МСФЗ 10 Подання до фінансової звітності подій вчинених за

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство освіти і науки Республіки Казахстан
Східно-Казахстанський державний
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. Д. СЕРІКБАЕВА
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
Кафедра «Фінанси, облік та оподаткування»
Курсова робота
з дисципліни «Фінансовий облік 2»
на тему «МСФО 10 Подання до фінансової звітності подій, скоєних після звітної дати."
Виконав: Студент групи 07-БУ-1
Гурбатова Є.
Перевірив: Адришева С.Ж
Өскемен
Усть-Каменогорськ
2009

Зміст
Введення
1 Події, що відбулися після звітної дати
1.1 Поняття і види подій після звітної дати
1.2. Коригувальні події після звітної дати
1.3 Події, які не після звітної дати
1.4 Дивіденди
1.5 Вимоги до розкриття
2 Події після звітної дати на підприємстві ТОВ «Казахмис»

Введення
Реформування економіки Казахстану поставив перед підприємствами ряд нових завдань, характерних для ринкових господарських відносин: пошук джерел фінансування і надійних контрагентів, забезпечення прибутковості функціонування і т.п. Вирішення таких завдань неможливе без адекватної інформації про діяльність підприємства, яку повинна забезпечувати система бухгалтерського обліку та звітності.
З цією метою було розпочато процес реформування системи бухгалтерського обліку і звітності в Республіки Казахстан. 15 грудня 2006 в Алмати відбулася конференція на тему «Міжнародні стандарти фінансової звітності» в Республіці Казахстан. На цій конференції було прийнято рішення про перехід РК на МСФЗ. Були розроблені методичні рекомендації щодо застосування МСФЗ та облікову політику. Для переходу на МСФЗ затверджені наказами Міністра фінансів РК від 22. 12. 2005 року № 426 і № 427 інструкції з розробки робочого плану рахунків та форми фінансової звітності. Починаючи з 2005 року, Міністерством фінансів РК проводяться семінари, «круглі столи», конференції і публікуються інтерв'ю, статті ЗМІ, які висвітлюють питання реформування системи бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності по переходу на МСФЗ.
Розвиток міжнародних ринків веде до інтернаціоналізації казахстанської економіки. Все частіше великі казахстанські компанії виходять на світові ринки капіталу, залучають закордонні інвестиції або шукають іноземних інвесторів, для цього необхідно формувати фінансову звітність відповідно до міжнародних або іншими зарубіжними стандартами. Іноземним компаніям, які діють на казахстанському ринку, і казахстанським компаніям з іноземними інвестиціями також необхідна фінансова звітність, складена відповідно до міжнародних стандартів.
Розвиток бухгалтерської професії передбачає розробку нових програм підготовки і перепідготовки співробітників бухгалтерських служб; пред'явлення кваліфікаційних вимог до фахівців організацій, які застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності при складанні консолідованої звітності, і до їх аудиторам; посилення контролю за дотриманням норм професійної етики та ін Такий підхід вимагає більш глибокого розуміння сутності міжнародних стандартів з метою їх застосування в казахстанській практиці. Тому я вважаю що тема, обрана мною для написання курсової роботи актуальна в умовах жорсткої конкуренції на ринку праці.

1. Події, що відбулися після звітної дати
1.1 Поняття і види подій після звітної дати
Зазвичай процес підготовки річних фінансових звітів займає значний час, і фінансова звітність потрапляє в руки інвесторів через значний проміжок часу після закінчення фінансового року. Затвердження фінансової звітності до публікації зазвичай проводиться на загальних щорічних зборах акціонерів, яке в більшості компаній відбувається не раніше квітня - травня наступного року. Природно, що за цей час можуть відбутися події, інформація про яких могла б бути корисною користувачам фінансової звітності.
Дане питання регулюється МСФЗ 10 "Події після звітної дати". Цей стандарт наказує порядок відображення у звітності для подій, що мають місце після звітної дати, але перед датою затвердження фінансових звітів до опублікування. Такі події можуть викликати необхідність коригування балансових сум активів та зобов'язань на звітну дату або необхідність у розкритті інформації.
Мета даного стандарту встановлювати належний порядок обліку для подію, що мають місце після звітної дати, але перед датою затвердження фінансової звітності до публікації. Подібні події можуть викликати необхідність у коригування балансових сум активів та зобов'язань на звітну дату або вимагають розкриття інформації.
Події після звітної дати - це події, як сприятливі, так і несприятливі, які відбуваються між датою балансу і прийняттям рішення про випуск (розкритті) фінансової звітності.
Зазвичай виділяють два типи подій після звітної дати:
- Події, які надають додаткові докази умов, існуючих на звітну дату (коригуючі події). Наприклад, завершення після звітної дати судового розгляду, розпочатого у звітний період, надає додаткові докази тих умов (поданого позову), які виникли в більш ранній період;
- Події, що вказують на умови, що виникають після звітної дати (коригують події). Наприклад, прийняття рішення про збільшення статутного капіталу після звітної дати не впливає на умови, в яких компанія функціонувала у звітний період.
Звітною датою вважається день, за станом на який компанія складає свою звітність. В якості звітної дати приймається останній день звітного періоду. Наприклад, якщо звітний період компанії збігається з календарним (01.01.2008 р. по 31.12.2008 р.), то звітний датою є 31 грудня 2008р. Якщо звітний період встановлено, наприклад, з 01.04.2008 р. по 31.03.2009 р., то звітна дата-31.03.2009 р.
Датою затвердження фінансової звітності до випуску визначається в залежності від організаційної структури і схеми управління компанією, вимозі законодавства, а також процедур встановлених для підготовки та розгляду фінансової звітності. Зазвичай такою датою визнають момент, коли вся робота над фінансовою звітністю компанії завершена, і ця звітність може бути представлена ​​зовнішнім користувачам. Це може бути день затвердження звітності радою директорів або спостережною радою, дата підписання звітності уповноваженими особами компанії.
Перш ніж аналізувати події, що відбулися після звітної дати, необхідно визначитися з тимчасовими рамками періоду після звітної дати, що підлягає розгляду.
Припустимо, що зведений річний звіт складається на 31 грудня 2003 р ., А попереднє затвердження його радою директорів компанії для розсилки акціонерам і в регулюючі органи виробляється 25 квітня. Остаточне затвердження річної фінансової звітності здійснюється на загальних зборах акціонерів 20 травня. У проміжок між звітною датою (31 грудня 2003р.) Та датою проведення загальних зборів відбулися дві події: 12 лютого 2004р. компанія програла суд у зв'язку з позовом постачальника компанії, 29 квітня 2004р. компанія оголосила єдиний план дій з реструктуризації. Ці події слід відобразити у звітності компанії за 2003 рік.
Рішення суду від 12 лютого 2004р. мало місце до дати попереднього затвердження звітності радою директорів і відповідно до дати остаточного затвердження звітності загальними зборами акціонерів. Відповідно це подія однозначно має бути враховано при підготовці річної звітності за 2003 рік.
Дата початку реструктуризації компанії знаходиться в інтервалі між попереднім і закінчення. в'язковим затвердженням річної звітності.
У цей період органи управління компанії вже не можуть внести будь-які зміни до звітності, оскільки вона розіслана акціонерам і іншим зацікавленим третім особам. Відповідно не дивлячись на те, що звітність остаточно буде затверджена на загальних зборах акціонерів, її коригування, пов'язані з подій після звітної дати, охоплюють період до дати її попереднього затвердження радою директорів (іншими словами, до дати затвердження її до випуску, тобто розкриття і публікації).
В окремих випадках компанія зобов'язана представити фінансову звітність на затвердження вже після випуску фінансової звітності. У таких випадках фінансові звіти затверджуються до випуску в день її первинного випуску, а не в день її затвердження акціонерами.
Згідно Республіканському закону «Про акціонерні товариства» річний звіт товариства підлягає попередньому затвердженню радою директорів (спостережною радою) товариства, а у разі відсутності в суспільстві ради директорів (наглядової ради) - особою, що здійснює функції одноосібного виконавчого органу товариства (директором, генеральним директором), не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів. Затвердження річних звітів, річної бухгалтерської звітності, а також розподіл прибутку і збитків товариства за результатами фінансового року належить до компетенції загальних зборів акціонерів.
Відповідно до Республіканським законом «Про ринок цінних паперів" річна бухгалтерська звітність за останній завершений фінансовий рік включається до складу щоквартального звіту за перший квартал і подається не пізніше 45 днів з дати закінчення звітного кварталу в реєструючий орган. Реєструючий орган (федеральний орган виконавчої влади по ринку цінних паперів) здійснює державну реєстрацію випусків емісійних цінних паперів.
Приклад 1.
28 лютого 2007 р . керівництво компанії завершило складання попереднього варіанту фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2006 р ; 18 березня 2007 р рада директорів розглянув фінансову звітність та затвердив її до випуску; 19 березня 2007 р компанія оголошує дані про прибуток і деяку іншу фінансову інформацію; 1 квітня 2007 р фінансова звітність подається акціонерам та іншим користувачам; 5 травня 2007 р . річні збори акціонерів затвердили фінансову звітність, а 12 травня 2007 р . затверджена фінансова звітність представлена ​​регулюючому органу
Фінансова звітність затверджуються до випуску 18 березня 2007 р (Дата, коли рада директорів затвердила фінансову звітність до випуску). Таким чином, подіями після звітної дати будуть події, що сталися у період з 31 грудня 2006 р до 18 березня 2007 р і задовольняють іншим критеріям визначення.

1.2 Коригувальні події після звітної дати.
Коригувальні події після дати балансу - це події, що підтверджують умови, що існували на дату балансу. Нижче наводяться приклади коригувальних подій після звітної дати, наслідки яких компанія зобов'язана враховувати або шляхом уточнення даних фінансової звітності, або шляхом визнання раніше невизнаних у звітності об'єктів обліку:
а) рішення суду, винесене після звітної дати, яке підтверджує існування на звітну дату зобов'язання компанії і, отже, вимагає або уточнення вже визнаного у звітності резерву, або визнання резерву, а не просто розкриття інформації про непередбачене зобов'язання;
б) одержання після звітної дати інформації, що свідчать або про існування зниженні вартості активу, визначеної станом на звітну дату, або про необхідність коригування раніше визнаного у звітності збитку від знецінення активу. Наприклад, банкрутство покупця, яке сталося після звітної дати, звичайно підтверджує існування на звітну дату збитку, пов'язаного з дебіторською заборгованістю, і необхідність уточнення балансової вартості дебіторської заборгованості по проданій продукції (товарів, робіт, послуг);
в) визначення після дати вартості активів, придбаних до звітної дати, або виручки від продажу активів проданих до звітної дати;
г) визначення після дати величини виплат за планами участі або преміювання, якщо станом на звітну дату у компанії було зобов'язання здійснити такі виплати у зв'язку з подіями, що сталися до звітної дати (див. МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працівникам");
д) виявлення фактів шахрайства або помилок, які підтверджують, що фінансова звітність за станом на звітну дату спотворена.
Пункти б), в), д) фактично повторюються в КСБУ. Інші пункти КСБУ по суті конкретизують коригувальні події після звітної дати:
· Оголошення в установленому порядку дебітора організації банкрутом, якщо станом на звітну дату щодо цього дебітора вже здійснювалася процедура банкрутства;
· Отриманні інформації (наприклад, бухгалтерської звітності) про фінансовий стан і результати діяльності дочірнього або залежного суспільства (товариства), цінні папери якого котируються на фондових біржах, що підтверджує стійке і суттєве зниження вартості довгострокових фінансових вкладанні організації;
· Оголошення дивідендів дочірніми і залежними товариствами за періоди, що передували звітної дати;
· Виявлення після звітної дати, що відсоток готовності об'єкта будівництва, використаний для визначення фінансового результату за станом на звітну дату методом «Дохід за вартістю робіт по мірі їх готовності», був не обгрунтований;
· Отримання від страхової організації матеріалів щодо уточнення розмірів страхового відшкодування, за яким за станом на звітну дату велися переговори.
У всіх наведених випадках за станом на звітну дату актив або зобов'язання вже існували. Але після звітної дати виникли обставини, які роблять значний вплив на цей актив або зобов'язання.
Прикладами коригувальних подій після дати балансу, які організація зобов'язана враховувати шляхом коригування сум, визнаних у фінансовій звітності, або шляхом визнання статей, раніше не визнаних у фінансовій звітності, можуть бути наступні:
1) отримання інформації після дати балансу, яка свідчить або про істотне зниження вартості активів, визначеної на дату балансу, або про необхідність коригування раніше визнаних збитків від знецінення даних активів. Наприклад:
A) оголошення в установленому порядку дебітора організації банкрутом, якщо станом на дату балансу по відношенню до цього дебітора вже здійснювалася процедура банкрутства або у нього були серйозні проблеми з ліквідністю;
Приклад.
На підставі облікових даних у фінансовій звітності організації «А» за станом на 31 грудня 2003 року відображається дебіторська заборгованість на загальну суму 2 000 000 тенге.
У січні 2004 року, до дати затвердження фінансової звітності, організація «В», що є одним з дебіторів організації «А» із загальною сумою заборгованості 744 000 тенге за станом на 31 грудня 2003 року, за якою був створений резерв на суму 500 000 тенге за Станом на 31 грудня 2003 року, визнана в установленому порядку банкрутом. За результатами процедури банкрутства організація «В» не змогла задовольнити вимоги жодного зі своїх кредиторів.
Організація «А» повинна досоздать резерв на суму 244 000 тенге у фінансовій звітності станом на 31 грудня 2003 року. Таким чином, сума резерву по дебіторській заборгованості організації «В» за станом на 31 грудня 2003 року складе 744 000 тенге.
B) продаж виробничих запасів після дати балансу може служити підставою для визначення чистої вартості реалізації цих запасів станом на дату балансу;

Приклад.
Організація «А» за станом на 31 грудня 2003 р . визнала витрати від списання металевих труб до чистої вартості реалізації на суму 3 000 000 тенге. Собівартість металевих труб за станом на 31 грудня 2003 р . склала 10 000 000 тенге; чиста вартість реалізації - 7 000 000 тенге. В кінці січня 2004 р . організація реалізувала ці труби за 9 млн тенге. Рада директорів планує розглянути фінансову звітність 1 березня 2004 р .
Організація «А» повинна провести зворотне донарахування вартості запасів, викликане збільшенням чистої вартості реалізації, на суму 2 000 000 тенге і відобразити це донарахування до фінансової звітності станом на 31 грудня 2003 року.
2) прийняте рішення суду після дати балансу, але до дати його затвердження, підтверджує існуючі зобов'язання організації на дату балансу. Організація коригує раніше визнані резерви за даними зобов'язаннями відповідно до МСБО (IAS) 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи» або створює новий резерв.
Наприклад, фінансова звітність повинна бути скоригована, якщо події, які спонукали виникнення позову, такі як нещасний випадок або порушення патенту, мали місце до дати балансу. Якщо подія, внаслідок якого був поданий позов, мало місце після дати балансу, то коригування необов'язкова, але необхідне розкриття цієї інформації.
3) визначення після дати балансу вартості активів, придбаних до дати балансу, або доходу від продажу активів, проданих до дати балансу;
Приклад.
У грудні 2003 р . організація «А» реалізувала організації «Б» товари на суму 10 000 тенге. Згідно з умовами договору на реалізацію товару організація «А» представила організації «Б» знижку в розмірі 5% від вартості товару у разі, якщо оплата буде здійснена не пізніше 1 лютого 2004 р . Організація «Б» здійснила оплату в сумі 9 500 тенге. 21 січня 2004 р . Рада директорів планує розглянути фінансову звітність не пізніше 1 березня 2004 р .
Організація «А» повинна скоригувати свої доходи і визнати знижку в сумі 500 тенге у фінансовій звітності станом на 31 грудня 2003 р .
4) визначення після дати балансу величини виплат за планами участі у прибутку або преміювання, якщо станом на звітну дату в організації було юридичне зобов'язання або зобов'язання, що випливає з практики, здійснити такі виплати у зв'язку з подіями, що відбулися до дати балансу (див. МСБО (IAS) 19 «Винагорода працівникам»);
5) виявлення фактів шахрайства або помилок, наявність яких підтверджує перекручування фінансової звітності станом на дату балансу.
У всіх наведених випадках за станом на дату балансу актив або зобов'язання вже існували. Однак після дати балансу виникли обставини, які роблять значний вплив на цей актив або зобов'язання.
1.3 Події, які не після звітної дати
Події, які не після дати балансу - події, які свідчать про що виникли після дати балансу умовах.
Події, які відбуваються після звітної дати, надають додаткову інформацію про умови, що існують на звітну дату, і, таким чином, дозволяють більш точно оцінити активи і зобов'язання.
Компанія повинна коректувати свою фінансову звітність з урахуванням подій після звітної дати, які забезпечують майбутні докази умов, що існували на звітну дату. За результатами завершення судового розгляду компанії присуджена виплата компенсації. У цьому випадку зобов'язання звітного періоду слід скоригувати на суму виплати. Аналогічно слід скорегувати фінансові результати звітного періоду на суму збитків, визнаних за дебіторської заборгованості, що підтверджені банкрутством боржника після звітної дати.
Прикладами подій, що свідчать про що виникли після дати балансу господарських умовах, у яких організація веде свою діяльність, можуть бути:
1) прийняття рішення про об'єднання бізнесу або вибуття великої дочірньої організації;
Приклад.
У лютому 2005 року, до дати затвердження фінансової звітності до випуску, Рада директорів організації «С» прийняв рішення придбати організацію, яка здійснює постачання основних комплектуючих виробів для організації «С».
Дана інформація відображається в примітках до фінансової звітності організації за 2004 рік.
2) прийняття рішення про емісію акцій та інших цінних паперів;
3) велике придбання та вибуття основних засобів і фінансових вкладень;
4) пожежа або стихійне лихо, в результаті якої знищено значна частина активів організації;
5) оголошення про готувалася великомасштабної реструктуризації або початку її реалізації (див. МСБО 37 (IAS) «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи");
6) припинення істотної частини основної діяльності організації, якщо це не можна було передбачити за станом на дату балансу;
Приклад.
У лютому 2005 року Рада директорів організації «А», розташованої в місті Павлодар, прийняв рішення продати бізнес, який організація веде в місті Петропавловськ. Це призведе до зниження загальної величини активів організації в місті Петропавловськ, яка станом на 31 грудня 2004 року становила 4360 тисяч тенге.
До фінансової звітності організації «А» за 2004 рік зміни вноситися не будуть, але в примітках до фінансової звітності необхідно відзначити те, що Рада директорів ухвалила таке рішення і висловлює впевненість у тому, що продаж відбудеться до кінця 2005 року. Крім того, необхідно також зазначити, що активи організації «А» в результаті цієї операції приблизно скоротяться на 4360000 тенге.
7) початок великого судового розгляду, пов'язаного виключно з подіями після дати балансу;
8) зниження вартості основних засобів, якщо це зниження мало місце після дати балансу;
9) непрогнозоване значна зміна валютних курсів після дати балансу;
10) не звичайне за розміром зміна цін на активи після дати балансу;
Приклад.
У бухгалтерському балансі організації «А» за станом на 31 грудня 2004 року відбито значні вкладення організації в акції організації «В», відображені за справедливою вартістю. У березні 2005 року організація «А» отримала інформацію про те, що у зв'язку зі зміною загальних тенденцій на фондовому ринку ринкова ціна акцій організації «В» цього місяця значно зменшилася.
У даній ситуації організація «А» повинна розкрити в примітках відповідну інформацію, включаючи передбачуваний ефект на фінансову звітність.
11) дії органів державної влади (націоналізація і т.п.);
12) зміни податкових ставок або податкового законодавства, введені в дію або оголошені після дати балансу, які значно впливають на поточні та відстрочені податкові активи і зобов'язання по сплаті податку;
13) страйки й інші трудові спори.
Наведені події відображають умови, що виникли в наступному періоді, і не пов'язані зі станом активів і зобов'язань організацій на дату балансу. Тому організації не коригують суми, за якими дані активи і зобов'язання були визнані у фінансовій звітності.
1.4 Дивіденди
Якщо дивіденди власникам пайових інструментів (згідно з МСБО (IAS) 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання інформації») оголошуються після дати балансу, організація не повинна визнавати такі дивіденди як зобов'язання на дату балансу.
Будь-які дивіденди, заявлені після дати балансу, але до затвердження фінансової звітності до випуску, не визнаються як зобов'язання на дату балансу, тому що не відповідають критеріям існуючих зобов'язань згідно з МСБО (IAS) 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи». Ці дивіденди розкриваються в самому балансі в якості окремого компонента власного капіталу або в примітках до фінансової звітності відповідно до МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності».
Відображення у звітності
Компанія повинна уточнювати дані фінансової звітності для відображення наслідків коригувальних подій після звітної дати і не повинна уточнювати дані фінансової звітності для відображення наслідків Події, які не після звітної дати.
Особливий підхід застосовується до відбиття у звітності пропозиції та оголошення дивідендів, яке розглядається як подія після звітної дати. Дивіденди власникам пайових інструментів (визначення яких наводиться в МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: розкриття та подання інформації»), рекомендовані або оголошені після звітної дати, не повинні визнаватися у складі зобов'язань компанії на звітну дату.
У той же час відповідно до МСФЗ 1 «уявлення фінансової звітності» компанія зобов'язана розкрити інформацію про розмір дивідендів, рекомендованих або оголошених після дати балансу, але до затвердження фінансової звітності до випуску. Таким чином, компанії дозволяється розкривати інформацію про дивіденди власникам пайових інструментів, рекомендованих або оголошених після дати балансу, або в бухгалтерському балансі в якості окремого компонента капіталу, або у поясненнях до фінансової звітності.
Одним з основних підходів при підготовці фінансової звітності відповідно до МСФЗ 1 "Подання фінансових звітів» є припущення про безперервність діяльності компанії, і його порушення тягне принципові зміни до підходів підготовки та інтерпретації фінансової звітності.
Компанія не повинна складати фінансову звітність виходячи з припущення безперервності діяльності, якщо після звітної дати керівництво визначається в намірі або ліквідувати компанію, або призупинити її діяльність, або вирішує, що у нього немає іншої розумної альтернативи.
Якщо припущення про безперервність діяльності більше не доречно, то потрібно фундаментальним чином змінити методи бухгалтерського обліку, а не коригувати суми, визнані у відповідності з первісними методами бухгалтерського обліку.
Згідно МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» необхідні певні розкриття, якщо:
• фінансова звітність не складається виходячи з безперервності діяльності; або
• керівництву відомо про істотну невизначеність, пов'язаних з подіями або умовами, які можуть викликати значні сумніви в здатності організації продовжувати безперервну діяльність. Події або умови, що вимагають розкриття, можуть виникнути після дати балансу.
Допущення безперервності діяльності компанії. Події, які відбуваються після звітної дати, можуть вказувати на те, що компанія перестала відповідати принципу безперервності діяльності компанії (Принципи підготовки та подання фінансової звітності). Погіршення результатів діяльності та фінансового стану після звітної дати може вказувати на необхідність розгляду питання щодо правильності застосування припущення безперервності діяльності компанії при підготовці фінансової звітності.
При звершенні подій після звітної дати, які вказують на те, що частина компанії або вся її ділова активність більш не відповідають допущенню безперервності діяльності, активи і зобов'язання також повинні бути скоректовані. Така ситуація може виникнути, наприклад, у випадку якщо компанія-відповідач за результатами судового розгляду, розпочатого у звітному періоді і завершився після звітної дати, повинна виплатити компанії-позивачу суму, що перевищує її чисті активи, в результаті чого компанія стала неплатоспроможною. У цьому випадку активи компанії на звітну дату звичайно переоцінюються виходячи з їх ліквідаційної вартості, а зобов'язання - на основі припущення про їх виконання в поточному періоді, незалежно від раніше визначеного договором терміну.
1.5 Вимоги до розкриття
Так як дата затвердження або підписання звітності є часовою межею, яка відділяє факти господарського життя, які беруться до уваги при формуванні звітної інформації, від фактів, що не враховуються при підготовці звіту, то знання такої дати видається важливим для зовнішніх користувачів. Тому компанія повинна розкривати дату затвердження фінансових звітів до випуску та найменування органу, що затвердив її. У випадку якщо власники компанії або інші особи мають право вносити поправки у фінансову звітність після її випуску; компанія зобов'язана розкрити даний факт у звітності.
Якщо після звітної дати компанія отримує нову інформацію про умови, що існували на звітну дату, то компанії слід уточнити оголошувану у фінансовій звітності інформації про ці умови з урахуванням отриманої нової інформації.
Якщо коригують події після звітної дати істотні настільки, що без знання про них користувачі фінансової звітності не мають можливості робити вірні оцінки та приймати правильні рішення, то компанія повинна розкрити по кожній значної категорії Події, які не після звітної дати наступну інформацію: характер події, оцінку його фінансових наслідків або заяву про неможливість такої оцінки.
МСФЗ (IAS) 10 не дає спеціального визначення істотного події, рівно як кількісного визначення суттєвості. Загальний підхід до визначення суттєвості сформульований в МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності». Дані визнаються істотними, якщо їх нерозкриття може вплинути на економічні рішення користувачів звітності, прийняті ними на основі цієї звітності. Суттєвість подій після звітної дати визначається компанією на основі професійного судження і залежить від конкретної економічної ситуації.
Приклад 2.
Організація має дебітора за позиковими коштами в розмірі 250 000 Д.Є. У жовтні 2004 р . у нього почалося конкурсне виробництво та введено зовнішнє управління. У лютому 2005 р . компанія отримала повідомлення, що дебітор зміг задовольнити вимоги організації тільки в розмірі 190000 Д.Є. і була ліквідована. Фінансова звітність компанії затверджена до випуску 11 березня 2005 р .
Дана подія відноситься до подій після звітної дати і є коригуючих, тому що підтверджує, що на звітну дату (31 грудня 2004 р .) Компанія мала безнадійну дебіторську заборгованість. Згідно МСФЗ (IAS) 10 «Події після звітної дати» дебіторська заборгованість коригується заключними оборотами грудня і відповідно зменшується фінансовий результат звітного періоду.
Бухгалтерські проводки
Операція
Дебет рахунку
Кредит рахунку
Сума, Д.Є.
Списано заборгованість за наданими позиками
Інші доходи і витрати
Фінансові вкладення, субрахунок Надані позики
60 000
При настанні події в лютому 2005 р . організація сторнує зазначену запис як запис, вироблену у відповідність з вимогами МСФЗ (IAS) 10, і виробляє точно таку ж запис вже на основі звичних документів.
Приклад 3.
За результатами перевірки, проведеної в січні 2005 р ., Організації пред'явлені штрафні санкції за неправильний розрахунок ПДВ за I квартал 2004 р . у розмірі 400 000 Д.Є. Так як помилка в розрахунках з ПДВ була допущена в 2004 р ., То має бути відображено нарахування штрафу 31 грудня 2003 р .
Бухгалтерські проводки
Операція
Дебет рахунку
Кредит рахунку
Сума, Д.Є.
Нараховано штрафні санкції за неправильний розрахунок
Прибутки та збитки
Розрахунки по податках і зборам
400 000
Даний запис або зменшить розмір підлягає розподілу прибутку, або збільшить суму непокритих збитків.
Приклад 4.
27 грудня 2004 р . компанія «А» отримала партію сировини без супровідних документів постачальника. У організації «А» був укладений договір з фірмою "В" на поставку саме такої сировини комісією було встановлено, що ринкова ціна сировини, що надійшла складає 600 000 Д.Є. Розрахункові документи від постачальника надійшли 15 січня 2005 р ., В них вказано, що ціна сировини становить 650 000 Д.Є.
Дана подія відноситься до подій після звітної дати і є корректирующим. Згідно МСФЗ (IAS) 10 «Події після звітної дати» заключними оборотами грудня коригується вартість активів і зобов'язань.
Бухгалтерські проводки
Операція
Дебет рахунку
Кредит рахунку
Сума, Д.Є.
Відображено коригування ціни сировини у зв'язку з отриманням супровідних документів від постачальника
Матеріали
Розрахунки з постачальниками і підрядниками
50 000

Події, які не не потребують внесення поправок щодо активів, зобов'язань, капіталу, доходів і витрат організації. Події такого виду розкриваються в поясненнях до фінансової звітності.
Приклад 5.
Станом на 31 грудня 2004 р . у бухгалтерському балансі відображені значні вкладення компанії в акції іншої компанії. У березні року, наступного за звітним, компанія отримала інформацію, що у зв'язку зі зміною загальних тенденцій фондового ринку ринкова ціна цих акцій цього місяця значно зменшилася.
Падіння ринкової вартості, як правило, відображає умови, що виникли в наступному періоді, і не пов'язано з умовами інвестування, які існували на звітну дату. Тому компанія не коригує вартість, за якою такі інвестиції були визнані у фінансовій звітності. У даній ситуації компанія повинна розкрити цю інформацію в поясненнях до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки та збитки.
Згідно КСБУ така інформація також розкривається в поясненнях, повинна включати короткий, але вичерпний опис характеру кожного істотного події після звітної дати і оцінку наслідків його у вартісному вираженні неможливо, то компанія повинна вказати на це.
Приклад 6.
У січні 2005 р . в організації сталася велика пожежа, що призвело до необхідності списання вартості двох будинків з балансу компанії. Залишкова вартість будинків 10 млн. д.е., що становить 60% від вартості всіх активів.
Враховуючи суттєвість даної події, організація повинна відобразити цей факт в поясненнях до фінансової звітності за 2004 р . Бухгалтерські записи щодо списання будівель будуть оформлені в 2005 р . після затвердження акта списання основних засобів.

2.Собитія після звітної дати на підприємстві ТОВ «Казахмис»
ТОО «Казахмис», звітна дата якої припадає на 31 грудня, несе довгострокове закордонне зобов'язання, яке не вкрите валютним контрактом. Сума в іноземній валюті була конвертована за курсом на 31 грудня 2008 р . і відображена в бухгалтерських записах в сумі 2 млн. тенге.
17 лютого 2009 р . курс місцевої валюти тенге значно впав по відношенню до євро. У цей день керівництво компанії прийняло рішення хеджувати подальший ризик за рахунок валютного форвардного контракту, що обмежує кінцеве зобов'язання до 6 млн. тенге. Якщо б ця ситуація була відображена на звітну дату, то величина зобов'язання ТОВ «Казахмис» перевищила б справедливу вартість її активів.
Подібна ситуація підходить під визначення подій, які відбулися після звітної дати і конкретно тих подій, які вказують на умови, що виникли після звітної дати.
Збиток в 4 млн. тенге, що виникає в 2009 р, повинен бути визнаний у звіті про прибутки та збитки за 2009 р . У фінансовій звітності за рік, що завершився 31 грудня 2008 р ., Не можна створювати ніяких резервів у відношенні цього збитку.
Однак необхідно продумати, чи варто в процесі підготовки фінансової звітності застосовувати припущення про безперервність діяльності компанії. Необхідно взяти до уваги дату та періодичність виплати за зобов'язаннями.
У примітці до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2008 р ., Необхідно розкрити наступну інформацію
- Характер подій;
- Оцінка фінансових наслідків, у даному випадку збиток у 4 млн. тенге.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Бухгалтерія | Курсова
77.2кб. | скачати


Схожі роботи:
МСФЗ 10 Подання до фінансової звітності подій скоєних після звітної дати
Елементи фінансової звітності відповідно до МСФЗ міжнародними стандартами фінансової звітності
Міжнародна система фінансової звітності МСФЗ 2
Міжнародна система фінансової звітності МСФЗ
Елементи фінансової звітності відповідно до МСФЗ міжнародним
Міжнародні стандарти обліку та фінансової звітності 2 Вимога МСФЗ
Досвід застосування світових стандартів фінансової звітності МСФЗ в окремих країнах
Порівняльний аналіз основних вимог до бухгалтерської фінансової звітності в МСФЗ та РПБУ
Основні відмінності російських стандартів у частині складання та подання фінансової звітності
© Усі права захищені
написати до нас