Мала група - поняття і класифікація

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Волзький ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

РЕФЕРАТ

з дисципліни: «Соціальна психологія»

На тему: «Мала група-поняття і класифікація»

Виконала: ст. групи Б-38

Васильєва Галина Володимирівна

Адреса: вул. Пушкіна-70, 55

сот. 8-906-165-64-08

Перевірила:

Кошман Людмила Сергіївна

Волзький-2008р.

Зміст

Введення

Глава 1. Визначення малої групи і її межі

Глава 2. Класифікація малих груп

Глава 3. Соціально-психологічний підхід до малих групах

Висновок

Список літератури

Введення

Той, хто уявляє, що може обійтися без інших людей, дуже помиляється, але той, хто уявляє, що без нього не можуть обійтися люди, помиляється ще більше.

Ф. Ларошфуко.

Висловлення Ф. Ларошфуко дуже підходить до теми реферату «Мала група: поняття, класифікація». Очевидним є те, що з перших днів свого життя людина пов'язаний з певними малими групами, причому не просто відчуває на собі їх вплив, але тільки в них і через них отримує першу інформацію про зовнішній світ і надалі організовує свою діяльність.

Інтерес до малих групах, до їх дослідження виник дуже давно, по суті негайно слідом за тим, як почала обговорюватися проблема взаємовідносин суспільства і особистості і, зокрема, питання про взаємовідносини особистості і середовища її формування.

Історію вивчення малих груп можна розділити на кілька етапів, кожен з яких привносив щось нове у саму трактування сутності малої групи, її ролі й особистості.

У самих ранніх дослідженнях, а вони були проведені в США у 20-ті рр.. XX ст., З'ясувався питання про те, чи діє індивід поодинці краще, ніж у присутності інших, або навпаки, факт присутності інших стимулює ефективність діяльності кожного. Головним підсумком першого етапу досліджень малих груп було відкриття явища соціальної фацілітаціі, коли на продуктивність діяльності індивіда впливає сам вигляд і «звучання» інших людей, які працюють поруч над тією ж самою завданням.

Другий етап розвитку досліджень знаменував собою перехід від вивчення коактних груп (коакція - це факт одночасної дії поруч членів малої групи, відмінний від взаємодії) до вивчення взаємодії індивідів у малій групі. Так в ряді досліджень було показано, що за умови спільної діяльності в групі ті ж самі проблеми вирішуються більш коректно, ніж при їх індивідуальному рішенні: особливо на ранніх стадіях вирішення завдань група робить менше помилок, демонструє вищу швидкість їх вирішення і т.д. Важливим параметром групової діяльності є саме взаємодія, а не просто «соприсутствие» членів групи.

На третьому етапі дослідження малих груп стали значно більш розгалуженими. Почали виявляти не тільки вплив групи на індивіда, але й характеристики групи: її структуру, типи взаємодії індивідів у групі; склалися підходи до опису загальної діяльності групи. Удосконалювалися і методи вимірювання різних групових характеристик.

Не дивлячись на те, що малі групи вивчалися вже багато років, залишаються невирішеними деякі питання. Зокрема, до цих пір є дискусійним питання про самому визначенні малої групи, про її найбільш істотному ознаці (а отже, про принципи виділення малих груп). Також не вирішено питання про кількісні параметри малої групи, нижньому і верхньому межах.

Структурно дана робота складається з вступу, трьох розділів і висновку.

У першому розділі реферату розкривається поняття малої групи, її ознаки і межі. У другому розділі реферату наведено класифікацію малих груп, а в третьому розділі описані критерії, за якими слід давати характеристику групи.

При написанні роботи в основному були використані роботи Андрєєвої Т. М., Столяренко О. М., Єнікеєва М. Ц. і ін

Основне завдання моєї роботи розглянути питання, які є предметом дискусії соціальних психологів, а саме поняття групи, її кількісні параметри, нижній і верхня межа, тобто кордону малої групи.

Визначення малої групи і її межі

Якщо вибрати з незліченних визначень малих груп найбільш «син ві синтетичних», то воно зводиться приблизно до наступного: «Під ма лой групою розуміється нечисленна по складу група, члени якої об'єднані спільною соціальною діяльністю і знаходяться в безпосередньому особистому спілкуванні, що є основою для виникнення емоційних відносин, групових норм і групових процесів ». Це досить універсальне оп ределеніе, не претендує на точність дефініції і носить скоріше описовий характер, допускає самі різні толко вання, в залежності від того, який зміст надати включений вим у нього поняттями. Наприклад, в системі інтеракціоністской орієнтації, де вихідним поняттям є поняття «взаимод ействие», фокус у цьому визначенні вбачається саме в тому, що мала група це певна система взаємодії, бо слова «загальна соціальна діяльність» тлумачаться тут в інтер акціоністском сенсі. Для когнітівістской орієнтації в цьому ж визначенні відшукується інший опорний пункт: не важливо, на основі спільної діяльності або простої взаємодії, але в групі виникають певні елементи групової когнітивних ної структури - норми та цінності, що і є саме істотний ное для групи.

Це ж визначення у вітчизняній соціальній психології наповнюється новим змістом: встановлення факту «загальної соціальної діяльності» відразу ж ставить групу як елемент соці альної структури суспільства, як осередок в більш широкій системі поділу праці. Наявність в малій групі загальної соціальної де ності дозволяє інтерпретувати групу як суб'єкта цієї діяльності і тим самим пропонує теоретичну схему для всього подальшого дослідження. Для того, щоб саме ця інтерпретація набула достатню визначеність, можна в наведеному визначенні виділити найістотніше і значи моє, а саме: «мала група - це група, в якій громадськості ні відносини виступають у формі безпосередніх особистих контактів». У цьому визначенні містяться в стислому вигляді основні ознаки малої групи, що виділяються в інших системах соці ально-психологічного знання, і разом з тим чітко проведена основна ідея розуміння групи з точки зору принципу діяль ності.

При такому розумінні мала група - це група, реально існуюча не у вакуумі, а в певній системі громадськості них відносин, вона виступає як суб'єкт конкретного виду з ціальної діяльності, «як ланка певної суспільної системи, як частина суспільної структури" (Буєва, 1968. С. 145). Визначення фіксує і специфічну ознаку малої групи, що відрізняє її від великих груп: суспільні відносини ви ступають тут у формі безпосередніх особистих контактів. Поширений в психології термін "контактна група» пріоб здобуває тут конкретний зміст: мала група - це не про сто будь-які контакти між людьми (бо які-небудь контакти є завжди і в довільному випадковому зборах людей), але кон такти, в яких реалізуються певні суспільні зв'язки і які опосередковані спільною діяльністю.

Тепер необхідно розшифрувати кількісні характерис тики малої групи, бо сказати: «нечисленна за складом» група - значить запропонувати тавтологію. У літературі досить давно йде дискусія про нижньому і верхньому межах малої групи. У більшості досліджень число членів малої групи коливання лось між 2 і 7 при модальному числі 2 - (згадано в 71% випадків ів). Цей підрахунок збігається з поданням, що має широке поширення, про те, що найменшою малою групою є група з двох людей - так звана «діада».

Хоча на рівні здорового глузду представляється резонною думка про те, що мала група починається з діади, з нею змагається інша точка зору щодо нижньої межі малої гру пи, що визначає, що найменше число членів малої групи не два, а три людини. І тоді, отже, в основі всіх різно видности малих груп лежать так звані тріади. Суперечка про те, діада або тріада є найменший варіант малої групи, може бути також нескінченним, якщо не навести на користь якогось з підходів вагомих аргументів. Є спроби навести такі аргу менти на користь тріади як найменшої одиниці малої групи (Соціально-психологічні проблеми керівництва та управління колективами, 1974). Спираючись на експериментальний досвід вико прямування малих груп як суб'єктів і об'єктів управління, автори приходять до наступних висновків. У діаді фіксується лише сама найпростіша, генетично первинна форма спілкування - суто емоційний контакт. Однак діаду дуже важко рассмот реть як справжній суб'єкт діяльності, оскільки в ній практ іческі неможливо виокремити той тип спілкування, який опос редован спільною діяльністю: у діаді в принципі неруйнівни шим конфлікт, що виник з приводу діяльності, оскільки вона неминуче набуває характеру чисто міжособистісного конфлікту . Присутність у групі третьої особи створює нову позицію - спостерігача, що додає суттєво новий момент до метушні кающих системі взаємин: цей «третій» може додати щось до однієї з позицій у конфлікті, сам будучи не включений до нього і тому представляючи саме не міжособистісне, а діяч ве початок. Цим створюється основа для вирішення конфлікту і знімається його особова природа, будучи замінена включенням в конфлікт діяльнісних підстав. Ця точка зору знаходить певну підтримку, але не можна сказати, що питання вирішене остаточно.

Практично все одно доводиться рахуватися з тим фактом, що мала група «починається» або з діади, або з тріади. У ко рис діади висловлюється до цих велике напрямок досліджень ний, іменоване теорією «диадического взаємодії». У ньому вибір діади як моделі малої групи має і більш принципи ально значення. Застосування апарату математичної теорії іф дозволяє на діаді програвати численні ситуації взаємо внаслідок взаємодії (див. розділ 6). І хоча самі по собі запропоновані ре ня представляють інтерес, їх обмеженість полягає саме в тому, що група ототожнюється з діадою, і допустиме у разі побудови моделі спрощення виявляється спрощенням реальних процесів, що відбуваються в групі. Природно, що такий мето дологический принцип, коли діада, причому лабораторна, ого льону єдиним прообразом малої трупи, не можна вважати кор проектні.

Тому в літературі інколи висловлюються думки про те, що діаду взагалі не можна вважати малою групою. Так, в одному з європейських підручників із соціальної психології введена глава з назвою «Діада або мала група?», Де автори наполягають на тому, що діада - це ще не група. Таким чином, дискусія з цього питання не закінчена.

Не менш гостро стоїть питання і про «верхньому» межі малої гру пи. Були запропоновані різні вирішення цього питання. Доста точно стійкими виявилися уявлення, сформовані на основі відкриття Дж. Міллером "магічного числа» 7 ± 2 при дослідженнях об'єму оперативної пам'яті (воно означає кіль під предметів, одночасно утримуються в пам'яті). Для соці альної психології виявилася привабливою визначеність, що вносяться травня введенням «магічного числа», і довгий час дослідники брали число 7 ± 2 за верхню межу малої групи. Однак згодом з'явилися дослідження, які показали, що якщо число 7 ± 2 справедливо при характеристиці обсягу оперативної пам'яті (що теж, втім спірно), то воно є абсолютно довільним при визначенні верхньої межі малої групи. Хоча висувалися відомі аргументи на користь такого визначення ня ( оскільки група контактна, необхідно, щоб індивід одночасно утримував в полі своїх контактів всіх членів гру пи, а це, за аналогією з пам'яттю, може бути забезпечено у разі присутності в групі 7 ± 2 членів), вони виявилися не підтвердженими експериментально.

Якщо звернутися до практики досліджень, то там знаходимо са мі довільні числа, що визначають цей верхній межа: 10, 15, 20 чоловік. У деяких дослідженнях Морено, автора соціо метричної методики, розрахованої саме на застосування в малих групах, згадуються групи і по 30-40 чоловік, коли мова йде про шкільних класах.

Представляється, що можна запропонувати рішення на основі прийнятого нами принципу аналізу груп. Якщо досліджувана мала група повинна бути перш за все реально існуючої групою і якщо вона розглядається як суб'єкт діяльності, то логічно не встановлювати якийсь жорсткий «верхній» межа її, а приймати за такою реально існуючий, даний розмір досліджуваних мій групи, продиктований потребою спільної групової діяльності. Іншими словами, якщо група задана в системі суспільних відносин в якомусь конкретному розмірі і якщо він достатній для виконання конкретної діяльності, то саме цю межу і можна прийняти в дослідженні як «верхній».

Це специфічне рішення проблеми, але воно не тільки до тимо, але й найбільш обгрунтовано. Малою групою тоді оказ ється така група, яка представляє собою деяку оди ніцу спільної діяльності, її розмір визначається емпіріч Ески: при дослідженні сім'ї як малої групи, наприклад, на рівних будуть досліджуватися та сім'ї, що складаються з трьох осіб, і сім'ї, що складаються з дванадцяти людина, при аналізі робочих бригад як малої групи може прийматися і бригада з п'яти чоловік і бригада із сорока чоловік, якщо при цьому саме вона виступає одиницею продиктованої їй діяльності.

Класифікація малих груп

Велика кількість малих груп у суспільстві перед вважає їх велике розмаїття, і тому для цілей досліджень необ ходіма їх класифікація. Неоднозначність поняття малої гру пи породила і неоднозначність пропонованих класифікацій. У принципі допустимі самі різні підстави для класси фікації малих груп: групи розрізняються за часом їх існування (довгострокові та короткочасні), за ступенем тес ноти контакту між членами, за способом входження індивіда і т. д. В даний час відомо близько п'ятдесяти різних ос нований класифікації. Доцільно вибрати з них найбільш поширені, якими є три класифікації: 1) де ня малих груп на «первинні» і «вторинні», 2) поділ їх на «формальні» «неформальні», 3) поділ на «групи членст ва» і « референтні групи ».

Вперше поділ малих груп на первинні та вторинні ввів американський соціолог Ч. Кулі (1864 - 1929). Він ввів в класифікацію малих груп така ознака, як безпосередність контактів. Первинна група складається з невеликого числа людей, між якими встановлюються безпосередні взаємини, в яких суттєва роль належить їх індивідуальним особливостям. Вторинна утворюється з людей, між якими безпосередні емоційно забарвлені зв'язку відносно рідкі, а взаємодія обумовлено прагненням до досягнення загальних цілей. У вторинній групі ролі чітко визначені, але її члени не рідко мало знають один про одного, між ними рідко встановлюються емоційні відносини, характерні для малих первинних груп. Так, в освітній установі найпоширеніші первинні групи - навчальні групи студентів і колективи кафедр, а загальною вторинної групою виступає весь колектив освітнього закладу. Практичного значення ця класифікація в даний час не має.

Розподіл малих груп на формальні і неформальні вперше запропоновано американським дослідником Е. Мейо (1880 - 1949) при проведенні ним знаменитих Хоторнський експериментів. Згідно Мейо, формальна група відрізняється тим, що в ній чітко задані всі позиції її членів, вони приписані груповими нормами. Відповідно до цього також строго у формальній групі розподілені і ролі всіх членів групи, система підпорядкування керівництву. Прикладом формальної групи є будь-яка група, створена в умовах якоїсь конкретної діяльності: робоча бригада, шкільний клас, спортивна команда і т.д.

Всередині формальних груп Е. Мейо виявив ще і «неформальні» групи, які складаються і виникають стихійно, де ні статуси, ні ролі не приписані, де заданої системи взаємин по вертикалі немає. Неформальна група може створюватися усередині формальної, коли, наприклад, в школь ном класі виникають угруповання, що складаються з близьких дру зей, об'єднаних якимось спільним інтересом, таким чином, всередині формальної групи переплітаються дві структури ставлення ний. Але неформальна група може виникати і сама по собі, не всередині формальної групи, а поза її: люди, випадково об'єдналися для ігор у волейбол де-небудь на пляжі, або більш тісна компанія друзів, що належать до абсолютно різним формальним групам, є прикладами таких неформальних груп. Іноді в рамках такої групи (скажімо, в групі туристів, що відправилися в похід на один день), незважаючи на її неформальний характер, виникає спільна діяльність, і тоді група набуває деякі риси формальної групи: у ній виділяються певні, хоча і короткочасні, позиції і ролі. Практично було встановлено, що в реальній дійсності дуже важко виокремити суворо формальні і неформальні суворо групи, особливо в тих випадках, коли неформальні групи виникали в рамках формальних.

Тому в соціальній психології народилися пропозиції, що знімають цю дихотомію. З одного боку, були введені поняття формальна і неформальна структури групи (або структура формальних і неформальних відносин), і різнитися стали не групи, а тип, характер відносин всередині них. У пропозиціях Мейо містився саме такий зміст, а перенесення визначень «формальна» і «неформальна» на характеристику груп було зроблено досить довільно. З іншого боку, було введено більш радикальне відмінність понять «група» та «організація», що характерно для розвитку соціальної психології останніх двадцяти років. Незважаючи на велику кількість досліджень з соціальної психології організацій, досить чіткого поділу понять «організація» і «формальна група» до цих пір не існує. У ряді випадків мова йде саме про те, що будь-яка формальна група на відміну від неформальної має риси організації.

Незважаючи на деяку нечіткість термінології, виявлення самої наявності двох структур в малих групах мало дуже велике значення. Воно було вже підкреслено в дослідженнях Мейо, і з них згодом були зроблені висновки, що мали певний соціальний зміст, а саме: можливість використовувати неформальну структуру відносин в інтересах організації. В даний час є велика кількість експериментальних досліджень, присвячених виявленню впливу певного співвідношення формальної та неформальної структур групи на її згуртованість, продуктивність і т.д. Особливе значення проблема має при дослідженні питання про управління і керівництво групою.

Таким чином, і друга з традиційно сформованих класифікацій малих груп не може вважатися суворої, хоча побудована на її основі класифікація структур є корисною для розвитку уявлень про природу груп.

Третя класифікація малих груп розрізняє групи членства і референтні групи. Вона була введена Г. Хайменом, якому належить відкриття самого феномена «референтної групи». В експериментах Хаймена було показано, що частина членів певних малих груп (в даному випадку це були студентські групи) розділяє норми поведінки, прийняті зовсім не в цій групі, а в якійсь іншій, на яку вони орієнтуються. Такі групи, в які індивіди не включені реально, але норми яких вони приймають, Хаймен назвав референтними групами. Ще більш чітко відмінність цих груп від реальних груп членства було відзначено в роботах М. Шерифа, де поняття референтної групи було пов'язане з «системою відліку», яку індивід вживає для порівняння свого статусу з статусом інших осіб. Надалі Г. Келлі, розробляючи поняття референтних груп, виділив дві їх функції: порівняльну і нормативну. Порівняльна функція виявляється в тому, що індивід порівнює поведінку з нормами референтної групи як з еталоном, а нормативна - оцінює його з позиції прийнятих у групі норм. У вітчизняній соціальній психології (А. В. Петровський, р. 1924) референтна група визначається як «значимий коло спілкування», тобто як коло осіб, вибраних з усього складу реальної групи і особливо значимих для індивіда. При цьому може виникнути ситуація, коли норми, прийняті групою, стають особисто прийнятні для індивіда лише тоді, коли вони прийняті «значущим колом спілкування», тобто з'являється ще як би проміжний орієнтир, на який має намір дорівнювати індивід. І таке тлумачення має певне значення, але, мабуть, в даному випадку слід говорити не про «референтних групах», а про «референтності» як особливому властивості відносин в групі, коли хтось з її членів вибирає як точки відліку для своєї поведінки і діяльності певне коло осіб (Щедріна, 1979).

Поділ на групи членства і референтні групи відкриває цікаву перспективу для прикладних досліджень, зокрема в галузі вивчення протиправної поведінки підлітків: з'ясувати питання, чому людина, включена в такі групи членства, як шкільний клас, спортивна команда, починає раптом орієнтуватися не на ті норми, які прийняті в них, а на норми зовсім інших груп, в які він спочатку зовсім не включений (якихось сумнівних елементів "з вулиці"). Механізм впливу референтної групи дозволяє дати первинну інтерпретацію цього факту: група членства загубила свою привабливість для індивіда, він порівнює свою поведінку з іншою групою.

Крім розглянутих, існують й інші класифікації малих груп. Так, А.В. Петровський розрізняє групи за ступенем їх розвитку, враховуючи при цьому характер міжособистісних відносин. Ієрархію реальних контактних груп він представляє наступним чином: дифузна група - у ній взаємини опосередковуються тільки симпатіями-антипатіями, але не змістом групової діяльності; асоціація - група, в якій взаємини опосередковуються тільки особистісно значущими цілями; корпорація - взаємини опосередковуються особистісно значущим, але асоціальною по своїм настановам змістом групової діяльності; колектив - взаємини опосередковуються особистісно значущим і суспільно цінним змістом групової діяльності.

Висловлюються припущення, що віртуалізація життя, розвиток інформаційних мереж можуть призвести до виникнення віртуальних груп «за інтересами», об'єднаних спілкуванням за допомогою електронної «павутини» Інтернету.

Особливо сприятливе значення для членів групи, їх соціалізації, самоактуалізації і самоствердження, а також успіхів спільної діяльності має група, що знаходиться на високому рівні соціально-психологічного розвитку і характеризується як колектив. Він відрізняється найвищою згуртованістю, єдністю прагнень на досягнення суспільно і особистісно значущих цілей, взаємним зміцненням формальної та неформальної структур, соціально зрілими груповими явищами (груповими нормами, колективною думкою, настроями, традиціями і звичаями тощо), діловими і товариськими взаєминами, доброзичливістю, дружбою, товариством, взаємодопомогою, узгодженістю дій, колективізмом, емоційним підйомом, високої груповий ідентифіковані членів, умінням їх поєднувати особисті відносини з колективними, настроями задоволеності членством в колективі і гордістю за приналежність йому. У колективі є почуття честі колективу, необхідність поважати, берегти і зміцнювати його.

Соціально-психологічний підхід до малих групах

У вивченні соціальних груп існують два основні підходи - соціологічний та соціально-психологічний. При соціологічному основна увага приділяється виявленню об'єктивного критерію розрізнення груп. Таким критерієм вважається певне місце, яке займає група в системі суспільних відносин.

Соціально-психологічний підхід полягає у вивченні соціально-психологічних явищ і процесів, що виникають і функціонують в групах при спільній діяльності людей, що входять до них. Включеність групи в певний вид суспільних відносин служить фактором, що визначає спільність змісту та форм діяльності людей в групі, а разом з цим і спільність психологічних характеристик групи.

При характеристиці психології групи слід враховувати, що вона є суб'єктом діяльності, а тому всі особливості діяльності позначаються на ній. За своїм психологічно своєрідні виробнича бригада, туристична група, спортивна команда, учнівський клас та ін, і ті ж групи, але при здійсненні різних видів діяльності, вирішенні різних завдань.

Для психології малих груп мають значення:

композиція групи (або її складу);

структура групи;

групові процеси;

групові норми і цінності;

система санкцій.

Так, склад конкретної групи визначає її своєрідність серед однотипних груп. Психологія всякої студентської групи, наприклад, має щось спільне для всіх студентських груп, але кожна чимось, а нерідко й істотно, психологічно відмінна від інших.

На психології групи позначається і її структура - структура "влади", що представляє собою офіційне розподіл відносин керівництва й підпорядкування, розподіл прав і обов'язків між її членами, передбачений порядок відносин та спільних дій, і аналіз того, як вона впливає на психологію і взаємовідносини членів групи . Однак важливо більш глибоке проникнення в психологічну структуру групи, на яку впливають різні індивідуально-особистісні чинники, реальне виконання ролей та обов'язків, реальні взаємини, реальна узгодженість дій. Все це може значно відрізнятися від передбаченого офіційно. Тому формальна характеристика структури групи повинна бути доповнена характеристикою міжособистісних відносин, переваг, мотивацій, повним урахуванням індивідуально-особистісних проявів при спільному виконанні групової діяльності. Для оптимального функціонування групи необхідно, щоб зовнішня (офіційна) і внутрішня (неофіційна) структура життя і діяльності групи відповідали один одному.

Важливе місце в характеристиці групи займають групові соціально-психологічні процеси - ті, які організують діяльність групи: спілкування, взаємодія, міжособистісні відносини, авторитет, лідерство і ін

Особлива частина характеристик психології групи стосується положення індивіда в групі. До психологічних феноменів, що мають відношення до такого стану, відносяться статус, позиція, роль, система групових очікувань, групові норми та санкції.

Статус характеризує місце індивіда в системі групового життя. Для вимірювання статусу використовується широко поширена соціометрична методика. Однак одержані за її допомогою дані не можна абсолютизувати, бо це місце індивіда у групі визначається не тільки социометрическим статусом, а й багатьом іншим.

Позиція - система поглядів, цінностей, установок, що виражають ставлення індивіда до подій, питань спільної діяльності групи. Якщо статус заданий відповідною структурою групи і має об'єктивний характер, то позиція висловлює внутрішнє ставлення індивіда до групи або діяльності, тобто є індивідуально своєрідною (суб'єктивної) характеристикою.

Роль - нормативно схвалений спосіб поведінки, очікуваний від особистості, що займає той чи інший статус в групі.

Важливим компонентом характеристики становища індивіда в групі є групові очікування - від кожного члена групи відповідно до його позицією і роллю група очікує виконання певних функцій, визначених рішень, поведінки, причому якісного. Через систему очікуваних зразків поведінки, які відповідають кожній ролі, група контролює діяльність своїх членів. При неузгодженості між очікуваннями групи і реальною поведінкою будь-якого її члена вступають в силу групові норми та групові санкції.

Групові норми є неписані правила, які вироблені, прийняті групою і представлені в її психології особливим феноменом. Норму можна визначити як ідею, правило, еталон поведінки, представлений у свідомості членів групи і визначає, що члени групи повинні робити, яка поведінка від них очікується в даних обставинах. Щоб співпраця була можлива, цим нормам повинно підпорядковуватися поведінку всіх членів групи, і вони покликані виконувати регулятивну функцію.

Групові санкції - це соціально-психологічні засоби та механізми, за допомогою яких група спонукає своїх членів до виконання і дотримання норм. ('Від лат. - Строге постанову. Санкція - міра впливу, засіб групового контролю. Розрізняють негативні санкції, спрямовані проти відступів від норм, і позитивні, що мають характер підтримки і схвалення дій щодо їх дотримання та зміцненню.) Санкції можуть бути заохочувальні та заборонні , позитивні і негативні. Система санкцій призначена для того, щоб забезпечити дотримання норм. Вони мають соціально-психологічний характер, але часом перетворюються і в силові. Виявляються вони у схваленні, осуді, примусі, зміну статусу або ролі конкретного індивіда, набуття ним авторитету, лідерства або відкидання (ізгої) і пр.

Важливу роль у груповій діяльності грають і морально-психологічні відносини, що складаються і функціонують в групі в процесі спільної діяльності її учасників. Ці відносини можуть надавати позитивний або негативний вплив на її ефективність. Позитивно позначаються дружба, співпраця, взаємодопомога і взаємна підтримка. Вони ж характеризують високий ступінь групової згуртованості. До відносин, що робить негативний вплив на діяльність групи, відносяться розбіжності, суперечності, взаємна недовіра, недоброзичливість, заздрість, кар'єризм, конфлікти та ін

При функціонуванні в психології групи групових норм і санкцій беруть активну участь соціал'но-психологічні механізми і властивості особистостей (з яких складається група): навіювання, конформність, переконання, наслідування, психологічний тиск, ідентифікація та ін

Соціально-психологічний підхід до вивчення, оцінки та роботі з малими групами передбачає також розкриття властивих їм інших соціально-психологічних явищ: масовидність (групових інтересів, групової думки, групових настроїв, традицій і звичаїв та ін), взаємин (міжособистісних, індивідуально-групових ), об'єднання, про які також йдеться вище.

Суттєвим є і прийняття до уваги і можливої ​​внутрішньої диференціації в малих групах, вираженої в можливу появу мікрогруп зі своєю специфікою психології та взаємовідносин з групою в цілому, іншими микрогруппам, якщо вони з'являються.

Вся психологія групи характеризується також соціально-психологічним кліматом в ній, що показує цілісно умови життя і діяльності в ній, самопочуття її членів, що позначається на згуртованості, стійкості та успішності діяльності групи. Позитивні морально-психологічні відносини між членами групи є основою здорового, оптимістичного клімату, повно виражається в ентузіазмі.

Єдність і діяльності, і контактності групи надають її психології підвищену цілісність, спільність, вираженість, психологічну насиченість, динамічність, підвищену емоційність і силу впливу на членів групи і результати діяльності.

Висновок

Таким чином, підводячи підсумок всієї роботи, завдання, поставлена ​​при написанні реферату, виконана.

З усіх численних визначень малих груп було вибрано найбільш «синтетичне» універсальне, що найбільш повно розкриває сутність цього поняття. Були перераховані ознаки малої групи, а саме: 1) мала чисельність; 2) безпосередність контактів (візуальних, інформаційних, емоційних), 3) спільність мотивів (цілей, інтересів, потреб, планів мотивів), 4) спільна діяльність (спосіб життя, поведінку , дії).

У даній роботі були представлені висловлювання, думки як зарубіжних, так і вітчизняних авторів з приводу кількісної ознаки малої групи, а також її класифікації. У принципі допустимі самі різні підстави для класифікації малих груп: групи розрізняються за часом їх існування (довгострокові та короткочасні), за ступенем тісноти контакту між членами, за способом входження індивіда і т.д. Але було наведено три найпоширеніші класифікації: 1) поділ малих груп на «первинні» і «вторинні», 2) поділ їх на «формальні» і «неформальні»; 3) поділ на «групи член6ства» і «референтні».

У рефераті докладно описано про те, що є підставою класифікації, хто вперше запропонував такий розподіл, і яке значення має та чи інша класифікація в даний час.

Список літератури

1.Андреева Г. М. Соціальна психологія. Підручник для вищих навчальних закладів. - М: Аспект Пресс, 1997

2. Соціальна психологія: Навчальний посібник для вузів / Під ред. проф.А.М. Столяренко. - ЮНИТИ - ДАНА, 2001

3. Руденський Є. В. Соціальна психологія: Курс Лекцій. - М: ИНФРА - М; Новосибірськ: НГАіУ, 1997

4. Еникеев М. І. Спільна соціальна психологія: Підручник для вузів. - М: Видавництво НОРМА (видавнича група НОРМА - ИНФРА - М), 2002

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Психологія | Реферат
79.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Мала група поняття і класифікація
Робочий колектив як мала група
Біт група Бітлз і рок група Пінк Флойд представники класичної
Біт-група Бітлз і рок-група Пінк Флойд - представники класичного британського року
Поняття договору класифікація
Поняття витрат та їх класифікація
Мала гідроенергетика Росії
Поняття та класифікація систем радіоавтоматики
Поняття методів навчання та їх класифікація
© Усі права захищені
написати до нас