Методика проведення аудиту

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Зміст

1.Вступ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

2. Методологічні основи аудиторської діяльності ... ... ... ... .. 4

3.Методи організації проведення аудиторських перевірок ... ... ... .. 7

4.Класіфікація методів аудиту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9

5. Види та джерела їх отримання ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11

6. Методологічні підходи до техніки проведення аудиту ... ... .. 14

7. Методичні прийоми і способи проведення аудиту ... ... ... ... .. 20

8.Общенаучние методи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29

8.1 Власні методи аудиту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 30

8.2 Нормативно-правові методи аудиту ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 31

8.3 Емпіричні методи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31

8.4 Методи аудиту, запозичені з інших наук ... ... ... ... ... .32

9.Аудіторскіе процедури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34

10.Заключеніе. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 38

11.Спісок використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39

Введення

Ця курсова робота присвячена розгляду основних методів проведення аудиту.

Актуальність теми визначається тим, що перехід всього народного господарства країни до ринкової економіки, прискорений розвиток підприємництва, виникнення нових організаційно-правових форм організацій (акціонерних товариств, товариств з разлічнойответственностью, виробничих кооперативів та ін) і різноманітних форм власності корінним чином вплинули на механізм системи економічного контролю. Корінні зміни відбулися в структурі контрольно-ревізійних служб і видів контролю.

Економічний контроль у Казахстані стає одним з найважливіших елементів ринкової економіки. З'явилися і діють нові контролюючі державні та недержавні органи, що дозволяють забезпечити необхідною інформацією всю систему та рівні управління.

Одним із значущих в даний час, а також перспективних і ефективних видів економічного контролю в умовах ринку є незалежний контроль. Незалежний контроль проводиться аудиторами, аудиторськими організаціями (фірмами), які здійснюють свою діяльність на договірній комерційній основі за рахунок замовника (суб'єкта, в окремих випадках за рахунок бюджетних коштів) - клієнта.

У країні за останні роки проведена велика робота по створенню системи незалежного аудиторського контролю, підготовки кадрів аудиторів і ліцензування їх діяльності, регламентації професійних обов'язків, прав і відповідальності аудиторів відповідно до прийнятих окремими законодавчими актами. Опубліковані ряд підручників, навчальних і практичних посібників з аудиту. Історія, проблеми, досвід розвитку і становлення аудиту розглядаються вченими - економістами і практиками на сторінках різних журналів та інших періодичних видань. Разом з тим проблеми організації, методології та техніки проведення аудиту стосовно до сільськогосподарських формувань залишаються мало вивченими і не отримують інформаційного висвітлення.

2.Методологіческіе основи аудиторської діяльності

У працях сучасних філософів метод все більше стає «засобом реалізації наукового підходу до досліджуваних явищ,« в ході практичної діяльності. Метод визначається як «шлях пізнання, що спирається на деяку сукупність раніше отриманих загальних знань». Таким чином, у філософії метод сприймається саме як можливість пізнання істини.

Інші науки конкретизують і деталізують метод наукового пізнання, розглядаючи його як прийоми, способи, інструменти пізнання предметів і явищ. «Метод - це система принципів, прийомів, правил, вимог, якими необхідно керуватися в процесі пізнання». Отже, загальнонаукові методи являють собою спеціальні прийоми, способи та інструменти.

Цілком загальноприйнятим можна вважати і те, що кожна галузь науки використовувані прийоми, способи і засоби визначає як методи, а застосування методів у будь-якої окремої галузі науки з чіткою послідовністю дій - як методику. І все ж метод слід розуміти більш широко: він характеризує технологію наукового пізнання, будучи способом пізнавальної діяльності, її правилом і нормою.

Що стосується аудиту, то тут має використовуватися досить широкий арсенал різних методів. При цьому останні, будучи по суті суб'єктивними, можуть по-різному інтерпретуватися в залежності від цілей і завдань, які ставляться в тій чи іншій ситуації перед аудитом.

Звернемо увагу на те, що за допомогою методів (способів, прийомів, інструментів) не тільки пізнається об'єкт аудиту, але, що особливо важливо, впорядковується також процес його організації. На жаль, в даний час невідомі факти проведення ким-небудь спеціальних досліджень з питань методів аудиту, не кажучи вже про внутрішнього аудиту. Більш того, навіть у навчальній методичній літературі з аудиту ці питання як нібито спеціально замовчуються. Винятком тут є, мабуть, лише роботи А.Д. Шеремета і В.П. Суйц, а також Л.Р. Смирнової. У практичній роботі більшість аудиторів зараз використовують лише незначну частину існуючих методів. При такій ситуації аудит хоча і претендує на високоінтелектуальний вид діяльності за рівнем наукової забезпеченості, він по суті продовжує залишатися не чим іншим, як ремеслом.

Саме тому виникає об'єктивна необхідність у всебічному вивченні та наукової класифікації відомих фахівцям і можливих до використання методів проведення аудиту.

Як у середовищі практикуючих аудиторів, так і серед науковців прийнято вважати, що методи аудиту містяться у стандартах аудиторської діяльності. Строго кажучи, це не зовсім так. Дійсно, деякі рекомендації про методи організації проведення аудиту, збору аудиторських доказів містяться в ряді російських стандартів аудиторської діяльності, таких як: «Аудиторські докази», «Аудиторська вибірка», «Дії аудитора при виявленні спотворень бухгалтерської звітності», «Використання роботи експерта». Але методи організації проведення аудиту, методи збору аудиторських доказів - це, строго кажучи, не є методи аудиту. Не можна вважати методами аудиту та аудиторські процедури. Загальна схема взаємозв'язку методів і процедур, які використовуються в аудиторській діяльності, а також місце в ній методів аудиту представлені на рис. 1.

Рис.1. Методологічні основи аудиторської діяльності

3.Методи організації проведення аудиторських перевірок

Застосовувані в даний час методи організації проведення аудиту поділяються:

 • за ступенем охоплення перевірених даних (суцільна, вибіркова, комбінована перевірки);

 • в залежності від методу проведення перевірки (документальна або камеральна, фактична перевірки).

Суцільна перевірка полягає у вивченні всієї сукупності первинних документів, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, а також бухгалтерської звітності

Вибіркова перевірка грунтується на законах теорії ймовірностей, відповідно до яких можна отримати достатньо об'єктивні дані про перевіреній сукупності за її відносно малої частини. Комбінована перевірка використовує методи суцільної та вибіркової перевірки.

Документальна (камеральна) перевірка базується на вивченні первинних і зведених документів, фінансової та податкової звітності, не припускає проведення інвентаризацій, усних опитувань персоналу і керівництва перевірених економічних суб'єктів. Вона найчастіше здійснюється без виїзду на перевіряється об'єкт.

Фактична перевірка здійснюється, як правило, з виїздом на перевіряється об'єкт, в процесі її проведення можуть використовуватися підходи, характерні як для суцільного, так і для вибіркової перевірок.

Процедури отримання аудиторських доказів

Процедури отримання аудиторських доказів є важливим елементом методології аудиторської діяльності.

Інспектування являє собою перевірку записів, документів і матеріальних активів. При цьому вважається, що в ході інспектування записів і документів аудитори отримують аудиторські докази різного ступеня надійності залежно від їх характеру і джерела отримання, а також від ефективності засобів внутрішнього контролю за процесом їх обробки.

Спостереження полягає у вивченні процесу або процедур, виконуваних іншими особами. Так, наприклад, аудитор може спостерігати за проведенням підрахунку товарно матеріальних цінностей працівниками аудируемой організації, за здійсненням контрольних процедур, правильність яких можна перевірити тільки при безпосередній присутності.

Документальні аудиторські докази включають в себе:

 • документальні аудиторські докази, створені третіми особами і перебувають у них;

 • документальні аудиторські докази, створені третіми особами, але знаходяться у аудируемого особи;

 • документальні аудиторські докази, створені суб'єктом аудиту і знаходяться у нього.

  Запит спрямований на отримання інформації від обізнаних осіб як в межах, так і за межами суб'єкта аудиту. Запити можуть бути різними: від офіційних письмових звернень, адресованих третім сторонам, до неофіційних усних запитів, адресованих працівникам суб'єкта аудиту. Відповіді на запити забезпечать аудитора відомостями, якими він раніше не володів або які підтвердять аудиторські докази.

  Підтвердження являє собою відповідь на запит про інформацію, що міститься в бухгалтерських записах (наприклад, підтвердження залишку коштів на рахунку, величини дебіторської заборгованості і т.д.).

  Перерахунок - перевірка точності арифметичних підрахунків у первинних документах та бухгалтерських записах або проведення аудитором самостійних підрахунків або розрахунків.

  Аналітичні процедури полягають у вивченні значущих показників і тенденцій, включаючи випливають з них взаємозв'язку і відхилення, а також у виявленні причин можливих відхилень. Під аналітичними процедурами мають на увазі дослідження та оцінку даних шляхом їх порівняння з іншою інформацією, яка має відношення до об'єкта аудиту. Їх застосовують у тих випадках, коли виявляється певний взаємозв'язок між окремими показниками. До найбільш поширеним аналітичним процедурам відносять загальну перевірку на достовірність, аналіз тенденцій, залежностей, коефіцієнтів, перевірку фізичної наявності, повторне проведення операцій та ін

  4.Класіфікація методів аудиту

  Центральним блоком методологічних основ аудиторської діяльності є самі методи аудиту. Однак на сьогоднішній день саме цей аспект наукового забезпечення аудиту залишається найменш розробленим. Разом з тим для його вирішення є хороші наукові передумови. Обумовлено це тим, що в період з 20-х по 90-і роки минулого століття в СРСР приділялася велика увага контролю за діяльністю господарюючих суб'єктів. У зв'язку з цим в даний час питання теорії фінансового контролю в нашій країні можна вважати розробленими досить непогано. Аудит, будучи одним з видів фінансового контролю, безумовно може і повинен використати весь арсенал методів фінансового контролю.
  Взявши за основу відомі загальнонаукові методи пізнання, уявімо один з можливих варіантів класифікації методів аудиту (рис. 2).

  Рис.2. Схема класифікації методів аудиту

  5. Види та джерела їх отримання

  У ході проведення перевірки аудитор повинен отримати достатні докази для складання об'єктивного і обгрунтованого аудиторського висновку про перевіряються фінансових звітах.

  Аудиторські докази - це інформація, зібрана аудитором під час перевірки, і висновки, які служать для обгрунтування вираження своєї думки про достовірність бухгалтерської звітності.

  Аудиторські докази потрібні не тільки аудиторам, які проводять перевірки, але і, перш за все, основним користувачам інформації - адміністрації організації.

  Для представників адміністрації склад інформації визначається в залежності від виконуваних ними функцій і займаної посади. Власників, засновників і перших керівників організації, наприклад, найбільше цікавлять прибутковість, розмір чистих активів і ліквідність, а також правдива інформація про законність і доцільність здійснення окремих господарських операцій з оподаткування, розподілу прибутку, нарахування дивідендів та ін

  Для менеджерів найбільш важливою є інформація про суму та нормі прибутку, собівартості і рентабельності, інформація у вигляді рекомендацій щодо вдосконалення системи управління, поліпшення фінансового стану і платоспроможності організації.

  Сторонні користувачі інформації з прямим фінансовим інтересом (наявні чи потенційні інвестори) користуються достовірною інформацією фінансової звітності організації, підтвердженої аудиторським висновком.

  Інші зовнішні користувачі інформації, з непрямим фінансовим інтересом (податкові та фінансові органи, позабюджетні фонди тощо), також зацікавлені в достовірності даних бухгалтерського обліку з метою отримання від організації максимуму податків і платежів для формування доходів бюджетів різних рівнів і позабюджетних фондів.

  Господарюючі ж суб'єкти підприємництва зацікавлені в отриманні, наприклад, максимуму прибутку, але при цьому прагнуть нараховувати податки до бюджету як можна менше.

  В узагальненому варіанті інтереси різних користувачів інформації можна називати майновими інтересами. Звідси виникає необхідність формулювання ще однієї важливої ​​мети аудиту - захист законних майнових інтересів власників і сторонніх споживачів інформації.

  Таким чином, в умовах ринку адміністрація, власники і акціонери переслідують майнові інтереси своєї організації, банки, позикодавці, постачальники, покупці, інші дебітори і кредитори - свої майнові інтереси, державні органи контролю - майнові інтереси держави.

  Кожен з дебіторів і кредиторів даного господарюючого суб'єкта в свою чергу зацікавлений у стійкості фінансового стану і платоспроможності цієї організації. Тому всі вони повинні отримувати об'єктивну і достовірну інформацію через фінансову звітність. Адміністрація та власники організації також повинні прагнути до того, щоб усі зацікавлені у розвитку її діяльності партнери були впевнені в об'єктивності інформації.

  Для задоволення інтересів в об'єктивності інформації всіх зацікавлених сторін необхідно проведення незалежної аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності організації з метою об'єктивної оцінки та підтвердження реальності показників бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Звідси виникає необхідність отримання аудиторських доказів аудиторами в ході аудиту.

  Кількість інформації, необхідної для аудиторських оцінок, не регламентується. Аудитор на основі свого професійного судження зобов'язаний самостійно прийняти рішення про кількість інформації, необхідної для створення висновку про достовірність бухгалтерської звітності економічного суб'єкта.

  При виборі методів отримання доказів слід мати на увазі, що фінансова інформація може бути істотно викривлена.

  Аудиторські докази повинні бути доречними і достатніми. Релевантність доказів визначається як їх цінність для розв'язання будь-якої проблеми, а їх достатність у кожному конкретному випадку визначається на основі оцінки системи внутрішнього контролю та ризику правильності аудиторського висновку. У будь-якому випадку аудитор повинен бути впевнений, що їм зібрано достатню кількість доказів потрібної якості для складання об'єктивного і обгрунтованого висновку.

  Аудиторські докази можуть бути внутрішніми - інформація, отримана від клієнта в письмовій або усній формі, зовнішніми - інформація, отримана від третьої сторони в письмовому вигляді, і змішаними - інформація, отримана від клієнта в письмовій або усній формі і підтверджена третьою стороною у письмовому вигляді.

  Найбільшу цінність і достовірність для аудиторської організації представляють зовнішні докази, потім за ступенем цінності і достовірності йдуть змішані докази і внутрішні докази.

  Докази, отримані самою аудиторською організацією, звичайно є більш достовірними, ніж докази, представлені економічними суб'єктами.

  Докази у формі документів і письмових показань звичайно є більш достовірними, ніж усні показання.

  Зібрані докази відображаються аудитором в його робочих документах.

  Джерелами отримання аудиторських доказів є:

  первинні документи економічного суб'єкта і третіх осіб; регістри бухгалтерського обліку економічного суб'єкта;

  результати аналізу фінансово-господарської діяльності економічного суб'єкта; усні висловлювання співробітників економічного суб'єкта і третіх осіб, а результати, отримані при звірці документів; результати інвентаризації майна. Економічного суб'єкта, що проводиться співробітниками економічного суб'єкта; бухгалтерська звітність.

  Найбільш цінними аудиторськими доказами вважаються докази, отримані аудитором безпосередньо в результаті дослідження господарських операцій.

  Визначення достатності аудиторських доказів залежить від ряду факторів: ступеня аудиторського ризику, тобто імовірності прийняття неправильного рішення аудиторською організацією;

  наявності свідоцтва від незалежного джерела (третіх осіб) як більш достовірного, ніж отриманого безпосередньо від співробітників економічного суб'єкта; отримання аудиторського доказу на основі даних системи внутрішнього контролю, яка є тим більш достовірним, чим краще стан системи внутрішнього контролю; отримання інформації в результаті самостійного аналізу як більш достовірної, ніж відомості, отримані від інших осіб; отримання аудиторських доказів у формі документів і письмових показань як більш достовірних, ніж свідчення в усній формі; можливості зіставлення висновків, зроблених у результаті використання доказів, отриманих з різних джерел.

  Аудиторський ризик зменшується, якщо аудитор використовує докази, отримані з різних джерел, і різні за формою подання.

  Види аудиторських доказів, джерела та методи їх отримання більш докладно визначені в казахстанському стандарті аудиторської діяльності «Аудиторські докази».

  Отримання аудиторських доказів необхідно не тільки для встановлення ступеня достовірності бухгалтерської звітності, а й з метою розробки клієнту різних рекомендацій, а тому для їх отримання в процесі аудіювання можуть бути використані різні методичні прийоми і процедури.

  6. Методологічні підходи до техніки проведення аудиту

  Одна з найважливіших функцій аудиту полягає в тому, щоб своєчасно виявити негативні явища в господарсько-фінансової діяльності об'єкта аудиту і сприяти їх коректування до того, як ці проблеми переростуть у кризу (до дати складання аудиторського висновку). Тому в аудиторській практиці виникає необхідність використання різних форм здійснення, в часі і в просторі, контролю з метою своєчасної виробітку для клієнта напрямів управління фінансами і способів використання ресурсів.

  . Форма здійснення контролю характеризує методологічні аспекти і залежності від ознаки, що лежить в основі того чи іншого методологічного підходу, виділяють різні форми проведення контролю. До таких ознак належать час проведення контролю, джерела контрольних даних, способи і прийоми його здійснення.

  У залежності від часу проведення аудиту можна розрізняти попередній, поточний і заключний (наступний) контроль.

  Попередній аудиторський контроль здійснюється до початку робіт, здійснення господарських операцій, що піддавалися перевірці, і спрямований на попередження незаконність і недоцільності виконання робіт, проведення господарських операцій в організації. В організаціях попередній контроль використовується в ключових областях - по відношенню до трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Форма попереднього контролю відіграє важливу роль у підвищенні рівня знань господарських кадрів, їх професіоналізму, відповідальності за дотримання законності, доцільності та ефективності використання господарських ресурсів.

  Попередній контроль частіше за все проводиться внутрішніми аудиторами і фахівцями організації. За останні роки попередній контроль проводиться також незалежними зовнішніми аудиторами та аудиторськими фірмами шляхом проведення консультаційної роботи в даній організації, експертизи різних схем, проектів, бізнес-планів і т.п.

  Особливо попередній контроль необхідний для перевірки якості матеріальних ресурсів до їх виробничого використання, а також планованих інвестицій, фінансових вкладень і фінансових операцій. Ця форма контролю необхідна також для розробки проектів та експертизи вже готових договорів різного характеру для укладення з юридичними і фізичними особами, для розробки схем і проектів організації бухгалтерського обліку, оптимізації облікової політики, виробництва продукції (робіт, послуг), маркетингу, оподатковуваних баз, бюджету та інших планів організації. В аудиторській практиці попередній контроль може бути використаний також для оцінки суттєвості (матеріальності) в аудиті.

  Поточний аудиторський контроль проводиться безпосередньо в ході здійснення робіт або в процесі здійснення господарських операцій та спрямовано на оперативне усунення недоліків, поширення (впровадження) науково обгрунтованого позитивного досвіду.

  Переваги даної форми техніки проведення контролю полягають у можливості своєчасного виявлення та усунення допущених помилок в бухгалтерських проводках, при порушенні положень законодавчих та нормативних актів, пов'язаних з нарахуванням податків і т.д. Поточна аудиторська перевірка дозволяє усунути «спадкові» (типові для даної організації) помилки і сприяє в подальшому недопущення таких або аналогічних помилок, а також дозволяє звести до мінімуму «спадковий» (властивий) і контрольний (процедурний) ризики при аудіюванні фінансової звітності організації.

  Поточні перевірки проводять як внутрішні аудитори, так і незалежні зовнішні аудитори та аудиторські фірми шляхом спостереження, обстеження об'єктів контролю, консультування фахівців та керівників організацій за допомогою абонентного обслуговування по виникають правовим, управлінським, податковим, аналітичним і інших проблем. Крім того, поточний аудиторський контроль може проводитися аудиторами, аудиторською фірмою на даному економічному суб'єкті за домовленістю з ним поетапно, наприклад, щомісячно, щоквартально і т.д., тобто не чекаючи кінця року, коли господарські операції вже завершені і на деякі з них вплинути фактично вже неможливо. Поточний аудиторський контроль може бути використаний як при ініціативному, так і при обов'язковому аудиті з метою підтвердження достовірності даних фінансової звітності організації наприкінці перевіряється року.

  Заключний (наступний) аудиторський контроль здійснюється після виконання робіт та здійснення господарських операцій. Хоча заключний (наступний) контроль здійснюється надто пізно, щоб орієнтувати на проблеми в момент їх виникнення, тим не менш в аудиторській практиці він виконує важливі функції. Одна з них полягає в тому, що заключний контроль дає керівництву організації інформацію про недоліки і помилки, рекомендації щодо їх усунення та недопущення у майбутньому. Порівнюючи фактично отримані і потрібні результати роботи, керівництво має можливість оцінити, наскільки реалістично і обгрунтовано були проведені роботи, господарські операції, складені плани і т.д. Ця процедура дозволяє також отримати інформацію про виниклі проблеми і сформулювати нові напрямки дій, щоб уникнути цих проблем у майбутньому.

  Заключний (наступний) контроль забезпечує також об'єктивну оцінку діяльності організації і проводиться аудиторами, аудиторською фірмою з метою підтвердження достовірності даних періодичної та річної (фінансової) звітності організації. Заключний (наступний) контроль для окремих організацій обов'язковий (згідно із законодавством), тобто ці організації піддаються обов'язковій аудиторській перевірці один раз на рік. Заключний (наступний) аудиторський контроль може бути проведений також за дорученням органів дізнання, слідства при наявності санкції прокурора, суду та арбітражного суду відповідно до процесуального законодавства РК.

  Заключний (наступний) аудиторський контроль може бути проведений в необов'язковому порядку (ініціативний аудит) на розсуд самих організацій з метою усунення помилок і порушень у бухгалтерському обліку, оподаткування та з інших причин (проведення аналізу фінансового стану і платоспроможності, прогнозування розвитку основних видів діяльності організації та т.д.).

  Відмітною властивістю заключного (наступного) аудиторського контролю є повнота охоплення їм об'єктів, що перевіряються, можливість їх більш глибокого вивчення. Це дозволяє розкрити не лише недоліки в роботі організації, але й невикористані резерви підвищення ефективності всіх видів її діяльності, намітити і вжити заходів до ліквідації допущених в організації порушень і помилок.

  Найбільш висока ефективність аудиторського контролю (в рамках поставленої договором мети перевірки) досягається шляхом розумного і чіткого поєднання всіх форм - за часом проведення контролю та використання організаційних систем зворотного зв'язку з об'єктами суб'єкта аудиторської перевірки.

  У залежності від джерел контрольних даних виділяють документальний і фактичний контроль.

  Документальним називається контроль (перевірка), здійснюваний за документальними даними з метою встановлення сутності перевіряється господарської операції (і господарської діяльності в цілому). Джерелами конкретних даних є первинні та зведені бухгалтерські документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку, плани і звіти організації та інші джерела (договори, установчі документи та інші документи внутрішнього регламентації організації). Специфіка джерел документального контролю полягає в тому, що вони можуть бути як достовірними, так і недостовірними, повними і неповними, що, безумовно, позначається на виборі аудитором технічних прийомів його здійснення, які пов'язані, головним чином, з перевіркою документів.

  Фактичний контроль полягає у встановленні дійсного, реального стану об'єкта перевірки та правильності її оцінки шляхом перерахунку, зважування, обміру, лабораторного аналізу та інших прийомів. Фактичний контроль в аудиторській практиці застосовується з метою встановлення фактичної наявності майна, його стану і правильності оцінки. Так, шляхом проведення фактичного контролю встановлюють наявність грошових коштів і цінних паперів у касі організації, товарно-матеріальних засобів на складах і прилавках організації, стан експлуатаційної вартості основних засобів, а також вірогідність і об'єктивність оцінки дебіторських і кредиторських заборгованостей організації.

  Фактичний контроль сам по собі не дає повного уявлення про стан об'єкта перевірки.

  Кількісну та якісну характеристику об'єкта можна отримати, використавши дані його документального контролю. Наприклад, при перевірці збереження грошей в касі внаслідок фактичного контролю буде встановлена ​​їх загальна сума. Скільки повинно бути грошей на момент перевірки? Чи немає нестачі або надлишку грошей в касі? На це питання перевірки можна відповісти лише після здійснення документального контролю і встановлення ним залишку грошей у касі на момент перевірки. Зіставивши фактичну наявність грошей у касі з залишком, встановлюють їх збереження.

  За способами здійснення контролю розрізняють слідство (розслідування), господарський спір, перевірку (обстеження), економічний аналіз і ревізію.

  Слідство (розслідування) являє собою такий спосіб контролю, при якому виявляються винність фізичних осіб і розмір заподіяної ними шкоди. Специфіка цього способу контролю в аудиторській перевірці полягає в тому, що він може здійснюватися аудиторами та аудиторськими фірмами за дорученням судово-слідчих органів відповідно до процесуального законодавства РК.

  Господарський спір - це спосіб виявлення, дотримання законності та забезпечення, законних прав у господарських взаємовідносинах організацій та установ. Господарський спір може виникнути між окремими організаціями за розрахунковими взаєминам за реалізовані (куплені) товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги, а також між організаціями та органами Державної податкової інспекції по донарахованих останніми податком і стягуються фінансових санкцій.

  Іноді подібні господарські спори сторони вирішують «мирним» шляхом, тобто без звернення до суду, за допомогою об'єктивного і кваліфікованого висновку аудитора щодо спірних питань. У той же час господарські спори в більшості випадків вирішуються в судовому порядку. Тому для вирішення цих суперечок аудиторська перевірка, з метою отримання незалежного висновку по них, може бути проведена за дорученням судово-слідчих органів при призначенні ними судово-бухгалтерської експертизи. Аудитор або аудиторська фірма такий контроль може провести також на замовлення однієї з сторін спору с. метою захисту (подання) законних майнових прав свого клієнта на суді або в арбітражному суді. Обстеження застосовується у практиці аудиту при підготовці обговорення або вирішення тих чи інших питань господарської діяльності шляхом їх вивчення на місці. Результати такого обстеження можуть оформлятися довідками, рекомендаціями, розробками для даної організації.

  Економічний аналіз являє собою один з найважливіших способів контролю, що полягає у виявленні впливу різних факторів на результати господарсько-фінансової діяльності організації. У результаті проведення економічного аналізу виявляють резерви підвищення ефективності виробництва, визначають фінансовий стан і платоспроможність, ліквідність майна, перспективність організації або різних видів її діяльності і т.д. Результати економічного аналізу оформляються таблицями, графіками, формулами, текстовими описами, рекомендаціями, розробками.

  Ревізія - найважливіший спосіб і форма здійснення економічного контролю. При проведенні ревізії аудитори можуть використовувати різні форми контролю в поєднанні, що істотно підвищує ефективність аудиту та дієвість його результатів.

  На жаль, слово «ревізія», що асоціювалося у свідомості людей з поняттям «влада», породжує, перш за все, негативні емоції. Це пов'язано з історичною назвою «ревізор» державного службовця в органах державного контролю. Насправді ж ревізія - це не вид економічного контролю, а універсальний спосіб форми проведення економічного контролю. Тому цим способом здійснення контролю можуть користуватися як державні органи контролю, так і органи незалежного контролю - аудитори. Слід також зазначити, що спроби окремих авторів порівнювати аудит з ревізією і давати їм різні характеристики в літературних джерелах є не зовсім обгрунтованими. Аудит - це вид фінансового контролю і складний вид діяльності аудиторів (аудиторських фірм), а ревізія - спосіб здійснення форми контролю.

  За час проведення ревізії можуть бути попередніми, поточними та заключними (подальшими). У залежності від джерел контрольних даних виділяють фактичні і документальні ревізії. За обсягом питань і в залежності від мети проведення аудиторські ревізії можуть бути повними і частковими. Повні ревізії охоплюють всі сторони господарсько-фінансової діяльності організації і спрямовані на виявлення загального стану виробничої та фінансової стійкості, збереження і використання коштів організації. Така ревізія проводиться аудиторами або аудиторськими фірмами на замовлення економічного суб'єкта. Іноді також ревізії проводять внутрішні аудитори організації, якщо здатні самостійно, без зовнішньої допомоги, виконати всі роботи перевірки для досягнення поставленої мети.

  Часткові ревізії полягають у перевірці окремих сторін господарської діяльності організації. Наприклад, перевірка стану бухгалтерського обліку або перевірка дотримання податкового законодавства тощо, проведені аудиторами з ініціативи економічного суб'єкта - замовника.

  За охопленням одиничних об'єктів контролю аудитори можуть використовувати суцільні і вибіркові ревізії. Суцільні ревізії характеризуються вивченням усіх об'єктів контролю шляхом суцільної перевірки. Наприклад, суцільний перевірці в ході аудиту найчастіше піддаються операції з обліку грошових коштів, розрахункових і кредитних операцій. Вибіркові ж ревізії обмежуються вивченням окремих об'єктів контролю. Наприклад, вибіркова перевірка збереження і руху худоби і птиці, товарно-матеріальних цінностей, правильності нарахування амортизації по основних засобах і т.д. За складом фахівців, що здійснюють аудит, виділяють комплексні та некомплексні ревізії.

  Комплексні ревізії проводяться фахівцями різних професій. При цьому перевіряються всі об'єкти організації комплексно. Для проведення такої перевірки аудиторська фірма може додатково залучати за трудовими угодами висококваліфікованих фахівців різних професій, наприклад, агронома, товарознавця, інженера-механіка і т.д., для перевірки відповідних об'єктів контролю. Некомплексні ревізії здійснюються аудиторами облікового, правового і фінансового профілів і передбачають перевірку фінансової діяльності та дотримання чинного законодавства з метою підтвердження достовірності фінансової звітності.

  За характером проведення аудиторські перевірки можна підрозділити на наскрізні і комбіновані ревізії. Наскрізні ревізії характеризуються перевіркою об'єктів контролю на всіх етапах їх руху, починаючи від їх структурних підрозділів організації (цехів, бригад, ферм, представництв, дочірніх товариств) і закінчуючи перевіркою головного підприємства.

  Комбіновані перевірки полягають у використанні при аудіюванні організації різних способів ревізії.

  Використання того чи іншого виду способу ревізії залежить від багатьох факторів: галузевого характеру видів діяльності організації, розміру організації, наявності структурних підрозділів та місця їх розташування, рівня спеціалізації діяльності та кваліфікації фахівців організації, рівня ефективності організації роботи внутрішнього аудиту, цілей аудиторської перевірки, визначених предметом договору між аудитором і замовником (організацією) і ін

  7. Методичні прийоми і способи проведення аудиту

  В, залежно від поставленої мети аудиту, повноти охоплення об'єктів, що перевіряються і необхідності отримання різноманітної, доказової інформації про господарсько-фінансової діяльності суб'єкта аудитори при проведенні перевірок можуть використовувати різні методичні прийоми і способи аудіювання. Так, наприклад, аудитори при виконанні процедур контролю можуть користуватися прийомами фактичного контролю, до яких відносяться інвентаризація, лабораторний аналіз, експертна оцінка, контрольні перевірки і усне опитування.

  Інвентаризація означає перевірку об'єктів в натурі органолептичним шляхом. Сутність цього прийому полягає в тому, що наявність тих чи інших об'єктів контролю встановлюється за допомогою їх візуального вивчення шляхом огляду, обміру, зважування та перерахунків. При інвентаризації дані наявності господарських засобів фіксуються в інвентаризаційних описах і в слічітельних відомостях, зводяться з даними бухгалтерського обліку з метою встановлення нестач або надлишків засобів. За допомогою інвентаризації встановлюють також стан і правильність оцінки майна.

  Аудитор може спостерігати або брати участь в інвентаризації різних активів клієнта, в результаті якої він отримує цінні та достовірні докази про реальність і точності активних статей балансу і фактів здійснення господарських операцій. Участь в інвентаризації або спостереження за її проведенням допоможуть правильно оцінити організацію бухгалтерського обліку та системи внутрішньогосподарського контролю в організації.

  Лабораторний аналіз являє собою виявлення необхідних показників якості тих чи інших об'єктів контролю шляхом відповідного (фізичного, хімічного або біологічного) аналізу в лабораторних умовах. Наприклад, лабораторним аналізом перевіряється вологість зерна, жирність молока, якість заготовлених і використовуваних кормів і т.д. Даний прийом може бути використаний також при проведенні судово-бухгалтерських експертиз з метою встановлення достовірності документів.

  Експертна оцінка застосовується для отримання кваліфікованого висновку за будь-якого питання, наприклад, для виявлення. Професійного рівня і цінності виконуваних робіт шляхом їх фактичної експертизи відповідними висококваліфікованими аудиторами (фахівцями).

  Експертизі можуть піддаватися виконані (розроблені) окремими особами чи організаціями різні проекти, схеми, бізнес-плани, вироби, будівельні, ремонтні та інші роботи, а також бухгалтерські документи, договори, документи внутрішнього регламентації.

  Усне опитування означає фактичну перевірку об'єктів контролю шляхом опитування відповідних осіб, які мають тими чи іншими відомостями про ці об'єкти. Усне опитування в аудиторських перевірках використовується шляхом проведення усного тестування персоналу, керівництва організації та незалежної (третьої) сторони за принципом «запитання - відповідь - результат». Як правило, ця процедура використовується на початковій стадії аудиту, коли аудитор, аудиторська організація (фірма) знайомиться з перевіряється суб'єктом і планує перевірку. Для проведення усного опитування можуть бути попередньо підготовлені запитальники з різних проблем (наприклад, за оцінкою обліку руху матеріалів, обліку руху та амортизації вартості основних засобів тощо), в яких аудитори можуть відзначати відповіді опитаних осіб. Проведення усних опитувань рекомендується також на інших етапах аудиторської перевірки.

  У ході аудиторсько-ревізійних процедур широко використовують обстеження, контрольний обмір, контрольні доїння (збір яєць, стрижка овець), контрольну збирання врожаю, контрольний запуск сировини і основних матеріалів у виробництво, спостереження за виконанням окремих господарських та бухгалтерських операцій.

  Обстеження об'єктів контролю зазвичай проводиться на початку аудиту, в результаті чого можна виявити недоліки в організаційно-виробничої діяльності та щодо забезпечення збереження майна безпосередньо на виробничих ділянках. При необхідності обстеження може включати: спостереження за процесами виконання робіт, фотохранометраж, анкетування працівників окремих робочих місць і ділянок організації.

  Контрольний обмір найчастіше застосовується для визначення маси грубих і соковитих кормів (в буртах, стогах, скиртах, траншеях, вежах), обсягу виконаних робіт з метою перевірки обгрунтованості пред'явлених до оплати документів за будівельними, ремонтним та інших робіт. У ході перевірки встановлюється і якість виконання робіт.

  Контрольні доїння (збір яєць, стрижка овець) використовуються для перевірки повноти оприбуткування продукції власного виробництва та для спостереження за повнотою згодовування та дотримання раціону годівлі. Найчастіше застосовуються у внутрішньогосподарському аудиті (контролю), але ефективні і в ході проведення зовнішніх перевірок.

  Контрольна збирання врожаю застосовується в багатьох організаціях при проведенні внутрішньогосподарського аудиту (контролю) для встановлення реальної врожайності даної сільськогосподарської культури, а також для визначення кількості пасовищних кормів, згодованих на корені. За допомогою контрольної збирання врожаю можуть бути визначені причини низької якості прибирання, а також встановлені факти розкрадання готової продукції.

  Контрольний запуск сировини і основних матеріалів у виробництво використовується для перевірки правильності застосування норм питомих витрат сировини і матеріалів на виробництво певного виду продукції (у промислових виробництвах, цехах по переробці кормів, овочів, фруктів, їдалень тощо). Це дає можливість перевірити також фактичний вихід готової продукції при дотриманні технологічних норм використання сировини, матеріалів та інших компонентів.

  Корисні також спостереження за виконанням окремих господарських та бухгалтерських операцій. Ця процедура важлива, перш за все, для оцінки організації бухгалтерського обліку та системи внутрішнього контролю.

  Повнота аудиторського контролю для об'єктивної оцінки достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності досягається шляхом проведення документальних перевірок. Тому аудитори з метою встановлення сутності, законності, доцільності та оцінки достовірності скоєних господарських операцій можуть використовувати різні методичні прийоми перевірки документів і регістрів бухгалтерського обліку.

  Серед них слід виділити: перевірку документів (формальну перевірку і перевірку по суті), арифметичну або лічильну перевірку документів, зіставлення (звірку) документів, письмовий запит та економічний аналіз.

  Перевірка документів означає, що в першу чергу документ вивчається з формального боку, щоб встановити:

  складений він за затвердженою формою, чи має всі необхідні підписи посадових осіб, чи заповнені інші обов'язкові реквізити (найменування документа, дата складання, зміст господарської операції, вимірювачі операції в натуральному і грошовому вираженні), чи немає в ньому підчисток і не обумовлених виправлень, чи є належно оформлені додатки, на які дано посилання в документі, та ін

  Достовірність документів встановлюється шляхом перевірки реальності наявних у них підписів посадових осіб та відповідності складання документів дат відображення у них операцій.

  При читанні документів, після встановлення їх автентичності, перевіряють документи по суті, тобто з точки зору достовірності, законності та економічної доцільності відображених у них господарських операцій.

  Достовірність операцій, зафіксованих у документах, перевіряється вивченням цих і взаємозалежних з ними документів, опитуванням відповідних посадових осіб, оглядом об'єктів в натурі і т.д. Законність відображених у документах операцій встановлюється шляхом перевірки їх відповідності чинному законодавству. Достовірність і цінність інформації, отриманої в ході такої перевірки, багато в чому залежить від якості системи внутрішнього контролю клієнта. Арифметична (рахункова) перевірка зводиться до перевірки правильності підрахунків в документах, наведених націнок (знижок, надбавок), виділення сум податків.

  Арифметична (рахункова) перевірка доповнюється аналітичної перевіркою регістрів бухгалтерського обліку, балансів та звітності. Вивчається відповідність показників звітності даним аналітичного та синтетичного обліку, узгодженість показників в окремих формах бухгалтерської звітності і балансу, в облікових регістрах і первинних документах.

  Арифметичній перевірці піддаються також дані довідок та розрахунків бухгалтерії, складання яких ^ пов'язане з виправленням помилок, розрахунками по розподілу фонду оплати праці, нарахування амортизації по основних засобів, розподілу непрямих витрат, калькуляції собівартості продукції і т.д.

  У залежності від плану перевірки, оцінки системи внутрішнього контролю та аудиторського ризику перевірка може бути вибірковою чи суцільний. Якщо клієнт використовує програмне забезпечення бухгалтерського обліку, то перевірка розрахунків повинна відповідати спеціального стандарту.

  Зіставлення документів полягає в тому, що достовірність і правильність відображених в документах господарських операцій перевіряється шляхом зіставлення даних різних документів, що відносяться до одних і тих же або різних, але взаємопов'язаним господарським операціям. Воно може здійснюватися за документами, що знаходяться в бухгалтерії організації чи організацій, з якими перевіряється економічний суб'єкт вступив в господарський зв'язок.

  Зустрічною перевіркою документальних даних або зіставленням документів розкриваються випадки розкрадання, які ховаються шляхом виправлення даних в окремих документах, складання нових, підроблених документів і заміни ними дійсних, справжніх документів, неправильного відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій або невідображення їх у бухгалтерському обліку.

  Необхідно в зазначених випадках застосовувати зіставлення планових і облікових, облікових і нормативних, внутрішніх і зовнішніх, разових і накопичувальних, первинних і зведених документів, що забезпечує найбільш глибоке вивчення об'єкта контролю.

  Письмовий запит являє собою отримання необхідних відомостей по перевіряється питання від відповідних організацій та окремих осіб у письмовому вигляді шляхом запиту. Даний методичний прийом широко використовується для отримання вичерпних аудиторських доказів від відповідних фахівців і посадових осіб організації в ході проведення аудиторської прочерки.

  За всіма фактами порушень, розкрадань, розтрат, нестач, надлишків ресурсів організації, а також виявленими суттєвих помилок в бухгалтерському обліку майна, зобов'язань і господарських операцій відповідні відповідальні особи зобов'язані за запитом аудитора давати не тільки усні, але й письмові пояснення. Лише за наявності таких письмових доказів можна точно встановити причому і об'єктивно оцінити зобов'язання тих чи інших порушень і недоліків у господарсько-фінансової діяльності організації, а також ступінь їх впливу на достовірність показників фінансової звітності. Письмові представлення клієнта повинні бути складені на бланках і завірені підписами керівників організації.

  Аудитори, при перевірці достовірності окремих статей звітності, залишків по рахунках і реальності господарських операцій, можуть одержувати письмові підтвердження від третіх осіб. Письмове підтвердження має отримувати аудиторська фірма, а не клієнт, хоча з проханням про таке підтвердження до третьої сторони повинен за погодженням з аудитором звертатися клієнт.

  Економічний аналіз - один з найбільш широко застосовуваних методів в аудиторській діяльності. За допомогою прийомів економічного аналізу аудитори встановлюють фінансове і рейтинговий стан, а також платоспроможність організації, виявляють вплив різних факторіальних ознак на результативні показники виробництва, реалізації продукції (робіт, послуг) і т.д., визначають резерви підвищення економічної ефективності та напрямки розвитку діяльності організації , стратегію і тактику управління її фінансовими ресурсами і фінансовими відносинами.

  Аналіз та оцінка отриманої аудитором інформації, дослідження найважливіших фінансових і економічних показників з метою виявлення різних факторів і показників, а також дослідження причин їх виникнення досягаються шляхом використання в аудиторській діяльності різних аналітичних процедур: зіставлення залишків по рахунках за різні облікові періоди; зіставлення показників обліку фінансової звітності з прогнозами; оцінки співвідношень між різними статтями звітності і зіставлення їх з даними попередніх періодів; зіставлення фінансових показників діяльності організації з середньогалузевими; зіставлення фінансової та нефінансової інформації.

  Корисною процедурою перевірки може стати також логічний аналіз окремих операцій клієнта. Логічний аналіз може бути використаний, якщо, наприклад, нормативна база не дає відповіді на питання про законність проведення будь-якої операції, тобто з точки зору букви закону, тоді аудитор повинен обміркувати доцільність даної операції з точки зору здорового глузду. Проте логічного аналізу у даному випадку повинні передувати нормативний і науковий аналіз.

  Крім перерахованих вище методів і прийомів в аудиторській практиці можуть бути використані інші способи отримання аудиторських доказів. До них відносяться: перерахунок (перевірка арифметичних розрахунків клієнта), перевірки дотримання правил обліку окремих господарський операцій; простежування; сканування; підготовка альтернативного балансу.

  Перерахунок полягає у перевірці арифметичної точності джерел документів і бухгалтерських записів і у виконанні незалежних підрахунків. Перерахунок, як правило, здійснюється вибірково відповідно до вимог російського аудиторського стандарту «Аудиторська вибірка«.

  Перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій означає контроль за обліковими роботами, виконуваними бухгалтерією. Інформація вважається достовірною тільки в тому випадку, якщо вона отримана безпосередньо в момент дослідження операцій.

  Простежування (трасування) являє собою процедуру, в ході якої аудитор перевіряє деякі первинні документи, перевіряє відображення даних первинних документів у регістрах синтетичного та аналітичного обліку, знаходить заключну кореспонденцію рахунків і переконується в тому, що відповідні господарські, операції правильно або неправильно відображені в бухгалтерському обліку .

  Сканування означає вивчення нетипових операцій, відображених у документації клієнта. Сканування в аудиторській практиці застосовується у напрямку, наприклад, сканувати кредитові записи рахунків витрат і підтвердити їх даними первинних документів. Мета сканування - знайти що-небудь нетипове.

  Підготовка альтернативного балансу використовується для отримання доказів про реальність і повноти відображення в обліку готової продукції (робіт, послуг) шляхом складання балансу витраченої сировини і матеріалів за нормами на одиницю продукції і фактичного виходу продукції (робіт, послуг). Це дозволяє аудиторської організації виявити відхилення від нормативних витрат сировини, матеріалів і виходу продукції (робіт, послуг) і тим самим переконатися у достовірності обчислення фінансового результату.

  У процесі аудиторської перевірки для отримання аудиторських свідчень і доказів аудиторського висновку доцільно здійснювати процедури з використанням незалежних тестів і тестів на відповідність. Ці тести можуть бути розроблені заздалегідь або встановлені в стандартній формі.

  Незалежні тести призначені для перевірки операцій і залишків на рахунках, а також для здійснення інших процедур з метою отримання відомостей про повноту, правильності і законності операцій, які у бухгалтерських записах і фінансовій звітності.

  Тести на відповідність застосовуються для проведення перевірки з метою виявлення відповідності процедур внутрішнього контролю встановленим нормам.

  Абсолютно всі аудиторські тести класифікуються згідно з процедурою їх здійснення.

  Ротаційні тести являють собою процедури, відповідно до яких об'єкти, що підлягають аудиторській перевірці, вибираються аудитором по черзі, на принципах ротації. Вибірка, як правило, здійснюється довільно.

  Глибинні тести являють собою певну вибірку операцій, що перевіряються на усіх стадіях відповідного облікового циклу.

  Тести слабких місць (по больових місцях) призначені для перевірки конкретного аспекту внутрішнього контролю, де передбачаються помилки. При встановленні неспроможності внутрішнього контролю базу перевірки слід розширити.

  Спрямовані тести застосовуються з метою послідовного контролю за здійсненням операції.

  Наскрізні тести - це обмежена форма глибинного тесту, яка використовується, наприклад, для характеристики системи обліку.

  Велике значення для отримання аудиторських свідчень має вибірковий метод дослідження (обстеження). Воно може бути статистичним, при якому характеристика всієї сукупності фактів дається за деякою їх частини, відібраної випадково. При цьому для визначення розмірів вибірки, оцінки вибіркового обстеження і розмірів можливого ризику використовуються теорія ймовірності та методи математичної статистики. Тут можуть бути використані також економіко-математичні методи дослідження.

  Практикується також оцінне обстеження, тобто нестатистической метод вибіркової перевірки. Тут вибірка може бути як випадковою, так і невипадковою, але при цьому подальша обробка вибірки із застосуванням теорії ймовірності не проводиться.

  Розрізняють два види вибіркових перевірок: вибіркові перевірки для тестування процедур внутрішнього контролю та вибіркові перевірки оборотів і сальдо-рахунків.

  Перевірки першого виду за своєю суттю відносяться до перевірок за якісними ознаками, а перевірка другого виду - до перевірок за кількісними, вартісними ознаками. Спільним для обох видів перевірок є генеральна сукупність, що є набором всіх елементів перевіряється рахунки, з яких у певному порядку здійснюється вибірка. Генеральна сукупність і вибірка з неї повинні відповідати конкретним (контрольним) напрямам перевірки. Важливе значення має також визначення необхідності і достатньої кількості елементів вибірки.

  Аудиторський вибіркове обстеження необхідно проводити послідовно: планування вибірки, відбір об'єктів для тестування, перевірка об'єктів, оцінка результатів тестування.

  Результати вибіркового обстеження відображаються в спеціальних таблицях (регістрах), де вказуються: мета аудиту; способи визначення генеральної сукупності й одиниці вибірки, розміру вибірки, виявлення помилок, використаний метод відбору об'єктів для обстеження; характеристики відібраних об'єктів, проведені тести, висновок за результатами вибірки і подальші дії (по мірі необхідності). Вибірку даних з перевіреній сукупності та оцінку результатів отриманої інформації необхідно здійснювати відповідно до вимог російського стандарту аудиторської діяльності «Аудиторська вибірка».

  Для отримання аудиторських свідчень велике значення має методика аудиту з використанням комп'ютерів. Відносно недавно в практику комп'ютерного аудиту увійшли два нових поняття: «аудиторська перевірка без використання комп'ютерної техніки» та «аудиторська перевірка з використанням комп'ютера».

  Аудиторський підхід згідно з першим поняттям базується на сприйманому візуально фактичному матеріалі, такому, як вихідні дані, друку звітів про помилки, відомості по етапах контролю і докладні роздруківки вихідних даних. Друге поняття пов'язане з аудиторською перевіркою простих комп'ютерних систем, при якому використовують апаратні і програмні засоби аудиту. При цьому необхідно мати комп'ютерні програми, які використовуються для перевірки змісту файлів клієнта; контрольні дані, що застосовуються аудитором з метою перевірки функціонування комп'ютерних програм клієнта. Процедури збору інформаційного матеріалу включають: спостереження за проведеним клієнтом контролем; перевірку його документальних свідчень; повторний контроль; перевірку окремих частин програми; перевірку загального контролю.

  Особливо ефективно використання комп'ютерів і програмного забезпечення аудиту при вибірковому обстеженні та аналітичної перевірки.

  Ефективним прийомом для отримання аудиторських свідчень є використання ПК з пакетами прикладних програм. Особливу роль серед цих програм грають табличні процесори, в основі яких лежить «електронна» модель звичайної таблиці, розділеної на стовпці (колонки), рядки і клітини. Застосування електронних таблиць створює можливість складання програм перевірок. Для цього аудитору слід вибрати потрібні клітини таблиці, визначити необхідні дані, писати, редагувати, формувати, і т.д. дії, які повинні бути виконані для отримання вихідної інформації. У моделі табличні дані можуть бути представлені числами і текстами, формулами, функціями та іншими операціями з даними.

  Табличний процесор не тільки дозволяє швидко перераховувати таблицю, виконуючи досить складні розрахунки, але і дає можливість аудитору аналізувати проблеми і робити відповідні висновки.

  В даний час багато аудитори використовують експертні системи в проведенні аудиту. Експертні системи являють собою комп'ютерні програми, які використовуються унікальні методи програмування з метою представлення інформації користувачеві. Вони використовуються при плануванні аудиту, перевірок і підготовки висновків фінансових звітів.

  Експертні системи надають вплив при вивченні системи внутрішнього контролю, збір фактичних даних про систему контролю, деталях господарських операцій, залишки коштів на рахунках, допомагають оцінити ризик аудиту, уточнити його дані, з їх допомогою здійснюється економічний аналіз. Системи підтверджують аудитору, що всі його вимоги були задоволені.

  Експертна система вирішує наступні завдання: інтерпретація, оцінка ситуації, прогнозування, видача інструкції, контроль і спостереження, планування.

  Основними компонентами експертної системи є інформаційна база і механізм видачі рекомендацій користувачеві. Інформаційна база містить правила та інформацію, використовувану при вирішенні проблем і наданні допомоги користувачам ЕОМ у досягненні поставлених цілей. Іншим компонентом системи є механізм видачі рекомендацій користувачеві, що представляє собою комп'ютерну програму, яка видає поради користувачеві.

  В експертних системах використовуються інтерфейс користувача і механізм пояснень. Інтерфейс користувача забезпечує супровід між механізмом комп'ютерних програм і системою користувача. Механізм видачі рекомендації користувачеві застосовує інтерфейс користувача для доступу до бази знань, пошуку висновків відповідно до механізму пояснень, який, у свою чергу, допомагає користувачеві зрозуміти причини запитань і певних висновків.

  При використанні експертних систем стратегія пошуку полягає в описі необхідного рішення, а також цілей і набору, можливих заходів, що ведуть від початкових умов до кінцевої мети. Пошук здійснюється через набір певних рішень, що задовольняють поставленої мети.

  Експертні системи полегшують працю аудитора на стадіях планування, оцінки аудиторського ризику, визначення набору статистичних даних для проведення аудиту, здійснення аналітичних процедур. Вони використовуються для оцінки структури витрат за допомогою тестів контролю, оцінки ризику, перевірки відомостей про виробничі операції і розрахункових балансах, для надання допомоги аудиторові в визначенні виробничого потенціалу організації шляхом побудови моделі документообігу та контролю за здійснюваними процедурами.

  Експертні системи скорочують витрати праці аудитора з перевірки даних на стадії оцінки дебіторської заборгованості, аналізу обгрунтованості короткострокових і довгострокових зобов'язань. На заключній стадії перевірки експертні системи допомагають визначити оцінку, яка повинна бути дана у висновку аудитора.

  Експертні системи можуть бути використані для фінансового прогнозування, визначення стратегії і тактики управління фінансами, надійності і точності обробки інформації в комп'ютерних системах, виявлення фінансових порушень в угодах.

  За останні роки в аудиторській діяльності широке використання отримують переносні комп'ютери - наприклад, для підготовки пробних балансів, відправлення вхідних повідомлень про коригування даних, групування облікових записів по розділам фінансового звіту в електронних таблицях, складання порівняльних таблиць фінансових звітів за ряд років і розрахунку відносних показників для аналізу, а також складання проектів фінансових звітів. Багато великих аудиторські фірми застосовують переносні комп'ютери для оцінки ризику неефективності контролю, виконання складних аналітичних функцій, отримання доступу до БД в разі нестандартних проблем аудиту та бухгалтерського обліку і, крім того, для програмної підтримки процесу прийняття рішень у ході комплексної оцінки.

  Найближчим часом можна чекати появи потужних високо інтегрованих аудиторських систем на базі переносних комп'ютерів, які дозволять у майбутньому проводити і документувати аудиторські перевірки, починаючи зі стадії підготовки листа із зобов'язаннями і закінчуючи аудиторським висновком з супроводжуючою його фінансовою звітністю. Проте впровадження та використання будь-яких аудиторських систем на практиці проведення аудиту залежать від стану інформаційної бази - бухгалтерського обліку. Тому потрібне подальше удосконалення бухгалтерського обліку як інформаційної бази аудиту.

  8.Общенаучние методи

  До загальнонаукових методів, які можуть використовуватися в ході аудиту, відносяться закони діалектичної логіки (закон переходу кількісних змін у якісні, закон єдності і боротьби протилежностей, закон заперечення), а також закони формальної логіки (закон суперечності, закон виключеного третього, закон тотожності).

  Не менш важливою складовою методів пізнання, поряд із законами діалектичної і формальної логіки, є категорії діалектичної логіки. На практиці нерідко вони розглядаються і як методи аудиту.

  Аналіз - прийом мислення, пов'язаний з розкладанням досліджуваного об'єкта на складові частини, сторони, тенденції розвитку та способи функціонування з метою їх відносно самостійного вивчення.

  Синтез - прийом мислення, пов'язаний з об'єднанням окремих частин у ціле з метою отримання знань про цілому шляхом виявлення тих суттєвих зв'язків і відносин, які об'єднують окремі частини в одне ціле.

  Індукція - при використанні цього прийому думка рухається від знання приватного, від знання фактів до знання загального, до знання законів.
  Дедукція - прийом, при якому рух думки йде від знання загального до знання приватного.

  Абстрагування є метод, при якому мало значущі для дослідника фактори, що не роблять значного впливу на даний об'єкт, можуть не враховуватися, ігноруватися.
  Аналогія - метод, за допомогою якого на підставі подібності об'єктів за деякими ознаками, властивостями та відносин висувають припущення про їх схожість в інших відносинах.

  Моделювання - метод дослідження, при якому об'єкт, що цікавить може бути замінений іншим об'єктом, що знаходяться у відношенні подібності до першого об'єкта. Перший об'єкт називається оригіналом, другий - моделлю.

  Експеримент - метод цілеспрямованого вивчення явищ в точно фіксованих умовах їх протікання, які можуть відтворюватися і контролюватися самим дослідником.

  І, нарешті, значним елементом методів пізнання є загальнонаукові підходи, такі як об'єктивність, системність, комплексність, історичність.

  Об'єктивність - підхід, що дозволяє пізнавати явища в тому вигляді, в якому вони існують, в їх початковому вигляді.

  Системність - підхід, що направляє мислення від явищ до їх сутності (відтворення їх сутності), до пізнання цілісності системи, а також необхідних зв'язків розглянутого предмета з оточуючими його предметами і процесами, з іншими матеріальними системами.

  Комплексність - підхід, при якому кожне явище чи об'єкт постає у вигляді групи взаємопов'язаних, взаємозалежних елементів

  Історичність - світоглядний підхід, заснований на теорії розвитку явищ і реалізовується у рамках різних філософських напрямів (діалектико-матеріалістичний, натуралістскій та ін.)

  8.1Собственние методи аудиту

  До власних методів аудиту можна віднести:

  1.Метод суттєвості:

  2.Специально методи.

  Суттєвість-це здатність інформації про окремі активи, зобов'язання, доходи, витрати і господарських операціях у разі її переходу або спотворення вплинути на економічні рішення користувачів. При формуванні судження з питань суттєвості аудитор повинен грунтуватися на вимозі «професійного скептицизму», що повинно підштовхувати його до пошуку нових доказів і підтверджень фактів діяльності.

  Спеціальні підходи до інтерпретації результатів перевірки реалізуються у формі аудиторських висновків за результатами аудиторської перевірки. Інтерпретація результатів перевірки полягає у формуванні думки аудитора з використанням професійних суджень, підходів і оцінок щодо впливу окремих фактів і подій на діяльність суб'єкта. На основі отриманої інформації аудитор формулює висновки та готує аудиторський висновок.

  Модифіковане аудиторський висновок надається у випадках наявності за результатами перевірки фактів, які не впливають на аудиторський думку, але описуваних в аудиторському висновку з метою залучення уваги користувачів до будь-якої ситуації, що склалася у аудируемого особи та розкритої у фінансовій (бухгалтерської) звітності, а також фактів , що впливають на аудиторський думку, які можуть призвести до думки із застереженням, відмови від висловлення думки чи негативному думку.

  Чи не модифіковане аудиторський висновок - це беззастережно позитивну думку, яке висловлюється в тому випадку, коли фінансова (бухгалтерська) звітність дозволяє мати достовірне уявлення про фінансовий стан і результати фінансово-господарської діяльності аудируемого особи відповідно до встановлених принципами та методами ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової (бухгалтерської) звітності.

  8.2Норматівно-правові методи аудиту

  У праві метод являє собою певний підхід, за допомогою якого суспільні відносини регулюються нормами суспільної права, специфічний спосіб правового впливу на поведінку учасників правових відносин.

  Нормативно-правові методи аудиту найчастіше поділяються на адміністративно-правові і цивільно-суспільні.

  Адміністративно-правові методи широко використовують експертизу, сертифікацію, ліцензування та ін Вони найбільш застосовні в публічних галузях права: конституційному, адміністративному, податковому праві та ін

  Цивільно-громадські методи базуються, перш за все, на засадах юридичної рівності сторін, автономії волі. Вони знаходять своє застосування у цивільному, трудовому, міжнародне приватне право та ін

  Крім того, кожна галузь права поряд із загальними методами використовує свої специфічні підходи, принципи, зокрема: цивільне право сповідує майнову самостійність учасників; адміністративне право застосовує метод ієрархії (влади-підпорядкування); в трудовому праві панує принцип дотримання юридичних інтересів працівників і ін

  8.3Емпіріческіе методи

  До числа емпіричних методів, перш за все, відносяться: зведення та групування; обчислення абсолютних, відносних, а також середніх величин; побудова рядів динаміки; індексний метод; Елімінування; деталізація; балансовий метод; графічний метод та ін

  За допомогою зведення зазвичай визначають загальний результат дії окремих факторів на сукупний показник.

  Угрупованням називають виділення серед досліджуваних явищ характерних груп і підгруп за тими чи іншими ознаками. Згруповані дані зазвичай оформляються у вигляді таблиць для наочного подання досліджуваних явищ і процесів.

  Середні величини використовуються для узагальнюючої характеристики масових, якісно однорідних економічних явищ. Вони висловлюють відмінну особливість даної сукупності явищ і встановлюють найбільш типові риси цієї сукупності.

  Рядами динаміки називаються ряди даних, що характеризують зміну явищ, показників у часі. Кожне окреме значення показників ряду динаміки називається рівнем. Для характеристики зміни рівня ряду динаміки обчислюється абсолютний приріст, темп зростання і темп приросту.

  Індекси - це відносні показники порівняння, які складаються з елементів, безпосередньо не піддаються підсумовування. За допомогою індексів порівнюють не тільки дані двох періодів, але й дані за ряд років.

  Елімінування - метод, за допомогою якого виключається дія ряду факторів і виділяється один з них. Реалізація даного методу може здійснюватися за допомогою різних прийомів, у тому числі і з використанням методу різниць та методу ланцюгових підстановок.

  Деталізація - метод, що дозволяє здійснити послідовне розчленування досліджуваних економічних явищ, показників і факторів. За допомогою деталізації можна визначити значимість кожного фактора в сукупності факторів у процесі комплексного дослідження показників і явищ. Даний метод є основою математичного моделювання взаємної залежності різних показників і факторів.

  Балансовий метод полягає у використанні рівності двох сторін (частин): коштів та джерел, надходження і використання ресурсів та ін
  Графічний метод є наочним засобом ілюстрації господарських процесів і методом економічного аналізу. З його допомогою залежність між показниками показується у вигляді графіків, діаграм, схем.

  8.4Методи аудиту, запозичені з інших наук

  Найчастіше в аудиті застосовуються методи, які використовуються в таких науках, як теорія ймовірності, інформаційні технології, бухгалтерський облік, економетрика, статистика, математичні методи аналізу, менеджмент, теорія грошей та ін

  З методів теорії ймовірності в аудиті знаходять застосування: методи комбінаторики, дисперсії випадкової дискретної величини та ін
  З бухгалтерського обліку в аудиті широко використовуються такі методи, як оцінка, система рахунків, подвійний запис, інвентаризація, калькуляція, нормативний метод. При проведенні аудиту широко використовуються і багато відомих методи фінансового аналізу: горизонтальний, вертикальний, трендовий аналіз, метод фінансових коефіцієнтів.

  На жаль, у роботі аудиторів все ще рідко знаходять застосування економіко-математичні методи аналізу. До числа цих методів відносять: класичні методи математичного аналізу, методи математичної статистики (теорія кореляції), економетричні методи, методи математичного програмування, методи дослідження операцій, методи економічної кібернетики, математичної теорії оптимальних процесів та ін Кожен з цих методів включає в себе цілу групу методів, наприклад, методи математичної статистики поділяються на методи вивчення одномірних статистичних сукупностей і методи вивчення багатовимірних статистичних сукупностей; методи дослідження операцій у свою чергу поділяються на методи рішення лінійних програм, методи управління запасами, теорію ігор, теорію розкладу, мережеві методи планування і управління, теорію масового обслуговування.

  Серед економетричних методів в аудиті можуть використовуватися методи коваріації, дисперсії, кореляції, регресійного аналізу та ін

  9.Аудіторскіе процедури

  Останнім блоком у системі методів і процедур, які використовуються в аудиторській діяльності (рис. 1), є самі процедури проведення аудиту, або аудиторські процедури (процедури перевірки).

  Слово процедура (походить від лат. Procedo - проходжу, походжу) означає проведення тих чи інших дій для виконання цієї роботи або досягнення певних цілей. Аудиторська процедура - це певний порядок дій аудитора для отримання необхідних результатів на конкретній ділянці аудиту. У діючих нині міжнародних стандартах аудиту визначення поняття «аудиторські процедури» відсутня. На практиці розрізняють кілька видів аудиторських процедур, а саме: аудиторські процедури по суті, контрольні процедури, процедури узгодження.

  Аудиторська процедура по суті включає весь спектр аудиторських дій при вивченні змістовної сторони діяльності аудіруемих об'єктів.

  Контрольні аудиторські процедури - це те, що прийнято вважати тестами засобів контролю.

  Аудиторські процедури узгодження відповідно до міжнародних стандартів аудиту - це один з видів послуг, супутніх аудиту. Тематика та обсяг проведених у своїй робіт, а також характер представлення їх результатів визначаються угодою сторін і можуть відрізнятися від тих, які характерні для звичайного аудиту. За результатами узгоджених процедур аудитор не повинен готувати висновок, а користувачі бухгалтерської звітності з урахуванням отриманих результатів можуть самостійно зробити висновки про достовірність бухгалтерської звітності.

  Здійснювані аудиторські процедури можна розділити на наступні групи:

  1.процедури планування;

  2.Збір фактів та інформації;

  3.документірованіе (процесів, систем);

  4.тестірованіе;

  5.Оценка;

  6.формулірованіе висновків і результатів;

  7.подготовка звіту.

  Доцільність застосування тих чи інших методів проведення аудиторських процедур визначається з урахуванням наступних факторів:

  • - Наскільки обраний метод аудиту дозволяє досягти цілей, поставлених на даному етапі аудиторської перевірки;

  • - Наявності в аудитора достатніх навичок і досвіду для застосування обраного методу;

  • - Доступності матеріалів, на основі яких проводиться аудиторська перевірка, а також того, наскільки їх якість дозволяє застосувати вибраний метод аудиту;

  • - Чи є застосування обраної методики економічно виправданим (ефект від її застосування повинен перевищувати необхідні витрати і зусилля);

  • - Чи буде забезпечена достовірність висновку, отриманого за результатами застосування даного методу аудиту.

  З методологічної точки зору аудиторські процедури слід розглядати як певні дії аудитора, що грунтуються на ефективному застосуванні існуючих методів аудиту або їх комбінації, процедур отримання аудиторських доказів, а також методів раціональної організації аудиторської діяльності.
  Значимість аудиторських процедур в процесі проведення аудиту важко переоцінити. Саме тому обов'язкові з них наводяться у міжнародних стандартах аудиту (вітчизняні стандарти цього поки не передбачають) і складають змістовну основу вимог, що висуваються до аудиторів. У національних і внутрішньофірмових стандартах аудиторські процедури повинні отримувати подальшу деталізацію.

  Розглянемо, наприклад, змістовний бік аудиторських процедур, які застосовуються відповідно МСА 250 при виявленні фактів недотримання законодавства при аудиті фінансової звітності.

  Ознаками, що вказують на факти недотримання законів і нормативних актів, зокрема можуть бути:

  1.расследованія, що проводяться органами державної влади, штрафи, пені;

  2.оплата послуг, не визначених у договорах, або видача позичок консультантам, пов'язаним сторонам, їх працівникам або державним службовцям;

  3.коміссіонние винагороди чи винагороди посереднику, розмір яких перевищує звичайну плату, встановлену на даному підприємстві або в даній галузі для даного виду послуг;

  4.закупка за цінами значно вище або нижче ринкових;

  5.необичние платежі, закупівлі, оплачувані з допомогою касових чеків на пред'явника;

  6.необичние операції з компаніями, зареєстрованими в податкових офшорних зонах;

  7.перечісленіе платежів за товари чи надані послуги не в ту країну, з якої поставляються товари або послуги;

  8.оплата без належного оформлення документації, пов'язаної з валютним контролем;

  9.существованіе такої системи бухгалтерського обліку, яка внаслідок своєї структури або випадковості не забезпечує адекватного відображення операцій чи достатніх доказів в аудиті;

  10.неавторізованние операції або операції, що не враховуються належним чином;

  11.публікаціі в засобах масової інформації.

  За наявності зазначених вище ознак недотримання законодавства та нормативних актів при аудиті фінансової звітності МСА 250 пропонує використання аудитором наступних процедур:

  отримання уяви про характер недотримання та обставини, за яких воно мало місце, а також іншої інформації, необхідної для оцінки можливого впливу такого недотримання на фінансову звітність;

  документальне оформлення виявлених фактів і обговорення їх з керівництвом організації.

  Якщо керівництво не представляє задовільну інформацію про дотримання законів та інших нормативних актів, то аудитор повинен проконсультуватися з юристом організації з питань застосування законів і нормативних актів в даних обставинах і можливого їх впливу на фінансову звітність. Якщо аудитор не вважає за доцільне консультуватися з юристом клієнта або не задоволений його думкою, то йому необхідно проконсультуватися зі своїм юристом щодо того, чи мало місце порушення законів і нормативних документів, а також щодо можливих правових наслідків таких порушень і своїх подальших дій.

  при неможливості отримання відповідної інформації про передбачуване факт недотримання законодавства аудитору необхідно врахувати вплив відсутності аудиторського докази на аудиторський висновок. У разі не виявлення системою внутрішнього контролю фактів недотримання законодавства чи умовчання про них у заявах керівництва аудитор переглядає оцінку ризику і достовірність даних заяв. Наслідки певних фактів недотримання, виявлених аудитором, залежать від взаємозв'язку між вчиненням та приховуванням дій, якщо вони мали місце, і конкретними процедурами контролю та рівнем залучених в цей керівників і співробітників;

  аудитор повинен повідомити про виявлені факти недотримання законодавства ревізійної комісії, раді директорів і вищому керівництву або отримати докази того, що вони належним чином поінформовані про факти недотримання, які привернули увагу аудиторів;

  аудитору слід визначитися з тим, в якій формі факт недотримання законодавства повинен знайти відображення в аудиторському висновку.

  Якщо аудитор дійшов висновку, що недотримання законодавства робить істотний вплив на фінансову звітність і не знайшло в ній належного відображення, то він повинен висловити думку з застереженням або негативну думку. Якщо економічний суб'єкт перешкоджає аудитору в отриманні достатніх і доречних аудиторських доказів, що підтверджують, що факти недотримання законодавства, істотні для фінансової звітності, мали місце або могли мати місце, аудитору слід висловити думку з застереженням або відмовитися від вираження думки про фінансову звітність на підставі обмеження обсягу аудиту.
  Якщо аудитор не може визначити, чи мав місце випадок недотримання законодавства з-за обмежень, обумовлених певними обставинами, а не самим суб'єктом, він повинен розглянути наслідки цієї обставини для аудиторської перевірки;

  в деяких випадках дотримання конфіденційності не є обов'язковим (в силу закону або рішення суду), тому аудитор повинен повідомити відповідні регулюючі та правоохоронні органи про факти недотримання законодавства, допущених аудіруемим особою;

  аудитор може прийняти рішення про відмову від проведення аудиту або відмовитися від висловлення думки, якщо суб'єкт не вживає жодних дій для виправлення ситуації, які аудитор вважає необхідними в даних обставинах, навіть якщо недотримання законодавства не робить істотного впливу на фінансову звітність.

  Методологічно обгрунтовані підходи до змісту і ролі аудиторських процедур є основою для визначення їх складу, повноти, а також для ефективного вирішення поставлених перед аудитом завдань. Особливо це важливо зараз, коли в усьому світі перед аудиторами стоять проблеми вдосконалення організації та посилення контролю за якістю аудиторських послуг.

  Все це говорить про те, що розробка більш досконалих і ефективних процедур здійснення аудиту є актуальною не тільки для тих, хто пов'язаний з розробкою Республіканських правил (стандартів) аудиторської діяльності, але і безпосередньо для аудиторських фірм, зайнятих підготовкою внутрішньофірмових стандартів аудиторської діяльності.

  ВИСНОВОК

  Казахстанський аудит тільки складається в якості самостійного інституту і йому ще доведеться зробити нелегкий шлях завоювання свого гідного місця в суперечливій структурі ринкової економіки.

  Тим не менш, спираючись на сучасну казахстанську аудиторську

  практику і особистий досвід, в даній курсовій роботі узагальнено і проаналізовано основні принципи організації та методики проведення загального аудиту.

  На підставі викладеного можна зробити ряд висновків:

  По-перше, викладені в цій курсовій роботі основні принципи організації та методики проведення загального аудиту спираються як на аналіз науково-методичної літератури, так і на практичний досвід, що і визначає практичний характер даної роботи, матеріали якої можуть бути використані в роботі, як аудиторських фірм, так і аудиторів, що працюють самостійно, таким чином, аналіз теорії та практики аудиту дозволив автору в даній роботі сформулювати оптимальну схему проведення аудиторської перевірки як за формою, так і по суті.

  По-друге, оскільки успіх аудиторської діяльності визначається багато в чому не технічними процедурами і прийомами, а досвідом, ерудицією, інтуїцією і порядністю аудитора (що й визначає жорсткість вимог до особистості аудитора), то всеосяжної регламентації всіх сторін аудиторської діяльності, яка відноситься до творчої діяльності , в принципі не може бути. Навіть використовуються у світовій практиці аудиторські стандарти не нав'язують аудитору конкретні прийоми і процедури, а лише рекомендують певну послідовність дій. При цьому аудитор має право самостійно організовувати свою діяльність з урахуванням власного досвіду та життєвої позиції. Проте аудиторські стандарти і покликані не регламентуватися аудиторську діяльність, а лише впорядкувати її. Так, наприклад, Порядок складання аудиторського висновку про бухгалтерську звітність, схвалений Комісією з аудиторської діяльності процедура складання та структура аудиторського висновку, проте конкретний зміст аналітичної частини аудиторського висновку надає певну свободу творчості для аудитора, який має право крім аналізу виявлених недоліків і помилок давати рекомендації.

  Список використаної літератури

  1. Алборов Р.А. Аудит в організаціях промисловості, торгівлі і АПК - Москва 1998.-463 с.

  2. Алборов Р. А. Аудит (методик і практика проведення). Іжевськ.: «Фон», 1994.-113с.

  3. Аренс Е. А., Лоббек Дж. К. Аудит. Переклад з англійської. Головний редактор професор Я. В. Соколов. - М.: Фінанси і статистика, 1995.-250С.

  4. Аудит: Підручник для вузів \ В. І. Подільський, Г. Б. Поляк, А. А. Савін, Л. В. Сотников. Під редакцією професора В. І. Подільського - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.-432с.

  5. Баришніков Н. П. Організація і методика загального аудиту. - М.: Інформаційно-видавничий дім «філінг», 1995.-448с.

  6. Безруких П. С., Власенко Л. І., Горшков М. П. та інші. Бухгалтерський-аудиторський портфель (Книга підприємця. Книга бухгалтера. Книга аудитора) - М.: «Сомінтекс», 1994.-752с.

  7. Данилевський Ю. А. Аудит промислових акціонерних товариств - М.: АТ «Финстатинформ», 1995.-78с.

  8. Додж Р. Короткий посібник з стандартам і нормам аудиту. Переклад з англійської; передмова С. А. Стукова. -М.: Фінанси і статистика, ЮНИТИ, 1992.-240с.

  9. Камишанов П. І. Практичне посібник з аудиту. - М.: інфа - М.: 1996.-522с.

  10. Кармайкл Д. Р., Беніс М. Стандарти і норми аудиту. Переклад з англійської. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1992.-527с.

  11. Овсійчук М. Ф. Аудит. Організація. Методика проведення. - М.: ТОВ «Інтелтех», 1996.-151с.

  12. Правила аудиторської діяльності (складання та коментар Ю. А. Данилевського). - М.: Бухгалтерський облік, 1997.-160с.

  13. Робертсон Дж. Аудит. Переклад з англійської. - М.: КРМС, Аудиторська фірма «Контакт», 1993.-496с.

  14. Шишкін А. К., Мікрутов В. А., Дишкант І. Д. Облік, аналіз, аудит на підприємстві: Навчальний посібник для вузів. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.-496с.

  15. Законодавчі акти, нормативні, інструктивні методичні матеріали з аудиту, звітності та оподаткуванню.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Бухгалтерія | Курсова
  204.6кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Організація і методика проведення аудиту
  Організація і методика проведення аудиту 2
  Методика проведення аудиту грошових коштів
  Організація і методика проведення аудиту касових операцій
  Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності т
  Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства
  Принципи проведення аудиту
  Проведення аудиту в організації
  © Усі права захищені
  написати до нас