного члена групи діє не тільки вселяє суб'єкт, але й інші члени групи, що помітно збільшує загальний ефект навіювання.

  Сугестивність посилюють такі особливості психічного розвитку конкретної особистості: звичка коритися, безвідповідальність, боязкість, сором'язливість, сором'язливість, довірливість, підвищена емоційність, вразливість, мрійливість, тривожність, слабкість логічного мислення, схильність до наслідування, схильність до фантазування, забобонність і релігійність;

  Модель внушающего впливу

  Процес навіювання являє собою замкнуту систему «суб'єкт-об'єкт», яка включає три взаємопов'язаних структурних компоненти: операціональний (тобто вплив суб'єкта); процесуальний (тобто прийняття внушающего змісту об'єктом); результативний (тобто відповідні реакції об'єкта ).

  Операціональні компонент внушающего впливу.

  У складному акті взаємодії суб'єкта та об'єкта навіювання зазвичай виділяють два етапи: підготовчий і виконавчий. На підготовчому етапі суб'єкт впливу спочатку психологічно готує об'єкт до сприйняття наступного змісту навіювання, тобто знижує його опірність навіюванню і підвищує навіюваність. Для цього він використовує прийоми релаксації (психофізичного розслаблення), а також спирається на щось життєво значуща для об'єкта навіювання, вкорінене в його психіці. Потім суб'єкт «вводить» у психіку об'єкта і закріплює в ній потрібні йому зразки мислення, психічних станів, поведінки.

  Процесуальний компонент внушающего впливу.

  Процес засвоєння об'єктом внушающего впливу дуже специфічний. У цілому він скорочений у порівнянні з процесом переконання: в ньому функціонують тільки сприйняття і запам'ятовування, діяльність же мислення «випадає» або, принаймні, послаблюється. Вселяючи, суб'єкт впливає готовими формулюваннями (висновками, ідеями, закликами), а об'єкт засвоює їх повністю, частково або не засвоює взагалі, але в створенні формулювань не бере участь. Таким чином, процес навіювання включає ненавмисне сприйняття і запам'ятовування без попереднього осмислення змісту навіювання.

  Результативний компонент внушающего впливу.

  Суб'єкт внушающего впливу завжди якось реагує на його утримання. Мета навіювання - вплинути на об'єкт таким чином, щоб його реакція відповідала цілям офіцера вихователя.

  Таким чином, на підставі роботи можна зробити наступні висновки:

  - Інформаційно-виховна робота - це найважливіший напрям виховної роботи, особливий вид діяльності командирів (начальників), посадових осіб органів виховної роботи з формування в особового складу Збройних сил Російської Федерації високого морального духу, військово-професійних навичок і вмінь розвитку морально-психологічних і бойових якостей за допомогою інформації.

  - Система інформаційно-виховної роботи постійно розвивається і вдосконалюється.

  - Головною особливістю методів інформаційно-виховної роботи є те, що вони надають виховний вплив в основному за допомогою словесної інформації.

  - Базовими методами впливу, які можна застосовувати в практиці інформаційно-виховної роботи, є переконання і навіювання.

  - Переконання - це метод впливу на свідомість людей, звернений до їх власного критичного сприйняття.

  - Навіювання - це метод психологічного впливу на свідомість особи чи групи людей, заснований на некритичному (і часто неусвідомленому) сприйнятті інформації.

  ВИСНОВОК

  Зростання ролі інформаційно-виховної роботи в умовах реформування Збройних Сил Російської Федерації, зумовлене низкою причин:

  - По-перше, особливостями сучасної як внутрішньої, так і міжнародної обстановки, що характеризується високою динамічністю, суперечливістю, часом непередбачуваністю наслідків;

  - По-друге, загостренням проблем відсутності єдиної ідеології, яка виросла політизацією мас, їх активністю і спрагою інформації;

  - По-третє, необхідністю вдосконалення інформаційно-виховної роботи.

  У наказі Міністра Оборони РФ N 226 від 6 липня 1995 року "Про органи виховної роботи ЗС РФ" особливу увагу приділено задачі визначення основних напрямків інформаційного забезпечення діяльності військ, вироблення заходів щодо захисту особового складу від негативного інформаційно-психологічними впливу.

  Серед багатьох факторів, що обумовлюють посилення інформаційної роботи, особливо слід назвати зростання вимог до бойової готовності частини та вимог до інформування особового складу в бойовій обстановці.

  У цих умовах кожному офіцеру важливо вміти використовувати щоденне спілкування з підлеглими, адже він виступає не тільки як військовий фахівець, але і як керівник військового колективу.

  При цьому найбільшого результату, при проведенні заходів інформаційно-виховного впливу на військовослужбовців, можна добитися використовуючи такі психологічні методи переконання як «переконання» і «навіювання».

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Арзамаскин Ю.М., Бублик Л.А. "Морально-психологічне забезпечення у збройних силах Росії"-М.: ВУ, 2002.

  2. «Про організацію суспільно-державної підготовки особового складу Збройних Сил»: Наказ міністра оборони РФ N 250 від 8 травня 1993 р. М., 1993.

  3. Будяк А. А. "Інформаційне забезпечення виховної роботи в Збройних силах Російської Федерації". - М.: ВУ, 1999.

  4 Військова психологія і педагогіка: Навчальний посібник / За ред. П.А. Корчемного, Л.Г. Лаптєва, В.Г. Михайлівського. - М.: Досконалість, 1998.

  5 Мослі Е. Е. Педагогічні основи формування і розвитку культури управлінської діяльності у командирів підрозділів. Дис. ... канд. педагогічних наук. - М., 1993.

  6 "Методика організації та проведення суспільно-державної підготовки в полку (на кораблі)". - М.: ГУВР, 1998.

  7 "Методика організації інформаційно-виховної роботи в полку (на кораблі)". - М.: ГУВР, 2000.

  8 Наказ № 235 від 17.06.1997 р. «0 вдосконаленні системи виховної роботи в Збройних Силах Російської Федерації»

  9 Довідник офіцера воспітателя.-М.: «За права військовослужбовців», 2003.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Військова справа | Реферат
  124.9кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Методи впливу в інформаційно виховної роботи
  Роль і значення інформаційно виховної роботи для формований
  Роль і значення інформаційно-виховної роботи з формування морально-психологічної
  Поняття виховної роботи Роль і місце виховної роботи в системі роботи з кадрами
  Сучасні форми і методи виховної роботи
  Прийоми інформаційно-психологічного впливу в рекламі
  Переконання і навіювання як методи психологічного впливу впливу керівника на підлеглих
  Методика виховної роботи
  Планування виховної роботи
  © Усі права захищені
  написати до нас