Малі підприємства та їх розвиток в сучасних умовах

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут

Філія в м. Барнаулі
Регіональна кафедра менеджменту і маркетингу

Курсова робота

з дисципліни "Економіка підприємства"
на тему № 13
«Малі підприємства та їх розвиток в сучасних умовах»
(На прикладі ТОВ «ОЛЬГА»)

Виконала

Сазонова Н. В.

Спеціальність
менеджмент організації
група
5Пмп-1
№ зач. книжки
02ммд0843
Керівник:
Міщенко І.К.
м. Барнаул 2008

C одержание:
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
Глава 1.Малое підприємства та їх місце в економіці Росії ... ... ... ... ... ... ... .5
1. Визначення малого підприємства як ринкового освіти .............. 5
2. Види малого бізнесу ............................................... .................................... 6
3. Реєстрація та ліцензування діяльності малих підприємств ......... 8
4. Особливості фінансування, оподаткування діяльності МП ..... 9
5. Статистика по малим підприємствам Росії та Алтайського краю .......... 10
Глава 2.Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ольга» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
1. Техніко-економічна характеристика ТОВ «Ольга ».................. 15
2. Загальна оцінка фінансового стану і фінансових результатів работиООО «Ольга» ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23
Глава 3.Преімущества і проблеми ВАТ''Ольга'', шляхи їх вирішення ... ... ... .. 32
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 38
Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40

ВСТУП
Мале підприємництво - один з провідних секторів, багато в чому визначає темпи економічного росту, стану зайнятості населення, структуру і якість валового національного продукту. Розвиток малого бізнесу відповідає загальносвітовим тенденціям до формування гнучкої змішаної економіки, поєднанню різних форм власності та адекватної їм моделі господарства, в якій реалізується складний синтез конкурентного ринкового механізму і державного регулювання великого, середнього і дрібного виробництва. І якщо великий бізнес - це скелет, вісь сучасної економіки, то все різноманіття дрібного і середнього підприємництва - м'язи, жива тканина господарського організму. Саме цей факт спонукав мене вибрати для курсової роботи тему «Малі підприємства», яку я вважала найбільш актуальною на сьогоднішній день.
Вивчення цієї теми також значно для розвитку малого підприємництва в Росії, так як воно відродилося в нашій країні порівняно недавно - в кінці 1987 року, коли держава в особі законодавчої влади благословило приватну ініціативу, чи підприємництво. Саме в 1987 році в СРСР з'явилися і почали активно розвиватися кооперативи. Росія зробила вибір на користь демократичного суспільства, заснованого на ринкових відносинах і влади закону і покликаного забезпечити особисту свободу громадян, існування без насильства, можливість кожному працювати на себе. Проте нові економічні структури і до цього дня переживають етап становлення, кілька тривалий, по правді кажучи.
Отже, метою роботи є аналіз малого підприємства та розробка пропозицій щодо вдосконалення діяльності підприємства.
Для досягнення поставлених цілей необхідно вирішити наступні завдання:
· Розкрити сутність, види, форми малого підприємства;
· Придбати практичні навички, проводячи поетапний аналіз техніко-економічної характеристики малого підприємства;
· Розкрити проблеми малого підприємства на конкретних прикладах;
· Розробка щодо вдосконалення діяльності малого підприємства.
Об'єкт дослідження - мале підприємство ТОВ «Ольга».
Предметом дослідження є процес і проблеми функціонування малого підприємства.
Суб'єкт дослідження - ТОВ «Ольга».
Часовий період досліджуваної роботи 2004 -2006 Р . Р.
Робота складається з вступу, теоретичної частини (1 розділ), техніко-економічної характеристики та фінансового аналізу (2 розділ), висновків і пропозицій по другому розділі (3 глава), висновків, списку літератури.
Теоретичною та методологічною базою послужили Кодекси та Закони РФ, нормативні акти, вітчизняна література, періодична преса, бухгалтерська звітність, Інтернет-ресурси.
У даній роботі були використані методи: аналіз, синтез, табличний, нормативний, а також програмні продукти Microsoft Word, Microsoft Excel.

Глава 1. Малі підприємства та їх місце в економіці Росії
1. Визначення малого підприємства як ринкового освіти
Відповідно з тлумачним словником В. Даля підприємництво - є виконання будь-якого нового справи, вчинення чогось значного.
У спеціальних дослідженнях використовується його трактування - це діяльність тим чи іншим способом пов'язана з отриманням прибутку, доходу.
У Енциклопедичному словнику підприємця ми знаходимо таке визначення: «Підприємництво (фр. entreprise) - ініціативна самостійна діяльність громадян, спрямована на отримання прибутку або особистого доходу, здійснювана від свого імені, під свою майнову відповідальність або від імені та під юридичну відповідальність юридичної особи. Підприємець (фр. entredivneur) може здійснювати будь-які види господарської діяльності, не заборонені законом, включаючи комерційне посередництво, торговельно-закупівельну, консультативну та іншу діяльність, а також операції з цінними паперами ».
Поняття малого підприємництва нерозривно пов'язано з розміром діючих господарських суб'єктів - малих підприємств.
Відповідно до закону від 24.07.2007г. № 209-ФЗ «Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федерації» (зі змінами від 18 жовтня 2007 року) до суб'єктів малого підприємництва відносяться внесені в єдиний державний реєстр юридичних осіб споживчі кооперативи та комерційні організації (за винятком державних і муніципальних унітарних підприємств), а також фізичні особи, внесені до єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців і здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, селянські (фермерські) господарства, які відповідають наступним:
1) для юридичних осіб - сумарна частка участі Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень, іноземних юридичних осіб, іноземних громадян, громадських і релігійних організацій (об'єднань), благодійних та інших фондів у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) зазначених юридичних осіб не повинна перевищувати 25% (за винятком активів акціонерних інвестиційних фондів і закритих пайових інвестиційних фондів), частка участі, що належить одному або декільком юридичним особам, які не є суб'єктами малого та середнього підприємництва, не повинна перевищувати двадцять п'ять відсотків;
2) середня чисельність працівників за попередній календарний рік не повинна перевищувати такі граничні значення середньої чисельності працівників для кожної категорії суб'єктів малого та середнього підприємництва:
а) від ста одного до двохсот п'ятдесяти осіб включно для середніх підприємств;
б) до ста осіб включно для малих підприємств; серед малих підприємств виділяються мікропідприємства - до п'ятнадцяти чоловік;
3) виручка від реалізації товарів (робіт, послуг) без урахування податку на додану вартість або балансова вартість активів (залишкова вартість основних засобів і нематеріальних активів) за попередній календарний рік не повинна перевищувати граничні значення, встановлені Кабінетом Міністрів України для кожної категорії суб'єктів малого та середнього підприємництва.

2. Види малого бізнесу
Все різноманіття підприємницької діяльності може бути класифіковане по різних ознаках: виду або призначенням, формами власності, кількості власників, організаційно-правових та організаційно-економічних форм.
За формами власності підприємства можуть бути приватними, державними, муніципальними, а також перебувати у власності громадських об'єднань.
За чисельністю власників підприємницька діяльність може бути індивідуальною і колективною. При індивідуальному підприємництві власність належить одній фізичній особі. Колективному підприємництву відповідає власність, що належить одночасно декільком суб'єктам з визначенням частки кожного з них (часткова власність) або без визначення часток (сумісна власність).
У числі організаційно-правових форм розрізняють товариства, суспільства, кооперативи. До основних організаційно-правових форм можна віднести: концерни, асоціації, синдикати, картелі, фінансово-промислові групи, холдинги. Розглянемо докладно одну з організаційно-правових форм - товариство з обмеженою відповідальністю, тому що надалі в роботі розглядається підприємство з цією формою.
Отже, товариство з обмеженою відповідальністю є різновидом об'єднання капіталів, не вимагають особистої участі своїх членів у справах суспільства. Характерними ознаками цієї комерційної організації є поділ її статутного капіталу на частки учасників і відсутність відповідальності останніх за боргами товариства. Майно товариства, включаючи статутний капітал, належить на праві власності йому самому як юридичній особі і не утворює об'єкта часткової власності учасників. Оскільки внески учасників стають власністю суспільства, не можна сказати, що його учасники відповідають за боргами товариства в межах внесених ними вкладів. Насправді вони взагалі не відповідають за боргами товариства, а несуть лише ризик збитків. Навіть ті з учасників, хто не вніс свій внесок повністю, відповідають за зобов'язаннями товариства лише тією частиною свого особистого майна, яка відповідає вартості неоплаченої частини вкладу (п.1 ст.87 ЦК).
Товариство з обмеженою відповідальністю є найбільш типовою формою «компанії однієї особи» і в розвинених зарубіжних правопорядках. Тому абз. 1 п. ст. 87 ЦК прямо допускає таку можливість, що розходиться з чисто граматичною розумінням «суспільства», але цілком відповідає юридичній суті справи. ДК виключає тільки можливість одноосібного участі в товаристві з обмеженою відповідальністю іншої компанії «однієї особи».
По виду або призначенням підприємницька діяльність може бути виробничої, фінансової, консалтингової, комерційна (торговельна, торговельно-закупівельна, торгово-посередницька, на товарних біржах) та ін Всі ці види можуть функціонувати окремо або разом. (Табл.1)
Табл.1-Види підприємницької діяльності.
Види підприємницької діяльності
Виробнича
Комерційна
Фінансова
Консалтингова
* Інноваційна
* Науково-технічна
* Виробництво товарів і надання виробничих послуг
* Виробниче споживання товарів і послуг
* Виконання будівельних, ремонтно-будівельних і сільськогосподарських робіт
* Виконання транспортних операцій і операцій зв'язку
* Інформаційна
* Торгова
* Торгово-закупівельна
* Торгово-посередницька
* На товарних біржах
* Банківська
* Страхова
* Лізингова
* На фондових біржах
* Загальне управління
* Адміністрування
* Фінансове управління
* Управління кадрами
* Маркетинг
* Інформаційні технології
3. Реєстрація та ліцензування діяльності малих підприємств
Кожне новостворене підприємство малого бізнесу підлягає державній реєстрації відповідно до Федерального закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб» від 8 серпня 2001 року. З моменту державної реєстрації підприємство вважається створеним і у відповідності зі ст. 51 Цивільного кодексу Російської Федерації набуває статус юридичної особи. [10]
Для державної реєстрації будь-який суб'єкт підприємницької діяльності подає реєструючому органу виконавчої влади наступні документи:
· Заяву, яку підписує засновник підприємства;
· Установчий договір або рішення про створення підприємства;
· Статут підприємства, затверджений засновниками;
· Документ, що підтверджує оплату не менше 50% розміру статутного капіталу підприємства;
· Свідоцтво про сплату державного мита;
· Документ, що підтверджує згоду відповідного антимонопольного органу на створення підприємства, у разі якщо розмір статутного капіталу перевищує величину, встановлену законодавством Російської Федерації.
Державна реєстрація повинна бути здійснена в строк не більше 5 робочих днів з дня подання документів до реєструючого органу.
Важлива умова функціонування підприємства малого бізнесу-ліцензування його діяльності. Воно здійснюється у відповідності з Федеральним законом від 8 серпня 2001 р . № 128-ФЗ «Про ліцензування окремих видів діяльності» з подальшими доповненнями та змінами. До ліцензованих відносяться такі види діяльності, здійснення яких може спричинити за собою заподіяння шкоди правам, законним інтересам, здоров'ю громадян, обороні країни і безпеки держави, культурної спадщини народів Російської Федерації. [10]
Ліцензія видається на кожний ліцензований вид діяльності, на визначений строк не менше ніж 5 років.
4. Особливості фінансування, оподаткування діяльності МП
Фінансування в процесі функціонування МП здійснюється за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел. Зовнішні джерела - банківські кредити, кошти різних фондів. Внутрішні - фінансові ресурси і внутрішньогосподарські резерви МП (прибуток, амортизаційні резерви, різні резервні та страхові фонди).
Фінансування із зовнішніх джерел являє собою держпідтримку малого бізнесу, яка здійснюється через спеціальні організаційні структури, що формують цільові програми. [5, c.74]
У сьогоднішніх російських умовах можливість залучення зовнішнього фінансування вкрай обмежена. Чим гірший стан підприємства, тим ця можливість менше. Банківське кредитування зведено до мінімуму. Наприклад, відомий в Алтайському краї КМБ-Банк добре розрекламувати себе програмою кредитування малого бізнесу. На ділі ж виявилося, що кредити в цьому банку видають підприємствам малого бізнесу, що знаходяться в радіусі 200 км від м. Барнаула.
Підприємці намагаються подолати вузькі рамки внутрішньофірмового фінансування, перерозподіляючи отриманий дохід між заробітною платою та інвестиціями.
29 грудня 2001 р . введені спеціальні податкові режими Федеральним законом і включені до Податкового кодексу РФ. Малого бізнесу стосуються голови 26.2 «Спрощена система оподаткування» (введена Федеральним законом від 24 липня 2002 р . № 104-ФЗ), 26.3 «Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності» (введена тим же Федеральним законом) і 26.1 «Система оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників» [№ 4, с. 377]
5. Статистика по малим підприємствам Росії та Алтайського краю
У РФ на кінець 2006 р . зареєстровано 1032,8 тис. малих підприємств. Середньооблікова чисельність працівників включаючи всі категорії працівників становила на кінець 2005 р . 8582,8 тис. осіб [№ 9, с. 347].
Оборот організацій за 2005 р .- 36471,3 млрд. руб., За 2006 р .- 46950,4 млрд. руб., А оборот малих підприємств склав у 2005 р .- 9633,6 млрд. руб., В 2006 р .- 12099,2 млрд. руб.
Сформована галузева структура малого бізнесу свідчить про його розвиток у сфері торгівлі та обробної промисловості. За даними на кінець 2006 р . частка МП у цих галузях економіки склала 8721,3 млрд. руб. і 91146,9 млрд. руб. відповідно.
Потім йдуть будівництво (922,0 млрд. руб.) Та операції з нерухомим майном, оренда, надання послуг освіти (725,1 млрд. руб.).
За даними органів самоврядування Алтайського краю на початок 2007р. в краї функціонувало близько 16 тис. малих підприємств, на яких задіяно 128 тис. чоловік. Індивідуальною підприємницькою діяльністю займається 63 тис. осіб, у яких працюють близько 125 тис. чоловік. Сформувався ще один вид малого бізнесу - селянські (фермерські) господарства. Їх налічується близько 5 тис. Тут трудиться майже 16 тис. осіб.
Сьогодні в сфері малого бізнесу зайнято 337 тис. чоловік, або понад чверті економічно активного населення (1295,9 тис. осіб). У порівнянні з 2005р. кількість працівників у даній сфері збільшилася на 26%.
Внесок малого бізнесу у валовий регіональний продукт становить більше 18%. За 2006р. в більшості муніципальних утворень спостерігалося зростання суб'єктів малого підприємництва. І лише в окремих територіях намітилася тенденція зниження чисельності малого бізнесу.
Галузева структура малого бізнесу змінюється незначно. Найбільш конкурентними залишаються підприємства торгівлі та громадського харчування. У загальній кількості суб'єктів малого бізнесу вони становлять 50% (на початок 2006р. Їх було 51%). В обробних виробництвах працюють всього 14% (було 13,9%). У будівництві задіяно 9% (було 8,6%), у сільському господарстві - 7% (було 5,9%). Транспортні і телекомунікаційні послуги надають 4% (було 3,9%).
У рамках реалізації програми державної підтримки малого підприємництва в Алтайському краї в 2006р. виділялося 26 млн. рублів, з них 15 млн. рублів - на субсидування банківської процентної ставки за залученими підприємцями кредитами. Обсяг коштів, направлених з крайового бюджету через адміністрації міст та районів у 2006р., Склав 10 млн. рублів, що в 2 рази більше, ніж у попередньому. Така схема визнана найбільш прийнятною, оскільки керівництво муніципальних утворень на місцях краще знає, який вид підприємницької діяльності необхідно підтримувати в першочерговому порядку.
Підписано угоду про співпрацю у сфері розвитку малого підприємництва з банком ВТБ 24. Тим самим визначена система оперативного кредитування інвестиційних проектів малих підприємств.
За «щільності» малих підприємств у розрахунку на 100 тис. населення, край відноситься до «середнім» регіонам - 600 підприємств на 100 тис. чоловік.
Регіон демонструє можливості і напрями свого розвитку, в першу чергу - через участь у федеральних конкурсах. Мінекономрозвитку Росії визнані переможцями чотири наших проекту, що забезпечило надходження з центру 95 млн. рублів. Крайова частка у співфінансуванні проектів склала 61,6 млн. рублів. Проекти:
· Створення Алтайського бізнес-інкубатора;
· Технічне переозброєння фермерських господарств;
· «Субсидування частині банківської процентної ставки за кредитами, отриманими суб'єктами малого підприємництва»;
· «Створення гарантійного фонду для суб'єктів малого підприємництва».
У крайовому бюджеті 2007р. на підтримку малих підприємств передбачено 21 млн. 35 тис. рублів.
У 2006р. фінансова допомога через механізми субсидування частини банківської процентної ставки дозволила малим підприємствам, які мають бюджетну підтримку, привернути обсяг кредитних ресурсів у розмірі 245 млн. руб., що сприяло збільшенню кількості робочих місць у середньому на 23%, зростання зарплати на 52%.
На 2007р. від муніципалітетів надійшли заявки на субсидії в обсязі 55 млн. рублів.
Важливе значення у зміцненні малого бізнесу надається інформаційному супроводу підприємницької діяльності. У числі ключових напрямків такої роботи - створення краєвого Центру підтримки підприємництва. На його площах розміщено алтайський бізнес-інкубатор, в якому для підприємців-початківців обладнані 62 робочих місця. У бізнес-інкубаторі вже виділені приміщення для 12 стартуючих компаній, центру трансферотехнологій.
Вимагає продовження робота щодо вдосконалення системи підтримки малих підприємств на муніципальному рівні. В основі запропонованої муніципальної системи підтримки передбачається постійна взаємодія органів місцевого самоврядування, Громадської ради з підприємництва та виконавчого органу об'єднання підприємців, спрямоване на вирішення проблем, що виникають у підприємців різних сфер діяльності, фермерства та громадян, які займаються веденням особистого підсобного господарства.
Система підтримки повинна включати в себе:
· Об'єднання підприємців та її виконавчий орган;
· Громадська рада з підприємництва при голові адміністрації району (міста);
· Міжвідомчу комісію району (міста) щодо усунення адміністративних бар'єрів у розвитку підприємництва;
· Інформаційно-консультаційний центр для надання послуг суб'єктам малого підприємництва.
Першочергова роль в організації ефективної роботи системи підтримки підприємництва та у створенні сприятливих умов для ведення бізнесу відводиться адміністраціям муніципальних утворень, що визначає програму соціально-економічного розвитку й розміщення її пріоритетів. [4]
Створення в краї особливої ​​туристичної і гральної зон для малих підприємств з'являються великі перспективи. Розвиток туризму, робота «міста розваг» повинні супроводжуватися розвитком харчового виробництва, побутового обслуговування, торгівлі, вдосконаленням транспортної складової. Це якраз ті сектори, де малий бізнес, як правило, стає одним із серйозних гравців на ринку і міцно займає свої позиції. [7]

Глава 2. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ольга»
1. Техніко-економічна характеристика ТОВ «Ольга»
У даній роботі буде розглянуто торгове підприємство «Ольга». Підприємство знаходиться в селі Мамонтова Мамонтовского району за адресою: вул. Пушкінська, 12. Підприємство було утворено в 1995 році у вигляді ПП, потім реорганізовано на підставі установчого договору від 5.02.2002 року одним засновником з сумою статутного капіталу в розмірі 10000 тис. руб. Зараз за своєю організаційно-правовій формі воно є товариством з обмеженою відповідальністю. ТОВ «Ольга» діє на підставі Статуту.
Місія організації-надання людям якісних товарів в асортименті та за цінами достатнім для постійного нарощування економічного потенціалу підприємства.
Основний вид діяльності ТОВ «Ольга» - комерційна, торгово-закупівельна діяльність товарами народного споживання.
ТОВ «Ольга» займається продажем наступних видів товару:
· Будівельні матеріали;
· Оздоблювальні матеріали;
· Миючі засоби;
· Засоби особистої гігієни;
· Оргтехніка;
· Побутова техніка;
· Посуд;
· Велосипеди, санки і пр.
Режим роботи ТОВ «Ольга»:
Понеділок-п'ятниця з 9 годин до 18 годин;
Субота і неділя з 9 години до 14 годин.
Управління персоналом.
Під персоналом розуміється сукупність всіх людських ресурсів, якими володіє організація.
За чисельністю працюючих ТОВ «Ольга» є мікропідприємств. [1]
На підприємстві працюють 12 осіб:
· Завідувач магазином;
· Бухгалтер;
· Товарознавець;
· Продавці - 5 чол.;
· Вантажники - 2 чол.;
· Водій;
· Технічка.
Всі права та обов'язки роботодавця і працівника дотримуються відповідно до Трудового кодексу РФ (ст.63-250) і відображені у трудовому договорі з працівником.
Розглянемо чисельність, склад, структуру персоналу. Аналіз наведено в таблиці 1.
Таблиця 1-Аналіз структури трудових ресурсів за категоріями персоналу.
Показники
01.01.2005р.
01.01.2006р.
01.01.2007р.
Абсол. зміна, чол. (2005 до 2007)
Темп зміни,% (2005 до 2007)
Чис-ть, чол.
Уд. вага,%
Чис-ть, чол.
Уд. вага,%
Чис-ть, чол.
Уд. вага,%
Середньооблікова чисельність персоналу, всього
15
100
14
100
13
100
-2
86,66
адміністративно-управлінський персонал
5
33,33
4
28,57
4
30,76
-1
80,00
Продавці
6
40,00
6
42,85
5
38,46
-1
83,33
Вантажники
2
13,33
2
14,28
2
15,38
0
100
Водій
1
6,66
1
7,14
1
7,69
0
100
Технічка
1
6,66
1
7,14
1
7,69
0
100
При виникненні необхідності підбору нового співробітника адміністрація користується послугами ЗМІ, колом знайомих. При прийомі на роботу людина отримує вступний інструктаж. Обумовлюються умови праці та розмір оплати праці. Встановлюється випробувальний термін на 3 місяці.
Форми оплати праці затверджені положенням про оплату праці працівників ТОВ «Ольга». При оплаті праці застосовуються місячні оклади. Для правильного нарахування оплати праці працівникам, велике значення має облік відступів від нормальних умов роботи. Тому до основної зарплати, згідно з чинним трудовим законодавством РФ, в ТОВ «Ольга» передбачені наступні надбавки та доплати:
оплата за роботу у святкові дні;
оплата праці за роботу в надурочний час.
Характеристика внутрішнього середовища.
На підприємстві ТОВ "Ольга" лінійна система управління.
директор
завідувач товарознавець бухгалтер
продавці вантажники водій технічка
Рис. 1 - Лінійна структура.
Лінійна організаційна структура - строго ієрархічно організована, характеризується поділом зон відповідальності і єдиноначальністю. У зв'язку з тим, що кількість працівників на підприємстві невелике, то підтип лінійної організаційної структури плоский, тобто щонайменше ієрархічних рівнів. Форма управління - змішана: бюрократично-авторитетна. Рішення приймаються вищим керівником відповідно до наявних у нього правами і повноваженнями. Рішення приймаються простими методами. Делегування повноважень обмежена. [2]
Характеристика зовнішнього середовища.
Основними постачальниками продукції для ТОВ «Ольга» є наступні підприємства міста Барнаула:
ТОВ «Росбиттехніка»;
ТОВ «Клен-престиж» (побутова техніка);
ТОВ «Домотехніка»;
ІП «Голубєв» (цвяхи, шурупи тощо);
ІП «Гратіс» (замки, гачки і т.п.);
ТОВ «АДК» (сантехніка);
ТОВ «Пахомов» (магазини «Слон»).
Співпраця з даними організаціями засноване на взаємовигідному партнерстві. Воно проявляється у наданні знижок, подарунків, рекламного устаткування.
Основними споживачами продукції є жителі Мамонтовского і, прилеглого до нього, Романівського районів.
Основні конкуренти:
ТОВ «Дизайн»: побутова техніка, будівельні матеріали тощо;
ЗАТ ОРК «Хелм»: побутова техніка, косметика, аптечні препарати, продукти;
ТОВ «Ельдорадо»: побутова техніка.
Це магазини з невеликою торговою площею, що існують на ринку менше 6 років.
Банки, з якими співпрацює ТОВ «Ольга»: філії Росбанка, Ощадбанку.
Система оподаткування, за якою працює ТОВ «Ольга»: спрощена система оподаткування у формі єдиного податку на дохід або виручку малих підприємств (Закон 1995р.).
На початку своєї діяльності в організації працювало всього 2 людини. Директор сам їздив за товаром, сам розвантажував і підміняв продавця, коли у останнього був вихідний. Приміщення під торгівлю орендували. Всього 50 кв. м . Зараз у власності ТОВ «Ольга» знаходиться приміщення загальною площею 275 кв.м. До складу будинку входять: торговельні й складські приміщення, адміністративні приміщення, побутові приміщення для персоналу. З них торгова площа-145 кв.м., 100 кв.м.-складські приміщення. До адміністративних приміщень зараховують кабінет директора і бухгалтерію. До побутових приміщень відносять роздягальню для персоналу, туалетну кімнату, їдальню.
На підприємстві ТОВ "Ольга" інформаційна система складається з електронної бази даних (1С: Бухгалтерія, 1С: Зарплата, стандартні пакети програм Office-Word, Excel) та усної форми донесення інформації.
Розглянемо структуру витрат на виробництво продукції. Результати представимо в таблиці 2. З даних таблиці випливає, що найбільшу питому вагу в структурі витрат складають витрати на оплату праці (35,84%) і амортизація основних засобів (21,60%). На другому місці за питомою вагою витрати на утримання приміщення і на соціальні потреби. Зменшилися витрати на рекламу в 2006 році в порівнянні з 2004 році. Це пов'язано з тим, що ТОВ «Ольга» в 2004 р . в райцентрі Мамонтова встановило 3 рекламних щита.
Загалом слід зазначити, що в структурі витрат за 2004 - 2006 р . Р. значних змін не відбулося.
Таблиця 2-Аналіз складу і структури витрат на виробництво і реалізацію продукції.
Показник
2004
2005
2006
Змін. 2006 до 2004
Тис. руб.
Уд. Вага,%
Тис. руб.
Уд. Вага,%
Тис. руб.
Уд. Вага,%
Абсолют.
Відносить.
Транспортні витрати
100,10
4,85
115,00
5,69
157,30
7,23
+57,2
+2,38
Заробітна плата
690,00
33,48
720,00
35,63
780,00
35,84
+90
+2,36
Відрахування на соц. потреби
180,00
8,77
189,00
9,35
254,00
11,67
+74
+2,90
Амортизація осн. коштів
640,20
31,07
530,56
26,26
470,29
21,60
-169,91
-9,47
Витрати на утримання приміщення
295,00
14,32
307,00
15,19
320,00
14,69
+25
+0,37
Витрати на паливо, електроенергію
40,17
1,95
65,28
3,23
86,30
3,96
+46,13
+2,01
Витрати на рекламу
45,70
2,22
1,40
0,06
1,260
0,06
-44,44
-2,16
Інші витрати
69,00
3,34
92,40
4,57
107,90
4,96
+38,9
+1,62
Разом витрат
2060,17
100
2020,64
100
2177,05
100
+116,88
Проведемо аналіз основних засобів, їх динаміки і структури.
Таблиця 3 - Аналіз наявності і структури основних фондів
Показники
На 01.01.2005
На 01.01.2006
На 01.01.2007
Відхилення 2006 до 2005
Відхилення 2007 до 2006
Сума, тис. руб.
Уд. вага,%
Сума, тис. руб.
Уд. вага,%
Сума, тис. руб.
Уд. вага,%
За сумою
За уд. Вазі
За сумою
За уд. вазі
Будинки
4461,0
87,88
4925,0
90,03
5520,0
88,84
+464
+2,15
+595
+1,19
Машини, обладнання
173,0
3,40
130,0
2,37
197,0
3,17
-43
-1,03
+67
+0,8
Транспортні засоби
373,0
7,34
330,0
6,03
397,0
6,38
-43
-1,31
+67
+0,35
Інші види
69,0
1,35
85,0
1,55
99,0
1,59
+16
+0,2
+14
+0,04
Разом
5076
100
5470
100
6213
100
+394
0,00
+743
0,00
З таблиці 3 випливає, що за звітний період відбулися зміни в наявності і структурі основних засобів. Сума їх збільшилась на 1137 тис. руб. Велике значення має аналіз руху і технічного стану основних виробничих фондів, який проводиться за даними бухгалтерської звітності. Проведемо аналіз на прикладі одного часового проміжку, а саме за 2006 рік.
Таблиця 4 - Динаміка структури виробничих фондів за 2006 рік.
Показники
Наявність на початок 01.01.2006 р.
Надійшло за звітний період ( 2006 р .)
Вибуло за звітний період ( 2006 р .)
Наявність на кінець 31.12.2006
Будинки
4925,0
735,0
140
5520,0
Машини, обладнання
130,0
71,0
4
197,0
Транспортні засоби
330,0
115,0
48
397,0
Інші види
85,0
43,0
29
99,0
Разом
5470
964
221
6213
Для цього розрахуємо наступні показники:
Коефіцієнт оновлення = Вартість які поступили основних засобів / Вартість основних засобів на кінець року.
Термін оновлення основних фондів = Вартість основних засобів на початок періоду / Вартість які поступили основних засобів.
Коефіцієнт вибуття = Вартість вибулих основних засобів / Вартість основних засобів на початок періоду.
Коефіцієнт приросту = Сума приросту основних засобів / Вартість їх на початок періоду.
Таблиця 5 - Дані про рух та технічний стан основних засобів
Показники
Рівень показника на 01.01.2006
Рівень показника на 01.01.2007
Зміна
Коефіцієнт оновлення
0,10
0,15
+0,05
Термін поновлення, років
7,83
5,67
-2,16
Коефіцієнт вибуття
0,02
0,04
+0,02
Коефіцієнт приросту
0,08
0,13
+0,05
Відомості таблиці 5 показують, що за 2006 рік технічний стан основних засобів у ТОВ «Ольга» дещо поліпшилося за рахунок їх оновлення.
В цілому слід зазначити, що за основними показниками, які характеризують ефективність діяльності підприємства, спостерігається поліпшення. Так, наприклад, знизилася частка собівартості у виручці, що є позитивним моментом в діяльності підприємства. Зростання рентабельності основної діяльності склав 42%, т. е. в 2 рази. Протягом аналізованого періоду спостерігається стабільне зростання прибутку.
2. Загальна оцінка фінансового стану і фінансових результатів роботи ТОВ «Ольга».
Аналіз фінансового стану підприємства є важливим елементом в системі управління підприємством, дієвим засобом виявлення внутрішньогосподарських резервів, основою розробки науково-обгрунтованих планів і управлінських рішень.
Головна інформаційна база для проведення аналізу фінансового стану - бухгалтерська звітність.
На практиці застосовують структурно-динамічний аналіз за допомогою складання ущільненого балансу, таблиця 6, в тис. руб.
Таблиця 6.
Актив
На початок року
На кінець року
Зміна
Пасив
На початок року
На кінець року
Зміна
Розділ 1
Необоротні активи
1861
2734
+873
Розділ 3
Капітал і резерви
11762
11951
+189
Те ж,% до підсумку
6,24
8,24
+2
Те ж,% до підсумку
39,42
35,44
-3,98
Розділ 2
Оборотні активи
27975
30452
+2477
Розділ 4
Долгосроч. Прагнення Альянсу.
0
0
0
Те ж,% до підсумку
93,76
91,76
+2
Те ж,% до підсумку
0
0
0
Розділ 5
Краткоср. Обазат.
18074
21235
+3161
Те ж,% до підсумку
60,57
63,98
+3861
Валюта балансу-всього
29836
33,186
+3350
Валюта балансу-всього
29836
33186
+3350
Те ж,% до підсумку
100,00
100,00
-
Те ж,% до підсумку
100,00
100,00
-
Дані таблиці показують, що загальний оборот господарських засобів, тобто активів проти початку року збільшився на 3350 тис. руб., Що є позитивним чинником. Але за цей же період збільшилися і зобов'язання організації. Слід звернути увагу на збільшення короткострокових зобов'язань на 3161 тис. руб.
Розглянемо структуру показників результатів діяльності ТОВ «Ольга», і їх динаміку. Дані представлені в таблиці 7.
Таблиця 7 - Структура та динаміка показників результатів діяльності ТОВ «Ольга», тис. руб.
Показники
За 2004 р .
За 2005 р .
За 2006 р .
Зміна
2005 до 2004
2006 до 2005
2006 до 2004
Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг.
13425
12584
15451
-841
+2867
+2026
Прибуток до оподаткування
2305
2336
4013
+31
+1677
+1708
Собівартість проданих товарів
11001
7564
9544
-3437
+1980
-1457
Валовий прибуток
2424
4020
4907
+1596
+887
+2483
Комерційні витрати
79
54
35
-25
-19
-44
Прибуток від продажів
2305
2336
4013
+31
+1677
+1708
Операційні доходи і витрати
0
0
0
0
0
0
Позареалізаційні доходи і витрати
0
0
0
0
0
0
Чистий прибуток
854
955
1401
+101
+446
+547
На підставі проведених розрахунків можна зробити висновок про те, що підприємство стабільно отримує прибуток, причому даний показник постійно зростає. У 2005 році виручка підприємства знизилася в порівнянні з 2004 роком на 841 тис. руб., Але тому що в даному році відбулося зниження рівня собівартості, на прибуток це не вплинуло, навпаки її рівень зріс до 2006 року.
Зниження собівартості у виручці є позитивним моментом в діяльності підприємства.
Показниками, що характеризують ефективність діяльності підприємств, є показники рентабельності.
Рентабельність - показник, який представляє собою відношення прибутку до суми витрат на виробництво, грошовим вкладенням в організацію комерційних операцій або сумі майна фірми використовуваного для організації своєї діяльності.
Розрахуємо дані показники на основі бухгалтерського балансу та додатки до нього. Результати розрахунків представимо в таблиці 8.

Таблиця 8 - Динаміка показників рентабельності ТОВ «Ольга».
Показники
Порядок розрахунку
2004
2005
2006
Рентабельність продукції,%
Валовий прибуток / виручка від реалізації
18,05
31,95
31,75
Рентабельність основної діяльності,%
Прибуток від продажу / собівартість реалізованої продукції
20,95
30,88
42,04
Рентабельність сукупного капіталу,%
Чистий дохід / підсумок середнього балансу-нетто
16,49
16,82
18,57
Рентабельність власного капіталу,%
Чистий дохід / середня величина власного капіталу
21,97
23,03
27,70
Період окупності власного капіталу
Середня величина власного капіталу / чистий дохід
4
4
3
Витрати на 1 руб. реалізованої продукції
Собівартість реалізованої продукції / виручка від реалізації
0,81
0,60
0,61
Показники рентабельності основної діяльності постійно зростають. Оптимальним вважається показник рентабельності 15-20%. У нашому випадку даний показник перевищує оптимальний рівень, і за останні три роки він виріс і склав 42,04%.
Використовуючи систему показників ефективності діяльності, зупинимося на наступних показниках (таблиця 9).

Таблиця 9 - Показники ефективності використання майна за 2006 рік.
Показник
Розрахункова формула
Цифрові дані,%
Рентабельність активів (майна)
Чистий прибуток \ СР величина активів * 100
4,17
Рентабельність оборотних активів
Чистий прибуток \ СР величина оборот. активів * 100
5,17
Рентабельність власного капіталу
Чистий прибуток / джерела власних коштів (підсумок разд. 3 пасиву балансу)
27,70
Рентабельність реалізованої продукції
Чистий прибуток / обсяг реаліз. Продукції * 100
2,23
Рентабельність інвестицій
Прибуток до оподаткування / короткострокові обязат .* 100
36,41
Рентабельність активів склала на 2006 рік 4,17%, цей коефіцієнт показує, який прибуток отримує підприємство з кожної гривні, вкладеної в активи.
Рентабельність реалізованої продукції, що дорівнює 2,23% показує, який прибуток підприємство має з кожної гривні проданої продукції.
Важливим критерієм в оцінці фінансового стану організації є платоспроможність і ліквідність.
Ліквідність активів-це величина, зворотна часу, необхідному для перетворення їх в гроші, тобто чим менше часу знадобитися для перетворення активів у гроші, тим активи ліквідніші.
Умови ліквідності:
А1> П1, А2> П2, А3> П3, А4 <П4.
Таблиця 10 - Групування активів і пасивів.
Поточні активи
На 01.01.2006 р.
На 01.01.2007 р.
Грошові кошти
846
972
Короткострокові фін. вкладення
1150
1576
Разом по першій групі (А1)
1996
2548
Дебіторська заборгованість
218
198
Інші оборотні активи
1659
1559
Разом по другій групі (А2)
1877
1757
Виробничі запаси
529
605
Разом по третій групі (А3)
529
605
Четверта група (А4) необоротні активи
5733
6423
Пасиви
На 01.01.2006 р.
На 01.01.2007 р.
Кредитор. заборгованість (П1)
2899
2736
Позики і кредити (П2)
413
543
Долгосроч. Зобов'язання (П3)
0
0
Капітал і резерви
7187
7258
Разом по четвертій групі (П4)
7187
7258
Аналіз ліквідності балансу показує, баланс організації не є повністю ліквідним, тому що не дотримується одне з чотирьох правил:
А1 <П1, А2> П2, А3> П3, А4 <П4,
Як на початок періоду, так і на кінець періоду. У даному випадку А1 <П1, тобто найбільш ліквідні активи не покривають найбільш термінові зобов'язання. Решта умов ліквідності дотримуються, навіть є перевищення П4 над А4, що свідчить про перевищення власного капіталу над важкореалізованих активами, і навіть залишаються вільні кошти для поповнення оборотних активів. Це позитивна динаміка, тому що зменшується дефіцит грошових коштів, необхідних для погашення термінових зобов'язань.
Перевищення короткострокових (А1) активів над оборотними (А3) свідчить про те, що організація не має вільного ресурсами.
Розглянемо коефіцієнт поточної ліквідності, який розраховується як відношення фактичної суми оборотних активів до суми термінових зобов'язань.

Таблиця 11 - Аналіз платоспроможності ТОВ «Ольга».
Показники
Нормальні значення
01.01.2006 р.
01.01.2007 р.
Зміни за період
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
> 0,2
0,50
0,64
+0,14
Коефіцієнт поточної ліквідності
> 2
3,49
3,27
-0,51
Коефіцієнт загальної платоспроможності
> 2
2,06
2,56
+0,50
З табличних даних видно, що коефіцієнт абсолютної ліквідності має нормальне значення. Коефіцієнт поточної ліквідності показує, що у підприємства достатньо оборотних коштів, які при необхідності можуть бути використані для погашення її короткострокових зобов'язань, однак за 2006 рік він знизився на 51%. Загальна платоспроможність визначається як здатність покрити всі зобов'язання підприємства її активами.
Найважливішу частину фінансових ресурсів підприємства становлять його оборотні активи: запаси, короткострокові фінансові вкладення, дебіторська заборгованість.
Таблиця 12 - Аналіз складу і структури оборотних коштів.
Показники
На 01.01.2006
На 01.01.2007
Зміна по сумі
Запаси
23573
25522
+1949
Готова продукція і товари для перепродажу
529
625
+96
Дебіторська заборгованість
218
198
-20
Короткострокові фінансові вкладення
1150
1576
+426
Грошові кошти
846
972
+126
Інші оборотні активи
1659
1559
-100
разом
27975
30452
+2477
Великий вплив на стан оборотних активів надає їх оборотність. Від неї залежить розмір мінімально необхідних для господарської діяльності оборотних коштів і розмір витрат, пов'язаних з володінням і зберіганням запасів і т. д. У свою чергу це відбивається на собівартості продукції і в кінцевому підсумку на фінансові результати підприємства. Аналіз оборотності оборотних активів проводиться на основі розрахунку показників представлених в таблиці 13. Де:
Коефіцієнт оборотності - визначається діленням обсягу реалізації продукції в оптових цінах на середній залишок оборотних коштів;
Коефіцієнт завантаження - величина зворотна коефіцієнту оборотності, що характеризує суму оборотних коштів, витрачених на 1 руб. реалізованої продукції;
Тривалість обороту, в днях, яка визначається діленням кількості днів у періоді на коефіцієнт оборотності.
Таблиця 13 - Аналіз оборотності оборотних активів.
Показники
На 01.01.2006
На 01.01.2007
Зміна
Коефіцієнт оборотності
4
5,4
+1,4
Коефіцієнт завантаження
0,2
0,18
-0,02
Тривалість обороту
90
66
-24
Обсяг реалізованої продукції в ТОВ «Ольга» в 2005 році склав 12584 тис. руб., А в 2006 р . -15451 Тис. руб., Середні річні залишки оборотних коштів - відповідно 3146 тис. руб. і 3090,2 тис. руб.
Ефект прискорення оборотності оборотних коштів виражається у вивільненні, зменшенні потреби в них у зв'язку з поліпшенням їх використання.
Абсолютне вивільнення відображає пряме зменшення потреби в оборотних коштах: 3146-3090,2 = 55,8 тис. руб.
Відносне вивільнення показує як зміна величини оборотних коштів, тат і зміна обсягу реалізованої продукції. Для його визначення потрібно обчислити потреба в оборотних коштах за звітний період виходячи з фактичного обороту з реалізації продукції за цей період і оборотності в днях за попередній рік. Різниця дає суму вивільнення коштів.
Потреба в оборотних коштах у 2006 р . при оборотності і обсяги реалізації 2005 р . буде дорівнює: (15451 * 90) / 360 = 3862,75 тис. руб.
Відносне вивільнення коштів складе: 3862,75-3090,2 = 772,55 тис. руб.

РОЗДІЛ 3. ПЕРЕВАГИ І ПРОБЛЕМИ ТОВ''ОЛЬГА'', ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ.
Отже, проведення техніко-економічного та фінансового аналізу ТОВ «Ольга» дозволило виявити наступні проблеми:
· Збільшення короткострокових зобов'язань, а в слідстві найбільш ліквідні активи в багато разів не покривають найбільш термінові зобов'язання;
· Зниження коефіцієнта поточної ліквідності.
Ці проблеми пов'язані з відкриттям у 2006 році в Мамонтова ряду нових магазинів з продажу промтоварів. Серед яких найбільш сильним конкурентом є ТОВ «Ельдорадо». А також втрати ряду конкурентних переваг ТОВ «Ольга».
На сьогоднішній день конкуренцію на місцевому ринку можна охарактеризувати як високу. Для підприємства важливо не тільки знайти свою ринкову нішу, але й зуміти втримати зайняті позиції.
Одним з варіантів є використання стратегії зростання. Вона характеризується динамічним рівнем розвитку зі швидко мінливою технологією. Використовуючи цю стратегію фірма буде прагнути до високих темпів економічного зростання. Ця стратегія включає:
· Стратегія концентрованого зростання (посилення позицій на ринку, розвиток ринку, розвиток продукту);
· Стратегія інтегрованого росту (придбання власності, внутрішнє розширення);
· Стратегія диверсифікованого зростання (виробництво нових продуктів).
Слід поліпшити використання основних засобів, тому що це умова зростання підприємства, зниження собівартості, збільшення грошових накопичень: збільшити тривалість робочого дня (з 18 годин до 20 годин), поліпшення і розширення асортименту товарів.
Для залучення нових споживачів і утримання старих, слід приділити увагу рекламі, а також введенню сезонних розпродажів, накопичувальних знижок, введення знижок на певні групи товарів.
Значна частина труднощів і перешкод на шляху становлення та розвитку ТОВ''Ольга''лежить за рамками самої сфери підприємництва. Можна виділити ряд основних проблем, з якими стикається у своїй діяльності ТОВ''Ольга''. Розглянемо їх докладніше.
Головна з них - мала величина власного капіталу. Для більшості малих підприємств основним джерелом поповнення коштів вкладених у бізнес є самофінансування і лише у випадку досить успішного ведення ділових операцій з'являється можливість використовувати банківський кредит. Але фінансова підтримка з боку кредитно-банківської системи та органів влади відіграє вкрай незначну роль, як під час створення підприємств, так і на етапі їх розвитку. На думку керівника ТОВ''Ольга'', отримання банківського кредиту ускладнюють дуже високі відсотки-16% річних, обмеженість строків кредитування-1 рік, тривалість процедури прийняття рішень, труднощі пов'язані з оформленням відповідних документів. Для отримання чергового кредиту доводиться використовувати особисті зв'язки в банку і навіть оформляти його на підставну особу, наприклад на одного зі співробітників.
Наступна проблема-це податкова система, яка повинна бути простою, справедливою, стабільною, а процедура її застосування прозорою. Так, стало простіше складати бухгалтерську звітність з введенням нової податкової системи. Але, зате органи місцевого самоврядування продовжують надавати істотний негативний вплив на діяльність малих підприємств, вводячи додаткові місцеві податки і збори намагаючись компенсувати частину податків втрачаються через перерозподіл коштів на регіональний і федеральний рівні. Нерозвиненість системи інформаційної підтримки малих підприємств - ще одна проблема. Практично недоступна широкому колу підприємців інформація про заходи державної підтримки, про послуги з кредитування та лізингу. Наприклад, існує програма державної підтримки і розвитку малого підприємництва в Алтайському краї. Про деталі цієї програми, а саме про можливість відшкодування витрат за кредитами у розмірі 2 \ 3 ставки рефенансірованія доводилося дізнаватися у знайомих підприємців.
Ще однією проблемою є бюрократія держапарату. Потрібно витратити багато часу і грошей, лише на те щоб отримати різноманітні довідки та дозволи у системі місцевого самоврядування для отримання того ж пільгового кредиту.
Наступні проблеми-це проблеми внутріорганізаційного характеру. 1.Відсутність професійних знань у працівників, у тому числі в галузі економіки та управління, знижують ефективність роботи підприємства. У ТОВ''Ольга''працюють 13 осіб, з них лише двоє мають вищу освіту причому одне-економічний (бухгалтер), інше-технічна (директор).
2.Далее-взаємини між співробітниками. У ТОВ''Ольга''спостерігається прогресуючий конфлікт між керуючим персоналом і рядовими співробітниками, втім як і між завідувачем і бухгалтером. Роки три тому в ТОВ''Ольга''не було посадовий одиниці-завідувач і виходило так, що за ступенем верховенства бухгалтер йшов після директора. Зараз ситуація змінилася, що не дуже подобається бухгалтеру, який часто демонстративно ігнорує вказівки завідувача магазином.
3.Отсутствіе ініціативності та відповідальності. Управлінський персонал не вирішується приймати будь-які управлінські рішення без''благословення''директора. Рядові співробітники взагалі боятися будь-якої відповідальності. Результат-не вимкнений на ніч електрику в магазині, не проставлена ​​дата на цінниках, періодичні крадіжки товару покупцями.
4. Постійні недостачі. Ця проблема плавно випливає з вище описаних проблем.
5.Інтенсівная ротація серед рядових співробітників. Постійними працівниками, а саме пропрацювали більше п'яти років, є бухгалтер і завідувач; товарознавець працює трохи менше 3 років. Решта змінюються майже щороку.
Можливі шляхи вирішення проблем.
До теперішнього часу зроблені тільки перші кроки в правовому й організаційному забезпеченні формування малого підприємництва як особливий сектор економіки Росії. Дієвої системи стимулювання утворення малих підприємств не існує, як немає і господарського механізму їхньої підтримки.
Для успішного розвитку малих підприємств в країні необхідно ефективну взаємодію різних громадських і державних структур, які будуть сприяти створенню сприятливих умов для розвитку малого бізнесу, брати участь у розробці законів, що регулюють діяльність малих підприємств, та механізмів їх дії, здійснювати цивілізоване лобіювання інтересів малого бізнесу на всіх рівнях влади. Вирішення багатьох проблем малих підприємств знаходиться в безпосередній залежності від державної влади і пов'язано з перетворенням економічних умов, оздоровленням фінансової ситуації, раціональної приватизацією, що враховує національні інтереси, забезпеченням реальних і рівних прав для всіх суб'єктів господарської діяльності, розвитком ринкової інфраструктури і забезпеченням дієвості правових реформ. Реалізація цих перетворень може бути здійснена лише за активної взаємодії громадських об'єднань з владними органами.
В даний час існує ряд пільг для банків і страхових компаній, фінансують малий бізнес. Так банки надають не менше 50 відсотків загальної суми кредитів малим підприємствам, що працюють у пріоритетних напрямах, і страхові компанії, які не менше 50 відсотків страхових внесків за звітний період отримали від страхування майнових інтересів малих підприємств, сплачують податок на прибуток за ставкою зниженою в півтора рази . Ці пільги слід поширити на всі сфери діяльності малого підприємства.
Основними джерелами власних фінансових коштів є прибуток, амортизаційні відрахування, грошові накопичення підприємців, кошти від страхування діяльності і т.п. Інфляція, рівень оподаткування підривають значення зовнішніх джерел фінансування. Перехід до самофінансування означає інтенсифікацію процесу відокремлення, підвищення господарсько-оперативної самостійності малих підприємств, що є важливим практичним кроком на шляху до створення необхідних соціально-економічних умов функціонування ринкової економіки. Найважливішим джерелом самофінансування може з'явитися зміна оподаткування малого бізнесу, т.к зниження податків безпосередньо призведе до збільшення прибутковості малого бізнесу, його рентабельності, створить реальну матеріальну базу для зростання інвестицій.
Успіх справи багато в чому визначається взаєминами всередині фірми, як по лінії керівник-працівник, так і між працівниками. Від ступеня мотивованості працівників до праці залежить можливість його інтенсифікації і потенціал підприємства. Найбільш дієвий спосіб підвищити їх зацікавленість в успіху фірми-встановити тісний неформальний контакт з керівником, тому що саме з ним у поданні працівників ототожнюються перемоги і поразки. Якщо керівнику вдасться згуртувати, захопити, повести за собою, з'являється реальний шанс перетворити жива праця у фактор зростання бізнесу. Тісні особистісні відносини керівника та працівників можливі, тому що організаційна структура фірми проста. Це дозволяє знайти індивідуальні стимули, мотиви підвищення продуктивності праці кожного працівника. Це можуть бути як загроза втратити роботу, так і постійного заробітку, а також можливості самореалізації. Підприємство буде набагато стійкіше, якщо матеріальну зацікавленість поєднувати з професійною, де працівники розраховують на перспективу.
Щоб знизити плинність кадрів, необхідне стимулювання у роботі: розподіл чітких обов'язків серед персоналу, премії.
Слід використовувати свої переваги.
Переваги ТОВ''Ольга''.
1. Тривалий досвід роботи на місцевому ринку.
2. Велика за місцевими мірками торгова площа.
3. Частина торговельної площі пристосовано під самообслуговування. На даний момент це єдиний магазин в районі у якому існує самообслуговування.
4. Великий асортимент товару. Причому оргтехніка продається тільки в ТОВ''Ольга''.
5. ТОВ''Ольга''перша ввела сервісне обслуговування клієнтів-це доставка товару по району, причому в межах райцентру безкоштовно; система замовлення необхідного товару, з внесенням 50% від вартості товару; при покупці комп'ютера, пропонується платна послуга програміста з установки необхідного програмного забезпечення .
6. Розташування ТОВ «Ольга» є вигідним. Підприємство розташоване в центрі с. Мамонтове зі зручною розв'язкою і стоянкою для автомобілів.

ВИСНОВОК.
В даний час питання розвитку малих підприємств як один з найважливіших включений в програму демонополізації народного господарства країни.
Малі підприємства створюють сприятливі умови для оздоровлення економіки: розвивається конкурентне середовище; йде насичення ринку товарами і послугами; створюються додаткові робочі місця; розширюється споживчий сектор; краще використовуються місцеві сировинні ресурси.
Соціальна функція малих підприємств полягає в їх здатності у великих масштабах поглинати незайняту робочу силу, знижувати соціальну напруженість, безробіття. Тому розвиток малих підприємств - це найбільш дешевий шлях до ринку, що закладає глобальні основи ресурсозберігаючого економічного зростання в країні.
Наприкінці роботи можна виділити наступні аспекти, які узагальнено характеризували б основні моменти.
У першому розділі роботи були розглянуті теоретичні основи існування малого підприємства, його освіта, реорганізація, основні організаційно-правові форми МП.
У другому розділі був проведений поетапний аналіз техніко-економічної характеристики підприємства ТОВ «Ольга».
Аналіз показав, що за основними показниками, які характеризують ефективність діяльності підприємства, спостерігається поліпшення. Так, наприклад, помітно знизилася частка собівартості у виручці, що є позитивним моментом в діяльності підприємства.
Зростання рентабельності основної діяльності склав 21.04%.
На підставі проведених розрахунків, можна зробити висновок, що підприємство стабільно отримує прибуток, причому даний показник постійно зростає.
У 2005 році виручка знизилася в порівнянні з попереднім на 841 тис. руб., Але так як в цьому році відбулося зниження рівня собівартості, то на прибутки не відбилося.
Виявлено проблеми: збільшення короткострокових зобов'язань, зниження коефіцієнта поточної ліквідності.
На підставі проведеного аналізу в третьому розділі запропоновані наступні шляхи вдосконалення діяльності ТОВ «Ольга»:
1. поліпшення використання основних засобів;
2. впровадження стратегії зростання;
3. поліпшення умотивованості та зацікавленості кадрів;
4. використання своїх переваг для подальшого розвитку і розширення діяльності.

Список літератури.
1. Федеральний Закон РФ від 24 липня 2007 р . № 209-ФЗ «Про розвиток малого і середнього підприємництва в РФ»
2. Теорія організації / За ред. В. Г. Алієва. - М.: «Економіка», 2003.-431 с.
3. Економіка підприємства / За ред. Г.Я. Горфінкеля. - М.: Вузівський підручник, 2007.
4. Малий бізнес: організація, економіка, управління. / Под ред. Г. Я. Горфінкеля .- М.: Вузівський підручник, 2007.
5. Єгорова Н. С., Майн. Малий бізнес в Росії: економічний аналіз та моделювання .- М.: Москва, 1997.144 с.
6. Попов В. М. Практика малого бізнесу: Практичний посібник. - М.: «Торговий Дім« КНО Рус », 2001.-424.
7. Алтайська правда № 56,77,104, -2007.
8. Світло Жовтня № 86, - 2007.
9. Російський статистичний щорічник 2007.
10. Консультант Плюс
11. Офіційний сайт органів влади Алтайського краю www. altairegion22.ru.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
295.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Види документів та їх розвиток в сучасних умовах
Розвиток меценатства та благодійництва в сучасних умовах
Податкова система Росії і її розвиток в сучасних умовах
Розвиток банківської системи Росії в сучасних умовах
Податкова система Росії і е розвиток в сучасних умовах
Прибуток підприємства та її роль в сучасних умовах
Ринок цінних паперів і його розвиток в сучасних умовах
Розвиток державних позабюджетних фондів у Росії в сучасних умовах
Управління ресурсами промислового підприємства в сучасних умовах
© Усі права захищені
написати до нас