Майнове страхування на прикладі ВАТ Полоцький комбінат хлебопр

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ
ВСТУП
1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ
1.1. Економічна категорія страхування
1.2. Терміни, що застосовуються у страхуванні
1.3. Зміст майнового страхування
1.4. Застосування тарифних ставок по майновому страхуванню
2. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «Полоцьк КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
2.1. Техніко-економічна характеристика ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів»
2.2. Добровільне страхування майна на ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів»
3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП
Одну з основних частин агропромислового комплексу народного господарства Республіки Білорусь займає переробна галузь, яка є сполучною ланкою між виробниками і споживачами. До її складу входять заготівельні підприємства, елеватори, хлібозаводи, комбікормові заводи, м'ясні, молочні і плодоовочеві комбінати та інші підприємства.
Для підприємств переробної галузі сучасний стан економіки носить двоїстий характер. З одного боку, за останні три роки намітилося значне збільшення обсягів виробництва, стабілізувалися окремі економічні показники, з іншого боку, через нестачу сировини, а так само у зв'язку зі збільшенням зносу основних фондів і собівартості виробництва продукції, зниження прибутковості роботи підприємства і погіршенням фінансових показників їх роботи виникає ряд проблем, які вимагають якнайшвидшого їх дозволу. В даний час в складному становищі перебувають усі галузі переробної промисловості: молочна, м'ясна, плодоовочева, комбікормова, борошномельна, Льонопереробний та інші. Необхідні радикальні заходи з оновлення основних виробничих фондів і поліпшенню фінансового стану підприємства, що самим переробним підприємствам не під силу, так як розміри обмеженою прибутку недостатні для модернізації виробництва. Для вирішення даних проблем необхідна довгострокова програма розвитку переробної промисловості, що передбачає залучення інвестицій на подальших етапах реформування підприємств; зміна в податковому законодавстві в частині звільнення від податків коштів, спрямованих на модернізацію і реконструкцію; виділення підприємствам кредитних ресурсів за меншими процентними ставками й інші ефективні заходи.
Страхування - необхідний елемент виробничих відносин. Воно пов'язане з відшкодуванням матеріальних втрат у процесі суспільного виробництва. Важливою умовою нормального процесу відтворення є його безперервність і безперебійність.
Існуючі умови господарської діяльності не сприяли використанню страхового методу охорони майна підприємств і організацій, збиток відшкодовувався в основному за допомогою використання дотацій із загальнодержавних бюджетних резервів.
Перехід до ринкових відносин, формування багатоукладної системи господарювання, заснованої на різноманітних формах власності, створюють об'єктивні передумови для активного впровадження в сферу економіки страхування як одного з гарантів забезпечення фінансової стійкості господарюючих суб'єктів. Тепер вони самі повинні піклуватися про власне економічно стійке положення, схоронності матеріальних об'єктів і засобів, кредито-і платоспроможності. Збитки від стихійних лих, техногенних аварій та інших мінливостей ринку повинні мати надійний і гарантований фінансове джерело покриття.
Метою даної роботи є вивчення майнового страхування підприємств і визначення перспектив розвитку. Мета дозволяє сформулювати завдання дослідження:
- Вивчити теоретичні питання майнового страхування;
- Провести аналіз майнового страхування на конкретному підприємстві;
- Зробити пропозиції щодо вдосконалення майнового страхування.
Об'єктом дослідження обрано ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів».
У процесі написання курсової роботи використовувалися нормативно-правові акти Республіки Білорусь, які регулюють процес обов'язкового і добровільного страхування, наукова, навчальна та методична література, а також матеріали річної бухгалтерської звітності ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів» за 2003р., 2004р. і 2005р., внутрішні нормативні документи підприємства.

1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ
1.1. Економічна категорія страхування
Страхова справа - один з найважливіших економічних інститутів, який існував у різних економічних формаціях, але найбільш повно реалізується в умовах ринку.
Страхування являє собою систему відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, які формуються з керованих ними страхових внесків (страхових премій).
М. Кондакова, кандидат економічних наук, аудитор у своїй роботі виділяє особливості обліку внесків по окремих видах обов'язкового і добровільного страхування. Вона пояснює, що порядок обліку внесків із обов'язкових та добровільних видів страхування з 1 січня 2004 року трохи змінився, так як змінився порядок обліку витрат у цілому. До введення в дію постанови від 16.07.2004г. № 182/139/83, яким були внесені зміни в Основні положення по складу витрат, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг), приймався кілька інший склад витрат по виробництву продукції в частині страхових платежів [4, C. 61].
Для ведення податкового обліку витрат необхідно керуватися Законом Республіки Білорусь від 22.12.2001г. № 1330-ХП «Про податки на доходи і прибуток» (із змінами та доповненнями) та Інструкцією про порядок обчислення і сплати до бюджету податків на доходи і прибуток, затверджений постановою Міністерства з податків і зборів Республіки Білорусь від 31.01.2004г. № 19 (зі змінами та доповненнями).
Б. Сербиновского, В. Гаркуша в навчальному посібнику для вузів знайшли відображення такі боку страхування: економічна сутність, класифікація і термінологія, завдання та функції, організаційно-правові форми і організація страхування; завдання та методологія актуарних розрахунків; сутність страхових ризиків, збитків та відшкодування та управління ними; методи оцінки платоспроможності страховика; перестрахування і співстрахування; методи створення та використання резервів; організація обліку, фінансового планування та управління, а також аналіз страхової діяльності [10, C.162].
В. Шахов пояснює, що страхування - це один із способів забезпечення економічної безпеки та сталого матеріального благополуччя, це розумна передбачливість. Він вважає, що страхування виконує чотири функції: ризикову, попереджувальну, ощадну, контрольну. Він розкриває питання економіки страхової справи, формування і використання страхових фондів, методів страхової діяльності на ринку страхових послуг [12, C.29].
Важливість страхової діяльності для економіки Республіки Білорусь важко переоцінити.
Страхування покликане задовольнити насущну, фундаментальну потребу людини - потреба безпеки, проте в ринковій економіці дедалі більшою мірою зростає роль страхування як одного з шляхів концентрації накопичень фізичних і юридичних осіб.
Ризикований характер суспільного виробництва - головна причина необхідності страхування як економічної категорії.
Страхування - це один із способів забезпечення економічної безпеки та сталого матеріального благополуччя, це розумна передбачливість.
Економічну категорію страхування характеризують такі ознаки:
1. При страхуванні виникають грошові перерозподільчі відносини, обумовлені наявністю страхового ризику як імовірності і можливості настання страхового випадку, здатного завдати матеріальний і інший збиток. Цією ознакою страхування пов'язане з категорією страхового захисту суспільного виробництва.
2. Для страхування характерні замкнуті перерозподільні відносини між його учасниками, пов'язані з солідарною розкладкою сум збитку в одному або декількох суб'єктах на всі суб'єкти, залучені у страхування. Подібна замкнута розкладка збитку заснована на імовірності того, що число постраждалих суб'єктів, як правило, менше числа учасників страхування, особливо якщо число учасників достатньо велике.
3. Для організації замкнутої розкладки збитку створюється грошовий страховий фонд цільового призначення, що формується за рахунок фіксованих внесків учасників страхування. Оскільки кошти цього фонду використовуються лише серед учасників його створення, розмір страхового внеску представляє собою частку кожного з них в розкладці збитку. Тому, чим ширше коло учасників страхування, тим менше розмір страхового внеску і тим доступніше і ефективніше ставати страхування. Якщо у страхуванні беруть участь мільйони страхувальників і застраховані сотні мільйонів об'єктів, то з'являється можливість за рахунок мільйонних внесків відшкодовувати максимальний збиток.
Ознакою замкнутої розкладки збитку категорія страхування відрізняється від інших фінансових категорій. Наприклад, доходи державного бюджету формуються за рахунок платежів підприємств і громадян, але використання мобілізованих коштів поширюється не тільки на платників внесків.
4. Страхування передбачає перерозподіл збитку як між різними територіальними одиницями, так і в часі. При цьому для ефективного територіального перерозподілу страхового фонду протягом року між застрахованими господарствами потрібна досить велика територія і значна кількість підлягають страхуванню об'єктів. Тільки при дотриманні цієї умови можлива розкладка збитку від стихійних лих, які охоплюють великі території.
Розкладка збитку в часі в зв'язку з випадковим характером виникнення надзвичайних подій виходить за рамки одного господарського року. Надзвичайних подій може не бути декілька років поспіль і точний час їх настання невідомо. Ця обставина породжує необхідність резервування в сприятливі роки частини страхових платежів, для створення запасного фонду, щоб він служив джерелом відшкодування надзвичайного збитку в несприятливому році.
5. Характерною рисою страхування є зворотність мобілізованих до страхового фонду платежів. Страхові платежі визначаються на основі страхових тарифів, що складаються з двох частин - а) нетто-платежів, призначених для відшкодування ймовірного збитку, і б) накладних витрат на утримання страхової організації, що проводить страхування.
Розмір нетто-платежу встановлюється на основі вірогідного збитку за розрахунковий період (звичайно 5 або 10 років) у масштабі визначеної території (області, республіки). Тому вся сума нетто-платежів повертається у формі відшкодування шкоди протягом прийнятого в розрахунок часового періоду в тому ж територіальному масштабі [11, C.78].
1.2. Терміни, що застосовуються у страхуванні
Найбільш загальні умови страхування висловлюють наступні поняття і терміни:
1) страховий захист - це економічна категорія, що відображає сукупність специфічних розподільних і перерозподільних відносин, пов'язаних з подоланням або відшкодуванням втрат, що наносяться матеріальному виробництву і життєвому рівню населення стихійними лихами та іншими надзвичайними подіями;
2) страховий інтерес - це економічна потреба, зацікавленість брати участь у страхуванні;
3) страховик - це спеціалізована організація, яка бере на себе за певну плату матеріальні наслідки ризику страхувальника та відшкодування шкоди страхувальнику у разі настання страхового випадку;
4) страхувальник - фізична або юридична особа, яка сплачує страхові внески і вступають у конкретні страхові відносини з передачею ризику страховику;
5) об'єкти і предмети страхування - підлягають страхуванню матеріальні цінності, громадянська відповідальність, дохід, а в особистому страхуванні - життя, здоров'я і працездатність громадян;
6) страхова відповідальність (страхове покриття) - це обов'язок страховика виплатити страхове відшкодування або страхову суму при обумовлених наслідки відбулися страхових випадків;
7) вигодонабувач (одержувач) страхового відшкодування або страхової суми - це фізична або юридична особа, якій за умовами страхування надано право на отримання відповідних грошових коштів;
8) страхове свідоцтво (страховий поліс) - це документ, що засвідчує факт страхування майна або особистого страхування.
Розглянемо терміни, пов'язані з процесом формування страхового фонду.
Страхова оцінка (страхова вартість) - термін майнового страхування, коли в якості об'єкта страхування виступають матеріальні цінності, що мають вартість. Під страховою оцінкою розуміється визначення вартості об'єкта для цілей страхування.
Страхове забезпечення - це рівень страхової оцінки стосовно вартості майна, прийнятої для страхування.
Страхова сума - це сума грошових коштів, на яку фактично застраховане майно, життя, здоров'я.
Страховим внеском (страховою премією) є плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховику згідно з договором страхування або законодавством.
Страховий тариф передбачає собою ставку страхового внеску з одиниці страхової суми з урахуванням об'єкта страхування і характеру страхового ризику.
Страховий тариф встановлюється:
- По обов'язкових видах страхування - законодавчими актами про обов'язкове страхування або у передбаченому ними порядку;
- За видами добровільного страхування - страховими організаціями за погодженням з Міністерством фінансів.
Термін страхування - це період часу, протягом якого застраховані об'єкти страхування. Обов'язкове майнове страхування є безстроковим і діє, поки експлуатується застраховане майно.
Страхове поле - це максимальна кількість об'єктів, яке можна застрахувати.
Страховий портфель - це фактична кількість застрахованих об'єктів або діючих договорів страхування на даній території або підприємстві.
Страховий вік - це вікові групи, в межах яких на страхування приймаються громадяни або підлягає страхуванню поголів'я сільськогосподарських тварин.
Страховий ризик - це термін, що має чотири смислових значення:
1) ймовірність нанесення збитку від страхового випадку;
2) конкретний страховий випадок, тобто певна небезпека, від якого здійснюється страхування;
3) частину вартості майна, не охоплена страхуванням і оставляемая тим самим на ризику страхувальника;
4) конкретні об'єкти страхування з їх страховою оцінкою в ступені ймовірності нанесення шкоди.
Страхові ризики відрізняються складністю, різноманіттям і внутрішньою суперечливістю. Одним з прикладів є транспортний ризик. Так транспортні ризики підрозділяються на каско і карго. Транспортні ризики каско на увазі страхування повітряних, морських і річкових суден, залізничного рухомого складу та автомобілів під час руху, стоянки (простою) і ремонту. Транспортні ризики карго увазі страхування вантажів, що перевозяться повітряним, морським, річковим, залізничним і автомобільним транспортом.
Страховий випадок - це фактично те що подія, у зв'язку з негативними або іншими заздалегідь обумовленими наслідками якого може бути виплачено страхове відшкодування або страхова сума.
Страховий випадок у майновому страхуванні - це стихійні лиха, пожежі, аварії, вибухи і т.д.
Страховий випадок в особистому страхуванні - дожиття до обумовленого терміну або події, настання нещасного випадку, смерті та ін
Страховий акт - це документ, оформлений в установленому порядку, що підтверджує факт і причину того, що сталося страхового випадку.
Страховий збиток - це вартість повністю загиблого майна або знеціненої частини пошкодженого майна за страховою оцінкою.
Страхове відшкодування - це належить до виплати страхувальнику частку або повна сума збитку.
Перестрахування - це система економічних відносин, відповідно до якої страховик, приймаючи на страхування ризики, частину відповідальності по них передає на узгоджених умовах іншим страховикам з метою створення збалансованого портфеля страхувань, забезпечення фінансової стійкості страхових операцій [12, C. 128].
Перестрахування представляє собою страхування одним страховиком (перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання всіх або частини своїх зобов'язань перед страхувальником в іншого страховика (перестраховика).
Рухаючись ризик називається перестрахувальним ризиком. Процес, пов'язаний з передачею ризику, називається цессірованіем ризику, або перестрахувальною цесією. Страховик, який уклав з перестраховиком договір про перестрахування, залишається відповідальним перед страхувальником у повному обсязі відповідно до договору страхування.
Об'єкт страхування може бути застрахований за одним договором страхування спільно кількома страховиками. Таке страхування називається співстрахування.
Співстрахування представляє собою вид страхування, при якому два страховика і більше беруть участь певними частками у страхуванні одного й того ж ризику, видаючи спільний або окремі договори страхування кожен на страхову суму у своїй частці.
Співстрахування служить тієї ж мети, що і перестрахування, яке в певних випадках буває більш виправданим. У практиці страхування одні ризики, як правило, перестраховуються, інші - тільки состраховиваются. Найчастіше состраховиваются великі ризики (промислові, транспортні, авіаційні).
Власна участь страхувальника в покритті збитку виражається через франшизу, передбачену умовами договору страхування. Виділяють умовну (інтегральну, або невичітаемую) і безумовну (екцедентную, або віднімається) франшизу. При умовній франшизі страховик звільняється від відповідальності за збитки, не перевищує встановленої суми (відсотка) франшизи, і повинен відшкодувати збиток повністю, якщо його розмір більше суми франшизи. Безумовна франшиза також означає наявність спеціального застереження (клаузули) у страховому полісі і страхове відшкодування одно збитку за вирахуванням безумовної франшизи.
Подальша лібералізація зовнішньоекономічної діяльності, інтеграція економіки Республіки Білорусь в світову збільшують потребу становлення внутрішнього страхового ринку в умовах переходу до ринкової економіки. У Республіці Білорусь в даний час формується цивілізований страховий ринок, регульований державою.
Страховий ринок - це особлива соціально-економічне середовище, певна сфера економічних відносин, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист, формується попит і пропозиція на неї.
Внутрішній страховий ринок - місцевий ринок, де є безпосередній попит на страхові послуги, які покликані задовольняти конкретні страховики.
Зовнішнім страховим ринком називають ринок, що знаходиться за межами внутрішнього ринку і тяжіє до суміжних страховим компаніям як в даному регіоні, так і за його межами.
1.3. Зміст майнового страхування
Майнове страхування в Республіці Білорусь - галузь страхування, де об'єктами страхових правовідносин виступає майно в різних видах. Під майном розуміється сукупність речей і матеріальних цінностей, що перебувають у власності та (або) оперативному управлінні фізичної або юридичної особи. До складу майна входять гроші та цінні папери, а також майнові права на отримання речей або іншого майнового задоволення від інших осіб.
Економічний зміст майнового страхування полягає в організації особливого страхового фонду, призначеного для відшкодування шкоди його учасникам, який виник у результаті заподіяння шкоди. Застрахованим може бути майно, як є власністю страхувальника (учасника страхового фонду), так і перебуває у його володінні, користуванні та розпорядженні. Страхувальниками виступають не тільки власники майна, але й інші юридичні та фізичні особи, що несуть відповідальність за його збереження. Умови страхування чужого і власного майна можуть істотно різнитися, що відображено в конкретних правилах страхування.
Особливість майнового страхування полягає в тому, що йому притаманна тільки ризикова функція, яка розкриває імовірнісний характер нанесення збитків майну в результаті стихійних лих та інших непередбачених подій.
Майнове страхування суттєвим чином відрізняється від особистого страхування. При особистому взаємини страховика і страхувальника не пов'язані з яким-небудь майном, і від страхування відповідальності, де відносини виникають, як правило, на основі використання певного майна, але їх зміст не залежить від вартості цього майна.
Для цілей страхування прийнято класифікувати майно за видами господарюючих суб'єктів, яким воно належить. Розрізняють майно промислових підприємств, сільськогосподарських підприємств, майно громадян.
Склад майна промислових підприємств, що підлягають страхуванню:
- Будівлі, споруди, об'єкти незавершеного капітального будівництва, транспортні засоби, машини, обладнання, інвентар, товарно-матеріальні цінності та інше майно, що належить підприємствам і організаціям (основний договір);
- Майно, прийняте організаціями на комісію, зберігання, для переробки, ремонту, перевезення і т.п. (Додатковий договір);
- Сільськогосподарські тварини; хутрові звірі, кролики, свійська птиця і сім'ї бджіл;
- Врожай сільськогосподарських культур (крім природних сіножатей).
За основним договором страхується все майно, що належить страхувальникові (крім тварин і сільськогосподарських культур). За додатковим договором підлягає страхуванню майно, прийняте страхувальником від інших організацій і населення, яка вказана в заяві про страхування. Додатковий договір страхування може бути укладений тільки при наявності основного договору. Строк додаткового договору не повинен перевищувати строку дії основного.
Страхуванню не підлягають об'єкти і споруди, які не належать страхувальникові, окрім вказаного вище страхування за додатковим договором. Не підлягають страхуванню ділова деревина і дрова на лісосіках і під час сплаву, морські і риболовецькі судна під час знаходження на шляхах сполучення, документи, креслення, готівка і цінні папери.
Договір страхування майна, що належить підприємству, може бути укладений за його повної вартості або за певною часткою (відсотку) цієї вартості, але не менше 50% балансової вартості майна; по страхуванню будов - не нижче залишку заборгованості за виданими позиками на їх зведення.
Майно, прийняте від інших організацій і населення на комісію, зберігання, для переробки, ремонту, перевезення і т.п., вважається застрахованим виходячи з вартості, зазначеної в документах по його прийому, але не вище дійсної вартості цього майна (за вирахуванням зносу) .
Страхування майна проводиться на випадок загибелі або пошкодження в результаті пожежі, удару блискавки, вибуху, повені, землетруси, осідання грунту, бурі, урагану, зливи, граду, обвалу, зсуву, дії підгрунтових вод, селю і аварій, у тому числі засобів транспорту, опалювальної, водопровідної та каналізаційної системи.
Страхове відшкодування виплачується за все загибле або пошкоджене майно, в тому числі і за майно, що надійшло до страхувальника в період дії договору. При загибелі або пошкодження застрахованого майна під час перевезення страхове відшкодування виплачується у разі, коли законодавством або договором перевезення не встановлена ​​відповідальність перевізника за загибель або пошкодження вантажу.
Страхове відшкодування виплачується незалежно від місцезнаходження майна під час загибелі або пошкодження, а за майно, прийняте від інших організацій і населення, - у випадку загибелі і пошкодження його тільки в місцях (магазинах, складах, майстернях тощо), зазначених у заяві про страхування.
Страхувальнику відшкодовуються витрати, пов'язані з рятуванням майна, щодо запобігання та зменшення шкоди в разі стихійного лиха чи аварії (переміщення майна в безпечне місце, відкачка води тощо), а також щодо приведення застрахованого майна в порядок після стихійного лиха (убоpка, сортування, просушування і т.п.).
У сільськогосподарських підприємств може бути застраховане наступне майно:
- Врожай сільськогосподарських культур (крім врожаю сіножатей);
- Сільськогосподарські тварини, домашня птиця, хутрові звірі, сім'ї бджіл;
- Будівлі, споруди, передавальні пристрої, силові, робочі та інші машини й устаткування, транспортні засоби, інвентар, продукція, сировина, матеріали та багаторічні насадження.
Розмір збитку при загибелі або пошкодженні сільськогосподарських культур визначається з вартості кількісних втрат врожаю основної продукції культури на всій площі посіву, обчисленої з різниці між вартістю врожаю на 1 га в середньому за останні п'ять років і цього року за діючими державними закупівельними цінами. При загибелі тварин, домашньої птиці і сімей бджіл розмір шкоди визначається з їхньої балансової вартості на день загибелі. Збиток основних і оборотних фондів визначається з балансової (інвентарної) вартості з урахуванням зносу (амортизації). У суму збитку включаються також витрати по рятуванню майна і приведенню його в порядок після лиха.
1.4. Застосування тарифних ставок по майновому страхуванню
У страхуванні майна прийняті наступні межі оцінки його вартості:
- Для основних фондів максимальний - балансова вартість, але не вище за відновну вартість на день їх загибелі; '
- Для оборотних фондів - фактична собівартість за середніми ринковими, відпускними цінами і цінами власного виробництва;
- Незавершене будівництво - у розмірі фактично зроблених витрат матеріальних і трудових ресурсів до моменту страхового випадку.
При страхуванні майна в певній частці, наприклад, в 50, 60 і т.д. відсотків, всі об'єкти страхування вважаються застрахованими у такому ж відсотку від їх вартості.
Методика розрахунку нетто-ставок по кожному виду або однорідним об'єктам майнового страхування зводиться до визначення середнього показника збитковості страхової суми, певний тарифний період, наприклад 5 або 10 років, з націнкою на величину ризикової надбавки.
По страхуванню майна сільськогосподарських підприємств тарифні ставки диференціюються по територіях, видами сільгоспкультур, видами тварин, по групах основних фондів, оборотних фондів.
По страхуванню майна підприємств і організацій різних форм власності також є необхідність у диференціації тарифних ставок по території, виду майна, його знаходження в стадіях кругообігу капіталу. Територіальна диференціація враховує розбіжність у рівні збитковості страхової суми на селі і в містах, що пов'язано в основному з більш високими показниками міських будівель в сільській місцевості. Ці показники надаю також вплив на диференціацію тарифів залежно від вогнестійкості будівель в господарствах громадян.
Для зручності проведення страхування застосовується диференціація тарифів по категоріях страхувальників. По страхуванню майна кооперативних і громадських організацій встановлені тарифні ставки за видами кооперації, громадських та інших організацій.
Система ставок страхових платежів зі страхування основних і оборотних фондів підприємств, що поєднується зі знижками - накидками і пільгами, є найбільш тонким елементом страхових відносин. Тут неприйнятна типізація, а тим більше уніфікація.
У страхуванні майна державних підприємств ставки диференційовані за галузевою належністю страхувальників. При цьому знижені ставки (0,10 - 0,15%) застосовуються, коли підприємство застрахує все своє майно. Якщо ж полягає договір страхування частини майна (вибіркове страхування), то ставки платежів значно вище.
Більш високі ставки передбачені для страхування засобів транспорту. Страхування майна від крадіжки зі зломом (грабежу) і транспортних засобів від викрадення проводиться за особливою ставкою. Найвищі ставки платежів передбачені по страхуванню машин і устаткування та іншого майна на час проведення експериментальних або дослідницьких робіт.
Підприємство, укладаючи договір, вправі обумовити власну участь у відшкодуванні збитку (франшизу). У залежності від розміру франшизи та загальної страхової суми визначається знижка із страхових платежів з використанням таблиці знижок. При вибірковому страхування ставки платежів вище, ніж при повному страхуванні майна. Страхування від додаткової відповідальності (крадіжки, викрадення, неправомірних дій третіх осіб, радіоактивного забруднення) проводиться з особливих ставками платежів.
Висновки.
1. Страхування - це система перерозподільчих відносин грошових коштів, обумовлених настанням певних подій.
2. Терміни, що застосовуються в страхуванні, так само ставляться до майнового страхування.
3. Майнове страхування є галуззю страхування і покликане захистити майнові інтереси страхувальників шляхом створення фондів грошових коштів.
4. Застрахованим може бути все майно страхувальника, що належить страхувальникові на праві власності і прийняте від сторонніх організацій і населення, а також сільськогосподарські тварини і врожай сільгоспкультур.
5. Нетто-ставки у майновому страхуванні диференціюються по територіях, галузях, видах, групам та іншими ознаками.

2. МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ
ВАТ «Полоцьк КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
2.1. Техніко-економічна характеристика
ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів»
ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів» є переробним підприємством, а також підприємством із заготівлі зерна.
Основною продукцією, що випускається є борошно пшеничне, житнє, крупа манна і дієтична; комбікорми розсипні та гранульовані; висівки; премікси; білково-вітамінні мінеральні добавки.
До складу підприємства входить три основних цехи: млин сортового помелу пшениці, житнього обдирного помелу, комбікормовий цех. Також на підприємстві є елеватор, лінія по випічці хліба, ділянка по фасуванню крупи, ремонтно-будівельна служба.
Комбінат своєму розпорядженні мережу фірмових магазинів по Вітебський області.
Підприємство має підсобне господарство з вирощування свиней.
Основним регіональним ринком збуту продукції ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів» є Вітебська область.
Постійними споживачами борошна є хлібозаводи. Найбільший обсяг споживання борошна доводиться на Полоцький, Новополоцький, Докшицький і Глубокський хлібозаводи.
Основними споживачами комбікормів, преміксів і вітамінних добавок є комплекси Белжівпрома, колгоспи, радгоспи і птахофабрики.
Найбільш серйозними конкурентами комбінату в межах його ринку збуту вважаються ВАТ «Вітебський КХП», ВАТ «Глубокський ККЗ». На ринку Республіки Білорусь комбінат також має дуже сильних конкурентів: ВАТ "Мінський КХП», ВАТ «Людський КХП», ВАТ «Узовскій КХП».
Однією з перспектив розвитку підприємства є залучення давальницької сировини на переробку. При цьому постає питання про заміну старого обладнання на більш продуктивне, а також збільшення виходів по борошну.
ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів» створено наказом Міністерства з управління державним майном і приватизації Республіки Білорусь від «30» грудня 1996 року № 255 шляхом перетворення державного підприємства «Полоцький комбінат хлібопродуктів» відповідно до законодавства про акціонерні товариства, про роздержавлення і приватизації державної власності в Республіці Білорусь. Статутний фонд ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів» становить 29861 тис.руб. Акціонерами товариства є: Держава - 30% акцій, сільськогосподарські підприємства Вітебської області - 40%, працівники підприємства - 25%, фізичні особи - 5%.
Метою діяльності ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів» є господарська діяльність, спрямована на отримання прибутку.
ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів» здійснює такі види діяльності (згідно загальнодержавного класифікатора видів економічної діяльності): вирощування кормових культур та їх насіння, вирощування зернових і зернобобових культур, включаючи насінництво; розведення великої рогатої худоби, молочного господарства; розведення свиней; виробництво змішане, м'ясо- яєчне; виробництво борошна, виробництво крупи; виробництво готових кормів для тварин утримуються на фермах; виробництво хліба і хлібобулочних виробів; виробництво теплової енергії самостійними котельнями; теплопостачання; розбирання та знесення будівель; земляні роботи; загальне будівництво будівель; установка покрівельних покриттів; ізоляційні роботи; слюсарно-водопровідні роботи; інші будівельні роботи, пов'язані з обладнанням будівель і споруд; штукатурні роботи; встановлення столярних елементів; покриття підлог і стін; фарбування та скління; інші завершальні будівельні роботи, оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин, оптова торгівля живими тваринами, оптова торгівля шкурами та шкірою; оптова торгівля картоплею, овочами і фруктами, оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами; інша роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, роздрібна торгівля домашньою птицею, дичиною та виробами з них; інша роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами, роздрібна торгівля рибою та морепродуктами; роздрібна торгівля хлібом, печивом, борошняними і кондитерськими виробами, роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями, роздрібна торгівля тютюновими виробами, роздрібна торгівля молочними продуктами, яйцями і харчовими маслами та жирами, роздрібна торгівля через намети, ларьки, кіоски, інші місця проживання, не включені до інших угруповань; їдальня; транспортна обробка вантажів; зберігання і складування; інша діяльність, що відноситься до вантажних і пасажирських перевезень; оренда автомобілів, оренда сільськогосподарських машин і обладнання; обробка даних; інша комерційна діяльність, яка не включена в інші угруповання; діяльність митниці; дошкільне виховання; інша діяльність з охорони здоров'я людини; ветеринарна діяльність; інша спортивна діяльність.
Однією з умов стабільності виробництва, виконання намічених планів і прийнятих зобов'язань, своєчасного та якісного виконання технологічних процесів на всіх ділянках виробництва є забезпеченість підприємств робочою силою, рівень її кваліфікації (Табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Наявність і забезпеченість трудовими ресурсами на ВАТ

«Полоцький комбінат хлібопродуктів»

п / п
Показники
2003р.
2004р.
2005р.
2005р у% до 2003р.
1
Середньорічна чисельність усіх працюючих, чол.
513
530
500
97,5
2
Забезпеченість підприємства чел/1тонну продукції
34,5
35,2
14,5
42
3
Навантаження на 1 середньорічного працівника, тонн / чол
2,9
2,8
6,9
237,9
4
Відпрацьовано за рік тис. чол / год
на 1 т прод., тис. осіб / год
на 1 работн., тис.чол / год
868
65,7
1,6
947
71,7
1,8
908
26,8
1,8
104,6
40,8
112,5
Велику роль у виробничому процесі відіграють основні фонди. Одним з основних показників, що характеризують підприємство, є показники його матеріально-технічної бази (Табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Склад і структура основних засобів ВАТ «Полоцький КХП»
Види основних засобів
2003р.
2004р.
2005р.
Тис.руб
%
Тис.руб
%
Тис.руб
%
Будинки
2695448
42,8
8579691
60,4
11173538
63,2
Споруди
1692999
26,8
2831142
19,9
3103492
17,5
Передавальні пристрої
214463
3,5
313551
2,2
328555
1,9
Машини та обладнання
1347155
21,4
1732431
12,2
2144063
12,1
Транспортні засоби
172971
2,7
228796
1,6
294311
1,7
Інструмент і инвент.
27964
0,4
370085
0,3
42144
0,2
Інші види основних засобів
152175
2,4
486972
3,4
601072
3,4
РАЗОМ:
6303175
100
14209581
100
17687175
100
У тому числі:
- Виробничі;
- Невиробничі
6143362
159813
97,5
2,5
13974340
235211
98,3
1,4
17445525
241650
98,6
1,4
Важливу роль у характеристиці підприємства відіграють показники наявності, використання та забезпеченості підприємства основними фондами (Табл. 2.3).
Таблиця 2.3
Показники наявності, використання та забезпеченості
основними фондами ВАТ «Полоцький КХП»
Показники
2003р.
2004р.
2005р.
2005г.в% до 2003р.
Фондовіддача, грн.
1,6
0,9
0,8
50
Енергооснащенность, тис.л.с.-1т
3,5
3,5
1,4
40
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.
103,1
101,1
93,3
90,5
Наявність енергетичних потужностей, тис.л.с.
1083972
6354819
12424788
1146,7
Коефіцієнт зношеності основних засобів
46
47
46
100
Коефіцієнт придатності основних засобів
0,4
0,3
0,3
75
Коефіцієнт оновлення
0,002
0,0065
0,005
250
Про результати виробничо-фінансової діяльності ВАТ «Полоцький КХП» свідчать такі дані (Табл. 2.4).
Таблиця 2.4
Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Полоцький КХП» за період 2003-2005рр.
Показники
2003р.
2004р.
2005р.
2005р. в разах до 2003р.
Вироблено на 1 середньорічного працівника ВП, тис.руб.
16949
30706
49369
2,9
Вироблено ВД на 1 среднегодо
Працівника, тис.руб.
26728
31501
56868
2,1
Вироблено прибутку на 1 середньо
Річного працівника, тис. грн.
4322
1662
2009
0,5
Рівень рентабельності (+), збитковості (-) по підприємству.
19,3
5,6
3,4
-5,6
Підприємство є низькорентабельним.
2.2. Добровільне страхування майна
на ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів»
Як економічна категорія на ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів», страхування являє собою систему економічних відносин, що включає сукупність форм і методів формування цільових фондів грошових коштів та їх використання для відшкодування збитку при різних непередбачених несприятливих явищах.
Страхування є обов'язковим, якщо це передбачено законодавчими актами Республіки Білорусь. Види, умови і порядок проведення обов'язкового страхування знайшли своє відображення в Декреті Президента Республіки Білорусь від 28.09.2000 № 20 «Про вдосконалення регулювання страхової діяльності в Республіці Білорусь» (із змінами і доповненнями, внесеними у т.ч. Декретом Президента Республіки Білорусь від 16.02 .2004 № 1).
У випадках, коли обов'язок страхування не випливає із законодавства, а заснована на договорі, в т.ч. обов'язок страхування майна - на договорі з власником майна або установчих документів юридичної особи, яка є власником майна, таке страхування не є обов'язковим.
Законом Республіки Білорусь від 03.06.1993 № 2343-XXII «Про страхування» (із змінами, внесеними Законом Республіки Білорусь від 10.12.1993 № 2634-XII та 31.01.2000 № 368-3), закріплено, що страхування може здійснюватися у формах добровільного та обов'язкового страхування.
Добровільні види страхування перераховані в Переліку складових страхову діяльність робіт і послуг (додаток до Положення про ліцензування страхової діяльності, затвердженого постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 17.10.2003 № 1346, зі змінами).
До обов'язкових видів страхування належить страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, страхування цивільної відповідальності перевізника перед пасажирами, медичне страхування громадян Республіки Білорусь, тимчасово виїжджають за її межі, медичне страхування іноземних громадян та осіб без громадянства, тимчасово перебувають в Республіку Білорусь та інші види страхування.
До добровільних видів страхування належить страхування майна, страхування життя, страхування вантажів, страхування будівельно-монтажних ризиків, підприємницького ризику, страхування відповідальності за порушення Договору надання обов'язкових аудиторських послуг, страхування цивільної відповідальності перевізника та експедитора, страхування цивільної відповідальності організацій, що створюють небезпеку для оточуючих і інші види страхування.
На ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів» здійснюються такі види добровільного та обов'язкового страхування як страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, страхування майна (автотранспорту), страхування від нещасних випадків на виробництві та професійні захворювання.
На ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів» за договором добровільного страхування передбачено страхування майна - транспортних засобів.
Законом Республіки Білорусь від 03.06.1993 № 2343-XXII «Про страхування» (із змінами, внесеними Законом Республіки Білорусь від 10.12.1993 № 2634-XII та 31.01.2000 № 368-3), закріплено, що страхування майна юридичних осіб може здійснюватися у формах добровільного і в деяких випадках у формі обов'язкового страхування (коли частина майна страхувальника перебуває в республіканському відомстві).
Страхування майна передбачає обов'язки страховика по страхових виплатах у розмірі повної або часткової компенсації збитку, нанесеному об'єкту страхування - майновим інтересам застрахованої особи, які пов'язані з володінням, користуванням, розпорядженням транспортним засобом, внаслідок пошкодження або знищення (викрадення, крадіжки) транспортного засобу та ін
Види ризиків, від яких може бути застраховане майно або майновий інтерес, різноманітні. Часто майно схильне загрозу пожежі, повені, землетруси, аварії, вибуху, і т.п.
При страхуванні транспортних засобів підприємства основними ризиками є:
- Пошкодження або знищення транспортного засобу внаслідок стихійних лих (повені, затоплення, урагану тощо);
- Дорожньо-транспортна пригоди (аварія, зіткнення, наїзд, перекидання, падіння);
- Пожежа, самозаймання, вибух;
- Потрапляння каменів і падіння предметів, вантажу при навантаженні;
- Протиправні дії третіх осіб, а також викрадення.
У страховому договорі можлива комбінація об'єктів страхування і ризиків і обмеження по об'єкту страхування. Страхування називають комбінованим або комплексним, якщо один договір об'єднує кілька різнорідних об'єктів або видів страхування.
Договір страхування автотранспортних засобів юридичних осіб полягає строком на один рік.
Страхування на ВАТ «Полоцький КХП» проводиться від:
- Викрадення транспортного засобу - по вартості (з урахуванням зносу);
- Знищення транспортного засобу - по вартості (з урахуванням зносу) за вирахуванням вартості залишків, придатних для подальшого використання;
- Пошкодження транспортного засобу - за вартістю ремонту в наступному порядку: вартість нових частин, деталей і приладдя зменшується відповідно відсотку зносу, зазначеному в договорі страхування, до отриманої суми додається вартість ремонтних робіт, а потім віднімається вартість залишків, придатних для подальшого використання, переоцінюється за відсотку зносу і ступеня їх знецінення, зумовленого страховим випадком. У суму збитку включаються також витрати щодо рятування транспортного засобу (в тому числі додатковий збиток, викликаний порятунком людей) під час страхового випадку, щодо приведення в порядок і транспортування до найближчого ремонтного пункту. Страховик оплачує роботи зі складання кошторису витрат на ремонт, але не оплачує збиток втрати товарного виду транспортного засобу.
Страхування засобів транспорту, при якому страхується тільки сам транспортний засіб (виключаючи майно, що перевозиться, багаж і т.д.), називається страхуванням каско.
При укладанні страхового договору необхідний попередній огляд транспортного засобу. Поліс, як правило, видається страхувальнику після того, як він сплатив страхову премію або страховий внесок.
У страхових документах фіксуються відомості про транспортний засіб: марка автомобіля, модель, номер шасі, двигуна, рік випуску, потужність і об'єм двигуна, вартість транспортного засобу та додаткового обладнання, колір і реєстраційний номер засобів транспорту, кількість місць застрахованих в автомобілі, умови зберігання транспортного кошти, наявність сигналізації та ін, а також мета використання транспортного засобу. На підставі отриманих відомостей страховик оцінює ризики, що включаються в договір страхування, розмір франшизи та інші умови договору.
Страхова премія виплачується єдиним платежем або в розстрочку.
Розмір страхової премії розраховується за ставками, встановленими в залежності від виду транспортного засобу і варіанту страхування.
При настанні страхового випадку розмір збитку і сума страхового відшкодування визначаються на підставі страхового акта та доданих до неї документів (органів МВС, пожежного нагляду, слідчих, судових органів, медичних установ тощо), що підтверджують факт і обставини страхового випадку (аварії, розкрадання, викрадення, пожежі, неправомірних дій третіх осіб і т.д.), а при частковому пошкодженні засобів транспорту крім цього - на підставі кошторису на ремонт.
При настанні страхового випадку страхувальник подає заяву страховикові про відшкодування збитку. Страховик зобов'язаний у день отримання заяви оглянути пошкоджений автомобіль, скласти за встановленою формою страховий акт і протягом встановленого договором строку провести виплату страхового відшкодування.
Страхове відшкодування за викрадену автомашину виплачується зазвичай не раніше, ніж через два місяці після угону, тобто після закінчення терміну попереднього розслідування органами МВС.
За договором страхування відшкодовується тільки збиток, нанесений безпосередньо в результаті страхового випадку.
На ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів» станом на 2006 рік застраховано 26 транспортних засобів, у тому числі 6 легкових автомобілів, 6 борошновозів, 2 трактори, 10 вантажних автомобілів без причепа та 2 вантажних автомобіля з причепами.
Структура страхових платежів зі страхування транспортних засобів на ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів представлена ​​в таблиці (Табл. 2.5).
Таблиця 2.5
Структура страхових платежів зі страхування транспортних засобів на ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів»
Найменування
Платежу
2003р.
руб.
2004р.
руб.
2005р.
руб.
2005р. у%
до 2003р.
Страхова премія
857640
910402
910589
106
У 2004 році сума страхової премії у порівнянні з 2003 роком збільшилася на 52762 рубля, що пов'язано зі зростанням ризиків у зв'язку зі збільшенням зносу автотранспортних засобів.
У 2005 році сума страхової премії у порівнянні з 2004 роком фактично не збільшилася, тому що на ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів» відбулося списання у 2004 році автомобіля «Москвич-412» ГН 24-58 ВА. У 2005 році сума страхової премії становила 106% до рівня 2003 року, що пов'язано з інфляційними процесами в країні.
Висновки:
1. ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів» здійснює добровільне майнове страхування.
2. Майновому страхуванню у ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів» підлягають страхуванню транспортні засоби.
2. Порядок страхування транспортних засобів та відшкодування збитків на ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів» регламентується законодавчими актами та у відповідності з договором страхування.
3. У динаміці за три роки відбулося незначне збільшення розміру страхової премії за рахунок списання транспортного засобу та інфляційних процесів в країні.

3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО
СТРАХУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Стан і перспективи майнового страхування безпосередньо залежать від економічного становища країни, наявності розвиненої мережі страхових компаній, що мають стійке фінансове становище і пропонують широкий асортимент страхових послуг. Роздержавлення і приватизація власності, свобода підприємництва, формування ринкової інфраструктури породжують потенційно нових страхувальників, яким не властиво державне підпорядкування і бюджетне фінансування відшкодування непередбачених збитків. Ринок активізує і по-новому затребує буквально всі економічні інструменти, а також зумовлює роль страхування.
Ефективність і доступність страхових послуг залежать від багатьох параметрів, основні з яких - страхова сума, тарифи і виплачується відшкодування.
У зв'язку з цим для страхувальника виникає необхідність у проведенні маркетингу страхових послуг.
Розвиток страхового маркетингу є найважливішим елементом страхового ринку. Страховий маркетинг повинен двоєдиний підхід до ринку: ретельне вивчення страхового ринку (потреб, інтересів, попиту на страх послуги, загальних тенденцій економічного розвитку країни) і свідомий вплив на ринок і сформований попит, на формування потреб і купівельних переваг.
До складу завдань страхового маркетингу входять:
- Вивчення потенційного страхового поля, тобто вивчення потенційних потреб страхувальників різних страхових послуг;
- Вивчення ситуації на ринку страхових послуг (необхідно знати, скільки компаній діють на ринку і які послуги вони надають);
- Вивчення економічної ситуації в регіоні.
Зокрема на ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів» слід ввести штатну одиницю працівника, який буде займатися маркетингом страхових послуг і здійснювати операції по страхуванню. Зазначений працівник буде вивчати ринок страхових послуг, вибирати страховиків, які пропонують найкращі умови по страхуванню і з прийнятними страховими тарифами, здійснювати контроль спільно з іншими працівниками підприємства за змістом застрахованого майна і стежити за проведенням попереджувальних заходів. Зміст такого працівника для підприємства стане дешевше, ніж звернення до страховика безпосередньо при виникає необхідність в страхуванні, оскільки розмір страхової премії буде прямо залежати від спектру надаваних страхових послуг і тарифів. Підприємство повинно самостійно вибрати відповідні для нього умови страхування.
Проведення попереджувальних заходів щодо недопущення страхового випадку також впливає на ефективність страхування. Простий і невикористання застрахованого майна може позначитися на виробничому процесі підприємства і вплинути на оборотність оборотних коштів, що в свою чергу може погіршити фінансове становище підприємства. У цьому випадку сплачений розмір страхової премії за договором страхування буде несоразмерен з вартістю завданого підприємству збитку при просте застрахованого майна.
Таким чином, при страхуванні майна (транспортних засобів) на ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів» з метою недопущення страхового випадку слід проводити наступні попереджувальні заходи:
- Стежити за збереженням транспортного засобу, не залишати автомобілі в місцях, не призначених для стоянки;
- Проводити щорічний технічний огляд транспортного засобу, своєчасно проводити ремонт і заміну запасних частин;
- Стежити за фізичним здоров'ям водіїв, здійснювати контроль за проведенням медичного огляду;
- Утриматися по можливості від виїзду автотранспорту з гаража при несприятливих погодних умовах;
- Стежити за змінами в правилах дорожнього руху, а також за іншими змінами в законодавстві, що стосуються транспортних засобів.
Висновок:
Для ВАТ «Полоцький комбінат хлібопродуктів» запропоновано внести штатну одиницю працівника маркетингу страхових послуг, а також проводити попереджувальні заходи щодо недопущення страхового випадку.

ВИСНОВОК
Принципи організації страхової справи в наші дні засновані на загальних умовах функціонування ринкової економіки і пояснюється своєрідністю формування страхування в Республіці Білорусь. Страхування у ринковій економіці виступає, з одного боку, як один з елементів регулювання, забезпечення стійкості виробництва і споживання, а з іншого боку - як об'єкт регулювання, що функціонує в рамках загальних і специфічних для нього правил.
Головною метою страхової діяльності є створення ефективної системи страхового захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб в Республіці Білорусь, що забезпечує:
- Реальну компенсацію збитків (шкоди, шкоди), заподіюваних результаті непередбачених аварій і катастроф та негативних соціальних обставин, за рахунок резервів страхових організацій при зниженні навантаження на бюджет;
- Формування необхідної для економічного зростання надійної і стійкої господарського середовища;
- Максимальне використання страхування як джерела інвестиційних ресурсів.
Для досягнення зазначених цілей необхідно:
- Забезпечення надійності та фінансової стійкості системи страхування;
- Проведення активної структурної політики на ринку страхових послуг;
- Підвищення ефективності державного регулювання страхової діяльності;
- Розвиток взаємовідносин вітчизняного і міжнародного страхових ринків;
- Вдосконалення нормативної бази страхової діяльності.
Державна підтримка страхування повинна здійснюватися з урахуванням значущості та пріоритетності розв'язуваних завдань за такими напрямами:
- Пряма участь держави у становленні страхової системи захисту майнових інтересів;
- Забезпечення за рахунок бюджетних коштів програм обов'язкового державного страхування;
- Підвищення ролі державних страхових компаній в реалізації державної політики в галузі страхування, надання їм державної підтримки;
- Законодавче забезпечення захисту національного страхового ринку;
- Вдосконалення державного нагляду за страховою діяльністю;
- Вдосконалення умов ліцензування страхової діяльності, створення диференційованої системи санкцій, що забезпечують захист страхової ліцензованої діяльності.
При майновому страхуванні крім вищевказаних умов необхідно проведення маркетингу страхових послуг і попереджувальних заходів з недопущення страхового випадку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон Республіки Білорусь від 03.06.1993г. № 2343-II «Про страхування» (із змінами, внесеними законами Республіки Білорусь від 10.12.1993г. № 2634-II і 31.01.2000г. № 368-3).
2. Указ Президента Республіки Білорусь від 19.02.1999г. № 100 «Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» (у ред.Указа Президента Республіки Білорусь від 04.07.2004г. № 320).
3. Декрет Президента Республіки Білорусь від 19.02.1999г. № 8 «Про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» (із змінами і доповненнями, внесеними Декретом Президента Республіки Білорусь від 16.02.2004 № 1).
4. Закон Республіки Білорусь від 17.07.2002г. № 132-3 «Про дорожній рух».
5. Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 03.10.2003г. № 1258 «Про ліцензування страхових організацій».
6. Закон Республіки Білорусь від 21.07.2001г. № 50-3 «Про автомобільний транспорт та автомобільних перевезеннях» (із змінами, внесеними Законом Республіки Білорусь від 24.07.2002г. № 134-3).
7. Закон Республіки Білорусь від 06.01.1999г. № 237-3 «Про залізничний транспорт» (із змінами, внесеними Законом Республіки Білорусь від 21.05.2002г. № 100-3).
8. Закон Республіки Білорусь від 18.06.1993г. № 2435-II «Про охорону здоров'я» (із змінами, внесеними Законом Республіки Білорусь від 11.01.2002р. № 91-3).
9. Поршнєв А.Г., Румянцева З.П., Соломатіна Н.О. Управління організацією. - М.: ИНФРА-М, 2002р. - 669с.
10. Сербиновского Б.Ю., Гаркуша В.М. Страхова справа: Навчальний посібник для вузів, Ростов-н-Д.: Фенікс, 2000. - 315с.
11. Шахов В.В. Введення в страхування: економічний аспект. - М.: Фінанси і статистика, 1992р. - 265c.
12. Шахов В.В. Страхування. Навчальний посібник. - М.: Фінінси і статистика, 2002р. - 192с.
13. Економіка підприємства. Навчальний посібник. Під общ.ред. Л. Н. Нехорошева, - Мн.: Вишейшая школа, 2004р. - 383с.
14. Романенко І.В. Економіка підприємства. - М.: Фінанси і статистика, 2002р - 208с.
15. Кондакова Н. Особливості обліку внесків по окремих видах обов'язкового і добровільного страхування. / Головний бухгалтер, 2004р. № 32, с.61.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Курсова
166.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Майнове страхування на прикладі ВАТ Полоцький комбінат хлібопродуктів
Організація управлінської праці на прикладі ВАТ Тираспольський молочний комбінат
Майнове страхування
Майнове страхування 2
Майнове страхування 3
Майнове страхування 2 лютого
Особисте і майнове страхування
Майнове страхування підприємств та громадян
Страховий ринок в РФ. Майнове страхування
© Усі права захищені
написати до нас