Ліцензування страхової діяльності 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення
Ліцензування страхової діяльності здійснюється федеральним органом виконавчої влади з нагляду за страховою діяльністю з метою захисту інтересів і прав страхувальників, страховиків і держави і є способом державного регулювання та контролю за діяльністю страхових організацій та дотримання ними чинного страхового законодавства Російської Федерації.
Не буде перебільшенням сказати, що питання ліцензування страхової діяльності завжди були одними з найгостріших у страхуванні, а сьогодні вони вже набули характеру майже надзвичайних. І пов'язано це не тільки з наявними в законодавстві проблемами в регулюванні питань ліцензування, але і з тим, що, як відомо, змінився перелік видів страхування, а також залишається юридична невизначеність з приводу необхідності отримання страховими компаніями спеціальних ліцензій на перестрахування. Ліцензування вимагає подання величезного пакету документів, а саме головне, в жорстко визначені терміни.

Види страхової діяльності
Під страховою діяльністю розуміється діяльність страхових організацій і товариств взаємного страхування (страховиків), пов'язана з формуванням спеціальних грошових фондів (резервів) за рахунок сплати страхувальниками страхових внесків (премій) для виплат за договорами страхування.
Діяльність, пов'язана з оцінкою страхових ризиків, визначенням розміру збитку, розміру страхових виплат, інша консультаційна та дослідницька діяльність в галузі страхування, не вимагає отримання ліцензії.
Ліцензія на провадження страхової діяльності є документом, що засвідчує право її власника на проведення страхової діяльності на території Російської Федерації при дотриманні ним умов та вимог, обумовлених при видачі ліцензії.
Ліцензія може бути видана для здійснення страхової діяльності на певній території, заявленої страховиком.
Ліцензія видається за встановленою формою
Класифікація видів страхування, введена Федеральним Законом від 10.12.2003 № 172-ФЗ. У ліцензії, яка видається страховику, вказуються передбачені класифікацією наступні види страхування:
1) страхування життя на випадок смерті, дожиття до певного віку або строку або настання іншої події;
2) пенсійне страхування:
3) страхування життя з умовою періодичних страхових виплат (ренти, ануїтетів) і (або) за участю страхувальника у інвестиційному доході страховика;
4) страхування від нещасних випадків і хвороб;
5) медичне страхування;
6) страхування засобів наземного транспорту (за винятком засобів залізничного транспорту);
7) страхування засобів залізничного транспорту;
8) страхування засобів повітряного транспорту;
9) страхування засобів водного транспорту;
10) страхування вантажів;
11) сільськогосподарське страхування (страхування врожаю, сільськогосподарських культур, багаторічних насаджень, тварин);
12) страхування майна юридичних осіб, за винятком транспортних засобів і сільськогосподарського страхування;
13) страхування майна громадян, за винятком транспортних засобів;
14) страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів;
15) страхування цивільної відповідальності власників засобів повітряного транспорту;
16) страхування цивільної відповідальності власників водного транспорту;
17) страхування цивільної відповідальності власників засобів залізничного транспорту;
18) страхування цивільної відповідальності організацій, що експлуатують небезпечні об'єкти;
19) страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг;
20) страхування цивільної відповідальності за заподіяння шкоди третім особам;
21) страхування цивільної відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором;
22) страхування підприємницьких ризиків;
23) страхування фінансових ризиків.
Відповідно до п. 1 ст. 6 Федерального Закону № 172-ФЗ від 10.12.2003, страховиками є "юридичні особи, створені відповідно до законодавства Російської Федерації для здійснення страхування, перестрахування, взаємного страхування і отримали ліцензії у встановленому цим Законом порядку". Додатковими поправками від 7 березня 2004р. Закон також встановив необхідність отримання ліцензії на право здійснення перестрахування, хоча даний вид страхової діяльності, як видно вище з пункту 9 ст.32 цього закону, спеціально і не виділений в класифікації видів страхування.
Слід також виділити недоліки закріплення класифікації видів страхової діяльності. Основні дефекти зводяться до наступного:
- Відсутність такого виду, як страхування різних видів професійної відповідальності (віднесення його до якого-небудь іншого класу неможливо з точки зору істоти і техніки здійснення даного виду страхування),
- Відсутність окремого виду страхування (витрат) виїжджають за кордон; зазначений вид є, як правило, комбінованим видом страхування, що складається з страхування від нещасного випадку (особисте ризикове страхування) і страхування різного роду витрат (медичні, медико-транспортні, юридична допомога, втрата багажу і т.п.), його важко однозначно віднести до одного з видів класифікації, передбаченої п. 1 ст. 32.9 Закону,
- Страхування спеціальних видів відповідальності (наприклад, страхування відповідальності директорів та посадових осіб тощо),
- Неоднозначною є правомірність віднесення добровільного медичного страхування до особистого ризикового страхування, якщо говорити про перспективу повної відмови від системи прикріплення на користь введення повноцінної ризикової системи страхування медичних витрат.
Ситуація може виявитися нерозв'язною без відповідних змін законодавства.
Процедура ліцензування страхової діяльності
Федеральна служба страхового нагляду затвердила регламент ліцензування діяльності суб'єктів страхової справи, який є внутрішнім документом і визначає порядок роботи відомства з приймання заяв на видачу ліцензій, перевірки поданих документів, а також основні функції підрозділів з цього питання.
Регламент містить наступні основні положення в частині ліцензування страхової діяльності:
- Порядок реєстрації надійшли від претендентів ліцензій заяв і документів;
- Процедуру попередньої перевірки поданих документів, у тому числі параметри оцінки відповідності документів переліком і формами, які визначені законодавством;
- Порядок і умови напрямки повідомлень претендентам ліцензій про прийом або про відмову у прийомі документів на розгляд;
- Порядок проведення експертизи документів, включаючи параметри оцінки відповідності змісту документів вимогам законодавства;
- Процедуру підготовки висновку, яке необхідно для прийняття рішення про видачу ліцензії;
- Процедуру прийняття рішення про видачу ліцензії;
- Правила оформлення самої ліцензії;
- Порядок повідомлення претендентів ліцензії про прийняте рішення;
- Порядок формування інформаційної бази служби про результати розгляду заяви.
Основні правила діяльності страхового нагляду в цій частині зводяться до наступного.
Спочатку заяви надходять в управління справами і в цей же день передаються в управління попереднього контролю, де їх реєструють в інформаційній базі служби. Ця база ведеться з 1 липня 2005р., І в ній відбивається вся інформація про хід розгляду документів, що надходять, зокрема, вказуються вихідний номер і дата заяви, вхідний номер і дата надходження в службу, назва компанії, її реєстраційний номер, види страхування, на право здійснення яких заявник просить видати ліцензію чи ліцензії.
Одночасно всі заяви направляються в управління нагляду для того, щоб отримати інформацію про наявність або про відсутність на дату подання заяви порушень страхового законодавства у суб'єкта страхової справи щодо вимоги ліцензію. Якщо на момент подачі заяви на його діяльності є ознаки порушення страхового законодавства, то компанії відмовляють в отриманні ліцензії. Цей процес займає, як правило, кілька днів.
На етапі попередньої перевірки документів відбувається також оцінка повноти та достовірності представленого ліцензійного пакета, до якого мають входити документи відповідно до переліку, визначеного в Законі РФ від 27 листопада 1992 р . N 4015-1 "Про організацію страхової справи в Російській Федерації" (далі Закон про організацію страхової справи). Як відомо, п. 2 ст. 32 цього законодавчого акту передбачає, що для отримання ліцензії до органу страхового нагляду повинні бути представлені наступні документи:
1) заяву про надання ліцензії;
2) установчі документи претендента ліцензії;
3) документ про державну реєстрацію заявника як юридичної особи;
4) протокол зборів засновників про затвердження установчих документів та затвердження на посаді одноосібного виконавчого органу, керівника або керівників колегіального виконавчого органу здобувача ліцензії;
5) відомості про склад акціонерів (учасників);
6) документи, що підтверджують оплату статутного капіталу в повному розмірі;
7) документи про державну реєстрацію юридичних осіб, які є засновниками суб'єкта страхової справи, аудиторський висновок про достовірність їх фінансової звітності за останній звітний період, якщо для них передбачено обов'язковий аудит;
8) відомості про одноособове виконавчому органі, керівника або керівників колегіального виконавчого органу, головного бухгалтера, керівника ревізійної комісії (ревізора) суб'єкта страхової справи;
9) відомості про страховий актуарії;
10) правила страхування з видів страхування, передбачених цим Законом, з додатком зразків використовуваних документів;
11) розрахунки страхових тарифів з додатком використовуваної методики актуарних розрахунків та зазначенням джерела вихідних даних, а також структури тарифних ставок;
12) положення про формування страхових резервів;
13) економічне обгрунтування здійснення видів страхування.
Якщо кандидат претендує на отримання ліцензії на здійснення передбачених класифікацією додаткових видів страхування, то він зобов'язаний подати до органу страхового нагляду заяву, правила, розрахунки страхових тарифів з відповідним обгрунтуванням, положення про формування страхових резервів та економічне обгрунтування відповідного виду страхування.
Для отримання ліцензії на перестрахування представляється велика частина тих самих документів, не потрібні лише відомості про актуарії, правила страхування і розрахунки страхових тарифів.
Здобувач ліцензії на здійснення брокерської діяльності, крім заяви, надає документ про свою державну реєстрацію як юридичної особи або індивідуального підприємця, установчі документи, якщо мова йде про юридичну особу, зразки договорів, необхідних для здійснення брокерської діяльності, та документи про необхідної кваліфікації працівників брокерської компанії або його самого, якщо він є індивідуальним підприємцем.
Документи, які потребують державної реєстрації, а також видаються державними органами, подаються у вигляді нотаріально завірених копій.
Здобувачі ліцензій, що є дочірніми компаніями по відношенню до іноземних інвесторів або мають частку таких інвесторів у своєму статутному капіталі більше 49%, повинні також подавати в письмовій формі згоду відповідного органу з нагляду за страховою діяльністю країни місця перебування на участь іноземних інвесторів у статутних капіталах страхових організацій , створених на території РФ, або повідомити орган страхового нагляду про відсутність такого дозволу в країні місця перебування іноземних інвесторів.
Всі документи повинні бути складені російською мовою.
Вимоги до окремих форм документів ще Міністерством фінансів РФ не встановлені, тому Росстрахнадзор пропонує поки використовувати ті форми, які були в умовах ліцензування раніше.
Слід зазначити, що при заповненні заяви на отримання ліцензії страхові компанії припускають, як правило, такі помилки:
- Найменування компанії, яке зазначено в заяві, не співпадає з найменуванням юридичної особи, зазначеним у його установчих документах;
- Види страхування вказуються довільно, а не в суворій відповідності до вимог ст. 32.9 Закону про організацію страхової справи;
- Не вказуються вихідний номер і дата складання заяви;
- Практично завжди відсутній розшифровка підпису особи на заяві.
Оскільки за розгляд заяви про видачу ліцензії сплачується державне мито, то до документів повинна бути додана належним чином оформлена копія платіжного доручення, що підтверджує факт сплати мита. Незважаючи на очевидність цієї обставини, дуже часто надходять документи без такої копії платіжного доручення - в середньому з 10 пакетів документів, які надходять в Росстрахнадзор, тільки 2 пакети містять цей документ.
Для підтвердження факту оплати статутного капіталу страховики найчастіше представляють тільки установчі документи, з яких дійсно вбачається збільшення статутного капіталу, а от самі документи, що підтверджують оплату, не представляються взагалі або представляються не в повному обсязі.
Найчастіше відсутні документи, що підтверджують наявність потрібного законом освіти та стажу роботи керівника і головного бухгалтера страхової компанії. Потрібно мати на увазі, що такими документами є лише копії диплома та трудової книжки. Ці копії можуть бути завірені самим претендентом ліцензії.
Наступна проблема пов'язана з документами, що містять економічне обгрунтування здійснення тих видів страхування, на які запитується ліцензія (ліцензії). Поки Росстрахнадзор не затвердив перелік цих документів, і тому слід виходити з того списку, який визначений в умовах ліцензування. Там мова йде про подання бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати, розрахунку співвідношення активів і зобов'язань, бізнес-плану і плану з перестрахування і, нарешті, положення про розміщення страхових резервів.
Для попереднього етапу перевірки документів регламентом визначається термін у 6 робочих днів.
За результатами перевірки наявності необхідних документів страхової компанії надсилається повідомлення про прийом документів на розгляд.
На етап проведення експертизи документів, тобто перевірки відповідності їх змісту вимогам закону, відводиться термін в 33 робочих дні з дати, коли буде підписано повідомлення про прийом документів до розгляду.
При внутрішньому аналізі документів нагляд підвищену увагу приділяє представленому економічного обгрунтування відповідного виду страхування, тобто перевірці розрахунків, їх відповідності тому обсягу, який визначається в правилах. Серйозному аналізу буде піддаватися бізнес-план і те, як плановані показники зіставляються з наявними у страховика власними засобами.
Відповідно до регламенту при ухваленні рішення про видачу ліцензії повинен готуватися відповідний наказ, який буде представлятися на підпис керівнику Росстрахнадзора не пізніше ніж за один робочий день до закінчення 60 днів, визначених Законом про організацію страхової справи для вирішення питання про видачу ліцензії на здійснення страхової чи брокерської діяльності.

Компетенція федеральних органів з нагляду за страховою діяльністю
Оскільки відповідно до ст. 30 Закону про страхування нагляд за страховою діяльністю на території РФ здійснюється федеральним органам з нагляду за страховою діяльністю та його територіальними органами, то до компетенції цих органів належать:
· Дача приписів;
· Обмеження дії ліцензії;
· Призупинення дії ліцензії;
· Відкликання ліцензії.
Припис - це письмове розпорядження, яке зобов'язує страховика у встановлений термін усунути виявлені порушення.
Обмеження дії ліцензії означає заборону до усунення порушень, встановлених у діяльності страховика, укладати нові договори страхування і продовжувати діють за окремими видами страхової діяльності (або видами страхування) або на певній території.
Призупинення дії ліцензії означає заборону до усунення порушень, встановлених у діяльності страховика укладати нові договори страхування і продовжувати діючі по всіх видах страхової діяльності (або видами страхування), на які видана ліцензія. При цьому за раніше укладеними договорами страховик виконує взяті зобов'язання до закінчення терміну їх дії.
Відкликання ліцензії означає заборону на здійснення страхів діяльності, за винятком виконання зобов'язань, прийнятих за діючими договорами страхування. При цьому кошти страхових резервів можуть бути використані страховиком виключно для виконання зобов'язань за договорами страхування.

Висновок
Ліцензія, що надає право займатися страховою діяльністю на території Російської Федерації, може бути видана тільки юридичній особі, так як фізичні особи не мають права займатися страховою діяльністю.
Страховою діяльністю, що підлягає ліцензуванню, вважається діяльність страхових організацій і товариств взаємного страхування (страховиків), пов'язана з формуванням спеціальних грошових фондів (страхових резервів), необхідних для майбутніх страхових виплат. Ліцензія, що надає право займатися страховою діяльністю на території Російської Федерації, може бути видана тільки юридичній особі, так як фізичні особи не мають права займатися страховою діяльністю.
Страховою діяльністю, що підлягає ліцензуванню, вважається діяльність страхових організацій і товариств взаємного страхування (страховиків), пов'язана з формуванням спеціальних грошових фондів (страхових резервів), необхідних для майбутніх страхових виплат.
Оскільки відповідно до ст. 30 Закону про страхування нагляд за страховою діяльністю на території РФ здійснюється федеральним органам з нагляду за страховою діяльністю та його територіальними органами, то до компетенції цих органів належать:
· Дача приписів;
· Обмеження дії ліцензії;
· Призупинення дії ліцензії;
· Відкликання ліцензії.

Список використаної літератури
1. Закон РФ від 27 листопада 1992 р . № 4015-I ¨ Про організацію страхової справи в Російській Федерації ¨.
2. Баганда А.Б. Ліцензування юридичних осіб. М., 2004.
3. Ігошин Н.А. Страхове право: конспект лекцій. - СПб.: ІВЕСЕП, Знання, 2008. - 99 с.
4. Петров Д.А. Страхове право: Навчальний посібник. - СПб.: ІВЕСЕП, Знання, 2003. - 139 с.
5. Клоченко Л.М. «Основні проблеми законодавства, що регулюють правову діяльність». Журнал «Юридична і правова робота у страхуванні», № 1, 2006р
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Контрольна робота
39.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Ліцензування страхової діяльності
Ліцензування страхової діяльності. Особливості страхування відповідальності
Управління та організація страхової компанії. Державне регулювання страхової діяльності
Ліцензування підприємницької діяльності
Ліцензування підприємницької діяльності
Ліцензування діяльності аптек
Ліцензування підприємницької діяльності 2
Ліцензування банківської діяльності
Атестація та ліцензування аудиторської діяльності
© Усі права захищені
написати до нас