Методика аудиторської перевірки обліку виробничих запасів на прикладі ВАТ Тайфун

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Всеросійський заочний фінансово - економічний інститут

Курсова робота з

дисципліни аудит

на тему: «Методика аудиторської перевірки обліку виробничих запасів на прикладі ВАТ« Тайфун »».

Зміст

Введення

Глава 1. Методологія проведення аудиту.

  1. Механізм проведення аудиторської перевірки матеріально-виробничих запасів, із зазначенням джерел інформації перевірки переліку аудиторських процедур

  2. План і програма аудиторської перевірки

  3. Запитальник щодо аудиту матеріально-виробничих запасів

Глава 2. Організація бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю на ВАТ «Тайфун»

  1. Організаційно-економічна характеристика та облікова політика області виробничих запасів на ВАТ «Тайфун»

  2. Перевірка операцій по руху МПЗ

  3. Інвентаризація, перевірка надходження і відпуску матеріально-виробничих запасав

Глава 3. Результати аудиторської перевірки

Висновок

Список літератури

Введення

Одним з основних напрямків аудиту є аудит матеріально-виробничих запасів, які складають основу діяльності підприємства. Для здійснення точного і повного відображення в системі бухгалтерського обліку операцій з матеріально-виробничими запасами необхідно керуватися законодавчими актами РФ, постановами Президента й уряду, нормативними документами і т.д. У системі матеріальних запасів підприємства часто зустрічаються порушення і відхилення від діючих нормативних положень. Таким чином бухгалтерський облік і аудит з матеріальними запасами є життєво необхідним підприємствам, які проводять свою діяльність.

Постановка проблеми є проведення аудиторської перевірки матеріально-виробничих запасів, як на теорії, так і на практиці.

Одним з найбільш перспективних і значних напрямків контролю за діяльністю суб'єктів господарювання є незалежний контроль, який здійснюється аудиторами. Обов'язкова аудиторська перевірка введена в Росії починаючи зі звіту за 1995 рік, крім тих підприємств, які на свій розсуд можуть вдаватися до послуг аудитора з метою отримання об'єктивної інформації про стан бухгалтерського обліку, оподаткування, фінансово-економічного становища, а також метою підготовки організації до обов'язкової аудиторської перевірки.

При перевірці аудитору необхідно вивчити всі нормативні документи, що стосуються порядку прийому, обліку, зберігання та відпуску матеріальних цінностей, зокрема, положення з обліку матеріалів, тари, малоцінних і швидкозношуваних предметів, про порядок видачі довіреностей матеріально-товарних цінностей та інші.

Основною метою аудиторської перевірки є отримання достовірності інформації:

- Про наявність, рух та оцінці наявних матеріальних цінностей;

- Про забезпечення схоронності цінностей і дотримання встановлених нормативів їх виробничого споживання;

- Про розподіл вартості витрачених на виробництво матеріальних цінностей по об'єктах калькулювання.

Метою дослідження є аудит матеріально-виробничих запасів на підприємстві ВАТ «Тайфун»

Завдання дослідження:

 1. Розгляд методики аудиту матеріально-виробничих запасів;

 2. Вивчення плану і програми аудиторської перевірки;

 3. Проведення тестування конкретного підприємства з аудиту матеріально-виробничих запасів;

 4. Перевірка операцій по руху МПЗ;

 5. Інвентаризація матеріально-виробничих запасів досліджуваного підприємства.

Поряд з актуальністю теми аудиту матеріально-виробничих запасів слід відзначити відсутню освітленість питань даної теми в літературі. В основному у публікованих виданнях розглядаються нормативні документи без приведення практичних прикладів, крім того не проаналізовано нові документи. Більшість журнальних статей є суб'єктивною думкою автора, що не дає гарантії правильності тих чи інших методів застосування положень бухгалтерського обліку на практиці.

Глава 1. Методологія проведення аудиту.

1.1. Механізм проведення аудиторської перевірки матеріально-виробничих запасів, із зазначенням джерел інформації для перевірки та переліку аудиторських процедур.

Мета аудиторської перевірки обліку виробничих запасів полягає у підтвердженні достовірності даних по наявності і руху товарно-матеріальних цінностей, у встановленні правильності оформлення операцій по виробничим запасам у відповідності з діючими нормативними актами Російської Федерації.

До документів, що регулюють облік матеріально-виробничих запасів, відносяться наступні:

1. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації (Наказ МФРФ № 34н від 28.07.1998 р.)

2. Положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» (ПБУ № 5 / 01).

3. Основні положення з обліку тари на підприємствах (Наказ Мінфіну СРСР № 166 від 30 вересня 1985 р.).

4. Положення з бухгалтерського обліку «Облік майна та зобов'язань організації, вартість яких вкладена в іноземній валюті» (Наказ Мінфіну РФ № 50 від 13 червня 1995 р.).

5. План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція по його застосуванню (Наказ Мінфіну РФ № 94-н від 31 листопада 2000 р.)

6. Методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань (Наказ Мінфіну РФ № 49 від 13 червня 1995 р.)

7. Податковий кодекс РФ (чч. 1 і 2).

8. Методичні вказівки з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів (затверджені наказом МВ РФ № 119н від 28 грудня 2001 р.)

У методиці перевірки основних комплексів робіт з обліку матеріально-виробничих запасів, перш за все, необхідно перевірити положення облікової політики щодо обліку товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), які відображені в документі «Облікова політика». При цьому особливу увагу слід звернути на те:

- Як враховуються матеріальні цінності - за фактичною собівартістю їх придбання (заготівлі) або за обліковими цінами;

- Який метод використовується для списання матеріальних цінностей на витрати виробництва;

- Який метод застосовується для обліку руху матеріальних цінностей на складі.

Основні елементи облікової політики, які стосуються організації обліку товарно-матеріальних цінностей, наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

п / п

Елементи облікової політики підприємства

Варіант вибору

1

Форма бухгалтерського обліку

Спрощена

Меморіально-ордерна

Журнально-ордерна

Комп'ютеризована

2

Спосіб оцінки мате-ріалів при відпуску у виробництво та іншому вибутті

 1. За собівартістю кожної одиниці запасів

 2. За середньої собівартості

 3. за собівартістю перших за часом закупівель (ФІФО)

За собівартістю останніх за часом закупівель (ЛІФО)

3

Придбання МЦ

 1. З використанням рахунків 15, 16 і 10

З використанням тільки рахунки 10

4

Оцінка матеріалів в поточному обліку

За фактичною собівартістю

Уточнивши виконання покладеної облікової політики, можна приступати до перевірки відповідних комплексів задач з обліку матеріальних цінностей. До таких комплексів відносяться:

- Облік надходження матеріальних цінностей;

- Аналітичний облік руху матеріальних цінностей на складах підприємства;

- Облік використання матеріальних цінностей за напрямами витрат списання нестач, втрат і розкрадання матеріальних цінностей;

- Зведений облік матеріальних цінностей;

- Аналіз використання матеріальних ресурсів.

Значення аудиторської перевірки операцій з товарно-матеріальними цінностями організації велике. Первинні документи по надходженню і витраті виробничих запасів грають важливу роль в організації матеріального обліку, так як є його основою. Безпосередньо за первинними документами здійснюють попередній, поточний і послідовний контроль за рухом, збереженням і подальшим використанням матеріальних ресурсів. Первинні документи з руху матеріалів повинні ретельно оформлятися, обов'язково містити підписи осіб, які вчинили операції та коди відповідних об'єктів обліку. Контроль за дотриманням правил оформлення руху матеріальних ресурсів покладено на головного бухгалтера та керівників відповідних підрозділів розглянутого підприємства.

Приступаючи до перевірки аудитору необхідно вивчити всі нормативні документи, що стосуються порядку прийому, обліку, зберігання та відпуску матеріальних цінностей, зокрема, положення з обліку матеріалів, тари, малоцінних і швидкозношуваних предметів, про порядок видачі довіреностей матеріально-товарних цінностей та інші.


Основною метою аудиторської перевірки є отримання достовірності інформації:

- Про наявність, рух та оцінці наявних матеріальних цінностей;

- Про забезпечення схоронності цінностей і дотримання встановлених нормативів їх виробничого споживання;

- Про розподіл вартості витрачених на виробництво матеріальних цінностей по об'єктах калькулювання.

Методика аудиту матеріальних цінностей містить ряд етапів. Розглянемо кожен з них.

Етап 1. Перевірку операцій з матеріальними цінностями рекомендуємо починати з аналізу їх оцінки, так як у фактичну собівартість придбання матеріалів крім їх вартості за цінами придбання включаються також: транспортно-заготівельні витрати; сплачуються постачальницьким організаціям комісійні винагороди; мита; оплата послуг стороннім організаціям з транспортування, доставки і зберіганню цінностей. У той же час аудитор повинен перевірити, чи не включалися у вартість матеріалів витрати на утримання складів, відділів постачання і збуту виробництва або витрати на відрядження працівників для оформлення та узгодження договорів на постачання матеріалів, які повинні включатися до складу загальногосподарських витрат.

Етап 2. Він включає три основних питання: інвентаризація товарно-матеріальних цінностей; перевірка повноти їх оприбуткування; аналіз правильності списання.

Перевірка запасів розглядається звичайно як основна частина аудиту на тих підприємствах, де їх сума є значною величиною. Навмисне або ненавмисне перекручення кількості або оцінки даних по запасах миттєво позначається як на фінансові результати підприємства (оскільки впливає на визначення собівартості реалізованої продукції), так і на балансі в цілому.

Відсутність об'єктивної інформації про стан і вартісній оцінці товарно-матеріальних цінностей негативно позначається на фінансовому стані підприємства. Оскільки, по-перше, адміністрація підприємства не має можливості точно планувати діяльність підприємства, по-друге, спотворюються показники фінансового стану підприємства, і зовнішні користувачі звітності (кредитори, банки, інвестори) не можуть об'єктивно судити про рентабельність та платоспроможності підприємства, по-третє , відбувається спотворення сум податків.

У функції аудитора при перевірці товарно-матеріальних цінностей входять:

- Присутність при інвентаризації, якщо запаси значні і аудитор ставиться з довірою до очікуваних результатів;

- Спостереження за виконанням процедур інвентаризації та ідентифікації з метою визначення ступеня відповідності їх інструкцій, розробленим адміністрацією, або нормативним законодавчим актам;

- Їх здатності вирішити потрійну задачу: 1) забезпечити точність результатів інвентаризації та відображення останніх; 2) усунути подвійний рахунок і забезпечити повноту охоплення запасів; 3) виявити застарілі, повільно обертаються і пошкоджені запаси;

- Перевірка правильності підрахунку на основі випадкової вибірки;

- Перевірка правильності віднесення операцій до звітного періоду на ділянках, де здійснюється рух запасів (це необхідно для підтвердження точності і повноти обхвату при інвентаризації);

- Отримання задовільних пояснень з приводу невідповідностей обліковими даними і коректування останніх;

- Перевірка правильності оцінки фактичного обсягу запасів.

Основним регулюючим документом є методичні вказівки по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджені наказом Міністерства Фінансів Російської Федерації від 13 червня 1995 року № 49. Відображення інвентаризації в бухгалтерському обліку регулюється Положенням про бухгалтерський облік та звітності в Російській Федерації, затвердженим наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 26 грудня 1994 року № 170.

До проведення інвентаризації аудитору слід запитати документи про результати інвентаризації за минулі періоди, проаналізувати зміни в кількості та структурі запасів, обговорити з адміністрацією питання організації та проведення контрольно-інвентаризаційної роботи; ознайомитися з номенклатурою та обсягами товарно-матеріальних цінностей, а також отримати інформацію про всі місцях їх зберігання; виявити дорогі об'єкти і методи їх обліку; проаналізувати систему внутрішнього контролю, зберігання та документування руху цінностей; домовитися про участь в інвентаризації компетентних фахівців і проінструктувати їх.

Терміни і частота проведення інвентаризацій передбачені Законом про бухгалтерський облік та звітності. При зміні матеріально-відповідальних осіб, зміні форми власності підприємства також потрібне обов'язкове щорічне проведення інвентаризації в кінці року, але не раніше 1 жовтня звітного року.

Права аудитора при проведенні інвентаризації регулюються п. 13 Тимчасових правил аудиторської діяльності в Російській Федерації, затвердженим Указом Президента Російської Федерації «Про аудиторську діяльність у РФ» від 22 грудня 1993 року № 2263. Слід мати на увазі, що в обов'язки аудитора не входить проведення інвентаризації, оскільки в Законі про бухгалтерський облік та звітності цей обов'язок покладено на керівника підприємства.

Аудитору слід переконатися в тому, що проведення інвентаризації починають з отримання останнього товарного звіту з усіма документами, а також підписи матеріально-відповідальної особи про те, що всі товарно-матеріальні цінності та всі документи, як по приходу, так і по витраті їм пред'явлені.

При проведенні інвентаризації аудитор не повинен входити до складу інвентаризаційної комісії, але спостерігаючи за її роботою, він стежить за правильністю виконання процедур, які дозволять правильно ідентифікувати запаси, визначити їх кількість. Аудитор проводить контрольні перевірки, час, від часу звіряючи свої записи із записами інвентаризаційної комісії. Перш за все, він звертає увагу на дорогі, застарілі або пошкоджені цінності; досліджує, чи зберігаються запаси третім особам окремо з тим, щоб відстежити правильність їх відображення в обліку. На основі цього встановлюється достовірність визначення залишків цінностей.

Особлива увага при проведенні інвентаризації слід звертати на номери, марки, найменування товарно-матеріальних цінностей. Іноді при звіряння номерів та марок, зазначених у паспортах та даних прибуткових документів, виявляється заміна нового автомобільного мотора було у використанні або дорогого дешевим.

При аудиті запасів і незавершеного виробництва їх неправильне відображення безпосередньо позначається на фінансових показниках.

При перевірці відображення аудитор концентрує увагу на даних рахунків-фактур на товари, що надійшли в самому кінці звітного періоду, а також даних рахунків-фактур на товари, що надійшли на самому початку нового звітного періоду, їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку (за дебетом рахунків запасів: 10 «Матеріали», 41 «Товари» та кредитом розрахунку рахунків з кредиторами: 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»).

Потім проводиться оцінка надходження товарно-матеріальних цінностей, що були в звітному періоді, на які рахунки-фактури поки не надійшли. Аудитор повинен переконатися, що вони правильно відображені на рахунках за цінами останнього надходження від даного постачальника.

Дуже важливо, щоб аудитор з метою подальшого контролю відразу ж після закінчення інвентаризації зняв копію інвентаризаційної відомості, оскільки на практиці зустрічалися випадки, коли в інвентаризаційні відомості вносилися суттєві зміни.

У інвентаризаційні відомості складаються за результатами інвентаризації включають дані про виявлені надлишки та недостачі. Аудитор перевіряє правильність даних, включених до інвентаризаційної відомості, тобто проводить звірку фактичної наявності грунтуючись на своїх записах результатів інвентаризації та облікових даних. При цьому аудитор звертає увагу на можливі ознаки, що свідчать про приховування нестач, а саме: необумовлені виправлення цін, кількості та сум окремих товарів (матеріалів) у відомостях, підчистки записів; додавання і дописки цін в інвентаризаційні відомості; виправлений підрахунок одиниць товару по сторінках опису ; перевірки окремих товарів у кінці опису та інші.

Якщо за результатами проведеної інвентаризації виявлено розбіжності фактичної і облікової кількості, то необхідно з'ясувати:

а) наскільки часто зустрічаються розбіжності і яка їхня значимість;

б) вплив цих розбіжностей на план вибіркової аудиторської перевірки.

Якщо загальна сума перевищує припустиму похибку, то аудитор повинен прийняти рішення про те, як слід оцінити сальдо звітів товарно-матеріальних цінностей. Найімовірніше аудитор збільшить обсяг вибірки, однак, якщо очевидно, що рівень помилок надто високий, то найпростішим способом вирішення проблеми буде вимога, аудитора до клієнта суцільної інвентаризації запасів у найближчі терміни і про вдосконалення системи внутрішнього контролю.

Якщо за результатами проведеної інвентаризації виявлено розбіжності фактичної наявності та облікових даних, повинен бути випущений наказ керівника підприємства і відповідно до його вказівок розбіжність має бути виправлене. Облікові дані слід замінити фактичними або ж, якщо матеріально-відповідальна особа не згідно в недостачі, його доводи повинні бути проаналізовані та проведена повторна інвентаризація. Крім того, перевіряється своєчасність і ефективність стягнення з відповідальних осіб заборгованості по нестачах цінностей, виявлені за минулі періоди.

Практика показує, що врахування виявлених надлишків і недостач веде до відхилень від приписаних норм бухгалтерського обліку, наприклад, часто нестачі зараховуються надлишками щодо різних товарів, надлишки і недостача невірно відображаються на рахунках бухгалтерського обліку.

Надлишки виявлені в ході інвентаризації повинні бути оприбутковані за дебетом рахунків товарно-матеріальних цінностей та за кредитом рахунку 80 «Прибутки та збитки». Виявлені недостачі повинні бути віднесені на рахунок розрахунків з винними особами (субрахунок 73-3 «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку»). Недостача товарів може бути віднесена на витрати, якщо винуватці не встановлені або у стягненні з винних осіб відмовлено судом.

При перевірці повноти оприбуткування і правильності списання товарно-матеріальних цінностей аудитору слід знати, що для контролю операцій з придбання матеріальних цінностей та розрахунків з постачальниками використовується журнал-ордер № 6, а при використанні електронно-обчислювальних машин - машинограми кредитових і дебетових оборотів по рахунку 60 « Розрахунки з постачальниками і підрядчиками ». Записи в журналі-ордері № 6 ведуться позиційним способом - за кожним документом (рахунку-фактурі). Якщо при прийманні матеріальних цінностей встановлено недостача вантажів у дорозі понад норм природного убутку або пред'явлена ​​претензія постачальнику за сортності, комплектності тощо, то на суму недостачі (претензії) за дебетом рахунка 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». Виявлені при прийманні надлишки матеріалів оприбутковуються звичайної записом:

дебет рахунку 10 «Матеріали»;

кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками».

І показуються в журналі-ордері № 6 окремими рядками як невідфактуровані поставки. При перевірці повноти оприбуткування товарно-матеріальних цінностей аналізуються розрахункові документи, що надходять від постачальників: платіжні вимоги, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні з різного роду додатками. Прибулі на підприємства товарно-матеріальні цінності повинні своєчасно оприбутковуватися на склад або, якщо вони відразу не передані у виробництво, оформлятися як надійшли на склад і відпущені потім у виробництво, про що в документах робляться спеціальні позначки. У цьому випадку працівник складу підтверджує наявність і передачу товарно-матеріальних цінностей у виробництво. Як свідчить практика ревізійна іноді порядок передачі цінностей у виробництво, минаючи склад, порушується, що призводить до зловживань.

Товарно-матеріальні цінності повинні оприбутковуватися у відповідних одиницях виміру. Приймання та оприбуткування товарно-матеріальних цінностей від постачальників може оформлятися прибутковими ордерами, що виписуються на підставі розрахункових та інших супровідних документів постачальників, але на фактично прийняте кількість цінностей.

Особливо ретельно аудитор повинен аналізувати документи на списання матеріалів у виробництво і їх нормування. Найбільшого поширення в якості витратних документів отримали лімітно-забірні (лімітні) карти.

Якщо потреба в матеріалах нерегулярна, то їх відпускають на вимогу. Матеріальні цінності оприбутковуються і відпускаються за вагою, обсягом, площі або рахунку, а іноді враховуються у двох одиницях виміру. При цьому фактичним витратою матеріалів вважається їх споживання у процесі виробництва. Відпустка самих матеріалів у цехові комори слід розглядати як переміщення матеріальних цінностей. Тому аудитор повинен відзначити як недолік практику приймання матеріалів та відпуску у виробництво без зважування, виміру, перерахунку або без технічних випробувань їх якості. Нерідко це призводить до утворення прихованих від обліку лишків матеріальних цінностей. Синтетичний облік використання матеріалів здійснюється в журналах-ордерах № 10 і № 10 / 1 або в які їх замінюють, машинограмах. Записам у цих регістрах зазвичай передує угруповання видаткових документів за напрямками витрачання матеріалів. Аудитору слід звертати увагу на постановку контролю за невідфактуровані поставки. Надійшли у звітному місяці невідфактуровані матеріальні цінності, за якими постачальники не пред'явили до оплати рахунків-фактур, відображаються в журналі-ордері № 6 за умовною оцінкою роздільно по кожній поставці, причому замість номера рахунку ставиться літера "Н". У наступному місяці за надходження звітів ці записи сторнуються з одночасним оприбуткуванням матеріалів за фактичною собівартістю на підставі розрахункових документів постачальників.

При перевірці організації обліку руху матеріальних цінностей на складах, перш за все треба проконтролювати організацію складського господарства та контрольно-пропускної системи. Далі перевіряють, як організований складський облік матеріалів і як ведеться контроль з боку бухгалтерії. Підприємства можуть застосовувати переважно три основних варіанти обліку руху матеріалів на складах: оперативно-бухгалтерський (сальдовий) метод, картково-документаційного, бескарточний.

Якщо застосовується сальдовий метод, то аудитор перевіряє відомості по приходу і витраті матеріалів, звіряє підсумкові дані цих відомостей з сальдовими відомостями. Другий метод передбачає складання в бухгалтерії кількісно-сумових оборотних відомостей по групах і проводить звірку залишків з картками складського обліку. Звичайно здійснюється вибіркова звірка, так як суцільний контроль - операція вельми трудомістка.

Третій метод - найбільш ефективний. Він застосовується, як правило, при використанні персонального комп'ютера (ПК). У цьому випадку картки складського обліку в звичайним варіанті не ведуться. Сам процес складського обліку організується на ПК, а за певні періоди (місяць, квартал) складаються оборотні відомості. Аудитор знайомиться зі своїми документами, з'ясовує, як ведеться звірка даних складського обліку з бухгалтерськими даними.

Податок на додану вартість списується відповідно до положення гл.21 НК РФ «Податок на додану вартість» і обліковується за дебетом рахунка 19, субрахунок «ПДВ по придбаних матеріально-виробничих запасів» у кореспонденції з кредитом рахунка 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» , рахунки 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами» та ін Аудитору необхідно перевірити, як було утворено сальдо по рахунку 19 і як проводилося його віднесення на рахунок 68. ПДВ з матеріально-виробничих запасів списується повністю на рахунку 68 в момент оплати рахунків.

Особлива увага повинна бути приділена перевірці операцій з відпуску матеріальних цінностей у виробництво. Для цієї мети на підприємстві можна застосувати один з таких методів оцінки:

- За собівартістю одиниці запасів;

- По середній собівартості;

- За собівартістю перших за часом придбання закупівель (метод ФІФО);

- За собівартістю останніх за часом придбання закупівель (метод ЛІФО).

Перший метод передбачає списання кожної одиниці матеріалів за ціною придбання або за собівартістю одиниці запасів. Він застосовується, якщо номенклатура матеріальних цінностей невелика.

Другий метод (оцінка за середньої собівартості) є найбільш поширеним. При його застосуванні важливо правильно встановити середні ціни.

Метод ФІФО оцінки запасів заснований на припущенні, що матеріальні ресурси виконуються протягом звітного періоду в послідовності їх придбання. На складі на кінець звітного періоду залишаються залишки матеріальних цінностей за фактичною собівартістю останніх за часом закупівель, а на собівартість продукції списують матеріальні цінності ранніх за часом закупівель.

Четвертий метод - метод ЛІФО - заснований на протилежному методу ФІФО припущень. При цьому методі ресурси, які надходять у виробництво, оцінюються і списуються за собівартістю останніх у послідовності за часом закупівель. Матеріальні ресурси, що залишаються на складі на кінець звітного періоду, оцінюються за фактичною собівартістю ранніх за часом закупівель, а в собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) враховується вартість пізніх за часом закупівель.

За кожним методом застосовуються свої алгоритми розрахунку перевірки, які й використовує аудитор. Тут безумовно, неоціненну допомогу аудитору може надати застосування персональних комп'ютерів для виконання трудомістких розрахунків.

Перевірка правильності віднесення і списання матеріальних цінностей, утворених у результаті нестач і розкрадань, проводиться аудитором в тому випадку, якщо такі дані виявлені. Вони можливі в результаті форс-мажорних обставин (землетрус, повінь, пожежа) або виявляються при проведенні інвентаризації. Списання сум нестач, крадіжок і втрат від псування цінностей регулюється законодавством та установчими документами і відображається за кредитом рахунка 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» і дебету рахунків 73, 91 та ін

В аудиторській перевірці необхідно перевірити, як ведеться облік на синтетичних рахунках 10, 11, 14, 15, 16 і 19. Основна увага при цьому, безумовно, слід приділити рахунку 10 «Матеріали», який поділяється на субрахунки за групами матеріальних цінностей.

Основними джерелами інформації є первинні документи з обліку виробничих запасів і різні аналітичні та синтетичні регістри. В якості первинних документів з обліку матеріалів використовуються переважно уніфіковані облікові документи, до числа яких належать такі форми:

довіреність (ф. № М-2 і № М-2а) - застосовується для оформлення права особи виступати в якості довіреної особи організації при отриманні матеріальних цінностей, що відпускаються постачальником за нарядом, рахунком, договором, замовленням, угодою;

прибутковий ордер (ф. № М-4) - використовується для обліку матеріалів, що надходять від постачальників або з переробки;

акт про приймання матеріалів (ф. № М-7) - для оформлення приймання матеріальних цінностей, що мають кількісні та якісні розбіжності з даними супровідних документів постачальника;

лімітно-забірна карта (ф. № М-8) - застосовується для оформлення відпуску матеріалів, систематично споживаються при виготовленні продукції протягом місяця;

вимога-накладна (ф. № М-11) - використовується для обліку руху матеріальних цінностей всередині організації між структурними підрозділами або матеріально-відповідальним особами;

накладна на відпуск матеріалів на сторону (ф. № М-15) - застосовується для обліку відпуску матеріальних цінностей господарствам своєї організації, розташованим за межами її території, або стороннім організаціям;

картка обліку матеріалів (ф. № М-17) - призначена для обліку руху матеріалів на складі по кожному сорту, виду, розміру або іншою ознакою матеріалу;

акт про оприбуткування матеріальних цінностей, отриманих при розбиранні і демонтажі будівель і споруд (ф. № М-35) - застосовується для оформлення оприбуткування матеріальних цінностей, отриманих при розбиранні і демонтажі будівель і споруд, придатних для використання при виконанні робіт.

Загальні дані по обліку матеріальних цінностей і виробничих запасів перевіряються за статтями розділу II «Оборотні активи» активи балансу (ф.1) і за такими бухгалтерських регістрах, як Головна книга, журнали-ордери № № 6, 10, 10 / 1, допоміжна відомість № 10 при меморіально-ордерній формі обліку або відповідні машинограми, отримані на персональних комп'ютерах.

Для виконання перевірки комплексоваздач з обліку матеріальних цінностей застосовують різні методи отримання аудиторських доказів.

Так, для підтвердження фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей можна провести інвентаризацію. У ході аудиторської перевірки аудитори можуть самі проводити інвентаризацію або спостерігати за процесом її проведення.

Для підтвердження достовірності арифметичних підрахунків товарно-матеріальних цінностей, відповідності їх величиною, відображеної в первинних документах і в регістрах бухгалтерського обліку, зазвичай використовується перерахунок даних.

Відображення в бухгалтером обліку проведених господарських операцій і реальність залишків на рахунках обліку ТМЦ перевіряють за допомогою підтвердження.

Контроль за обліковими роботами, що виконуються бухгалтерією, і кореспонденцією рахунків рухом ТМЦ проводиться шляхом дотримання правил обліку окремих господарських операцій.

Усний попит використовується в ході отримання відповідей на запитальник аудитора за попередньою оцінкою стану обліку ТМЦ, а також положень здійснених господарських операцій, що викликають сумнів або неясних.

Для підтвердження правильності відображення в бухгалтерському обліку надходження і витрачання ТМЦ, повноти і своєчасності їх відображення в регістрах бухгалтерського обліку, обгрунтованості їх оцінки використовується перевірка документів.

Операції, відображені в первинному обліку, в журналах-ордерах, відомостях, Головній книзі, бухгалтерської звітності, перевіряються в ході простежування. Особливу увагу тут слід звернути на відповідність кореспонденції рахунків, сум оборотів і залишків в регістрах аналітичного і синтетичного обліку.

При зіставленні наявності товарно-матеріальних цінностей у різні періоди, даних звіту про рух товарно-матеріальних цінностей з даними бухгалтерського обліку, оцінки співвідношень між різними статтями звіту і зіставленні їх з даними за попередні періоди можна застосовувати аналітичні процедури.

Перевіряючи облік надходження матеріалів, насамперед уточнюють, який варіант застосовує перевіряється суб'єкт: з використанням рахунків 15 і 16 мул без їх використання. Далі контролюють правильність оформлення первинних документів на надходження матеріалів, їх оцінку, ведення аналітичного обліку (за номенклатурними номерами, артикулами та ін.)

Одночасно встановлюють, як був виділений ПДВ, віднесено на рахунок 19 і списаний в подальшому на рахунок 68 субрахунок ПДВ.

Аудитор також перевіряє, як ведеться облік за невідфактурованих постачання і матеріалів, які сплачені, але на склад не надійшли (матеріали в дорозі).

За операціями надходження матеріалів аудитор перевіряє та операції з придбання матеріалів, отриманих в порядку обміну (бартер), що надійшли безоплатно і ін

Заключним етапом перевірки є контроль ведення зведеного обліку матеріальних цінностей. Ці дані перевіряються за даними журналу-ордера ф. № 10, відомостей ф. № № 10, 11, 10с, 14, 15с і Головної книги.

Крім того, аудитор перевіряє зведені дані з інвентаризації товарно-матеріальних цінностей і переоцінці матеріалів в частині з відображення в балансі.

При необхідності аудитор може провести аналіз усієї системи організації обліку матеріальних цінностей і дати рекомендації по її раціоналізації.

Аналіз використання матеріальних ресурсів націлений на виявлення відповідності запасів встановленим нормам, витраті матеріалів (в натурі або за вартістю) на 1 руб. виготовленої продукції та ін

Як шляхів раціоналізації обліку виробничих запасів можна запропонувати: використання ПК; застосування найбільш ефективних методів обліку і оцінки запасів, організації руху матеріальних цінностей на складах.

У своїй роботі аудитор може зіткнутися з перевіркою фактів випуску та реалізації неврахованої продукції. Неврахована продукція - фактично випущена і реалізована продукція, яка за бухгалтерським документам не значиться випущеної і реалізованої. Для виготовлення неврахованої продукції створюються надлишки сировини. Це робиться різними способами, наприклад:

- За рахунок заниження показників здавачів продукції;

- Зайво списується сировину понад норми природного убутку або замінюється сировина більш цінне на менш цінне і ін

Подібні порушення не тільки призводять до великих розкраданнях грошей і матеріальних цінностей, але й погіршують якість продукції, що випускається. На державних підприємствах такі зловживання зустрічалися досить часто. Проте в даний час на акціонерних і приватних підприємствах продовжують випускати необліковану продукцію, оскільки з сум, отриманих від її реалізації не потрібно платити податок державі і дивіденди акціонерам. Аудитор може зіткнутися з такого роду зловживаннями при проведенні перевірки за дорученням органу дізнання, прокурора, слідчого і суду за що знаходяться в їх провадженні справ і матеріалів про порушення законодавства чи на прохання річних зборів акціонерів. Слід підкреслити, що це найбільш складна в аудиторській практиці робота.

На аудиторській фірмі, як правило, працюють фахівці в галузі обліку і контролю. Між тим, для підтвердження висновків бухгалтерської ревізії, виникає необхідність в організації експертиз та залучення різного роду фахівців. Тому аудиторські фірми можуть залучати для своєї роботи експертів-фахівців, особливо під час проведення аудиторських перевірок за дорученням слідчих і судових органів.

До найбільш характерних помилок з обліку ТМЦ можна віднести наступні:

- Не укладені договори про матеріальну відповідальність з комірниками (матеріально-відповідальними особами);

- Неправильно оформляються документи по приходу і витраті товарно-матеріальних цінностей;

- Не ведеться аналітичний облік руху ТМЦ в бухгалтерії;

- Нерегулярно проводиться звірка даних по руху матеріальних цінностей у бухгалтерії і на складах підприємства;

- Не проводиться щорічна інвентаризація ТМЦ;

- На складах зберігається велика кількість невикористаних ТМЦ;

- Неправильно виробляється списання ТМЦ за видами витрат (на основне виробництво, непрямі витрати та ін);

- Невірно ведеться облік ПДВ за що надійшли ТМЦ.

Удосконалення обліку і контролю наявності та руху виробничих запасів підприємства слід проводити за наступними напрямками.

По-перше, спрощувати оформлення операцій по приходу і витраті товарно-матеріальних цінностей. Відпуск матеріалів у виробництво, де це доцільно, можна оформляти на підставі встановленого ліміту у картках складського обліку матеріалів, передбачивши в них підпис особи, яка отримує цінності. Також можна на картках складського обліку виробляти і внутрішнє переміщення цінностей. Спрощує облік і підвищує контроль за використанням матеріалів відпустку їх по розкрійним картками, комплектувальні відомості та ін В умовах застосування персональних комп'ютерів можна відмовитися від введення карток складського обліку, замінивши їх машинограмме, сортовий зворотному декларації чи дискетою.

По-друге, виходячи з вимог ринкової економіки, удосконалювати методологію бухгалтерського обліку матеріальних ресурсів. До теперішнього часу немає єдиної думки про класифікацію виробничих запасів, їх оцінці в поточному обліку, склад відхилень у вартості матеріалів і т.д. До теперішнього часу серед економістів немає одностайності щодо організації обліку тари. Немає єдиного підходу у нарахуванні зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів.

По-третє, стежити за ретельним і своєчасним проведенням інвентаризацій, контрольних і вибіркових перевірок, які мають важливе значення в збереженні матеріалів.

Вирішення цих та інших проблем дозволить налагодити більш дієвий і менш трудомісткий облік і аудит за наявністю, рух і використанням матеріальних ресурсів, а також досягти їх економії.

1.2. План і програма аудиторської перевірки

Принципи підготовки загального плану і програми аудиту

Починаючи розробку загального плану і програми аудиту, аудиторська організація повинна грунтуватися на попередніх знаннях про економічне суб'єкті, а також на результатах проведених аналітичних процедур.

За допомогою проведення аналітичних процедур аудиторська організація повинна виявити області, значущі для аудиту. Складність, обсяг і строки проведення аналітичних процедур аудиторської організації слід варіювати залежно від обсягу та складності даних бухгалтерської звітності економічного суб'єкта.

У процесі підготовки загального плану і програми аудиту аудиторська організація оцінює ефективність системи внутрішнього контролю, що діє в економічного суб'єкта, і робить оцінку ризику системи внутрішнього контролю (контрольного ризику). Система внутрішнього контролю може вважатися ефективної, якщо вона своєчасно попереджає про виникнення недостовірної інформації, а також виявляє недостовірну інформацію. Оцінюючи ефективність системи внутрішнього контролю, аудиторська організація повинна зібрати достатню кількість аудиторських доказів. Якщо аудиторська організація вирішує покластися на систему внутрішнього контролю і систему бухгалтерського обліку для отримання достатнього ступеня впевненості у достовірності бухгалтерської звітності, вона повинна відповідним чином скорегувати обсяг майбутнього аудита.

При підготовці загального плану і програми аудиту аудиторської організації варто установити прийнятні для неї рівень істотності й аудиторський ризик, що дозволяють вважати бухгалтерську звітність достовірної. Плануючи, аудиторський ризик, аудиторська організація визначає внутрішньогосподарський ризик бухгалтерської звітності і ризик контролю, які притаманні цій звітності незалежно від аудиту економічного суб'єкта. За допомогою встановлених ризиків і рівня істотності аудиторська організація виявляє значимі для аудита області і планує необхідні аудиторські процедури. У процесі аудиту можуть виникнути обставини, що впливають на зміну аудиторського ризику і рівня істотності, установлені при плануванні.

Складаючи загальний план і програму аудиту, аудиторської організації варто враховувати ступінь автоматизації обробки облікової інформації, що також дозволить аудиторської організації точніше визначити обсяг і характер аудиторських процедур.

Аудиторська організація, якщо вважатиме це за доцільне, може узгодити з керівництвом економічного суб'єкта окремі положення загального плану і програми аудиту. При цьому аудиторська організація є незалежною у виборі прийомів і методів аудиту, відображених в загальному плані та програмі, але несе повну відповідальність за результати своєї роботи у відповідності з даними загальним планом і даною програмою.

Результати проведених аудиторською організацією процедур при підготовці загального плану і програми слід детально документувати, тому що дані результати є підставою для планування аудиту і можуть використовуватися протягом усього процесу аудиту.

Підготовка і складання загального плану аудиту

Загальний план повинен служити керівництвом у здійсненні програми аудита.

У процесі аудиту в аудиторської організації можуть виникнути підстави для перегляду окремих положень загального плану. Внесені в план зміни, а також причини змін аудитору варто докладно документувати.

У загальному плані аудиторська організація повинна передбачити терміни проведення аудита і скласти графік проведення аудиту, підготовки звіту (письмової інформації керівництву економічного суб'єкта) і аудиторського висновку. У процесі планування витрат часу аудитору необхідно врахувати:

а) реальні трудовитрати;

б) розрахунок витрат часу в попередньому періоді (у випадку проведення повторного аудиту) та його зв'язок з поточним розрахунком;

в) рівень істотності;

г) проведені оцінки ризиків аудиту.

У загальному плані аудиторська організація визначає спосіб проведення аудита на підставі результатів попереднього аналізу, оцінки надійності системи внутрішнього контролю, оцінки ризиків аудита. У випадку рішення провести вибірковий аудит аудитор формує аудиторську вибірку відповідно до правила (стандарту) аудиторської діяльності «Аудиторська вибірка».

Складовою частиною загального плану є положення по плануванню керування і контролю якості виконуваного аудита. У загальному плані рекомендується передбачити:

а) формування аудиторської групи, чисельність і кваліфікацію аудиторів, залучених до проведення аудиту;

б) розподіл аудиторів відповідно до їх професійними якостями та посадовими рівнями по конкретних ділянках аудиту;

в) інструктування всіх членів команди про їхні обов'язки, ознайомлення їх з фінансово-господарською діяльністю економічного суб'єкта, а також з положеннями загального плану аудиту;

г) контроль керівника за виконанням плану і якістю роботи асистентів аудитора, за веденням ними робочої документації і належним оформленням результатів аудиту;

д) роз'яснення керівником аудиторської групи методичних питань, пов'язаних з практичною реалізацією аудиторських процедур;

е) документальне оформлення окремої думки члена аудиторської групи (виконавця) при виникненні розбіжностей в оцінці того чи іншого факту між керівником аудиторської групи і її рядовим членом.

Аудиторська організація визначає в загальному плані роль внутрішнього аудиту, а також необхідність залучення експертів у процесі проведення аудиту.

Загальний план аудиторської перевірки

обліку матеріально-виробничих запасів

Проверяемая організація

Період аудиту

Кількість людино-годин

Керівник аудиторської групи

Склад аудиторської групи:

Запланований аудиторський ризик

Запланований рівень суттєвості

ВАТ «Тайфун»

З 01.01.2004 по 31.12.2004

320


Вікторов І.Я.

Вікторов І.Я., Соколова В.В., Петрова І.В.

4%


 1. Якісно - відповідність нормативним актам

 2. Кількісно - 2%
п / п

Плановані

види робіт (комплекси завдань)

Період проведення

Виконавці

1

Аудит операцій з надходження матеріальних цінностей

Один раз на квартал

Соколова В.В.

2

Аудит аналітичного обліку руху матеріальних цінностей на складах підприємства

Один раз на квартал

Вікторов І.Я.

Соколова В.В.

3

Аудит обліку використання матеріальних цінностей, списання нестач, втрат і розкрадань

Один раз на квартал

Петрова І.В.

Соколова В.В.

4

Аудит зведеного обліку матеріальних цінностей

Один раз на квартал

Вікторов І.Я.

5

Проведення аналізу використання матеріальних цінностей

Грудень 2004

Вікторов І.Я.

Соколова В.В.

Підготовка і складання програми аудиту

Програма аудиту є розвитком загального плану аудиту та являє собою детальний перелік змісту аудиторських процедур, необхідних для практичної реалізації плану аудиту. Програма служить докладною інструкцією асистентам аудитора й одночасно є для керівників аудиторської організації й аудиторської групи засобом контролю якості роботи.

Аудитору слід документально оформити програму аудита, позначити номером чи кодом кожну проведену аудиторську процедуру, щоб аудитор у процесі роботи мав можливість робити посилання на них у своїх робочих документах.

Аудиторську програму варто складати у вигляді програми тестів засобів контролю й у вигляді програми аудиторських процедур по суті.

Програма тестів засобів контролю являє собою перелік сукупності дій, призначених для збору інформації про функціонування системи внутрішнього контролю та обліку. Призначення тестів засобів контролю в тому, що вони допомагають виявити істотні недоліки засобів контролю економічного суб'єкта.

Аудиторські процедури власне кажучи містять у собі детальну перевірку вірності відображення в бухгалтерському обліку оборотів і сальдо по рахунках. Програма аудиторських процедур по суті являє собою перелік дій аудитора для таких детальних конкретних перевірок. Для процедур по суті аудитору слід визначити, які саме розділи бухгалтерського обліку він буде перевіряти, і скласти програму аудита по кожному розділу бухгалтерського обліку.

У залежності від змін умов проведення аудита і результатів аудиторських процедур програма аудиту може переглядатися. Причини і результати змін варто документувати.

Висновки аудитора по кожному розділу аудиторської програми, документально відбиті в робочих документах, є фактичним матеріалом для складання аудиторського звіту (письмової інформації керівництву економічного суб'єкта) і аудиторського висновку, а також підставою для формування об'єктивної думки аудитора про бухгалтерську звітність економічного суб'єкта.

Після закінчення процесу планування аудиту загальний план і програма аудита повинні бути оформлені документально і завізовані у встановленому порядку.

Програма проведення аудиту виробничих запасів

Проверяемая організація

Період аудиту

Кількість людино-годин

Керівник аудиторської групи

Склад аудиторської групи:

Запланований аудиторський ризик

Запланований рівень суттєвості

ВАТ «Тайфун»

З 01.01.2004 по 31.12.2004

320


Вікторов І.Я.

Вікторов І.Я., Соколова В.В., Петрова І.В.

4%


1) Якісно - відповідність нормативним актам

2) Кількісно - 2%

п / п

Найменування

аудиторських процедур

Період проведення

Виконавці

Робочі документи аудитора

1. Аудит операцій з надходження матеріальних цінностей

1.1

Аудит обліку операцій з придбання (купівлі) матеріальних цінностей

Протягом року

Вікторов І.Я.

Соколова В.В.

Відомості з обліку надходження

1.2

Аудит обліку операцій з надходження передачу матеріалів у порядку обміну (бартер)

Протягом року

Вікторов І.Я.

Соколова В.В.

Відомості з обліку надходження

1.3

Аудит обліку інших операцій з надходження матеріалів (безоплатно при внеску внеску в статутний капітал та ін)

Протягом року

Вікторов І.Я.

Соколова В.В.

Відомості з обліку надходження

2. Аудит аналітичного обліку руху матеріальних цінностей

на складах підприємства

2.1

Вивчення організації зберігання матеріальних цінностей (наявність ваговимірювальних приладів, стелажів і тари, стан картотеки складських карток)

I квартал

Вікторов І.Я.

Інструкція про приймання мате-ріалів, техніч-етичні паспор-та по весоіз-вимірювальним приладам, книги санітар-ного стану складів

2.2

Вивчення організації пропускної системи при ввезенні та вивезенні мате-тивнотериторіального цінностей з підприємства

I квартал

Соколова В.В.

Петрова І.В.

Книга регі-страції про-пусків, пові-домлення робіт-ників охорони і комірників

2.3

Перевірка повноти Опрі-ходованія цінностей і правильність їх оцінки

Протягом року

Соколова В.В.

Петрова І.В.

Таблиці свер-ки внутрішніх документів з документами постачальників

2.4

Встановлення відповідно-наслідком даних складського обліку даним бухгал-терського обліку по складах, субрахунках і номенклатурними номерами матеріалів

Протягом року

Соколова В.В.

Петрова І.В.

Оборотні ве-домості, кар-точки складське-го обліку

2.5

Перевірка повноти і якості інвентаризації виробничих запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів (МШП)

Грудень

2004

Соколова В.В.

Петрова І.В.

Наказ про про-ведення інвентаризації ризації, при-каз про облікову політику, таб-лиці по дан-вим Інвент-різаціонних відомостей

3. Аудит обліку використання матеріальних цінностей,

списання нестач, втрат і розкрадань

3.1

Перевірка операцій з відпуску матеріальних цінностей в виробництво-ство і на основі рас-Ходна документів

Протягом року

Соколова В.В.

Витратні до-кументи з обліку матеріа-лів, рахунки-фак-тури

3.2

Перевірка обгрунтованості списання відхилень у вартості матеріалів на випуск готової продукції

Один раз на квартал

Соколова В.В.

Акти та інші документи на списання рас-ходу матеріа-лів

3.3

Перевірка обгрунтованості списання розкрадань, нестач, втрат мате-тивнотериторіального цінностей

Грудень 2004

Соколова В.В.

Акти на списання-ня розкрадань, нестач, втрат

4. Аудит зведеного обліку матеріальних цінностей

4.1

Перевірка даних аналі-тичного і синтетичн-кого обліку за синтетичні-ного рахунками, субрахунками, напрямом витрат

Один раз на квартал

Вікторов І.Я.

Зведені Ведо-мости з витр-ду матеріалів, відомості не-завершеного виробництва, журнал-ордер № 10

4.2

Звірка даних бухгалтерських регістрів і звітності

Один раз на квартал

Вікторов І.Я.

Баланс (ф. № 1), додаток № 5,

розроблювальні таблиці, ж / о № 10

4.3

Звірка оформлення результатів інвентаризації

Грудень 2004

Вікторов І.Я.

Інвентаризація-ційні ведомос-ти по рахунках і групам мате-ріалів

4.4

Аудит результатів переоцінки матеріальних цінностей

Грудень 2004

Вікторов І.Я.

Регістри з обліку матеріалів

5. Проведення аналізу використання матеріальних цінностей

5.1

Виявлення Невикор-ваних матеріалів протягом звітного року

Грудень 2004

Соколова В.В.

Картки складського обліку, оборот-ні відомості

5.2

Виявлення Невикор-ваних матеріалів понад одного і більше років

Грудень 2004

Вікторов І.Я.

Картки складського обліку, оборот-ні відомості

1.3. Запитальник щодо аудиту матеріально-виробничих запасів

Встановлення рівня суттєвості і прийнятного

аудиторського ризику

Для визначення характеру і обсягу проведених аудиторських процедур (для складання програми аудиту матеріальних цінностей) і для отримання критеріїв оцінки результатів на стадії планування аудиту необхідно встановити рівень суттєвості і прийнятний аудиторський ризик. Цього вимагають і російські стандарти аудиту. Оцінку суттєвості і ризиків необхідно проводити для кожного перевіряється ділянки обліку і, зокрема, для матеріального обліку.

Під рівнем суттєвості розуміється те граничне значення помилки бухгалтерської звітності, починаючи з якої кваліфікований користувач цієї звітності з великим ступенем ймовірності перестане бути в змозі робити на її основі правильні висновки і приймати правильні економічні рішення. При встановленні рівня суттєвості аудитор виходить з основних показників його діяльності. Так, у світовій практиці рівень суттєвості визначається як середня величина наступних показників:

- 5-10% від прибутку до оподаткування;

- 5-10% від чистого прибутку;

- 0,5-1% від обсягу продажів;

- 5-10% від власного капіталу;

- 0,5-1% від загальної вартості активів.

У російському стандарті "суттєвості та аудиторського ризику" (Схвалено Комісією з аудиторської діяльності при Президенті РФ 22 січня 1998 р.) рекомендуються інші співвідношення:

- 5% від балансового прибутку;

- 2% валюти балансу;

- 10% власного капіталу;

- 2% від валового обсягу реалізації;

- 2% від загальних витрат підприємства.

У третин главі для спрощення рівень суттєвості визначається як 2% від суми балансової статті "Матеріали" (якщо для кожної статті балансу рівень суттєвості обчислюється як 2%, то в підсумку єдиний показник суттєвості складе якраз 2% валюти балансу).

Рівень суттєвості багато в чому визначає аудиторський ризик. Між рівнем суттєвості і ступенем аудиторського ризику є зворотна залежність: а) чим вище рівень суттєвості, тим нижче загальний аудиторський ризик; б) чим нижче рівень суттєвості, тим вище аудиторський ризик. Для оцінки ризиків використовується наступна математична модель:

AR = IR * CR * DR (1),

де AR - прийнятний аудиторський ризик (загальний ризик),

IR - внутрішньогосподарський ризик (властивий, чистий ризик),

CR - ризик засобів контролю (контрольний ризик),

DR - ризик невиявлення (детекціонний, процедурний ризик).

Дана модель, як правило, використовується для визначення рівня ризику невиявлення, виходячи з оцінки аудитором AR, IR і DR на основі його професійного судження, як це буде показано нижче. Необхідно враховувати, що конкретні числові значення ризиків встановити важко, тому на практиці частіше застосовують словесні оцінки - високий, низький, середній.

Оцінка внутрішньогосподарського ризику

Під внутрішньогосподарським ризиком розуміють суб'єктивно визначається аудитором ймовірність появи істотних викривлень у даному бухгалтерському рахунку, статті балансу, однотипної групи господарських операцій, звітності економічного суб'єкта в цілому до того, як такі викривлення будуть виявлені засобами системи внутрішнього контролю або за умови допущення відсутності таких коштів. На рівень внутрішньогосподарського ризику впливають особливості галузі клієнта, специфіка його діяльності, досвід і кваліфікація працівників бухгалтерії та ін Для окремих видів операцій внутрішньогосподарський ризик може бути більше у зв'язку з їх складністю, нетиповістю, суперечностями у законодавстві, можливістю зловживань та ін Для операцій з матеріальними цінностями внутрішньогосподарський ризик можна оцінити як високий, тому що є велика ймовірність зловживань (розкрадань, завищення собівартості витрачених матеріальних ресурсів тощо), помилок у бухгалтерському обліку, неправильного оформлення операцій і ін

Оцінка контрольного ризику

Під ризиком засобів контролю (контрольним ризиком) розуміють суб'єктивно визначається аудитором ймовірність того, що існуючі на підприємстві і регулярно вживані засоби системи бухгалтерського обліку і системи внутрішнього контролю не будуть вчасно виявляти та виправляти порушення, що є суттєвими окремо або в сукупності, і (або) перешкоджати виникненню таких порушень.

Таким чином, аудитор визначає контрольний ризик на основі оцінки системи внутрішнього контролю. Така оцінка проводиться в 3 етапи: а) загальне ознайомлення з системою внутрішнього контролю; б) первинна оцінка надійності системи внутрішнього контролю; в) підтвердження достовірності оцінки надійності системи внутрішнього контролю.

Для оцінки системи внутрішнього контролю зручно використовувати запитальники (анкети). Аудитор просить відповісти на питання анкети в першу чергу осіб, відповідальних за організацію обліку матеріалів. Відповіді на питання аудитор також може отримати проводячи спостереження за роботою бухгалтерії. Оцінити систему внутрішнього контролю щодо матеріальних цінностей можна за допомогою наступного запитальника представленого в табл.2.

Запитальник для оцінки системи внутрішнього контролю

при аудиті матеріалів

Н / О - Немає відповіді Таблиця 2

п / п

Напрями та питання контролю

Відповіді

ПриміткиТак

Ні

Н / О


1. Збереження матеріалів

1.1.

 • Чи захищені приміщення складів від доступу сторонніх осіб?

 • Чи є:

- Охорона

- Пожежна сигналізація

 • Чи контролюється видача та вивезення цінностей?

1.2.

Чи проводяться інвентаризації матеріальних цінностей (обов'язкові, планові, раптові)?

1.3.

Оформляються чи результати інвентаризації відповідними документами (інвентаризаційні описи, порівнювальні відомості)?

1.4.

Складаються чи на дату інвентаризації звіти матеріально-відповідальних осіб?

1.5.

Чи є постійно діюча інвентаризаційна комісія?

1.6.

Чи залучаються до відповідальності особи, винні у крадіжках, розкраданнях?

1.7.

Чи забезпечується ведення сортового кількісного аналітичного обліку на складі?

1.8.

Полягають чи договору про матеріальну відповідальність з комірниками, завідувачами складами і ін?

1.9.

Матеріальна відповідальність не закріплюється за особами, які раніше притягалися до відповідальності за розкрадання.

1.10.

Бухгалтерський облік ведуть особи, які не мають доступу до матеріальних цінностей.

1.11.

Чи розроблені посадові інструкції-ції, що розмежовують обов'язки та відповідальність працівників при здійсненні операцій з матеріалами

інструкції зі зберігання, приймання, відпуску матеріалів.

Чи контролюється дотримання цих інструкцій?

2. Рух матеріалів, первинний облік

2.1.

Чи застосовуються уніфіковані форми первинної документації?

2.2.

Складаються чи прибуткові та видаткові документи на кожну операцію?

2.3.

Заповнюються чи всі обов'язкові реквізити?

2.4.

Документи складаються у день здійснення операції?

2.5.

Чи всі машинні документи роздруковуються?

2.6.

Чи є зразки заповнення документів, зразки підписів матеріально відповідальних осіб?

2.7.

Чи проводиться нумерація первинних документів?

2.8.

Фіксуються чи документи (рахунки-фактури, довіреності) у журналах реєстрації?

2.9.

Чи проводиться перевірка повноти оприбуткування матеріалів?

2.10.

Чи застосовується система нормування витрат матеріалів?

2.11.

Стверджується чи наднормативний витрата адміністрацією?

2.12.

Виявляються чи особи, винні у перевитраті?

2.13.

Вироблено чи поділ матеріалів на класифікаційні групи?

2.14.

Чи застосовується система кодування номенклатури матеріалів?

2.15.

Чи застосовуються при відпуску і приймання матеріалів вимірювальні прилади та інструменти?

3. Узагальнення даних первинного обліку, бухгалтерський облік

3.1.

Прикладаються чи первинні документи до звітів матеріально відповідальних осіб?

3.2.

Звіряються чи дані цих звітів з даними первинного обліку?

3.3.

Чи проводиться перевірка звітів на арифметичну точність?

3.4.

Чи застосовуються програми автоматизації бухгалтерського обліку матеріалів?

3.5.

Обговорено чи в обліковій політиці принципи обліку матеріалів (використовувані рахунки, методи оцінки та ін)?

3.6.

Чи проводиться регулярна звірка даних відомостей (10), журналів-ордерів (6,7,10) з Головною книгою?

Дані питання, а також аналіз організаційної структури, схеми і графіка документообігу, облік чинника розміру організації дозволяють зробити первинну оцінку системи внутрішнього контролю, тобто оцінити її ефективність і надійність як високу, середню чи низьку. Оцінюється також контрольний ризик, який обернено пропорційний надійності системи внутрішнього контролю (високої надійності відповідає низький ризик; середньої надійності відповідає середній ризик; низької надійності відповідає високий ризик).

Оцінка ризику невиявлення і визначення стратегії аудиту

Тепер, коли оцінені внутрішньогосподарський ризик (IR) і ризик контролю (CR), можна оцінити допустимий рівень ризику невиявлення (DR), виходячи з формули:

(1)

Оцінку можна також робити по таблиці 3 (наведено в додатку 2 до російського стандарту "Суттєвість та аудиторський ризик".):

Таблиця 3

Взаємозв'язок між компонентами аудиторського ризику
Ризик засобів контролю оцінюється як:
Високий

Середній

Низький
При цьому, допустимий рівень

ризику невиявлення

Внутріхозяй-жавного ризик оцінюється як

Високий


Щонайнижчий

Нижче

Середній


Середній


Нижче

Середній

Вище


Низький


Середній

Вище

Найвищий

Таблиця складена виходячи з наведеної вище формули (1) і показує порівняльні значення ризику невиявлення для деякого значення прийнятного аудиторського ризику (AR).

Оцінка ризиків дозволяє визначити стратегію подальшої аудиторської перевірки. Так, якщо аудитор оцінює контрольний ризик як низький, то він приймає рішення про довіру системі внутрішнього контролю і ризик невиявлення встановлюється на порівняно високому рівні. У такому разі багато уваги буде приділено підтвердження достовірності оцінки надійності системи внутрішнього контролю шляхом проведення тестів контрольних моментів. Одночасно це дозволяє скоротити число аудиторських процедур по суті, оскільки допустимий ризик невиявлення встановлюється на відносно високому рівні. Якщо ж аудитор вирішує не покладатися на систему внутрішнього контролю (оцінює контрольний ризик як високий), то тести контрольних моментів проводитися не будуть, і основну увагу буде зосереджено на проведенні аудиторських процедур по суті. Такий варіант, по всій видимості, зараз можна вважати найбільш поширеним.

Глава 2. Організація бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю на ВАТ «Тайфун».

2.1. Організаційно-економічна характеристика та облікова політика в галузі виробничих запасів на ВАТ «Тайфун».

Калузький приладобудівний завод «Тайфун» є одним з провідних підприємств ВПК Росії. Ще не так давно суворо заборонялося згадувати в пресі, про продукцію, яку він випускає. Але час змінює пріоритети. Сьогодні «Тайфун» має контакти з багатьма діловими партнерами з ближнього і далекого зарубіжжя.

Кілька років тому, у відповідності з конверсійною програмою, частина виробничих потужностей підприємства була переорієнтована на випуск продукції народного споживання. Мирна продукція «Тайфуна» за якістю не поступається кращим зарубіжним зразкам і успішно конкурує з ними на світовому ринку.

Крім того, на підприємстві налагоджений випуск товарів народного споживання. Серед яких, широкою популярністю, у тому числі в Німеччині, Франції, Канаді, користуються випускаються заводом кімнатні дитячі спортивні комплекси «Юніор», «Малюк».

Калузький приладобудівний завод «Тайфун» створений в 1973 р. за рішенням уряду для оснащення кораблів і флоту країни сучасними радіоприладний системами. Розташований він у центральній частині Росії і є добре оснащеним підприємством.

Відкрите акціонерне товариство «Калузький приладобудівний завод« Тайфун », заснована згідно з указом, Президента Російської Федерації« Про організаційні заходи щодо перетворення державних підприємств, добровільних об'єднань державних підприємств в акціонерні товариства »від 1 липня 1992 р. № 721, і діє відповідно з Указами Президента Російської Федерації «Про державну програму приватизації державних і муніципальних підприємств у РФ» від 24 декабря1993г. № 2284 та «Про основні положення Державної програми приватизації державних і муніципальних підприємств у РФ після 1 липня 1994года» від 22 липня 1994 р. № 1535, Цивільним кодексом.

З 01 червня 2002 року завод є науково виробничим підприємством.

Товариство є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи Товариство набуває з моменту його державної реєстрації. Основна мета підприємства - отримання прибутку.

Основними видами діяльності Товариства є:

Бухгалтерський облік ВАТ "Тайфун" здійснюється бухгалтерією заводу, що є його самостійним структурним підрозділом, очолюваної головним бухгалтером.

ВАТ "Тайфун" має три філії і два дочірніх суспільства:

філії - ТЦ «Румб", ЦД «Атлантида", СП "Вовківське";

дочірні суспільства - ЗАТ "Радар-сервіс", ТОВ "ВІПСП".

Філії та дочірні товариства ВАТ "Тайфун" ведуть бухгалтерський облік і звітність самостійно, силами своїх штатних одиниць. Бухгалтерська діяльність названих структур підзвітна, підконтрольна і функціонально підпорядкована головному бухгалтеру ВАТ "Тайфун".

Звітні дані у повному обсязі і у встановлені терміни філіями та дочірніми товариствами подаються до податкових органів за місцем їх реєстрації, а дочірні і в статистичні органи за місцем їх реєстрації, і в головну бухгалтерію заводу для аналізу і контролю їх фінансово-господарської діяльності.

Зазначені дані головної бухгалтерією заводу використовуються також для складання консолідованого балансу та інших звітів акціонерного товариства, аналізу фінансово-господарської діяльності ВАТ в цілому та звітності перед Зборами Акціонерів, Радою Директорів ВАТ, його Правлінням і повноважними державними органами.

Звітні дані надаються до Державної Податкової Інспекції за місцем реєстрації ВАТ "Тайфун" без урахування показників фінансово-господарської діяльності дочірніх товариств ВАТ.

У даний період загальна чисельність працівників ВАТ «Тайфун» складає 2130 чоловік. Кожен з них виконує доручені йому обов'язки.

Досягнення організаційних цілей припускає спільну роботу людей, які є співробітниками організації. Кожна організація має потребу в координації взаємодії, встановлення певного внутрішнього порядку. Цей порядок з'являється у формі організаційної структури.

Організаційна структура визначає співвідношення між функціями, виконуваними співробітниками організації. Вона проявляється в таких формах, як поділ праці, створення спеціалізованих підрозділів, ієрархія посад, внутрішньоорганізаційні процедури і є необхідним елементом ефективної організації, оскільки надає їй внутрішню стабільність і дозволяє домогтися певного порядку у використанні ресурсів.

Традиційно під організаційною структурою розуміється, перш за все, принцип, покладений в основу поділу праці. Деякі організації побудовані за принципом поділу обов'язків між функціональними підрозділами, відповідають за один із напрямів діяльності - виробництво, фінанси, закупівлі, персонал. Така організація називається функціональною.

Основні техніко-економічні показники ВАТ «Тайфун»

п / п

Показники

Од-ца вимір.

2001р.

2002р.

2003р.

2002 /

2001,%

2003 /

2002,%

2003 /

2001,%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Товарна продукція промислового призначення в діючих оптових цінах відповідного року

тис. руб.

288609

315997

866733

109,5

274,3

300,3

2.

в тому числі: ТНП

тис. руб.

22855

22759

23609

99,5

103,7

103,3

3.

Рентабельність виконання товарної продукції

%

-

18,6

23,0

-

-

-

4.

Коефіцієнт зносу обладнання

тис. руб.

-

73,5

73

-

-

-

5.

Чисельність працівників ППП

чол.

1864

2053

2130

110

103

114

6.

Оборотні активи

в тому числі:

тис. руб.

388586

622117

836646

159,8

134,5

215,3

7.

сировину, матеріали та ін аналогічні цінності

тис. руб

73784

75360

93572

102,2

124,2

126,9

8.

Готова продукція і товари для перепродажу

тис. руб

22671

11462

9465

51,6

82,6

41,7

9.

Питома вага матеріалів в оборотних активах

%

18,99

12,14

11,2

-

-

-

Бухгалтерія організації налічує близько 40 осіб, які розділені на 5 бюро:

-З обліку товарно-матеріальних цінностей;

- Зведено-фінансове;

-З обліку витрат на виробництво;

-Податкове;

-Розрахунковий відділ.

Матеріали враховуються на рахунку 10 «Матеріали» за фактичною собівартістю їх придбання (заготівлі). При обліку матеріалів за обліковими цінами (цінами придбання) різниця між вартістю цінностей за цими цінами та фактичною собівартістю придбання (заготівлі) цінностей відображається на рахунку 16 «Відхилення вартості матеріалів». Відсотки транспортно-заготівельних витрат, виходячи з особливостей часу обробки бухгалтерських даних, обчислюються з даних попереднього місяця. Розподіл рахунку 16 проводиться на 20 «Основне виробництво», 23 \ 01 «Допоміжне виробництво», 23 \ 02 «Підсобне господарство», 25 «Загальновиробничі витрати», 26 «загальногосподарські витрати», 29 \ 01 «Зміст ЖКО», 97 «Витрати майбутніх періодів », 44« Витрати на продаж », 29 \ 04« Витрати на утримання футбольної команди », 29 \ 06« Медпункт »і 91 \ 21« Інші витрати по позареалізаційних витрат »рахунки згідно з Інструкцією з обліку собівартості продукції на підприємствах оборонних галузей промисловості. Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані на рахунки 25, 26, 97, 91 \ 21 списуються на рахунок 20 «Основне виробництво».

В якості матеріально-виробничих запасів приймаються активи, що використовуються в якості сировини, матеріалів і т.п. при виробництві продукції для продажу, використовані для управлінських потреб. Крім активів, що використовуються при виробництві продукції, виконання робіт, надання послуг або для управлінських потреб протягом періоду перевищує 12 місяців або звичайний операційний цикл, якщо він перевищує 12 місяців або характеризується як незавершене виробництво. Матеріально виробничі запаси оцінюються за методом собівартості кожної одиниці.

Фактичні витрати на придбання матеріально-виробничих запасів визначаються (зменшуються або збільшуються) з урахуванням сумових і курсових різниць, що виникають до прийняття матеріально-виробничих запасів до бухгалтерського обліку у випадках коли оплата проводиться в рублях у сумі еквівалентній сумі в іноземній валюті (умовних одиницях).

Матеріально-виробничі запаси, що знаходяться в дорозі, або передані покупцеві під заставу, враховуються в бухгалтерському обліку в оцінці, передбаченій в договорі з наступним уточненням фактичної собівартості.

Списання матеріально-виробничих запасів у виробництво здійснюється за їх фактичною собівартістю.

Сума уцінки матеріально-виробничих запасів, які морально застаріли, повністю або частково втратили свою первісну якість, або поточна вартість, вартість продажу яких знизилася, є позареалізаційними витратами.

Суми дооцінки матеріально-виробничих запасів є позареалізаційними доходами.

Для ведення бухгалтерського обліку у ВАТ «Тайфун» використовується затверджений робочий план рахунків.

В основу моделі заготовляння матеріально-виробничих ресурсів покладено переміщення матеріалів щодо структурної одиниці. Модель руху матеріально-виробничих ресурсів у ВАТ «Тайфун» показано на схемі:

ВМТП

(Збирає заявки та укладає договори)


Фінансовий відділ

(Сплачує прийняті рахунку)СКЛАД

(Приходует надійшли матеріальні цінності)
Цехових коморах

(Проміжна ланка між складом і цехом)
ВИРОБНИЦТВО
СКЛАД

ГОТОВОЇ

ПРОДУКЦІЇ


Бухгалтерія (здійснює облік і контроль)

Рис. 1 Модель руху виробничих ресурсів на ВАТ «Тайфун»

Відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій по руху матеріалів проводиться на підставі первинних документів з обліку матеріалів.

Відповідно до статті 9 Федерального закону «Про бухгалтерський облік» всі господарські операції, що проводяться організацією, повинні відображатися в бухгалтерському обліку на підставі первинних документів. У п. 12 і 13 Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації також передбачено, що всі господарські операції, що проводяться організацією, повинні оформлятися виправдувальними документами, які є первинними обліковими документами.

Первинні облікові документи повинні містити такі обов'язкові реквізити: назва документа (форми), код форми, дата складання; найменування організації, від імені якої складено документ; зміст, вимірники (у натуральному і грошовому вираженні) господарської операції; найменування посад осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особисті підписи та їх розшифровки. Дані документи повинні бути складені за формою, що міститься в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації з обліку матеріалів, затверджених постановою Держкомстату Росії від 30.10.97 р. № 71а (в редакції зі змінами та доповненнями).

До них, в області обліку матеріально-виробничих запасів відносять:

М-2а - довіреність;

М-4 - прибутковий ордер;

М-7 - акт про приймання матеріалів;

М-8 - лімітно-забірна карта;

М-11 - вимога-накладна;

М-15 - накладна на відпуск матеріалів на сторону;

М-17 - картка обліку матеріалів;

М-35 - акт про оприбуткування матеріальних цінностей, отриманих при розбиранні і демонтажі будівель і споруд.

-Звіт про використання матеріалів у виробництві

2.2 Перевірка операцій по руху МПЗ

Проведення аудиторської перевірки починають з обстеження складських приміщень та місць зберігання матеріальних цінностей.

На підприємстві, що перевіряється матеріали розподілені по скарбниць, кожній з яких привласнений свій порядковий номер, який потім вказується у всіх витратних і прибуткових документах. За даним порядку в кожній коморі зосереджені матеріали певних груп. На «базовому» підприємстві існують склади спецодягу, металу, будматеріалів та інші. У самих складах ТМЦ розміщені за секціями, а всередині секцій по групах, типах в штабелях, мішках, контейнерах, ящиках, піддонах і т.д., що забезпечує швидку їх приймання та відпуск, а також дає можливість контролювати фактичну наявність матеріальних цінностей та наявність за документами. Також склади «базового» підприємства забезпечуються справними вагами, вимірювальними приладами і тарою.

Слід зазначити, що дотримуються правила охорони складів, зокрема після закінчення робочого дня на зовнішні запори складів накладаються пломби, а перед відкриттям приміщення перевіряється стан замків і пломб.

При здійсненні контролю за вивезенням матеріально-виробничих запасів зі складу на «базовому» підприємстві видаються пропуску на вивіз товарно-матеріальних цінностей, які здаються працівнику охорони і реєструються в книзі реєстрації перепусток, що дозволяє перевірити повноту їх повернення.

На підприємстві, що перевіряється встановлений список посадових осіб, відповідальних за приймання та відпуск матеріальних цінностей, а також за збереження довірених їм матеріальних цінностей (інженери, економісти, комірники).

Облік матеріалів на складі здійснює прийомоздавальник (комірник), який є матеріально-відповідальною особою. З комірником укладається типовий договір за встановленою формою про повну матеріальну відповідальність. У штатному розкладі «базового» підприємства передбачено посади інженера (товарознавця). На них покладені обов'язки по оприбуткуванню надійшли товарно-матеріальних запасів, здійснення загального керівництва коморі.

Управління виробничими запасами вимагає раціональної організації їх аналітичного обліку, на основі попередньо розробленої номенклатури. Номенклатура складається на основі технічних характеристик матеріалів, палива та інших матеріальних ресурсів. Вона дозволяє легко і швидко знаходити потрібні найменування матеріалів, сприяє веденню обліку з найменшими витратами праці, підвищення його оперативності та достовірності. Номенклатурний номер матеріалу проставляється на всіх документах на надходження і витрачання матеріалів, а також у регістрах бухгалтерського обліку. На кожен номенклатурний номер матеріалів комірник заповнює матеріал ярлик і прикріплює його до місця зберігання матеріалів.

Облік руху товарно-матеріальних цінностей на складах ведуть у картках складського обліку (див. дод), які відкривають на кожен номенклатурний номер. Записи в картках складського обліку комірники роблять на підставі первинних документів (приймальних актів і рахунок фактур) в день здійснення операції. Після кожного запису виводять залишок матеріалів. Завдяки цьому комори розташовують оперативними відомостями про стан запасів матеріалів. У них на підставі первинних документів відображаються ті ж дані, що і в картках складського обліку. Відомості складають по складах і використовують для контролю за рухом і станом виробничих запасів на складах і для оперативного управління. Щомісяця інженери комор складають довідки про залежаних і ісходових товари, про невиконані нарядах, що дозволяє керівнику підприємства і транспортної групі більш ефективно координувати завантаження матеріалів.

Первинні документи після запису їх в картках складського обліку передають до бухгалтерії на перевірку. Якщо документи з яких-небудь причин повертаються в комору, то повернення оформляється реєстром, в якому вказують найменування і номери документів, що здаються. Прийомоздавальник розписуються в реєстрі і беруть назад документи на переоформлення. Переоформлені документи повторно записуються в книгу здачі документів і здаються в бухгалтерію. Це говорить про посилення контролю за перевіркою первинних документів у бухгалтерії.

За результатами перевірки стану складського господарства та збереження товарно-виробничих запасів встановлюється необхідність проведення раптової вибіркової або суцільної інвентаризації в цілому по складу або в окремих матеріально-відповідальних осіб. Також це досягається шляхом вивчення слабких і сильних сторін внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку.

2.3 Інвентаризація матеріально-виробничих запасів.

На підприємстві інвентаризація виробничих запасів проводиться відповідно до «Методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань» (наказ від 13.06.95 № 49 «про затвердження методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань»). Для проведення інвентаризації на даному підприємстві створюється постійно діюча інвентаризаційна комісія. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей проводиться за їх місцезнаходженням і матеріально-відповідальній особі. Перевірка фактичної наявності виробничих запасів проводиться за обов'язкової участі матеріально-відповідальних осіб. На підприємстві, що перевіряється інвентаризація, проводилася з 10.01.06 по 25.01.06 на підставі наказу № 339 від 08.12.05 про результати якої, складений акт після засідання інвентаризаційної комісії. За результатами інвентаризації нестач і надлишків комісією з інвентаризації не виявлено. Була перевірена вся документація, що відображає проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей за період, що перевірявся. Інвентаризаційні описи були заповнені без помарок і позначок, незаповнені рядки в них були перекреслені.

Таким чином, вході перевірки документації з інвентаризації матеріально-виробничих запасів порушень не було.

Надходження матеріалів на підприємстві, що перевіряється починається з укладення договору (див. дод). Для оплати відвантажених матеріалів постачальники пред'являють покупцям рахунки, до яких докладають документи, що підтверджують відвантаження. На складі рахунки постачальників записують у журнал обліку вступників вантажів, за яким контролюють своєчасність оприбуткування матеріально-виробничих запасів. Після заповнення рахунку передають комірнику для приймання матеріалів. При надходженні матеріально-виробничих запасів від постачальників комірник перевіряє відповідність фактичного їх кількості даними документів постачальника. Якщо розбіжностей не виявлено, то на заводі виписується приймальний акт на всю кількість поступаемого вантажу. Потім приймальні акти реєструються в книзі здачі документів і передаються в бухгалтерію. Бухгалтер перевіряє правильність оформлення, кількість і суму приймального акта, звіряючи його з копією рахунку.

Незважаючи на те, що ведення обліку забезпечено програмним комплексом і ведеться на ЕОМ, в даний час паралельно використовуються ручні картки складського обліку, що дозволяє перевірити достовірність комп'ютерних даних, поки здійснюється налагодження програми під специфіку підприємства. Для узагальнення та систематизації вищесказаного рух документації з обліку надходження виробничих запасів відобразимо у вигляді схеми:

Рух документації з обліку надходження товарно-матеріальних цінностейОсновним методом перевірки операцій з надходження матеріально-

виробничих запасів є зіставлення супровідної документації постачальника з прибутковими документами складу і записами в картках складського обліку.

У ході проведення перевірки (арифметичної перевірки, звірки приймального акта з рахунком фактурою, накладної і з договором на постачання) операції з надходження вогнегасників ВП-5 порушень виявлено не було.

Слід зазначити, якщо при прийманні матеріально-виробничих запасів від постачальників встановлено розбіжність з даними супровідних документів, то комірник складає акт про приймання матеріалів. При перевірці своєчасності і правильності складання цього акту з прийняття матеріалів порушень не виявлено.

Ретельній перевірці підлягають операції відвантажує надходження товарно-матеріальних цінностей, придбаних підзвітними особами. На ВАТ «Тайфун» наказом затверджено список осіб, яким дозволено купувати товарно-матеріальні цінності за готівковий розрахунок. Після здійснення покупки підзвітною особою складається авансовий звіт (див. дод), додаються документи, що підтверджують придбання. У ході проведення перевірки (законності, необхідності придбання, повноти оприбуткування, правильності, правильності оформлення виправдувальних документів) операції з надходження запчастин до ксерокса, придбаних підзвітною особою, виявлено, що в авансовому звіті не проставлено його номер, а термін надання звіту не відповідає визначеного терміну (протягом 3 днів). А в іншому авансовому звіті не проставлені його номер і вказана сума (залишок) попереднього авансу.

При перевірці операцій з надходження матеріально-виробничих запасів необхідно перевірити діючий на підприємстві порядок видачі довіреностей на їх отримання. На підприємстві цим займається матеріал відділ, який оформляє доручення і видає під розписку одержувачу. Видача цих доручень реєструється в журналі обліку виданих довіреностей і допускається тільки особам, які працюють на ВАТ "Тайфун". Використані довіреності виправдовуються прибутковими документами, а невикористані повертаються назад в матеріальний одяг. Також на підприємстві, що перевіряється дотримується термін видачі довіреностей (15 днів).

Правильна організація відпустки матеріально-виробничих запасів зі складів служить важливим фактором ефективності виробничо-фінансової діяльності підприємства.

При аудиті операцій з відпуску та реалізації матеріально-виробничих запасів необхідно перевірити діючу на підприємстві систему відпуску і реалізації запасів і порядок документального їх оформлення. Матеріально-виробничі запаси зі складу відпускаються за вимогами, на підставі яких склад виписує рахунки покупцю за відпущені матеріально-виробничі запаси. Вимоги є первинними видатковими документами, на основі їх ведуться записи в картках складського обліку. З цього видно, наскільки важливо проконтролювати правильність і законність складання документа. Також для отримання ТМЦ необхідна довіреність від підприємства покупця. ВАТ "Тайфун" контролює терміни видачі довіреностей, підписи на них і печатка організації. Роздруковані рахунок фактури підписують комірник, головний бухгалтер і керівник. Потім до рахунок фактурі оформляють платіжні вимоги-доручення і банківські рахунок фактури, які необхідні для книги продажів. Для наочності перевірки операцій по руху ТМЦ складемо таблицю:

Таблиця 4

Перевірка операцій по руху товарно-матеріальних цінностей

Канали движ-я ТМЦ

Методи перевірки

Первинні документи

Регістри

Виявлено-ні порушення-ня
синтетичного обліку

аналітичного обліку


1.Посту-полоні

 • Формальна перевірка

 • Арифметична перевірка

 • Звірка прибуткових документів із записами у картках складського обліку

Рахунок фактура, накладна, приймальний акт

Журнал-ордер № 6, головна книга

Картки складського обліку

Порушення-ний не вияв-жено

2.Отпуск і реалі-ція ТМЦ

 • Формальна перевірка

 • Арифметична перевірка

 • Звірка видаткових документів складу з супровідними документами

Вимоги, рахунок фактура, квитанція в прийомі вантажу

Журнал-ордер № 10, Головна книга

Картки складського обліку

Порушення-ний не вияв-жено

Перевірка правильності відображення товарно-матеріальних цінностей у звітності підприємства.

ВАТ «Тайфун» складає бухгалтерську звітність відповідно до Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в РФ (затверджено Наказом Мінфіну РФ від 29.07.98 № 34) та до Інструкції про порядок заповнення форм річної бухгалтерської звітності, а надає її державним органам для цілей оподаткування. Перевіримо правильність відображення товарно-матеріальних цінностей у звітності підприємства, тобто у бухгалтерському балансі (ф № 1) (див. дод).

Залишки товарно-матеріальних цінностей показуються в активі балансу в розділі I «Необоротні активи», підрозділі «Запаси» по рядку 211. ТМЦ обліковуються за їх фактичною собівартістю. Відповідно до ПБО 5 / 01 фактичною собівартістю матеріально-виробничих запасів, придбаних за плату, визнається сума фактичних витрат організації на придбання за винятком ПДВ і інших відшкодовуваних податків (крім випадків, передбачених законодавством РФ). При відпуску ТМЦ у виробництво та іншому вибутті їх оцінка проводиться на заводі по собівартості кожної одиниці запасів.

У результаті перевірки правильності відображення товарно-матеріальних цінностей у бухгалтерському балансі порушень виявлено не було.

Глава 3. Результати аудиторської перевірки.

Таблиця 5

Тест перевірки стану внутрішнього контролю та системи обліку матеріально-виробничих запасів.

п / п

Питання (тести)

Зміст відповіді

Рівень оцінки

1

2

3

4

Внутрішній контроль

1

Чи є служба внутрішнього аудиту, ревізійна комісія

Так

У4

2

Чи є ДІ або положення про роботу служби внутрішнього контролю

Так

У4

3

Чи проводиться інвентаризація виробничих запасів?

1 раз на рік.

У3

4

Чи проводиться перевірка повноти та своєчасності оприбуткування матеріалів?

Тільки за первинними документами

У2

5

Чи перевіряється використання ТМЦ первинні по різних напрямках?

Перевіряються лише первинні і наскрізні документи

У2

6

Чи перевіряється законність і доцільність витрачання виробничих запасів?

Тільки при реалізації

У2

Система обліку

7

Проведена чи класифікація виробничих запасів для їх обліку?

ТАК

У3

8

Організовано чи АУ на посадовому рівні, чи ведуться картки складського обліку?

Так

У3

9

Виділяються ПДВ окремим рядком в розрахункових і платіжних документах?

Так

У3

10

Звіряються чи дані АУ і СУ систематично?

Тільки в кінці року

У2

11

Чи складають акти списання МШП, що приходять у непридатність

Так

У3

12

Порядок складання бухгалтерської звітності

Відповідає встановленим нормативним вимогам

У3

13

Відповідність облікової політики вимогам ПБУ

Частково не відповідає


Значення символів:

У1 - низький рівень;

У2 - нижче середнього рівня;

У3 - середній рівень;

У4 - високий рівень.

З даних цього тестування слід, що здійснення внутрішнього контролю з питань перевірки знаходяться на рівні нижче середнього, а з питань організації контролю на рівні високому. Організація і ведення бухгалтерського обліку не відповідають сучасним вимогам, так як по всіх досліджуваних питань їх значення не піднялися вище середнього (У3) рівня.

У процесі виконання курсової роботи ми розглянули організацію обліку, руху товарно-матеріальних цінностей на підприємстві, а також забезпечення збереження матеріальних цінностей на основі вивчення матеріалів та аналізу господарської практики. Нами були зроблені ряд висновків і пропозицій у сфері питань, що розглядаються.

Узагальнимо отримані нами результати. Таким чином, при розгляді матеріальних цінностей як об'єкта обліку та контролю, тобто досліджуючи їх ми прийшли до наступних висновків:

 1. Величезну роль у вирішенні цього завдання грає чітко організований облік. Він повинен оперативно забезпечувати керівників та інших зацікавлених осіб необхідною інформацією для ефективного управління виробничими запасами в цілях оптимальних умов для виготовлення високоякісної продукції і вишукування резервів зниження її собівартості в частині раціонального використання матеріалів.

 2. Необхідна умова діяльності підприємств - добре налагоджені господарські зв'язки, тому що вони забезпечують безперебійність постачання, безперервність процесу виробництва, своєчасність відвантаження і реалізації.

 3. Чітка класифікація матеріально-виробничих запасів за певними ознаками і вибір одиниці обліку необхідні для своєчасної і правильної організації синтетичного й аналітичного обліку.

 4. Важливою передумовою організації обліку матеріалів є їх оцінка. Вона має значення і для більш ефективної організації обробки даних обліку. На аналізованому підприємстві облік ведеться за методом собівартості кожної одиниці.

 5. Облік матеріальних цінностей на підприємстві відповідає як умовам виробничого споживання матеріалів, так і вимогам організації складського господарства, і забезпечує виконання однієї з основних завдань обліку - контроль за збереженням матеріальних цінностей під час їх приймання та зберігання.

У ході розглянутих питань контролю за збереженням і рухом товарно-матеріальних цінностей на ВАТ "Тайфун" можна виділити ряд позитивних моментів. По-перше, щомісячно старший комірник складає довідки про залежаних і ісходових товари, що дозволяє керівнику підприємства і ВМТП більш ефективно координувати забезпеченість заводу, а також дозволяють здійснювати контроль за станом виробничих запасів. Бухгалтер матеріально-виробничої групи 2 рази на місяць надає оперативний звіт головному бухгалтеру про стан запасів, що дає можливість отримати повну картину про залишки на складах підприємства і виписувати накладні на відпуск на сторону у відповідності з фактичним наявністю матеріалів.

Слід зазначити, що на даному підприємстві ведеться облік вхідної та вихідної документації, а також складаються акти звірки по реалізованих товарно-матеріальних цінностей.

Негативними моментами в роботі підприємства стали неправильне оформлення первинних документів, невідповідність цін у договорі і документах постачальника. У результаті необхідно здійснити постійний контроль за виконанням договірних зобов'язань, посилити контроль за товарно-матеріальними цінностями, які надходять через підзвітних осіб, а також необхідно підняти роль контролю в оформленні первинних документів з обліку товарно-матеріальних цінностей.

Посилення контролю за станом виробничих запасів і раціональним їх використанням робить істотний вплив на рентабельність підприємства та його фінансове становище.

Висновок

Значення аудиторської перевірки операцій з товарно-матеріальними цінностями організації велике. Первинні документи по надходженню і витраті виробничих запасів грають важливу роль в організації матеріального обліку, так як є його основою.

Під відпусткою у виробництво розуміється відпустку матеріалів для виготовлення продукції, виконання робіт або надання послуг. Оформлення відпуску матеріалів трудомістко через велику кількість і розмаїття первинних документів. Тому важливе значення має спрощення обліку на цій ділянці, застосування ЕОМ і т.п.

Дана робота присвячена бухгалтерського обліку матеріальних запасів. У курсовій роботі була описана методика аудиту матеріально-виробничих запасів відповідно до затверджених положень і нормативними актами.

Розглянуто основні етапи планування та складання програми аудиторської перевірки.

Джерелами інформації про компанію - можливе клієнта, її керівництво, бізнесі, галузі в цілому та її становище в галузі, можуть бути як юридичні та фізичні особи, які співпрацюють з економічним суб'єктом, так і керівництво і персонал самої організації. При цьому інформація повинна бути реальною, доречною, неупередженої і доказовою.

На підставі попередніх даних та результатах проведених аналітичних процедур розробляється загальний план і програма аудиту.

Загальний план повинен служити керівництвом у здійсненні програми аудита.

У процесі проведення аудиторської перевірки у аудиторської організації можуть виникнути підстави для перегляду окремих положень загального плану.

Програма аудиторської перевірки повинна включати перелік всіх аудиторських процедур, необхідних для збору достатньої кількості достовірних свідчень; докладні опис кожної процедури.

На підставі висновків аудитора по кожному розділу аудиторської програми складається аудиторський звіт і аудиторський висновок, а також формується об'єктивну думку аудитора про бухгалтерську звітність економічного суб'єкта.

Наведена методика аудиту матеріально-виробничих запасів є повною та конкретизованої, що дозволяє організувати чітке управління і контроль за їх обліком.

У системі організації бухгалтерського обліку на підприємствах особливе місце займає облік матеріально-виробничих запасів, в завдання якого входять:

- Систематичний контроль за випуском продукції, станом її запасів і збереженням на складах, обсягом виконаних робіт і послуг;

- Своєчасне і правильне документальне оформлення відвантаженої і відпущеної продукції (робіт, послуг), чітка організація розрахунків з покупцями;

- Контроль за виконанням плану договорів-поставок за обсягом та асортиментом реалізованої продукції (робіт, послуг);

- Своєчасний і точний розрахунок сум, отриманих за реалізовану продукцію (роботи, послуги), фактичних витрат на їх виробництво і збут, розрахунок сум прибутку.

Успішне виконання цих завдань залежить від ритмічності роботи підприємства, правильної організації збуту та складського господарства, своєчасності документального оформлення господарських операцій.

Удосконалення обліку і контролю наявності та руху матеріальних ресурсів, необхідно проводити за такими напрямами:

- По-перше, спростити оформлення операцій по приходу і витраті товарно-матеріальних цінностей.

- По-друге, виходячи з вимог ринкової економіки, удосконалювати методологію організації бухгалтерського обліку матеріальних ресурсів.

- По-третє, необхідно ретельно і своєчасно проводити інвентаризації контрольних і вибіркових перевірок, які мають важливе значення в збереженні матеріальних цінностей.

Вирішення цих та інших проблем дозволить налагодити більш дієвий і менш трудомісткий облік і аудит за наявністю, рухом і використанням матеріальних ресурсів, а також досягти їх економії.

Список літератури

Джерела:

- Тимчасові правила аудиторської діяльності в Російській Федерації

(Затв. Указом Президента РФ від 22 грудня 1993 р. N 2263), п. 11-14, 18

- Методичні вказівки з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів (затверджені наказом МВ РФ № 119н від 28 грудня 2001 р.)

- План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій, затвердженим Наказом Мінфіну РФ від 31 жовтня 2000 року № 94н

- Положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально-виробничих запасів» (ПБУ № 5 / 01)

- Наказ Мінфіну РФ від 9 червня 2001 р. № 44н "Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку« Облік матеріально-виробничих запасів »ПБУ 5 / 01».

Література:

 1. Аудит: Підручник / За ред. проф. В.І. Подільського .- М.: Економіст, 2003.

2. Алборов Р.А. Навчальний посібник «Основи аудиту», ДІС, 2001 р. - 224с.

 1. Данилевський Ю.А. Аудит: організація та методика проведення. - М.: Фінанси і статистика, 1998 р. - 318 с.

 2. Кондраков Н.П. навчальний посібник «Бухгалтерський облік», Москва. Инфра-М, 2002 р. - 640 с.

 3. Мельник М.В., Пирожкова Н.А., Макальская М.Л. «Основи аудиту» 2-е видання, ДІС, 2002 р. - 160 с.

 4. Подільський В.І. підручник 3-є видання «Аудит», Москва ЮНИТИ-ДАНА, 2004 р. - 583 с.

 5. Подільський В.І., Макарова Н.С. Аудит первинного обліку підприємств: Практ. посібник.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

 6. Подільський В.І. Аудит операцій з матеріаламі6 Практ. посібник.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

 7. Сотникова Л.В. Внутрішній контроль та аудит: Підручник для вузов.-М: Финстатинформ, 2000.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Бухгалтерія | Курсова
  291.6кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Методика аудиторської перевірки уч та виробничих запасів на при
  Проведення аудиторської перевірки обліку оренди основних засобів на прикладі ТОВ Ефес
  Облік матеріально-виробничих запасів на прикладі підприємства ВАТ АвтоВАЗагрегат
  Організація бухгалтерського і податкового обліку матеріально-виробничих запасів на ВАТ Балтика-Дон
  Методика аудиторської перевірки
  Методика проведення аудиторської перевірки
  Методика аудиторської перевірки касових операцій
  Методика аудиторської перевірки основних засобів
  Методика аудиторської перевірки фінансової звітності
  © Усі права захищені
  написати до нас