Методика аудиторської перевірки

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення

1. Організація бухгалтерського обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами

1.1 Організація бухгалтерського обліку

1.2 Нормативне регулювання

1.3 Документація, що застосовується в обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами

2. Методика аудиторської перевірки обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами

2.1 Огляд і аналіз існуючих підходів до розробки аудиторської перевірки

2.2 Структура та зміст аудиторської перевірки

2.3 Аудиторська вибірка, аудиторський ризик

3. Аудиторська перевірка обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами у ТОВ «Автотех»

3.1 Характеристика ТОВ «Автотех»

3.2 Аудиторські процедури, що виконуються в ході аудиторської перевірки обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами

3.3 Узагальнення результатів аудиторської перевірки обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами у ТОВ «Автотех»

Висновок

Список літератури

Програми

Введення

В даний час в умовах розвитку ринкових відносин у підприємств значно зросла кількість контрагентів - дебіторів і кредиторів,

Для того щоб правильно вибудувати взаємини з клієнтами, необхідно постійно контролювати поточний стан взаєморозрахунків і відстежувати тенденції їх зміни в середньо-і довгостроковій перспективі. При цьому контроль повинен бути диференційований по відношенню до різних груп клієнтів, каналах збуту, регіонам та формами договірних відносин.

Дебіторська та кредиторська заборгованість природне явище для існуючої в Росії системи розрахунків між підприємствами. Дебіторська заборгованість включає заборгованість підзвітних осіб, постачальників після закінчення терміну оплати, податкових органів при переплаті податків та інших обов'язкових платежів, що вносяться у вигляді авансу. Вона включає також дебіторів по претензіям і спірним боргами. Кредиторська заборгованість - це борги самого підприємства перед постачальниками, замовниками, податковими органами тощо. Політика управління дебіторською та кредиторською заборгованістю представляє собою частину загальної політики управління оборотними активами і маркетингової політики підприємства, спрямованої на розширення обсягу реалізації продукції та полягає в оптимізації загального розміру цієї заборгованості та забезпеченні своєчасної її інкасації. Дебіторська заборгованість завжди відволікає кошти з обороту, перешкоджає їх ефективному використанню, наслідком чого є напружений фінансовий стан підприємства. Дебіторська заборгованість характеризує відволікання коштів з обороту даного підприємства і використання їх дебіторами. Тим самим вона негативно впливає на фінансовий стан підприємства, тому необхідно скорочувати терміни її стягнення.

Актуальність проблеми обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами в даний час визначила вибір теми курсової роботи Методика аудиторської перевірки розрахунків з дебіторами і кредиторами на прикладі ТОВ "Автотех".

Мета курсової роботи - вивчення теорії і практики бухгалтерського обліку та аудиту, виявлення проблемних питань та визначення шляхів їх вирішення.

Об'єктом дослідження є транспортне підприємство ТОВ "Автотех".

Предмет дослідження - стан бухгалтерського обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами, його організація і документальне оформлення на даному підприємстві, аудит даного розділу обліку.

При написанні роботи використовувалися праці наступних авторів: Астахов В.П., Багата І.М., Хахонова М.М., Бакаєв О.С., Безруких П.С., Врублевський Н.Д., Козлова Е.П., Кондраков Н.П., Миколаєва Г.А., Бліцау Л.П., В.І. Подільський.

1. Організація бухгалтерського обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами

1.1 Організація бухгалтерського обліку

У загальній сумі кредиторської заборгованості, як правило, велике місце займають боргові зобов'язання перед постачальниками за отримані товарно-матеріальні цінності та послуги.

До постачальників і підрядникам відносяться організації, що поставляють сировину та інші товарно-матеріальні цінності, а також виконують різні роботи (капітальний, поточний ремонт основних засобів та інших) і надають різні види послуг.

Розрахунки з постачальниками і підрядчиками здійснюються після відвантаження ними товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг або одночасно з ним за згодою організації.

Розглянемо організацію бухгалтерського обліку з дебіторами і кредиторами по окремих дільницях, а саме: обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками; облік розрахунків з покупцями і замовниками; облік розрахунків з персоналом підприємства; облік розрахунків з бюджетними та позабюджетними фондами; облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами .

Узагальнена інформація за станом розрахунків з придбання оборотних коштів і вкладень у необоротні активи у покупців та інвесторів (забудовників) формується на пасивному рахунку 60. За його кредитом відображають виникнення зобов'язань з оплати прийнятих на бухгалтерський облік товарно-матеріальних цінностей, виконаних підрядником капітальних робіт, спожитих платником послуг та ін Одночасно дебетують рахунки обліку МПЗ (або рахунок 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей»), вкладень у необоротні активи , відповідних витрат або витрат на продаж, а також рахунок 19 «Податок на додану вартість по придбаним цінностям» (якщо вони відповідно до НК РФ підлягають відшкодуванню з бюджету).

Нижче наведені найбільш поширені операції, які призводять до виникнення та зростання зобов'язань (табл.1.1)

Таблиця 1.1

Відображення в бухгалтерському обліку виникнення зобов'язань

п / п


Зміст операції

Кореспондуючі рахункиДебет

Кредит

1


Відображення заборгованості за що надійшли МПЗ, товари, обладнання до установки, об'єкти, прийняті в якості основних засобів

10 «Матеріали» (15), 41, 07 «Устаткування до установки», 08 «Вкладення у необоротні активи»

60

2

Прийняття на облік вартості неотфактурірованной поставки по МПЗ або МПЗ, що залишилися на кінець місяця в дорозі

10 (15)

60

3

Фіксування ПДВ до заліку

19

60

4

Прийняття до оплати розрахункових документів постачальників за комунальні послуги, надані основним допоміжним цехам, підсобному господарству, управлінню структурними підрозділами і підприємством у цілому, а також організації торгівлі

20 «Основне виробництво»,

23 «Допоміжні виробництва»,

25 «Загальновиробничі витрати»,

26 «Загальногосподарські витрати» 29 «Обслужівающіепроізводства і господарства»,

44 «Витрати на продаж»

60Опис втрат у межах норм

94 «Нестачі і втрати від псування цінностей»

60

Пред'явлення претензії постачальникам або транспортної організації з метою відшкодування збитків від недостачі МПЗ з їхньої вини

Оплата розрахункових документів постачальників (підрядників) та інші способи погашення зобов'язань перед ними повинні знаходити відображення в бухгалтерському обліку (табл. 1.2).

Аналітичний облік за рахунком 60 ведуть за кожним постачальником та підрядникові у розрізі розрахункових документів. Бухгалтерська служба повинна організувати облік таким чином, щоб забезпечити «зустріч» документів, що надійшли від матеріально-відповідальних осіб, оприбуткованих МПЗ, та доданих до виписки банку з рахунками 51 і 52.

Таблиця 1.2

Схема записів на рахунках бухгалтерського обліку погашення заборгованості перед постачальниками і підрядниками

п / п

Зміст операції

Кореспондуючі рахункиДебет

Кредит

1

2

3

4


1 Оплата:

- Готівкою;

-Векселями третіх осіб, раніше отриманими за індосамент;


60

60


50 «Каса»

50-1 «Грошові документи»

2

Погашення зобов'язань

- Вітчизняній валютою;

- Раніше виданими векселями;

- Іноземною валютою;

- Векселями у валюті;60

6051 «Розрахункові рахунки»

51

3


Відображення виникли курсових різниць:

- Позитивних (курс рубля зріс);

- Негативних

60

91 «Інші доходи і витрати»

91 60

4


Погашення боргу за договором міни (бартеру)

60

62

5

Залік раніше виданих постачальнику (підряднику) авансів

60

60-1 «Розрахунки за авансами виданими»

6


Здійснення оплати за рахунок позик банків або позик

60

66 (67)

Якщо в облікових регістрах за рахунком 60 буде міститися аналітична позиція за дебетом за відсутності записи по кредиту, то це означає наявність МПЗ, що знаходяться в дорозі або на складі постачальника і ще не вивезених.

Подібні «світлі плями» в облікових регістрах - сигнал для менеджера взяти під контроль дотримання термінів доставки вантажів і вивезення цінностей з митних терміналів або складів постачальника.

Можливий і інший варіант: є запис в аналітичному обліку по кредиту рахунку 60 і немає за дебетом. Отже, є неоплачена заборгованість постачальнику. Це теж сигнал - розібратися причини невиконання зобов'язань.

2) Розглянемо методику аналітичного та синтетичного обліку операцій, здійснюваних між приватниками договору поставки (купівлі-продажу) або договору підряду. Постачальник відвантажує МПЗ покупцеві, підрядник виконує капітальні роботи для замовників. У Бухгалтерському балансі пасивні позиції: зобов'язаннями перед постачальниками і підрядниками протистоїть сума в активі по статті «Покупці і замовники». Наявність такої інформації дозволяє зробити експрес-аналіз: якщо актив з названої позиції (непрострочені в оплаті) перевищує кредиторську заборгованість постачальникам, то таке положення слід оцінювати позитивно [18.].

До рахунку 62, як правило, відкривають такі субрахунки:

На субрахунку 62-1 відображають розрахунки за зданими в кредитну організацію документами за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги. При цьому постачальники та підрядники найчастіше оформляють платіжні вимоги, які передаються в обслуговуючий банк. Останній зобов'язаний затребувати платіж з покупця або замовника.

Субрахунок 62-2 призначений для обліку розрахунків за наявності тривалих і постійних договірних зв'язків між партнерами, коли платіж за окремим документом не означає завершення угоди. Він застосовується при розрахунках за хлібобулочні та молочні вироби і т.п [19.].

Субрахунок 62-3 використовують для обліку заборгованості за розрахунками з покупцями (замовниками), забезпеченої одержаними векселями.

Субрахунок 62-4 (пасивний) необхідний у тих випадках, коли постачальник (підрядник) зараховує на банківські рахунки грошові суми, що надійшли в порядку попередньої оплати майбутнього відвантаження (відпустки) товарно-матеріальних цінностей або виконання капітальних робіт. Використання субрахунка 62-4 передбачає ведення у покупців (замовників) активного субрахунка 60-1.

Загальні правила синтетичного обліку розрахунків з покупцями і замовниками полягають у наступному:

 1. рахунок 62 дебетується з одночасним кредитуванням рахунків 90 і 91 на суми відвантаженої продукції, товарів, інших активів, виконаних робіт і наданих послуг на дату визнання доходів (принцип нарахування);

 2. рахунок 62 слід кредитувати в кореспонденції з рахунками, призначеними для обліку грошових коштів, розрахунків або дебіторської заборгованості (при розрахунках не грошовими коштами);

 3. сумові різниці (в обліку використовують у. е.), що виникають визначенні доходів від звичайних видів діяльності, (передбачених статутом організації): позитивні (курс рубля збільшують борг покупця та суму продажів:

Дебет 62 Кредит 90;

негативні сумові різниці вимагають сторнировочной запису;

 1. позитивні курсові різниці (у розрахункових документах використовується іноземна валюта) збільшують доходи:

Дебет 62 Кредит 91;

негативні - витрати:

Дебет 91 Кредит 62;

 1. дебіторська заборгованість, нереальна для стягнення, списується за рахунок резерву (Дебет 63 «Резерви по сумнівним боргами»), а при його недостатності або відсутності - за рахунок фінансових результатів (Дебет91). І в першому і в другому випадках кредитують рахунок 62. Списання боргів на збиток внаслідок неплатоспроможності дебітора представляє собою неостаточне анулювання боргу. Останній повинен враховуватися за балансом (Дебет 007 «Списана у збиток заборгованість неплатоспроможних дебіторів») без кредитування будь-якого іншого позабалансового рахунку: при записах господарських подій на позабалансових рахунках принцип подвійного запису не застосовується) протягом п'яти років. Такий порядок встановлено з метою контролю за зміною майнового становища боржника. У разі виходу дебітора з кризової ситуації та погашення їм боргу оформляють наступну бухгалтерський запис:

Дебет 50 (51, 52) Кредит 91.

Кредитують також позабалансовий рахунок 007 без дебетування будь-якого іншого рахунку; на суми повернення бракованої продукції (надміру поставлених товарів) коригується методом «спірно» виручка організації та ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету;

 1. повернення покупцям (замовникам) зайво отриманих з них сум, оскільки браку продукції або поставки товарів понад замовлень відображають за дебетом рахунків 50, 51, 52 або 55 «Спеціальні рахунки в банках» з кредитуванням рахунка 62;

 2. відображення різниці між номіналом векселя і величиною боргу покупця фіксують кореспонденцією:

Дебет 62 Кредит 91.

Відвантажена продукція (товари), виконані роботи та надані послуги повинні своєчасно оплачуватися. Контроль за дотриманням термінів і повноти платежів покупцями - один пріоритетних ділянок діяльності фінансової служби (бухгалтерії) організації (табл. 1.3)

Таблиця 1.3

Облік оплати покупцями відвантаженої продукції та інших способів погашення ними боргу

п / пЗміст операції

Кореспондуючі рахунки
Дебет

КредитНадходження готівкою і по перерахунку, а також за отриманими від покупця векселями, в тому числі авансів і передоплати

50,51,52

62Зменшення заборгованості в рахунок договору міни

60

62Залік в погашення боргів перед постачальниками передачею векселів (індосування)

60

62Зроблено залік взаємних зобов'язань

76

62

5

Відображення курсових різниць:

- Позитивних;

- Негативних

62

91

91

62


Зміст операції

Кореспондуючі рахункиДебет

Кредит

6

Списання дебіторської заборгованості, нереальною для стягнення:

- За рахунок резервів;

- За рахунок фінансових результатів;

- Відображення за балансом63

91

00762

62

Таким чином, погашення боргу покупцями (замовниками) відображають за кредитом рахунка 62.

Як правило, за цим рахунком утворюється дебетове сальдо. Однак це не виключає формування по даному рахунку в цілому кредитового сальдо, маючи на увазі наявність кредитового залишку на конкретну дату за субрахунками 62-3 і 62-4.

У ході здійснення своєї діяльності у підприємства з працівниками виникають взаємини, що тягне за собою розрахунки підприємства з працівниками за виконання ними виробничих завдань [19.].

Розглянемо організацію бухгалтерського обліку з персоналом підприємства.

 1. Бухгалтерський облік розрахунків з працівниками по заробітній платі здійснюється на рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».

Цей рахунок по відношенню до балансу є пасивним і розміщується в 5 розділі «Короткострокові зобов'язання» за статтею «Кредиторська заборгованість перед персоналом організації» де повинні бути враховані нараховані, але несплачені суми оплати праці працівникам. Рахунок 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» субрахунків не має. Синтетичний облік ведеться в Головній книзі в узагальненому вигляді і в грошовому вираженні, а аналітичний облік ведеться на картках або в розрахунково-платіжних відомостях (графи «Сальдо на початок» і «Сальдо на кінець періоду») за організацією і за працівником.

2) Облік розрахунків з підзвітними особами. Підзвітними сумами називають грошові аванси, видані організації з каси на дрібні господарські витрати і витрати по відрядженнях.

Відрядженням вважається поїздка працівника підприємства, яка здійснюється в інтересах підприємства за розпорядженням керівника. Термін відрядження, так само визначається керівником.

Підзвітні суми обліковуються на активному рахунку 71 «Розрахунки з підзвітними особами». Видачу грошових коштів підзвітним особам відображають по дебіту рахунка 71 і кредиту рахунку 50 «Каса».

Витрати, оплачені з підзвітних сум, списуються з кредиту рахунку 71 в дебіт рахунків 10 «Матеріали», 26 «Загальногосподарські витрати», та ін в залежності від характеру витрат. Повернені в касу залишки невикористаних сум списуються з підзвітних осіб у дебет рахунку 50 «Каса». Аналітичний облік витрат з підзвітними особами ведуть з кожної авансової видачі. [18.].

Чи не повернені підзвітними особами суми авансів списують з рахунку 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей». З рахунку 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей». З рахунку 94 суми авансів списують в дебет рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» або 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями» (якщо вони не можуть бути утримані з суми оплати праці працівників.)

3) Бухгалтерський облік з працівниками в організаціях, так само здійснюється і на головному рахунку 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями».

Цей рахунок по відношенню до балансу є активним. За дебетом рахунка враховується залишок і збільшення дебіторської заборгованості або зменшення кредиторської заборгованості або зменшення дебіторської заборгованості.

У балансі рахунок 73 знаходить своє відображення у 2 розділі активу (дебіторська заборгованість) і в 5 розділі пасиву (кредиторська заборгованість) балансу за статтями відповідно «Інші дебітори» та «Інші кредитори».

Синтетичний облік по рахунку 73 ведеться в Головній книзі в узагальненому вигляді і в грошовому вимірі.

50, 51, 70.

На субрахунку 73-1 оформляються наступні основні проводки:

Дебет 73 Кредит 50 - сума позики, виданого готівкою через касу організації;

Дебет 73 Кредит 51 - на суму позики, перерахованого з розрахункового рахунку організації на вклад працівникові в кредитній установі або перерахованого працівникові поштовим переказом;

Дебет 50 Кредит 73 - на суму заборгованості по внесках, погашену працівником за допомогою зарахування її на розрахунковий рахунок організації в банку;

Дебет 70 Кредит 73 - на суму заборгованості за позикою, утриману з сум нарахованої оплати праці працівника.

Аналітичні рахунки за субрахунком 73-1 «Розрахунки за наданими позиками» відкривається окремо на кожного працівника.

1.2 Нормативне регулювання

Здійснювати підприємницьку діяльність, не вступаючи в договірні взаємовідносини з поставки товарів, виконання робіт та надання послуг, а також з фінансових розрахунків за цими операціями, не представляється можливим. Контрагентами у відповідність до ДК РФ виступають постачальники, підрядники, покупці та замовники. [1.].

До постачальників відносять організації, що постачають матеріально-виробничі ресурси, включаючи товари, а до підрядників - організації, що здійснюють будівельно-монтажні, ремонтні та інші роботи. Іншою стороною договору виступають покупці матеріалів (товарів) і замовники на будівництво (придбання об'єктів основних засобів, виконання проектних геологорозвідувальних робіт, проведення наукових досліджень і т.д.). У процесі інвестування Фінансових ресурсів у необоротних активи можливе суміщення. Функцій замовника і підрядника в одній юридичній особі.

У бухгалтерському обліку РФ, як і у світовій практиці, під зобов'язаннями розуміють кредиторську заборгованість юридичної особи, ігноруючи ту обставину, що дана організація може мати і дебіторську заборгованість, яку вона зобов'язана погасити у строки, встановлені договором або законом. Так що, строго кажучи, дебіторська заборгованість - це теж зобов'язання. Однак будемо користуватися усталеним правилом: кредиторська заборгованість - це зобов'язання, дебіторська - борги. [5.].

Загальні підстави припинення зобов'язань з точки зору державного законодавства наступні:

- Належне виконання (ст. 408 ГК РФ);

- Залік (ст. 410 ЦК РФ);

- Новація (ст. 414 ГК РФ);

- Прощення боргу (ст. 415 ГК РФ);

- Ліквідація організації, яка є боржником або кредитором у зобов'язанні, комі випадків, коли правовими актами виконання зобов'язання ліквідованої юридичної особи покладається на іншу особу (ст. 419 ГК РФ). У ст. 410 ЦК України передбачено, що зобов'язання припиняється повністю або частково заліком зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або він не вказаний або визначений моментом пред'явлення вимоги. Для зарахування досить заяви однієї сторони. Взаємозалік можливий лише при дотриманні трьох умов, передбачених ст. 410 ЦК РФ: наявність зустрічних заборгованостей, визнаних сторонами; однорідність зустрічних вимог, якими вважається їх порівнянність, приведена до єдиного еквівалента. При цьому грошові зобов'язання визнаються однорідними незалежно від підстав їх виникнення; строк зобов'язання настав або він не вказаний або визначений моментом пред'явлення вимоги.

Такий же запис проводиться по балансу боржника у разі припинення зобов'язань по оплаті придбаних товарів (робіт, послуг) внаслідок ліквідації юридичної особи-кредитора.

При документальному оформленні та обліку операцій, що розглядаються в даній главі, окрім загальних нормативних документів, перерахованих вище, слід керуватися:

- Гол. 25 НК РФ; [2.].

- Положенням про безготівкові розрахунки в Російській Федерації, затвердженим наказом Банку Росії від 3 жовтня 2002 р. 2-П (далі - Положення про безготівкові розрахунки).

Нормативними документами щодо порядку заповнення окремих полів розрахункових документів.

Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку та оподаткування розрахунків з постачальниками і підрядниками має чотирьохрівневий систему. У ФЗ «Про бухгалтерський облік» 129-ФЗ від 21.11.96г. визначені всі основні моменти, що регулюють ведення бухгалтерського обліку, робочий план рахунків бухгалтерського обліку, форми первинних документів (за якими не передбачені типові форми), порядок проведення інвентаризації, методи оцінки, правила документообігу, технологія обробки облікової інформації, порядок контролю за господарськими операціями. [3.].

1.3 Документація, що застосовується в обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами

Підставою для прийняття на облік кредиторської заборгованості перед постачальниками є розрахункові документи (рахунки, рахунки-фактури) та документи, що свідчать про факт звершення угоди (товарно-транспортні накладні, прибуткові ордери, приймальні акти, акти про виконання робіт і послуг).

Доставка матеріальних цінностей здійснюється тільки двома способами. У першому випадку для доставки матеріальних цінностей підприємство призначає свого повіреного (експедитора). Йому видають під звіт готівкові гроші з правами отримання цінностей і негайної оплати за них (наприклад, покупка матеріалів і запасних частин), або довіреність (ф. М-2).

Розрахунки з покупцями і постачальниками відбуваються за платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, у порядку відступлення права вимоги, векселями. При розрахунках із постачальниками та підрядниками готівкою грошовими засобами оформляються авансові звіти на підставі виданих контрагентами квитанції до ПКО і касового чека [18, с. 231]. Взаємозалікових операція є односторонньою угодою і може бути здійснена однієї із сторін з повідомленням іншої сторони при відсутності розбіжностей з проведення взаємозаліку. Сторона, яка прийняла рішення про проведення взаємозалікових операції, оформляє заяву про проведення заліку. Угода з проведення взаємозаліку набуває чинності з моменту отримання цієї заяви іншою стороною. Підтвердженням отримання заяви іншою стороною необхідно вважати квитанцію, повідомлення про отримання і так далі.

Розрахунки з покупцями виробляються як у готівковій формі (через касу організації - розрахунки за продукцію, що відвантажується), так і в безготівковій формі: як оплата по виставленому рахунку через банк (авансові платежі), або оплата за раніше відвантажену продукцію (у разі відстрочення платежу).

У ході здійснення своєї діяльності у підприємства виникають взаємини з персоналом, який виконує виробниче завдання, що тягне за собою розрахунки з працівниками підприємства, з органами соціального страхування і забезпечення і іншими організаціями та особами.

Бухгалтерський облік розрахунків з працівниками по заробітній платі здійснюється на рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці».

Первинні документи є основним джерелом збору при перевірці розрахунків: з персоналом з оплати праці: накази про прийом на роботу і переведення на іншу роботу, про надання відпустки, про припинення трудового договору; контракти, трудові договори; штатний розклад; особові картки форма Т-2 ); табель обліку використання робочого часу (форма Т-13); листок непрацездатності; розрахунково-платіжна відомість (форма Т-49); розрахункова відомість (форма Т-51); платіжна відомість (форма Т-53); особовий рахунок (форма Т-54); виконавчі листи; податкові картки з обліку доходів і прибуткового податку.

За соціальним страхуванням та забезпечення: розрахункова відомість по коштах Фонду соціального страхування РФ (ф-4 ФСС РФ); журнал надходження путівок від ФСС РФ; розрахункова відомість по страховим внескам до Пенсійного фонду РФ; розрахункова відомість за внесками у Федеральний і Територіальні фонди: розрахункова відомість по страховим внескам до Державного фонду зайнятості населення (ф. ФЗ-1); обов'язкові відомості (інформація) роботодавця до Комітету по зайнятості населення.

З підзвітними особами: авансовий звіт; посвідчення про відрядження; журнал обліку працівників, які вибувають у відрядження; журнал обліку працівників, які прибувають у відрядженні; інвентаризаційний опис за рахунком 71 «Розрахунки з підзвітними особами»; з персоналом за іншими операціями: доручення-зобов'язання за товари, продані в кредит; договори позики; накази (розпорядження) суду; виконавчі листи; платіжні доручення; прибуткові касові ордери.

2. Методика аудиторської перевірки обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами

2.1 Огляд і аналіз існуючих підходів до розробки аудиторської перевірки

Метою аудиторської перевірки обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами є експертиза достовірності даних первинних документів, повноти і точності відображення в обліку операцій за розрахунками з дебіторами і кредиторами.

Об'єктами перевірки є розрахунки з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, різними дебіторами і кредиторами, облік розрахунків з персоналом підприємства; облік розрахунків з бюджетними та позабюджетними фондами; облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами.

Методика аудиту операцій з дебіторами і кредиторами визначається організацією бухгалтерського обліку, змістом рахунків та допущених помилок.

Джерела інформації. При перевірці розрахункових операцій проводиться експертиза достовірності даних первинних документів, повноти і точності відображення в обліку розрахункових і кредитних операцій [1.].

Аудит розрахунків полягає у перевірці стану розрахунків з постачальниками і підрядниками - рахунок 60; розрахунків з покупцями і замовниками - рахунок 62; розрахунків по майновому і особистому страхуванню - рахунок 65; розрахунків за претензіями - рахунок 76; розрахунків за авансами отриманими - рахунок 62; розрахунків за авансами виданими - рахунок 60; розрахунків з підзвітними особами - рахунок 71; розрахунків з відшкодування матеріального збитку - рахунок 73-2; розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами - рахунок 76; розрахунків з оплати праці - рахунок 70; розрахунків по соціальному страхуванню і забезпеченню - рахунок 69; розрахунків з позабюджетних платежів, розрахунків з бюджетом - рахунок 68.

При аудиті розрахунків з постачальниками аудитору необхідно перевірити:

 • наявність договорів поставки продукції;

 • реальність заборгованості постачальників;

 • актами інвентаризації (звірки) розрахунків;

 • правильність ведення аналітичного обліку по рахунку 60;

 • правильність складання бухгалтерських проводок по рахунку 60;

 • обгрунтованість обліку та прийняття до заліку сум ПДВ по придбаних товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг;

 • відповідність записів аналітичного обліку по рахунку 60 з записами в журналі-ордері № 6, регістрах комп'ютерного обліку, головною книзі й балансі.

При аудиті розрахунків з покупцями і замовниками необхідно перевірити:

 • наявність договорів поставки продукції;

 • достовірність заборгованості покупців;

 • акти інвентаризації (звірки) розрахунків;

 • аналітичний облік за рахунком 62;

 • правильність складання бухгалтерських проводок по рахунку 62;

 • відповідність записів аналітичного обліку по рахунку 62 з записами в журналі-ордері № 11, головній книзі і балансі;

точність обчислення податків із сум реалізації [19.].

Особливе місце в аудиті розрахунків займає аудит розрахунків з підзвітними особами.

Підзвітними сумами називаються грошові аванси, видані працівникам підприємства з каси на дрібні адміністративно-господарські і операційні витрати, які не можуть бути про-12 місяців, і стор 628 - інші позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати);

 • звіт про рух грошових коштів (форма № 4);

 • головна книга;

 • журнал-ордер № 7, який би в собі аналітичний і синтетичний облік розрахунків з підзвітними особами (для журнально-ордерної форми рахівництва), інші регістри аналітичного і синтетичного обліку розрахунків з підзвітними особами в залежності від прийнятої на підприємстві форми рахівництва.

Нарахування суми оплати праці працівникам, зайнятим заготівлею матеріалів, відображають за дебетом рахунка 15 і кредиту рахунку 70.

Нарахування суми оплати праці працівникам, зайнятим придбанням матеріалів, відображають за дебетом рахунка 10 і кредиту рахунку 70.

Списання дебіторської заборгованості зі строком позовної давності здійснюється записом: дебет рахунку 91; кредит рахунку 76, 62.

Погашення кредиторської заборгованості відображається за. дебетом рахунка 76 і кредитом рахунків 50, 51, 52, 55. Суми штрафних санкцій за нарушеніедоговорних зобов'язань, пеня відображаються в обліку за дебетом рахунка 91, кредитом рахунків 50, 51, 52.

При аудиті розрахунків з відшкодування матеріального збитку перевіряються:

 • причини виникнення матеріального збитку (нестачі, розтрати, розкрадання);

 • повнота віднесення на винних осіб сум щодо недостач і розтрат, дотримання строків і порядку розгляду випадків нестач, розкрадань і розтрат;

 • правильність ведення аналітичного обліку по рахунку 73;

 • правильність складання бухгалтерських проводок за рахунком 73-3;

 • відповідність записів аналітичного обліку по рахунку 73 записам у журнал е-ордері № 8, головній книзі і балансі.

Аудит розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами. Питання правильності нарахування податків і сплати платежів до бюджету є найбільш трудомісткими і складними у зв'язку з великою кількістю видів податків та інших виплат у бюджет, нестабільністю та недосконалістю податкового законодавства.

Метою аудиторської перевірки розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами є встановлення повноти та правильності розрахунків з податкових та інших платежів в аналізованому періоді.

При аудиті розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами:

 • правильність визначення об'єкта оподаткування;

 • правильність застосування ставок податків;

 • законність і обгрунтованість застосування пільг з оплати податків;

 • •. повноту і своєчасність перерахування внесків;

 • правильність відображення в бухгалтерському обліку операцій з нарахування платежів та їх перерахування;

 • відповідність записів аналітичного і синтетичного обліку за рахунком 68 записам у головній книзі і балансі;

 • правильність і своєчасність складання форм податкового обліку та звітності по бюджетних і позабюджетних платежів.

2.2 Структура та зміст аудиторської перевірки

Першим (початковим) етапом аудиторської перевірки є етап планування. Міжнародний і вітчизняний досвід доводить, що аудиторська перевірка не може бути проведена якісно, ​​якщо вона не спланована належним чином.

Відповідно до правила [15, разд.3] робота з економічним суб'єктом, що звернулися в аудиторську організацію, повинна починатися з попереднього планування.

Саме стадія попереднього планування передує написання листа-зобов'язання та укладення договору на проведення аудиторської перевірки, моменту, коли сторони висловлять обопільну згоду на проведення аудиту та візьмуть на себе пов'язані з цим зобов'язання. На цій стадії приходить знайомство потенційних партнерів: аудиторської організації та її потенційного клієнта і обмін інформацією, яка дозволила кожної зі сторін (в першу чергу аудиторської організації) прийняти рішення про принципову можливість і доцільність подальшого співробітництва в сфері аудиту.

Основними умовами проведення аудиту та пов'язані з ними права і обов'язки сторін узгоджуються в договорі на проведення аудиторської перевірки. Укладенню договору передує напрям аудиторської організацією виконавчому органу економічного суб'єкта листи-зобов'язання аудиторської організації про узгодження на проведення аудиту, метою якого є виключення можливого розуміння сторонами умови майбутнього договору на проведення аудиторської перевірки.

У правилі (стандарті) визначено перелік інформації, яка в обов'язковому порядку повинна знайти своє відображення в листі-зобов'язанні [16]:

-Умови аудиторської перевірки;

-Зобов'язання аудиторської організації;

-Зобов'язання економічного суб'єкта.

У листі зобов'язанні повинні бути наведені посилання на нормативні акти, на підставі яких проводиться аудит. У першу чергу до таких законодавчих та нормативних актів належать:

-Федеральний закон «Про бухгалтерський облік» [3];

- Федеральний закон про аудиторську діяльність »[4];

-Правила (стандарти) аудиторської діяльності;

- Російські положення з бухгалтерського обліку (далі ПБО).

Кожен економічний суб'єкт, якого планує перевіряти аудитор, зобов'язаний вести бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік являє собою систему збору, реєстрації та узагальнення інформації, у вартісному (грошовому) вираженні про майно, зобов'язання організації і їхньому русі шляхом суцільного, безперервного і документального обліку всіх господарських операцій.

Аудитор в ході планування і проведення аудиторської перевірки зобов'язаний досягти розуміння системи бухгалтерського обліку: уважно вивчити організацію і документообіг клієнта, описати цю систему і проаналізувати її сильні і слабкі сторони.

Правило (стандарт) [4] пропонується на стадії попереднього планування вивчити не тільки систему бухгалтерського обліку економічного суб'єкта, але і систему внутрішнього контролю. Поняття «система внутрішнього контролю економічного суб'єкта» часто викликає замішання у багатьох російських аудиторів, не кажучи вже про представників економічних суб'єктів. [36, c .120]

Під такою системою внутрішнього контролю розуміється сукупність організаційних заходів, методик і процедур, що застосовуються керівництвом економічного суб'єкта для впорядкованого і ефективного ведення господарства діяльності. Система внутрішнього контролю повинна включати зокрема, процедури, застосування яких забезпечує нагляд і перевірку за наступними аспектами фінансово-господарської діяльності:

-Дотримання вимог законодавства, що застосовується при здійсненні фінансово-господарських операцій;

-Використання наказів, розпоряджень та інших керівних вказівок на всіх рівнях ієрархії управління;

-Точністю і повнотою оформлення документацією бухгалтерського обліку;

-Запобігання помилок і спотворень інформації;

-Своєчасність і правильністю підготовки бухгалтерської звітності;

-Забезпечення схоронності активів економічного суб'єкта.

Система внутрішнього контролю (далі - СВК) включає в себе контрольну середу, систему бухгалтерського обліку (далі - СБУ) і засоби контролю. Для оцінки СВК складаються тести. Процентне відношення позитивних відповідей до загальної кількості тестів, які беруть участь в опитуванні, є базою для оцінки СВК (табл. 2.1.).

Таблиця 2.1.

Оцінка системи внутрішнього контролю

Відношення позитивних відповідей до загального числа тестів

Оцінка СВК

Понад 60%

Висока

40-60%

Середня

Менш 40%

Низька

Оцінка рівня суттєвості є найважливішим етапом аудиторської перевірки, результати реалізації якого багато в чому визначають тип аудиторського висновку, встановлення рівня суттєвості виконується на стадії планування. Єдині вимоги, що стосуються концепції суттєвості її взаємозв'язку з аудиторським ризиком, встановлені федеральним правилом (стандартом) № 4 «Суттєвість в аудиті», яке розроблено з урахуванням міжнародних стандартів аудиту. Інформація вважається суттєвою, якщо «її пропуск або перекручення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансової (бухгалтерської) звітності». При цьому «аудитор оцінює те, що є істотним по своєму професійному судженню». Між суттєвістю і аудиторським ризиком існує зворотна залежність, чим вище рівень суттєвості, тим нижче рівень аудиторського ризику, і навпаки.

Максимально допустимі спотворення не повинні міняти тенденцію у зміні відповідних показників, зміни в таких статтях, як балансовий прибуток, собівартість, реалізація, валюта балансу і власних коштів, не повинні перевищувати (у загальному обсязі) 5% від відповідних показників Звіту про прибутки і збитки та Балансу. Такий рівень суттєвості випливає з пункту 1 Вказівок про порядок складання та подання бухгалтерської звітності, затверджених Наказом Мінфіну Росії від 22.07.03г. № 67н, згідно з яким істотною може бути визнана сума у звітності, ставлення якої до загального підсумку відповідних даних за звітний рік становить не менше 5%.

Для оцінки СВК на даному підприємстві було складено контрольний тест (Додаток 2). За результатами тестування з 55 питань - 45 (81,8%) позитивних і 10 (18,2%) негативних відповідей. Виходячи з даних тесту був зроблений висновок, що надійність СВК на аналізованому підприємстві можна визначити як високу. Бухгалтерський облік і контроль за його веденням організовані таким чином, що істотні помилки виявляються ще на стадії первинної обробки документів. Існує і виконується графік інвентаризації зобов'язань, проводяться звірки розрахунків. [18] Помилки, мінующіе СВК, є несуттєвими, виправляються зазвичай в наступному звітному періоді і не призводять до серйозних перекручувань звітності.

2.3 Аудиторська вибірка, аудиторський ризик (стандарти, етапи)

Загальні принципи оцінки аудиторського ризику регламентуються федеральним правилом (стандартом) аудиторської діяльності № 8 «Оцінка аудиторських ризиків і внутрішній контроль, здійснюваний аудіруемим обличчям». У пункті 2 стандарти вказується, що «аудиторові слід використовувати своє професійне судження, щоб оцінити аудиторський ризик і розробити аудиторські процедури, необхідні для зниження даного ризику до прийнятного рівня». На практиці звести аудиторський ризик до нуля нереально. Проте аудитор повинен прагнути до його мінімізації, планувати і проводити аудит таким чином, щоб ризик неправильного судження був досить малий. Оцінка сукупного ризику аудиторської перевірки проводиться на основі наступних трьох складових: попередній аудиторський ризик, ризик по областях потенційного ризику; ризик прийняття клієнта. Попередній аудиторський ризик визначається на етапі попереднього планування на основі інформації про бізнес клієнта і враховується при вирішенні питань можливості проведення аудиторської перевірки, а також при формулюванні основних умов договору. На етапі безпосереднього планування аудиторської перевірки аудитор звертається до інформації, отриманої раніше. Оцінка попереднього аудиторського ризику проводиться шляхом аналізу наявності факту ризикових умов діяльності підприємства, до числа яких, зокрема, відносяться: залежність підприємств по відношенню до інших осіб; використання значних сум залучених джерел фінансування; умови в галузі діяльності підприємства; структура підприємства. Позитивні відповіді більш ніж на половину питань по областях ризику, згідно з переліком, свідчить про високий ризик аудитора. При оцінці другої складової сукупного аудиторського ризику передбачається, що до областей потенційного ризику аудитора відносяться: статті, зміна частки яких у структурі валюти балансу у звітному періоді склало 10%; статті балансу, темп зростання яких перевищує темп зростання валюти балансу в 1,5 рази; нові статті звітності. Виявити області потенційного ризику аудитора дозволяє застосування таких аналітичних процедур, як розрахунок питомої ваги окремих статтею балансу в загальному підсумку і порівняння показників перевіряється бухгалтерської звітності з аналогічними даними попередніх періодів з виділенням позицій, що мають більші відхилення. Оцінка результатів виглядає наступним чином: сукупна сума статей по активу (пасиву), що потребують додаткового вивчення, становить не більше 5% від валюти балансу - ризик аудитора «низький». Сукупна сума статей по активу (пасиву), що потребують додаткового вивчення, становить 5-20% від валюти балансу - ризик аудитора «середній». Сукупна сума статей по активу (пасиву), що потребують додаткового вивчення, становить більше 20% від валюти балансу - ризик аудитора «високий».

На величину ризику прийняття клієнта впливає оцінка фінансового стану підприємства. Розрахунок найбільш важливих показників, що характеризують фінансовий стан, проводиться аудитором на етапі попереднього планування в процесі оцінки потенційного клієнта. [37, c. 10]

Сукупний ризик є ризиком аудитора, на підставі якого складається план і програма перевірки, визначається обсяг вибіркової перевірки.

Аудиторський ризик включає в себе три складові частини:

 • невід'ємний ризик;

 • ризик засобів контролю;

 • ризик невиявлення.

Невід'ємний ризик і ризик засобів контролю притаманні економічному суб'єкту і не залежать від аудитора. Аудитор може провести тільки оцінку рівня вказаних рисові і не може на них вплинути. Оцінка рівнів невід'ємного ризику і ризику невідповідності контролю проводиться на основі отриманих даних у результаті вивчення і оцінки систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю клієнта. Найбільш ефективними методами отримання необхідної інформації є ознайомлення з внутрішніми документами економічного суб'єкта, проведення усних опитувань персоналу, напрям письмових запитів, спостереження, використання спеціальних анкет, тестів, анкет.

У залежності від впливу різних груп факторів величини невід'ємного ризику і ризику невідповідності контролю в рамках однієї і тієї ж аудиторської перевірки можуть змінюватися від рахунку до рахунку, що обумовлює доцільність їх оцінки для кожної ділянки обліку окремо.

Величина аудиторського ризику буде залежати від показників якісних характеристик розділу аудиту, до яких відносяться наступні:

- Розділ аудиту є значимим у діяльності підприємства - в процесі виробничо-господарської діяльності підприємство виробляє значну кількість операцій, які відносяться до даного розділу.

- Зміни у нормативних документах з бухгалтерського обліку - у періоді, який змінився порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій та (або) формування показників бухгалтерської звітності, що відносяться до даного розділу аудиту.

- Зміни в податковому законодавстві - у періоді, що перевіряється змінився порядок оподаткування елементів, що входять до цього розділу аудиту.

- Зміна порядку обліку та звітності - підприємством протягом періоду, що перевіряється був змінений порядок обліку елементів, що входять до даних розділ аудиту.

- Зміна бухгалтера - у періоді, що перевіряється відбулася зміна відповідального виконавця на даній ділянці бухгалтерського обліку.

- Нетипові операції - у процесі вивчення договорів, на підставі яких ведеться господарська діяльність підприємства.

При оцінці внутрішньогосподарського ризику приймалися до уваги: ​​специфічні особливості діяльності підприємства; досвід і кваліфікація бухгалтерського персоналу; складність враховуються господарських операцій, для правильного оформлення яких потрібна висока кваліфікація, наявність господарських операцій, порядок правильного оформлення яких неоднозначно трактується чинним законодавством; наявність рідкісних, незвичайних, нестандартних господарських операцій. На підставі цих даних рівень внутрішньогосподарський ризик був оцінений на рівні 75%.

Тестування засобів контролю переконало в тому, що СБУ і СВК надійні і здатні запобігати появі суттєвих перекручень бухгалтерської звітності і допомагають їх виявляти, засоби контролю працюють з однаковою ефективністю протягом усього періоду, що перевіряється. Ризик засобів контролю становить 25%.

Перевірка повинна плануватися з урахуванням мінімізації ризику невиявлення. Це той тип ризику, на значення який аудитор може і повинен впливати. Оцінивши рівні внутрішньогосподарського ризику і ризику засобів контролю, ми можемо допустити ризик невиявлення як низький на рівні 10%

3.Аудіторская перевірка обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами у ТОВ «Автотех»

3.1 Характеристика ТОВ «Автотех»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Автотех» заснована згідно з чинним законодавством Російської Федерації, і набуває прав юридичної особи з моменту його реєстрації з 15 жовтня 2003

Основним видом діяльності ТОВ «Автотех» є послуги компанії в області внутрішньоміських і міжміських перевезень. Основний напрямок діяльності - організація і виконання вантажних автоперевезень в міському та міжміському сполученні по території Росії і пов'язаних з цим послуг.

Товариство має розрахунковий рахунок у банку, круглу печатку із своїм найменуванням, товарний знак (знак обслуговування), штампи, бланки та інші реквізити.

Майно утворюється за рахунок вкладів у статутний капітал, а так само за рахунок джерел, передбачених чинним законодавством.

ТОВ «Автотех» здійснює облік результатів робіт, веде оперативний, бухгалтерський і статистичний облік за нормами, які у Російської Федерації.

Виконавчим органом є директор, обраний загальними зборами, він же здійснює організацію документообігу. Директор є вищою ланкою. У нього в підпорядкуванні знаходиться весь персонал організації. Йому належить право остаточного прийняття рішень з усіх питань.

Транспортна компанія «Автотех» здійснює автоперевезення і будь-які транспортні послуги по Москві та Росії.

Компанія здійснює автоперевезення автомобільним транспортом за наступними напрямками:

 • доставка вантажу по Москві і Московській області

 • доставка вантажу по Росії

 • доставка вантажу за схемою "від дверей до дверей"

 • розробка внутрішньоросійських індивідуальних логістичних схем вантажоперевезень

 • доставка вантажу у чітко встановлені терміни

 • організація мультимодальних та інтермодальних перевезень вантажів

 • індивідуальні схеми страхування вантажів

 • доставка документів за допомогою власної кур'єрської служби

Дані таблиці 3.1., Характеризують основні показники діяльності ТОВ «Автотех» за 2007-2008 рр..


Таблиця 3.1.

Основні показники діяльності ТОВ «Автотех» за 2007-2008 р.р.

Показники

2007

2008

відхилення
(+; -)

1

2

3 = (2-1) / 1 * 100%

1. Виручка від продажу, тис. руб.

93 407

170 564

82,60

2. Прибуток від продажу, тис. руб.

3 010

3 783

25,68

3. Середньооблікова чисельність працівників, чол.

34

39

14,70

4. Фонд заробітної плати, тис. руб.

4 401

5 575

26,68

5. Середня заробітна плата за рік, руб.

10 787

11 913

10,44

6. Рентабельність продажів у%

0,032

0,022

-31,17

Дані таблиці 3.1, показують динаміку основних показників за 2007-2008 рр.. За 2007-2008 рр.., Виручка від продажів (транспортних послуг) зросла на 82,6%, а прибуток від продажів на 25,68%, що є негативним фактом, про що свідчить і зниження рентабельності від продажу з 0,0,32 до 0,022. Показники, що характеризують використання трудових ресурсів на підприємстві в 2007 році чисельний склад працівників склав 34 осіб на кінець року він склав 39 осіб, у 2008 році середня заробітна плата на одного працівника зросла на 10,44%.

Рис 3.1. Показники, що характеризують діяльність підприємства за 2007-2008 рр..

На рис.1. наочно представлені основні показники, що характеризують діяльність ТОВ «Автотех»: виручка від вантажних перевезень, собівартість і прибуток. У 2008 році дані показники зросли, в значній мірі зросла виручка від вантажних перевезень і витрати на них. Прибуток у 2007 році склала 3010 тис.руб., А в 2008 році вона збільшилася до 3783 тис.руб.

Незважаючи на стрімке збільшення виручки від реалізації товарів майже у два рази, прибуток збільшився менш значно у зв'язку зі збільшенням всіх видів витрат, що призвело до зниження рентабельності продажів.

Для ведення бухгалтерського обліку відповідно до Федерального закону Російської федерації "Про бухгалтерський облік» виділено спеціальний підрозділ-бухгалтерія, що складається з головного бухгалтера, його заступника та звичайного бухгалтера. Схема організації бухгалтерського обліку наведена нижче.


Рис 3.2. Схема організації бухгалтерського обліку в ТОВ «Автотех»

Вести бухгалтерський облік по основних засобах, касі, розрахунковому рахунку, авансовими звітами входить в обов'язки однієї людини (бухгалтера). Заступник головного бухгалтера відповідає за операції по приходу / витраті товару і матеріалів, проведення інвентаризацій по складу, складання актів звірки з контрагентами. Головний бухгалтер складає бухгалтерську звітність та здійснює контроль за роботою бухгалтерії.

Облікова політика підприємства містить робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить синтетичні та аналітичні рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку розрахунків за товари і послуги відповідно до вимог своєчасності та повноти обліку та звітності; правила документообігу і технологія обробки облікової інформації по розрахунках за товари та послуги . В обліковій політиці підприємства обумовлено, що бухгалтерський облік ведеться із застосуванням єдиної журнально-ордерної форми з використанням комп'ютерної програми «1С: Бухгалтерія».

3.2 Складання загального плану і програми аудиту

План та програма проведення аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками будуються з урахуванням результатів перевірки системи внутрішнього контролю даного розділу.

Сума прийнятого єдиного показника суттєвості рівномірно розподіляється між активом і пасивом бухгалтерського балансу, а потім між значущими статтями активу і пасиву балансу відповідно до їх питомою вагою в загальному підсумку, який був розрахований на етапі попереднього планування.

Таблиця 3.2.

Розрахунок рівня суттєвості згідно дедуктивного підходу.

Найменування базового показника

Значення базового показника бухгалтерської звітності

Частка (%)

Значення, що застосовується для знаходження рівня суттєвості

Балансовий прибуток підприємства (чистий прибуток)

1757

5

87,85

Обсяг реалізації без ПДВ

170564

2

3411,28

Валюта балансу

43409

2

868,18

Власний капітал

2571

10

257,10

Загальні витрати підприємства

15971

2

319,42

Середнє значення дорівнюватиме 988,77.

Показники по 1 і 2 пунктам таблиці відрізняються від середнього рівня більше ніж на 50%, тому при розрахунку середнього їх можна відкинути. Нове середнє значення складе 481,57. Для зручності розрахунків округлимо до 500 (відхилення при округленні 3,7%).

На підставі складових можна визначити рівень аудиторського ризику за формулою:

АР = ВХР * РСК * РНО, (1)

де ВХР - внутрішньогосподарський ризик

РСК - ризик засобів контролю

РНО - ризик невиявлення

АР - аудиторський ризик

АР = 0,75 * 0,25 * 0,1 ≈ 2%

Величина аудиторського ризику становить 2%.

Розрахунок значення ризику невиявлення і відповідної кількості підлягають отриманню аудиторських доказів. У даному випадку модель ризику застосовується у вигляді формули 2:

РНО = АР / (ВХР * РСК), (2)

де РНО - ризик невиявлення

АР - аудиторський ризик

ВХР - внутрішньогосподарський ризик

РСК - ризик засобів контролю

Припустимо, що аудиторський ризик ми встановили на рівні 3%, тоді:

РНО = 0,3 / (0,75 * 0,25) = 16%

Таким чином, ризик невиявлення становить 16%. Необхідну кількість аудиторських доказів назад пропорційно рівню ризику невиявлення.

Беручи до уваги рівень аудиторського ризику і рівень суттєвості, аудитор визначає обсяг вибірки, при цьому враховуються такі співвідношення: чим нижче рівень суттєвості, тим більше необхідний розмір вибірки: чим менший ризик, який аудитор згоден прийняти, тим більше розмір вибірки.

Використання аналітичних процедур на етапі планування аудиту дозволяє виявити найбільш значимі області аудиту, встановити рівень аудиторського ризику, розрахувати прийнятний рівень суттєвості, сформувати аудиторську вибірку. Весь обсяг отриманої інформації приймається до уваги при складанні плану і програми аудиту, в ході роботи і при підбитті його підсумків.

Питання проведення аудиторських процедур, наведених у програмі аудиту, з перевірки організації первинного, бухгалтерського обліку розглянуті далі. План і програму аудиту див. в додатках 3 і 4.

Отримання аудиторських доказів, реалізація аудиторських процедур засновані на систематизації та використанні методів (прийомів) аудиту. Виділення методів фактичного, документального контролю, інших прийомів проведення аудиторських перевірок зумовлено структурою системи управління, наявністю матеріальних та інформаційних потоків, правилами фінансово-господарської діяльності та поводження інформації в бухгалтерському обліку та управлінні в цілому.

Методи фактичного контролю:

 • інвентаризація активів і зобов'язань або спостереження за її проведенням;

 • спостереження за здійсненням операцій фінансово-господарської діяльності та ін

Із застосуванням прийомів фактичного контролю аудитор має можливість вибірково провести контрольні виміри активів, отримати деякі підтвердження реальності дебіторської та кредиторської заборгованості.

До основних методів документального контролю відносяться синтаксичні, арифметичні і семантичні. Синтаксичний або формальний контроль документів призначений для виявлення правильності форм документів, коректності написання реквізитів. Названий прийом спрямований на встановлення в документах необумовлених виправлень, підчисток, дописок, справжності підписів посадових і матеріально-відповідальних осіб і т.п. Арифметичний контроль (перерахунок) - полягає в перевірці правильності підрахунку підсумків у первинних документах, регістрах аналітичного, синтетичного та зведеного обліку, звітності та інших документах. Семантична перевірка документів по суті пов'язана з виявленням змісту господарських операцій, їх законність або відповідності вимогам нормативних актів, доцільності - спрямованості на досягнення цілей організації, забезпечення ефективності подій фінансово-господарської діяльності, правильності відображення даних у регістрах бухгалтерського обліку.

Методи змістовного контролю:

 • нормативна перевірка (встановлення дотримання нормативних актів, що визначають правила здійснення, оподаткування та бухгалтерського обліку господарських операцій);

 • зустрічна перевірка (виявлення відповідності між взаємопов'язаними операціями);

 • аналіз господарських операцій.

Методи аудиту орієнтовані на досягнення його цілей, підтвердження критеріїв достовірності бухгалтерської звітності, які, у свою чергу, дозволяють свідчити про наявність або відсутність типових помилок у вчиненні та бухгалтерському обліку господарських операцій.

Методи нормативної перевірки сприяють перевірці дотримання вимог нормативних актів при здійсненні господарських операцій та їх відображення в бухгалтерському обліку. Для перевірки достовірності бухгалтерської звітності потрібні не тільки нормативні методи перевірки, але й інші способи документального і фактичного контролю. Для цілей аналізу доцільності та ефективності господарських операцій призначаються переважно аналітичні процедури. Інші прийоми аудиту, поряд з методом нормативної перевірки та аналітичними процедурами, результативні при обстеженні господарюючого суб'єкта, оцінки різних аспектів діяльності.

3.3 Узагальнення результатів перевірки обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами у ТОВ «Автотех»

За результатами перевірки обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами слід скласти аудиторський свідоцтво, в якому викладаються результати перевірки дотримання економічним суб'єктом ТОВ «Автотех» правил ведення операцій, повноти і точності відображення їх у бухгалтерському обліку.

Відповідно до масштабом перевіряються операцій виділимо наступні розділи: - результати перевірки розрахункових взаємовідносин економічного суб'єкта з постачальниками, підрядчиками, дебіторами і кредиторами, - результати перевірки розрахунків з покупцями і замовниками; - результати перевірки розрахунків з підзвітними особами; - результати розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами.

I. Перевірка розрахунків починається з перевірки договорів, перевіряється наявність договорів на постачання і реалізацію продукції, правильності їх оформлення. При перевірці договорів з постачальниками, підрядниками та покупцями використовувався суцільний спосіб через їх нечисленність.

II. За 2008 рік в обліку було зареєстровано:

6200 видаткових накладних;

850 актів виконаних робіт;

18 накладних на надходження ОЗ;

541 накладних на надходження матеріалів;

1200 авансових звітів.

III. Враховуючи результати проведених раніше процедур, проводиться детальна перевірка оборотів і сальдо по рахунках обліку розрахунків. Найбільш ефективним способом проведення даної процедури є інвентаризація розрахунків з постачальниками, покупцями та іншими дебіторами і кредиторами, при цьому слід врахувати, що самі підприємства інвентаризацію розрахунків, як правило, проводять неякісно або не проводять зовсім.

IV. Була проведена перевірка правильності ведення аналітичного обліку по рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

У ході перевірки було встановлено: незважаючи на те, що рахунок розрахунків за претензіями на підприємстві не використовується, опитування працівників бухгалтерії показав, що за звітний період було два випадки невідповідності кількості продукції зазначеного у товарно-транспортної накладної та за склад-накладної (оформляється при прийманні товару на склад підприємства).

V. Перевірка відповідності даних аналітичного обліку оборотам і залишкам за рахунками синтетичного обліку. У ході проведення цієї процедури перевіряється повнота і достовірність відображення на рахунках синтетичного обліку розрахунків.

VI. Аудит розрахунків здійснюється суцільним методом. Надходження готівкових коштів у касу підприємства оформляється ПКО, грошові кошти відображаються або як аванси від покупців, або як оплата товару (залежно від того відвантажені ТМЦ чи ні). Перевірка показала, що первинні документи на підприємстві оформляються відповідно до законодавства РФ, відображаються на рахунках обліку окремо по кожному контрагенту. При проведенні аудиту авансових звітів перевіряються самі звіти та журнал реєстрації авансових звітів (журнал-ордер 7 при журнально-ордерній системі обліку).

VII. На підприємстві існує наказ про облікову політики для цілей оподаткування. ПДВ при розрахунках з покупцями враховується «по відвантаження».

На досліджуваному книги покупок і продажів ведуться в установленому порядку.

Таким чином, перевірка договорів проводилася суцільним методом. За проведення перевірки було зроблено висновок, що в договорах присутні всі необхідні реквізити, помилок з даного розділу не виявлено.

Аудит організації первинного обліку розрахунків проводився вибірковим методом. Перевірка відібраної сукупності показала, що вимоги повноти і точності відображення господарських операцій дотримуються в повному обсязі. Вимога своєчасності дотримується, за винятком деяких випадків, коли операції відображаються з невеликими відхиленнями. Наприклад, коли товар надходить у контейнерах по залізниці, датою оприбуткування є дата прийому вантажу у залізничній квитанції. Первинна облікова документація відповідає вимогам законодавства (є законною), в середині періоду, що перевіряється підприємство перейшло до використання уніфікованих форм видаткових накладних (ТОРГ-12) та рахунків-фактур.

Приклад формальної перевірки первинних документів представлений у таблиці 3.3.

Таблиця 3.3. Формальна перевірка первинних облікових документів (фрагмент)

Таблиця 3.3.

Формальна перевірка первинних облікових документів (фрагмент)

Дата перевірки

Об'єкт перевірки (розрахунки з постачальниками, покупцями)

Перевіряється первинний обліковий документ

Дата складання

документа

Зміст господарської операції

Висновок аудитора


З постачальниками

прибуткова накладна, с / ф

24.05.08

125

надходження товарів

немає оригіналу с / ф


З постачальниками

прибуткова накладна, с / ф

28.03.08

358

надходження товарів

відсутність обов'язкового реквізиту (ІПН)


З постачальниками

акт виконаних робіт

21.06.08

412

надання послуг

відсутня печатка контрагента

...

...

...

...

...

...

....

Складені в обліку проведення є коректними і відповідають рекомендованим в плані рахунків. Документи підшиваються і зберігаються в офісі підприємства - вимога законодавства щодо зберігання первинної облікової документації виконується в повному обсязі.

Аудит стану заборгованості проведено суцільним методом. За результатами інвентаризації заборгованості були підтверджені всі значаться суми. Однак протягом періоду, що перевіряється за деякими контрагентам значилася нереальна заборгованість. Рекомендується удосконалити СВК за даним розділом обліку з метою недопущення подібних ситуацій у подальшій роботі. На підприємстві не числиться заборгованість терміном понад три роки, і списання такої на підприємстві не проводилося. Інвентаризація розрахунків проводиться регулярно, результати інвентаризації оформляються актами.

На підприємстві ведуться книги покупок і продажів в установленому порядку. На підставі підсумкових сум по книгах покупок і продажів формуються записи за рахунком 68.2 «Розрахунки з бюджетом по ПДВ».

Досліджуючи структуру форми 1 (балансу) за 2008 рік - видно, що частка авансів виданих постачальникам до валюти балансу становить:

01.01.08

01.04.08

01.07.08

01.10.08

01.01.08

1783

(11,7%)

5739

(26,7%)

2953

(9,4%)

4694

(10%)

4232

(9,8%)

При цьому частка кредиторської заборгованості постачальників і підрядників до валюти балансу в цьому ж періоді становить:

01.01.08

01.04.08

01.07.08

01.10.08

01.0 1 .08

1187

(7,8%)

1851

(8,6%)

8931

(28,4%)

15 560

(33, 4%)

10254

(23,6%)

Порівняльний аналіз авансів виданих та кредиторської заборгованості постачальників.

Як видно з графіка в роботі підприємства великий вплив на розмір авансів і заборгованості надає сезонність. У I і II кварталі аванси більше заборгованості, але до середини III кварталу і в усьому IV кварталі заборгованість постачальників перевищує аванси.

Рис. 3.3. - «Аванси видані та кредиторська заборгованість постачальників»

У розрахунках з покупцями і замовниками в даний час велика увага приділяється аналізу дебіторської заборгованості, вивчається не тільки оформлення первинних облікових документів, договорів тощо, але ще склад і структура дебіторської заборгованості, а також відбулися зміни.

Проаналізуємо заборгованість покупців і її відсоток у загальній дебіторської заборгованості за 2008 рік:


01.01.08

01.04.08

01.07.08

01.10.08

01.01.08

Деб. зад.

1470

(45,1%)

1836

(24,4%)

7856

(65,1%)

10089

(63%)

4422

(42,9%)

Наявність дебіторської заборгованості свідчить про те, що частина грошових коштів виявляється зв'язаною (виключається з обороту). Тому підприємством зазвичай визначається, який відсоток дебіторської заборгованості допускається. У ТОВ «Автотех» величина дебіторської заборгованості за товар не повинна перевищувати 20% місячного обороту. За це відповідають менеджери підприємства.

Порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованостей.

Рис. 3.4. "Дебіторська та кредиторська заборгованості»

Як видно з графіка, розміри дебіторської та кредиторської заборгованості практично ідентичні.

Проведений аудит дає достатні підстави для того, щоб висловити думку про достовірність звітності підприємства, що перевіряється. На нашу думку звітність, за винятком визначених вище обставин, підготовлена ​​таким чином, щоб забезпечити у всіх істотних аспектах відображення активів і пасивів ТОВ «Автотех» станом на 1 січня 2009р. Результати проведеного аудиту відповідають результатами аудиторського висновку за 2008р.

Висновок

Курсова робота на тему «Методика аудиторської перевірки розрахунків з дебіторами і кредиторами на прикладі ТОВ« Автотех ». На даному підприємстві застосовується комп'ютеризований облік в бухгалтерській програмі 1С Підприємство 7.7.

Дана ділянка обліку був обраний у зв'язку з тим, що повнота, своєчасність і достовірність відображення розрахунків є одним з оціночних показників, які визначають якість роботи підприємства. По ходу роботи вироблено вивчення порядку ведення розрахунків з постачальниками, підрядниками та покупцями на конкретному підприємстві, розгляд різних аспектів, що стосуються даного розділу обліку. У динаміці показані величини дебіторської та кредиторської заборгованості. Дебіторська заборгованість у 2008 році в порівнянні з 2007 роком зросла більш ніж у 3 рази.

В обліковій політиці підприємства відображені не всі аспекти щодо ведення обліку. Рекомендується доопрацювати облікову політику з метою складання плану документації, документально оформлених графіків документообігу, посадових інструкцій і використовуваного плану рахунків з типовими кореспонденціями рахунків.

На підприємстві обсяг реалізації виріс майже в два рази, проте прибуток практично не змінилася. Це пов'язано з збільшилися витратами на рекламу, зниженням цін для витіснення конкурентів, наданням пільгових умов покупцям з метою утримання старих і залучення нових, а також зростаючими витратами на фінансово-господарську діяльність.

Перевірка проводилася відповідно до розробленого плану та програми. По кожному пункту програми аудиту відбиралася перевіряється сукупність і проводилися різні контрольні процедури, опитування співробітників та ін

В обліковій політиці підприємства відображені не всі аспекти щодо ведення обліку. Рекомендується доопрацювати облікову політику з метою складання плану документації, документально оформлених графіків документообігу, посадових інструкцій і використовуваного плану рахунків з типовими кореспонденціями рахунків.

При написанні роботи використовувалися законодавчо-нормативні документи (розглянуті в чотирирівневої системі) та праці багатьох авторів. Значущих відхилень порядку ведення бухгалтерського обліку та складання звітності від вимог відповідних нормативних актів немає. Тест СВК був побудований по декількох з вивчених методик (скобарь В.В., Кочінева Ю.Ю., Подільського В.І. та інші); розрахунок рівня суттєвості, аудиторського ризику та вибірки за методикою Данилевського Ю.А. та інші; план і програма і відповідно подальше проведення перевірки побудовані на основі методики, запропонованої Подільським В.І. та інші з подальшим доопрацюванням. Отримана при розрахунках істотність дозволяє зробити висновок про достовірність звітності у всіх істотних відносинах, так як зазначені в ході аудиту та передбачувані спотворення багато менше рівня суттєвості, якісні відхилення порядку ведення обліку та підготовки звітності від вимог відповідних нормативних актів є не суттєвими.

Середній розмір аудиторського ризику та вибірки говорять про те, що місячні обороти на підприємстві вже наближаються до тієї межі, коли існуючий штат співробітників бухгалтерії почне припускатися помилок. При подальшому збільшенні обороту рекомендується підвищити число співробітників бухгалтерії і більш чітко розділити їхні обов'язки і відповідальність, підвищити ефективність СВК.

Для прискорення проведення звірок розрахунків пропонується робити їх в електронному вигляді. Зв'язок електронною поштою істотно зменшує терміни проведення звірок. Для прискорення оборотності і зменшення дебіторської заборгованості пропонується проводити перевірку оформленої заборгованості не тільки на кінець кожного місяця. Це має прискорити оборотність приблизно в півтора рази.

Аналізуючи роботу складу бухгалтерії та стану бухгалтерського обліку слід зазначити, що бухгалтерія зі своєю роботою справляється, всі звіти в ІМНС здаються в строк і в повному обсязі. Звітність підготовлена ​​таким чином, щоб забезпечити у всіх істотних аспектах відображення активів і пасивів ТОВ «Автотех» і фінансових результатів його діяльності; складена відповідно до чинного законодавства.

Список літератури

    1. Цивільний кодекс РФ, чч. 1 і 2.

    2. Податковий кодекс РФ, чч. 1 і 2.

    3. Закон РФ «Про бухгалтерський облік» № 129-ФЗ від 21 листопада 1996р.

    4. Закон РФ «Про аудиторську діяльність» № 119-ФЗ від 07 серпня 2001р.

    5. Федеральний закон «Про внесення змін і доповнень у частину II Податкового кодексу РФ і деякі інші акти законодавства РФ про податки і збори, а також про визнання такими, що втратили чинність окремих актів (положень актів) законодавства РФ про податки і збори» (Федеральний закон від 06.08. 2001 № 110-ФЗ).

    6. Федеральний закон «Про акціонерні товариства» (№ 208-ФЗ від 26 грудня 1995р., В ред. Від 7 серпня 2001р.).

    7. Постанова «Про затвердження правил ведення журналів обліку отриманих і виставлених рахунків-фактур, книг покупок і книг продажів при розрахунках з податку на додану вартість» № 914 від 2 грудня 2000р.

    8. Постанова «Про заходи щодо забезпечення правопорядку під час здійснення платежів за зобов'язаннями за поставку товарів (виконання робіт або надання послуг)» № 817 від 18 серпня 1995р.

    9. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації (Наказ Міністерства фінансів РФ № 34н від 29 липня 1998р.).

    10. Федеральні правила (стандарти) аудиторської діяльності затверджені Постановою уряду РФ від 23 вересня 2002р. № 696, в ред. Постанов Уряду РФ від 04.07.03 № 405, від 07.10.04 № 532, від 16.04.05 № 228.

    11. Положення про безготівкові розрахунки в РФ (ЦБ РФ від 12.04.2001 № 2-П).

    12. Наказ «Про затвердження форми« Розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості організацій »№ 19н від 10 березня 1999р.

    13. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємства (Наказ Міністерства фінансів РФ № 94н від 31 жовтня 2000р.).

    14. Російські правила (стандарти) аудиторської діяльності. Комісія з аудиторської діяльності при Президенті РФ.

    15. Астахов В.П. Бухгалтерський (фінансовий) облік: Навчальний пособбіе. Видання 6-е, перероб. і доп. - Москва: ІКЦ «МарТ»; Ростов н / Д: Видавничий центр «МарТ», 2007. - 960с.

    16. Аудит. Практикум: Навч. посібник для вузів / В.І. Подільський, Л.Г. Макарова, А.А. Савін, Л.В. Сотникова та ін; Під. ред. Проф. В.І. Подільського - М.: «ЮНИТИ-ДАНА», Аудит, 2007

    17. Аудит: Підручник для вузів / В.І. Подільський, А.А. Савін, Л.В. Сотникова та ін; Під. ред. Проф. В.І. Подольского.-3-е изд., Перераб. і доп.-М.: «ЮНИТИ-ДАНА», Аудит, 2006

    18. Бухгалтерський облік: Підручник / А.С.Бакаев, П.С. Безруких, Н. Д. Врублевський і ін; Під ред. П.С. Безруких. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Бухгалтерський облік, 2006. - 719с.

    19. Бухгалтерський фінансовий облік: навч. для студентів, які навчаються за спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» / П. І. Камишанов, А.П. Камишанов. - 4-е вид., Испр. - Москва: Омега-Л, 2007. - 591 с.

    20. Данилевський Ю.А., Шапігузов С.М., Ремізов Н.А., Старовойтова Є.В. Аудит: Навчальний посібник .- 2-е вид., Перераб. і доп.-М.: «ВД ФБК-ПРЕС», 2007

    21. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: Підручник.-4-е вид., Перераб. і доп.-М.: «ИНФРА-М», 2004

48


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
212кб. | скачати


Схожі роботи:
Методика проведення аудиторської перевірки
Методика аудиторської перевірки основних засобів
Методика аудиторської перевірки оподаткування прибутку
Методика аудиторської перевірки фінансової звітності
Методика аудиторської перевірки касових операцій
Методика аудиторської перевірки розрахунків з постачальниками і підрядниками
Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей
Методика аудиторської перевірки уч та виробничих запасів на при
Методика аудиторської перевірки товарно матеріальних цінностей
© Усі права захищені
написати до нас