Маркетингові дослідження на ТОВ Альфа-канал

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РЕФЕРАТ

Курсова робота містить 38 с., 6 рисунків, 8 таблиць, 31 джерело, 1 додаток.

Маркетинг, дослідження, сегмент, товарообіг, реклама, клієнт, запитальник, варіація, вибірка, репрезентативність, аналіз, сукупність, коефіцієнт, анкетування, ринок

У даній роботі розглянуті маркетингові дослідження, що проводяться ТОВ "Альфа-канал" і Центром вивчення громадської думки "MONITORING". Об'єктом роботи є ТОВ "Альфа-канал". Цілі роботи:

1 описати теоретичні основи маркетингових досліджень;

2 вивчити маркетингові дослідження на підприємстві ТОВ "Альфа-канал", їх цілі, методи проведення;

3 розробити метод дослідження, що поліпшує ефективність реклами.

Також тут представлені теоретичні основи маркетингових досліджень, оцінка ефективності реклами на підприємстві і проект збільшення ефективності реклами замовників. Дано економічне обгрунтування запропонованого заходу.

ЗМІСТ

Введення

1. Теоретичні основи маркетингових досліджень

1.1 Цілі, завдання та призначення маркетингових досліджень

1.2 Коротка методика проведення маркетингового дослідження

1.3 Визначення обсягів вибірки

2. Маркетингові дослідження на підприємстві ТОВ "Альфа-канал", їх цілі, методи проведення

2.1 Коротка характеристика підприємства

2.2 Економічні показники підприємства

2.3 Аналіз маркетингової діяльності ТОВ "Альфа-канал"

3. Проектування методу збільшення попиту

3.1 Результати маркетингових досліджень

3.2 Захід щодо збільшення популярності

Висновок

Бібліографічний список

Додаток А Другий алгоритм проведення досліджень

Додаток Б Запитальник для замовника

ВСТУП

Метою даної роботи є вивчення маркетингових досліджень, проведених на ТОВ "Альфа-канал", а також розробка методу щодо підвищення популярності і, як наслідок, збільшення попиту.

Об'єкт дослідження - ТОВ "Альфа-канал" і його маркетингова діяльність, як для власних потреб, так і для виробництва ефективної реклами.

Завдання курсової роботи:

1 описати теоретичні основи маркетингових досліджень;

2 вивчити маркетингові дослідження на підприємстві ТОВ "Альфа-канал", їх цілі, методи проведення;

3 розробити метод дослідження, що поліпшує ефективність реклами.

Реклама - двигун торгівлі. На сьогоднішній день виводити новий товар на ринок або продавати навіть зарекомендував себе товар без маркетингових досліджень не можна. Деякі фірми роблять це без попереднього дослідження свого сегменту ринку і тому несуть втрати, пов'язані з нерозумінням очікувань споживачів. Виходячи з цього була вибрана ця тема.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1 Цілі, завдання та призначення маркетингових досліджень

Різноманітність функцій маркетингу відображає різносторонність маркетингової діяльності, спрямованої в кінцевому рахунку на доведення товару до сфери споживання і на задоволення потреб покупців.

Функціонально маркетинг представляє собою ієрархічно організовану систему управління діяльністю на ринку, регулювання ринкових процесів і вивчення ринку.

Одним з базових вимог маркетингу є забезпечення "прозорості" ринку і "передбачуваності" його розвитку.

Без збору достовірної інформації і наступного його аналізу маркетинг не зможе повною мірою виконати своє призначення, яке полягає у задоволенні потреб покупців. Збір інформації, її інтерпретацію, оцінні і прогнозні розрахунки, виконувані для маркетингових служб і керівництва фірми за їх замовленням, прийнято називати маркетинговим дослідженням.

Тобто маркетингове дослідження, продовжуючи бути складовою частиною маркетингу, утворює самостійне науково-практичне спрямування.

Таким чином, предметом маркетингового дослідження слід вважати маркетингову діяльність на ринку, а також ринкові процеси і явища, яким-небудь чином з нею пов'язані.

Серйозну проблему представляє вибір об'єкта маркетингового дослідження. Їм може бути саме підприємство і сили, що входять до мікросередовище його маркетингу, зокрема постачальники і підприємства-конкуренти, споживачі, федеральний або регіональний ринок, включаючи його сегменти, а також населення або окрема його група, як носій демографічних та соціально-економічних факторів макросередовища маркетингу.

Кожна фірма самостійно ставить собі завдання маркетингового дослідження, виходячи з власних інтересів. Охоплення широкого спектру напрямків маркетингових досліджень залежить від конкретних умов: ситуації на товарному ринку, маркетингової стратегії фірми і, зрозуміло, від її спеціалізації. Значна частина вітчизняних виробничо-збутових і торговельних підприємств проводить маркетингові дослідження за наступними напрямками: оцінка ринкової ситуації, короткострокові і середньострокові прогнози основних параметрів ринку, вивчення поведінки покупців і конкурентів, характеристика рівня та динаміки цін і т.п., а також оцінка власного потенціалу 1.

Мета маркетингового дослідження - створити інформаційно-аналітичну базу для прийняття маркетингових рішень і тим самим знизити рівень невизначеності, пов'язаної з ними.

Безліч цілей, які ставлять перед собою маркетологи чи їх замовники можна розбити на чотири легко ідентифікуються групи:

- Пошукові - передбачають збір додаткової інформації, що проливають світло на проблему і допомагають виробити кілька робочих гіпотез для подальшого вивчення;

- Описові - передбачають детальний опис окремих факторів і явищ, а також їх взаємозв'язків і впливу;

- Експериментальні - що складаються у перевірці маркетингових гіпотез про існування і формах причинно-наслідкових зв'язків між попитом, з одного боку, і істотними характеристиками товару (ціна, упаковка, імідж і т.п.) і самого споживача (вік, стать, дохід, характер тощо) - з іншого;

- Виправдувальні - покликані підкріпити об'єктивною інформацією вже сформовану думку, переконання, позицію керівника (фірми) або точку зору 2.

Велике виробниче або торгове підприємство може дозволити собі мати в складі маркетингової служби підрозділ, функцією якого буде організація і проведення маркетингових досліджень. Середні і тим більше малі підприємства не мають в своєму розпорядженні такими можливостями і або обмежуються невеликими підрозділами в кілька людей, або вдаються до поєднання професій, доручаючи одному зі співробітників, що виконує будь-які функції маркетингу, проведення дослідницької роботи.

Проте у ряді випадків навіть великим підприємствам невигідно самостійно проводити масштабне дослідження, що вимагає участі висококваліфікованих фахівців, проведення великих опитувань і т.п. Зарубіжний і вітчизняний досвід показує, що в більшості випадків складні маркетингові дослідження проводяться спеціалізованими маркетинговими або консалтинговими фірмами, що працюють на комерційних засадах. Крім того, до проведення маркетингових досліджень залучаються наукові установи та вищі наукові заклади, а також деякі громадські та державні організації.

Переваги передачі функції маркетингового дослідження спеціалізованим фірмам полягає в наступному: по-перше, немає необхідності створювати численний колектив фахівців, які володіють прийомами збору інформації та економетричного та статистичного аналізу, забезпечувати їх відповідним обладнанням, по-друге, спеціалізовані фірми мають досвід дослідницької діяльності в конкретній області маркетингу, необхідні зв'язки і т.п., по-третє, багато такі фірми мають панелями опитування, а також фахівцями-інтерв'юерами, банками програм (моделей) і т.д.

Функціонально маркетинг представляє собою ієрархічно організовану систему управління діяльністю на ринку, регулювання ринкових процесів і вивчення ринку.

Маркетингові дослідження подібного роду можуть виконуватися на замовлення і за програмою підприємства-замовника на комерційних умовах або ж самостійно маркетингової фірмою за стандартною програмою, розрахованою на певні категорії підприємств. Результати таких досліджень продаються всім бажаючим. Іноді маркетингова фірма продає методологію дослідження, алгоритми і прикладні програми 3.

Поглиблене дослідження ринку припускає необхідність його розгляду як диференційованої структури залежно від груп споживачів і споживчих властивостей товару, що в широкому сенсі визначає поняття ринкової сегментації.

Сегментація ринку полягає в поділі ринку на чіткі групи показників (ринкові сегменти), які можуть вимагати різні продукти і до яких необхідно додавати різні маркетингові зусилля.

Ринковий сегмент - це група споживачів, що характеризується однотипною реакцією на пропоновані продукти і на набір маркетингових стимулів 4.

Сегментація ринку може здійснюватися з використанням різних критеріїв. Для сегментації ринку товарів народного споживання основними критеріями (ознаками) є: географічні, демографічні, соціально-економічні, психографічні, поведінкові.

Географічна сегментація - розподіл ринку на різні географічні одиниці: країни, регіони, області, міста і т.д.

Демографічна сегментація - розподіл ринку на групи в залежності від таких характеристик споживачів як: вік, стать, сімейний стан, розмір і життєвий цикл сім'ї, релігія, національність. В даний час за демографічною ознакою виділяють такі групи споживачів, як діти, молодь, особи середнього віку, літні, пенсіонери, багатодітні сім'ї.

Соціально-економічна сегментація полягає у виділенні груп споживачів на основі спільності соціальної і професійної приналежності, рівнями освіти і доходів. Усі ці змінні рекомендується розглядати у взаємозв'язку один з одним або з змінними інших критеріїв, наприклад, демографічних.

Психографічна сегментація - розподіл ринку на різні групи в залежності від соціального класу, життєвого стилю чи особистісних характеристик споживачів.

Поведінкова сегментація припускає розподіл ринку на групи в залежності від таких характеристик споживачів, як: рівень знань, відносини, характер використання продукту або реакції на нього 5.

Після поділу ринку на окремі сегменти необхідно оцінити ступінь їх привабливості і вирішити, на скільки сегментів має орієнтуватися підприємство, інакше кажучи, вибрати цільові сегменти ринку.

Цільовий сегмент ринку - один або кілька сегментів, відібраних для маркетингової діяльності підприємства.

Після визначення цільового сегменту ринку підприємство повинне вивчити властивості і образ продуктів конкурентів і оцінити положення свого товару на ринку. Вивчивши позиції конкурентів, підприємство приймає рішення про позиціонування свого товару, тобто про забезпечення конкурентоспроможного стану товару на ринку. Позиціонування товару на обраному ринку - це логічне продовження знаходження цільових сегментів, оскільки позиція товару на одному сегменті ринку може відрізнятися від того, як його сприймають покупці на іншому сегменті 6.

Якщо сегментування дасть характеристики, які повинен мати продукт з точки зору бажань і припущень, то позиціонування переконує споживачів, що їм пропонується саме той товар, який вони хотіли б придбати.

Факторами, що визначають позицію товару на ринку, є не тільки ціни і якість, але також виробник, дизайн, знижки, обслуговування, імідж товару і співвідношення цих чинників. Оцінка підприємством своїх товарів на ринку може розходитися з думкою покупців з даного питання 7.

1.2 Коротка методика проведення маркетингового дослідження

Маркетингове дослідження - складний, ієрархічно структурований процес, послідовно розгортається в часі. Процес маркетингових досліджень, згідно з точки зору Є.П. Голубкова, включає наступні етапи і процедури:

 1. Визначення проблеми і цілей дослідження.

- Визначення потреб у проведенні маркетингових досліджень.

- Визначення проблеми.

- Формулювання цілей маркетингових досліджень.

 1. Розробка плану досліджень.

- Вибір методів проведення маркетингових досліджень.

- Визначення типу необхідної інформації і джерел її отримання.

- Визначення методів збору необхідних даних.

- Розробка форм для збору даних.

- Розробка вибіркового плану і визначення обсягу вибірки.

3) Реалізація плану досліджень.

- Збір даних.

- Аналіз даних.

4) Інтерпретація отриманих результатів та їх доведення до виробництва.

Керівництво організацією, здійснюючи моніторинг зовнішнього середовища, отримує інформацію з багатьох джерел - від акціонерів, які можуть висловлювати претензії до низької якості продукції, від дилерів, які можуть інформувати, що організація поступається позиції на ринку конкурентів і т.д. Однак ця інформація швидше за все стосується проблем - симптомів, а не базових проблем. Завдання дослідників як раз і є виявлення базових проблем, які лежать в основі проблем симптомів 8.

Ясний, чіткий виклад проблеми є ключем до проведення успішного маркетингового дослідження. Найчастіше клієнти маркетингових фірм самі не знають своїх проблем. Вони констатують, що обсяг продажів падає, ринкова частка зменшується, але це лише симптоми, а важливо виявити причини їх прояву. Класичною ситуацією є випадок, коли маркетингове дослідження не адресовано реальної проблеми.

Щоб уникнути подібної ситуації, необхідно дослідити всі можливі причини з'явилися симптомів. Часто в цих цілях проводяться розвідувальні дослідження.

Необхідно знати, що включає визначення проблеми:

1) виявлення симптомів;

2) чітке виклад можливих причин чи базових проблем, що лежать в основі симптомів;

3) виявлення повного списку альтернативних дій, які може зробити керуючий маркетингом для вирішення проблем 9.

Ще при проведенні досліджень використовується і інший алгоритм. Його схема представлена ​​в Додатку А 10.

У практиці маркетингу застосовуються дві основні форми опитування: анкетування і інтерв'ювання.

Анкета (розслідування) є однією з умов отримання об'єктивно значущих результатів про різного роду опитуваннях населення. Тому розробці анкети соціологи надають особливого значення. Створенню анкети передує тривалий етап розробки програми досліджень, так як в анкету закладаються гіпотези, сформульовані завдання, які належить вирішити в ході соціологічного дослідження.

Слід пам'ятати, що при розробці анкети дослідження зустрічаються труднощі, які соціолог неодмінно повинен собі представляти. Якщо не враховувати особливостей формулювання запитань в анкеті, то навіть при дотриманні всіх інших вимог методики соціологічного дослідження можна отримати хибні результати.

Інтерв'ю - це метод отримання інформації з певної теми шляхом безпосереднього цілеспрямованого діалогу інтерв'юера з респондентом.

1. Неформалізовані інтерв'ю - це вільний діалог з певної теми, коли питання (відкриті) формулюються в контексті звернення і форми фіксації відповідей нестандартизованих.

2. Полуформалізірованное - у ході діалогу задаються заздалегідь заготовлені питання по темі і додаткові.

3. Формалізоване - питання задаються по заздалегідь підготовленому запитальника з використанням карток "закритих питань" (анкета-інтерв'ю "), не допускаючи змін у формулюванні та порядок постановки питань.

При анкетуванні опитуваний сам письмово відповідає на запитання у присутності анкетера або без нього. За формою проведення воно може бути індивідуальним або груповим. Анкетування буває також очним і заочним. Найбільш поширеною формою останнього є поштовий опитування. Анкетування поштою, як правило, використовується при необхідності опитування широкого кола споживачів і підприємств по великому числу опитувань. Для цього застосовується особливий вид поштових опитувань - панельні, що дозволяють отримувати необхідну інформацію за допомогою кількаразового опитування цікавить групи покупців через рівні проміжки часу.

За допомогою споживчої панелі можна одержувати наступну інформацію: кількість товару, що купується сім'єю; розміри фінансових витрат; частка ринку основних виробників; бажані ціни; прихильність до товарної марки 11.

Інтерв'ювання як форма опитування припускає особисте спілкування з опитуваним, при якому інтерв'юер сам задає запитання і фіксує відповіді. За формою проведення воно може бути прямим (особистим) і опосередкованим (наприклад, по телефону) 12.

Анкета (або опитувальний лист) - це об'єднана єдиним дослідницьким задумом система питань, спрямованих на виявлення кількісно-якісних характеристик об'єкта і предмета дослідження.

На першій сторінці анкети - вступна частина. У ній вказується хто проводить опитування; з якою метою; дається інструкція заповнення анкети. Далі в анкеті розташовуються контактні питання. Їх завдання - зацікавити співрозмовника, ввести в курс досліджуваних проблем. Кожній поставленим завданням повинен відповідати блок основних питань, які можна підрозділити на закриті і відкриті.

Закриті питання припускають вибір відповідей з повного набору варіантів, що проводяться в анкеті. Відкриті питання, на відміну від закритих, не містять підказок, а розраховані на отримання неформалізованих відповідей. Завершують анкету заключні питання. Їх мета - зняття психологічної напруги у респондента 13. Різниця видів опитування відображено у вигляді таблиці в додатку Б.

1.3 Визначення обсягу вибірки

У реальності рішення про обсяг вибірки є компромісом між теоретичними припущеннями про точність результатів обстеження і можливостями їх практичної реалізації, насамперед маються на увазі витрати на проведення опитування.

Слід зазначити, що немає прямого зв'язку між обсягом вибірки і репрезентативністю отриманих результатів.

Найбільш теоретично обгрунтований і коректний підхід до визначення обсягу вибірки заснований на розрахунку достовірних інтервалів.

Поняття варіації характеризує величину несхожості (схожості) відповідей респондентів на певне питання. У більш строгому плані варіацією значень якого-небудь ознаки у сукупності називається відмінність його значень в різних одиниць даної сукупності в один і той же період або момент часу. Результати відповідей на питання опитування зазвичай подаються у формі кривої розподілу, малюнок 1. При високій схожості відповідей говорять про малу варіації (вузька крива розподілу) і при низькій схожості відповідей - про високу варіації (широка крива розподілу).

Малюнок 1 - Варіація і криві розподілу

В якості міри варіації зазвичай приймається середнє квадратичне відхилення, яке характеризує середню відстань від середньої оцінки відповідей кожного респондента на певне питання.

Оскільки всі маркетингові рішення приймаються в умовах невизначеності, то ця обставина доцільно врахувати при визначенні обсягу вибірки. Так як визначення досліджуваних величин для сукупності у вузькому здійснюється на основі вибіркової статистики, то слід встановити діапазон (довірчий інтервал), в який, як очікується, потраплять оцінки для сукупності в цілому, і помилку їх визначення 14. Довірчий інтервал - це діапазон, крайніх точках якого відповідає певний відсоток певних відповідей на якесь питання. Довірчий інтервал тісно пов'язаний із середнім квадратичним відхиленням досліджуваного ознаки у генеральній сукупності: чим воно більше, тим ширше повинен бути довірчий інтервал, щоб включити до свого складу певний відсоток відповідей.

Довірчий інтервал, рівний 95% або 99%, є стандартним при проведенні маркетингових досліджень. Жодна фірма не проводить маркетингових досліджень, формуючи кілька вибірок. І математична статистика дає можливість отримати якусь інформацію щодо вибіркового розподілі, володіючи тільки даними про варіації єдиною вибірки.

Вихідною інформацією, необхідною для визначення обсягу вибірки на основі розрахунку довірчого інтервалу, є: величина варіації, якій, як вважається, має сукупність; бажана точність; рівень довіри, яким повинні задовольняти результати проведеного обстеження.

Коли на поставлене запитання існує тільки два варіанти відповіді, виражені у відсотках (використовується відсотковий ступінь), обсяг вибірки визначається за наступною формулою (1):

де n - обсяг вибірки;

z - нормоване відхилення, яке визначається виходячи з обраного рівня довірливості;

p - знайдена варіація для вибірки;

g - (100-р);

е - допустима помилка.

При визначенні показника варіації для певної сукупності, насамперед доцільно провести попередній якісний аналіз досліджуваної сукупності, в першу чергу встановити схожість одиниць сукупності в демографічному, соціальному та інших відносинах, що представляють інтерес для дослідника. Можливе проведення пілотного дослідження - використання результатів цих досліджень, проведених у минулому (або збір вторинних маркетингових даних). При використанні процентної заходи мінливості приймається до уваги те обставина, що максимальна мінливість досягається для р = 50%, що є найгіршим випадком. До того ж цей показник радикальним чином не впливає на обсяг вибірки. Враховується також думка замовника дослідження про обсяг вибірки. Розраховується за формулою (2):

де s - середнє квадратичне відхилення

n - обсяг вибірки;

z - нормоване відхилення, яке визначається виходячи з обраного рівня довірливості;

е - допустима помилка.

На практиці, якщо вибірка формується заново і схожі опитування не проводилися, то s не відомо. У цьому випадку доцільно ставити похибка в частках від середньоквадратичного відхилення. Розрахункова формула перетвориться і набуває наступний вигляд (3):

Вище йшла розмова про сукупностях дуже великих розмірів. Проте у ряді випадків сукупності не є великими.

Зазвичай, якщо вибірка становить менше п'яти відсотків від сукупності, то сукупність вважається великою і розрахунки проводяться за вищенаведеними правилами.

Якщо обсяг вибірки перевищує 5% від сукупності, то остання вважається малої і в вищенаведені формули вводиться поправочний коефіцієнт.

Обсяг вибірки в даному випадку визначається за формулою (4):

де n | - обсяг вибірки для малої сукупності;

n - обсяг вибірки, розрахований за наведеними вище формулами;

N - обсяг генеральної сукупності.

Очевидно, що використання вибірки менших розмірів призведе до економії часу і коштів.

Наведені формули розрахунку обсягу вибірки засновані на припущенні, що всі правила формування вибірки були дотримані і єдиною помилкою вибірки є помилка, обумовлена ​​її обсягом. Обсяг вибірки визначає точність отриманих результатів, але не їх показність 15.

2. Маркетингові дослідження на підприємстві ТОВ "Альфа-канал", їх цілі, методи проведення

2.1 Коротка характеристика підприємства

"Альфа-канал-ТНТ" в Благовіщенському ефірі з'явиться 12 лютого 2001 року. Раніше всі журналісти та працівники відділу продажів працювали в телекомпанії "Арт-відео" Місто ". Так у Благовєщенську з'явилася перша приватна телекомпанія. Мережевим партнером був обраний канал ТНТ, який наповнив ефір безпрецедентним за обсягом та якістю підбором вітчизняних та зарубіжних художніх фільмів, пізнавальних програм і телешоу для різновікової аудиторії. Телекомпанія віщає на 27 дециметровому каналі. Глядацька аудиторія каналу - близько 300 тисяч чоловік. Мовлення здійснюється на Благовещенськ і населені пункти в радіусі 60 кілометрів. Ефірний сигнал передає Амурський ретрансляційних центр, в якому знаходиться ефірний відділ "Альфа-каналу "." Альфа-канал "став першою ланкою у великому медіа-холдингу. Зараз в холдинг входить газета" Телепорт ", агентство зовнішньої реклами" Зовнішня реклама ", радіо" Авторадіо ", радіо" Лав-радіо ", кабельний канал" Перший кабельний " і нещодавно відкрився телеканал "Культура". Телекомпанія "Альфа-канал" позиціонується як новинна телекомпанія.

Професійно побудована сітка мовлення, завдяки якій перетікання аудиторії за часом доби передбачає утримання на каналі стабільної аудиторії високорейтингових розважальних проектів в денний час і плавне наростання аудиторії до піку вечірнього прайм-тайму - часу виходу в ефір регіональних новин телекомпанії "Альфа-канал".

На "Альфа-каналі" працює великий колектив відділу продажів. Володіючи великою клієнтською базою, клієнт-менеджери відділу пропонують широкі рекламні можливості від розміщення до виробництва рекламних продуктів.

Якщо врахувати, що телекомпанія "Альфа-канал" знаходиться на повній самоокупності, то це думка не далеко від дійсності. Головним обов'язком відділу продажів є продаж рекламних можливостей. Відділ має в своєму розпорядженні великою клієнтською базою, з якою працює одинадцять клієнт-менеджерів. Начальник відділу відстежує роботу клієнт-менеджерів, проводить щотижневі планерки, знайомлячи співробітників з новими пропозиціями відділу, і займається роботою з VIP - клієнтами. Відділ пропонує клієнтам різні рекламні можливості: спонсорську участь у програмах, точкове розміщення в ефірі "ТНТ" і "Альфа-каналу", пакетне розміщення "ТНТ" і "Альфа-каналу", участь в рекламних програмах і т. п.

Відділ виробництва займається виробництвом аудіо-візуальної рекламної продукції. У структуру відділу входить начальник відділу, копірайтер, три оператори-монтажера і два дизайнери по 2 D та 3 D графіці. Аудіо-візуальна продукція приймається у виробництво на підставі творчого завдання, складеного клієнт-менеджером з відділу продажів за попередньою заявкою від клієнта. Начальником відділу складається графік зйомок, монтажу і здачі аудіо-візуальної продукції.

Відділ продажів "Альфа-каналу" надає послуги з виробництва та розміщення відеореклами. Заявити про себе в ефірі можна одним з таких способів:

- Розміщення готових відеоматеріалів (ролики, рекламні сюжети);

- Пакетні продажі рекламного часу, спеціальні пропозиції;

- Спонсорська участь у створенні або показі телевізійних програм;

- Ефективне точкове розміщення з 100% попаданням на цільову аудиторію;

-Розміщення реклами методом накладання (банери, рядок, що біжить).

Кожна телекомпанія, володіючи певними технічними можливостями, прагне зробити своїм клієнтам унікальна торгова пропозиція (УТП). Телекомпанія "Альфа-канал", за договором зі своїм мережевим партнером "ТНТ" має можливість розміщення двадцяти восьми рекламних блоків у будні й вісімнадцяти блоків у вихідні в ефірі "Альфа-каналу" і "ТНТ". На основі цього будуються пропозиції щодо точкового і пакетного розміщення рекламної інформації.

Розміщення реклами рядком, що біжить можливо на телекомпанії вже протягом п'яти років. Але якщо раніше рядком, що біжить можна було розміщувати комерційну інформацію (чим рекламодавці активно користувалися), то тепер, з 2008 року, за законом про рекламу розміщення комерційної інформації заборонено.

Окремим видом пропозицій для рекламної присутності на каналі є спонсорські пропозиції. У принципі, спонсорську пропозицію можна підготувати під будь-якого клієнта, враховуючи його цільову аудиторію і особисті уподобання. Але на "Альфа-каналі" давно розроблені і добре продаються певні спонсорські позиції - спонсор програми, заставки, що відкривають та закривають рекламні блоки, одяг для провідних і Product placement (присутність продукту, наприклад, вода "Амурська" в студії).

Також телекомпанія надає послуги з відстеження реклами клієнтів: пропалюють на диски відеоматеріал з датою і часом. При створенні реклами проводяться дослідження ринку шляхом зіставлення ситуації з минулими замовленнями і добування інформації з них.

Для створення позитивного іміджу "Альфа-каналу", використовуються всі ресурси медіа-холдингу. Володіючи власною виробничою базою, можливістю розміщення в телеефірі, газеті "Телепорт", в ефірі "Авторадіо" і "Лав радіо", на "Першому кабельному", телеканалі "Культура" та щитах зовнішньої реклами своїх промо-та іншої рекламної інформації, "Альфа -канал "знаходиться в більш вигідних умовах, ніж інші учасники ринку. Виходячи з цього можна припустити, що витрати на рекламу в телекомпанії мінімальні. Дані не розголошуються.

Оборот на "Альфа - каналі" за останні два роки представлений в таблиці 1.

Таблиця 1-Оборот за три роки

Року

Темп росту,%

Зраді-

ня,%

Місяці

2007

2008

2009

2008 до 2007

2009 до 2008


Січень

798024,8

777484,0

694007,0

-2

-10

-14

Лютий

733998,7

1183444,6

875088,1

61

-27

19

Березень

845260,6

1051563,7

907762,7

24

-14

7

Квітень

875176,7

1017038,2

1007965,0

16

-1

15

Травень

979116,5

1165874,0

814900,1

19

-31

-17

Червень

862275,3

1106037,5

1057514,1

28

-5

22

Липень

739293,5

990856,2

962120,4

34

-3

30

Серпень

836313,7

978353,1

885760,2

16

-10

6

Вересень

799566,6

1025131,0

1009584

28

-2

26

Жовтень

1006917,4

1254518,1

1033794

24

-12

2

Листопад

1225904,9

1073850,3

1058003

-12

-2

-12

Грудень

1415237,8

1508043,3

1082213

6

-29

-24

Всього за рік

11117086,4

13132194,0

11388711,6

18

-13

4

У порівнянні з минулим роком


18%

-13%4%

Переглянувши таблицю можна зробити висновок, про те що товарообіг за 2008 рік порівняно з 2007 роком збільшився на 18%, а товарообіг за 8 місяців 2009 рік в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року зменшився на 13%. Простежується позитивна тенденція на телекомпанії. Оборот по групах на "Альфа-каналі" за 2007-2008 роки відображено в таблиці 2.

Таблиця 2-Оборот за групами

рік

Група

2007

2008

Збільшення

надходжень,%

Розміщення роликів:

5782015,5

6973606,2

21

Спонсорство програм:

2811811,4

2877049,7

2

Та, що біжить рядок

685281,0

945852,5

38

Виробництво:

670054,0

750386,5

12

Місце вакантне:

97436,3

564611,1

479

Бізнес Новини:

481273,7

527959,9

10

Різне:

589214,5

492728,0

- 16

РАЗОМ

11117086,4

13132194,0


В розділ Різне входять програми та послуги:

- "7 п'ятниць";

- "Інструкція щодо застосування";

- Різні послуги: пропалення на диски, моніторинг роликів замовника і т.д.

Як видно з малюнка 4, в порівнянні з 2007 роком у 2008 році простежується позитивний приріст, крім розділу "Різне", де приріст склав -16%. В середньому загальний товарообіг у 2008 році в порівнянні з 2007 роком збільшився на 93,6%. Виходячи з цього можна сміливо сказати, що телекомпанія перебуває у повільному, але впевнений розвиток.

2.2 Економічні показники підприємства

Оцінка платоспроможності підприємства. Для початку необхідно скласти баланс активів і пасивів підприємства. Його можна виразити у вигляді таблиці.

Таблиця 3 - Баланс активів і пасивів за 2009 рік

Ступінь ліквідності

Базисний рік

Відхилення

Звітний рік

Відхилення


актив, УРАХУВАННЯМ

пасив, т. р.


актив, т. р.

пасив, т. р.


1

10365,8

7435,3

2930,5

12784,6

9468,2

3316,4

2

16755,5

13993,9

2761,6

16798,8

14556,1

2242,7

3

9936,2

21554,3

-11618,1

12249,9

24368,6

-12118,7

4

32349,8

21845,6

10504,2

34972,5

21252,1

13720,4

РАЗОМ

69407,3

64828,5

4578,8

76804,9

69645,0

7159,9

КТЛ1 = (10365800 +9936200 +16755500) / (7435300 +13993900) = 37057500 / 21429200 = 1,72;

КБЛ1 = 27121300 / 21429200 = 1,26;

КАЛ1 = 10365800 / 21429200 = 0,48;

КОЛ1 = (10365800 +8377700 +2980800) / (7435300 +6996900 +6466300) = 21724300 / 20898500 = 1,03.

КТЛ2 = (12784600 +12249900 +16798800) / (9468200 +14556100) = 41833300 / 24024300 = 1,74;

КБЛ2 = 29583400 / 24024300 = 1,23;

КАЛ2 = 12784600 / 24024300 = 0,53;

КОЛ2 = (12784600 +8399400 +3674970) / (9468200 +7278050 +6375630) = 24858970 / 23121880 = 1,07

Таблиця 4 - Показники ліквідності в динаміці

Показники

Періоди

Зміна,%


базисний

звітний


КТЛ

1,72

1,74

1

КБЛ

1,26

1,23

-3

КАЛ

0,48

0,53

10

КОЛ

1,03

1,07

3

Рисунок 2 - Динаміка показників ліквідності

Проаналізувавши отримані коефіцієнти, можна зробити висновок, про те, що баланс є ліквідним. Це добре.

Основні показники рентабельності:

- Майно підприємства;

- Власні кошти;

- Виробничі фонди;

- Норма балансового прибутку;

- Чиста норма прибутку.

Розрахунок рентабельності майна підприємства:

Чистий прибуток можна розрахувати, перемноживши товарообіг за період на торгову націнку (32%).

РІП1 = 14674554 / 17351800 * 100 = 84,570;

РІП2 = 14674554 / 19201450 * 100 = 76,425.

Розрахунок рентабельності власних коштів:

РСС1 = 14674554 / 24325800 * 100 = 60,325;

РСС2 = 14674554 / 26758380 * 100 = 54,840.

Розрахунок загальної рентабельності виробничих фондів:

ОРПФ1 = 14674554 / 32349800 * 100 = 45,362;

ОРПФ2 = 14674554 / 34972500 * 100 = 41,960.

Розрахунок норми балансового прибутку:

НБП1 = 14674554 / 11117086400 * 100 = 0,132;

НБП2 = 14674554 / 11388711600 * 100 = 0,128.

Розрахунок чистої норми прибутку:

ЧНП1 = 12958150 / 11117086400 * 100 = 0,116;

ЧНП2 = 12958150 / 11388711600 * 100 = 0,113.

Таблиця 5 - Динаміка показників рентабельності

Показники

Періоди

Зміна,%


базисний

звітний


РВП

84,570

76,425

-10

РСЗ

60,325

54,840

-10

ОРПФ

45,362

41,960

-8

НБП

0,132

0,128

-4

ЧНП

0,116

0,113

-3

Рисунок 3 - Динаміка показників рентабельності

Розрахунок показників фінансової стійкості.

Коефіцієнт власності:

К1 = 9936200 / 69407300 = 0,143;

К2 = 12249900 / 76804900 = 0,159.

Коефіцієнт частки позикових коштів:

К1 = 64828500 / 69407300 = 0,934;

К2 = 69645000 / 76804900 = 0,906.

Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів:

К1 = 64828500 / 10365800 = 6,254;

К2 = 69645000 / 12784600 = 5,447.

Таблиця 6 - Динаміка показників фінансової стійкості

Показники

Періоди

Зміна,%


базисний

звітний


К. власної.

0,143

0,159

11

К. частки позикових ср-в.

0,934

0,906

-3

К. отн. позикові. і власної. ср-в.

6,254

5,447

-13

Рисунок 4 - Показники фінансової стійкості в динаміці

Провівши розрахунок показників, які були необхідні для оцінювання фінансового стану ТОВ "Альфа-канал", можна їх проаналізувати і зробити висновок про ефективність діяльності телекомпанії.

Був складений баланс активів і пасивів підприємства на кінець 2009 року. Проаналізувавши, показники оцінки ліквідності, був зроблений висновок, про те, що складений баланс ліквідний (тобто відбувається покриття зобов'язань підприємства такими активами, термін перетворення яких у грошові кошти відповідає терміну погашення зобов'язань або є менше).

Потім були знайдені показники рентабельності і фінансової стійкості. З таблиць 1,5 і 6 видно, що майже всі показники в 2009 році, в порівнянні з 2007, знижуються з темпом до 10%. Також знижується оборот: у порівнянні з 2007 роком він знизився на 13%. Все це безсумнівно надає негативний вплив на ефективність діяльності ТОВ "Альфа-канал". Для стабілізації та поправки ситуації можна спробувати прискорити процес виробництва і реалізації шляхом прискорення оборотності дебіторської заборгованості.

У цілому, з-за МФК ефективність діяльності телекомпанії різко знизилася в порівнянні з 2007 роком.

2.3 Аналіз маркетингової діяльності ТОВ "Альфа-канал"

Протягом 5 років, практично з моменту заснування каналу, проводяться щорічні маркетингові дослідження, які покликані скласти чітку картину становища каналу серед конкурентів медіа-ринку. Надалі ця інформація є потенційним клієнтам.

Остання маркетингове дослідження було проведено в квітні 2008 року за темою "Інформаційно-комунікативний потенціал електронних і друкованих ЗМІ м. Благовещенська. Дослідження в 2009 році не проводилися через МФК (світової фінансової кризи), наступне дослідження готується до березня 2010 року.

Дослідження для телекомпанії проводить Центр вивчення громадської думки "MONITORING". Дослідження проводяться методом маршрутно-квотною вибірки. Для дослідження береться генеральна сукупність, з якої формується репрезентативна вибірка з трьохсот осіб. Анкетування здійснюється шляхом опитування громадян, які підходять під вибірку безпосередньо у них вдома інтерв'юерами компанії "Моніторинг". Респонденти відповідають на 30 - 40 питань залежно від якості опитувальників. У кінці опитування респондентам видається невеличка грошова компенсація або приємний сувенір.

Як правило, досліджується цільова аудиторія за статево ознаками, рівнем освіти, рівня доходу, рівня телеперегляду. Телекомпанія переслідує і інші цілі, основна з яких - це рівень переваги каналів і програм. Це допомагає замовникам прийняти правильне рішення, враховуючи свою цільову аудиторію, при виборі часу прокату.

Іноді говорять про рейтинг програм на Благовіщенському медіа-ринку, але це некоректне висловлювання вже тому, що завмер рейтингів у Благовєщенську не проводиться. Це зовсім іншого роду дослідження, для яких потрібне спеціальне обладнання - "піплметри". Такими дослідженнями займається компанія "Геллап Медіа".

TNS Gallup Media (ТНС Геллап Медіа) заснована в 1994 р. Сьогодні це провідна дослідницька компанія у галузі ЗМІ та реклами і єдина на російському ринку, що спеціалізується тільки в даній сфері досліджень. З 2001 р. TNS Gallup Media входить до міжнародної дослідницької групи TNS, що займає по оборотах першу позицію в Європі і другу у світі. Діяльність TNS Gallup Media заснована на міжнародних стандартах проведення медіадосліджень.

Дослідження TV Index проводиться з використанням піплметрів, які встановлюються в домогосподарствах панельної вибірки. "Панельній вибіркою" або "панеллю" прийнято називати вибірку, до якої респонденти відбираються для тривалого участі в дослідженні, за умови, що вони будуть відповідати заданим цілями дослідження вимогам. Репрезентативність вибірки забезпечується за рахунок спеціальної системи контролю відповідності панелі набору характеристик (як індивідуальних, так і домогосподарства в цілому).

Протягом доби піплметр автоматично з точністю до секунди фіксує всі перемикання телевізора на кожний з телеканалів, а також час, протягом якого здійснювався перегляд. До піплметри додається спеціальний пульт, на якому за кожним респондентом закріплена своя кнопка. При знаходженні в кімнаті з включеним ТВ, респондент натискає свою кнопку, і таким чином ми отримуємо всі необхідні соціально-демографічні характеристики того члена сім'ї, який дивиться телевізор. Після того, як респондент зареєструвався, піплметр автоматично записує всі зроблені ним перемикання. Протягом дня піплметр збирає всю інформацію про теледивлення і зберігає її в пам'яті до зв'язку з центром обробки даних.

Всі дані збираються в центральному інформаційному центрі, де обробляються і аналізуються, після чого надаються у звітах замовникам. У 2010 році очікується прихід "Геллап-Медіа" в Благовєщенськ. І тільки тоді можна буде говорити про рейтинг програм.

3. Проектування методу збільшення попиту

3.1 Результати маркетингових досліджень

За результатами дослідження у квітні 2008 року, телеканал ТНТ - "Альфа-канал" знаходиться на четвертому місці (після першого каналу, каналу "Росія" та СТС - Благовєщенськ) по перевагах респондентів з репрезентативною вибірки, що складається з трьохсот осіб. Дані в таблиці

Таблиця 7 - Переваги телеглядачів

Які з телеканалів Ви вважаєте за краще дивитися?

1

1 КАНАЛ

51,5

2

РОСІЯ

50,7

3

СТС - Благовєщенськ

37,6

4

ТНТ + Альфа-канал

28,3

5

НТВ

22,4

6

КАБЕЛЬНЕ (супутникове) ТБ

21,6

7

Муз-ТВ

15,4

8

Петербург - 5 КАНАЛ

6,8

9

ТВЦ +25 канал

4,1

10

Не маю переваг, дивлюся те, де цікава програма

8,6

Малюнок 5 - Графічне представлення переваг телеглядачів

Також на запитання "Якщо б у Вас була можливість дивитися тільки один канал, який би Ви вибрали?" тільки 12,3% опитаних вибрали ТНТ - "Альфа-канал" - таблиця.

Таблиця 8 - Переваги телеглядачів

Якщо б у Вас була можливість дивитися тільки один канал, який би Ви вибрали?

1

1 КАНАЛ

26,0

2

РОСІЯ

22,3

3

СТС - Благовєщенськ

13,9

4

ТНТ + Альфа-канал

12,3

5

НТВ

11,9

6

Муз-ТВ

6,1

7

КАБЕЛЬНЕ (супутникове) ТБ

4,7

8

ТВЦ +25 канал

1,8

9

Петербург - 5 КАНАЛ

1,0

Малюнок 6 - Переваги телеглядачів

3.2 Захід щодо збільшення популярності

Основним варіантом збільшення популярності є реклама. Більшість комерційних організацій користуються рекламою, телекомпанії ж для збільшення популярності (залучення телеглядачів) використовують цікаві телевізійні програми. Популярність для телекомпанії - це запорука її функціонування і, як наслідок, отримання прибутку. При наборі передач ТНТ - "Альфа-канал" на квітень 2008 року, його популярність виражалася в перевагах телеглядачів - телеглядачі поставили ТНТ - "Альфа-канал" на 4 місце в списку з дев'яти запропонованих телеканалів. З квітня 2008 року набір передач до цих пір залишається колишній. Для збільшення популярності необхідно створити кілька нових програм виходячи з цільової аудиторії телеканалу "Альфа канал" (не ТНТ). У неї входять чоловіки і жінки 18 - 29 років, керівники середньої ланки і домогосподарки, котрі воліють дивитися інформаційні програми:

- "Сканер";

- "Погода";

- "Бізнес-новини";

- "Благовєщенськ: інструкція із застосування";

а також розважальні передачі ефіру ТНТ:

- "Комедії-клаб";

- "Наша Раша";

- "Таксі".

Виходячи з цього, для підвищення популярності "Альфа-каналу" можна створити нові розважальні програми, схожі на "Комедії клаб", "Нашу Рашу" і "Таксі". Але це проблематично, тому що ТНТ позиціонується як розважальний канал, а "Альфа-канал" - як інформаційний. Тому для досягнення поставленої мети можна створювати інформаційно-рекламні програми, такі як "Бізнес-новини" або "Благовєщенськ: інструкція із застосування", виправляючи мінуси і недоліки подібних передач і перетворюючи їх в відмітні, від існуючих передач, риси. Так як присутність програм "Погода" і "Сканер" на "Альфа-каналі" важко уявити, то для підвищення його популярності можна удосконалювати вищезгадані програми шляхом зміни ведучого, інтер'єру в студії, дизайну обкладинки програми.

У тому випадку якщо всі ці заходи нададуть вплив на телеглядачів і популярність каналу збільшиться, необхідно буде довести результати нових досліджень до потенційних клієнтів телекомпанії. І вже після цього можна буде говорити про збільшення попиту на послуги фірми. Після збільшення прибутку від запропонованих заходів можна буде задуматися про застосування більш дієвих, але більш дорогих методів підвищення попиту.

ВИСНОВОК

У роботі були представлені і вивчені теоретичні основи маркетингових досліджень, методики їх проведення. Також, для збільшення попиту на рекламу було запропоновано захід для збільшення попиту за допомогою підвищення популярності каналу.

У міру розвитку ринкових відносин маркетинг дедалі більше буде інтегруватися в загальну систему управління підприємством, коли в основі ухвалення практично всіх виробничих, збутових, фінансових, адміністративних та інших рішень буде лежати інформація, що надходить від ринку.

Таким чином, маркетинг в наш час стає дуже перспективною галуззю. Керівники повинні зрозуміти, що немає сенсу виробляти те, що ніхто ніколи не купить, а значить необхідно мати у своєму штаті людей, що знають і розуміють потреби населення. Тільки так можна забезпечити стабільний ріст прибутку компанії і зайняти гідне місце в міжнародній сфері економічних відносин.

СПИСОК

 1. Аристархова Н. Маркетинг ринку предметів споживання / М. Аристархова / / Маркетинг, № 6, 2000, с. 24-30

 2. Ассель Генрі. Маркетинг: принципи і стратегія: Підручник для вузів / Генрі Ассель - М.: ИНФРА-М, 1999. - 804 с.

 3. Басовский Л.Є. Маркетинг: курс лекцій / Л. Є. Басовский. М.: ИНФРА-М, 2001. - 219 с.

 4. Біляївський І.К. Маркетингове дослідження: інформація, аналіз, прогноз: Навчальний посібник / І. К. Біляївський. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 320 с.

 5. Березін І.С. Маркетинг та дослідження ринку / І. С. Березін. М.: Російська Ділова Література, 1999.-416 с.

 1. Благаю В.І. Маркетинг у визначеннях і прикладах / В. І. благаю - СПб.: Двадцяте трест, 1993.-377с.

 2. Бревнов А.А. Маркетинг малого підприємства: Практичний посібник / А. А. Бревнов-К.: ВІРА-Р, 1998 .- 384 с.

 3. Гембл П. Маркетинг взаємин із споживачами. / М. Стоун, Н. Вукок-Пер. з англ. М: Фаію-Прес, 2007. - 205 с.

 4. Герчикова І. Методика проведення маркетингових досліджень / І. Герчикова / / Маркетинг, № 3, 1995, с.31-42

 5. Голубков Є.П. Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика. 2-ое вид, перероб. І доп / Є. П. Голубков - М.: изд-во "Финпресс", 2000.-464 с.

 6. Горєлова А. Маркетингове дослідження: багатоаспектний погляд / А Горєлова / / маркетинг, № 6, 2000, с. 19-23

 7. Дорошів В.І. Введення в теорію маркетингу: Навчальний посібник / В. І. Дрошев-М.: ИНФРА-М, 2000.-285 с.

 8. Дуровін А.П. Маркетинг підприємницької діяльності / А. П. Дуровін. - Мінськ.: НПЖ "Фінанси, облік, аудит", 1997.-464 с.

 9. Карпов В. Маркетингове дослідження ринку / В. Карпов / / Маркетинг, № 2, 1994, с.78-88

 10. Ковальов А.І., Войленко В.В. Маркетинговий аналіз / А. І. Ковальов - М.: Центр економіки і маркетингу, 1996.-176 с.

 11. Короткий Ю. Формалізація підходу до маркетингових досліджень / Ю. Короткий / / Маркетинг, № 2, 1999, с. 65-70

 12. Котлер Ф. Основи маркетингу / Ф Котлер. Пер. з англ. - М.: Прогрес, 1991.-698 с.

 13. Кротов О. Сегментація за важливістю властивостей продукту / / Маркетинг, № 5, 2000, с. 30-55

 14. Крилова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теорія і 86 ситуацій: Навчальний посібник для вузів / Г. Д. Крилова - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 1999.-519 с.

 15. Лебедєв О.Т., Філіпова Т.Ю. Основи маркетингу / О. Т. Лебедєв - СПб.: ВД "МіМ", 1997.-224 с.

 16. Минко І.С. Практичний маркетинг. Навчальний посібник. / За ред. І.С. Минко. - М.: Вища школа, 2007. - 140 с.

 17. Панкрухин А.П. Маркетинг: Підручник / А. П. Панкрухин-М.: Інститут міжнародного права і економіки ім. А.С. Грибоєдова, 2002.-398 с.

 18. Попов Є. Планування маркетингових досліджень на підприємстві / Є. Попов / / Маркетинг, № 1,2001, с. 101-108

 19. Романов А.Н., Корлютов Ю.Ю. Маркетинг: Підручник / А. Н. Романов - М.: Банки і Біржі, 1995.-560 с.

 20. Стратегічний план маркетингу ВАТ "Обукс" за 2001 рік.

 21. Уткіна Е.А. Маркетинг / Е. А. Уткіна-М.: Асоціація авторів і видавців "ТАНДЕМ" Вид-во ЕКМОС, 2002.-320 с.

 22. Худокорнов А.Г. Академія ринку: Маркетинг. Пер. з фр. А. Дайан, Ф. Букерель, Р. Ланкар / А. Г. Худокорнов - М.: Економіка, 1993.-572 с.

 23. Класифікація інструментів системи маркетингових комунікацій. Плетньова Н.А., Маркетинг у Росії і за Кордоном № 1, 2008 р.

 24. Оцінка ефективності маркетингових комунікацій на основі єдиної моделі, Кобцев Р.Ю., Маркетинг у Росії і за кордоном, № 6, 2007

 25. Шовкова А.В. Оцінка ефективності маркетингових комунікацій, Маркетинг у Росії і за кордоном, № 6, 2007

ДОДАТОК А

Другий алгоритм проведення досліджень

ДОДАТОК Б

Різниця методів опитування

Анкетування

Інтерв'ювання

1 Анкетне опитування дає масову представницьку картину про досліджуваному предметі.

2 Не респондента не надає "обурює" впливу особистість інтерв'юера, його власні установки і погляди.

3 Відсутність інтерв'юера формує у опитуваного відчуття більшої анонімності, тому призводить до більш обгрунтованим відповідей.

4 При заповненні анкет респондент підбирає для себе найбільш підходящий час і швидкість заповнення анкети.

5 Анкетування може бути проведено кадрами, що не володіють високою кваліфікацією.

6 За допомогою анкетування можна зібрати інформацію за більш короткий термін.

1 Інтерв'ювання дозволяє здійснювати спостереження за поведінкою невеликого числа опитуваних.

2 В інтерв'ю може бути створена більш відверта неформальна обстановка, атмосфера довіри.3 Спілкування інтерв'юера з опитуваним забезпечує більш серйозне ставлення респондента до опитування.4 Особистий контакт інтерв'юера з опитуваним забезпечує одержання на всі питання, в той час як при анкетуванні можливі пропуски питань.

5 Інтерв'ю може вестися як за заздалегідь розробленим питань, так і вільно.


6 При використанні інтерв'ю існує впевненість, що на запитання відповідає саме той індивід, який визначений вимогам вибірки.

1 Біляївський І.К. Маркетингове дослідження: інформація, аналіз, прогноз: Навчальний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2001. - 320 с.

2 Березін І.С. Маркетинг та дослідження ринку. М.: Російська Ділова Література, 1999.-416 с.

3 Панкрухин А.П. Маркетинг: Підручник.-М.: Інститут міжнародного права і економіки ім. А.С. Грибоєдова, 2002.-398 с.

4 Карпов В. Маркетингове дослідження ринку / / Маркетинг, № 2, 1994, с.78-88.

5 Попов Є. Планування маркетингових досліджень на підприємстві / / Маркетинг, № 1,2001, с. 101-108.

6 Котлер Ф. Основи маркетингу. Пер. з англ. - М.: Прогрес, 1991.-698 с.

7 Попов Є. Планування маркетингових досліджень на підприємстві / / Маркетинг, № 1,2001, с. 101-108.

8 Голубков Є.П. Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика. 2-ое вид, перероб. І доп. - М.: изд-во «Финпресс», 2000.-464 с.

9 Уткіна Е.А. Маркетінг.-М.: Асоціація авторів і видавців «ТАНДЕМ» Вид-во ЕКМОС, 2002.-320 с.

10 Аристархова Н. Маркетинг ринку предметів споживання / / Маркетинг, № 6, 2000, с. 24-30

11 Дуровін А.П. Маркетинг підприємницької діяльності. - Мінськ.: НПЖ «Фінанси, облік, аудит», 1997.-464 з

12 Короткий Ю. Формалізація підходу до маркетингових досліджень / / Маркетинг, № 2, 1999, с. 65-70

13 Стратегічний план маркетингу ВАТ «Обукс» за 2001 рік

14 Березін І.С. Маркетинг та дослідження ринку. М.: Російська Ділова Література, 1999.-416 с.

15 Голубков Є.П. Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика. 2-ое вид, перероб. І доп. - М.: изд-во «Финпресс», 2000.-464 с.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
142.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Маркетингові дослідження на підприємствах на прикладі ТОВ Фрегат
Аналіз та планування основних фондів ТОВ Альфа
Стегновий канал стегновий трикутник привідний канал підколінна ямка підошовний апоневроз
Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово економічного стану ТОВ Альфа
Маркетингові дослідження програма маркетингового дослідження
Маркетингові дослідження 2
Маркетингові дослідження 6
Маркетингові дослідження
Маркетингові дослідження 5
© Усі права захищені
написати до нас