Методичні вказівки по виконанню курсової роботи

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти РФ
Тольяттинский Державний Університет
Кафедра «Економіка, організація і управління підприємством»
Методичні вказівки
по виконанню курсової роботи
з дисципліни «Менеджмент»
для студентів спеціальностей 060800 і 060200
м. Тольятті 2004

1. Загальні положення щодо виконання курсової роботи
Курсова робота з дисципліни «Менеджмент» виконується студентами 3 курсу денного відділення спеціальностей 060800 «Економіка та управління підприємством машинобудування» і 060200 «Економіка праці».
1.1 Завдання курсової роботи:
- Вироблення вміння самостійної роботи з літературними джерелами та економічною інформацією в галузі теорії і практики менеджменту підприємства;
- Оволодіння методами розрахунку параметрів і економічного ефекту від впровадження таких завдань АСУП, виконують автоматизацію функцій управління підприємством:
- Розрахунок подетальної планів виробництва;
- Розрахунок плану матеріально-технічного забезпечення;
- Визначення нормативних калькуляцій на продукцію кожного виду;
- Оперативний облік виробництва і оперативне регулювання.
1.2 Зміст курсової роботи.
Курсова робота з дисципліни «Менеджмент» складається з двох частин:
- Теоретичне висвітлення питань по вибраному варіанту;
- Практичний аналіз
1.3 Організація виконання курсової роботи.
1.3.1 Вибір теми курсової роботи здійснюється студентом самостійно згідно варіантів пропонованих тем.
1.3.2 Обрана тема курсової роботи узгоджується з керівником.
1.3.3 Основною формою контролю ходу виконання курсової роботи є призначені викладачем консультації.
1.3.4 Виконана курсова робота представляється керівнику на перевірку і захист не пізніше залікової тижня.
1.4 Оформлення курсової роботи.
1.4.1 Курсова робота виконується у вигляді реферату (пояснювальній-розрахункової записки.)
1.4.2 Пояснювальна записка (реферат) оформляється відповідно до вимог стандарту і включає:
- Титульний лист
- Зміст
- Введення
-Теоретичну частину
- Розрахунково-графічну частину
- Висновок
- Перелік використаної літератури.
2. Теми для виконання теоретичної частини курсової роботи
3. Практична частина
«Техніко-економічне обгрунтування автоматизації основних функцій управління підприємством».
Короткі теоретичні положення.
Методика ТЕО автоматизації функцій управління підприємством характеризується наступними показниками ефективності:
економічний ефект за роками функціонування АСУП, що визначається за формулою
tk tk
Е п (б) = ΣN п (б) Ц п (б) L t - Σ (N п (б) C п (б) + К п (б)) L t (1.1)
tn tn
прибуток від реалізації продукції, що розраховується за формулою

tk tk
П = ΣN п (б) Ц п (б) L t - ΣN п (б) C п (б) L t (1.2)
tn tn
термін окупності капітальних вкладенні в АСУП, що визначається за формулою
Т = К п (б): П п (б)                                                                 (1.3)
де п (б) - індекс у нижньої основи показників належить до проектованого і базового варіантів;
tk - початковий рік розрахункового періоду - початок фінансування АСУП або рік, що передує року випуску продукції;
tn - кінцевий рік розрахункового періоду - рік оновлення нової продукції або термін служби АСУП;
Ц п (б) - ціна одиниці продукції в проектованому і базовому варіантах, руб.;
L t - коефіцієнт, що характеризує значення, яке набуває одна грошова одиниця при приведенні її до подальшого або попереднього періоду часу, віддаленому від розрахункового на t років;
C п (б) - собівартість одиниці продукції по проектованому і базового варіантів, яка включає поточні витрати при виробництві продукції в певному році для проектованого і базового варіантів, руб.;
До п (б) - одноразові витрати при виробництві продукції в певному році, руб.
Розрахунок обсягу випуску і собівартості продукції по проектованому варіанту
Обсяг продукції, що випускається для проектованого варіанту визначається за формулою

N б П т
N п = N б + ---------- (1.4)
100
де П т - приріст продуктивності праці за рахунок впровадження АСУП,%.
Собівартість одиниці продукції по проектованому варіанту розраховується за формулою
З п 2 = С б 1 - ΔС (1.5)
ΔС = ΔІ + ΔУ п                  (1.6)
де ΔС - зниження собівартості одиниці продукції;
ΔІ, ΔУ п - зниження поточних витрат і умовно-постійних витрат на одиницю продукції при автоматизованій обробці інформації.
Зниження поточних витрат при автоматизованій обробці інформації визначається за формулою
І б І п
ΔІ = ------- - ------, (1.7)
N б N п
де І б і І п - поточні витрати на ручну й автоматизовану обробку інформації.
Зниження умовно-постійних витрат на одиницю продукції у зв'язку із зростанням обсягу виробництва визначається за формулою
ΔУп = У 'п1 - У' п2                                    (1.8)
де У 'п1 і У 'п2 - розмір умовно-постійних витрат, що припадають на одиницю продукції по базовому і проектованому варіантах, визначається за формулою
У 'п 1 = У п: N б, У' п 2 = У п: N п                         (1.9)
де У п - розмір умовно-постійних витрат на річний обсяг випуску продукції, грн.
Розрахунок експлуатаційних витрат на обробку інформації
Існують два варіанти функціонування АСУП. Якщо остання функціонує в реальному масштабі часу, тобто виконує вимірювання, збір та обробку інформації з видачею апарату управління підприємством варіантів рішення або керуючих впливів на об'єкт управління, то експлуатаційні витрати І, визначаються за формулою
І п = І з + І н + І а + І сп + І р + І пу + І е.     (1.10)
де І з - річна заробітна плата виробничого персоналу, що обслуговує АСУП, руб.;
І н - річні витрати на податки, що включаються до собівартості продукції, грн.;
І а - річні витрати на амортизацію виробничих фондів, грн;
І сп - річні витрати на амортизацію і утримання виробничих приміщень, руб.;
І р - річні витрати на всі види ремонту і технічне обслуговування устаткування, руб.;
І пу - річні витрати на підготовку і відновлення програм управління; руб.;
І е - річні витрати на споживану електроенергію, крб.
Річна заробітна плата персоналу ВЦ АСУП розраховується за формулою

І з = К пр Ч раб З ср.г До д                                  (1.11)
де К пр - Коефіцієнт, що враховує премії та інші доплати;
Ч раб - кількість працівників, які обслуговують АСУП, чол.;
З ср.г - середньорічна заробітна плата працюючого, грн.;
До д - Частка заробітної плати, яка припадає на вирішення певного числа завдань. Річна заробітна плата персоналу, що виконує обробку інформації вручну для вирішення певного числа завдань, визначається за формулою
Про з Оу Про д Про ін До ін
І з = ---- Ц р + ---- Ц р + ---- Ц р + --------- Ц р (1.12)
Н з Н у Н д 1000
де О с, Оу і О д - обсяг арифметичних операцій по додаванню, множенню і діленню;
Н з Ну Н д - норма виробітку по додаванню, множенню і діленню, операцій / год;
Ц р - вартість одного нормо-години роботи працівника, що виконує обробку інформації, руб.;
Про ін. обсяг вихідної інформації, символів;
До ін - нормативний коефіцієнт трудомісткості по обробці 1000 символів, ч. Витрати на податки, що включаються до собівартості продукції, розраховуються за формулою
І н = І з Н н (1.13)
де Н н - сума встановлених нормативів податків (ФСЗНРБ, податок для ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, ФЗН РБ, ФСДДУ).
Річні витрати на амортизацію основних виробничих фондів визначаються за формулою
І а = [(До про + К тпн) Н а. Про + К і. П Н а. І. П + К зд Н а. Зд] До д            (1.14)
де Н а.об, Н а.і.п і Н а.зд - Норма амортизації відповідно обладнання, вимірювальних приладів, будівлі, займаного під ВЦ;
До д - частка амортизаційних відрахувань, що припадають на вирішення певного числа завдань.
Річні витрати на ремонт (включаючи капітальний) і технічне обслуговування обладнання визначається за формулою
І р = (Н м Р м + Н е Р е) До про До то К д                                        (1.15)
де Н м і Н е - нормативи річних витрат на одиницю ремонтної складності 1 відповідно механічної та електричної частин обладнання, руб.;
Р м і Р е - ремонтосложность відповідно механічної та електричної частин обладнання, тобто р.;
До то - коефіцієнт, що враховує клас точності устаткування.
При укрупнених розрахунках витрати на ремонт можна прийняти в розмірі 10-15% вартості обладнання.
Річні витрати на підготовку і відновлення програм управління визначаються за формулою
І п. У = К п. У К кп : Т дет                                (1.16)
де К п.у - витрати на комплект програм управління, руб.;
До кп - коефіцієнт, що враховує відновлення програм;
Т дет - тривалість випуску деталей, років.
Річні витрати на споживану силову електроенергію визначаються за формулою
Ц е WуК е.. М К е. В F е. До ЕО J
І е. =------------------------- До д (1.17)
η
де Ц е вартість 1 кВт-год електроенергії, руб.;
Wу - встановлена ​​потужність електродвигунів, кВт; До Е.М, До е.в - коефіцієнт, що враховує використання електродвигунів за потужністю і в часі;
F е - ефективний річний фонд часу роботи технічних засобів АСУП, год; До ЕО - коефіцієнт, що враховує завантаження обладнання;
J - Коефіцієнт, що враховує втрати в мережі:
η - коефіцієнт корисної дії обладнання.
Річні витрати на утримання виробничих площ визначаються за формулою
І сп = S зд Р пл До д (1.18)
де S зд - площа, займана обладнанням та виробничим персоналом, який виконує обчислювальні операції, м 2;
Р пл - норматив на утримання 1 м 2 площі, крб.
Якщо АСУП функціонує не в реальному масштабі часу, тобто результати розрахунків передаються апарату управління за запитом (бухгалтерський облік і т.д.) і завдання АСУП вирішуються у ВЦ, що знаходиться на повному госпрозрахунку, то експлуатаційні витрати визначаються за формулою

К і У отр До б К з К м До стр
Іп =----------------- Ц м-ч + ----- Ц н-год (1.19)
3600 Н вир
де К і. обсяг інформації, що вводиться в ЕОМ, показники, символи;
У отр - час відпрацювання символів змінюється від 0,1 до 2 с і залежить від групи складності завдань і обсягу інформації в первинних документах;
До б - коефіцієнт, що залежить від швидкодії ЕОМ, К = 0,4 - 1;
К с - коефіцієнт, що враховує групу сложнорті програм, К з = 1-1,2;
К м - коефіцієнт мультипрограмному режиму;
Ц м-год - ціна 1 машино-години ЕОМ, руб.;
До стр - Число рядків із середнім значенням символів в рядку;
Н вир - норма виробітку на пристроях підготовки даних, рядків / год;
Ц н-год - вартість 1 нормо-години роботи на УПДМЛ, руб.
Розрахунок капітальних вкладень
Капітальні вкладення в автоматизовану обробку інформації визначаються за формулою
До п = К перед + К доб2 + К іп2 + К зд2 + К тип2)                       (1.20)
де К перед - Одноразові витрати на НДР і ДКР (передвиробничий витрати) визначаються шляхом складання кошторису витрат, руб.;
До об2 - Капітальні вкладення в обчислювальну техніку, розрахунок ведеться за формулою

n
До об2 = ΣЦ i До oi                                   (1.21)
i = 1
де Ц i - оптова ціна одиниці i-го устаткування, руб.;
До oi - число одиниць i-го устаткування, шт.;
n - число найменувань обладнання;
До іп2 - капітальні вкладення на придбання вимірювальних приладів; розрахунок ведеться за формулою
До іп2 = 0,1 До об2                                 (1.22)
де 0,1 - частка від вартості обладнання;
До зд2 - капітальні вкладення в будівлю, займане ВЦ автоматизованої системи, розрахунок ведеться за формулою
До зд2 = Ц зд S зд2 (1.23)
де Ц зд - вартість 1 м 2 площі будівлі, руб.;
S зд2 - площа, займана обчислювальним центром, м ";
До тип2 - капітальні вкладення на транспортування техніки та пусконалагоджувальні роботи, розрахунок ведеться за формулою
До тип2 = 0.15К об2 (1.24)
де 0,15 - частка від вартості обладнання;
До д - коефіцієнт, що враховує частку капітальних вкладень, що припадають на вирішення певного числа задач автоматизованого управління, визначається за формулою

Т м К і К з
До д =------- = --------------- (1.25)
F е. До ти 3600БF е. До ти
де Т м - машинний час, що витрачається на вирішення певного числа завдань, год;
До ти - коефіцієнт технічного використання обчислювальної техніки;
К і - кількість інформації в символах, що вводиться в ЕОМ;
К с - середня кількість операцій, що припадають на один байт інформації, що вводиться;
Б - швидкодія ЕОМ, операцій / с;
F е - річний ефективний фонд часу роботи ЕОМ, ч. Капітальні вкладення за базовим варіантом (ручна обробка інформації) визначаються за формулою
К = До об1 + К ІП1 + К зд1 + К тнп1                    (1.26)
Питомі капітальні вкладення визначаються за формулою
До уд п (б) = К п (б): N п (б) (I.27)
де N п (б) - річний обсяг випуску продукції відповідно по проектованому і базового варіантів.
Методичні вказівки до виконання ТЕО автоматизації функцій управління підприємством
Постановка завдання
Розрахувати параметри і економічний ефект від впровадження таких завдань АСУП, виконують автоматизацію функцій управління підприємством:
розрахунок подетальної планів виробництва;
розрахунок плану матеріально-технічного забезпечення;
визначення нормативних калькуляцій на продукцію кожного виду;
оперативний облік виробництва і оперативне регулювання.
Вихідні дані для вирішення поставленого завдання наведені в табл.1
Таблиця 1.
Вихідні та нормативні дані:
Показники та електронні пристрої
Умовне позначення
До впровадження
АСУП
(Базовий варіант)
Після впровадження
АСПУ
(Проектований варіант)
Обсяг інформації в символах, що вводяться в ЕОМ
Кі
-
2 * 10 7
Середнє число операцій, що припадають на 1 байт вводиться продукції
Кс
-
8000
Швидкодія ЕОМ ЄС-1022, операцій / с
Б
-
80000
Річний ефективний фонд часу роботи ЕОМ, год

3750
6240
Коефіцієнт технологічного використання ЕОМ
Кти
-
0,95
Площа зайнята устаткуванням, м ²
Sзд
25
300
Ціна 1 м ² виробничої площі, тис. руб.
Цзд
7,5
7,5
Капітальні вкладення в НДДКР, тис.руб.
Кпред
-
див. прілож.1
Оптова ціна ЕКВМ, руб
Цеквм
див. прілож.1
-
Кількість ЕКВМ
Кеквм
2
-
Поточні витрати на складання вихідних форм вручну, тис.руб.
Зр
см.прілож.1
-
Обсяг арифметичних операцій:
складання
множення
ділення
Ос
Оу
Од
див. прілож.1
-
-
-
Норма вироблення на годину для операції:
складання
множення
ділення
Нс
Ну
Нд
1033
500
400
-
-
-
Вартість однієї години роботи ІТП по виконанню арифметичної дії, руб.
Цр
45
-
Число ЕОМ типу ЕС1022 з комплектом устаткування, шт.
КО1
-
1
Число УПДМЛ типу ЄС-9002, шт.
КО2
-
1
Оптова ціна ЕОМ типу ЕС1022, тис. руб.
Цевм
-
8
Оптова ціна УПДМЛ типу ЄС-9002, тис.руб.
ЦУП
-
5
Річний обсяг продукції, тис.шт.
Nп (б)
100
за розрахунком
Ціна одиниці продукції, грн.;
2000-2002 рр..
2003-2004 рр..
Цп (б)
див. прілож.1
Теж
Собівартість одиниці продукції, тис. руб., По роках:
2000
2001
2002
2003
2004
Сп (б)
Цп (б) 2
0,98 * Цп (б) 2
0,96 * Цп (б) 2
0,94 * Цп (б) 2
0,92 * Цп (б) 2
За розрахунком
Теж
«
«
«
Коефіцієнт приведення грошової одиниці до розрахункової величини по роках:
2000
2001
2002
2003
2004

Lt
1.1
0.9
0.82
0.75
0.68
1.1
0.9
0.82
0.75
0.68
Витрати на КВП та інвентар,% від вартості обладнання
-
10
10
Витрати на транспортування СВТ і пусконалагоджувальні роботи,% від вартості обладнання
-
15
15
Чисельність працівників АСУП, чол
Чраб
-
32
Коефіцієнт, що враховує премії та інші доплати
Кпр
-
1,2
Середньорічна заробітна плата одного працівника, крб.
Зср.г.
-
108000
Норматив податків, що включаються до собівартості продукції,%
Нн
53
53
Норма амортизації обладнання,%
На.об.
14
14
Норма амортизації вимірювальних приладів,%
На.н.п
25
25
Норма амортизації будівель,%
На.зд.
3
3
Частка витрат на ремонт обладнання,%
Нр
15
15
Вартість 1 кВт-год електроенергії, руб.
Це
1,5
1,5
Встановлена ​​потужність обладнання, кВт

10
10
Коефіцієнт, що враховує використання обладнання:
за потужністю
за часом
Ке.м
Ке.в
0,6
0,5
0,8
0,7
Коефіцієнт, що враховує:
завантаження обладнання
втрати в мережі
Ке.о
J
0.7
1.1
0.9
1.15
Коефіцієнт корисної дії
n
0.75
0.75
Витрати на комплект програм управління, руб.
Кпу
-
8000
Коефіцієнт, що враховує відновлення програм
К вп
-
1,2
Тривалість випуску деталей, років
Тдет
3
3
Річні витрати на утримання 1 м ² площі, крб
Рпл
350
350
Зростання обсягу виробництва продукції у зв'язку з автоматизацією обробки інформації,%
Пт
-
10
Частка умовно-постійних витрат у собівартості,%
Ну
20
-
Вибір бази і проектованих варіантів для порівняння
У якості бази для порівняння приймається вартісна оцінка результатів праці (виручка від реалізації продукції). Для вирішення завдань планування, обліку, контролю, аналізу, оперативного регулювання і управління виробництвом продукції порівнюються наступні проектовані варіанти.
1. Вирішення завдань планування, обліку, контролю, аналізу та оперативного регулювання виробництва здійснюється традиційним методом, тобто ручною обробкою інформації.
2. Рішення перерахованих вище завдань проводиться за допомогою АСУП, що функціонує не в реальному масштабі часу.
3. Вирішення вищезазначених та інших завдань виробництва продукції здійснюється за допомогою АСУП, що функціонує в реальному масштабі часу.
1. Розрахунок капітальних вкладень в автоматизовану і ручну обробку інформації.
1.1 Розрахунок капітальних вкладень в засоби обчислювальної техніки та інші пристрої.
За проектованого варіанту розрахунок капітальних вкладень в техніку ведеться в табличній формі (табл. 2)
Таблиця 2 Розрахунок капітальних вкладень в техніку
Показники
ЕОМ типу ЄС - 1022
УПДМЛ типу ЄС - 9002
Разом (Коб2)
Кількість одиниць
Оптова ціна, тис. грн.
Сума, тис. грн.
За базовим варіантом (ручна обробка інформації):
Коб1 = КеквмЦеквм
1.2 Капітальні вкладення на придбання КВП і інвентаря по базовому і проектному варіанту розраховуємо за формулою (1.22)
1.3 Капітальні вкладення в будівлю, займане обладнанням та виробничим персоналом, який виконує обчислювальні операції, по базовому і проектному варіанту визначаємо за формулою (1.23)
1.4 Витрати на транспортування СВТ і пусконалагоджувальні роботи по базовому і проектному варіанту розраховуємо за формулою (1.24)
1.5 Одноразові виробничі витрати в НДДКР по проектованому варіанту приймаємо за додатком 1.
1.6 Визначаємо частку капітальних вкладень, що припадають на вирішення завдань АСУП, за формулою (1.25)
1.7 Капітальні вкладення розраховуємо за варіантами:
по проектованому
Кп = Кпред + Кд (Коб2 + Кіп2 + Кзд2 + Ктпн2)
за базовим
Кб = Коб1 + Кіп1 + Кзд1 + Ктпн1
1.8 Питомі капітальні вкладення по базовому і проектному варіанту визначаємо за формулою (1.27)
2. Розрахунок поточних витрат на ручну й автоматизовану обробку інформації.
2.1 Основну і додаткову заробітну плату виробничого персоналу, обробляє інформацію при вирішенні управлінських завдань, за проектним варіанту розраховуємо за формулою (1.11)
За базовим варіантом
Ос Оу Од
Із1 = ------- Цр + ---------- Цр + --------- Цр + Зр
Нс Ну Нд
2.2 Витрати на податки (до фонду соціального захисту населення РБ, надзвичайний податок для ліквідації аварії на ЦАЕС, фонд зайнятості населення РБ, фонд змісту ДДУ) по базовому і проектному варіанту визначаємо за формулою (1.13)
2.3 Витрати на амортизацію основних виробничих фондів за базовим та проектного варіанту розраховуємо за формулою (1.14)
2.4 Витрати на ремонт і технічне обслуговування обладнання розраховуємо за формулами:
по проектованому варіанту:
Ір2 = Коб2 * Нр * Кд
за базовим варіантом
Ір = Коб1 * Нр
2.5 Витрати на споживану електроенергію за базовим та проектного варіанту розраховуємо за формулою (1.17)
2.6 Витрати на підготовку і відновлення програм з проектного варіанту розраховуємо за формулою (1.16)
2.7 Річні витрати на утримання виробничих площ визначаємо за формулами:
за проектним варіанту
Іс.п2 = Sзд2РплКд

за базовим варіантом
Іс.п1 = Sзд1Рпл
Усі статті витрат зводимо в таблицю 3 та визначаємо суму поточних витрат.
Таблиця 3. Розрахунок поточних витрат
Стаття витрат
Умовне позначення
Базовий варіант
Проектований варіант
Основна і додаткова заробітна плата
З
Податки, що включаються до собівартості продукції
Ін
Амортизація основних виробничих фондів
Іа
Витрати на ремонт і технічне обслуговування обладнання
Ір
Витрати на споживану електроенергію
ІЕ
Витрати на підготовку і відновлення програм управління
Іп.у.
Витрати на утримання виробничих площ
Іс.п
Разом
Іб, Іп
3. Розрахунок зміни обсягу виробництва і собівартості продукції, що випускається.
3.1 Обсяг продукції, що випускається для проектованого варіанта визначаємо за формулою (1.4)
3.2 Питомі поточні витрати на ручну й автоматизовану обробку інформації розраховуємо за формулами:
за базовим варіантом

Іб
І1 = ---------;

по проектованому варіанту
Іп
И2 = ---------
Nп
Тоді зниження питомих поточних витрат по проектованому варіанту в порівнянні з базовим складе
ΔІ = И1 - И2
3.3 Умовно-постійні витрати, що припадають на одиницю продукції, для базового варіанту визначаємо за формулою
Сб1 * Ну
У'п .1 = --------------
100
3.4 Умовно-постійні витрати на річну програму випуску для базового варіанту складають
Уп = У'п .1 * NБ
3.5 Умовно-постійні витрати, що припадають на одиницю продукції, для проектованого варіанта визначаємо за формулою (1.9)
3.6 Зниження умовно-постійних витрат, що припадають на одиницю продукції, по проектованому варіанту в порівнянні з базовим складе
ΔУп = У'п .1 - У'п .2
3.7 Зниження витрат, що припадають на одиницю продукції, по проектованому варіанту у зв'язку з впровадженням засобів автоматизації визначаємо за формулою (1.6)
3.8 Собівартість одиниці продукції по проектованому варіанту розраховуємо за формулою (1.5)
4. Техніко-економічне обгрунтування автоматизації функцій управління.
4.1 Економічний ефект для варіанту ручної обробки інформації визначаємо по роках за формулою (1.1)
Економічний ефект за 5 років становить
5
Е1 = ΣЕбi
i = 1
4.2 Економічний ефект для варіанта автоматизованої обробки інформації також розраховуємо по роках за формулою (1.1)
5
Е2 = ΣЕпi
i = 1
Економічний ефект при автоматизованій обробці інформації значно вище, ніж при ручній обробці:
Е = Е2 - Е1
4.3 Визначаємо прибуток для варіанту ручної обробки по роках за формулою (1.2)
Сума прибутку за 5 років складе
5
Пб = ΣПбi
i = 1
4.4 Визначаємо прибуток для варіанта автоматизованої обробки інформації по роках за формулою (1.2)
Сума прибутку за 5 років складе
5
Пп = ΣПпi
i = 1
4.5 Термін окупності додаткових капітальних вкладень розраховуємо за формулою
До уд п - До уд б
Т = ------------------
Сб - Сп

Додаток 1
Вихідні дані та варіанти завдань для виконання роботи.
№ варіанту
Кількість інформації,
вводиться в
ЕОМ, симво-
ли * 10 7
Обсяг арифметичних операцій * 10 6
Оптова
ціна ЕКВМ,
руб.
Витрати на складання
вихідний інформації
вручну, тис.руб.
Ціна од. продукції,
руб. Цп (б) 1
(2000-2001рр)
Цп (б) 2
(2002-2003)
Капітальні вкладення в
НДДКР, тис. руб.
складання
множення
ділення
1
2
6
6
0,5
300
0,9
27
25
50
2
3
7
2
1
250
1,1
30
28
80
3
4
7
3
2
360
1,3
32
30
60
4
5
9
4
3
420
1,5
28
26
90
5
4
10
5
4
260
1,6
33
31
100
6
6
11
6
5
400
1,2
27
25
45
7
8
12
7
6
520
1,9
23
21
60
8
3
13
8
7
310
1,8
30
28
80
9
7
14
9
8
400
1,0
29
27
90
10
9
15
10
9
340
0,8
27
25
100
11
3
16
11
10
350
1,5
30
28
75
12
5
17
12
11
410
1,6
26
24
65
13
6
18
13
12
280
1,8
28
26
85
14
8
19
14
13
240
1,3
26
24
90
15
4
20
15
14
360
1,4
30
28
70
16
9
21
16
15
340
1,7
28
26
85
17
6
22
17
16
290
1,8
33
31
75
18
4
9
5
2
300
1,3
27
25
55
19
3
16
10
6
410
1,2
23
21
85
20
2
9
6
2
300
2,1
23
21
80
21
8
14
11
5
290
1,6
30
28
90
22
4
15
9
5
320
1,4
29
27
75
23
3
18
13
10
330
1,8
27
25
70
24
4
14
8
4
270
1,2
30
28
80
25
6
16
12
4
390
1,1
27
25
90
26
2
17
15
12
310
1,3
30
28
55
27
7
10
6
4
360
1,1
32
30
60
28
8
15
10
5
400
1,5
28
26
80
29
5
18
14
8
260
1,8
26
24
70
30
3
13
11
6
330
1,6
22
20
80

Контрольні питання
1. Що приймається в якості бази і проектованих варіантів для порівняння при розрахунку параметрів Hi економічного ефекту підсистем і завдань АСУП?
2. Які параметри розраховуються при визначенні економічного ефекту від автоматизації основних функцій управління підприємством за допомогою АСУП?
3. Як розраховуються капітальні вкладення в автоматизацію основних функцій управління за допомогою АСУП?
4. Наведіть формулу для розрахунку річних витрат на ручну обробку інформації.
5. Як виконується розрахунок річних експлуатаційних витрат на автоматизовану обробку інформації за допомогою АСУП?
6. Наведіть формули розрахунку економічного ефекту, річної економії, прибутку і терміну окупності капітальних вкладень від створення та впровадження підсистем і завдань АСУП.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Методичка
207.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності Менеджмент
Методичні вказівки до лабораторної роботи Вогнегасники
Методичні вказівки до роботи з пакетом програм 1С-Бухгалтерія
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з вивчення навчальної дисципліни Соціальна екологія
Маркетинг методичні вказівки
Методичні вказівки з дипломного проектування
Методичні вказівки до курсового проекту по Електропостачанню в сіль
Петровська революція Століття Просвітництва Методичні вказівки
© Усі права захищені
написати до нас