Маркетингове дослідження прогнозування ЗАТ Волзька Медіакомпанія

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

Введення

Глава 1. Теоретичні основи значення і необхідності позиціонування

Глава 2. Маркетингове дослідження позиціонування ЗАТ «Волзька Медіакомпанія»

Глава 3. Напрямки вдосконалення системи позиціонування та конкурентоспроможності ЗАТ «Волзька Медіакомпанія»

Висновок

Список використаної літератури

Введення

В умовах ринкових відносин фірма прагне за допомогою гнучких методів управління забезпечити безперервне зростання виробництва і збуту продукції і на цій основі гарантувати власну процвітання.

Значення системи позиціонування, що дозволяє фірмі виживати в конкурентній боротьбі в довгостроковій перспективі, різко зросла останнім часом. Прискорення змін в динаміці розвитку суспільства, поява нових запитів і зміна позиції споживача, зростання конкуренції за ресурси, поява нових несподіваних можливостей для бізнесу, що відкриваються досягненнями науки і техніки, розвиток інформаційних мереж, широка доступність сучасних технологій, зміна ролі людських ресурсів, а також ряд інших причин призвели до різкого зростання значення маркетингового дослідження підприємств.

Пошук шляхів виходу з економічної кризи безпосередньо пов'язаний з усуненням причин, що сприяють його виникненню, а цьому безпосередньо сприяє маркетинговий аналіз.

Проводиться ретельний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища бізнесу, виділяються ті компоненти, які дійсно мають значення для організації, проводиться збір і відстеження інформації по кожному компоненту і на основі оцінки реального стану підприємства з'ясовуються причини кризового стану. Точна, комплексна, своєчасна діагностика стану підприємства - перший етап у постановці чіткої позиції компанії і надалі чіткої стратегії антикризового управління діяльністю підприємства.

Проте стратегії, єдиної для всіх компаній, не існує, так само як і не існує єдиного універсального стратегічного управління.

Кожна фірма унікальна у своєму роді, тому і процес побудови позиціонування для кожної фірми унікальний, тому що залежить від позиції фірми на ринку, динаміку її розвитку, її потенціалу, поведінки конкурентів, характеристик виробленого нею товару або послуг, що нею послуг, стану економіки, культурного середовища і ще багатьох інших факторів.

Таким чином, актуальність даної теми полягає в тому, для того щоб виробити і зайняти залучає позицію для конкретної фірми, насамперед потрібно провести стратегічний аналіз її внутрішнього і зовнішнього середовища, виділити ключові фактори успіху, визначити сегменти і привабливість галузі.

Метою даної курсової роботи є розгляд стратегій маркетингових дослідження, методи позиціонування і зміцнення конкурентоспроможності досліджуваного підприємства.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання:

  • вивчення теоретичних і методичних матеріалів з ​​організації побудови моделей позиціонування підприємства;

  • ознайомлення з характеристикою і організаційною структурою підприємства, що аналізується;

  • аналіз чинників, що впливають на ефективність маркетингового процесу аналізованого підприємства.

Об'єктом дослідження є підприємство філія ЗАТ «Волзька Медіакомпанія» в м. Чебоксари - рекламне агентство.

Глава 1. Теоретичні основи значення і необхідності позиціонування

Основні концепції позиціонування.

Позиціонування - це процес пошуку такої ринкової позиції для підприємства, товару або послуги, яка буде вигідно відрізняти його (її) від положення конкурентів.

Ціль позиціонування - допомогти покупцю виділити дане підприємство, товар плі послугу з широкого кола аналогічних підприємств, товарів або послуг з якого-небудь відмітною ознакою і віддати при покупці перевагу саме цьому підприємству, товару або послуги. Таким чином, позиціонування забезпечує підприємству, товару або послуги конкурентну перевагу на ринку.

Розрізняють два типи позиціонування: конкурентне позиціонування підприємства і позиціонування товару чи торгової марки.

Конкурентна позиція підприємства залежить від того, як підприємство намагається створити свої конкурентні переваги на ринку. Позиція торгового підприємства визначається сукупністю пропозиції торгової послуги (певного асортименту товарів і різних послуг) та іміджу підприємства щодо конкурентів (ціни, місце розташування, фізичні характеристики магазину і т. д.).

Позиціонування грунтується на представлених нижче основних концепціях.

1. Позиціонування - довгострокова стратегія. Добре розроблена позиція підприємства на цільовому сегменті ринку залишається незмінною протягом тривалого часу. Вона стійка й пристосована до майбутнього розвитку. Позиція підприємства на ринку змінюється при внесенні змін у стратегію підприємства.

2. Позиціонування базується на сприйнятті реальними і потенційними покупцями конкретного підприємства щодо конкурентів. Позиція торгового підприємства - це думки покупців про найважливіші характеристики асортименту товарів і набору послуг, а також складових елементів іміджу підприємства на ринку. Вона характеризує місце, займане підприємством у свідомості покупців по відношенню до конкурентів.

3. Позиціонування здійснюється з урахуванням переваг представників цільового сегмента. Саме для них створюються відмітні переваги та унікальність асортименту товарів і послуг. Позиціонування переконує цільових покупців, що їм пропонують товари та послуги, які відповідають їх перевагам, і що торговельне підприємство може бути ідентифіковано з їх уявленням про «ідеальному» магазині.

4. Позиціонування базується на одержуваної покупцями вигоді. Оцінюючи позиції різних торговельних підприємств на ринку, покупці роблять це з точки зору своєї користі, вигоди. Добре розроблена позиція підприємства звертає особливості його торговельної послуги в переваги для цільових покупців і пропонує їм явні вигоди від здійснення покупки в цьому торговому підприємстві.

5. Позиціонування - відносне поняття. Підприємство займає позицію на цільовому сегменті ринку щодо підприємств-конкурентів.

Позиціонування торгового підприємства на цільовому сегменті ринку можливо на основі: особливостей торговельної послуги підприємства (наприклад, унікальний асортимент або індивідуалізовані додаткові послуги); вигод для покупців (наприклад, зручність розташування магазину, низькі ціни, задоволення всіх потреб в одному місці, гарантії якості товарів і т. д.); особливих способів надання торгової послуги (наприклад, продаж товарів в Інтернет-магазині, у каталогах і т. п.); орієнтир на певну групу покупців.

Для ефективного позиціонування потрібне дотримання наступних умов:

- Має існувати чітке уявлення про цільове сегменті;

- Вигоди, на яких грунтується позиціонування, повинні бути важливі для цільових покупців;

- Позиціонування має базуватися на дійсно сильних сторонах підприємства;

- Позиція підприємства повинна подаватись покупцям доступно і просто, за допомогою цікавої іміджевої реклами або інших засобів комунікацій.

Карта позиціонування

Найпростішим способом визначення позиції підприємства на цільовому сегменті ринку є метод побудови карти позиціонування.

Карта позиціонування - двомірна матриця, в якій представлені конкуруючі підприємства. При пошуку позиції підприємства на цільовому сегменті ринку найбільш часто використовують один з різновидів карти позиціонування - карту сприйняття.

Побудова карти сприйняття передбачає виконання наступних процедур:

1. Визначення ступеня значущості різних характеристик торгової послуги та елементів іміджу з точки зору представників даного цільового сегменту. Ця інформація збирається шляхом опитування цільових покупців про їх критеріях оцінки при виборі між різними джерелами покупки. У цій роботі визначення ступеня значущості проводилося шляхом розрахунку коефіцієнта важливості.

2. Вибір двох змінних позиціонування. Для цього використовують різноманітні методи ранжування значимості характеристик торгової послуги та елементів іміджу, наприклад шкалу важливості; обчислення середньозваженої оцінки значущості кожної з характеристик; метод постійної суми, коли 100 балів розподіляють між характеристиками, причому найбільш важливі з них одержують більшу кількість балів, та ін

Етапи позиціонування.

Процес позиціонування включає три основних етапи:

- Визначення позицій конкурентів підприємства на даному сегменті;

- Визначення переваг цільових покупців;

- Визначення позиції для підприємства.

З ходячи з таблиці, підприємство робить висновок про доступність цін на вироблений товар чи послугу, гідності які отримає споживач після покупки товару досліджуваного підприємства.

Визначенню позицій підприємств-конкурентів на цільовому сегменті ринку передує вибір змінних позиціонування і їх значень.

Значення змінних позиціонування для кожного з конкурентів, що діють на даному сегменті, виявляють шляхом опитувань представників даного сегмента або фахівців - експертів.

Основою для вибору позиції підприємства є комплексний аналіз результатів позиціонування підприємств-конкурентів і споживчих переваг. Для цього карти позиціонування конкурентів і споживчих переваг об'єднуються в зведену карту позиціонування.

Аналіз зведеної карти дозволяє вибрати один із способів позиціонування підприємства по відношенню до конкурентів:

- Зайняти на цільовому сегменті таку ж позицію, як конкурент, і вступити з ним у боротьбу за частку ринку;

- Здійснити унікальне позиціонування на основі нової, незайнятої позиції, знайшовши «нішу» на цільовому сегменті ринку.

Аналіз зведеної карти дозволяє виділити ті характеристики товару й іміджу підприємства, які можуть у вигідну сторону відрізняти підприємство від конкурентів.

Атрибути позиціонування - це те ключове перевагу товару, яке дозволить споживачеві задовольнити свої потреби і відрізняють продукт від товарів конкурентів і є джерелом мотивації покупок.

- Позиціонування на основі ціни

- Позиціонування на основі якості

- Позиціонування на основі іміджу

- Позиціонування на основі комбінації вигод

- Позиціонування на основі способу використання товарів

- Позиціонування на основі вирішення специфічних проблем

Позиціонування діє на ринку підприємства може показати, що;

- Товарний асортимент і набір послуг торговельного підприємства не затребувані на цільовому сегменті, оскільки цільові покупці бажають змін у способах задоволення своїх потреб;

- Цільовий сегмент перестав бути привабливим з-за високого рівня конкуренції, зменшення попиту та прибутку;

- Торгова послуга підприємства виявилася неконкурентоспроможною через надмірно високого рівня цін.

Результати позиціонування діє на ринку підприємства можуть показати, що існуюча позиція підприємства близька до бажань цільового сегмента ринку і відрізняється від позиції, зайняті конкурентами. У цьому випадку існуюча позиція підприємства найбільш прийнятна, вона зберігається і зміцнюється.

Глава 2. Маркетингове дослідження позиціонування ЗАТ «Волзька Медіакомпанія»

Організаційно-економічна характеристика ЗАТ «ВМК».

Філія ЗАТ «Волзька Медіакомпанія» в м. Чебоксари утворився на основі Місцевого Медіа Холдингу у вересні 2007 року. організація включає в себе: місцеве телебачення (мережевий партнер телеканалу СТС).

Товариство є юридичною особою і діє на підставі статуту та відповідно до Федерального закону «Про закритих акціонерних товариствах» від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ зі змінами та доповненнями внесеними ФЗ від 27.07.2006 р. № 155-ФЗ, Федерального закону про ЗМІ, Федерального закону РФ про рекламу від 13 березня 2006 р., Цивільним кодексом РФ і іншим чинним законодавством РФ.

Повне фірмове найменування товариства: Закрите акціонерне товариство «Волзька Медіакомпанія».

Основними видами діяльності Товариства є:

- Рекламна діяльність;

- Надання інформаційних та маркетингових послуг;

- Видавнича діяльність;

- Організація презентацій, концертів, виставок;

- Проведення дизайнерських та оздоблювальних робіт;

- Видання засобів масової інформації, методичної, довідково-інформаційної, рекламної діяльності;

- Освітня діяльність.

Канал 5 + (мережевий партнер ТНТ), надає права на розміщення реклами на федеральних каналах «Перший» та «Росія», а також «МузТВ», «Місцеве радіо», «Радіо Росії», Радіо «Маяк», газету «МК в Чебоксарах »і журнал« Класна Купа-мала ». ЗАТ «Волзька Медіакомпанія» поєднує в собі всі види ЗМІ, що робить компанію однією з найбільш успішних.

Генеральний директор


Гол. бухгалтер


Технічний

директор


Директор з персоналу


Комерційний директор


Юридичний відділ


Директор телеканалів

МТВ і «Канал

5 + »


Продюсерський

центр


Директор

радіостанції


Директор газети «Ід бізнес-середовище»


Начальник відділу продажів


Директор ШТРЕ
Телеканал «Місцеве телебачення»Телеканал «Канал 5 +»


Радіостанція »Місцеве радіо», «Радіо Росії», «Маяк»


Газета «МК в Чебоксарах», журнал «класна Купа - мала»

Рис. 1. Організаційна структура ЗАТ «Волзька Медіакомпанія»

Основна частка телевізійного рекламного ринку (див. рис. 2.) Припадає на телеканали Філії ЗАТ «Волзька Медіакомпанія в м. Чебоксари - 84%.

Рис. 2. Частка телеканалів в загальному обсязі телевізійного рекламного ринку

Частка радіостанцій Філії ЗАТ «ВМК» склала 13%.

Тут лідируючі позиції займають радіостанції «Європа плюс» та «Авторадіо», а «М-радіо» займає 6 місце (рис. 3). Обсяг рекламних надходжень до радіостанції «ВМК» збільшується.

Рис. 3. Частка радіостанцій в загальному обсязі радійного рекламного ринку

У березні 2008 року частка Філії ЗАТ «Волзька Медіакомпанія» в м. Чебоксари в загальному обсязі рекламного ринку (без урахування преси) склала 30%. Так як «Волзька Медіакомпанія» не представлена ​​на ринку зовнішньої реклами, має сенс оцінити частку компанії тільки в обсязі телевізійного та радійного ринку, в березні вона склала 60%. Таким чином можна сказати про впевнене лідируючому положенні на медійному ринку Чувашії.

Для того, щоб провести позиціонування продукції компанію необхідно розглянути основні цілі компанії, до чого вона прагне в найближчій перспективі.

Основна мета бізнесу ЗАТ «Волзька медіакомпанія» - збільшення частки цільового медійного ринку, розробка інноваційних проектів, що не мають аналогів, максимізація прибутку в довгостроковій перспективі, зміцнення громадського визнання на ринку. У своїй діяльності підприємство переслідує мети, які представлені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Цілі і завдання ЗАТ «Волзька медіакомпанія»

Сфера діяльності

Постійні орієнтири

Короткострокові цілі на 2009 р.

Маркетинг

Збільшення частки ринку рекламної діяльності на цільових ринках

Розширити кількість споживачів;

Запропонувати іновацінний рекламний продукт;

Поліпшити імідж компанії на ринку;

Підвищити якість маркетингової діяльності;

Фінанси

Ефективне управління грошовими і матеріальними ресурсами для отримання прибутку

Підвищити платоспроможність і фінансову стійкість;

Забезпечити привабливість для інвесторів;

Виробництво

Підвищення поточної динаміки попиту на цільовому ринку

Знизити витрати виробництва;

Розширити рекламні можливості;

Підвищити культуру рекламної ніші;

Якість

Підвищення конкурентоспроможності продукції у сфері якості

Підвищити задоволеність споживачів;

Вибудувати систему взаємовідносин з клієнтом засновану на статистичному контролі якості;

Персонал


Сфера діяльності

Підвищення ефективності роботи співробітників

Постійні орієнтири

Удосконалити основні кадрові процеси;

Короткострокові цілі на 2009 р.

Персонал


Побудувати більш ефективну структуру персоналу;

Підвищити задоволеність персоналу;

Удосконалити систему оплати праці та мотивації персоналу;

Менеджмент

Підвищення якості управління

Впровадити сучасні інформаційні технології і тим самим підвищити ефективність управління;

Виходячи з представлених короткострокових цілей компанії, зосереджених на збільшенні частки цільового ринку, розширення можливостей та впровадження інноваційних пропозицій, необхідно виділити значимі для ЗАТ «Волзька медіакомпанії» цільові сегменти (див. табл. 2).

Таблиця 2.

Стратегічно значимі ринкові сегменти для фірми ЗАТ «Волзька Медіакомпанія»

Товарна група

ТБ

Радіо

Преса

Зовнішня

реклама

Поліграф.

продукція

Ринковий сегмент

Холдинги, Корпорації,

Малий і середній бізнес, тобто всі статуси і найменування юридичних осіб. Область-многопрофі-

льная-середовище будь-яка

(Громадське харчування,

роздріб,

промисловість

і т.д.).

Аналогічно ТБ тут можна відзначити високу актуальність послуг компанії у

навчальних

установ,

проф. курсів,

автошкіл і т.д.


Аналогічно ТБ і Радіо плюс затребуваність

З боку фізичних осіб.


Більше

Великі

Компанії,

мережі магазинів,

в основному підприємства

займаються торговим підприємцям-давством.


Дана товарна група користується попитом практично у всього населення, оскільки найменування

видів продукції широке,

а ціни доступні.


На підставі значущих цільових сегментів, проведемо обгрунтування позиціонування компанії, засноване на відмітну рису рекламного продукту компанії (див. рис. 4).

ЗАТ «Волзька медіакомпанія»

краще ніж

інші виробники Медіа-продутка та рекламної індустрії

для

підприємств міста Чебоксари і ЧР

різного профілю, статусу, рівнем запитів і можливостей

тому що

компанія пропонує клієнтам професійну допомогу, розширені можливості, що поєднують в собі якість, ефективність та індивідуальний підхід до кожного клієнта, також високий рівень сервісу та якісне післяпродажне обслуговування

в результаті

покупці купують меблі, яка покращує їх побут і дозволяє зробити умови життя (відпочинку, роботи) більш зручними та комфортними

Рис. 4. Обгрунтування позиціонування ЗАТ «Волзька медіакомпанія

На підставі проведених досліджень побудуємо карту позиціонування для ЗАТ «Волзька медіакомпанія», щоб виділити позицію конкурентів цільового ринку виходячи з ціни і якість пропонованого продукту (див. рис. 5).

Карта позиціонування показує, що ЗАТ «Волзька медіакомпанія» пропонує продукт високої якості і намагається використовувати лояльну цінову політику доступності найбільшої кількості рекламних послуг споживачам. Тому досліджувана компанія займає свою ринкову нішу.

Також необхідно відзначити, що компанії необхідно зміцнювати всі перераховані товарні групи не тільки за допомогою маркетингових рішень, але і за допомогою активної цінової конкуренції, пропонуючи передноворічні знижки і бонуси на послуги компанії, це, безумовно, мотивує потенційних клієнтів на купівлю, а бонуси та сюрпризи просто порадують .

Глава 3. Напрями вдосконалення системи позиціонування та конкурентоспроможності ЗАТ «Волзька Медіакомпанія

ЗАТ «Волзька Медіакомпанія» виділяється серед інших рекламних агентств Чувашії наявністю повного набору ресурсів, необхідних для проведення рекламної компанії (радіо, телебачення, преса).

Розглянемо тенденції ринку і можливості перспектив рекламного агентства відносно кожного засобу ЗМІ.

Телебачення - у зв'язку із зменшенням часу протягом години ефіру, згідно ФЗ про рекламу - розцінки на рекламу зростуть, частина середніх рекламодавців - піде в Інтернет, а канали будуть вводити нові малобюджетні форми реклами. Агентство активно використовує такі види реклами як рядок, що біжить (формат потрібно, найменування рекламодавця не вказується, загублений і т.п.), «дошка оголошень» - кілька оголошень на екрані під час рекламного блоку, «стоп-кадр» - оголошення на весь екран з начиткою тексту - малобюджетна форма.

Можливість пакетного розміщення на всіх наявних ЗМІ, дозволить подолати зниження обсягів реклами на ТБ, за рахунок перерозподілу рекламних пропозицій серед різних форм рекламоносіїв. Наявність ресурсів для виробництва креативної реклами, робить рекламу більш «професійної». Можливість розміщення відеосюжетів і роликів у власних програмах робить рекламу більш ефективною, спрямованої на певну цільову аудиторію.

Преса - у середньостроковій перспективі головне, назріле і революційна подія - продаж реклами не по площі, а за кількість контактів, як на ТБ і в Інтернеті. Це призведе до підняття цін, за рахунок переоцінки недооцінених рекламних можливостей, але і приведе до збільшення ефективності і зниження вартості контакту.

Продаж за контакти вимагає розвитку дослідницьких технологій. «ВМК» співпрацює з найбільшим дослідницьким агентством Gallup Media, яке надає дані про рейтинги ЗМІ. Триває перехід від ч / б друку до кольорового: газета «МК в Чебоксарах» має кольорові смуги, а журнал «Класна Купа Мала» повністю випускається в кольоровому форматі. Тематичні смуги дозволяють більш чітко спеціалізувати видання і структурувати рекламу. Активно використовується такий вид реклами, як інформаційні статті, де рекламна інформація буде підноситися побічно; симбіоз з корисним змістом; новинний формат; використання анонсів реклами (на всіх рекламоносіях) і її повторів (у пресі).

Виданню не потрібно вибудовувати ланцюжок селера - байєр - клієнтське рекламне агентство - клієнт, так як видавничий будинок є підрозділом рекламного агентства.

Радіо - подібно телебаченню, тут свою роль зіграв закон про рекламу - зниження тривалості ефірного часу. Для залучення клієнтів вводяться нові форми корисного та інформаційного контенту, який утримує увагу слухачів (і бюджети рекламодавців), на «МFМ-радіо» проводяться різні конкурси, діють тематичні рубрики, що дозволяє ефективно, ненав'язливо розповісти споживачеві про можливості рекламодавця.

На радіо ростуть і обсяги, і загальний бюджет, в першу чергу, за рахунок недооцінки радіореклами як ефективного, малоізбегаемого рекламоносія (у тому числі за рахунок переходу рекламодавців з ТВ через підвищення цін).

Таким чином, з урахуванням сьогоднішніх фінансових змін, компанії необхідно виділити для себе ряд домінуючих і розвиваються товарних груп. Сьогодні до таких ми можемо віднести радіо, пресу і зовнішню рекламу.

Що стосується радіо та преси, то для них характерні відносно невелика частка і високий темп зростання ринку. Тому компанії необхідно інвестувати кошти в розвиток даних напрямів, так як вони здатні приносити непоганий прибуток при мінімуму втрат при розподілі бюджетів, а це дуже важливо. На радіо необхідно залучати нових рекламодавців, намагатися розробляти рубрики індивідуального характеру під клієнта, щоб клієнт, враховуючи індивідуальність і безпосередність послуги, звертався і в компанію надалі. Також необхідно враховувати вплив Інтернету, який зараз тісно взаємопов'язаний з радіо та пресою, активно розвиваються ЗМІ-інтернет-майданчики, нові форми корисного та інформаційного контенту, який утримує увагу слухачів і бюджети рекламодавців. Даний вид реклами сьогодні дуже актуальне і популярність його буде рости.

Також потрібно продовжувати розвивати друковані видання, так як дана продукція затребувана завжди і щоб підтримувати інтерес споживачів на потрібному рівні, необхідно оновлювати пропозицію. Дані носії активно включати в пакетне розміщення і перемикати рекламодавців телебачення на радійні і друковані носії реклами.

Окрему увагу хочеться приділити зовнішній рекламі, при невеликій ємності ринку, реклама має непогані темпи зростання. Активно використовуються не просто розтяжки і банери, але інші види носіїв (будинки, транспорт, лавки і т.д.) як кажуть у кого вистачить фантазії для розвитку даної послуги, і компанії потрібно намагатися проявляти новаторство і винахідливість, чим більше пропозицій і можливостей запропонує компанія, тим вищою буде конкурентоспроможність і динаміка попиту на дану послугу. Індивідуальність і креативність одні з домінуючих акцентів рекламної діяльності і їх потрібно активно використовувати.

Висновок

ЗАТ «Волзька Медіакомпанія» успішний гравець на ринку Росії. Компанія є ексклюзивним представником федеральних телеканалів Перший, Росія, Муз ТБ, а також власником шести телеканалів, десяти радіостанцій і трьох друкованих видань у ряді регіонів Росії, що підтверджує статус конкурентоспроможної позиції компанії в досліджуваній ринкової ніші.

Компанія продовжує подальше розширення своєї присутності в містах Поволжя через купівлю регіональних активів, що дозволяє вибудовувати збалансований якісний регіональний медійний ринок. Компанія активно, по максимуму використовує всі сьогоднішні можливості сучасних масових комунікацій, це дозволяє безпосереднім споживачам і потенційним клієнтам компанії розраховувати на різноманітність рекламної концепції, навіть самого креативного, це дозволяє не тільки розкрити творчі можливості компанії, але і долучити суспільство, населення до сприйняття менш консервативному і більше безпосередньому.

Кількість і статус партнерів «Волзької Медіакомпанії», а це зарекомендували себе успішні компанії (Телеканали СТС, ТНТ, РЕН ТВ, Радіостанції Російське радіо, Авторадіо, Радіо Культура, Юмор FM, Дорожнє Радіо, дослідницька Медіа компанія TNS Gallup Media) дозволяють з упевненістю говорити про чітку позицію і перспективному подальшому розвитку у всіх видах ЗМІ.

«Волзька Медіакомпанія» - Повносервісні рекламне агентство. Значним плюсом для партнерів компанії є те, що клієнти звернулися за послугами до «Волзьку Медіакомпанія», отримують, можна сказати, рекламну компанію «під ключ», повноцінну, професійну і найголовніше, результативну, тобто можна з упевненістю говорити про результативність, виправданості вкладених коштів, а це, безумовно, важливо для кожної компанії, особливо в сьогоднішніх фінансових умовах.

Рекламний бізнес у Росії і відповідно в ЧР стрімко зростає.

За останні роки було організовано чимало дизайнерських компаній, агентств по зовнішній рекламі, рекламі на інших носіях і т.д. Видається безліч рекламних газет і журналів, на FM діапазонах виходять загальноросійські радіостанції. Безумовно, все це веде до насичення досліджуваної ринкового середовища, посилення конкуренції, переважання пропозиції над потенційним попитом.

У цих умовах компанії необхідно намагатися утримувати, а також збільшувати частку ринку за допомогою постійного новаторства в рекламній сфері, знаходження нових сегментів, так як досліджуваний нами цільової ринок повний інновацій та новітніх розробок, компанії лише потрібно встигати за стрімким розвитком світових рекламних нововведень, ну і намагатися іноді випередити і самим відкрити будь-який інноваційний рекламний продукт.

У цьому випадку позиція компанії ЗАТ «Волзька медіакомпанія» буде завжди чіткої, а стратегія виправданою.

Список використаної літератури

1. Цивільний кодекс РФ (Частини I, II і III). - Офіційний текст. - М.: «Видавництво« Еліт », 2004.

2. Закон РФ Про цільову програму регіонів «Регіональне підприємництво» (зі змінами на 11 липня 2006 року).

3. Афанасьєв М. П. Маркетинг: стратегія і тактика розвитку фірми / М.П.

Афанасьєв - М.: Видавничий центр "Книга", 2005. - 304 с.

4. Анікеєв С.М. Методика розробки плану маркетингу / С.М. Анікеєв - М.: Фолиум, 2006. - 131 с.

5. Баришева А.В. Обличчям до клієнта / О.В. Баришева / / Маркетинг у Росії і за кордоном. - 2007. № 3. - С.72-83.

6. Бикова О.В. Фінансове мистецтво комерції / Є.В. Бикова, Є.С. Стоянова - М.: Перспектива, 2005. - 154 с.

7. Багієв Г.Л. Основи організації маркетингової діяльності на підприємстві / Г.Л. Багієв - СПб.: Обл. правл. ВНТОЕ, 2006. - 240 с.

8. Градов А.П. Організаційна структура та функції служби маркетингу підприємства: Навчальний пособіе.СПб.: ІК "Невський проспект", 2006. - 92 с.

9. Зав'ялов П.С. Формула успіху: маркетинг / П.С. Зав'ялов, В.Є. Демидов. - М.: ЮНИТИ, 2006. - 387 с.

10. Капустіна Н. Є. Теорія і практика маркетингу в США / Н.Є. Капустіна - М.: Справа, 2007. - 277 с.

11. Календжяна С.О. Як скласти план по маркетингу торгової компанії: Пер. з англ. / Календжяна С.О. - М.: Справа, 2007. - 80 с.

12. Лазурко Н.В. Основи організації маркетингової діяльності на

підприємстві / Н.В. Лазурко - М.: Владос, 2006. - 272 с.

13. Пєшкова Є.П. Маркетинговий аналіз у діяльності фірми / О.М. Пєшкова - М.: Ось-89, 2006. - 368 с.

14. Соловйов Б.А. Маркетинг / Б.А. Соловйов - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 381 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
95.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Прогнозування банкрутства підприємства ЗАТ Кримвтормет
Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ ПриватБанк
Оцінка та прогнозування конкурентноспроможності ЗАТ ПриватБанк
Маркетингове дослідження
Маркетингове дослідження 2
Маркетингове дослідження 2
Міжнародне маркетингове дослідження
Маркетингове дослідження ринку
Маркетингове дослідження ЧП Фенаф
© Усі права захищені
написати до нас