Майстер функцій і майстер діаграм у табличному процесорі Excel

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФІНАНСІВ, ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, МЕНЕДЖМЕНТУ І БІЗНЕСУ / КРИМСЬКА ФІЛІЯ /
Факультет економіки і менеджменту
Реферат
з дисципліни
«ІНФОРМАТИКА ТА КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКА"
на тему:
Майстер функцій і Майстер діаграм
в табличному процесорі Excel
Сімферополь - 2008р.

ЗМІСТ
1. Майстер функцій у табличному процесорі Excel
Про формулах
Створення формул з використанням майстра функцій
2. Майстер діаграм в табличному процесорі Excel
Загальні зведення про діаграми
Побудова з використанням Майстра діаграм
Висновки
Література

Майстер функцій у табличному процесорі Excel
1.1 Про формулах
Формули являють собою вирази, за якими виконуються обчислення. Формула завжди починається зі знака рівності (=). Формула може включати функції, посилання, оператори та константи.
Функція - стандартна формула, яка забезпечує виконання певних дій над значеннями, які виступають у якості аргументів. Функції дозволяють спростити формули, особливо якщо вони довгі або складні.
Посилання вказує на клітинку або діапазон клітинок аркуша, які потрібно використовувати у формулі. Можна ставити посилання на клітинки інших аркушів тієї ж книги та на інші книги. Посилання на клітинки інших книг називаються зв'язками.
Оператором називають знак або символ, що задає тип обчислення у формулі. Існують математичні, логічні оператори, оператори порівняння та посилань.
Константою називають постійне (не обчислюване) значення. Формула і результат обчислення формули константами не є.
1.2. Створення формул з використанням майстра функцій
Функції використовуються не тільки для безпосередніх обчислень, але і для перетворення чисел, наприклад для округлення, для пошуку значень, порівняння і т. д.
Для створення формул з функціями зазвичай використовують майстер функцій, але при бажанні функції можна вводити і з клавіатури.
Для створення формули слід виділити клітинку та натиснути кнопку Вставка функції у рядку формул. Можна також натиснути комбінацію клавіш клавіатури Shift + F3. Наприклад, для створення в комірці А11 формули для округлення значення у клітинці А10 таблиці на рис. 1, слід виділити клітинку А11.
У діалоговому вікні Майстер функцій: крок 1 з 2 (див. рис. 1) у списку Категорія необхідно вибрати категорію функції, потім у списку Виберіть функцію слід вибрати функцію і натиснути кнопку ОК або двічі клацнути лівою кнопкою миші за назвою вибраної функції.

Рис. 1. Вибір функції
Наприклад, для округлення числа слід вибрати категорію Математичні, а функцію ОКРУГЛ.
Якщо назва потрібної функції невідомо, можна спробувати знайти її за ключовими словами. Для цього після запуску майстра функцій в полі Пошук функції діалогового вікна Майстер функцій: крок 1 з 2 (рис. 2) слід ввести приблизний зміст шуканої функції і натиснути кнопку Знайти.

Рис. 2. Пошук функції
Знайдені функції будуть відображені в списку Виберіть функцію. Виділивши назву функції, в нижній частині діалогового вікна можна побачити її короткий опис. Для отримання більш детальної довідки про функції слід клацнути по посиланню Довідка з цієї функції.
Після вибору функції з'являється діалогове вікно Аргументи функції (рис. 3). У поля аргументів діалогового вікна слід ввести аргументи функції. Аргументами можуть бути посилання на клітинки, числа, текст, логічні вислови й т. д. Вид діалогового вікна Аргументи функції, кількість і характер аргументів залежать від використовуваної функції.

Рис. 3. Завдання аргументів функції
Посилання на клітинки можна вводити з клавіатури, але зручніше користуватися виділенням осередків мишею. Для цього слід поставити курсор у відповідне поле, а на аркуші виділити необхідну клітинку або діапазон комірок. Для зручності виділення клітинок на аркуші діалогове вікно Аргументи функції можна зрушити або згорнути.
Текст, числа і логічні вираження в якості аргументів зазвичай вводять з клавіатури.
Аргументи на поля можна вводити в будь-якому порядку.
Наприклад, в таблиці на рис. 3 округляемое значення знаходиться в комірці А10, отже, у полі Число діалогового вікна Аргументи функції зазначене посилання на цю клітинку. А в полі Кількість розрядів аргумент 2 введений з клавіатури.
В якості підказки у діалоговому вікні відображається призначення функції, а в нижній частині вікна відображається опис аргументу, в полі якого в даний момент знаходиться курсор.
Слід мати на увазі, що деякі функції не мають аргументів.
Після закінчення створення функції слід натиснути кнопку ОК або клавішу клавіатури Enter.

2. Майстер діаграм в табличному процесорі Excel
2.1. Загальні зведення про діаграми
Діаграми є засобом наочного подання даних і полегшують виконання порівнянь, виявлення закономірностей і тенденцій даних.
Діаграми створюються на основі даних, розташованих на робочих аркушах. Як правило, використовуються дані одного аркуша. Це можуть бути дані діапазонів як суміжних, так і не суміжних осередків. Несуміжні осередки повинні утворювати прямокутник. При необхідності, в процесі або після створення діаграми, в неї можна додати дані, розташовані на інших аркушах.
Діаграма може розташовуватися як графічний об'єкт на аркуші з даними (не обов'язково на тому ж, де знаходяться дані, взяті для побудови діаграми). На одному аркуші з даними може бути кілька діаграм. Діаграма може розташовуватися на окремому спеціальному аркуші.
Діаграму можна надрукувати. Діаграма, розташована на окремому аркуші, друкується як окрема сторінка. Діаграма, розташована на аркуші з даними, може бути надрукована разом з даними аркуша або на окремій сторінці.
Діаграма постійно пов'язана з даними, на основі яких вона створена, і оновлюється автоматично при зміні вихідних даних. Більше того, зміна положення або розміру елементів даних на діаграмі може призвести до зміни даних на аркуші.

2.2. Побудова з використанням Майстра діаграм
Вибір типу діаграми. У діалоговому вікні Майстер діаграм (крок 1 з 4): тип діаграми слід вибрати тип і вид діаграми. Діалогове вікно має дві вкладки: Стандартні і Нестандартні.
У вкладці Стандартні розташовані стандартні типи діаграм Microsoft Excel та їх різновиди (види) (рис. 4).

Рис. 4. Вибір типу та виду стандартної діаграми
Для перегляду зразкового зовнішнього виду обраної діаграми слід натиснути і утримувати кнопку Перегляд результату (рис. 5).

Рис. 5. Перегляд зовнішнього вигляду створюваної діаграми
Обраний тип і вид діаграми можна буде змінити в подальшому при редагуванні та оформленні діаграми.
Після закінчення вибору типу та виду діаграми в діалоговому вікні Майстер діаграм (крок 1 з 4): тип діаграми слід натиснути кнопку Далі.
Вибір джерела даних. У діалоговому вікні Майстер діаграм (крок 2 з 4): джерело даних діаграми можна уточнити або заново вибрати джерело даних для діаграми. Діалогове вікно має дві вкладки: Діапазон даних і Ряд.
Якщо перед початком створення діаграми на аркуші були виділені клітинки з даними, то у вкладці Діапазон даних у полі Діапазон зазначений діапазон клітинок аркуша, для якого створюється діаграма (рис. 6). А на аркуші цей діапазон обведений біжучим пунктиром. При необхідності можна очистити поле Діапазон і, не закриваючи діалогового вікна, на аркуші виділити інший діапазон комірок.

Рис. 6. Вибір джерела даних
Як правило, незалежно від розміщення даних на аркуші, Microsoft Excel правильно вибирає варіант побудови рядів даних (по рядках або по стовпцях виділеного діапазону) і встановлює відповідний перемикач (на рядках або на шпальтах). Імена рядів даних, показуються в легенді. При необхідності можна вибрати самостійно, але це суттєво змінить вигляд діаграми (рис. 7).

Рис. 7. Вибір джерела даних
Зміст вкладки Ряд залежить від типу обраної діаграми, а також від вибору варіанта побудови рядів даних (рис. 8, рис. 9).

Рис. 8. Вибір рядів даних і підписів поділок осі Х: ряди даних у стовпцях

Рис. 9. Вибір рядів даних і підписів поділок осі Х: ряди даних у рядках
Після закінчення роботи з джерелами даних діаграми в діалоговому вікні Майстер діаграм (крок 2 з 4): джерело даних діаграми слід натиснути кнопку Далі.
Вибір основних параметрів. У діалоговому вікні Майстер діаграм (крок 3 з 4): параметри діаграми можна вибрати і встановити основні параметри діаграми. Діалогове вікно, в залежності від типу створюваної діаграми, має від трьох до шести вкладок: Заголовки, Осі, Лінії сітки, Легенда, Підписи даних, Таблиця даних.
У вкладці Заголовки (рис. 10) можна створити основні підписи в діаграмі. Заголовки у відповідні поля вводяться з клавіатури. У подальшому при редагуванні та оформленні діаграми можна буде змінити назви або зробити так, щоб відповідні заголовки автоматично вставлялися з клітинок аркуша.

Рис. 10. Створення основних підписів на діаграмі
У вкладці Осі (рис. 11) в більшості випадків нічого змінювати не доводиться. При бажанні можна, наприклад, зняти прапорці вісь Х і вісь У і відмовитися від осей на діаграмі. Це допустимо в тих випадках, коли на діаграмі відображаються підписи даних.
Задати параметри осі (максимальне і мінімальне значення, ціну поділки та ін) поки неможливо. Це можна буде зробити при редагуванні та оформленні осі. Вкладка Осі відсутня при створенні кругових і кільцевих діаграм.

Рис. 11. Вибір осей діаграми
У вкладці Лінії сітки (рис. 12) можна встановити відображення ліній сітки. Крок ліній сітки визначається ціною поділки, встановленої для відповідної осі. Лінії сітки полегшують сприйняття величини даних на діаграмі. З іншого боку, встановлення всіх ліній сітки по всіх осях ускладнює перегляд діаграми. Для гістограм зазвичай досить основних ліній сітки по осі значень. Для графіків і точкових діаграм корисно відобразити основні лінії сітки та по осі категорій. Вкладка Лінії сітки відсутня при створенні кругових і кільцевих діаграм.

Рис. 12. Установка ліній сітки діаграми
У вкладці Легенда (рис. 13) можна встановити відображення легенди діаграми і вибрати її розташування. Наявність легенди бажано при створенні діаграми для кількох рядів даних. При створенні діаграм для одного ряду даних або за наявності підписів на елементах даних діаграми легенда не обов'язкове. Якщо у вихідні дані діаграми були включені імена рядів даних, підписи в легенді автоматично формуються з вмісту зазначених осередків, а потім автоматично змінюються при зміні вмісту осередків. Якщо ж імена рядів не були задані, то в легенді буде відображений текст Ряд 1, Ряд 2 і т. д. У будь-якому випадку довільно змінювати текст легенди не можна.

Рис. 13. Установка відображення легенди діаграми
У вкладці Підписи даних (рис. 14) можна вибрати підпису, що поміщаються на елементи даних діаграми. Одночасно можна вибрати кілька підписів даних. У цьому випадку в списку Роздільник можна вибрати символ, що розділяє запису. Зміст підписів даних автоматично формується з вмісту відповідних комірок, а потім автоматично змінюється при зміні вмісту осередків. Довільно змінювати вміст підписів даних не можна.
Поставити параметри розміщення підписів даних поки що неможливо. Це можна буде зробити при оформленні підписів.
Для гістограм, лінійчатих діаграм, точкових діаграм і графіків підписи значень істотно полегшують сприйняття. Для кругових і кільцевих діаграм може бути корисно відображення значення частки. При відсутності легенди або осей можна встановити відображення імен рядів та імен категорій.

Рис. 14. Установка відображення підписів даних діаграми
У вкладці Таблиця даних (рис. 15) можна встановити відображення таблиці даних, для яких створюється діаграма, безпосередньо на діаграмі. Наявність такої таблиці істотно полегшує сприйняття діаграми, розміщеної на окремому аркуші, і практично ніколи не потрібно для діаграми, розміщеної на аркуші з даними. Зміст таблиці даних автоматично формується з вмісту відповідних комірок, а потім автоматично змінюється при зміні вмісту осередків. Довільно змінювати вміст таблиці даних не можна.
Вкладка Таблиця даних відсутня при створенні кругових і кільцевих діаграм.

Рис. 15. Установка відображення таблиці даних діаграми
У будь-якому випадку основні параметри діаграми можна буде змінити в подальшому при редагуванні та оформленні діаграми.
Після закінчення установки основних параметрів діаграми в діалоговому вікні Майстер діаграм (крок 3 з 4): параметри діаграми слід натиснути кнопку Далі.

Висновки
Формули являють собою вирази, за якими виконуються обчислення. Формула завжди починається зі знака рівності (=). Формула може включати функції, посилання, оператори та константи.
Функція - стандартна формула, яка забезпечує виконання певних дій над значеннями, які виступають у якості аргументів. Функції дозволяють спростити формули, особливо якщо вони довгі або складні.
Посилання вказує на клітинку або діапазон клітинок аркуша, які потрібно використовувати у формулі. Можна ставити посилання на клітинки інших аркушів тієї ж книги та на інші книги. Посилання на клітинки інших книг називаються зв'язками.
Оператором називають знак або символ, що задає тип обчислення у формулі. Існують математичні, логічні оператори, оператори порівняння та посилань
Константою називають постійне (не обчислюване) значення. Формула і результат обчислення формули константами не є.
Для створення формул з функціями зазвичай використовують майстер функцій, але при бажанні функції можна вводити і з клавіатури.
Діаграми є засобом наочного подання даних і полегшують виконання порівнянь, виявлення закономірностей і тенденцій даних.
Діаграма може створюватися за допомогою Майстра діаграм. Це процес схематично можна представити в наступному вигляді: Крок 1. Вибір типу діаграми → Крок 2. Вибір джерела даних для діаграми → Крок 3. Вибір параметрів діаграми → Крок 4. Заключний

ЛІТЕРАТУРА
Берлінер Е. М., Глазиріна І. Б., Глазирін Б. З. Microsoft Office 2003: Керівництво користувача. - М.: БІНОМ, 2004. - 314 с.
Долженков В.А., Колесніков Ю.В. Microsoft Excel 2003. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. - 1023 с.
Каммінгс С., Коварт Р. Секрети Office 97: Пер. з англ. - К.: Діалектика, 1997. - 572с.
Комп'ютерні технології обробки інформації: Учеб. посібник для студ. вузів. / Под ред. С.В. Назарова. - М.: Фінанси і статистика, 1995. - 248с.
Новітній самовчитель роботи на комп'ютері / Под ред. С. Симонович. - М.: Десс, 1999. - 653с.
Симонович С.В., Євсєєв Г.А., Алексєєв А.Г. Спеціальна інформатика: Учеб. посібник. - М.: АСТ-ПРЕСС, 1998. - 480с.
Економічна інформатика. Введення в економічний аналіз інформаційних систем: Підручник для вузів, які навчаються за екон. спец. - М.: Инфра-М, 2005. - 958с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Реферат
31.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Використання формул і функцій в табличному процесорі Microsoft Office Excel
Табличний процесор Excel Майстер функцій
Використання формул функцій і діаграм в Excel
Побудова діаграм в Excel
Побудова діаграм засобами WORD і EXCEL
Побудова діаграм і графіків на основі електронних таблицях Excel
Ділова графіка Побудова діаграм і графіків на основі електронних таблицях Excel
Види ринків Типи ринків Побудова графіків та діаграм з використанням програми Microsoft Excel
Майстер і Маргарита
© Усі права захищені
написати до нас