Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності Менеджмент

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсової роботи для студентів 1-3 курсів денної, заочної та екстернатної форм навчання спеціальностей 6.050206-«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та 6.050200-«Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» професійного спрямування підготовки 0502 «Менеджмент»
Сімферополь 2008

Друкується за рішенням редакційно-видавничої ради Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського від 2001 р.

Методичні вказівки по виконанню курсових робіт для студентів 1-3 курсів денної, заочної та екстернатної форм навчання спеціальностей 6.050206-«менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та 6.050200-«менеджмент організацій»
Укладачі: доценти Василенко В.А., розробкою географо Храпко В.М.
Редактор: Василенко Н.А.
Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадского.95007, Сімферополь, вул. Ялтинська, 4

Зміст

Введення
1. Загальні вказівки
2. Мета і завдання
3. Порядок виконання курсової роботи
4. Вимоги до змісту курсової роботи
5. Вимоги до оформлення виконаної роботи
6. Орієнтовна тематика курсових робіт
Література
Додаток 1. Оформлення титульного аркуша
Додаток 2. Зразок типового завдання
Додаток 3. Приклад анотації
Додаток 4. Зразок змісту курсової роботи
Додаток 5. Частковий написання розділу "Список літератури" (вимоги)
Додаток 6. Зразок оформлення таблиці
Додаток 7. Зразок оформлення малюнка

Введення

Відповідно до навчального плану підготовки фахівців професійного спрямування 0502 «менеджмент» спеціальностей 6.050206-«менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та 6.050200-«менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавра» передбачається щорічна підготовка студентами курсової роботи. Курсова робота - самостійне наукове дослідження студента, завершальне вивчення конкретної наукової дисципліни і присвячена одній з актуальних проблем теорій господарської практики. Виконання курсової роботи передбачає відображення рівня загальнотеоретичної спеціальної підготовки студента, його здібності до наукової творчості, вміння використовувати отримані навички в наукових дослідженнях з обраної спеціальності.

1. Загальні вказівки
Виконання курсової роботи займає важливе місце в підготовці висококваліфікованих фахівців, оскільки її написання сприяє глибокому вивченню навчальних дисциплін, включених у процес навчання.
Необхідність достатньо повного розкриття обраної теми курсової роботи, вивчення і виявлення проблем вимагають від студентів поглибленого дослідження окремих питань у сфері прийняття рішень, економічного аналізу, теорії ймовірності та надійності, системного підходу в розробці й досягненні обраних цілей і вирішенні поставлених завдань.
Важливе місце при написанні роботи має бути приділено питанням соціально-психологічного плану, без яких менеджер не може прийняти достатньо ефективного вирішення.
Враховуючи важливість сучасного підходу до питань охорони навколишнього середовища, а також специфіку регіону Криму, в курсовій роботі повинні знайти відображення природоохоронні заходи, що вживаються керівником в процесі своєї діяльності.
Застосовувані в курсовій роботі рішення повинні враховувати передовий вітчизняний та зарубіжний досвід, а також останні досягнення в галузі теорії та господарської практики. Планування та організація виробничих процесів повинні враховувати вимоги правил охорони праці і техніки безпеки на робочому місці та на підприємстві як об'єктах управління.
Курсова робота виконується на основі і відповідно до чинних стандартів, норм і правил.
Перелік тем курсових робіт наведений у розділі 6 цих "Методичних вказівок". Студенти обирають теми самостійно з повідомленням викладача про назву обраної теми, або за рекомендацією керівника з подальшою їх розробкою в дипломній роботі.
Студентам дозволяється самостійно розробляти теми курсових робіт, які не входять до переліку розділу 6, якщо на це буде згода викладача.
Виконану роботу студенти здають на рецензію і захищають її у керівника в терміни, встановлені навчальним планом.
Студенти, несвоєчасно виконали і не захистили курсову роботу, до здачі екзаменаційної сесії не допускаються.
2. Мета і завдання
Цілеспрямовано і вдало вибрана тема з урахуванням бажання студента значною мірою сприятливо позначається на якісному та своєчасному виконанні курсової роботи. Крім того, тема, обрана з урахуванням побажань і нахилів людини, буде розкрита глибше, сумлінну і цікавіше. А це вже той елемент мотивації, який дозволяє успішно досягати поставленої мети з меншими витратами.
Метою розробки курсової роботи є закріплення студентами теоретичних і практичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення зазначених дисциплін з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду управління виробництвом.
Поставлена ​​мета курсової роботи сприяє успішному вирішенню наступних завдань:
· Розширення знань і навичок студентів з обраної тематики;
· Систематизації та закріпленню отриманих знань;
· Збільшення загальної економічної культури студентів;
· Отримання досвіду та навичок у роботі з журнальної і монографічної економічної та управлінської літературою;
· Розвитку навичок творчої роботи, підготовки до проведення самостійних наукових досліджень, оволодіння методикою наукового дослідження;
· Оволодіння навичками грамотного літературного оформлення результатів своїх досліджень;
· Підготовці до написання дипломної роботи.
Важливим питанням для викладача і самого студента є виявлення можливості і ступеня самостійності роботи студентів у вирішенні поставлених завдань, знання яких дозволяє реалістичніше оцінювати майбутні шанси фахівця в практичній роботі.
Підготовка курсової роботи є важливою ланкою в освітній ланцюга отримання повного комплекту знань майбутнього спеціаліста чи бакалавра.
У процесі виконання курсової роботи студенту необхідно:
· Обгрунтувати актуальність і значимість теми роботи в теорії і стосовно до умов об'єкта дослідження;
· Провести огляд літературних джерел з предмету дослідження та узагальнити зібраний матеріал;
· Дати техніко-економічну характеристику об'єкта дослідження;
· Проаналізувати фінансово-економічний і управлінський аспект об'єкта дослідження;
· Проаналізувати особливості функціонування об'єкта дослідження;
· Здійснити техніко-економічне обгрунтування пропонованих рішень;
· Виконати розрахунки очікуваної економічної ефективності від впровадження запропонованих рішень у практику об'єкта дослідження (при необхідності);
· Послідовно і логічно викласти результати самостійних досліджень з обраної теми, забезпечити їх необхідними ілюстрованими і пояснювальними матеріалами.
Врахування цих особливостей при її виконанні, оформленні та захисту дозволить створити студентам рівні умови для проходження атестації незалежно від обраної теми курсової роботи.
Передбачається, що відсутність будь-якої складової із рекомендованих до даних "Вказівки" або неякісне її виконання знижує оцінку роботи, що і враховується при її захисті.
3. Порядок виконання роботи
Процес виконання курсової роботи складається з наступних етапів:
1. Вибір теми і узгодження її з керівником.
2. Ознайомлення з основними її проблемами і складання плану роботи.
3. Підбір і вивчення літературних джерел.
4. Уточнення плану роботи.
5. Написання та оформлення курсової роботи.
6. Передача роботи на рецензію керівнику.
7. Захист роботи.
Основна організаційна робота виконується особисто студентом. Не рідше одного разу на протязі 15 днів він зобов'язаний інформувати керівника про виконання роботи.
Перед вибором теми курсової роботи рекомендується кожному студенту ознайомитися з навчальною програмою дисципліни та переліком основної літератури, що дозволить йому підійти до проблеми вибору більш осмислено і відповідально.

Основні етапи виконання курсової роботи
1-й етап - вибір теми. Вибір теми здійснюється відповідно до рекомендацій, викладених у розділі 1. При виборі теми курсової роботи повинна враховуватися майбутня спеціалізація студента або спрямованість роботи студента-заочника в сьогоденні (якщо вона збігається або відповідає профілю підготовки фахівця) і той виробничий досвід, який їм вже придбаний.
При виникненні труднощів з вибором теми або підбором літературних джерел студент має право звернутися за допомогою до керівника або ведучому викладачу дисципліни, що вивчається.
2-й етап - складання приблизного плану курсової роботи. Даний етап є дуже важливим і відповідальним моментом у загальному процесі роботи над отриманим завданням, оскільки саме від нього значною мірою залежить якість і цілісність всієї роботи. Чіткий, послідовний і логічний план - це половина успіху.
План повинен відображати основні вузлові проблеми обраної теми і може містити від трьох до п'яти питань, що підлягають розгляду. Ці питання бажано розчленувати на більш дрібні відповідно до прийнятих норм рубрикації (приклад змісту наведено у додатку 4).
Складений студентом план бажано обговорити з науковим керівником, що може надалі полегшити виконувану роботу. Остаточне доопрацювання плану здійснюється після третього етапу.
3-й етап - підбір та вивчення літературних джерел. На цьому етапі студент повинен скласти всю бібліографію, що стосується теми обраної курсової роботи, в якій виділяються основні та допоміжні літературні джерела. Бажано складати коротку анотацію кожного з них для подальшого використання.
Складають бібліографію на основі рекомендованої літератури з обов'язковим конспектуванням потрібного матеріалу з метою його вивчення та використання в курсовій роботі, тому що матеріал, викладений "своїми" словами краще схильний засвоєнню людською пам'яттю.
У що складається бібліографію бажано включати літературу, видану в останні роки, в тому числі журнальні статті та матеріали з "Інтернет".
Необхідний матеріал бажано виписувати на окремі листочки по кожному з питань із зазначенням прізвища автора, найменування джерела і номерів сторінок. Ці дані будуть використані при формуванні бібліографічних джерел в дипломній роботі, вимоги, до уявлення яких викладено в розділі 4.
4-й етап - уточнення плану курсової роботи. У процесі роботи над літературними джерелами у студента можуть з'явитися нові думки, ідеї, здатні вплинути на складений неї план або навіть на обрану тему. У цьому випадку питання, що виникли слід погоджувати з керівником, після чого приступають до написання курсової роботи.
5-й етап - написання та оформлення роботи. Зібраний матеріал групують, обробляють і систематизують у відповідності з остаточним варіантом плану. На цьому етапі уточнюється структура роботи і підбирається ілюстрований матеріал. Після цього пишеться чорновий варіант роботи, який піддається подальшої літературній обробці та редагування.
Завершену роботу оформлюють у відповідності з ГОСТ 73281 і вимогам, наведеним у розділі 4 методичних вказівок.
6-й етап - передача роботи на рецензію керівнику. Виконана робота пред'являється керівникові для перевірки за три дні до контрольного терміну закінчення роботи за графіком. Студенти заочної форми навчання курсову роботу висилають в деканат за тиждень до зазначеного терміну. Після перевірки керівник допускає роботу до захисту.
Якщо курсова робота виконана з порушеннями вимог, - вона повертається студенту на доопрацювання. Викладач, що повернув роботу повинен вказати причину (причини) неможливості її захисту.
7-й етап - захист курсової роботи. Робота, допущена до захисту (за наявності рецензій) захищається в присутності всієї групи, де автор робить коротку доповідь (5 хвилин) про її зміст. На захист курсової роботи запрошуються завідувач кафедрою і його заступник.
Доповідач повинен обгрунтувати актуальність теми, вказати об'єкт аналізу, мета, завдання і ступінь їх досягнення (результати), зробити висновки. Рецензенти, з числа викладачів факультету відзначають позитивні моменти і недоліки роботи, викладаючи їх у письмовій формі.
Автор роботи повинен вільно орієнтуватися по даній темі і продемонструвати добрі знання з виконану роботу і наведеної літературі. По закінченню доповіді і оголошення рецензії, студент-доповідач відповідає на запитання присутніх. У заключному слові студент відповідає на питання і зауваження, прагнучи захистити свою точку зору і в той же час продемонструвати коректність і повага до точки зору опонентів. Критеріями оцінки роботи є: зміст роботи, глибина і ступінь розкриття теми, вміння аналізувати матеріал, доказовість висновків, ретельність оформлення роботи, якість доповіді та захисту. Курсові роботи оцінюються за чотирибальною бальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Оцінка обговорюється на закритому засіданні комісії, а потім публічно оголошується студенту.
На підставі виконаної роботи та за підсумками захисту викладач виставляє оцінку у відомість і залікову книжку.

4. Вимоги до змісту курсової роботи
Курсова робота - самостійний працю студента, який представляє собою дипломну роботу в мініатюрі, за однією з проблем дисциплін, що вивчаються, тому вона повинна містити певні елементи наукової праці:
· Практичну значимість;
· Комплексний системний підхід до вирішення завдань дослідження;
· Теоретичне використання передової сучасної методології і наукових розробок;
· Наявність елементів творчості.
Практична значимість курсової роботи полягає в обгрунтуванні реальності її результатів для потреб практики.
Реальною вважається робота, виконана у відповідності з наявними проблемами об'єкта дослідження, на основі його реальних даних за ряд років, і результати якої повністю або частково можуть бути впроваджені в практику діяльності об'єкта дослідження або аналогічних об'єктів.
Комплексний системний підхід до розкриття теми роботи полягає в тому, що предмет дослідження розглядається під різними кутами зору - з позицій теоретичної бази і практичних напрацювань, умов його реалізації на об'єкті дослідження, вивчення ступеня ефективності та можливості застосування на виробництві - в тісному взаємозв'язку і єдиної логіці викладу.
Застосування сучасної методології полягає в тому, що при виконанні огляду теоретичних джерел, аналізу виробничо-господарської діяльності та обгрунтуванні шляхів удосконалення (нововведення) окремих аспектів предмета і об'єкта дослідження, студент повинен використовувати відомості про новітні досягнення в техніці, технологіях, управлінні, застосовувати економіко- математичне моделювання та ПК.
Кожна курсова робота, виконувана студентом, є своєрідним маленьким кроком на шляху становлення майбутнього фахівця, наближаючи його до заповітної мети - отримання диплому, тому слід уникати традиційних помилок:
· Не слід механічно переписувати чужі тексти, а викладати прочитаний матеріал своїми словами, виділяючи цитати лапками і вказуючи за допомогою виносок літературний джерело;
· Не слід писати роботу бездумно (тема, мета, завдання і план повинні бути взаємопов'язані, як у постановочної частини, так і у викладі матеріалу);
· Рубрикація матеріалу не повинна перешкоджати послідовності викладу матеріалу, а переходи від одного параграфа до іншого повинні бути плавними і логічними;
· Зазначена література в кінці роботи, повинна бути в обов'язковому порядку відображена у текстовій частині роботи.
Курсова робота - це ще й невеликий твір, яка повинна містити всі необхідні компоненти йому притаманні.
Робота повинна мати чітку і логічну побудову. Вона повинна включати такі структурні елементи (у порядку їх подання у роботі):
· Титульний лист (наводиться у додатку 1.);
· Типовий бланк завдання до роботи (заповнений керівником і підписаний обома сторонами - викладачем і студентом (наводиться у додатку 2.);
· Анотацію (наводиться у додатку 3.);
· Зміст (зміст) - наводиться в додатку 4;
· Вступ;
· Основну частину;
· Висновок;
· Список використаної літератури (фрагмент наводиться в додатку 5.);
· Додатки.
Титульний лист оформляється з урахуванням ряду вимог, в числі яких необхідно відобразити:
· Відомчу приналежність вищого навчального закладу;
· Найменування вузу та його підрозділу;
· Найменування факультету;
· Найменування кафедри, з дисципліни якої виконується курсова робота;
· Тема курсової роботи відповідно до виданого завданням;
· Найменування спеціальності, по якій навчається студент;
· Номер (шифр) академічної групи;
· Прізвище та ініціали автора курсової роботи;
· Прізвище та ініціали, науковий ступінь і звання (посада) наукового керівника;
· Прізвище та ініціали, науковий ступінь звання завідувача кафедрою;
· Рік виконання курсової роботи;
· Найменування міста, де розташований вуз.
Все перераховане формують на окремій сторінці у відповідності до вимог державних та міжнародних стандартів щодо оформлення друкованої продукції (приклад оформлення наведено у додатку).
Типовий бланк завдання (заповнюється керівником і наводиться у додатку).
Анотація (реферат) являє собою короткий виклад істоти виконаної роботи.
У ньому повідомляються основні результати виконаної роботи, перераховуються методи, за допомогою яких були отримані ці результати, викладаються організаційні умови, необхідні для їх реалізації. Перераховуються особи та організації, для кого може представляти інтерес виконана робота. Повідомляється загальна кількість сторінок роботи, з них кількість малюнків, таблиць, бібліографічних джерел та додатків, а також ключові слова, що відображають спрямованість роботи.
Зміст (зміст) роботи є третьою по порядку сторінкою курсової роботи яке оформляється відповідно до зразка наведеному в додатку цих рекомендацій.
У вступі до курсової роботи повинні бути обгрунтування актуальності теми і коротка характеристика стану проблеми, перелік питань, які вимагають дозволу.
Вступ повинен містити:
Актуальність теми, в якій коротко викладається сучасний стан проблеми, що розглядається, її роль в економіці та управлінні, необхідність її вивчення і дослідження.
Об'єкт дослідження - підприємство або організація чи організація, дані якої досліджуються в роботі.
Предмет дослідження - проблема (коло питань), які досліджуються в роботі на прикладі об'єкта дослідження.
Мета роботи - вивчення, аналіз стану або оптимізація предмета дослідження стосовно до об'єкта дослідження.
Завдання, випливають безпосередньо з цілей роботи, є її елементами (етапами досягнення мети). Як правило, виходячи із завдань дослідження, будується структура роботи (план, зміст). Тому завдання дослідження формулюються на підставі найменувань розділів і підрозділів (параграфів) рубрикації. Формулювання завдань зазвичай починаються дієсловами: вивчити, розглянути, здійснити, виконати, оптимізувати і т.п. Число завдань в курсовій роботі може бути кілька (не менше двох), як правило, - 3-5.
Використовувані теоретичні та законодавчо-нормативні джерела. Коротко вказуються прізвища авторів, які зробили найбільш відчутний внесок у розробку проблеми, основні закони та нормативні акти, які згадуються у роботі (з посиланнями в квадратних дужках на номери джерел у їхньому списку).
Область застосування результатів роботи. Коротко характеризується коло об'єктів, вид результатів роботи (пропозиції, рекомендації з окремих напрямків діяльності об'єкта дослідження або аспектам предмета дослідження, моделі, доповнення до чинного законодавства тощо) та їх вплив на досліджувану проблему в разі впровадження.
Викладені вимоги до введення зачіпають різні аспекти курсової роботи, які вирішуються на різних стадіях в часі, тому введення, як правило, пишеться в останню чергу - після завершення всієї курсової роботи.
Загальний обсяг введення приблизно становить 2 - 2.5 с.
Основна частина передбачає всебічне розкриття змісту обраної теми, її найважливіших питань і проблем. Головна вимога - показати, як відбиваються ці проблеми в літературі з питань теорії управління та менеджменту, висвітлити різні точки зору і зробити критичний аналіз.
Огляд джерел за темою роботи включає такі їх види:
· Законодавчі та нормативні акти, що регулюють функціонування предмета і об'єкта дослідження;
· Теоретичні, науково-прикладні та науково-публіцистичні літературні джерела, в тому числі періодичного видання;
· Організаційні документи, що діють на об'єкті дослідження (статут, положення та ін), навчально-методичні збірники та посібники.
Загальна методика складання огляду, як правило, включає:
· З'ясування стану розглянутого питання;
· Ознайомлення з темою дослідження і з'ясування її кордонів;
· Складання попереднього плану огляду;
· Відбір найбільш цінного мінімуму з наявного матеріалу;
· Аналіз зібраних джерел, їх оцінка та зіставлення;
· Угруповання відомостей та їх узагальнення;
· Висновки і рекомендації на основі виконаного відбору.
Огляд повинен повно і систематизовано відображати стан предмета дослідження, а що містяться в ньому відомості повинні дозволяти об'єктивно оцінювати науково-прикладну значущість досліджуваної проблеми, правильно обирати шляхи і засоби досягнення мети, поставленої в роботі.
Виклад теорії має відповідати сучасному рівню розвитку науки управління. Рекомендується використовувати тільки літературу останніх років видання.
По кожному з питань бажано викладати думки різних авторів, виконувати їх порівняльний аналіз, з'ясовувати протиріччя і робити узагальнюючі висновки з проведеного огляду.
Кожну тему курсової роботи слід розглядати з позицій сучасності, теоретичні положення супроводжувати статистичними даними (якщо вони є і необхідні), прикладами з практики управлінської діяльності. Необхідно продемонструвати вміння самостійно формулювати висновки на основі вивченої літератури, зібраного, опрацьованого і викладеного матеріалу.
При складанні характеристики об'єкта дослідження необхідно з тим або іншим ступенем повноти подати такі відомості:
· Повне найменування;
· Форму власності;
· Призначення і місію організації;
· Підлеглість та галузеву приналежність;
· Місце розташування;
· Організаційну структуру;
· Складу основних підрозділів і виконавців;
· Основні функції структурних підрозділів та їх показники.

На підставі даних форм статистичної звітності дається необхідна техніко-економічна та фінансова характеристика діяльності об'єкта дослідження. Аналізу піддаються, як правило, фінансові аспекти діяльності об'єкта дослідження.

Методичною основою аналізу служать різні методики, які студент може знайти в літературі, скористатися підходами і прийомами з лекційних та практичних занять або звернутися за допомогою до керівника роботи. Проте буде набагато краще, якщо студент самостійно знайде вихід із ситуації.

У курсовій роботі бажано висловити свою особисту думку, свої судження з даної теми.
При здійсненні розрахунків рекомендується використовувати математичне моделювання та можливості обчислювальної техніки. Найбільш раціонально застосовувати засоби обчислювальної техніки при вирішенні оптимізаційних задач управління, зокрема, планування на базі математичного програмування.
Виклад усіх розділів роботи має бути чітким, послідовним, логічним. Питання, викладені в плані основного змісту роботи, повинні бути тісно взаємопов'язані, випливати одне з іншого, створюючи єдине, цілісне маленький витвір.
Необхідно стежити за тим, щоб у роботі не було протиріч між окремими її положеннями. Текст роботи повинен бути тісно пов'язаний з графічними матеріалами, мета яких - ілюстрування і доповнення тексту, а в ряді випадків - його заміна для додання змісту роботи більшої наочності. Рекомендується складати ілюстративний матеріал до оформлення тексту для більшої їх узгодженості та тематичного єдності. Використовувані в роботі терміни і поняття повинні мати єдине тлумачення протягом всієї роботи. Необхідно дотримуватися загальноприйнятих скорочень слів і абревіатур (наприклад, ЕОМ, НТР, ЄС тощо).
Умовою позитивної оцінки курсової роботи є самостійне висвітлення всіх питань теми. У роботі неприпустимі загальні, неконкретні міркування. Загальний обсяг основної частини повинен бути в межах 30 с.
У висновку необхідно показати, яким чином вирішені поставлені завдання курсової роботи і яка ступінь досягнення її мети. Висновок повинен містити висновки і пропозиції, обгрунтовані студентом у процесі виконання роботи. Як правило, вони містять:
· Констатацію виконаної роботи;
· Класифікацію чи перелік основних напрямків розвитку об'єкта і предмета дослідження;
· Результати експериментальних або теоретичних досліджень у передпроектний період і характер очікуваних змін його різних економічних параметрів після впровадження пропозицій.
· Висновки про теоретичному, методичному та практичному значенні виконаної роботи;
· Рекомендації щодо застосування отриманих результатів для реалізації на практиці.
У висновку повинно знайти відображення:
· Теоретичні припущення про тенденції розвитку об'єкта дослідження;
· Результати дослідження в порівнянні з початковою гіпотезою;
· Вплив різних чинників на зміну об'єкта і предмета дослідження.
Заслуговують на всіляке заохочення, висновки, зроблені після кожної глави курсової роботи (як в дипломній роботі), а також висновки та рекомендації, здатні зробити який-небудь вплив на розвиток даної дисципліни. Рекомендований обсяг матеріалу - 1,5 - 2,5 с. У разі відображення висновків по кожному розділі роботи - 1-1,5 с. Дуже важлива стислість і точність формулювань, конкретність і доказовість висновків рекомендацій.
Загальні вимоги не виключають, а передбачає широку ініціативу студентів у виконанні курсової роботи. Оригінальність постановки та вирішення поставлених завдань дослідження - один з основних критеріїв оцінки якості роботи.
У список використаної літератури слід включати не тільки цитовані і згадані твори, а й ті, з якими студент ознайомився в процесі підготовки роботи.
На початку списку літератури поміщають закони України, укази Президента, документи Уряду України, інструктивно-нормативні матеріали. Далі літературні джерела наводяться в алфавітному порядку. Дані про джерела наводяться мовою оригіналу.
За наявності декількох авторів в будь-якому джерелі, то літературний перелік ведеться за прізвищем першого автора. А в тому випадку, коли в списку літератури фігурують кілька авторів, прізвища яких починаються на одну і ту ж літеру алфавіту, то ранжування літератури ведеться по другій букві прізвищ цієї групи авторів.
При значній кількості авторів книги, прізвища яких не наведено на титульному аркуші книги, в бібліографії дане джерело розміщується в алфавітному порядку за першим словом назви твору, а після його викладу вказується прізвище наукового редактора. Аналогічно в бібліографії розміщується назва джерела, випущеного будь-яким органом влади або організацією (збірники, положення, стандарти тощо).
Якщо в роботі використовується матеріал будь-якої статті з журналу, збірника наукових праць або матеріалів конференцій, нарад чи газет, то ці літературні джерела наводяться в наступній послідовності:
· Прізвище та ініціали автора і співавторів;
· Найменування статті;
· Найменування джерела (журналу, збірника, газети);
· Найменування видавництва (організації, яка видала джерело);
· Місто видання;
· Рік видання;
· Номер видання;
· Сторінки матеріалу (статті).
Список використаних джерел формується на основі посилань в основній (текстової) частини. Посилання на бібліографічні джерела наводиться із зазначенням номера джерела у квадратних дужках в кінці речення перед точкою (зразок списку літератури наведено у додатку).
Додатки можуть формуватися в декількох випадках:
· При значного перевантаження основного текстового змісту графічним і табличним інформаційним матеріалом;
· За наявності великого обсягу різних обчислень рутинного характеру, мало пов'язаного з основною спрямованістю роботи;
· За наявності різних довідкових та вихідних матеріалів, а також форм, анкет, довідок, бланків, інструкцій або положень, що носять допоміжний характер.
У цих випадках "зайвий матеріал виносять у відповідний додаток, зробивши в основному змісті необхідну посилання, наприклад, (Додаток 1). При необхідності повторної посилання на вже згадане додаток і будь-який інший (у тому числі, літературний) джерело форма посилання трохи видозмінюється, до Наприклад: див. Додаток 1 або в тексті: див. рис.4., див. табл.8. тощо
5. Вимоги до оформлення роботи
Курсова робота оформлюється відповідно до вимог до друкованої рукопису на стандартних аркушах паперу формату А-4 (розміри 210х297 мм). Як виняток допускається виконання курсової роботи від руки чітким розбірливим почерком, грамотно, акуратно, без помарок і виправлень. Скорочення слів, крім загальноприйнятих, не допускається. Текст викладається від третьої особи або у формі безособових пропозицій без використання особистих займенників.
До оформлення роботи пред'являються наступні вимоги:
· Текст розміщується на одному боці аркуша;
· Поле, що залишається чистим від тексту, має розмір зліва 30 мм, справа - 10 мм, знизу - 20 мм, зверху -20 мм;
· Рядка друкуються через півтора інтервали (між рядками залишається простір, рівний по висоті півтора прописним буквах);
· Розмір літер машинописного (комп'ютерного) тексту повинен бути не менше 1,8 мм висоти (зазвичай шрифт 14) і дозволяти мати не менше 60 знаків і в сторінці - 30 рядків;
· Номер сторінки проставляється внизу, праворуч;
· Кожна глава починається з нової сторінки;
· Висновок (висновки) починаються з нової сторінки;
· Список використаної літератури (бібліографія починається з нової сторінки;
· Найменування таблиць друкується зверху, без використання індексу № і без крапок після назви;
· Найменування малюнків друкується знизу, без крапок після назви і використання знака №;
· Всі заголовки глав і параграфів повинні бути виділені відмінним від тексту шрифтом і без крапки;
· Скорочення слів у таблицях і рисунках не допускається (дозволяється у таблицях і малюнках необхідні написи робити більш дрібним шрифтом, ніж в текстовій частині).
Порядок подання та нумерації роботи наступний. На першій сторінці розташовується титульний лист (номер сторінки не ставиться). Потім посторінково (послідовно) розміщуються завдання на розробку курсової роботи, анотація та зміст (номера сторінки не ставляться). Нумерація сторінок роботи починається з п'ятого аркуша (початок введення) та ведеться посторінково до кінця, включаючи список літератури і додатки.
Всі нумерації (сторінок, розділів, параграфів, малюнків і т.д.) виконують лише арабськими цифрами. При необхідності в зміст і, відповідно, в основну частину вводять рубрикації типу 1.1. або 2., 2.2., 2.2.1. і т.п.
Робота сброшюровивается під обкладинкою і подається на рецензію наукового керівника.
6. Орієнтовна тематика курсових робіт
1. Дифузія знань, інформаційні технології та розвиток регіону
2. Економічна динаміка регіону і конвергенція в Європейський Союз
3. Економічна динаміка діяльності фірми на прикладі ...
4. Економічна динаміка бізнес-освіти в України
5. Динаміка інформатизації в Україну і конкуренція.
6. Динаміка електронного бізнесу і використання маркетингових технологій Internet
7. Відстеження показників економічної динаміки при розробці АРМ менеджера фірми
8. Динаміка розвитку інформаційних систем і технологій у світі
9. Довгострокове прогнозування і динамічна модель прийняття рішення
10. Планування і бюджетування діяльності фірми в електронних таблицях Excel
11. Використання інтерактивного бізнес-аналізу в електронних таблицях
12. Стан підприємницької спрямованості бізнес-освіти в Україні та його інформаційне забезпечення
13. АРМ менеджера-підприємця
14. Інформаційний аспект бізнес-освіти для глобальної ефективності та підготовки лідерів XXI століття
15. Інформаційне забезпечення діяльності менеджера і його автоматизоване робоче місце
16. Інформаційні технології з регулювання підприємницької діяльності.
17. Оперативність обробки інформації та конкуренція.
18. Відкриті університети та дистанційне навчання
19. Економічна динаміка діяльності фірми на прикладі ...
20. Інформаційний менеджмент та менеджмент інновацій
21. Пошук партнера або роботи в мережі Internet
22. Електронний бізнес та маркетингові технології в мережі Internet
23. Інформаційне забезпечення функціонального управління в малому бізнесі
24. Комерціалізація інформації і комп'ютерні комунікації
25. Формування інтелектуальної еліти суспільства, людського капіталу та головні сучасні завдання освіти.
26. Динамічна модель ефективного управлінця-менеджера
27. Експертні системи та системи підтримки прийняття рішень в менеджменті
28. Управлінська інформаційна система (MIS)
29. Динаміка інформатизації та розвитку інформаційних технологій
30. Комерційна інформація у формуванні іміджу та маркетингової стратегії фірми
31. Тенденції розвитку електронного бізнесу України
32. Розвиток інформаційних систем та освітніх технологій
33. Освітній менеджмент і розвиток освітніх технологій
34. Планування і бюджетування зовнішньоекономічної діяльності фірми в електронних таблицях Excel
35. Використання інтерактивного бізнес-аналізу зовнішньоекономічної діяльності фірми в електронних таблицях
36. Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності в Україні
37. АРМ менеджера зовнішньоекономічної діяльності
38. Інформаційний аспект бізнес-освіти для глобальної ефективності та підготовки лідерів XXI століття
39. Інформаційне забезпечення діяльності міжнародних економічних організацій
40. Інформаційні технології в діяльності міжнародних організацій з регулювання підприємницької діяльності.
41. Оперативність обробки інформації та міжнародна конкуренція.
42. Маркетингові технології Internet і міжнародний бізнес
43. Технології Internet та менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
44. Відкриті університети, дистанційне навчання і міжнародний менеджмент
45. Економічна динаміка зовнішньоекономічної діяльності фірми
46. Інформаційний менеджмент та Managing Information
47. Інформаційний менеджмент та менеджмент інновацій
48. Інформаційне забезпечення регулювання ділової міжнародної практики.
49. Міжнародне партнерство. Пошук партнера або роботи в мережі Internet
50. Електронний бізнес та маркетингові технології в мережі Internet
51. Інформаційне забезпечення функціонального управління в міжнародному бізнесі
52. Комерціалізація інформації і комп'ютерні комунікації
53. Формування інтелектуальної еліти суспільства, людського капіталу та головні сучасні завдання освіти.
54. Динамічна модель ефективного управлінця-менеджера
55. Експертні системи та системи підтримки прийняття рішень в міжнародному менеджменті
56. Управлінська інформаційна система (MIS) зовнішньоекономічної діяльності
57. Масштаби і динаміка інформатизації у світовому співтоваристві
58. Комерційна інформація у формуванні іміджу та маркетингової стратегії фірми
59. Автоматизоване робоче місце менеджера зовнішньоекономічної діяльності
60. Актуальність досвіду IMI-консорціуму у розвитку менеджменту та бізнес-освіти для України і Криму
61. Діяльність національних агенств Ірландії з підтримки та розвитку підприємств
62. Система тренінгів для туристичної промисловості Ірландії
63. Роль освіти та інформаційних технологій у становленні економіки Ірландії
64. Дистанційне навчання в структурі системи освіти Ірландії
65. Дифузія знань та розвиток регіону
66. Економічна динаміка регіону та конвенгерція Україні до Європейського Союзу
67. Комерційна інформація у формуванні іміджу та маркетингової стратегії фірми
68. Тенденції розвитку електронного бізнесу, мережевого маркетингу та телекомунікацій в Україні
69. Освітній менеджмент та розвиток інформаційних технологій
70. Типи офшорних компаній.
71. Державна реєстрація офшорного центру.
72. Назва компанії і статутний фонд.
73. Види акцій офшорної компанії.
74. Побудова корпоративної ланцюжка.
75. Основні інструменти міжнародного інвестування фірми, їх порівняльна прибутковість, ризики і ліквідність.
76. Основні переваги для фірми інвестувати у свої іноземні підрозділи у формі боргових зобов'язань в порівнянні з інвестуванням у формі акціонерного капіталу.
77. Чи зменшує збільшується інтеграція національних ринків капіталу вигоди від міжнародної диверсифікації інвестицій.
78. Схема хеджингових стратегії для покриття трансляційного валютного ризику.
79. Надходження і платежі валютних коштів фірми.

Література
1. Закон України "Про освіту". Вводиться в дію Постановою ВР № 1144-12 від 4 червня 1991 року (У редакції Закону № 100/96-ВР від 23.03.96).
2. Галузевий стандарт віщої ОСВІТИ. Освітньо-Професійна програма підготовкі бакалавра напряму підготовкі 0502 "Менеджмент". Проект. МНО України. К. 1999 рік.
3. Василенко В.А., Агалаков Н.М., Цьохла С. Ю. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Економічне обгрунтування управлінських рішень". Сімферополь: КФ КНЕУ, 1997, - 24 с.
4. Подсолонко В. А. Стратегія підготовки економістів і менеджерів третього тисячоліття. Вчені записки СГУ. Сімферополь. 1999, № 10 (49). Том 3. С.5-20.
5. Подсолонко В.А. Методичні вказівки з підготовки дипломних та випускних робіт (для студентів економічних і менеджерських спеціальностей). Сімферопольський держуніверситет, Сімферополь, 1999. - 33 с.
6. Тимошенко І.І., Соснін О. С. менеджер організації. Навчальний посібник для менеджера.: К.: Видавництво ЄУФІМБ, 1999.-350 с.

ДОДАТОК 1
Зразок титульного аркуша
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
Факультет управління
Кафедра менеджменту і маркетингу
Курсова робота
з дисципліни "Операційний менеджмент" на тему:
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ
ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ
Спеціальність: Менеджмент організації
Виконав студент
Докучаєв Є.С.
Науковий керівник
к.е.н., доцент Відповідний Г.М.
Зав. кафедрою
Проф. Заповітний С.С.
Сімферополь
Листопад 2001

ДОДАТОК 2
Зразок завдання
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
Кафедра менеджменту і маркетингу
ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ
Студент ... ... ... курсу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... .... Факультету
Прізвище, ім'я, по батькові ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Тема курсової роботи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Тема затверджена на засіданні кафедри від ... ... ... ... ... ... протокол № ....
Дата здачі на рецензію ... ... ... ... ... ... ...
Вихідні дані ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Графік виконання роботи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
№ №
п / п
Найменування розділів (глав)
курсової роботи
Дата закінчення
Методичні вказівки до теми роботи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Науковий керівник роботи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Дата видачі завдання ... ... ... ... ... ... ... ..
Завдання до виконання прийняв ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ДОДАТОК 3
Зразок анотації

Анотація

Докучаєв Є.С. Організаційні проблеми ефективності роботи туристичної фірми. Курсова робота. ТНУ ім. В.І. Вернадського. 2001 .- 37 с., 4 ілюстрації, 3табліци, 24 бібліографічних джерела. Ключові слова: організація, структура, мотивація, управління, туристична фірма, ефективність.
Виконано теоретичний аналіз організаційних питань ефективності роботи підприємств та особливостей організації роботи туристичних фірм (туроператорів). Розглянуто основні методи структурної побудови фірми, методи керівництва, відповідальність керівників і мотивації праці на прикладі МП "Пілігрим". Окреслено основні напрямки підвищення організації виробництва та регулювання діяльності туристичних фірм на найближчу перспективу.
Може бути корисна для керівників підрозділів рекреаційного комплексу, туристичних фірм та суміжних сфер діяльності.

ДОДАТОК 4
Зразок змісту
Зміст
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.Сущность та організаційні засади формування
туристичних фірм ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.1. Сутність і види туристичних фірм ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 7
1.2. Організаційні принципи формування туристичних фірм .. 12
1.3. Виробнича діяльність туристичних фірм ... ... ... ... ... ... 17
2. Аналіз виробничої діяльності та керівництва
туристичних фірм ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. 21
2.1. Аналіз місця розташування фірми і її підрозділів ... ... ... ... ... .21
2.2. Організаційні структури туристичних фірм
та їх особливості ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 25
2.3. Методи і прийоми керівництва туристичними підприємствами ... .. 27
3. Особливості планування і мотивація персоналу
на об'єкті дослідження ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 30
3.1. Характеристика об'єкта дослідження ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
3.2. Аналіз системи управління персоналом
у фірмі "Пілігрим" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... 32
3.3. Аналіз керівництва і мотивація ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
4. Основні напрямки вдосконалення
організації виробництва ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .36
Додаток 1. Динаміка основних показників фірми ... ... ... ... ... .37

ДОДАТОК 5
Зразок списку літератури
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Армстронг Майкл. Основи менеджменту. Як стати кращим керівником. Ростов-на-Дону: «Фенікс», 1998. - 378с.
2. Білорус О. і ін Менеджмент підприємства в умовах стратегічних несподіванок. / / Економіка України, 1992, № 2, с. 36-40.
3. Василенко В.А., Клейменов А.М. Економічне обгрунтування господарських рішень ». Сімферополь, КНЕУ 1998, с.58.
4. Виханский О.С. Стратегія управління. Підручник. Вид. ЮНИТИ, М.: 1997,
5. Друкер Пітер. Управління, яке орієнтоване на результат. - М.: Прогрес, 1992. - 248 с.
6. Захарченко В. Стратегія підприємства в перехідній економіці. / / Бізнес-інформ, 1998, № 13-15, 13 - 15с.
7. Кунц Г., О'Доннел. Управління: системний і ситуаційний аналіз управлінських функцій. М.: Прогрес, 1981. - 289с.
8. Менеджмент організації. Навчальний посібник. / Румянцева З.Н., Соломатін Н.А. и др. - М.: ИНФРА-М, 1995.
9. Мескон М, Альберт М. Хедоурі Ф. Основи менеджменту - М.: Справа, 1994. - 596с.
10. Портер Майкл «Міжнародна конкуренція» М.: Міжнародні відносини, 1993.
11. Управління персоналом організації: підручник / Под ред. А.Я, Кибанова. / - М.: ИНФРА - М, 1998. - 356 с.

ДОДАТОК 6
Зразок оформлення таблиці
Таблиця 1.1.
Експорт - імпорт туристичних послуг за всіма формами власності АР Крим, 2000 р. (тис. дол США)
Найменування послуг
Внешнеторг. оборот
Експорт
Імпорт
Сальдо
Усього:
5075, 88
4312, 05
763,83
3548,2
У тому числі:
Надходження коштів за тур обслуговування
2638, 01
1874,1
763,83
1110,35
Надходження від нерезидентів Україні
1874,18
1874,18
0,00
1874,18
Інші надходження:
500,41
500,41
0,00
500,41
Складено за даними управління статистики АР Крим, 2000 р.

ДОДАТОК 7
Зразок оформлення малюнка
Взаємовідносини клієнта з туристської фірмою
Клієнт
Туристська фірма
Вивчення реклам фірм
Розробка маршрутів
Вибір туристської фірми
Рекламна кампанія
Відвідування вибраної фірми
Формування турів
Отримання послуги
Реалізація туру


Рис.1.2. Взаємовідносини клієнта з туристської фірмою [3, с.15].
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Методичка
115.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки по виконанню курсової роботи
Правила виконання курсової роботи з дисципліни Менеджмент
Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочників
Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів-заочників
Методичні вказівки для студентів щодо проходження практики
Методичні вказівки з оформлення навчально-наукових робіт для студентів економічних спеціальностей
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з маркетингу
Виконання курсової роботи
© Усі права захищені
написати до нас